Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych"

Transkrypt

1 mgr Dawid ochowski Kolegium Analiz Ekonomicznych Szko a G ówna Handlowa w Warszawie Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych 1. Wst p Nie ulega w tpliwo ci, e jeste my wiadkami g bokich przemian spo ecznych, naukowych i technologicznych zwi zanych z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych i ich zastosowaniem w ró nych obszarach dzia alno ci cz owieka. Ju dzi nazywa si owe przemiany mianem rewolucji informacyjnej, co ma podkre li niespotykan dotychczas dynamik tych przemian oraz zwróci uwag na analogi do ostatniego okresu w historii o podobnej skali zjawiska rewolucji przemys owej. Obecnie aby zapewni d ugoterminowy wzrost gospodarczy kraju nie wystarcz wzrastaj ce nak ady inwestycyjne, czy odpowiednie regulacje prawne. Niezb dne jest przygotowanie przysz ych pokole na wyzwania jakie niesie ze sob owa rewolucja informacyjna. W takiej sytuacji najlepsz inwestycj dla Polski wydaje si inwestycja w edukacje i w infrastruktur informatyczn. Niestety taka forma pobudzania wzrostu gospodarczego nie jest zbyt popularna i nie ma prze o enia w bud etach kolejnych rz dów ze wzgl du na fakt, e jest to inwestycja dugoterminowa o okresie zwrotu przynajmniej 15 lat. Nikt nie przeczy, e jest ona op acalna co pokazuj przyk ady takich krajów jak Japonia, Korea Po udniowa, Tajlandia, czy USA, jednak bie ce wydatki wydaj si by priorytetem. Wspomnia em, e przemiany zwi zane z rewolucj informacyjn te dotycz niemal wszystkich aspektów ycia cz owieka, w szczególno ci nie omijaj tak e systemu edukacyjnego i procesów kszta cenia. Poni ej chcia bym zarysowa gówne tendencje w wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki w procesach kszta cenia oraz mo liwo ci innych zastosowa obecnie wdra anych, b d te b d cych w fazach projektów. S to niektóre z ciekawych i niezmiernie praktycznych zastosowa technologii informatycznej dla celów kszta cenia i powinny w moim rozumieniu wyznacza kierunki w jakim system edukacyjny powinien ewoluowa tak aby zapewni m odym pokoleniom odpowiednie przygotowanie do ycia w wiecie informacji i tym samym przyczyni si do d ugofalowego wspierania wzrostu gospodarczego Polski. Bez w tpienia jest to bardzo obszerny materia do bada i jest ród em wielu w tków badawczych, dlatego w poni szej pracy skupi si tylko na czterech obszarach zastosowa technologii informatycznej w systemie edukacyjnym, które pokrywaj si z obszarem moich zainteresowa, a mianowicie: Internet jako informacyjny zasób zasileniowy dla systemu edukacyjnego, wizualizacja i technologia multimedialna, nauczanie na odleg o, automatyzacja procesu weryfikacji post pów w nauczaniu.

2 332 Dawid ochowski Poka tak e w jaki sposób zastosowanie technologii informatycznych w powy szych aspektach wp ywa na system edukacyjny i przeanalizuj zasadno ich wdra ania do systemu edukacyjnego w kontek cie analizy SWOT, czyli rozpoznam zalety i wady oraz szanse i zagro enia implementacji takich rozwi za. 2. Internet jako informacyjny zasób zasileniowy dla systemu edukacyjnego Rozpoczynaj c przegl d zastosowa technologii informatycznych w systemie edukacji nie sposób nie rozpocz od znakomitego skoku w dost pie do informacji jaki zosta umo liwiony g ównie za spraw rozwini cia komputerowej sieci wiatowej jak jest Internet. Umo liwi on dost p praktycznie do nieograniczonych zasobów informacji bez wzgl du na miejsce jej publikacji, upowszechni wymian informacji oraz zaktywizowa rodowisko naukowe do szerszego upubliczniania swoich prac badawczych. Wa nym jest tak e fakt, e informacje udost pniane w Internecie s wysoce aktualne wystarczy pomy le jak d ugi jest proces powstawania klasycznej publikacji, zwi zany z d ugim procesem recenzowania, a nast pnie niejednokrotnie oczekiwaniem na druk. Internet umo liwia prawie natychmiastowe przekazanie wyników bada do publicznej opinii. Przy okazji mamy tutaj do czynienia z ciekawym zjawiskiem, które nazw tutaj naturaln recenzj. Otó naukowcy specjalnie publikuj wersje robocze swoich prac (ang. draft), aby rodowisko odpowiednio wcze nie przedstawi o swoje komentarze i uwagi. Tym samym inni naukowcy wp ywaj na ostateczny kszta t pó niejszej drukowanej publikacji. To tylko jeden przyk ad w jaki Internet wp yn na rodowisko naukowe, a przytoczy em go dlatego, aby podkre li jakie mo liwo ci dla systemu edukacyjnego wi si z dost pem do takich informacji. Przede wszystkim nauczyciele akademiccy obok tradycyjnych podr czników prezentuj cych ugruntowan wiedz mog wykorzystywa Internet jako ród o do dyskusji nad najnowszymi trendami i kierunkami w danej dyscyplinie naukowej. Dzi ki temu studenci si gaj do granic poznawczych danego przedmiotu, co mo e mie pozytywny aktywizuj cy i motywuj cy wp yw na ich proces kszta cenia. Oczywi cie jest i druga strona medalu. Otó ogrom informacji dost pnej w Internecie i skrajnie liberalne podej cie je eli chodzi o tre publikacji (w Internecie mo na umieszcza wszystko poza tekstami g osz cymi i wzywaj cymi do nienawi ci, czy przemocy rasowej, wyznaniowej, pogl dowej) sprawia, e rednia jako takich informacji jest niestety niska. Internet jest wr cz naszpikowany tendencyjnymi artyku ami, które nie rozpatruj rozwa anej tematyki w sensie obiektywnym, a jedynie staraj si przed o y jednostronne argumenty. Coraz wi cej jest tak e zjawisk uprawiania pseudonauki. Pseudonaukowcy czerpi korzy ci z faktu i przeci tny u ytkownik Internetu nie jest w stanie zweryfikowa prawdziwo ci przytoczonych twierdze. Bazuj c na tym sprzedaj cudowne leki lub inne produkty czerpi c korzy ci maj tkowe z w asnych pseudobada. S to zagro enia jakie niesie ze sob Internet dla procesu kszta cenia. Korzystaj c ze zej informacji b dziemy kszta cili z ych studentów. Dlatego niezmiernie istotn obecnie jest umiej tno poprawnej selekcji, rozdzielenia dobrej i zej informacji, a uczelnie

3 Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii powinny kszta ci w studentach postawy krytyczne wobec tego co znajduj w globalnej sieci. Mo na zauwa y tak e inn siln stron Internetu. Otó zwielokrotni on kontakty mi dzy lud mi, a przede wszystkim spo eczno ci uniwersyteck. O ile atwiej jest teraz studentom dotrze do informacji o uczelni zagranicznej i spe ni jej wymagania i pojecha na stypendium, z drugiej strony aktywniejsza jest tak e wymiana kadry naukowej, w postaci sta y naukowych, b d wr cz etatów na zagranicznych uczelniach. Istnieje wiele ponadnarodowych zespo ów badawczych. Te wszystkie przemiany s efektem znacznego usprawnienia komunikacji g ównie za spraw upowszechnienia Internetu. W krajach Europy Zachodniej norm staje si przynajmniej semestralny wyjazd ka dego studenta na stypendium zagraniczne. Bezdyskusyjnym pozostaje wp yw jaki taki semestralny pobyt kszta ci m odego studenta nie tylko w sensie zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim kreowania mi dzykulturowych i ponadnarodowych wi zi ze studentami z innych krajów. Szansa taka stanowi jednocze nie zagro e- nie dla takich krajów jak Polska. Zapó nienie w rozwoju infrastruktury informatycznej i dost pie do Internetu mo e prze o y si na ni sz od przeci tnej aktywno polskich studentów i naukowców w mi dzynarodowych wymianach. Nie wykorzystuj c tej szansy Polska mo e zosta zepchni ta na naukowy margines. Polscy studenci mog stanowi nieliczn odsetkowo grup stypendystów zagranicznych, a polscy naukowcy mog nie uczestniczy wystarczaj co aktywnie w mi dzynarodowych zespo ach badawczych. Podsumowuj c mo na stwierdzi, e obok wielu zalet dla systemu edukacyjnego jakie daje dost p do informacji za po rednictwem Internetu i istniej tak e powa ne zagro enia z tym zwi zane, co mo na pokaza w poni szej tabeli: Tabela 1. Analiza SWOT: Internet jako zasób zasileniowy systemu edukacyjnego Strengths Dost p do nieograniczonych zasobów informacyjnych Informacja aktualna Opportunities Naturalne recenzowanie Skrócony proces publikacji ród o do dyskusji nad najnowszymi trendami badawczymi Wymiana kadry naukowej, stypendia ród o: opracowanie w asne. Weaknesses Niska rednia jako informacji Pseudonauka, pseudobadania Threats Z a informacja = z y student Nieumiej tno rozdzielenia dobrej informacji od z ej brak krytycyzmu Polska naukowy margines 3. Wizualizacja i technologia multimedialna Wspó czesna technologia informatyczna dzi ki przede wszystkim wzrostowi mocy obliczeniowej procesorów, wzrostowi przepustowo ci czy sieciowych oraz rozwojowi technologii multimedialnych wykszta ci a zupe nie now jako w proce-

4 334 Dawid ochowski sach kszta cenia i nauczania. Wykorzystanie komputerów jako narz dzi obliczeniowych umo liwi o ogromne wsparcie tradycyjnych zaj wiczeniowych. Studenci nie trac teraz cennych minut na mudne obliczenia, a koncentruj si na interpretacji wyników. Mniej wa na jest teraz metodologia doj cia do wyniku (cz sto zadanie rozwi zuje sam komputer), a du o bardziej kszta towanie twórczego sposobu my lenia i poszukiwania alternatywnych rozwi za. Techniki multimedialne wspieraj natomiast kszta towanie u studenta umiej t- no ci prezentacyjnych i wizualizacji przedstawianych problemów. We wspó czesnym wiecie, silnie przenikni tym aktywnym marketingiem zdolno ci takie wydaj si by niezb dnymi. Przyk ady takich zastosowa mo na oczywi cie mno y i nie jest to celem niniejszego referatu. Chcia bym jedynie zwróci uwag, e technologie informatyczne usprawniaj proces nauczania poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów studenta i (co poka w dalszej cz ci) nauczyciela akademickiego pozwalaj c tym samym na skoncentrowanie si bardziej na istocie nauczanego przedmiotu, ni na warsztacie niezb dnym przy poznawaniu praw danej dyscypliny. Tutaj tkwi jednak pewne zagro enie: nale y bowiem uwa a, aby nie pozbawi studenta ca kowicie tego warsztatu. Jest on niezb dny do wa ciwego zrozumienia przedmiotu, a prawdziwy proces nauczania powinien stanowi syntez teorii i praktyki przy zachowaniu odpowiednich dla danej dyscypliny proporcjach. Nie mniej jednak zastosowanie narz dzi wizualizacyjnych oraz technologii multimedialnych zwi ksza percepcj studenta i sprawia, e materia staje si atwiej przyswajalny. Wiadomym jest, e atwiej zapami ta jest, gdy dany problem przedstawiony jest w formie schematu w estetycznej oprawie ni w postaci opisu. Zastosowanie technologii multimedialnych umo liwia wzbogacenie wyk adu nie tylko o wideo, d wi k, czy schemat, ale daje mo liwo interakcji ze studentem podczas procesu nauczania. Student mo e przyswaja wiedz np. poprzez uczestnictwo w grze symuluj cej inwestowanie w papiery warto ciowe. Bez w tpienia taka forma przekazywania wiedzy jest dla studentów wysoce atrakcyjna i aktywizuje ich do my lenia problemowego. Wszystko to przyczynia si do wzrostu efektywno ci procesu kszta cenia. Jakie zagro enia nios ze sob natomiast technologie wspomagaj ce proces nauczania poprzez wizualizacje i interakcje? Istnieje tu mianowicie ryzyko przerostu formy nad tre ci. Nale y pami ta, e zastosowanie tej technologii ta nie mo e przes oni w a ciwej tre ci wyk adu, e ma stanowi jedynie jego uzupe nienie, czy te t o dla wyk adu nauczyciela akademickiego. Jakkolwiek technologia multimedialna jest ju dost pna od dawna, jak i oferta multimedialnych programów edukacyjnych stale rozszerzana to jednak zastosowanie tych metod w systemie edukacyjnym jest znikome. Po cz ci wynika to z braku odpowiedniego zaplecza na uczelnie (ma a liczba projektorów, laptopów, wideo), a po cz ci z niewiedzy pracowników o mo liwo ciach zastosowania tych metod we w a- snych wyk adach, czy te inercji w sposobie prowadzenia wyk adu. Powy sz analiz mo na podsumowa w nast puj cej tabeli:

5 Tabela 2. Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii Analiza SWOT: Wizualizacja i technologia multimedialna Strengths Wsparcie dla zaj wiczeniowych interpretacja wyników zamiast oblicze Kszta towanie umiej tno ci prezentacyjnych Wi ksza percepcja = wy sza efektywno procesu nauczania Opportunities Poszukiwanie alternatywnych rozwi - za zamiast metodologii rozwi zania zadania efektywniejsze wykorzystanie zasobów nauczyciela i studenta ród o: opracowanie w asne. Weaknesses Brak odpowiedniego zaplecza technologicznego na uczelniach Niewiedza nauczycieli akademickich Inercja w sposobie prowadzenia zaj Threats Student bez podstaw wiedzy z danej dyscypliny Przerost formy nad tre ci 4. Nauczanie na odleg o Nie sposób nie wspomnie w tym miejscu tak e o szansach jakie stwarza technologia informatyczna w dost pie do edukacji. Chodzi mianowicie o nauczanie na odleg o (ang. distance learning). Generalizuj c mo na stwierdzi, e technologia ta umo liwia dost p do zasobów uczelni bez wzgl du na miejsce pobytu studenta. Z powodzeniem jest to ju stosowane w Australii i bez w tpienia stanowi ogromn szans dla wielu krajów Afryki przy upowszechnianiu wiedzy. Idea nauczania na odleg o jest sama w sobie bardzo atrakcyjna w aspekcie demokratyzacji dost pu do edukacji. Ucz szczanie na uczelnie nie wi e si bowiem z konieczno ci przeprowadzki do innego miasta, a tym samym z kosztami na które nie mo e sobie pozwoli wiele studentów, wystarczy komputer z dost pem do Internetu. Distance learning ma tak e wymiar bardziej globalny. Otó umo liwia kszta cenie si na renomowanym uniwersytecie np. w Stanach Zjednoczonych bez konieczno ci przekraczania Atlantyku. Jakkolwiek mo na dostrzec wiele szans i pozytywnych aspektów tej metody nauczania, osobi cie dostrzegam wi cej zagro e z ni zwi zanych. Poni ej postaram si uzasadni mój punkt widzenia. Przede wszystkim co ju wida w samej nazwie tej metody (learning nauczanie) nie jest to pe ny proces kszta cenia studenta kojarzony z tradycyjnym ucz szczaniem na uczelnie i zwi zanym z uczestnictwem w yciu spoecznym rodowiska uczelnianego, osobistymi kontaktami z innymi studentami oraz profesorami, korzystaniem z bibliotek, czy uczestnictwie w yciu studenckim. Mo e to wp yn na wyobcowanie takiego studenta i sprawienie, e b dzie on tak samo wykszta cony jak student ucz szczaj cy na uczelnie jedynie pod wzgl dem zdobytej wiedzy. Niebezpiecznym jest tak e proces komercjalizacji takich studiów. Praktyka pokazuje, e s one bardzo kosztowne, a tym samym dost pne jedynie dla nielicznych,

6 336 Dawid ochowski zwykle ju pracuj cych zawodowo doros ych ludzi. K óci si to z ide nauczania na odleg o stworzon w celu upowszechniania dost pu do wiedzy. Niemniej jednak wiele uczelni w Polsce dostrzega szanse jakie niesie ze sob nauczanie na odleg o i wdra a systemy informatyczne umo liwiaj ce realizacj tego przedsi wzi cia 1. Ostatnio tak e w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie Biuro Organizacji Szkole udost pni o pracownikom taki system o nazwie e-learning Platform. Oto jak wygl da panel g ówny tego systemu: Rysunek 1. Zrzut ekranu z systemu e-learning Platform ród o: Strona WWW Biura Organizacji Szkole w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie, Menu po lewej stronie stanowi podsumowanie mo liwo ci systemu. Oprócz mo liwo ci przekazywania tre ci wyk adu w formie tekstu, schematów, czy wykresów istnieje mo liwo napisania maila do wyk adowcy, podyskutowania na forum grupy przypisanej do wyk adu, zrobienia notatek do wyk adu b d te ods uchania za czonego do wyk adu materia u d wi kowego. Wszystkie to mo na oczywi cie zrealizowa poprzez tradycyjn stron WWW, np. stron domow wyk adowcy, ale wymaga oby to od niego zbudowania wysoce funkcjonalnego serwisu internetowego. Platforma stanowi zatem wirtualne miejsce, gdzie spotykaj si studenci z wyk adowc i odtwa- 1. Su kowski, Koncepcja kszta cenia otwartego opartego na platformie internetowej. Materia y na IX Krajow Konferencj EDI-EC, ód -Dobieszków 2001, s

7 Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii rzaj wyk ad. Wymaga jednak ze strony wyk adowcy zaanga owania w proces przygotowania wyk adu, a nast pnie zarz dzania grup studentów. Potencjalnie mo e to stanowi barier przy szerszym zastosowaniu systemu, gdy ponownie na przeszkodzie mog stan przyzwyczajenia wyk adowcy do tradycyjnych form przekazu. Jakkolwiek z punktu widzenia nauczania na odleg o platformie e-learning nie mo na nic zarzuci zaspokaja funkcjonalnie i organizacyjnie potrzeby zwi zane z distance learning. W tabeli poni ej zawarta jest konkluzja rozwa a z bie cego podrozdzia u: Tabela 3. Analiza SWOT: Nauczanie na odleg o Strengths Dost p do zasobów uczelni bez wzgl du na miejsce pobytu studenta W pe ni funkcjonalne systemy informatyczne do nauczania na odleg o Opportunities Demokratyzacja dost pu do edukacji powszechny dost p do wiedzy Kszta cenie globalne System informatyczny jako wirtualne miejsce spotka ród o: opracowanie w asne. Weaknesses Distance learning tonauczanie nie kszta cenie Komercjalizacja studiów Konieczno przygotowywania wyk adów w formie multimedialnej Threats Alienacja studentów Brak kontaktu z prawdziwym yciem akademickim Przyzwyczajenia do tradycyjnych form przekazu wyk adu 5. Automatyzacja procesu weryfikacji post pów w nauczaniu Chcia bym wspomnie jeszcze o jednym aspekcie wykorzystania technologii informatycznych w procesie kszta cenia, a konkretnie o usprawnianiu metod weryfikacji post pów w nauczaniu. Chodzi mianowicie o automatyzacj procesu egzaminowania oraz sprawdzania testów. Wspó czesna technologia i oprogramowanie daj mo liwo stworzenia skomputeryzowanego systemu, który umo liwia by przeprowadzenie testu oraz ocenienie studenta, bez (pozornej oczywi cie) ingerencji nauczyciela. Student zamiast na kartce odpowiada na pytania egzaminacyjne klikaj c w odpowiednich miejscach na ekranie monitora. System zapami tuje odpowiedzi i zaraz po odpowiedzeniu na ostatnie pytanie oblicza i podaje ko cow ocen. Nauczyciel móg by tak e od razu wydrukowa sobie gotowy do przekazania do dziekanatu protokó z ocenami. Zalety jakie stwarza taki system to przede wszystkim obiektywizacja oceny. Po pierwsze student ma du o mniejsze szanse na ci gni cie od kolegi (pytania mog by przydzielane losowo, inne dla ka dego) i po drugie system nie pope ni raczej b du przy sprawdzaniu testu. Koniecznym jest tak e oparcie egzaminu na pytaniach testowych, co samo w sobie zamyka mo liwo ci subiektywnej oceny przy sprawdzaniu prac przez nauczyciela. Mamy tak e tutaj do czynienia z odci eniem nauczyciela od mozolnej pracy sprawdzania takich testów, proces sprawdzania wykonywany jest automa-

8 338 Dawid ochowski tycznie bez jego ingerencji. Jakie natomiast zagro enia niesie ze sob takie wykorzystanie technologii informatycznej? Przede wszystkim nale y zauwa y, e w nie ka - dej dyscyplinie wiedzy egzaminy w postaci testów mog by z powodzeniem wykorzystywane. W naukach humanistycznych zwyczajowo stosowane s inne formy egzaminowania (rozmowa, esej, pytania otwarte). Zastosowanie takiego systemu dla niektórych dyscyplin, gdzie oceniana jest warto artystyczna czy ideowa pracy studenta mog oby niepotrzebnie zniszczy relacje emocjonalne mi dzy studentem i nauczycielem. Jakkolwiek oczywistym jest, e w ka dej dyscyplinie niezb dnym jest zdobycie pewnego zakresu wiedzy bazowej opartej na nazwach, liczbach, nazwiskach, etc. I do weryfikacji post pów w tym etapie kszta cenia opisany powy ej sposób wykorzystania technologii informatycznej z powodzeniem si nadaje. Powy sze uwagi zestawi mo na nast puj co: Tabela 4. Analiza SWOT: Automatyzacja procesu weryfikacji post pów w nauczaniu. Strengths Automatyzacja procesu przeprowadzania i sprawdzania testu Obiektywizacja oceny Opportunities Odci enie nauczyciela od mozolnego sprawdzania testów ród o: opracowanie w asne. Weaknesses Konieczno przeprowadzania egzaminów w formie pyta testowych Nie do ka dej dyscypliny naukowej ma zastosowanie Threats Zanik relacji emocjonalnych mi dzy studentem i nauczycielem 6. Podsumowanie Na zako czenie nale y wspomnie, e przy wykorzystaniu dla systemu kszta - cenia dóbr jakie niesie ze sob technologia informatyczna barier stanowi jak to zwykle niestety bywa pieni dze. Dlatego tak wa nym jest uczestnictwo pa stwa i innych instytucji, a tak e firm komercyjnych w upowszechnianiu tych nowoczesnych metod nauczania. Pocieszaj cym mo e by fakt, i nasi politycy wydaj si dostrzega t konieczno, co ma swoje odzwierciedlenie ró nych programów upowszechniania Internetu w szko ach i na uczelniach. 14 lipca 2000 sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyj uchwa, w której zobligowa rz d do ustalenia w trybie pilnym strategii Polski zwi zanej z wprowadzaniem spo ecze stwa informacyjnego 2. W odpowiedzi na t mobilizacj 28 listopada 2000 roku Rada Ministrów zaj a stanowisko w tej kwestii przedk adaj c jednocze nie dokument programowy Cele i kierunki rozwoju spo e- cze stwa informacyjnego w Polsce i zobowi za a si do dnia 31 maja 2001 przed o- 2 Uchwa a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw spo ecze stwa informacyjnego w Polsce, M. P. nr 22/2000 poz. 448.

9 Informatyka w s u bie edukacji system edukacyjny wobec rozwoju technologii enia w Sejmie stworzonej na wzór podj tej przez Uni Europejsk inicjatywy eeurope Strategii rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w Polsce na lata epolska 3. Owa strategia przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki zosta a przyj - ta przez Rad Ministrów 11 wrze nia 2001 i obecnie tocz si nad ni prace w Sejmie. Bibliografia 1. Biuro Organizacji Szkole w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie, 2. epolska Plan dzia ania na rzecz rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w Polsce na lata , Warszawa. 3. Su kowski, Koncepcja kszta cenia otwartego opartego na platformie internetowej, Materia y na IX Krajow Konferencj EDI-EC, ód -Dobieszków 2001, s Uchwa a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw spo ecze stwa informacyjnego w Polsce, M. P. nr 22/2000, poz epolska Plan dzia ania na rzecz rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w Polsce na lata Warszawa 11 wrze nia 2001.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Proseminarium Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr inż. Piotr Michalik Cele zajęć z przedmiotu: 1. Zapoznanie ę z techniką pisania pracy dyplomowej 2. Nauczenie zasad korzystania z literatury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne

Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Wzór kwestionariusza Kwestionariusz dotyczący działań podejmowanych w szkołach w obszarze wyboru i zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania jakie mogą pojawić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Redakcja i korekta Elżbieta Gorazińska Projekt okładki, redakcja techniczna i skład Barbara Jechalska W projekcie graficznym wykorzystano elementy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 30 C- 15 L- 0 P- 0 Pws- S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 30 C- 15 L- 0 P- 0 Pws- S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Miedzynarodowe stosunki polityczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Opracowanie i nadzór merytoryczny dr Kamila Jankowiak-Siuda Dyrektor Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego

Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Instrukcja użytkownika Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla nauczyciela akademickiego Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA CZWARTA, PIĄTA I SZÓSTA PROGRAM: Przyrodo, witaj! WSiP, PODRĘCZNIK, ZESZYT UCZNIA, ZESZYT ĆWICZEŃ (tylko klasa piąta) Przyrodo, witaj! E.Błaszczyk, E.Kłos

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

jak oceniać efektywność i jakość e-nauczania? krótkie wprowadzenie w problematykę Jerzy M. Mischke, emerytowany profesor AGH, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki Anna K. Stanisławska, Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej Konspekt lekcji otwartej Przedmiot: Temat lekcji: informatyka Modelowanie i symulacja komputerowa prawidłowości w świecie liczb losowych Klasa: 2 g Data zajęć: 21.12.2004. Nauczyciel: Roman Wyrwas Czas

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo