Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności muzyczne (śpiew, gra na instrumentach); umiejętność pracy w zespole; rozwój inwencji twórczej; rozumienie zapisu nutowego granych i śpiewanych piosenek; stosowanie poznanej wiedzy w praktyce. Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, przy ocenie ucznia są brane pod uwagę jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy, indywidualne zainteresowania uczniów (gra na instrumentach, udział w zespole muzycznym, udział w koncertach, przedstawieniach operowych i baletowych, słuchanie audycji radiowych czy telewizyjnych poświęconych muzyce itp.). Oceniając ucznia nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego. Uczeń otrzymuje oceny: semestralną i końcoworoczną w skali określonej w statucie szkoły (1-6). Oceny bieżące uczeń otrzymuje za: śpiew - ocenie podlega wykonanie piosenki (prawidłowa intonacja, dykcja, rytmiczne wykonanie, umiejętność zaśpiewania z akompaniamentem, zaangażowanie) oraz znajomość tekstu piosenki. Za obydwa elementy (wykonanie i tekst) uczeń otrzymuje dwie oceny cząstkowe. Średnia tych dwóch ocen jest oceną za piosenkę. grę na instrumencie - istotnym elementem oceny będą chęci i zaangażowanie w grę. Jeśli uczeń nie przygotował się na pierwszy termin, może mieć przedłużony czas na naukę o 1 tydzień. Po tym czasie uczeń, który nie podejmie próby zagrania melodii otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę za grę można poprawić w ciągu dwóch tygodni. odpowiedzi ustne i pisemne - będą się składały z zadań praktycznych, działania muzyczne w grupie i indywidualnie,

2 aktywność na lekcjach - za trzy plusy uczeń otrzymuje bardzo dobrą ocenę, za trzy minusy ocenę niedostateczną. W niektórych przypadkach uczeń może dostać za aktywność ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną. zeszyt i ćwiczenia - uczeń może zapomnieć zeszytu lub ćwiczeń dwa razy. Za każdy następny raz uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, zadania domowe - można otrzymać ocenę lub plus. Za brak zadania uczeń otrzymuje odpowiednio ocenę niedostateczną lub minus. Uczeń ma obowiązek odrobić zaległą pracę domową na najbliższą lekcję teoretyczną. Sposób i termin poprawy oceny należy uzgodnić z nauczycielem. Za kolejny brak zadania (dotyczy zaległego zadania) minus zostaje zmieniony na ocenę niedostateczną. działalność w kole muzycznym (za pracę w kole muzycznym ocena semestralna lub końcoworoczna zostaje podwyższona o jeden stopień) lub inna dodatkowa działalność muzyczna, udział w konkursach i występach muzycznych - ocena celująca za każdy występ publiczny. W semestrze można być dwukrotnie nieprzygotowanym (odnotowywane w dzienniku znakiem - ) po zgłoszeniu podczas czytania obecności. Za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Na ocenę końcową semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. Największe jednak znaczenie ma śpiew i gra na instrumencie, zadania praktyczne, odpowiedzi itd. z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg kryteriów stworzonych specjalnie dla nich zgodnie z orzeczeniem i zaleceniami instytucji, która wydała opinię lub orzeczenie o uczniu. Ocenę roczną uczeń może poprawić poprzez zaśpiewanie lub zagranie wyznaczonych piosenek oraz zaliczenie określonych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

3 Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz instrument (flet lub dzwonki chromatyczne). KRYTERIA OCENIANIA KLASA 4 POZIOM PODSTAWOWY dopuszczający Umiejętności muzyczne i wokalne: - śpiewa bez wyczucia rytmu z dużymi błędami intonacyjnymi piosenki wspomagając się tekstem (w tym hymn polski i szkolny); nie potrafi wykonywać ćwiczeń muzycznych samodzielnie, bez pomocy nauczyciela - ma braki w opanowaniu wiadomości na poziomie podstawowym, -rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności z pomocą - zeszycie przedmiotowym jest niestaranny z wieloma brakami. dostateczny Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki wspomagając się tekstem (w tym hymn polski i szkolny); -potrafi choć z błędami grać na instrumencie melodycznym fragmenty opracowanych melodii; - nazywa nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym, ale z pomyłkami; - zna wartości nut i pauz lecz nie potrafi wykorzystać ich przy tworzeniu bardzo prostych rytmów; - potrafi pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi podać kilka informacji o F. Chopinie; - rozróżnia z pomocą nauczyciela polskie tańce narodowe; - zna niektóre elementy muzyki i formy muzyczne; - rozpoznaje z pomocą nauczyciela instrumenty perkusyjne. -opanował wiadomości na poziomie POZIOM PONADPODSTAWOWY

4 dobry bardzo dobry podstawowym, -rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, -wyjaśnia podstawowe hasła i terminy - w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeniach są małe braki, zeszyty są niestaranne; Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki z pamięci dopuszczalne są pomyłki w tekstach (w tym hymn polski i szkolny); -potrafi choć z błędami grać na instrumencie melodycznym; - umie samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać proste zadania twórcze - zna położenie nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym ale nie biegle; - zna wartości nut i pauz oraz potrafi je wykorzystać przy tworzeniu bardzo prostych rytmów; - potrafi z niewielką pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi opowiedzieć wybrane informacje o twórczości F. Chopina; - rozróżnia z pomocą nauczyciela polskie tańce narodowe; - zna elementy muzyki i formy muzyczne; - rozpoznaje z małą pomocą nauczyciela instrumenty perkusyjne. - opanował w stopniu dobrym zakres wiedzy określony programem nauczania ale potrzebuje pomocy nauczyciela. - chętnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się i nie odmawia podejmowania się działań. - systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki z pamięci (w tym hymn polski i szkolny); -potrafi z niewielkimi błędami grać na instrumencie melodycznym; - umie samodzielnie rozwiązywać proste zadania twórcze, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; - zna położenie nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym; - zna wartości nut i pauz oraz potrafi je wykorzystać przy tworzeniu prostych rytmów; - potrafi samodzielnie dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi opowiedzieć o twórczości F. Chopina; - rozróżnia polskie tańce narodowe; - zna elementy muzyki i formy muzyczne; - rozpoznaje instrumenty perkusyjne. - opanował w stopniu dobrym zakres wiedzy określony programem nauczania. - chętnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się i nie odmawia podejmowania się działań. - systematycznie i dość starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne: - bardzo dobrze śpiewa pod względem melodycznym i rytmicznym, piosenki wykonuje z pamięci. - zna na pamięć hymn polski i szkolny - wykazuje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne; - biegle zna zapis muzyczny i potrafi się nim posługiwać; - gra bardzo dobrze opracowywane melodie na jednym z instrumentów melodycznych;

5 celujący - zna podstawowe pojęcia muzyczne i umie je zastosować; - sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; - zna wybrane obrzędy ludowe; - rozróżnia polskie tańce narodowe i potrafi je rozpoznać z nagrania; - potrafi samodzielnie opowiedzieć o twórczości F. Chopina; - bezbłędnie rozpoznaje elementy muzyki i formy muzyczne; - demonstruje i opisuje instrumenty perkusyjne. - opanował zakres wiedzy określony programem nauczania; - bierze aktywny udział w lekcjach; - chętnie wykonuje dodatkowe zadania muzyczne; prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń - - bardzo starannie i na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne - aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, bierze aktywny udział w pracy zespołu muzycznego przygotowującego repertuar wokalny z okazji uroczystości szkolnych; - ma poszerzone zainteresowania muzyczne; - bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, artykulacyjnym, dynamicznym, dykcji, we właściwym tempie, prawidłową interpretacją słów i melodii; - opanował technikę gry na instrumencie melodycznym; - biegle posługuje się zapisem nutowym; - potrafi tworzyć proste akompaniamenty, melodie, rytmy, formy oraz ilustracje muzyczne; - chętnie wykonuje dodatkowe zadania muzyczne wykraczające poza podstawowe wymagania; - opanował zakres wiedzy określony programem nauczania, jego wiedza wykracza poza ten zakres; - potrafi poprawnie rozumować kategoriami muzycznymi, umie powiązać problematykę muzyczną z zagadnieniami poznawanymi na innych przedmiotach;

6 - systematycznie wzbogaca swą wiedzę korzystając z innych źródeł (np. Internet) - na lekcjach jest bardzo aktywny, - wzorowo organizuje swoje miejsce pracy i współpracuje w grupie, - aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, bierze aktywny udział w pracy zespołu muzycznego przygotowującego repertuar wokalny z okazji uroczystości szkolnych; Zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń: - systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, a prace domowe odrabiane są na bieżąco i samodzielnie; Zakres wiedzy w klasie 4 określony programem nauczania: 1. Uczeń potrafi zagrać na flecie, dzwonkach lub inst. klawiszowym kilka prostych melodii. 2. Zna hymn państwowy, szkolny oraz kilka pieśni i piosenek. 3. Potrafi śpiewać w kanonie, wie co to jest kanon. 4. Posługuje się zapisem nutowym w zakresie c1 d2. 5. Wyjaśnia znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji muzycznej. 6. Zna i rozróżnia wartości rytmiczne nut i pauz 7. Zna i potrafi zastosować w praktyce oznaczenia tempa, dynamiki, artykulacji. 8. Potrafi wymienić elementy muzyki 9. Uczeń rozróżnia instrumenty perkusyjne, potrafi je opisać, podzielić je na grupy. 10. Uczeń wykazuje się wiedzą na temat twórczości i niektórych faktów z życia Fryderyka Chopina. Zna jego niektóre kompozycje. 11. Uczeń rozróżnia główne wątki niektórych poznawanych utworów z literatury muzycznej. Potrafi je zaintonować. 12. Zna polskie obrzędy, stroje i obyczaje ludowe wybranych regionów. 13. Zna polskie tańce narodowe, charakterystyczne układy rytmiczne i krok podstawowy niektórych tańców. 14. Dostrzega analogię istniejącą pomiędzy dźwiękiem i jego barwą.

7 15. Śmiało wyraża swoje zdanie na temat własnych upodobań artystycznych. Potrafi uzasadnić swoją opinię nie urażając innych. 16. Potrafi wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i dykcję. 17. Potrafi współdziałać w grupie. 18. Zna formę AB i ABA, potrafi ją rozpoznać i utworzyć.

8 POZIOM PODSTAWOWY KLASA 5 dopuszczający Umiejętności muzyczne i wokalne: - śpiewa bez wyczucia rytmu z dużymi błędami intonacyjnymi piosenki wspomagając się tekstem; nie potrafi wykonywać ćwiczeń muzycznych samodzielnie, bez pomocy nauczyciela - ma braki w opanowaniu wiadomości na poziomie podstawowym, -rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności z pomocą - zeszycie przedmiotowym jest niestaranny z wieloma brakami. dostateczny Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki wspomagając się tekstem; -potrafi choć z błędami grać na instrumencie melodycznym fragmenty opracowanych melodii; - nazywa nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym, ale z pomyłkami; - zna wartości nut i pauz lecz nie potrafi wykorzystać ich przy tworzeniu bardzo prostych rytmów; - potrafi pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi podać kilka informacji o Stanisławie Moniuszko; - rozróżnia z pomocą nauczyciela niektóre tańce innych narodów; - zna niektóre formy muzyczne; - rozpoznaje z pomocą nauczyciela instrumenty strunowe. - w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeniach są małe braki, zeszyty są dobry niestaranne; Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki z pamięci dopuszczalne są pomyłki w tekstach -potrafi choć z błędami grać na instrumencie melodycznym; - umie samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać proste POZIOM PONADPODSTAWOWY Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki z pamięci -potrafi z niewielkimi błędami grać na instrumencie melodycznym; - umie samodzielnie rozwiązywać proste zadania twórcze, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod

9 bardzo dobry zadania twórcze - zna położenie nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym ale nie biegle; - zna wartości nut i pauz oraz potrafi je wykorzystać przy tworzeniu bardzo prostych rytmów; - potrafi z niewielką pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi opowiedzieć wybrane informacje o twórczości Stanisława Moniuszko; - rozróżnia z pomocą nauczyciela tańce innych narodów. - potrafi określić z pomocą nauczyciela co to jest kanon, kontrast podobieństwo w muzyce; - rozpoznaje i opisuje z małą pomocą nauczyciela instrumenty strunowe. - chętnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się i nie odmawia podejmowania się działań. - systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; kierunkiem nauczyciela; - zna położenie nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym; - zna wartości nut i pauz oraz potrafi je wykorzystać przy tworzeniu prostych rytmów; - zna wybrane pieśni i tańce różnych narodów - wie co to jest kanon, kontrast podobieństwo w muzyce - potrafi opowiedzieć ważniejsze wiadomości o twórczości Stanisława Moniuszko; - rozróżnia trójdźwięki, wie co to jest triada harmoniczna - rozpoznaje instrumenty strunowe. - Rozróżnia głosy ludzkie, - potrafi samodzielnie dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych;. - chętnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się i nie odmawia podejmowania się działań. - systematycznie i dość starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne: - bardzo dobrze śpiewa pod względem melodycznym i rytmicznym, piosenki wykonuje z pamięci. - wykazuje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne; - biegle zna zapis muzyczny i potrafi się nim posługiwać; - gra bardzo dobrze opracowywane melodie na jednym z instrumentów melodycznych; - potrafi zagrać i zaśpiewać triadę harmoniczną; - zna podstawowe pojęcia muzyczne i umie je zastosować; - sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; - zna wybrane pieśni i tańce różnych narodów i potrafi je rozpoznać z nagrania; - wie co to jest kanon (potrafi go rozpoznać), kontrast podobieństwo w muzyce - potrafi samodzielnie opowiedzieć o twórczości Stanisława Moniuszko; - rozróżnia trójdźwięki, wie co to jest

10 celujący triada harmoniczna - demonstruje i opisuje instrumenty strunowe. - Rozróżnia głosy ludzkie, ma wiadomości na temat chórów i zespołów muzycznych - opanował zakres wiedzy określony programem nauczania; - bierze aktywny udział w lekcjach; - chętnie wykonuje dodatkowe zadania muzyczne; prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń - - bardzo starannie i na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne - aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, bierze aktywny udział w pracy zespołu muzycznego przygotowującego repertuar wokalny z okazji uroczystości szkolnych; - ma poszerzone zainteresowania muzyczne; - bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, artykulacyjnym, dynamicznym, dykcji, we właściwym tempie, prawidłową interpretacją słów i melodii; - opanował technikę gry na instrumencie melodycznym; - biegle posługuje się zapisem nutowym; - potrafi tworzyć proste akompaniamenty, melodie, rytmy, formy oraz ilustracje muzyczne; - chętnie wykonuje dodatkowe zadania muzyczne wykraczające poza podstawowe wymagania; - opanował zakres wiedzy określony programem nauczania - potrafi poprawnie rozumować kategoriami muzycznymi, umie powiązać problematykę muzyczną z zagadnieniami poznawanymi na innych przedmiotach; - systematycznie wzbogaca swą wiedzę korzystając z innych źródeł (np. Internet) - na lekcjach jest bardzo aktywny, - wzorowo organizuje swoje miejsce pracy i współpracuje w grupie, - aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, bierze aktywny udział w pracy zespołu muzycznego

11 przygotowującego repertuar wokalny z okazji uroczystości szkolnych; Zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń: - systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, a prace domowe odrabiane są na bieżąco i samodzielnie; Zakres wiedzy w klasie 5 określony programem nauczania: 1. Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci poprawnie melodycznie, rytmicznie i dykcyjnie, z zalecaną interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne i piosenki młodzieżowe ( w tym obowiązkowo hymn Unii Europejskiej). 2. Potrafi wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i dykcję. 3. Wykazuje się umiejętnością gry na flecie, dzwonkach lub inst. klawiszowychj potrafi zagrać kilka melodii ze znakami chromatycznymi. 4. Potrafi posługiwać się zapisem nutowym w zakresie c1 d2 ze znakami chromatycznymi 5. Zna znaki chromatyczne i potrafi je zastosować. 6. Potrafi wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji muzycznej. 7. Potrafi wykonać proste ćwiczenia rytmiczne w metrum na 4 i 2 8. Uczeń rozróżnia instrumenty strunowe, potrafi podzielić je na grupy i rozpoznać ich brzmienie. 9. Uczeń wykazuje podstawową wiedzę na temat znaczenia muzyki Stanisława Moniuszki w kształtowaniu uczuć patriotycznych. Potrafi wymienić kilka utworów z twórczości tego kompozytora. 10. Rozróżnia główne wątki niektórych poznawanych utworów z literatury muzycznej. 11. Wyjaśnia pojęcia muzyczne związane z operą. 12. Wskazuje powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanych utworach muzycznych. 13. Zna formę AB, ABA, rondo i potrafi je utworzyć Zna obrzędy i obyczaje ludowe. 15. Potrafi wymienić i rozpoznać głosy ludzkie. 16. Potrafi korzystać ze słowników, przewodników, encyklopedii i książek o muzyce. 17. Posiada podstawowe wiadomości o muzyce średniowiecza i renesansu.

12 18. Rozróżnia utwory średniowiecza i renesansu.

13 POZIOM PODSTAWOWY KLASA 6 dopuszczający Umiejętności muzyczne i wokalne: - śpiewa bez wyczucia rytmu z dużymi błędami intonacyjnymi piosenki wspomagając się tekstem; nie potrafi wykonywać ćwiczeń muzycznych samodzielnie, bez pomocy nauczyciela - ma braki w opanowaniu wiadomości na poziomie podstawowym, -rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności z pomocą - zeszycie przedmiotowym jest niestaranny z wieloma brakami. dostateczny Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki wspomagając się tekstem; -potrafi choć z błędami grać na instrumencie melodycznym fragmenty opracowanych melodii; - nazywa nuty na pięciolinii w kluczu wiolinowym, ale z pomyłkami; - zna wartości nut i pauz lecz nie potrafi wykorzystać ich przy tworzeniu bardzo prostych rytmów; - potrafi z pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi z pomocą nauczyciela podać kilka informacji z historii muzyki; - rozpoznaje z pomocą nauczyciela instrumenty dęte. - w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeniach są małe braki, zeszyty są niestaranne; dobry Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki z pamięci dopuszczalne są pomyłki w tekstach -potrafi choć z błędami grać na instrumencie melodycznym; - umie samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać proste zadania twórcze - zna położenie nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym ale nie biegle; - zna wartości nut i pauz oraz potrafi je POZIOM PONADPODSTAWOWY Umiejętności muzyczne i wokalne: intonacyjnymi piosenki z pamięci -potrafi z niewielkimi błędami grać na instrumencie melodycznym; - umie samodzielnie rozwiązywać proste zadania twórcze, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; - zna położenie nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym; - zna wartości nut i pauz oraz potrafi je

14 bardzo dobry celujący wykorzystać przy tworzeniu bardzo prostych rytmów; - potrafi pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi opowiedzieć wybrane informacje z zakresu historii muzyki; - rozróżnia utwory średniowiecza, renesansu i baroku; - potrafi określić z pomocą nauczyciela rozróżnić fakturę polifoniczną i homofoniczną; - rozpoznaje i opisuje z małą pomocą nauczyciela instrumenty dęte; - chętnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się i nie odmawia podejmowania się działań. - systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; wykorzystać przy tworzeniu prostych rytmów; - potrafi z niewielką pomocą nauczyciela dokonać analizy piosenek i utworów muzycznych; - potrafi opowiedzieć wybrane informacje z zakresu historii muzyki; - rozróżnia utwory średniowiecza, renesansu i baroku; - potrafi określić z pomocą nauczyciela rozróżnić fakturę polifoniczną i homofoniczną; - rozpoznaje instrumenty dęte. - chętnie uczestniczy w lekcjach, zgłasza się i nie odmawia podejmowania się działań. - systematycznie i dość starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne: - bardzo dobrze śpiewa pod względem melodycznym i rytmicznym, piosenki wykonuje z pamięci. - wykazuje zainteresowania i uzdolnienia muzyczne; - biegle zna zapis muzyczny i potrafi się nim posługiwać; - gra bardzo dobrze opracowywane melodie na jednym z instrumentów melodycznych; - potrafi zagrać i zaśpiewać triadę harmoniczną; - zna podstawowe pojęcia muzyczne i umie je zastosować; - sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; - opanował zakres wiedzy określony programem nauczania; - bierze aktywny udział w lekcjach; - chętnie wykonuje dodatkowe zadania muzyczne; prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń - - bardzo starannie i na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń; Umiejętności muzyczne i wokalne - aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, bierze aktywny udział w pracy zespołu muzycznego przygotowującego repertuar wokalny z okazji uroczystości szkolnych;

15 - ma poszerzone zainteresowania muzyczne; - bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, artykulacyjnym, dynamicznym, dykcji, we właściwym tempie, prawidłową interpretacją słów i melodii; - opanował technikę gry na instrumencie melodycznym; - biegle posługuje się zapisem nutowym; - potrafi tworzyć proste akompaniamenty, melodie, rytmy, formy oraz ilustracje muzyczne; - chętnie wykonuje dodatkowe zadania muzyczne wykraczające poza podstawowe wymagania; - opanował zakres wiedzy określony programem nauczania - potrafi poprawnie rozumować kategoriami muzycznymi, umie powiązać problematykę muzyczną z zagadnieniami poznawanymi na innych przedmiotach; - systematycznie wzbogaca swą wiedzę korzystając z innych źródeł (np. Internet) - na lekcjach jest bardzo aktywny, - wzorowo organizuje swoje miejsce pracy i współpracuje w grupie, - aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły, bierze aktywny udział w pracy zespołu muzycznego przygotowującego repertuar wokalny z okazji uroczystości szkolnych; Zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń: - systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, a prace domowe odrabiane są na bieżąco i samodzielnie; Zakres wiedzy w klasie 6 określony programem nauczania: 1. Uczeń potrafi zaśpiewać poprawnie melodycznie i rytmicznie, z zalecana interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne, patriotyczne oraz piosenki młodzieżowe. 2. Posiada umiejętność śpiewania w kanonie. 3. Potrafi wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i dykcję.

16 4. Potrafi grać na flecie, dzwonkach lub inst. klawiszowym proste melodie 5. Rozpoznaje nazwy literowe nut i umiejętnie posługuje się nimi podczas grania na instrumencie. 6. Potrafi muzykować w zespole. 7. Zna określenia dynamiki, tempa i artykulacji. 8. Potrafi zastosować w praktyce oznaczenia tempa, dynamiki, artykulacji. 9. Analizuje zapis nutowy wybranych utworów przeznaczonych do śpiewania i grania oraz omawia elementy muzyki. 10. Uczeń rozróżnia instrumenty dęte drewniane i blaszane, potrafi je opisać i rozpoznać ich brzmienie. 11. Zna obrzędy i obyczaje ludowe. 12. Potrafi wyjaśnić pojęcie stylizacji w muzyce artystycznej 13. Potrafi podać nazwiska wybitnych kompozytorów i wymienić kilka ich kompozycji. 14. Zna rodzaje orkiestr i zespołów, potrafi określić rolę dyrygenta. 15. Rozróżnia główne wątki poznanych utworów z literatury muzycznej Posiada podstawowe wiadomości o muzyce różnych epok. 17. Rozróżnia utwory różnych epok. Potrafi korzystać ze słowników, przewodników, encyklopedii i książek o muzyce.

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha

Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha Przedmiotowy system oceniania muzyka kl.4-6 Nauczyciel uczący Honorata Pociecha I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - WOKALNYCH Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej Programu zajęć artystycznych dla kl.l Gimnazjum Rodzaje aktywności

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 9 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH nauczyciel: A. Kiełpińska I. Dokumenty określające PSO: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce PSO opracowane na podstawie programu nauczania muzyki w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH 4-6 Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto - wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką - posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ W UZDOLNIENIACH UCZNIÓW NA OCENĘ Z TEGO PRZEDMIOTU W ZNACZYM STOPNIU BĘDZIE WPŁYWAĆ: Aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA -

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy uczeń powinien mieć

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i aktywność. Ocena postawy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV

Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Wymaganie edukacyjne z muzyki klasa IV Ocena celująca - uczeń potrafi zaśpiewać w grupie piosenki w dwugłosie - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem rytmicznym - uczeń potrafi zaśpiewać piosenki

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 10 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4 Ocena Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Wymagania edukacyjne Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. uczęszcza na zajęcia, sporadycznie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE MUZYKA KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA PODRECZNIK: ŚWIAT MUZYKI WACŁA PANEK, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SYLWIA BARNOWSKA 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII.

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. 1 Standardy wymagań 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć, zobowiązany jest do szanowania szkolnego instrumentarium. 2.

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA, kl. IV-VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA, kl. IV-VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA, kl. IV-VII I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI ELEMENTY OCENY Z MUZYKI KRYTERIA OCENIANIA ŚPIEW poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania - muzyka w kl. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Muzyka- klasa V Stopień celujący - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: 1. Aktywną postawę podczas lekcji. Aktywność, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA KLASY IV-VII 1.WYMAGANIA EDUKACYJNE. Zakres wymagań edukacyjnych zgodny jest z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego. Zawarty jest w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA I. SPOSOBY INFORMOWANIA O OBSZARACH I KRYTERIACH OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. Informacja przekazywana zostaje uczniom na początku roku szkolnego na pierwszej lekcji.

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI SP GOŚCICINO 2017/2018 Po ukończeniu klasy VI uczeń powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama,

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOGLĘDZIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOGLĘDZIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOGLĘDZIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA. Spis treści: IV Przekazywanie informacji o otrzymanych ocenach rodzicom Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA Spis treści: I Formy oceniania treści kształcenia i nauczania - Częstotliwość oceniania II Kryteria oceniania III Zasady wystawiania oceny semestralnej IV Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania z przyrody jest zgodny z : Ustawą o systemie

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kontrakt z uczniami 2. Umiejętności podlegające ocenie oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Muzyka

Kryteria oceniania Muzyka Kryteria oceniania Muzyka 1. Kontrakt z uczniami: a. każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości b. ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności c. każdy uczeń powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zespołu Szkół w Dąbrowie W przypadku przedmiotów artystycznych podstawowym kryterium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. TEOFILA LENARTOWICZA W KRAKOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019

PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019 PZO MUZYKA rok szk. 2018/2019 Wymagania programowe opracowano zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VIII Szkoła Podstawowa nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV - VIII Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo