Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o. Ośrodek Certyfikacji PolCert Niniejszego dokumentu nie wolno w Ŝadnej jego części powielać, przechowywać ani zapisywać w systemie wyszukiwania, przekazywać w jakiejkolwiek postaci lub technice (elektronicznie, mechanicznie, w postaci fotokopii, zapisu elektronicznego lub innej technice) bez uprzedniej zgody E -Telbank Sp. z o.o. O zgodę na powielenie niniejszego dokumentu naleŝy zwracać się do: E -Telbank Sp. z o.o. ul. Ostrobramska Warszawa Dokument opracowała: Hanna Stochnialek Autor opracowania dokumentu aktualizującego: Wiesław Bochenek Warszawa, czerwiec 2006

2 Spis treści: 1. Postanowienia ogólne Definicje Certyfikaty PolCert wydawane dla konsumentów Zgodność z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony praw konsumentów i ochrony danych osobowych Zasada równowagi stron Prawo konsumentów do informacji Prawo do informacji Publikacje w Internecie Podawanie do wiadomości informacji mających skutki prawne Zrozumiałe i jednoznaczne formułowanie umów UŜywanie przystępnego języka Zachowanie odpowiednich form publikacji Publikowanie informacji w języku polskim i angielskim Publikowanie danych firmy oraz informacji o produktach Informacje dotyczące opłat Procedury weryfikacji toŝsamości Prawo do odstąpienia od umowy, termin wydania certyfikatu i uiszczenia opłaty Prawo do odstąpienia od umowy Zwrot naleŝności za wydany certyfikat Termin wydania certyfikatu Termin wnoszenia opłaty za wydany certyfikat Inne postanowienia Działania edukacyjne Stosowane techniki marketingowe i reklamowe Polityka ubezpieczeniowa Polityka ochrony prywatności Nowe usługi i produkty Zobowiązania konsumenta... 7 Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 2 z 8

3 1. Postanowienia ogólne 1.1 Polityka Ochrony Praw Konsumentów w E-Telbank Sp. z o.o., zw. dalej Polityką zawiera stanowisko E-Telbank Sp. z o.o. w odniesieniu do oferowanych konsumentom usług Ośrodka Certyfikacji PolCert. 1.2 Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie Regulaminu świadczenia usług certyfikacyjnych przez E-Telbank Sp. z o.o., zw. dalej Regulaminem, który określa w sposób ostateczny warunki świadczenia publicznych usług certyfikacyjnych przez E-Telbank Sp. z o.o Przed złoŝeniem wniosku o wydanie certyfikatu ubiegający się o certyfikat jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Regulamin jest dostępny na witrynie PolCert pod adresem 2. Definicje W niniejszym dokumencie następujące pojęcia i terminy oznaczają odpowiednio: Konsument Ubiegający się o certyfikat lub Subskrybent, który korzysta/będzie korzystał z usług Ośrodka Certyfikacji PolCert w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Regulamin Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez E-Telbank Sp. z o.o. Regulamin usług Ośrodka Certyfikacji PolCert świadczonych przez E-Telbank Sp. z o.o., zawierający opis zasad, procedur i warunków wydawania, zawieszania, uniewaŝniania i odnawiania certyfikatów przez Ośrodek Certyfikacji PolCert oraz zasad ich uŝywania. Subskrybent osoba, dla której został wydany certyfikat i jest uprawniona do uŝywania klucza prywatnego odpowiadającego kluczowi publicznemu, zawartemu w certyfikacie subskrybenta oraz przekazania odpowiednich informacji do ośrodka certyfikacji, zgodnie z procedurą rejestracji, stosowaną w celu wydania certyfikatu. Ubiegający się o certyfikat - osoba lub jej pełnomocnik składająca wniosek o wydanie certyfikatu przez Ośrodek Certyfikacji PolCert. Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 3 z 8

4 3. Certyfikaty PolCert wydawane dla konsumentów 1) Ośrodek Certyfikacji PolCert w E-Telbank Sp. z o.o. wydaje n/w typy certyfikatów osobistych Osobiste PolCert 1 Osobiste PolCert 2 Osobiste PolCert 3 2) Pozostałe certyfikaty PolCert : certyfikat PolCert Serwery WWW oraz certyfikat PolCert Obiekty, choć nie są dla konsumentów bezpośrednio dostępne, mogą mieć takŝe dla nich określone konsekwencje. 4. Zgodność z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony praw konsumentów i ochrony danych osobowych E-Telbank Sp. z o.o. zobowiązuje się w pełni respektować prawa konsumenta określone w aktach prawnych obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej, o ile znajdują zastosowanie, a w szczególności: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 22 poz. 271 ze zm.); Dyrektywa EWG o niedozwolonych klauzulach w umowach konsumenckich oraz Dyrektywa UE 97/7 o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 95/46/WE z r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2002/58/EC z r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w obrocie elektronicznym; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr ze zm.); Polska norma PN-I oraz ISO/IEC Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez E-Telbank Sp. z o.o. Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 4 z 8

5 5. Zasada równowagi stron E-Telbank Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania równowagi stron przy zawieraniu umów z konsumentami. 6. Prawo konsumentów do informacji 6.1 Prawo do informacji. Respektując prawo konsumentów do otrzymywania rzetelnej informacji, E- Telbank Sp. z o.o. publikuje ogólne informacje o infrastrukturze Kluczy Publicznych oraz wszelkie informacje o usługach Ośrodka Certyfikacji PolCert i informacje promocyjne na witrynie PolCert pod adresem 6.2 Publikacje w Internecie. E-Telbank Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by stworzyć przystępny serwis internetowy na witrynie PolCert, zawierający odpowiednio uporządkowane i łatwo dostępne informacje o swoich usługach oraz dokumenty związane z ich świadczeniem; 6.3 Podawanie do wiadomości informacji mających skutki prawne. E-Telbank Sp. z o.o. podejmuje starania, aby informować subskrybentów o formalnoprawnych zasadach wydawania certyfikatów. Regulamin, Polityka Ubezpieczeniowa, Polityka Ochrony Prywatności oraz niniejsza Polityka Ochrony Praw Konsumentów są dostępne na witrynie PolCert pod adresem 6.4 Zrozumiałe i jednoznaczne formułowanie umów. E-Telbank Sp. z o.o. podejmuje starania zmierzające do jednoznacznego i zrozumiałego wyjaśnienia terminów prawnych zawartych w Regulaminie i związanych z nim umowach i Politykach. 6.5 UŜywanie przystępnego języka. W dokumentach, które nie są prawnie wiąŝące, E-Telbank Sp. z o.o. uŝywa jednoznacznego i zrozumiałego języka do wyjaśnienia aspektów prawnych i zasad świadczenia usług Ośrodka Certyfikacji PolCert. Spółka oferuje równieŝ swoim subskrybentom w miarę moŝliwości daleko idącą pomoc techniczną. Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 5 z 8

6 6.6 Zachowanie odpowiednich form publikacji. W celu wyjaśnienia dostawcom usług i uŝytkownikom stosowanej przez siebie technologii i związanych z nią aspektów prawnych, E-Telbank Sp. z o.o. stosuje równieŝ dodatkowe publikacje papierowe i elektroniczne. 6.7 Publikowanie informacji w języku polskim i angielskim. Na witrynie PolCert dostępne są informacje o usługach Ośrodka Certyfikacji PolCert w języku polskim i angielskim. 6.8 Publikowanie danych firmy oraz informacji o produktach. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów dotyczącą m.in. zawierania z konsumentami umów na odległość, E-Telbank Sp. z o.o. publikuje wszystkie dane oraz opisy towarów i usług, włącznie z cennikami, czy informacjami o terminie dostaw oraz inne, dodatkowe wyjaśnienia. 6.9 Informacje dotyczące opłat. E-Telbank Sp. z o.o. stosuje pocztę elektroniczną oraz witrynę PolCert w celu przekazywania uŝytkownikom informacji o opłatach związanych z wydaniem certyfikatów i innymi dodatkowymi usługami Procedury weryfikacji toŝsamości. E-Telbank Sp. z o.o. stosuje rygorystyczne procedury weryfikacji toŝsamości subskrybenta. Procedury te są publikowane w formie dokumentów papierowych lub elektronicznych w taki sposób, by przedstawić osobom ufającym odpowiednie zapewnienia dotyczące toŝsamości subskrybenta. 7. Prawo do odstąpienia od umowy, termin wydania certyfikatu i uiszczenia opłaty 7.1 Prawo do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Otrzymuje wówczas zwrot wpłaconej naleŝności bez potrąceń. 7.2 Zwrot naleŝności za wydany certyfikat. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy o wydanie certyfikatu, E- Telbank Sp. z o.o. poświadcza na piśmie zwrot naleŝności za certyfikat. Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 6 z 8

7 7.3 Termin wydania certyfikatu. Ośrodek Certyfikacji PolCert wydaje konsumentowi certyfikat w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 7.4 Termin wnoszenia opłaty za wydany certyfikat. Opłatę za wydanie certyfikatu konsument uiszcza po wydaniu certyfikatu, w terminie podanym w fakturze VAT wystawionej przez E-Telbank Sp. z o.o.. 8. Inne postanowienia 8.1 Działania edukacyjne. Udostępniane bezpłatnie certyfikaty Osobiste PolCert 1 są wyrazem stanowiska E-Telbank Sp. z o.o. popierającego edukację konsumentów, jako czynnika rozwoju wiedzy elektronicznej. 8.2 Stosowane techniki marketingowe i reklamowe. E-Telbank Sp. z o.o. stosuje wyłącznie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa techniki marketingowe i reklamowe. 8.3 Polityka ubezpieczeniowa. E-Telbank Sp. z o.o. moŝe wskazać ograniczenia wysokości odszkodowań w zaleŝności od poszczególnych klas certyfikatów PolCert. Szczegółowe informacje przedstawiono w Regulaminie i Polityce Ubezpieczeniowej w E- Telbank Sp. z o.o Polityka ochrony prywatności. W celu podniesienia zaufania konsumentów do usług Ośrodka Certyfikacji PolCert, E-Telbank Sp. z o.o. oświadcza, Ŝe działa zgodnie z obowiązującym prawem w dziedzinie ochrony danych osobowych (patrz artykuł 4 niniejszego dokumentu). Szczegółowe informacje przedstawiono w Regulaminie i Polityce Ochrony Prywatności w E-Telbank Sp. z o.o Nowe usługi i produkty. W celu lepszego zaspokajania potrzeb rynku i oferowania wyspecjalizowanych usług, E-Telbank Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług i produktów. 9. Zobowiązania konsumenta Podczas składania wniosku o wydanie certyfikatu konsument jest proszony o złoŝenie następujących oświadczeń: Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 7 z 8

8 1) Ubiegający się o certyfikat jest tą samą osobą, której dane umieszczono we wniosku; 2) Ubiegający się o certyfikat wszedł w posiadanie klucza prywatnego zgodnie z prawem; 3) Ubiegający się o certyfikat dołoŝy wszelkich starań, by dostarczona informacja była dokładna i zgodna z prawdą; 4) Ubiegający się o certyfikat prześle do Punktu Rejestracji PolCert pocztą lub faksem podpisaną kopię oficjalnie uznanego dokumentu toŝsamości, zgodnie z procedurą uwierzytelnienia stosowaną dla certyfikatów Osobistych PolCert 2; 5) Ubiegający się o certyfikat stawi się osobiście w Punkcie Rejestracji PolCert lub Lokalnym Punkcie Rejestracji PolCert w celu potwierdzenia toŝsamości, zgodnie z procedurą uwierzytelnienia stosowaną dla certyfikatów Osobistych PolCert 3. Po wydaniu certyfikatu konsument jest proszony o złoŝenie E-Telbank Sp. z o.o. n/w oświadczeń: 1) Istnieje bezpośredni związek pomiędzy kluczem prywatnym a kluczem publicznym opublikowanym w certyfikacie subskrybenta takiego rodzaju, Ŝe podpis cyfrowy utworzony przy uŝyciu klucza prywatnego moŝe zostać zweryfikowany wyłącznie za pomocą odpowiadającego mu klucza publicznego; 2) Subskrybent zachowuje w tajemnicy swój klucz prywatny tak, aby Ŝadna nieuprawniona osoba nie miała do niego dostępu; 3) Subskrybent przedkłada E-Telbank Sp. z o.o. oświadczenia zgodne z prawdą i stanem faktycznym; 4) Subskrybent niezwłocznie powiadomi E-Telbank Sp. z o.o. o nieścisłościach, jakie wystąpiły w informacjach przeznaczonych do opublikowania w certyfikacie lub przechowywanych przez E-Telbank Sp. z o.o.; 5) Subskrybent będzie uŝywał certyfikatu jedynie do celów, dla których został on wydany. Ośrodek Certyfikacji PolCert Strona 8 z 8

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji

Polityka Certyfikacji Polityka Certyfikacji Certyfikat serwera SSL Klasa 1 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Identyfikacja polityki... 2 1.2 Historia zmian... 2 1.3 Odbiorcy usług oraz zastosowanie certyfikatów... 3 1.4 Dane kontaktowe...

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.6 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.3 Data: 01 marca 2008 r. Status: aktualny Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna 13 71-838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Kwalifikowanych Usług CERTUM Wersja 3.1 Data: 05 stycznia 2007 r. Status: poprzedni Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul. Bajeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta;

1 Definicje. Lead (Leady) wpis (rekord) w bazie danych Klientów dotyczący pojedynczego Klienta; Regulamin świadczenia usługi LandingHero.com Niniejszy Regulamin świadczenia usług LandingHero.com, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług na rzecz Subskrybenta przez [DANE USŁUGODAWCY]

Bardziej szczegółowo