ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji"

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z wystąpieniem istotnych zdarzeń oraz znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji do publicznej wiadomości, o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu. Terminy pisane wielka literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym. W celu m. in. wyeliminowania wszelkich formalnych nieścisłości zawartych w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Emitent publikuje Aneks. Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją Aneksu, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji Aneksu, tj. do dnia 10 listopada br. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanych w Memorandum Informacyjnym. W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku z Ofertą Publiczną Obligacji na okaziciela I Programu Emisji:

2 1) Strona tytułowa otrzymuje następującą treść: MEMORANDUM INFORMACYJNE I PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI VINSON CAPITAL S.A. sporządzone w związku z ofertą publiczną obligacji na okaziciela w liczbie nie większej niż (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk o jednostkowej wartości nominalnej zł (słownie: tysiąc złotych), na łączną kwotę nie większą niż zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Obligacje będą oferowanie w trybie publicznej w drodze powtarzających się emisji. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji oraz Memorandum Informacyjnym danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji i warunków Oferty w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będzie Memorandum Informacyjne danej serii. Termin ważności Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji wynosi 12 miesięcy od daty jego upublicznienia i upływa z dniem 27 października 2015 r. 2) Wstęp otrzymuje następującą treść : Niniejsze Memorandum Informacyjne I Programu Emisji zostało przygotowane w związku z ofertą publiczną Obligacji na okaziciela w liczbie nie większej niż (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej zł (słownie tysiąc złotych), na łączną kwotę nie większą niż zł (słownie: dziesięć milionów złotych), emitowanych przez Vinson Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Memorandum Informacyjne I Programu Emisji nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Memorandach Informacyjnych dla danej serii i nie są znane w momencie publikacji Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji. Memorandum Informacyjne I Programu Emisji

3 przedstawia ogólne informacje dotyczące Obligacji, jakie mogą być emitowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum Informacyjnym dotyczącym odpowiedniej serii Obligacji. Oferowanie Obligacji na okaziciela odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji oraz Memorandum Informacyjnym danej serii, które to oba dokumenty są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Obligacjach, ich ofercie, Emitencie i jego grupie kapitałowej.. 3) Wstęp w pkt. 7) otrzymuje następującą treść: 7) Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji i Memorandum Informacyjnego danej serii do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum, będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego danej serii oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne I Programu Emisji oraz Memorandum Informacyjne danej serii, tj. na stronach internetowych: i 4) Rozdział I w pkt Ryzyko związane ze spłatą zobowiązań z tytułu Obligacji otrzymuje następującą treść: Emitent, zgodnie z uchwalonymi warunkami emisji Obligacji na podstawie Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji, zobowiązał się do wykupu Obligacji poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. Emitent zobowiązał się także do wypłat kwot odsetek do Obligacji w ustalonych terminach i wysokości. Emitent przeznaczy środki, pozyskane z emisji Obligacji, na kapitał obrotowy Spółki w celu sfinansowania rozwoju Emitenta. W ocenie Emitenta, Emitent posiada zdolność terminowego wywiązywania się ze zobowiązań, wynikających z Obligacji. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że Emitent nie wykona w terminie lub w części zobowiązań wobec Obligatariuszy z tytułu wypłaty odsetek lub żądania przedterminowego wykupu lub wykupienia w dacie wykupu. Nie można wykluczyć ryzyka, że środki uzyskane z powyższych źródeł okażą się niewystarczające dla realizacji zobowiązań z tytułu wykupu (w szczególności w przypadku skorzystania przez wielu Obligatariuszy z opcji przedterminowego wykupu). 5) Rozdział I w pkt Ryzyko nie dojścia Publicznej Oferty do skutku otrzymuje następującą treść: Przy każdej emisji obligacji na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji będzie określony dolny próg (Próg Emisji) poniżej którego emisja nie dochodzi do skutku.

4 W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, do publicznej wiadomości został udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w firmie inwestycyjnej oferującej te papiery wartościowe oświadczenie na piśmie, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Memorandum, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały, lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Emitent może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. W przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, nastąpi zwrot wpłat. Emitent zwraca uwagę, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 6) Rozdział III, we wstępie Dane o emisjach i sprzedaży otrzymuje następującą treść: W ramach I Programu Emisji Obligacji oferowanych będzie nie więcej niż (dziesięć tysięcy) obligacji. Obligacje oferowane będą na podstawie niniejszego Memorandum i są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oferującym Obligacje jest INVISTA Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Obligacje wyemitowane na podstawie niniejszego Memorandum są papierami wartościowymi emitowanymi w serii, nie mającymi formy dokumentu, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Wartości Nominalnej i Odsetek na zasadach i w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji. Prawa wynikające z Obligacji, zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy w ewidencji i przysługują osobie wpisanej w ewidencji jako uprawniona do Obligacji. Poszczególne serie Obligacji, w ramach I Programu Emisji Obligacji emitowane będą na podstawie uchwał Zarządu Emitenta, zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/10/2014 z dnia 6 października 2014 w sprawie przyjęcia I Programu Emisji Obligacji. Memorandum Informacyjne dla poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w terminie rozpoczęcia subskrypcji danej serii. Memorandum informacyjne poszczególnych serii będą publikowane na stronach internetowych Emitenta oraz Oferującego Informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym w odniesieniu do poszczególnych serii Obligacji powinny być analizowane łącznie z informacjami zawartymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji i stanowią łącznie warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o Obligacjach. Wielkość emisji oraz zabezpieczenie będzie określone w Memorandum Informacyjnym dla konkretnej serii Obligacji.

5 7) Rozdział III, w pkt 1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem oferty jest do (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej zł (słownie: tysiąc złotych) każda. Zabezpieczenie Obligacji będzie ustalane w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji: Łączna wartość nominalna Obligacji: Cena emisyjna jednej Obligacji: Łączna cena emisji Obligacji: zł nie więcej niż zł zł nie więcej niż zł. Obligacje nie inkorporują żadnych uprzywilejowań. Z Obligacjami nie są związane żadne dodatkowe świadczenia. Przy każdej emisji Obligacji na podstawie niniejszego Memorandum będzie określony Próg Emisji, po przekroczeniu którego emisja Obligacji dojdzie do skutku. Obligacje będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną firmę inwestycyjną. Prawa z Obligacji powstają w momencie dokonania wpisu w ewidencji. Oferta Obligacji jest podzielona na emisje, z których ostatnia zakończy się nie później niż z dniem upływu ważności Memorandum. 8) Rozdział III, w pkt 3 Wskazanie ogólnych praw i obowiązków z oferowanych papierów wartościowych otrzymuje następujące brzmienie: Obligacje uprawniają do następujących świadczeń: a. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty oprocentowania na warunkach podanych w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji, b. świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji, albo świadczenia pieniężnego związanego z przedterminowym wykupem Obligacji na warunkach i terminach określonych w pkt 8 niniejszego rozdziału Memorandum. Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej ewidencję Obligacji oraz podlegać będą wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. Uprawnionymi z tytułu Obligacji będą Ci Obligatariusze, którzy będą wpisani do ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich. Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.

6 Zbywalność Obligacji jest nieograniczona. Obligacje można zbywać wyłącznie bezwarunkowo. W przypadku opóźnienia w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli dzień wypłaty danego świadczenia przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata tego świadczenia nastąpi w pierwszym przypadającym po nim Dniu Roboczym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Zobowiązania Spółki wynikające ze świadczeń z Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących z bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Za zobowiązania wynikające z Obligacji Spółka odpowiada całym swoim majątkiem. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji wynosi 10 (dziesięć) lat. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w przypadku niewypełnienia przez Spółkę w terminie w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenia pieniężne. Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji Spółki, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. Spółka może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia. Spółka nie może nabywać własnych Obligacji po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji określonych w Memorandum. Spółka będąca w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji nie może nabywać własnych Obligacji. 9) Rozdział III, w pkt 4 Określenie rodzaju, zakresu, formy i przedmiotu zabezpieczeń otrzymuje następujące brzmienie: Zabezpieczenie określa Memorandum Informacyjne dla danej serii Obligacji. 10) Rozdział III, w pkt 6 Informacje o banku reprezentancie lub administratorze hipoteki, ustanowionych w związku z emisją obligacji otrzymuje następujące brzmienie: Zabezpieczenie określa Memorandum Informacyjne dla danej serii Obligacji. 11) Rozdział III, w pkt 9 Wskazanie źródeł pochodzenia środków na spłatę zobowiązań wynikających z emitowanych papierów wartościowych otrzymuje następujące brzmienie: Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane z bieżącej działalności Emitenta. 12) Rozdział III w pkt Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji otrzymuje następujące brzmienie: Publiczna Oferta Obligacji na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego każdej poszczególnej emisji zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji. 13) Rozdział III w pkt Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem otrzymuje następujące brzmienie: Zasady składania zapisów INVISTA Dom Maklerski S.A. występuje jako podmiot Oferujący Obligacje.

7 Dopuszcza się organizację Konsorcjum Dystrybucyjnego, które będzie przyjmować zapisy na Obligacje. Lista Punktów Obsługi Klienta Oferującego oraz Punktów Obsługi Klienta członków Konsorcjum Dystrybucyjnego będących miejscami zapisów na Obligacje znajduje się w Załączniku nr 4 do Memorandum. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 5 (pięć) Obligacji i nie więcej niż liczba oferowanych Obligacji. W przypadku złożenia zapisu opiewającego na liczbę większą niż liczba oferowanych Obligacji, zapis będzie uważany za opiewający na liczbę oferowanych Obligacji. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji, określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora, nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w formie i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Domu Maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest zapis. Dopuszcza się składanie zapisów na Obligacje korespondencyjnie, za pośrednictwem faksu oraz za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym sieci Internet, pod warunkiem dostarczenia podpisanych egzemplarzy formularza zapisu do siedziby Oferującego lub członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, u którego złożono zapis drogą korespondencyjną przed dniem przydziału Obligacji. Wzór Formularza Zapisu na Obligacje stanowi Załącznik nr 5 do Memorandum. Inwestor składający zapis na Obligacje jest zobowiązany do podpisania oświadczenia będącego integralną częścią Formularza zapisu, w którym stwierdza, że: zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji, M i akceptuje brzmienie Umowy Spółki oraz warunki Oferty Publicznej; zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum; wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie; wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Obligacje przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz, że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oferującego dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych Zapis na oferowane Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i podmiotu przyjmującego zapis. Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. Na dowód przyjęcia zapisu Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika Domu Maklerskiego, przyjmującego zapisy.

8 Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje w Publicznej Ofercie ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Obligacji E w Publicznej Ofercie albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 16.5 Rozdziału III Memorandum 14) Rozdział III, w pkt Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych otrzymuje następujące brzmienie: Emitent dokona przydziału w terminie 2 Dni Roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje, pod warunkiem subskrypcji i opłacenia przez Inwestorów minimalnej liczby Obligacji. Dzień Przydziału jest jednocześnie Dniem Emisji Obligacji. W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które Inwestorzy złożą zapis, nie przekroczy górnego progu emisji określonego w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Obligacje zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis. Jeśli liczba Obligacji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę oferowanych Obligacji, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Emitent w przypadku nadsubskrypcji wynoszącej ponad 120% wartości emisji zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o dokonaniu dyskrecjonalnego przydziału Obligacji, tj. według własnego uznania. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Obligacje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Obligacji, podstawą do przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana wpłata oraz, iż w takim przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Obligacji w ogóle lub przydzielić je według własnego uznania. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 15) Rozdział III, w pkt Próg dojścia emisji Obligacji do skutku otrzymuje następujące brzmienie: Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego opłacenia i przydzielenia przez Zarząd Emitenta ilości Obligacji określonej w Memorandum Informacyjnym dla danej serii Obligacji. 16) Załącznik nr 3 Wzór Warunków Emisji otrzymuje następujące brzmienie: WARUNKI EMISJI LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

9 numerem KRS , REGON oraz numerem NIP: Wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych wpłacony w całości w gotówce. w liczbie nie mniejszej niż (słownie: ) oraz nie większej niż (słownie: ) sztuk na łączną kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: złotych) oraz nie większą niż zł (słownie: złotych) NINIEJSZE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI OKREŚLAJĄ PRAWA I OBOWIĄZKI EMITENTA I OBLIGATARIUSZY 1. Definicje: W niniejszych Warunkach Emisji terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Cena emisyjna Dzień (Data) Emisji Dzień Płatności Dzień Wcześniejszego Wykupu na Dzień Przedterminowego Wykupu Dzień Przydziału Dzień Płatności Odsetek Dzień Roboczy Dzień Spłaty Dzień Ustalenia Prawa do Świadczeń Cena, po jakiej oferowane do objęcia są Obligacje, wynosząca [tysiąc] złotych za każdą Obligację Dzień Przydziału Obligacji i pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Dzień Wykupu Obligacji, Dzień Wcześniejszego Wykupu, Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji. Jeżeli Dzień Płatności wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu Dzień wykupu Obligacji przez Emitenta realizującego Opcję Wcześniejszego Wykupu zgodnie z punktem Warunków Emisji Dzień, w którym dokonany będzie przedterminowy wykup na zasadach określonych w pkt. 18 niniejszych Warunków Emisji Dzień przydziału Obligacji na rzecz Inwestorów dokonany przez Zarząd Emitenta W odniesieniu do każdego Okresu Odsetkowego dzień określony w Tabeli nr 1 zawartej w punkcie 11. Jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata świadczenia następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu; Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Dzień wypłaty świadczenia wynikającego z realizacji Opcji Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza Dzień, w którym ustalane jest prawo do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu posiadanych Obligacji, który przypadać będzie na 6 [sześć] Dni Roboczych przed Dniem Płatności Inwestor Osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zapis na Obligacje Dzień Wykupu Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień r. Emitent, Spółka, Vinson Capital Ewidencja Kodeks Cywilny, KC Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2, Warszawa Ewidencja Obligatariuszy prowadzona przez firmę inwestycyjną Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

10 KRS KSH Kupon, Kupon odsetkowy Obligacje, Obligacje serii Obligatariusz Okres Odsetkowy Opcja Przedterminowego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta zł Ustawa o Obligacjach Warunki Emisji Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta Krajowy Rejestr Sądowy Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) Wysokość odsetek w danym okresie odsetkowym, obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 11. Nie mniej niż i nie więcej niż sztuk Obligacji na okaziciela serii o wartości nominalnej zł każda Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji Liczony w dniach kalendarzowych okres trwający 3 miesiące, rozpoczynający się i kończący się w dniu określonym w Tabeli odsetkowej nr 1 w pkt 11 Warunków Emisji. Prawo Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt niniejszych Warunków emisji Prawo Spółki do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w pkt 18.2 niniejszych Warunków emisji Złoty polski jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730) Niniejsze warunki Emisji Obligacji serii stanowiące załącznik do Uchwały Zarządu Spółki nr z dnia r. Zarząd Vinson Capital S.A. 2. Postanowienia ogólne: Obligacja serii jest papierem wartościowym emitowanym w serii, niemającym formy dokumentu, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Wartości Nominalnej i kwoty odsetek na zasadach i w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji. Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji, w rozumieniu art. 5a Ustawy o Obligacjach. Obligacje nie będą miały formy i będą zapisane w ewidencji prowadzonej przez wybraną przez Emitenta firmę inwestycyjną. 3. Podstawa prawna emisji Obligacji: Obligacje na Okaziciela serii... zostały wyemitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach, Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/10/2014 z dn. 6 października 2014 r. w sprawie przyjęcia I Programu Emisji Obligacji oraz Uchwały Zarządu Emitenta nr z dn. r. w sprawie emisji Obligacji na okaziciela serii. 4. Oznaczenie Obligacji: Obligacje na okaziciela serii. 5. Cel emisji:

11 Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta umożliwiającego zwiększenie udziału w rynku oraz rozwój Emitenta. 6. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji (próg emisji w rozumieniu art. 13 ust. 1 Ustawy o Obligacjach): zł (słownie: ). 7. Minimalna liczba Obligacji objętych zapisem: (słownie: ) sztuk Obligacji. 8. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji: zł (słownie: złotych). 9. Wartość nominalna jednej Obligacji: zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 10. Cena emisyjna jednej Obligacji: zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 11. Okres Odsetkowy: Okres Odsetkowy wynosi ( ) miesiące. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy zaczyna się w kolejnym dniu ostatniego dnia poprzedniego okresu i kończy się po upływie ( ) miesięcy. Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty odsetek, przypadać będzie na 6 (sześć) dni roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego. Obligacje będą oprocentowane począwszy od Dnia Emisji, tj. od r. (łącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z Opcji Przedterminowego Wykupu, Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Dnia Przedterminowego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony co miesiące Kupon, według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości % ( procent) w stosunku rocznym. Wysokość Kuponu będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. W ostatnim dniu Okresu Odsetkowego Odsetki mają kupon zerowy. Pierwszym dniem Pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem: kupon = x% liczba dni w danym okresie odsetkowym zł

12 po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę. Okres Odsetkowy wynosi ( ) miesiące, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji, a ostatni Okres Odsetkowy kończy w Dniu Wykupu. Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Płatności będą dokonywane w Dniu Płatności. Jeżeli Dzień Płatności przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności świadczeń wynikających z Obligacji będzie kolejny dzień roboczy przypadający po Dniu Płatności, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie. Uprawnionymi z tytułu Obligacji będą ci Obligatariusze, którzy będą wpisani do prowadzonej przez firmę inwestycyjną Ewidencji w Dniu Ustalenia Prawa do Świadczeń z tytułu Obligacji. Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji są nominowane i będą wypłacane przez Emitenta w złotych polskich. W przypadku, gdy Dzień Ustalenia Prawa do Świadczeń wskazany w Tabeli 1. powyżej nie będzie przypadał w Dniu Roboczym lub będzie przypadał na mniej niż 6 dni roboczych przed Końcem Okresu Odsetkowego wskazanym w Tabeli 1 powyżej, prawo do odsetek zostanie ustalone w oparciu o najbliższy Dzień Roboczy przypadający po Dniu Ustalenia Prawa do Świadczeń. 12. Terminy Oferty oraz Data (Dzień) Emisji/Dzień Przydziału Obligacji: Zapisy i wpłaty na Obligacje będą przyjmowane w terminie od do r. włącznie. Dla ważności zapisu Inwestor powinien w terminie oferty złożyć prawidłowo wypełniony formularz zapisu oraz dokonać wpłaty na wskazany rachunek subskrypcyjny. Dzień Emisji r. 13. Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek od Obligacji: Pierwszym dniem Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji ( r.). 14. Przydział Obligacji: Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem subskrybowania i opłacenia przez Inwestorów liczby Obligacji o łącznej wartości nominalnej co najmniej równej progowi emisji wskazanemu w pkt. 6 Warunków Emisji. Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta. W ramach przydziału uznaniowego Emitent może, lecz nie musi brać pod uwagę kolejności składania przez Inwestorów Formularzy Zapisów oraz kolejności dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje. Zwraca się uwagę Inwestorom, że przy przydziale preferowane będą zapisy na największą liczbą Obligacji. W przypadku rozbieżności zasad przydziału obligacji między Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji a Memorandum Informacyjnym danej serii Obligacji wiążące są postanowienia Memorandum Informacyjnym danej serii Obligacji.

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. www.best.com.pl

BEST S.A. www.best.com.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII G SPÓŁKI BEST S.A. www.best.com.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Gdynia, listopad

Bardziej szczegółowo

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl

M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII NS1 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 210.000 złotych OFERUJĄCY I KOORDYNATOR OFERTY: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLONEA INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stępinie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 200.000 złotych OFERUJĄCY I WYŁĄCZNY KOORDYNATOR OFERTY:

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 20 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 Suplement Suplement z dnia 10 kwietnia 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r.

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Niniejszy dokument (Warunki Emisji) określa warunki emisji obligacji (Obligacje), emitowanych, w ramach

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Prospekt emisyjny gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ALIOR BANK S.A.

WARSZAWA, ALIOR BANK S.A. WARSZAWA, DNIA 17 CZERWCA 2015 R. ALIOR BANK S.A. REGULAMIN EMISJI, OBROTU I PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI KOMERCYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM ALIOR BANK S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LIPCA 2015R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie sporządzone w związku z ofertą publiczną 10.000 Obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1.000 zł każda i cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA

INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA INFORMACJA O TERMINACH I WARUNKACH KASKADOWEJ PUBLICZNEJ OFERTY SPRZEDAŻY II TRANSZY OBEJMUJĄCEJ 40.000 SZTUK OBLIGACJI PCC ROKITA SA SERII BA WYEMITOWANYCH W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa, Aktywa Funduszu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA RADA NADZORCZA

BRE BANK SA RADA NADZORCZA BRE BANK SA RADA NADZORCZA Uchwała 28/08 Rady Nadzorczej BRE Bank SA z dnia 5 września 2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA 1 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ROBYG S.A. www.robyg.com W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ROBYG S.A. www.robyg.com W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ROBYG S.A. www.robyg.com W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 200.000 złotych OFERUJĄCY I WYŁĄCZNY KOORDYNATOR OFERTY: Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.

ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM. ZASADY NABYWANIA AKCJI P. A. N O V A S. A. Z S I E D Z I B Ą W G L I W I C A C H, U L. G Ó R N Y C H W A Ł Ó W 4 2, WWW.PA-NOVA.COM.PL ( SPÓŁKA ) Niniejsze zasady nabywania akcji zostały sporządzone przez

Bardziej szczegółowo