ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ"

Transkrypt

1 Wadowice dn ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ Wadowice, ul. Wojska Polskiego 26 B NIP tel fax Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Centrum Obróbcze CNC 5D 2 Zakresu przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa, montaż kompletnego centrum obróbczego 5D sterowanego numerycznie, 5 osiowe Wymagania techniczne oraz wyposażenia każdego z dwóch urządzeń: możliwość frezowania, wiercenia, szlifowania, grawerowania i polerowania tafli szklanych, szkła giętego (umywalki, wanny) oraz płyt i bloków kamiennych, granitowych, marmurowych itp. - wjazd do maszyny z poziomu zero, maszyna wyposażona w stół oddzielony od korpusu maszyny z możliwością usunięcia z pola roboczego, stół niski nie wyższy niż 500mm - wysoka sztywność maszyny i wytrzymałość - min. wielkość stołu (wymiar elementu do obróbki) 2000x3000 mm - serwis w Polsce w ciągu max. 24 godzin (w ofercie należy wskazać autoryzowany pkt. serwisowy z danymi kontaktowymi lub kserokopią umowy serwisowej w przypadku korzystania z usług innego podmiotu gospodarczego) - sterowanie maszyny komputerem PC (niedopuszczalny komputer przemysłowy) wraz z aktualnym legalnym oprogramowaniem kompatybilnym z plikami dxf, dwg. - urządzenie powinno być obsługiwane w języku polskim - urządzenie z automatycznym magazynem narzędzi na min. 35 pozycji - elektrowrzeciono mocowane dwustronnie, rozbieralne z możliwością regeneracji (nie jednorazowe) i mocy do 22Kw (S1) - moc całego urządzenie nie może przekraczać 50 kw - możliwość diagnostyki maszyny, aktualizacji oprogramowania zdalnie za pomocą internetu z autoryzowanym serwisem - laser skanowania elementów

2 - wysokość osi Z minimum 800 mm - urządzenie z instalacją podciśnieniową dla ssaw i zderzaków bazujących, w zestawie przyssawki przystosowane do obróbki umywalek szklanych o wysokości min. 200mm: przyssawka dolna fi 160 / górna fi sztuk przyssawka dolna fi 90 / górna fi 90 2 przyssawka dolna prostokąt 200x100 / górna prostokąt 200x pozycjonery o wysokości min. 200 mm (w zależności do wysokości przyssawek dopasować) 6 - komplet narzędzi szklarskich (każde narzędzie z mocowaniem, stożkiem zgodnym z ISO50 przy dużych obciążeniach), wykaz narzędzi: - frez do cięcia miękki 5 - tarcza turbo kant trapez do grubości szkła 15 i 19mm po 2 - tarcza turbo kant ćwierć koła do grubości szkła 15 i 19mm po 2 - tarcza szlifierska wstępna kant trapez do grubości szkła 15 i 19mm po 2 - tarcza szlifierska wstępna kant ćwierć kołoa do grubości szkła 15 i 19mm po 2 - tarcza szlifierska końcowa kant trapez do grubości szkła 15 i 19mm po 2 - tarcza szlifierska końcowa kant ćwierć kołoa do grubości szkła 15 i 19mm po 2 - tarcza polerska wstępna kant trapez do grubości szkła 15 i 19mm po 5 - tarcza polerska wstępna kant ćwierć kołoa do grubości szkła 15 i 19mm po 5 - tarcza polerska końcowa kant trapez do grubości szkła 15 i 19mm po 5 - tarcza polerska końcowa kant ćwierć kołoa do grubości szkła 15 i 19mm po 5-1 komplet narzędzi garnkowych, turbo, szlif wstępny, szlif końcowy, poler wstępny i poler końcowy - nie skończony obrót osi C - agregat do cięcia piłą wraz z miejscem postojowym i piłą do cięcia o średnicy min. 600mm urządzenie do szkła Wyposażenie obejmujące oba urządzenia: - uniwersalny stelaż do montażu wanny z minimum 32 dyskami podparcie bocznego na zewnątrz wanny (bez podciśnienia) z pełną regulacją liniową i kątową każdego dysku. Regulacja kątowa podstawy wanny. Stelaż wewnętrzny do wanny z 24 dyskami podparcia z pełną regulacją liniową i kątową każdego dysku. Dyski zakończone gumą ze stopką regulowaną pod kątem 1 sztuka patrz załącznik 1 - program CAD do przygotowania modelu wanny szklanej do obróbki, pozwalający do zbudowania modelu zeskanowanej przestrzennie wanny za pomocą skanera 5D, doboru narzędzi kompatybilnych z urządzeniem CNC. Program kompatybilny z plikami programu Solid Works, pliki 3D 1 sztuka Wykonanie pozytywnie testów na dostarczonych przez zamawiającego wannach szklanych. 3. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3 4. Termin realizacji zamówienia Terminy dostaw i montażu urządzeń gotowych do eksploatacji: 1 sztuka do dnia sztuka do dnia Dopuszcza się wcześniejsze dostarczenie urządzenia jedynie za pisemną zgodą zamawiającego. 5. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zamówienia; 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne 6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości 7. spełnią bezwzględnie wszystkie warunki techniczne urządzenia wymienione w pkt udzielą rocznej gwarancji na wykonane zamówienie od daty zamontowania urządzenia zakończonego protokołem odbioru. 6. Warunki realizacji robót 1. Wykonawca winien dokonać oględzin nieruchomości, na której będą montowane urządzenia, sprawdzić zakres i rodzaj ewentualnych prac przygotowawczych pod montaż urządzenia (uwzględnić wysokości pomieszczeń, szerokości i wysokości przejazdów, dodatkowe prace budowlane, przygotowanie mediów: napięcie, woda, powietrze itp.) wszystkie uwagi powinny zostać zgłoszone przed złożeniem oferty lub przy złożeniu oferty w formularzu warunki przyłączenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub ewentualnego zapotrzebowania na media, po złożeniu oferty i jej wyborze przez zamawiającego, dostawca urządzenia wykona wszelkie prace na swój koszt lub wykona je zamawiający a ich kosztem zostanie obciążony dostawca urządzenia. 2. Wszelkie prace montażowe będą prowadzone z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi, spełnieniem wszelkich zasad BHP oraz z zaleceniami Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Wszelkie szkody powstałe podczas montażu urządzenia zostaną usunięte przez dostawcę lub wykona je zamawiający a ich kosztem zostanie obciążony dostawca urządzenia. 4. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty bezwzględnie wymagane: (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta) a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, b) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym zamówieniem c) wypełniony formularz serwisowy d) podpisany wzór umowy e) wypełniony formularz warunki przyłączenia 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego, po czym zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania. Osoba kontaktowa ze strony zamawiającego: Norbert Hombesch tel , kom , 9. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 240 dni od upływu terminu do składania ofert. 10 Opis przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty 9. Ofertę należy złożyć, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego osobiście lub przesłać pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru (data dostarczenia nie może przekraczać daty składania ofert)

5 10. Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone dokładną nazwą i adresem oferenta oraz oznakowane następująco: Oferta na: Centrum Obróbcze CNC 5D 11. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Dostawca urządzenia winien podać cenę ofertową netto oraz brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN lub cyfrowo i słownie. 2. W przypadku podania ceny w Euro, cena będzie przeliczona na PLN w dniu dokonywania wyboru oferty przez komisję na podstawie średniego kursu NBP. 3. Cena ofertowa winna obejmować urządzenie zgodne z przedmiotem zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty niespełniającej przedmiotu zamówienia. 4. Dostawca urządzenia przed sporządzeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z obiektem w którym będzie pracowało urządzenie, aby cena ofertowa obejmowała cały przedmiot zamówienia. 12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert Oferty należy składać do dnia w siedzibie firmy: Marcin Krzemień, ul. Wojska Polskiego 26B, Wadowice. 13. Kryteria oceny oferty Wybór oferty zgodnej z założeniami technicznymi zostanie dokonany na podstawie jednego kryterium : cena oferty 100% Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wszystkich założeń technicznych wskazanych w pkt.2 bez wyjątku oraz dołączenie podpisanych formularzy ofertowego oraz warunki przyłączenia. 14. Ogłoszenie wyników postępowania 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę z najniższą ceną. 2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 3. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania. 4. W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który z pośród pozostałych przedłożył ofertę z najniższą ceną. Załączniki: 1. formularz ofertowy 2. wzór umowy 3. formularz serwisowy 4. formularz warunki przyłączenia

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH INS/NO-11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego 30, 83-300 Kartuzy REGON 000484038 NIP 589 000 91 95 TEL. (058) 681-05-82 www.smk.kartuzy.com.pl e-mail: biuro@smk.kartuzy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. Łódź, dn.14.06.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo