Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS: , NIP: , kapitał zakładowy: ,00 zł, zwanej dalej Administratorem. Administrator może zlecić wykonywanie całości lub czynności związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Operatorowi Technicznemu; b. Regulamin niniejszy regulamin; c. Regulaminy szczegółowe inne niż Regulamin regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych części Serwisu, w tym uczestnictwa w konkursach, grach i innych akcjach, a które dostępne są na podstronach Serwisu; d. Gość każda osoba, która zapozna się z Serwisem, nie będąca Użytkownikiem; e. Użytkownik każda osoba fizyczna, która po akceptacji Regulaminu oraz utworzeniu Konta, uzyskała dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. W szczególnych przypadkach, ze względu na charakter Usługi, może zostać zastosowany w stosunku do Użytkownika, który nie ukończył 18 lat, bądź nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, wymóg uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego; f. Konto Użytkownika dostępne dla Użytkownika, za pośrednictwem osobistego loginu oraz hasła, miejsce w Serwisie, przy pomocy którego może on wprowadzać swoje dane, dodawać zdjęcia oraz zarządzać wprowadzonymi danymi; g. Profil Użytkownika witryna internetowa, będąca podstroną Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Materiały, informacje oraz zdjęcia; h. Materiały - wszelkie informacje, dane, wypowiedzi, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, wypowiedzi, komentarze, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w ramach Serwisu przez zarejestrowanego Użytkownika; i. Treść wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru,

2 formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, z których składa się Serwis, za wyjątkiem Materiałów; j. Zawartość łącznie Treść i Materiały; k. Serwis Serwis internetowy Wirtualne Przedszkole, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną; l. Usługi usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, polegające w szczególności na możliwości korzystania z gier on-line, pobierania plików graficznych oraz dźwiękowych, uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Administratora (dalej zwane również Funkcjonalnościami ); m. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne Żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. n. Operator Techniczny - spółka MediaCom Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 6, Warszawa. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podmiotem, któremu przysługują wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Treści stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz Regulaminami szczegółowymi. 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu Użytkownikom Funkcjonalności. 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizują pracę Serwisu, utrudniają dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub

3 interesom, jak również dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze. 5. Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkowników spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub w związku z nim. 3 KORZYSTANIE Z SERWISU 1. Dostęp do Serwisu następuje w momencie wejścia na stronę /www.wirtualneprzedszkole.pl. Serwis podzielony jest na dwie części dziecięcą platformę do zabawy i edukacji oraz część, z której korzysta rodzic. 2. Korzystanie z Usług: a. o których mowa w ust. 7 następuje po wejściu na strony Serwisu i nie wymaga rejestracji; b. o których mowa w ust. 8 - wymaga dokonania rejestracji, poprzez prawidłowo wypełnienie formularza rejestracyjnego. W ramach formularza rejestracyjnego należy podać: (a) login, (b) adres poczty elektronicznej (c) hasło. Rejestracja wymaga ponadto akceptacji Regulaminu. 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług. Ponadto w ramach formularza Użytkownik może podać dodatkowe dane, które będę przetwarzane na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług, o których mowa w ust. 9 : a) Imię, b) Płeć, c) Data urodzenia, 4. Po wysłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres owy, link aktywacyjny, dzięki któremu uzyska dostęp do swojego Konta. Kliknięcie na link aktywacyjny oznacza dokonanie rejestracji. Po skutecznym dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje dostęp do Profilu, w ramach którego Użytkownik może zamieszczać Materiały 5. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dobór osobistych przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, Administrator ma prawo: a. wezwać Użytkownika do zmiany lub bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;

4 b. w przypadku nie zadośćuczynienia wezwaniu, o którym mowa w punkcie a powyżej - usunąć Konto/Profil Użytkownika i rozwiązać Umowę. 6. Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie. Dostęp do dodatkowych funkcjonalności w strefie rodzica jest możliwy wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i zalogowanych. Możliwość zalogowania się posiadają Użytkownicy, którzy założyli Konto poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. 7. Po wejściu na stronę Serwisu Gość uzyskuje dostęp do korzystania z następujących Funkcjonalności: W części przeznaczonej dla dzieci: a. granie w gry edukacyjne b. przeglądanie treści udostępnionych w Serwisie W części przeznaczonej dla rodziców: c. czytanie artykułów d. drukowanie kolorowanek e. przeglądanie bajek z poziomu strony f. zapoznanie się z informacjami o produktach oferowanych przez Administratora. 8. Po zarejestrowaniu się Użytkownik uzyskuje dostęp do korzystania z następujących Usług: a. Funkcjonalności wymienione w ust. 7 b. stworzenia oddzielnego profilu dla każdego ze swoich dzieci/podopiecznych c. korzystania z raportów dających możliwość obserwowania postępów dziecka/podopiecznego w grach edukacyjnych dostępnych w Serwisie; d. pobierania plików graficznych i dźwiękowych; e. uczestnictwa w konkursach, których zasady będą określały Regulaminy szczegółowe; f. zadawanie pytań ekspertowi. 9. Użytkownik, który dobrowolnie poda dane, o których mowa w ust. 3 zdanie 2 uzyskuje ponadto dostęp do następujących Usług: a. W przypadku podania imienia lub płci - personalizacja zawartości Serwisu; b. W przypadku podania adresu otrzymywanie komunikatów związanych z działaniem Serwisu; c. W przypadku podania daty urodzenia możliwość wzięcia udziału w ankietach konsumenckich; d. W przypadku podania płci lub wieku dziecka otrzymanie dodatkowych spersonalizowanych materiałów.

5 4 WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY 1. W chwili dokonania skutecznej rejestracji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa ( Umowa ) o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem oraz aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres Użytkownika. 2. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Użytkownik ma prawo od niej odstąpić. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej do Administratora na adres z adresu przypisanego do danego Użytkownika. 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę, w każdym czasie poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu zgodnie z jego funkcjonalnościami. 4. Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w sytuacji gdy Użytkownik narusza prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, Regulamin lub Regulaminy szczegółowe. W sytuacjach wskazanych powyżej Administrator może również (zamiast rozwiązywania Umowy) zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu i wyznaczyć termin na naprawienie naruszeń. W przypadku naprawienia naruszeń w terminie Administrator może odblokować dostęp Użytkownikowi. 5. W przypadku rozwiązania Umowy lub zablokowania dostępu przez Administratora, korzystanie z Serwisu, w tym dokonanie rejestracji przez Użytkownika, którego dotyczą te środki, wymaga zgody Administratora. 5 PRAWA AUTORSKIE 1. Treści, a w szczególności: logotypy, elementy graficzne, dźwiękowe, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów, rozwiązania nawigacyjne, oprogramowanie (gry, etc.), bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych. 2. Zawartość oraz jej elementy udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest wykorzystanie Zawartości, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne

6 jej wykorzystanie w celach komercyjnych, chyba, że zostanie udzielone odpowiednie pozwolenie przez osobę do tego upoważnioną. 3. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia w swoim Profilu Materiałów zgodnie z aktualnie dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu. Użytkownik, zamieszczając dany Materiał oświadcza, że: a. wyraża zgodę na korzystanie z Materiału przez innych Użytkowników, w zakresie ich użytku osobistego; b. przysługuje mu pełnia praw i zezwoleń do Materiału, bądź najpóźniej przed zamieszczeniem Materiału nabędzie te prawa lub uzyska zezwolenia/ zgody od wszystkich podmiotów uprawnionych, w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału zgodnie z Regulaminem i rozporządzania nim, w tym zgodnie z udzielaną na jego podstawie licencją; c. Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, prawa, dobrych obyczajów, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania; d. zwolni Administratora z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zgodnie z udzielaną przez Użytkownika licencją, a w szczególności zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej. 4. Użytkownik z chwilą zamieszczenia Materiału udziela Administratorowi niewyłącznej licencji, na korzystanie z Materiału oraz zawartych w nim utworów na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Użytkownik upoważnia Administratora do układania i porządkowania Materiałów według różnych kryteriów, w tym jako najlepsze Materiały, najczęściej wyświetlane / odtwarzane, najczęściej komentowane itp. itd. i udostępniania takich zestawień w ramach Serwisu 5. Licencja obejmuje również: (a) prawa zależne do Materiałów, w tym prawo do tworzenia i rozpowszechniania opracowań Materiałów i zawartych w nich utworów, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych; (b) zezwolenie na korzystanie z Materiałów w ramach informowania o Serwisie i jego promocji oraz informowania, reklamowania oraz promowania Administratora oraz jego działalności, we wszystkich mediach (w tym Prasa, TV, Internet) i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności, a także w ramach prezentowania jego dorobku.

7 6. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Usunięcie Konta czy też zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem nie ma wpływu na zakres udzielonej licencji. Użytkownik przenosi również na Administratora prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworów zawartych w zamieszczanych przez siebie treściach oraz materiałach. 7. Dla uniknięcia wątpliwości zaznacza się, iż Serwis może mieć w całości lub części charakter komercyjny lub niekomercyjny, mogą być na nim umieszczane dowolne reklamy, ogłoszenia, promocje. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Administrator zabrania zamieszczania przez Użytkowników Materiałów naruszających prawo, prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, moralność, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy i tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania. 2. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Serwisu nie bada czy Materiały nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, moralności, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów lub tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania. 3. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, moralności, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów lub tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania Administrator, powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu Materiałów będących przyczyną naruszenia lub zablokowanie dostępu do nich. 7 REKLAMACJE 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Reklamację można złożyć formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Reklamacja powinna zawierać co najmniej login, adres pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

8 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres przypisany do danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres , który nie jest przypisany do Użytkownika. 8 DANE OSOBOWE/POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem danych osobowych jest Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy złotych. 2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie. 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do celów związanych z korzystaniem z Serwisu. 4. Za odrębną zgodą Użytkownika, jego dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. 5. Dane osobowe będą przetwarzane w bazie o nazwie Danonki Wirtualne Przedszkole 6. Przetwarzanie danych osobowych Administrator powierzył Mediacom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 6, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: , NIP: , kapitał zakładowy PLN (Operatorowi Technicznemu). 7. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim z grupy kapitałowej Danone sp. z o.o. 8. Dane osobowe podawane są dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z Serwisu. 9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania. 10. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

9 11. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. 3. Do Gości stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkowników. 4. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w Serwisie oraz w Regulaminie. W powyższych przypadkach Administrator poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem. 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika. 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo