Zestawienie uwag resortowych do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dn. 9 lipca 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie uwag resortowych do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dn. 9 lipca 2009"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag resortowych do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dn. 9 lipca 2009 L.P. Przepis Resort/Urząd Treść uwagi Stanowisko MG 1. Uwagi ogólne Urząd Urząd Patentowy, po ponownym przeanalizowaniu DO DYSKUSJI. Uwaga Patentowy proponowanych rozwiązań, uwaŝa iŝ ze względu na specyfikę postępowania przed Urzędem Patentowym proponowana w Kodeksie postępowania administracyjnego regulacja jest zbyt restrykcyjna. Z uwagi na to, Ŝe w przyszłości znacznie wzrośnie liczba zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną oraz fakt, Ŝe udzielane przez Urząd Patentowy prawa wyłączne w swej istocie są natury cywilnoprawnej i na tym polu dochodzone są wszelkie roszczenia z nich wynikające, w działalności Urzędu Patentowego dotyczy katalogu dopuszczalnych w postępowaniu administracyjnym metod uwierzytelnienia. Oprócz Urzędu Patentowego równieŝ Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego postuluje dopuszczenie słabszych metod uwierzytelnienia w KPA. lepiej sprawdziłyby się mniej restrykcyjne rozwiązania proponowane do Kodeksu cywilnego. Ustawa Prawo własności przemysłowej, w sprawach w niej nie uregulowanych, co prawda odsyła do Kodeksu postępowania administracyjnego, jednakŝe nie zmienia to faktu, iŝ są to odrębne regulacje. Wobec powyŝszego w przypadku wprowadzenia zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego w proponowanej w projekcie ustawy wersji, Urząd Patentowy będzie dąŝył do nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz

2 2. Uwagi ogólne Min. Zdr. prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 89, poz. 540), poprzez wprowadzenie zmiany spójnej z projektowanym art Kodeksu cywilnego. Proponuję dodanie do ww. projektu: 1) przepisu określającego upowaŝnienie ustawowe do określenia m.in. formatu podpisu elektronicznego; 2) przepisów określających sposób tworzenia punktu zaufania umoŝliwiającego weryfikację certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez podmioty świadczące te usługi na obszarze Unii Europejskiej;. Minimalne standardy stosowane w administracji reguluje stosowne rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ad 2 Mechanizm serwerowej walidacji podpisu elektronicznego będzie zaimplementowany na epuap, chociaŝ nie ma powodów dla których powinien to być jedyny mechanizm serwerowej walidacji z wykluczeniem np. usługodawców komercyjnych. W chwili obecnej nie ma jednego punktu walidacji podpisów dla centrów kwalifikowanych w Ŝadnym z państw członkowskich UE. 3) przepis w brzmieniu: 2 Ad 3 Wprowadzenie systemu dobrowolnej akredytacji jest opcją dopuszczoną przez

3 Art. 1. KaŜdy podmiot świadczący usługi certyfikacyjne ma prawo ubiegania się o status akredytowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne w systemie dobrowolnej akredytacji rozumianej zgodnie z art. 3 ust. 2 Dyrektywy w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. 2. W celu uzyskania statusu podmiotu akredytowanego, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne opracowuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji dla zakresu usług, jakie świadczy. 3. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne poddaje system zarządzania bezpieczeństwem informacji ocenie zgodności z wymaganiami odnośnej polskiej normy, wykonywaną przez niezaleŝny akredytowany podmiot działający w systemie akredytacji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.). 3 dyrektywę. Podkreślić naleŝy, Ŝe dla wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania niezbędne jest istnienie podmiotów zainteresowanych zarówno świadczeniem usług certyfikacyjnych na poziomie kwalifikowanym, jak i prowadzeniem systemu akredytacji. Ministerstwo Gospodarki zasięgnęło w tej sprawie opinii PCA oraz ABW, które mogłyby odpowiednio pełnić funkcję jednostki akredytującej oraz jednostki badającej bezpieczne urządzenia do składania podpisu elektronicznego. PoniewaŜ liczba podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne na poziomie kwalifikowanym oraz podmiotów produkujących karty kryptograficzne na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa nie jest znaczna oba podmioty nie rekomendowały wpisania przepisów o akredytacji do ustawy (PCA) lub wnioskowały o ich usunięcie (ABW). Wprowadzenie systemu dobrowolnej akredytacji opartego jedynie o normę dotyczącą

4 zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) nie wyczerpuje ogółu wymagań dla podmiotów kwalifikowanych, co zmusi do przejścia pełnej kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru. Przejście dobrowolnej akredytacji opartej o normę zarządzania bezpieczeństwem informacji nie jest niezbędne dla podmiotów kwalifikowanych, a podniesie koszt uruchomienia centrum kwalifikowanego o opłaty za wejście do systemu oraz utrzymanie podmiotu w systemie dobrowolnej akredytacji. 4. Uzyskanie certyfikatu zgodności z polską normą wskazaną w ust. 3 jest równowaŝne uzyskaniu statusu akredytowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. 5. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany niezwłocznie informować, za pomocą zwyczajowo przyjętych środków komunikacji, o wszelkich zmianach w certyfikacie zgodności, o którym 4 Nie do przyjęcia jest stwierdzenie, Ŝe uzyskanie zgodności z polską normą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji jest równowaŝne z uzyskaniem statusu akredytowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Zdecydowana większość podmiotów, które uzyskają zgodność z tą normą będzie to robić z innych przyczyn niŝ po to, aby stać się

5 mowa w ust. 4. podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Akredytacja w tak rozumianym systemie akredytacji podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne na poziomie niekwalifikowanym mogłaby skutkować większą standaryzacją procedur realizowanych w tych podmiotach ale równieŝ podniesie w istotny sposób koszt funkcjonowania, który ostatecznie zapłacą usługobiorcy. 3. Uwagi ogólne MSWiA Zwracam uwagę, iŝ w projekcie ustawy brak jest wymagań dla podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związanych z zastosowaniem podpisu zawansowanego. WYJAŚNIENIE: Wymagania dla podmiotów świadczonych przez podmioty są określane wspólnotowymi standardami. Wymagania te są zróŝnicowane w zaleŝności od tego czy podmiot wydaje certyfikaty kwalifikowane czy zwykłe. Nie ma standardów dla podmiotów świadczących usługi związanych z zastosowaniem podpisu zaawansowanego, ale znajdą zastosowanie standardy dla wymienionych 5

6 obu rodzajów certyfikatów. Projekt ustawy uwzględnia wymogi dla obu rodzajów podmiotów i nie przewiduje się tworzenia osobnej kategorii podmiotów świadczących certyfikaty dla podpisów zaawansowanych. Podpisy zaawansowane będą weryfikowane certyfikatem kwalifikowanym lub certyfikatem zwykłym. Nadzór Ministra Gospodarki obejmie wyłącznie podmioty kwalifikowane. 4. Uwagi ogólne MSWiA Proszę o uwzględnienie w projekcie ustawy delegacji dla MSWiA umoŝliwiającej określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związanych z zastosowaniem podpisu zaawansowanego w usługach świadczonych na drodze elektronicznej przez administrację publiczną na rzecz osób fizycznych i podmiotów. DO DYSKUSJI NA KONFERENCJI UZGODNIENIOWEJ. Wprowadzenie tego rodzaju zapisu skomplikuje wydatnie strukturę nadzoru, gdyŝ podpis kwalifikowany jest szczególnym rodzajem podpisu zaawansowanego, co wprowadzi podwójny nadzór dla podmiotów kwalifikowanych.dyskusja w tym zakresie wymaga przedstawienia bardziej szczegółowej listy wymagań dla podmiotów tego rodzaju, co umoŝliwi ocenę zasadności propozycji 6

7 5. Uwagi ogólne RCL W uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji nie wskazano wydatków, jakie muszą ponieść organy juŝ wykorzystujące podpis elektroniczny, gdzie systemy działają w oparciu o bezpieczny podpis elektroniczny. NaleŜy określić, jakie będą koszty dostosowania systemów do nowych narzędzi, wprowadzanych przez ustawę, tzn. pieczęci elektronicznej oraz podpisu osobistego. NaleŜałoby równieŝ wskazać wydatki, jakie będą musiały być poniesione na wprowadzenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej podpisu osobistego. tworzenia nowego rozporządzenia lub ewentualnie moŝe pozwolić na uwzględnienie wymagań MSWiA w innych rozporządzeniach. Ustawa n ie wprowadza obowiązku wykorzystywania nowych narzędzi związanych z podpisem elektronicznym. Ponadto, koszty nie są moŝliwe do wyszacowania ze względu na brak oferty nowych rozwiązań. Brak jest obecnie komercyjnych rozwiązań w zakresie podpisu zaawansowanego. Podpis będzie realizowany w ramach projektu pl.id. Koszt projektu będzie oszacowany w ramach OSR ustawy wprowadzającej plid. Brak jest równieŝ gotowych narzędzi do składania pieczęci elektronicznej. W efekcie nie jest znany koszt aplikacji oraz certyfikatów do składania pieczęci elektronicznej. Nie jest wiadomo jakie metody uwierzytelnienia będą stosowane w poszczególnych systemach administracji publicznej. 7

8 6. Uwagi ogólne RCL NaleŜy uznać, Ŝe proponowane w ustawie rozwiązania mogą spowodować faktyczne zniknięcie podpisu kwalifikowanego z obrotu prawnego, bowiem zarówno w obrocie cywilno prawnym jak i kontaktach z administracją wystarczać będzie podpis zaawansowany. Tego typu kierunek prowadzenia prac legislacyjnych moŝe budzić zasadnicze wątpliwości co do naruszenia zasad pewności i stabilności prawa. Wprowadzając instytucję podpisu elektronicznego do systemu prawa, określono szczegółowe, dość restrykcyjne zasady jej działania. W oparciu o zaufanie do systemu prawa podmioty świadczące tego typu usługi rozpoczęły działalność, ponosząc określone nakłady. Obecnie proponowane rozwiązania wprowadzają znaczne zmiany w całym obszarze działalności tych podmiotów. Konieczne jest zatem szczegółowe, merytoryczne uzasadnienie przyjęcia proponowanych rozwiązań, wraz z określeniem skutków finansowych dla podmiotów dotychczas działających w sferze przedmiotowych usług. 8 NIEUWZGLĘDNIONA. Przyjęte w ustawie rozwiązania odwzorowują kategorie podpisu elektronicznego występujące w dyrektywie 99/93/WE, a wprowadzane zmiany wynikają z potrzeb państwa w zakresie informatyzacji. W odniesieniu do podpisu osobistego jest to szczególna postać znanego dyrektywie podpisu zaawansowanego, który został powiązany z dowodem osobistym. Kierunek prac w zakresie dywersyfikacji rodzajów podpisu elektronicznego wyznacza nie tyle postulat pewności i stabilności prawa, co dorobek wspólnotowy (podpis zaawansowany), postęp technologiczny (certyfikaty atrybutów, usługi OCSP) oraz potrzeby informatyzacji (pl.id). Usługodawcy komercyjni mogą skorzystać na wprowadzeniu nowej ustawy świadcząc nowe rodzaje usług. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe większy wpływ na rynek certyfikatów kwalifikowanych moŝe mieć upowszechnienie rozwiązań

9 7. Uwagi ogólne UKIE I. W związku z zaleceniami Prezesa RM dotyczącym kontroli i wyeliminowania przypadków tzw. nadregulacji w procesie implementacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego, polegającej m.in. na: implementacji dyrektyw juŝ wdroŝonych lub rozszerzania zakresu projektowanych aktów prawnych implementujących prawo wspólnotowe o sprawy nie objęte jej zakresem, jestem zobowiązany do ponownej oceny projektu ustawy o podpisach elektronicznych pod tym kątem. 8. Uwagi ogólne ZUS Uzasadnienie proponowanych zmian: Biorąc pod uwagę szczegółowość zapisów projektu ustawy o podpisach elektronicznych, brak sprecyzowanych załoŝeń do przepisów wykonawczych oraz prowadzone aktualnie prace odnoszące się do transgraniczności podpisów elektronicznych takich jak zaufany profil na epuap niŝ wprowadzenie nowych rodzajów podpisu elektronicznego. Podpis kwalifikowany nie jest celem samym w sobie i jego zastosowanie moŝe być w przyszłości wypierane np. przez techniki biometryczne. UWZGLĘDNIONA. Zostanie przygotowane dodatkowe uzasadnienie proponowanych rozwiązań przekraczających minimum wynikające z dyrektywy.dyrektywy wspólnotowe z reguły obejmują obszar zagadnień wymagający unifikacji lub konwergencji. Nie oznacza to, Ŝe ustawy państw członkowskich nie mogą zawierać oprócz regulacji implementujących prawo wspólnotowe takŝe innych zagadnień, których nie zawierają dyrektywy. PRZYJĘTO WYJAŚNIENIA ZUS 9

10 uwaŝamy, Ŝe wprowadzenie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązku obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pieczęci elektronicznej i podpisu osobistego jest przedwczesne. Zakład wziąłby na siebie ustawowy obowiązek przygotowania, w określonym czasie, swoich systemów do obsługi pieczęci elektronicznej, przy jednoczesnym wycofaniu się z dotychczasowego rozwiązania. Z projektu ustawy o podpisach elektronicznych nie wynika jak będzie wyglądała i funkcjonowała pieczęć elektroniczna. Nie ma teŝ w projekcie ustawy mowy o tym kto i w jakim terminie opracuje przepisy szczegółowe odnośne pieczęci elektronicznej, która w projekcie ustawy pojawiła się hasłowo. Podobnie przedstawia się sytuacja z podpisem osobistym nie wiadomo kiedy będzie wdraŝany i jaką będzie miał postać. Zaproponowane wcześniej przez Zakład ( i zawarte w przedłoŝonym projekcie) przepisy nowelizujące ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych (mimo ich zasadności) nie mogą bazować na nieuregulowanych prawnie i nieokreślonych technicznie rozwiązaniach, przy jednoczesnym nałoŝeniu na Zakład zobowiązań, których spełnienie zaleŝne będzie od mających powstać w przyszłości, a znanych obecnie tylko w formie koncepcji, przepisów i rozwiązań technicznych. Istnieje uzasadniona obawa, Ŝe przepisy dotyczące podpisu osobistego i pieczęci elektronicznej mogą na dłuŝszy czas stać się przepisami martwymi, a następnie przed ich praktycznym 10

11 zastosowaniem, najprawdopodobniej zostaną zmienione, aby uwzględnić nowe uwarunkowania prawne i techniczne. W takiej sytuacji wycofanie się z obecnie obowiązujących rozwiązań moŝe przynieść negatywne skutki problemy związane z obsługą dokumentów elektronicznych i dodatkowe koszty płatników składek. Stąd teŝ proponujemy utrzymanie obecnie obowiązujących rozwiązań i w tym kierunku idą zaproponowane obecnie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 9. Art. 2 MSWiA DI Proponujemy zmianę definicji pieczęci elektronicznej, tak by poprawnie odróŝnić ją od innych form podpisu elektronicznego: pieczęć elektroniczna zaawansowany podpis elektroniczny uwierzytelniający podpisującego nie będącego osobą fizyczną działającą w imieniu własnym, który moŝe zostać złoŝony w sposób automatyczny, bez bezpośredniego udziału podpisującego. ODRZUCONO W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DEFINICJI I PRZYJĘTO W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DELEGACJI DO ROZPORZĄDZENIA. Obecna definicja pieczęci elektronicznej została opracowana w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. MS i KKPC odrzuciły koncepcję pieczęci elektronicznej jako podpisu zaawansowanego. Wskazana dyskusja w tym zakresie między MSWiA oraz MS i KKPC. Równocześnie w ustawie powinna znaleźć się delegacja do Delegacja do wydania 11

12 rozporządzenia określającego minimalne wymagania techniczne dla urządzeń umoŝliwiających automatyczne składanie pieczęci elektronicznej. 10. Art. 2 pkt 2 RCL Wątpliwości budzi definicja zaawansowanego podpisu elektronicznego (art. 2 pkt 2) w zakresie warunku utworzenia go za pomocą środków, które podpisujący moŝe mieć pod wyłączną kontrolą. Wydaje się, Ŝe choć w tym zakresie przepis ten stanowi dokładne tłumaczenie dyrektywy 1999/93/WE, nie do końca odpowiada koniecznemu uwypukleniu zasadniczej cechy tego podpisu, jaką jest fakt, Ŝe podpisujący musi mieć wyłączną kontrolę nad środkami do składania podpisu w momencie podpisywania, natomiast poza tym momentem taka wyłączność jest mu zapewniona, ale nie jest bezwzględnie wymagana. rozporządzenia określającego wymagania technologiczne i operacyjne dla systemów teleinformatycznych generujących pieczęć elektroniczną moŝe być zasadna ODRZUCONO. Zaproponowane w projekcie MG brzmienie jest zgodne z dyrektywą, a przedstawiona propozycja brzmienia odmiennego od Dyrektywy 99/93/WE nie jest dostatecznie mocno uzasadniona. Stwierdzenie, Ŝe podpisujący musi mieć środki pod wyłączną kontrolą w momencie podpisywania jest stwierdzeniem nadmiarowym, gdyŝ powinność podpisującego wystarczająco oddaje słowo moŝe. Proces składania podpisu elektronicznego jest kontrolowany przez podpisującego poprzez złoŝoną infrastrukturę, która nigdy jako taka nie moŝe być pod wyłączną kontrolą podpisującego, nawet w chwili składania podpisu elektronicznego. Podkreślić naleŝy, Ŝe nie tylko 12

13 11. Art. 2 pkt 3 Min. Zdr. Proponuje się rozwaŝyć odejście od metody weryfikacji podpisu osobistego certyfikatem, gdyŝ nie odzwierciedla to aktualnego stanu kryptologii; proponuje się wprowadzenie definicji w następującym brzmieniu: 3) podpis osobisty - zawansowany podpis elektroniczny składany przez podpisującego, będącego osobą fizyczną przy pomocy danych słuŝących do składania podpisu elektronicznego zawartych w dokumencie toŝsamości, spełniający wymagania określone przepisami odrębnymi ; 12. Art. 2 pkt 3 MSWiA Art. 2 pkt 3 - Proszę o uwzględnienie wcześniejszych sugestii, by definicja podpisu osobistego przyjęła brzmienie: dyrektywa wspólnotowa, ale równieŝ ustawodawstwo państw członkowskich (np. ustawa austriacka) uŝywa w definicji podpisu zaawansowanego wyraŝenia modalnego moŝe. DEFINICJA PODPISU OSOBISTEGO POWINNA BYĆ DYSKUTOWANA Z PROPONENTEM (MSWIA) Na chwile obecną nadal dominującą technologią w odniesieniu do podpisów zaawansowanych pozostaje weryfikacja podpisów elektronicznych przy pomocy certyfikatów. DO UWZGLĘDNIENIA podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny złoŝony przez podpisującego będącego osobą fizyczną, za pomocą danych do składania podpisu osobistego zawartych w jego waŝnym dowodzie osobistym. 13

14 13. Art. 2. pkt 3. RCL Proponujemy z definicji podpisu osobistego (art. 2 pkt 3) wykreślić wyrazy weryfikowany za pomocą certyfikatu wydanego według właściwej polityki certyfikacji zgodnie z przepisami o dowodach osobistych. Wydaje się bowiem, Ŝe zasadniczymi cechami tego podpisu jest to, Ŝe złoŝyć go moŝe tylko osoba fizyczna oraz Ŝe dane do jego złoŝenia zawarte są w dowodzie osobistym. 14. Art. 2 pkt 4 Min. Fin. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe wyłączenie w art a Ordynacji podatkowej zaświadczeń z pism, które mogą być podpisywane podpisem elektronicznym, wynika z braku moŝliwości ich uwiarygodnienia w formie elektronicznej w obecnym stanie prawnym. Mając na uwadze art. 2 pkt 4 projektu ustawy o podpisach elektronicznych, w którym przewidziano nową formułę pieczęci elektronicznej, wyjaśnienia wymaga kwestia, czy pieczęć elektroniczna spełnia standardy uwiarygodnienia w formie elektronicznej, które pozwalałyby na stosowanie podpisu elektronicznego równieŝ w odniesieniu do zaświadczeń. 15. Art. 2 pkt 4 Min. Zdr. Proponuje się nadać brzmienie: 4) pieczęć elektroniczna zaawansowany podpis elektroniczny uwierzytelniający podmiot niebędący osobą fizyczną; Definicja w obecnym brzmieniu jest powtórzeniem cech DO DYSKUSJI Z MSWIA WYJAŚNIENIE: Pieczęć elektroniczna nie musi spełniać wszystkich cech podpisu elektronicznego. MoŜe stanowić potwierdzenie tego, Ŝe dokument istniał w określonym czasie oraz Ŝe nie uległ zmianie w trakcie przesyłania. Urząd który rozwaŝa wprowadzenie pieczęci elektronicznej powinien we własnym zakresie dokonać analizy adekwatności takiego rozwiązania.. Obecna definicja pieczęci elektronicznej została opracowana w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. MS i KKPC odrzuciły koncepcję pieczęci elektronicznej jako podpisu zaawansowanego osoby prawnej i innych 14

15 wyróŝniających zaawansowany podpis elektroniczny, co wydaje się zbędne; 16. Art. 2 pkt 4 MSWiA Art. 2 pkt 4 - konieczna jest zmiana składni w definicji pieczęci elektronicznej, w brzmieniu dotychczasowym definicja moŝe być niezrozumiała. Zmiana jest równieŝ konieczna w celu odróŝnienia pieczęci elektronicznej od innych form podpisu elektronicznego. Proponuję następujące brzmienie: pieczęć elektroniczna zaawansowany podpis elektroniczny uwierzytelniający podpisującego nie będącego osobą fizyczną działającą w imieniu własnym, który moŝe zostać złoŝony w sposób automatyczny, bez bezpośredniego udziału podpisującego. jednostek organizacyjnych. DO DYSKUSJI. Obecna definicja pieczęci elektronicznej została opracowana w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. MS i KKPC odrzuciły koncepcję pieczęci elektronicznej jako podpisu zaawansowanego osoby prawnej i innych jednostek organizacyjnych. Do rozwaŝenia uzupełnienie : moŝe zostać złoŝona w sposób automatyczny Równocześnie w ustawie powinna znaleźć się delegacja do rozporządzenia określającego minimalne wymagania techniczne dla urządzeń umoŝliwiających automatyczne składanie pieczęci elektronicznej. Delegacja do wydania rozporządzenia określającego wymagania technologiczne i operacyjne dla systemów teleinformatycznych generujących pieczęć elektroniczną moŝe być zasadna 17. Art. 2 pkt 4 NBP W opinii NBP definicja pieczęci elektronicznej (pkt 4) powinna DO DYSKUSJI. Obecna definicja pieczęci 15

16 uwzględniać odwołanie do zaawansowanego podpisu elektronicznego. elektronicznej została opracowana w uzgodnieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. MS i KKPC odrzuciły koncepcję pieczęci elektronicznej jako podpisu zaawansowanego osoby prawnej i innych jednostek organizacyjnych. Ponadto w dalszej części projektu ustawy nie występuje pojęcie pieczęci elektronicznej. Nie określono równieŝ sposobu wykorzystania pieczęci elektronicznej, wymagań technicznych i skutków prawnych związanych z jej stosowaniem. 18. Art. 2 pkt 4 RCL Ponownie zwracamy uwagę, Ŝe ustawa nie moŝe wprowadzać do systemu prawa instytucji, a następnie nie regulować kwestii z nimi związanych. Dlatego teŝ definicja pieczęci elektronicznej (art. 2 pkt 4) która przy obecnym brzmieniu zdaje się wskazywać, Ŝe nie jest to podpis elektroniczny wykracza poza zakres ustawy. 16 Istnieje wiele rodzajów pieczęci tradycyjnych i nie ma jednego określonego skutku prawnego. TakŜe w przypadku pieczęci elektronicznej zastosowanie i skutek prawny musi wynikać z określonych przepisów szczególnych np. prawa administracyjnego i moŝe być róŝny w róznych zastosowaniach. DO DYSKUSJI Z MS, KKPC, MSWiA RCL oraz podmiotami kwalifikowanymi. Zaproponowane przepisy nie muszą na obecnym etapie stanowić kompleksowego

17 Ponadto dalsze przepisy projektowanej ustawy nie regulują zasadniczych kwestii kto moŝe świadczyć tego typu usługi, na jakich zasadach, jakie byłyby stawiane wymagania techniczne oraz jaki byłby zakres kontroli lub nadzoru. Tylko w przepisach zmieniających inne ustawy uwzględnia się tę instytucję, nie wyjaśniając tych podstawowych kwestii. Wskazaną w uzasadnieniu do projektu przesłankę (str. 3 uzasadnienia), Ŝe Potrzeby praktyki obrotu gospodarczego i administracyjnego pozwolą w przyszłości zapełnić pieczęć elektroniczną pełniejszą treścią nie moŝna uznać za przekonywującą dla nieregulowania zasadniczych kwestii. W sytuacji, gdy jednak pojawią się na rynku podmioty świadczące te usługi będą one miały pełną swobodę w tym zakresie, mimo Ŝe skutki, jakie prawo wiąŝe z opatrzeniem pieczęcią dokumentu elektronicznego są toŝsame ze skutkami, jakie obecnie wynikają z uŝycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 17 rozwiązania ale powinny umoŝliwić wyjście z błędnego koła, które polega na tym, Ŝe nikt nie inwestuje w opracowanie rozwiązań technicznych dla pieczęci elektronicznej, gdyŝ nie ma jakichkolwiek regulacji i nie ma regulacji poniewaŝ nie moŝna ich wyczerpująco sformułować, gdyŝ nie są znane szczegóły moŝliwych rozwiązań technicznych. Jakkolwiek pieczęć elektroniczna według zmienionej definicji nie jest podpisem zaawansowanym to jej miejsce w ustawie uzasadnia fakt, Ŝe wydawanie certyfikatów do jej składania jest usługą certyfikacyjną. Znakowanie czasem oraz certyfikaty atrybutów równieŝ nie są podpisami elektronicznymi. Kwestia wymagań technicznych moŝe zostać uszczegółowiona poprzez wprowadzenie delegacji do wydania rozporządzenia. Certyfikaty do składania pieczęci elektronicznej mogą wydawać podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. UŜytkownikiem moŝe być zgodnie z definicją kaŝdy

18 19. Art. 2 pkt 9 Min. Zdr. Proponuje się zrezygnować z definicji w obecnym brzmieniu 20. Art. 2 pkt 11 Min. Zdr. W przypadku bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego proponuje się wprowadzenie rozwiązań analogicznych do obecnie obowiązujących 21. Art. 2 pkt 13 RCL Proponujemy rozwaŝyć wykreślenie z definicji podpisującego (art. 2 pkt 13) wyrazów posiadająca urządzenie do składania podpisu elektronicznego. Wydaje się bowiem, Ŝe warunek posiadania jest nie tylko zbędny, ale w niektórych przypadkach będzie niemoŝliwy do spełnienia (np. przy wykorzystywaniu publicznie dostępnego sprzętu, jakim są komputery w kawiarenkach internetowych). 22. Art. 2 pkt 14 Min. Zdr. Pojawia się wątpliwość, czy w świetle Dyrektywy 1999/93/WE, która mówi wyłącznie o kwalifikowanym certyfikacie, właściwe jest tworzenie nowego pojęcia podmiot kwalifikowany ; podmiot. NIE PRZYJĘTA z powodu wykorzystania terminu dokładność synchronizacji w definicji znakowania czasem. AUTOPOPRAWKA MG: Usunięte zostają słowa posiadające deklarację zgodności, poniewaŝ deklaracja zgodności jest wydawana na komponent programistyczny a na komponent sprzętowy jest wydawany certyfikat. NIEUWZGLĘDNIONA: Definicja w tym względzie odwzorowuje definicję zawartą w dyrektywie. NIEUWZGLĘDNIONA: Pojęcie nie jest nowe, gdyŝ występuje w obecnie obowiązującej ustawie i stanowi jedynie skrót stosowanego pod rządami obowiązującej ustawy o podpisie elektronicznym pojęcia kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Z 18

19 23. Art. 2 pkt 15 Min. Zdr. NaleŜałoby się zastanowić czy wprowadzenie do certyfikatu danych słuŝących do weryfikacji cech biometrycznych osoby fizycznej jest konieczne i zgodne z Dyrektywą 1999/93/WE; 19 wydawaniem kwalifikowanych certyfikatów powiązane są określone standardami wspólnotowymi wymogi odnoszące się nie tylko do samych certyfikatów, ale równieŝ podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Podmioty te w odróŝnieniu od wszystkich pozostałych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne mogą być nazywane kwalifikowanymi podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego lub podmiotami kwalifikowanymi. UWAGA W TYM ZAKRESIE ZGŁASZANA BYŁA W UZGODNIENIACH PIERWSZEJ WERSJI PROJEKTU USTAWY PRZEZ GIODO I ZOSTAŁA ODRZUCONA. Cechy biometryczne w certyfikacie mogły występować w zgodzie ze standardami wspólnotowymi w świetle obowiązującego dotychczas rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 sierpnia 2002 r. w sprawie

20 24. Art. 2 pkt 15 MSWiA Art. 2 pkt 15 konieczna jest zmiana składni w definicji certyfikatu zwłaszcza w odniesieniu do elementu umoŝliwiając jej identyfikację. 25. Art. 2 pkt 18 Min. Zdr. Proponuje się rozwaŝenie wprowadzenia szerszej definicji opartej na koncepcji przyjętej w polskiej normie dot. usług znacznika czasu (PN ISO/IEC ), tj. usługi polegającej na dostarczaniu poświadczeń, Ŝe element danych istniał przed określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŝących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. Rozwiązania takie nie są dotychczas często spotykane, ale nie jest to Ŝaden precedens w odniesieniu do certyfikatów podpisu elektronicznego. UWAGA NIEJASNA. W dotychczas obowiązującej ustawie: i które umoŝliwiają identyfikację tej osoby, a w projekcie są przypisane podpisującemu, umoŝliwiając jego identyfikację. Oczekujemy propozycji. DO DYSKUSJI Znakowanie czasem powinno być usługą związaną z podpisem elektronicznym. Powstaje wątpliwość czy tak szerokie określenie znakowania 20

21 określonym punktem w czasie. czasem, nie jest datownikiem elektronicznym z którego regulacji zrezygnowano jako wykraczającego poza zakres przedmiotowej regulacji. 26. Art. 4 ust. 2 Min. Infr. W art. 4 ust. 2 projektu proponuję zastosować spójnik logiczny lub zamiast albo, gdyŝ zdarzenia wskazane w pkt 1 i 3 mogą wystąpić łącznie. DO DYSKUSJI Z RCL, gdyŝ łącznik ALBO występuje dwukrotnie i zmiany naleŝałoby w takim układzie dokonać w pkt 1 i 2. Z merytorycznego punktu widzenia wystarczy jedna przesłanka i nie jest istotne jeśli spełniona będzie więcej niŝ jedna. Wydaje się, Ŝe proponowana zmiana jest pozbawiona praktycznej doniosłości. 27. Art. 4 ust. 2 NBP W ust. 2 występuje pojęcie udzielenia gwarancji na certyfikat, które nie jest zdefiniowane w art. 2. DO DYSKUSJI Z PODMIOTAMI KWALIFIKOWANYMI. Nie wszystkie pojęcia uŝywane w tekstach prawnych wymagają definiowania. Definiowanie wszystkich terminów prawnych czy ekonomicznych uŝytych w tekście spowoduje nadmiarowe rozbudowanie siatki definicji względem analogicznego katalogu zawartego w dyrektywie 99/93/WE. 28. Art. 5 MSWiA Art. 5 - naleŝy uzupełnić o przepis dotyczący skutków prawnych DO DYSKUSJI Z MSWIA, 21

22 pieczęci elektronicznej. WciąŜ bowiem nie jest jasne jakie efekty spowoduje jej uŝycie. MoŜna zaproponować tu dodanie nowego ustępu w brzmieniu: Opatrzenie danych pieczęcią elektroniczną wywołuje skutek prawny zaawansowanego podpisu elektronicznego złoŝonego przez podpisującego, jeśli przepis szczególny tak stanowi, lub gdy podpisujący wyraził na to zgodę. 29. Art. 5 ust. 1 RCL Zmiany wymaga konstrukcja zawieszenia certyfikatu, przyjęta w art. 5 ust. 1 projektu. Przewiduje się bowiem, Ŝe w przypadku złoŝenia podpisu w okresie zawieszenia certyfikatu skutek prawny ustaje z chwilą uniewaŝnienia certyfikatu. Zatem zawieszenie nie wywołuje negatywnych skutków prawnych w zakresie uŝycia podpisu elektronicznego. Przesłanki uzasadniające zawieszenie certyfikatu (art. 27 ust. 4 w zw. z ust. 2) wskazują, Ŝe istnieje wysokie prawdopodobieństwo, Ŝe zawieszonym certyfikatem posłuŝy się osoba do tego nieuprawniona. W tym przypadku jednak podpis elektroniczny wywołuje skutek prawny, który trwa aŝ do momentu uniewaŝnienia certyfikatu. Zatem wszelkie czynności dokonane przy uŝyciu zawieszonego certyfikatu aŝ do chwili jego uniewaŝnienia zachowują moc. Co więcej z art. 5 ust. MS, RCL i PODMIOTAMI KWALIFIKOWANYMI. Zdecydowanie popieramy określenie skutków pieczęci elektronicznej oraz dodanie przepisów stwarzających moŝliwość jej zastosowania. Pieczęć elektroniczna nie moŝe wywoływać skutku podpisu zaawansowanego, poniewaŝ nie jest podpisem i nie słuŝy do podpisywania ale do zapewnienia integralności i autentyczności pochodzenia. DO DYSKUSJI. Proponujemy autopoprawkę przez usunięcie art. 28. ust. 7 22

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z roku) Uwagi generalne

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z roku) Uwagi generalne Warszawa 2008-11-28 Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji do projektu ustawy o podpisach elektronicznych (wersja z 4.11.2008 roku) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] proponuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap

Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap 1 Plan prezentacji Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 16.06.2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

Komentarze i uwagi do wybranych zapisów w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych z dnia roku.

Komentarze i uwagi do wybranych zapisów w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych z dnia roku. Unizeto Technologies SA Ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin Komentarze i uwagi do wybranych zapisów w projekcie ustawy o podpisach elektronicznych z dnia 09.07.2009 roku. Uwaga generalna. Propozycje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

02 508 Warszawa, al. Puławska 39 lok. 4 tel: +48 22 838 47 05 fax: +48 22 636 89 87

02 508 Warszawa, al. Puławska 39 lok. 4 tel: +48 22 838 47 05 fax: +48 22 636 89 87 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY 02 508 Warszawa, al. Puławska 39 lok. 4 tel: +48 22 838 47 05 fax: +48 22 636 89 87 Warszawa, 21 lipca 2009 r. Szanowni Państwo, przesyłam w załączeniu uwagi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia kwietnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488) WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY/ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o.

Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Ośrodek Certyfikacji PolCert Niniejszego dokumentu nie wolno w Ŝadnej jego części powielać, przechowywać ani zapisywać w systemie wyszukiwania,

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa?

1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą, dopuszczalna jest kontrola podatkowa? 13 czerwca 11 (nr 113) SIEDEM PYTAŃ DO Karoliny Brzozowskiej, konsultanta podatkowego w ECDDP Czy moŝna kontrolować podatnika po zamknięciu firmy 1. Czy u podatników, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych

Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych 8 czerwca 2006 r. Międzyzdroje Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych Robert Podpłoński Ośrodek Zarządzania Kluczami KIR S.A. Pojęcie dokumentu elektronicznego Treść i interpretacja dokumentu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU *

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * 1. Kiedy wyrób moŝe być uznany za wyrób budowlany? Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany. wersja 5.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja aktywacji karty certyfikat kwalifikowany wersja 5.3 Spis treści 1. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI... 3 2. WERYFIKACJA TOśSAMOŚCI... 4 3. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW... 5 4. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (tekst jednolity) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (tekst jednolity) Rozdział I. Przepisy ogólne Dz.U.2013.262 2016.05.19 zm. Dz.U.2015.1893 art. 23 USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki stosowania podpisu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS /10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 25 czerwca 2010 r. DOLiS 035 1419/10 Pan Jerzy Miller Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939)

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) Warszawa, dnia 28 lipca 2010 r. Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) I. Cel i przedmiot ustawy W świetle obowiązujących przepisów sprawy związane z dowodami osobistymi uregulowane są w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1)

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Konieczność podjęcia działań o charakterze legislacyjnym w zakresie nowelizacji

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR Nazwa projektu dokumentu: Projekt rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT.

2. Metoda kosztorysowa ustalenia odszkodowania w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a podatek VAT. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2007r. Zakres zmian regulacji prawnych proponowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na posiedzenia Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych 1. Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, dn r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa Warszawa. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, dn. 10.12.2014 r. Sz. Pan Minister Piotr Warczyński Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia konsultacjami

Bardziej szczegółowo

- o podpisach elektronicznych z projektami aktów wykonawczych.

- o podpisach elektronicznych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-50-10 Druk nr 3629 Warszawa, 23 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 807)

Opinia o ustawie o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 807) Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r. Opinia o ustawie o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 807) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wprowadzone zmiany mieszczą się w granicach delegacji ustawowej do wydania ww. rozporządzenia.

Uzasadnienie. Wprowadzone zmiany mieszczą się w granicach delegacji ustawowej do wydania ww. rozporządzenia. Uzasadnienie Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności wynika ze zmiany przepisów ustawy Kodeks postepowania cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Opinia prawna w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. Wnioski. (1).Wzór wniosku nie realizuje delegacji ustawowej zawartej w art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna damian.klimas@szostek-bar.pl 661-175-046 Wejście w życie Rozporządzenia eidas 1 lipca 2016 r. Cele Ułatwienie transgranicznego korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Informacja wynikająca z Art Kodeksu Spółek Handlowych

Informacja wynikająca z Art Kodeksu Spółek Handlowych Informacja wynikająca z Art. 421 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podaje wyniki głosowań nad uchwałami powziętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Ogólna NFZ Proponuję wprowadzić do rozporządzenia zapis, który normowałby obowiązek weryfikacji oświadczeń rolników przez oraz określenie terminu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycz ca mo liwo ci uzyskiwania od pracodawców informacji o zarobkach piel gniarek i poło nych, w celu ustalenia wysoko ci nale

Opinia prawna dotycz ca mo liwo ci uzyskiwania od pracodawców informacji o zarobkach piel gniarek i poło nych, w celu ustalenia wysoko ci nale Opinia prawna dotycząca moŝliwości uzyskiwania od pracodawców informacji o zarobkach pielęgniarek i połoŝnych, w celu ustalenia wysokości naleŝnej składki członkowskiej Jak wynika z 1 aktualnie obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie"

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie Starosty Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie" 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany ustawy o odpadach. NaleŜy rozwaŝyć dokonanie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r. Projekt 21.05.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie.

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Jarosław Mojsiejuk, Wiesław Paluszyński Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Warszawa, 2008 Podpis elektroniczny a e - faktura 1) Dyrektywa podatkowa dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa martuszewicz@e-zone.com.pl KRK 11/III/2012 Pan Lech Czapla Szef Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r.

Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Wpłynęło do ZOL Kraków, Kołłątaja 7 dnia 5.12.2008 r. Kraków dnia 4 grudnia 2008r. Protestujący: Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Kołłątaja 7 31-502 Kraków

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. DOLiS-033-133/16 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o kosztach

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym dr Dariusz Szostek Identyfikacja przy czynnościach prawnych Identyfikacja rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93 Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25.10.2001 r. Treść ogłoszenia Zarząd IZNS

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

PREZES. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Władysław Stasiak. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PREZES. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Władysław Stasiak. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski Warszawa, 26 października 2007 r. Skrzynka pocztowa Nr P-14 R/07/007 KGP/41112-1/07 Pan Władysław Stasiak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1556 /09 POSTANOWIENIE z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Klaudia Szczytowska - Maziarz Barbara Bettman Ryszard Tetzlaff Protokolant:

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZUS, U.S., KRS - INSTALACJE KONIECZNOŚĆ JUŻ W LIPCU!! CZAS AKTYWACJI 30 DNI NIE ZWLEKAJ!!

PODPIS ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZUS, U.S., KRS - INSTALACJE KONIECZNOŚĆ JUŻ W LIPCU!! CZAS AKTYWACJI 30 DNI NIE ZWLEKAJ!! Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na instalację zestawu do podpisu elektronicznego (certyfikowanego). W razie zainteresowania proszę o odesłanie zamówienia (ostatnia strona) na fax 032 414 90 81.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

B. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

B. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25.10.2001 r. Treść ogłoszenia Zarząd IZNS

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo