Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej"

Transkrypt

1 Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej

2 -WSTĘP- Program zajęć pozalekcyjnych Śpiewajmy razem jest wynikiem mojej pracy jako nauczyciela muzyki i opiekuna chóru szkolnego. Adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, którzy swoje spontaniczne zainteresowania muzyczne pragną rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Program zakłada realizację treści w okresie jednego roku szkolnego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Dostosowany jest do moŝliwości ucznia zdolnego. Udział w kole będzie miał charakter dobrowolny i będzie wynikał z naturalnego dąŝenia do aktywności i kontaktu z muzyką. W ramach zajęć, prowadzonych w pracowni muzycznej, uczniowie będą mogli rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. Decydując się na formę i rodzaj zajęć muzycznych wzięłam pod uwagę: - własne moŝliwości i zainteresowania, - zainteresowania uczniów, - specyfikę i warunki pracy szkoły, - oczekiwania rodziców i środowiska, - tradycję szkoły. Szkolne zajęcia pozalekcyjne stworzą moŝliwość rozwoju aktywności muzycznej (wokalnej i instrumentalnej) uczniów. Są propozycją zajęć dla uczniów wraŝliwych na muzykę i sztukę. Program proponuje realizację treści kształcenia poprzez wyrobienie w uczniu wraŝliwości na muzykę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych. Uczniowie po zakończeniu edukacji powinni posiadać umiejętność posługiwania się głosem, grą na instrumentach, posiadać znajomość zasad muzyki, mieć opanowany repertuar pieśni i piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych. Cele i treści programu pozwalają kształcić takie umiejętności, które pobudzą wszechstronny rozwój pełnej i twórczej osobowości ucznia, a w szczególności: - rozbudzić twórczą postawę wobec siebie i świata. 2

3 2. CELE PROGRAMU AUTORSKIEGO Cele programu zostały dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji chóru i zespołu instrumentalnego w szkole: - poznawczo- kształcącej, - wychowawczej, - uŝytkowej, Zajęcia szkolnego koła przeznaczone są dla uczniów: - pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu i gry na instrumentach, - posiadać odpowiednie predyspozycje muzyczne (dobry głos i słuch muzyczny. Zainteresowanie uczniów śpiewem zespołowym zamierzam osiągnąć m.in. poprzez: - atrakcyjny i zarazem wartościowy repertuar, - ciekawy sposób prowadzenia zajęć z zastosowaniem integracji form- nie tylko śpiew, - organizowanie występów chóru i zespołu w szkole i środowisku oraz udział w róŝnego rodzaju konkursach, festiwalach i przeglądach, - unikanie schematycznego prowadzenia zajęć, - organizowanie wspólnych wyjazdów z zespołem, np. na koncerty, imprezy muzyczne itp. Uczestnictwo w zajęciach koła muzycznego uwzględniłam w Przedmiotowym Systemie Oceniania i ma wpływ na ocenę półroczną i końcową z muzyki. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA: Podstawowym celem zajęć pozalekcyjnych jest zachęcenie ucznia do aktywnego uprawiania i odbioru sztuki. Do waŝnych celów naleŝą równieŝ: ukształtowanie wraŝliwości estetycznej ucznia, wyrobienie umiejętności oceny dzieł sztuki. Uczeń, poznając i uprawiając muzykę, doskonali w sobie pozytywne cechy charakteru, takie jak: kreatywność, cierpliwość i wytrwałość oraz doznaje radości z osiągniętego wyniku artystycznego, co utrwala jego poczucie własnej wartości. Istotnym zadaniem jest uświadomienie sobie korzeni i tradycji kulturalnych oraz wyrobienie w uczniach z jednej strony poczucia toŝsamości własnej i narodowej, z drugiej zaś-tolerancji 3

4 w stosunku do odmienności innych kultur i obyczajów. Ostatecznym celem nauczania będzie z pewnością wszechstronny rozwój pełnej i twórczej osobowości ucznia. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA : kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształcenie zainteresowań i upodobań muzycznych, nauka i doskonalenie techniki gry na instrumentach, poznawanie literatury muzycznej, doskonalenie zasad pisma nutowego, poznanie róŝnych typów piosenek i pieśni patriotycznych, zaznajomienie z wybranymi, wybitnymi dziełami muzycznymi róŝnych epok, kształcenie słuchu muzycznego oraz wraŝliwości intonacyjno- emisyjnej, wyposaŝenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne, wdraŝanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu, kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie, dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania i muzykowania, a takŝe pozytywnych przeŝyć związanych z występami oraz moŝliwością wykazania się własnymi umiejętnościami, opanowanie róŝnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem imprez szkolnych, zapoznanie się z nowymi technikami, przydatnymi przy uprawianiu i odbiorze muzyki (płyta kompaktowa, programy komputerowe), wiadomości o Ŝyciu muzycznym we współczesnym świecie, poszerzanie horyzontów myślowych, kształtowanie asertywności, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie niezaleŝnego i twórczego myślenia, nauka szlachetnej rywalizacji. 4

5 3. TREŚCI KSZTAŁCENIA Śpiew i kształcenie głosu Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego śpiewu i kształcenia głosu: Pracę nad rozwojem głosu uczniów na zajęciach chóru rozpoczynamy kilkunastominutowym rozśpiewaniem. Ćwiczenia rozśpiewujące dobiera się tak, aby zawierały jak najwięcej elementów usprawniających technikę emisyjną. Często jednak róŝny stopień percepcji oraz wrodzonych moŝliwości głosowych moŝe mieć wpływ na nierównomierny rozwój poszczególnych elementów techniki wokalnej uczniów. 1. Nauka pieśni i piosenek z zachowaniem naturalnego głosu. 2. Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych. 3. Stopniowe rozszerzanie skali głosu uczniów (a- f 2 ) 4. Kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję. 5. Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wraŝliwość słuchową na wysokość dźwięku. 6. Stosowanie zmian dynamiki, tempa i róŝnorodnej artykulacji w śpiewie. 7. Przygotowanie do śpiewu wielogłosowego poprzez kanony, proste układy dwui trzygłosowe. 8. Śpiewanie ćwiczeń harmonicznych w róŝnych skalach i tonacjach (w zaleŝności od opracowanego repertuaru). 9. Śpiewanie pieśni i piosenek w układzie dwu- i trzygłosowym. 10. Posługiwanie się zapisem nutowym podczas nauki piosenki. 11. Budowa aparatu głosowego. Gra na instrumentach Gra na instrumentach muzycznych to waŝna forma muzycznego działania. Technika gry czasami moŝe wymagać czasochłonnych ćwiczeń. Ucząc gry na instrumentach naleŝy 5

6 pamiętać o tym, Ŝe moŝliwości uczniów są zróŝnicowane, wobec czego kaŝdy uczeń powinien być traktowany indywidualnie. Nauka i doskonalenie techniki gry na fletach prostych: 1. Ćwiczenia oddechowe, 2. Umiejętność wydobycia dźwięków diatonicznych w skali (c 1 c 3 ) oraz niektórych chromatycznych (fis, gis, cis, b), 3. Doskonalenie techniki gry i prawidłowego zadęcia (gamy, ćwiczenia, etiudy), 4. Ćwiczenia kształtujące czystą intonację, 5. Opanowanie artykulacji staccato i legato, 6. Kształcenie umiejętności realizowania frazy muzycznej i dynamiki, Nauka i doskonalenie techniki gry na dzwonkach: 7. Kształcenie synchronizacji ruchu rąk podczas gry i prawidłowego wydobycia dźwięku, 8. Ćwiczenia na prawą i lewą rękę oparte na prostych schematach rytmicznych i melodycznych, 9. Kształcenie pamięci muzycznej (granie utworów na dzwonkach wymaga ich pamięciowego opanowania). Znajomość podstawowych zasad muzyki: 10. Wartości nut i pauz, 11. Znaki chromatyczne, 12. Umiejętność czytania zapisu nutowego, 13. Oznaczenia dynamiki i artykulacji, 14. Oznaczenie tempa i jego zmian, 15. Faktura homofoniczna i polifoniczna utworów, 16. Kształtowanie poczucia stylu muzycznego. 6

7 Repertuar utworów: - pieśni patriotyczne i okolicznościowe, - piosenki popularne i młodzieŝowe, - pieśni artystyczne i ludowe, - ludowe melodie polskie i innych narodów, - utwory popularne, - opracowanie utworów sławnych kompozytorów, - utwory muzyki dawnej. Muzyka i ruch Kolejną formą aktywności na zajęciach pozalekcyjnych będzie ruch z muzyką. Spostrzeganie i przeŝywanie muzyki jest procesem w pewnym sensie słuchowo- ruchowym. Kinetyczne odczuwanie muzyki ujawnia się często w postaci skurczów mięśni lub rytmicznych ruchów całego ciała, będących reakcją na dynamikę, rytm oraz charakter śpiewanego czy słuchanego utworu. Ruch przy muzyce wprowadza do zajęć zabawę i odpręŝenie. Daje moŝliwość radosnego i spontanicznego wyŝycia się. Bezpośrednie aktywne przeŝycie dynamiki, tempa, rytmu, artykulacji, przebiegu melodii i całej formy moŝe stać się czynnikiem rozwoju wraŝliwości na zjawiska muzyczne, co prowadzi do rozwoju wraŝliwości estetycznej i emocjonalnej. Na zajęciach koła, ekspresja ruchowa będzie głównie polegała na nauce podstawowych elementów tańców narodowych, inscenizacji pieśni i obrzędów ludowych. 1. Ćwiczenia i zabawy rytmiczne, 2. Rozwijanie wraŝliwości na dynamikę, 3. Rozwijanie wraŝliwości na tempo, 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania metrum, 5. RóŜne sposoby realizacji tematów rytmicznych. 7

8 Słuchanie muzyki Kształcenie percepcji na zajęciach muzycznych odbywać się będzie poprzez wdraŝanie uczniów do aktywnego odbioru muzyki, zapoznawanie z podstawową literaturą muzyczną, dostarczaniem wiedzy z dziedziny kultury muzycznej oraz zainteresowanie Ŝyciem i twórczością wielkich artystów. W poznawaniu literatury muzycznej ogromne znaczenie ma śpiewanie i granie głównych wątków słuchanych utworów. Aktywne poznanie tematu czy głównej myśli utworu umoŝliwia lepsze jego zapamiętanie oraz ułatwia zrozumienie budowy dzieła. 4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 4.1 WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU Programem własnym będą objęci uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Poczesnej zainteresowani pracą w kole muzycznym. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Uczniowie spotykać się będą w pracowni muzycznej wyposaŝonej w: Instrument klawiszowy oraz zestaw instrumentów perkusyjnych (w tym instrumentarium Orffa), Sprzęt audio, Zestaw niezbędnych płyt, taśm magnetofonowych i kaset wideo, Podręczniki i ksiąŝki pomocnicze (słowniki, encyklopedie, przewodniki muzyczne), Tablica z pięciolinią, plansze z instrumentami, Zajęcia odbywać się będą takŝe w pracowni komputerowej, co pozwoli na wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. 4.2 METODY, FORMY I ŚRODKI Zajęcia pozalekcyjne mają stworzyć uczniom moŝliwość do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, mają umoŝliwić rozwój zdolności i umiejętności muzycznych. 8

9 W związku z tym preferowane jest stosowanie następujących metod nauczania: 1. Przedstawienie tematu lekcji przez nauczyciela; 2. Synchronizacja utworów z realizowanymi projektami edukacyjnymi; 3. Samodzielne lub grupowe przygotowywanie przez uczniów niektórych utworów; 4. Ćwiczenia praktyczne, pozwalające utrwalić, uzupełnić i uaktywnić nabytą wiedzę i umiejętności; 5. Eksperymentowanie, prowadzące do wyzwolenia moŝliwości twórczych; 6. Dyskusja; 7. Poznawanie dzieł muzycznych z nagrań i podczas koncertów; 8. Muzykowanie i nauka tańca; 9. Aktywność artystyczna uczniów; 10. Uczęszczanie na koncerty i udział w imprezach szkolnych; 11. Prezentacje osiągnięć artystycznych uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym: konkursy, przeglądy, koncerty; 12. Dokumentowanie zdobytych umiejętności i osiągnięć artystycznych: gazetki, albumy, nagrania muzyczne, dyplomy. Formy pracy: - praca indywidualna (uczeń otrzymuje materiał nutowy, który musi przyswoić samodzielnie) - praca grupowa (uczniowie prezentują opanowane utwory w kilkuosobowych grupach- np. podział na głosy) Środki dydaktyczne: Instrumenty melodyczne i perkusyjne, wideokasety, magnetowid, radiomagnetofon, płyty, tablice poglądowe, albumy, materiały nutowe, telewizor, Internet, zdjęcia wybitnych śpiewaków, zespołów muzycznych, encyklopedie multimedialne, słowniki. 9

10 4.3 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W wyniku realizacji programu zajęć pozalekcyjnych uczeń powinien przyswoić sobie następujące umiejętności i wiadomości: - umiejętność posługiwania się zapisem nutowym w stopniu zaawansowanym, - umiejętność zastosowania w praktyce oznaczeń tempa, dynamiki i artykulacji, - umiejętność poprawnego pod względem intonacyjnym, melodycznym i rytmicznym zaśpiewania ćwiczeń rozśpiewujących, - znajomość pamięciowa wszystkich przyswajanych utworów wokalnych i instrumentalnych, - umiejętność śpiewania przyswojonych pieśni i piosenek, - umiejętność śpiewania w kanonie i dwugłosie, - umiejętność grania na dzwonkach i flecie utworów instrumentalnych, - znajomość obrzędów i zwyczajów ludowych, - rozróŝnianie i znajomość podstawowych figur tańców narodowych, - umiejętność muzykowania w zespole, - umiejętność rozpoznawania głosów, - znajomość form AB, ABA, ronda i wariacji, - wiadomości na temat twórczości najwybitniejszych kompozytorów muzyki powaŝnej i muzyki młodzieŝowej, - wiadomości dotyczące poszczególnych epok historycznych, - umiejętność korzystania z komputera i edukacyjnych programów multimedialnych, - umiejętność pracy w zespole, - znajomość budowy organu głosu, - znajomość wybranych nazwisk słynnych śpiewaków, - umiejętność improwizowania melodii lub rytmu na podany temat (wiersz, przysłowia), - dostrzegania słabych i mocnych stron własnej działalności, - umiejętność orientowania się we współczesnej kulturze muzycznej, - wykazywać zainteresowanie odbiorem sztuki: słuchać dobrej muzyki, uczęszczać na koncerty, - umiejętność szlachetnej rywalizacji, 10

11 - radość i satysfakcja z własnych osiągnięć twórczych, - umiejętność świadomego i wybiórczego korzystania z oferty kulturalnej, - umiejętność radzenia sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością. 5. EWALUACJA PROGRAMU Narzędzia ewaluacji będą przyjmować następujące formy: praca na zajęciach muzycznych w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych, aktywność ucznia, samodzielne, pamięciowe opanowanie pieśni i piosenek oraz utworów instrumentalnych; anonimowa ankieta dla uczniów oceniających realizowany program. 6. LITERATURA: Komorowska H., Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania Warszawa, IBE, Brzezińska A., Szkoła twórcza- autorskie klasy, programy, nauczyciele. Kwartalnik Pedagogiczny nr 2, s Baranowicz K., Program kształcenia- próba wyjścia poza schematy Łódź, Wyd. UŁ, 1995 Kropiwnicki Jan (praca zbiorowa)- Jak tworzyć program? 11

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki

Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki Nr 4 (2) 2012 Kultura i Wychowanie Elektroniczne instrumenty klawiszowe jako narzędzie wspomagające proces nauczania muzyki Adam Rosiński Gdańsk, Polska adammuzyk@gmail.com Słowa kluczowe: elektroniczne

Bardziej szczegółowo