ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SYSTEMU CYFROWEGO NAŚWIETLANIA PŁYT TERMICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SYSTEMU CYFROWEGO NAŚWIETLANIA PŁYT TERMICZNYCH"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SYSTEMU CYFROWEGO NAŚWIETLANIA PŁYT TERMICZNYCH Zaścianki,

2 1. Zamawiający: Chesapeake Polska Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicza Zaścianki 2. Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie ofertowe 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu cyfrowego naświetlania płyt termicznych wraz z jego montażem i wdrożeniem w przedsiębiorstwie Zamawiającego. 4. Opis przedmiotu zamówienia: System pozwalający na przygotowywanie form drukarskich bezpośrednio z danych cyfrowych poprzez naświetlanie płyt za pomocą diod laserowych System powinien spełniać poniższe parametry: Typ naświetlarki bęben zewnętrzny Stosowana długość fali IR, =830 nm Max. format naświetlanej formy drukowej 930 x 1140 mm Min. format naświetlanej formy drukowej 375 x 325 mm Max. obszar obrazu 918 x 1140 mm Rozdzielczość naświetlania 1000 p/cm czyli 2540 p/cal Dopuszczalna grubość płyt mm Powtarzalność dwu kolejnych naświetleń 5 µm na tej samej płycie Dokładność naświetlania (cztery kolejne płyty) 25 µm Wydajność (max. format) 38 pph Temperatura pracy 17 C 30 C Możliwość automatycznego centrowania płyt podawanych ręcznie Automatyczny podajnik z 3 kasetami i możliwością instalacji 4-tej kasety Automatyczne wyjmowanie papieru przekładkowego 1

3 Dodatkowe punkty przyznane zostaną ofertom zawierającym: Punkty będą przyznawane ofertom według następujących kryteriów: 1 Możliwość automatycznego raportowania do programu Prinect Analyze Point 7 pkt 2 Możliwość sterowania przez aktualnie posiadane oprogramowanie Klienta 4 pkt 3 Możliwość doświetlenia brakującej lub uszkodzonej płyty wprost z pulpitu maszyny drukującej 7 pkt 4 Obsługa całości sprzętu i oprogramowania (Prepress/Press) przez jeden serwis 5 pkt 5 Fizyczna stabilizacja temperatury cylindra 3 pkt 6 Eliminacja skutków zmian temperatury formy drukowej podczas naświetlania 3 pkt 7 Fizyczna stabilizacja termiczna głowicy (zespołu głowic) naświetlarki 4 pkt 8 Dodatkowa gwarancja na głowice laserowe ponad okres gwarancji systemu * 9 10 Możliwość ręcznego podawania płyt przy skonfigurowanym i aktywnym podajniku automatycznym Możliwość ręcznego odbierania płyt przy skonfigurowanym i aktywnym podajniku automatycznym 2 pkt / za każdy rok 4 pkt 3 pkt 11 Poziom głośności podczas naświetlania poniżej 67 db (A) 2 pkt 12 Maksymalna pobierana moc chwilowa poniżej 3 kw 1 pkt 13 Średnia pobierana moc podczas naświetlania poniżej 1.6 kw 2 pkt 14 Moc pobierana w czasie oczekiwania poniżej 90 W 2 pkt Pełna integracja stacji sterującej naświetlarką z pozostałymi elementami systemu workflow. Instalacja nowego systemu i jego integracja z obecnym systemem workflow będzie wykonywana przez jednego dostawcę i jedną ekipę serwisową 4 pkt 4 pkt Maksymalna liczba punktów 65 pkt (*) Przy założeniu rozszerzenia gwarancji na głowice ponad ogólną gwarancję o max. 5 lat Gwarancja 36 miesięcy od dnia zakończenia instalacji i uruchomienia maszyny w przedsiębiorstwie Zamawiającego. 2

4 5. Cena: Oferowana cena za realizację zamówienia powinna uwzględniać koszty dostawy, instalacji oraz wdrożenia systemu w podanej lokalizacji. Dopuszcza się możliwość składania ofert w EUR (euro). W celu porównania wartości ofert ceny w walutach zostaną przeliczone na PLN (polskie złote) po kursie średnim NBP obowiązującym z dnia poprzedzającego otwarcie ofert. 6. Termin dostawy i instalacji: Termin dostawy i montażu systemu do r. W określonym wyżej terminie system powinien być zamontowany w sposób gotowy do jego natychmiastowego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 7. Miejsce dostawy i instalacji: System zostanie zainstalowany w zakładzie Zamawiającego, tj. w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka Składanie ofert: Termin składania ofert: r. do godz. 16:00 Dostawca jest zobowiązany złożyć kompletną, pisemną ofertę (osobiście lub listownie) zawierającą: Opis techniczny systemu Cenę realizacji zamówienia Warunki dostawy i instalacji (w tym również warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego) Termin ważności oferty: minimum 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferent może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą. Osoba do kontaktu: Barbara Kozielska, tel ; fax ; tel. kom ; Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 78; 3

5 Miejsce składania i otwarcia ofert: Chesapeake Polska Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicza Zaścianki Termin otwarcia ofert: r. godz. 11:00 Miejsce otwarcia ofert : Chesapeake Polska Sp. z o.o. (sala konferencyjna) ul. Szosa Baranowicka Zaścianki W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. Składanie ofert częściowych jest niedopuszczalne. Składanie ofert wariantowych jest niedopuszczalne. 9. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy: 9.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna to kryterium za spełnione w stosunku do oferentów, którzy: zrealizowali w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert co najmniej 5 zamówień na dostawę maszyn o parametrach takich jak będąca przedmiotem niniejszego zamówienia lub zbliżonych, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od uprzednio Zamawiających, są zarejestrowanymi płatnikami VAT na terenie UE (lub posiadają swój oddział na terenie UE będący w stanie zrealizować zamówienie) 9.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna to kryterium za spełnione w stosunku do oferentów, którzy: oświadczą, iż znajdują się w sytuacji pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z jego harmonogramem 4

6 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 mln. PLN posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimum kwotę 2 mln. PLN Dostarczą następujące dokumenty: kserokopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimum kwotę 2 mln. PLN oświadczenia o tym, że firma nie jest w stanie upadłości oraz że nie jest wykluczona z postępowania o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE potwierdzone za zgodność kserokopie dokumentów rejestrowych, w tym potwierdzających zarejestrowanie jako płatnik VAT na terenie UE potwierdzona za zgodność kserokopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie jako płatnik VAT na terenie UE wykaz zrealizowanych zamówień, o których mowa w pkt 9.1. oświadczenie, iż znajdują się w sytuacji pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z jego harmonogramem 10. Kryteria oceny ofert: Podczas oceny poszczególnych ofert punkty zostaną przyznane poszczególnym ofertom za: parametry funkcjonalności, o których mowa w pkt 4.1. (maksymalnie 65 punktów); dostępność serwisu lokalnego 24-godzinny czas reakcji od zgłoszenia awarii (10 punktów za spełnienie tego kryterium); cena (maksymalnie 15 punktów) najniższa cena otrzymuje maksymalna liczbę punktów, ceny wyższe otrzymują proporcjonalnie mniej punktów; termin dostawy (maksymalnie 10 punktów) zaoferowanie krótszego terminu dostawy niż wskazany w pkt 6 jest wyższej punktowane. Im termin krótszy tym więcej punktów. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 5

7 11. Formalności po wyborze oferty: Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy dostawy z Zamawiającym w terminie wskazanym przez Zamawiającego i według wzoru przedłożonego przez Zamawiającego, uwzględniającego treść niniejszego ogłoszenia oraz treść wybranej oferty. 12. Pozostałe informacje: Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dostawa cyfrowego systemu naświetlania płyt termicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji aż do podpisania umowy. Do zamówienia nie stosuje się środków odwoławczych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo