REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów niekomercyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów niekomercyjnych"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów niekomercyjnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu popler.tv znajdującego się pod adresem (dalej zwanego Serwisem) i jego administratorem jest spółka POPLER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwaną Administratorem). 2. Uprawnionym z tytułu praw do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także opublikowanych w Serwisie danych jest Administrator i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. 3. Serwis umożliwia zarejestrowanym użytkownikom transmisję video przy użyciu kamery, kamery internetowej lub telefonu komórkowego do Serwisu. 4. Użytkownik zarejestrowany może również umieszczać w Serwisie pliki audio i video oraz przechowywać je na serwerze Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może również umieszczać swoje komentarze przy materiałach opublikowanych w Serwisie. 5. Przeglądanie plików audio i video opublikowanych w Serwisie jest dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Możliwe jest realizowanie usługi przez Serwis w taki sposób, że pliki audio i video opublikowane w Serwisie (dalej zwane materiałami) będą dostępne jedynie dla wyznaczonego kręgu użytkowników lub też nie będą publikowane w Serwisie, a dostęp do nich będzie miał jedynie użytkownik zamieszczający. 6. Korzystanie z usług Serwisu dla użytkowników w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach KONTO DARMOWE, o którym mowa w cenniku opublikowanym w Serwisie jest bezpłatne. Płatne usługi Serwisu zostały wskazane w przywołanym cenniku. II. REJESTRACJA 1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być użytkownikiem Serwisu po uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego. 2. Dokonując rejestracji użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji. Dane te będą przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie wszystkich danych jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883) jest POPLER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. III. KORZYSTANIE Z SERWISU 1. Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje dostęp do usług Serwisu. Zakres usług Serwisu zależy od wyboru konta i został określony w cenniku opublikowanym w Serwisie. 2. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej. Do korzystania z usług Serwisu za pomocą telefonu komórkowego wymagane jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania Administratora. 1

2 Informacje na temat oprogramowania oraz stosownej konfiguracji zostały opublikowane w Serwisie. 3. Korzystanie z Serwisu, polega wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu, odtwarzaniu zawartości Serwisu na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu, a także publikowanie w Serwisie materiałów, do których prawa autorskie przysługują użytkownikowi. 4. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 5. Użytkownik akceptuje fakt że Serwis jest moderowany, co oznacza że Administrator zarządza treścią oraz komentarzami opublikowanymi przez użytkownika co obejmuje między innymi trwałe usuwanie komentarzy, blokowanie i/lub usuwanie kont, umieszczenie wybranych użytkowników w sekcji Polecane, czuwanie nad przestrzeganiem zasad netykiety przez użytkowników. IV. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA 1. Opublikowanie materiałów w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia że: a. jest wyłącznym twórcą, wykonawcą lub producentem materiałów i wszystkich jego części, b. przysługuje mu pełnia praw do materiałów lub jest w pełni uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozporządzania materiałami, c. prawa do materiałów nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osób trzecich, d. materiały i ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie naruszy praw, dóbr osobistych innych osób, a także zasad współżycia społecznego, e. zabezpieczy Administratora, jego pracowników lub współpracowników przed roszczeniami osób trzecich jakie mogą pojawić się w związku z nieprawdziwością powyższych oświadczeń. W szczególności użytkownik zapłaci niezwłocznie zasądzone lub uzgodnione z występującym z roszczeniem wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także dokona usunięcia skutków naruszenia i oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty, 2. Oświadczenia o których mowa w punktach a-f wyżej mają odpowiednie zastosowanie do publikowanych w Serwisie komentarzy. 3. Użytkownik przez opublikowanie materiałów w Serwisie: a. udziela Administratorowi licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji na korzystanie z materiałów w zakresie udostępniania tych materiałów w Serwisie oraz innych mediach, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera lub innych urządzeń, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym przez osobę trzecią, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu. Użytkownik upoważnia Administratora i osoby trzecie, w tym Użytkowników do układania i porządkowania materiałów, w tym łączenie z inną zawartością, według różnych kryteriów, w tym jako materiały najczęściej wyświetlane lub odtwarzane, najczęściej komentowane, a także według kryteriów subiektywnych oraz udostępniania takich zestawień i materiałów w Serwisie. b. zezwala Administratorowi na korzystanie z materiałów w ramach informowania o Serwisie i jego promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Użytkownik zezwala na umieszczanie informacji komercyjnych w ramach jego konta, w opublikowanych przez niego materiałach. 2

3 c. zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do danego materiału nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Użytkownik najpóźniej z chwilą opublikowania materiałów w Serwisie, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych. d. przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja i zgody, o których mowa w pkt a - c wyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Administratora dalszych licencji lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień pkt a c wyżej. Rozwiązanie licencji oraz udzielonych zgód następuje na żądanie Użytkownika i jest realizowane przez usunięcia wskazanych materiałów, składane Administratorowi. Do rozwiązania licencji oraz udzielonych zgód odpowiednio stosuje się rozdział Blokowanie konta Użytkownika. e. wyraża zgodę i upoważnia Administratora w ramach uprawnień opisanych w pkt a-c do wykonywania praw zależnych do materiałów i dysponowania nimi. Administrator lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt a-c. 4. Użytkownik wyraża zgodę na: a. zapoznawanie się z umieszczanymi w Serwisie reklamami lub innymi treściami komercyjnymi w różnych formach. b. otrzymywanie na swój adres poczty elektronicznej informacji handlowych Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących, a także komunikatów związanych z Serwisem. 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług Serwisu jedynie przy użyciu swojego konta założonego w Serwisie. Jednocześnie zobowiązuje się chronić hasło do swojego konta przed udostępnieniem go innym osobom. 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy konta użytkownika, jeżeli jednoznacznie kojarzy się ze znaną osobą, firmą, instytucją lub organizacją albo jest słowem w ocenie Administratora powszechnie uważanym za obraźliwe. 7. Użytkownik nie może: a. prowadzić działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić niezakłócone korzystanie z Serwisu przez innych użytkowników, b. naruszać autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do materiałów lub komentarzy opublikowanych w Serwisie, c. naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do prywatności, ochrony wizerunku, dobrego imienia. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTARTORA 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, w szczególności jeśli spowodowałyby one utratę materiałów opublikowanych w Serwisie. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu przez użytkowników, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność, aktualność, prawdziwość lub formę materiałów umieszczanych w ramach Serwisu. Treść i forma 3

4 materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora. Za materiały wyłączną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę wypowiedzi innych użytkowników. W tym Administrator nie bierze udziału w sporach użytkowników. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. 5. W zakresie funkcjonalności polegającej na publikowaniu materiałów, Administrator realizuje jedynie usługę utrzymywania danych w ramach udostępnionej przez siebie platformy. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Administrator nie dokonuje ingerencji w materiały opublikowane w Serwisie, z wyjątkiem własnych materiałów. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż nie monitoruje publikowanych materiałów, ani nie dokonuje ich modyfikacji. 6. W ramach Serwisu użytkownik może przechowywać materiały zgodnie z powierzchnią dyskową przypisaną do każdego konta, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Serwisu. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcenia materiałów, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępie. 7. Administrator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu w inny serwis. 8. W sytuacji jednak gdyby publikowanie materiałów w Serwisie zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, tajemnicy chronionej prawem, Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną drogą mailową na adres wraz z uprawdopodobnieniem zaistniałego naruszenia, podejmie działania mające na celu zablokowanie lub usunięcie materiałów będących przyczyną naruszenia. 9. W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: Administrator przekaże odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni, z tym, że ze względu na okoliczności sprawy termin ten może zostać wydłużony. Administrator nie jest zobowiązany do przekazywania odpowiedzi na oczywiście nieuzasadnione reklamacje, a także w sytuacji, w której w wyniku uzasadnionej reklamacji dokona stosownej korekty w funkcjonowaniu Serwisu. Administrator oświadcza, że w ramach swoich możliwości technicznych, organizacyjnych lub prawnych, dołoży starań w celu uwzględniania reklamacji, nie jest jednak zobowiązany do ich uwzględnienia. VI. BLOKOWANIE MATERIAŁU ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKA 1. Administrator ma prawo do zablokowania oraz usunięcia materiału lub komentarza opublikowanego w Serwisie, jeżeli materiał lub komentarz narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: opublikowane przez niego materiały będą sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności opublikowane materiały będą zawierały treści wulgarne, obsceniczne, erotyczne, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, naruszające dobra innych osób, namawiające do czynów niezgodnych z prawem. 2. Administrator ma również prawo zablokować i/lub usunąć konto użytkownika Serwisu jeżeli w rażący sposób, według oceny Administratora, naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Administrator nie jest zobowiązany do uprzedniego powiadomienia użytkownika o podjętych działaniach związanych z zablokowaniem i/lub usunięciem materiału, komentarza lub konta użytkownika w sytuacjach o których mowa w ust.1 i 2. 4

5 4. Utworzenie nowego konta lub ponowne rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez użytkownika, w przypadku o którym mowa w pkt 2, wymaga zgody Administratora. 5. Administrator ma prawo usunięcia lub zablokowania dostępu do Serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wcześniejszego uprzedzenia. 6. Konto Użytkownika zostanie również zablokowane w przypadku wykorzystania Serwisu do prowadzenia działalności reklamowej lub promocyjnej bez wcześniejszego uzgodnienia takiej działalności z Administratorem. 7. Zakazane są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez niniejszy Regulamin. W szczególności chodzi o czynności które mogą destabilizować lub zakłócać pracę Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub zawartości lub korzystanie z Serwisu. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań mogących wywołać niekorzystne następstwa dla Administratora, Użytkowników lub osób trzecich lub działań zagrażających ich prawom lub interesom. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: 2. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w Regulaminie. Zmiany takie nie wymagają uzasadnienia. Administrator będzie informował użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez informacje zawarte w ramach Serwisu. Obowiązuje wersja Regulaminu zamieszczona w danej chwili pod adresem, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 3. Każda ze Stron Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez: a. użytkownika polega na usunięciu przez niego konta z Serwisu, b. Administratora poprzez usunięcie konta użytkownika, zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. 4. W przypadku określonym w pkt 3 powyżej, licencja i zgody użytkownika, udzielone zgodnie z rozdziałem IV pkt 1 3 Regulaminu pozostają w mocy do czasu usunięcia przez Administratora określonych materiałów. 5. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę użytkownika na brzmienie Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umowy oraz, w przypadku zmiany regulaminu zgodnie z pkt 2, na każdą taką zmianę. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego zmiany zgodnie z pkt 2, użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób. W takiej sytuacji użytkownik lub Administrator może rozwiązać Umowę zgodnie z pkt 3 i W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika. 5

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu

REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia. REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo