ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TN-SWII/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TN-SWII/2014"

Transkrypt

1 Białystok, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TN-SWII/2014 W ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki projektu Twórczy Nauczyciel Skuteczny Wychowawca II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę książek. I. Nazwa oraz adres zamawiającego Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, ul. Dąbrowskiego Białystok, NIP tel./fax ; II. III. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Zasad finansowania PO KL oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków PO KL. Przedmiot zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy książek w ramach: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Drukowane książki Zamówienie dotyczy jedynie nowych książek. Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto na każdą pozycję książkową. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. IV. Szczegółowy przedmiot zamówienia: Tytuł Autor 1. O metodzie KLANZY + (CD) Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Kędzior-Niczyporuk 2. Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka + (CD) 3. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II + (CD) Katarzyna Zawojska-Dominiak, Ewa Sokolińska Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy 4. Tańce i zabawy dla grupy + (CD) Erich Heiligenbrunner, Reinhold Rabenstein, Bernhard Weiser 5. Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy 6. Jak postępować z uczniem agresywnym Anna Jendyrka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak Ewa Sokołowska

2 7. Jak nauczyć się rozwiązywania konfliktów. Scenariusze zajęć i karty czasu pracy dla uczniów 8. Atlas efektywnego uczenia (się) Covan David, Palomares Susanna, Schilling Dianne Colin Rose & Małgorzata Taraszkiewicz 9. Gry i zabawy przeciwko agresji Portmann Rosemarie 10. Myśleć jak góra, czuć jak rzeka Klaus W. Vopel 11. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Informacje dodatkowe: Koszt dostawy ponosi Wykonawca. John Stewart V. Termin wykonania zamówienia i miejsce dostawy : Książki będą zamawiane etapami na podstawie szczegółowych zamówień określających tytuły i ilość zamawianych egzemplarzy w ramach zapotrzebowania do końca trwania projektu do r. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia tj. książek w terminie 7 dni od przesłania zamówienia do siedziby zamawiającego. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy: - uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, - posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, - Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VII. Kryteria oceny ofert: Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny brutto według następujących obliczeń: Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według formuły:

3 Liczba punktów ofert ocenianej = cena najniższej oferty cena ofert badanej x 100 pkt VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 2. Termin przesyłania ofert: do r. do godz Oferty cenowe należy przedstawić na formularzu ofert wykonawcy w jednej z wymienionych poniżej form: a) listownie lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, ul. Dąbrowskiego Białystok (z dopiskiem: Oferta na dostawę książek na potrzeby projektu Twórczy Nauczyciel-Skuteczny Wychowawca II ). b) faksem pod numer c) em w postaci skanu na adres: wpisując w tytule wiadomości: Oferta na dostawę książek na potrzeby projektu Twórczy Nauczyciel-Skuteczny Wychowawca II IX. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności, jeśli cena oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.). X. Osoby do kontaktu: Urszula Korpacz tel. (85) mail:

4 Załącznik nr 1 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki ul. Dąbrowskiego 24, Białystok, tel Formularz Oferty Wykonawcy Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... Adres do korespondencji:... Nr telefonu:... Nr faksu:... Adres ... Nr NIP:... Nr REGON:... W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12//TN-SWII/2014 na dostawę książek na potrzeby projektu Twórczy nauczyciel-skuteczny wychowawca II przestawiamy ofertę na niżej wymienione pozycje: Tytuł Autor Cena brutto 1. O metodzie KLANZY + (CD) Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Kędzior-Niczyporuk 2. Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka + (CD) Katarzyna Zawojska- Dominiak, Ewa Sokolińska 3. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II + (CD) Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy 4. Tańce i zabawy dla grupy + (CD) Erich Heiligenbrunner, Reinhold Rabenstein, Bernhard Weiser 5. Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy 6. Jak postępować z uczniem agresywnym 7. Jak nauczyć się rozwiązywania konfliktów. Scenariusze zajęć i karty czasu pracy dla uczniów 8. Atlas efektywnego uczenia (się) Anna Jendyrka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak Ewa Sokołowska Covan David, Palomares Susanna, Schilling Dianne Colin Rose & Małgorzata Taraszkiewicz 9. Gry i zabawy przeciwko agresji Portmann Rosemarie 10. Myśleć jak góra, czuć jak rzeka Klaus W. Vopel

5 11. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. John Stewart suma Oświadczenie: 1. Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy. 3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą do końca trwania projektu tj. do r. 4. Oświadczam, że żądana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy

6 Załącznik nr 2 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki ul. Dąbrowskiego 24, Białystok, tel , dnia... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że w dniu złożenia oferty na dostawę książek na potrzeby projektu Twórczy nauczyciel-skuteczny wychowawca II nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy

7 Wzór UMOWY NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK W dniu. w Białymstoku pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki z siedzibą w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 24, zwanym w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działa Małgorzata Borowska Prezes Zarządu, Bożena Wasilewska Członek Zarządu, a z siedzibą w.. NIP.., REGON.. zwanym Wykonawcą, reprezentowanym przez Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa książek drukowanych na potrzeby projektu Twórczy Nauczyciel Skuteczny Wychowawca II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do siedziby Zamawiającego. 2. Pod pojęciem sukcesywnej dostawy należy rozumieć, że dostawa książek realizowana będzie etapami na podstawie szczegółowych zamówień określających tytuły i ilość zamawianych egzemplarzy, kierowanych do Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie zapytania ofertowego z dnia r. o nr 2/TN-SWII/ Wykonawca zobowiązuje się: a) przyjmować zamówienia faksem, e mailem lub osobiście, b) dostarczać wybrane książki na własny koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zamówienia, 2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do 30 czerwca 2015 r Cena dostawy książek, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą na poszczególne pozycje wynoszą: Tytuł Autor Cena brutto 1. O metodzie KLANZY + (CD) Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Kędzior-Niczyporuk 2. Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka + (CD) Katarzyna Zawojska- Dominiak, Ewa Sokolińska 3. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II + (CD) Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy 4. Tańce i zabawy dla grupy + (CD) Erich Heiligenbrunner, Reinhold Rabenstein, Bernhard Weiser 5. Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy 6. Jak postępować z uczniem agresywnym 7. Jak nauczyć się rozwiązywania konfliktów. Scenariusze zajęć i karty czasu pracy dla uczniów Anna Jendyrka, Agnieszka Kaczmarczyk, Małgorzata Wojtkowiak Ewa Sokołowska Covan David, Palomares Susanna, Schilling Dianne

8 8. Atlas efektywnego uczenia (się) Colin Rose & Małgorzata Taraszkiewicz 9. Gry i zabawy przeciwko agresji Portmann Rosemarie 10. Myśleć jak góra, czuć jak rzeka Klaus W. Vopel 11. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. John Stewart suma 4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający zapłaci cenę odebranych książek, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zrealizowania każdego zamówienia po doręczeniu wystawionych faktur VAT Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonych książek. 2. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy. 3. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczonych książek w stosunku do zamówienia lub ich wad jakościowych Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odebrania książek, powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakującą ilość książek lub wymienić wadliwe na wolne od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający podpisze protokół odbioru ilościowego dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z Umową i zapytaniem ofertowym Zamawiający może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, jeżeli: - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, - Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub też nienależycie wykona swoje zobowiązania umowne, - Nie zostaną przekazane środki przez Instytucję Pośredniczącą na realizację niniejszej umowy. - Zamawiający jest uprawniony do zrezygnowania (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia. 2. Wykonawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, jeżeli: - Zamawiający odmawia bez nieuzasadnionej przyczyny odbioru dostaw książek, - Jeżeli po zawarciu umowy pozycje książkowe wymienione w zapytaniu ofertowym nie będą dostępne na rynku księgarskim (w razie całkowitego wyczerpania nakładu danego tytułu), to Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia tych książek, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za nie Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

9 2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron... Zamawiający.. Wykonawca

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 13.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

( dotyczy ubezpieczenia grupowego)

( dotyczy ubezpieczenia grupowego) ZS.2600.2.2014 Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy ubezpieczenia grupowego) Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie osób w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TN-SWII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TN-SWII/2013 Białystok, 16.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TN-SWII/2013 W ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki projektu Twórczy Nauczyciel Skuteczny

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo