Instrukcja obs³ugi programu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi programu:"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver xx 1

2 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP Przeznaczenie systemu PLATAN CTI Struktura dzia³ania Cechy systemu PLATAN CTI Uwagi dotycz¹ce centrali Progres Program PLATAN Serwer CTI Instalacja programu PLATAN Serwer CTI Konfiguracja programu PLATAN Serwer CTI Wspó³praca z central¹ Okno Statystyka Pasek stanu Okno Baza Okno Uprawnienia Okno Licencja i sposób licencjonowania Sposób uzyskania licencji Okno Opisy Pomoc Program PLATAN Klient CTI Instalacja programu PLATAN Klient CTI Konfiguracja programu PLATAN Klient CTI Podstawowe funkcje ver xx

3 SPIS TREŒCI Wyœwietlanie informacji o rozmowach przychodz¹cych wewnêtrznych Wyœwietlanie informacji o rozmowach przychodz¹cych miejskich Wyœwietlanie statusu abonenta podczas dzwonienia Przesy³anie informacji pomiêdzy programami klienckimi Funkcja FORUM miêdzy programami klienckimi Sygna³y dÿwiêkowe w programie Klient CTI Dodawaniu, usuwanie i edytowanie bazy numerów Dodawaniu, usuwanie i edytowanie wspólnej (serwerowej) bazy numerów Wybieranie numerów i zamawianie rozmów Numery skrócone Dodawanie i usuwanie notatek Terminarz Konsola Eksportowanie i importowanie bazy Dodatkowe okna w programie Klient CTI Skróty klawiszowe w programie Klient CTI Wygl¹d MODERN programu Klient CTI Dodatek Wspó³praca centrali MICRA, SIGMA, OPTIMA z programem PLATAN Serwer CTI za pomoca protoko³u TCP/IP...39 Komunikacja z programem PLATAN Serwer CTI w sieci LAN za pomoca protoko³u TCP/IP...39 Dodatek Adres rozg³oszeniowy i ustawienia sieci

4 PLATAN CTI Produkt PLATAN CTI dostarczany jest w nastêpuj¹cym ukompletowaniu: - Noœnik CD zawieraj¹cy oprogramowanie i instrukcjê obs³ugi programu. - Instrukcjê obs³ugi programu - wersja ksi¹ kowa. - Dokument Potwierdzenie Licencji W tekœcie instrukcji u yto symboli: je eli szerszy opis (uzpe³nienie) znajduje siê dalej je eli szerszy opis (uzpe³nienie) by³ zamieszczony uprzednio PLATAN CTI, PLATAN Klient CTI, PLATAN Serwer CTI, s¹ produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (058) , fax (0-58) konsultacje techniczne i serwis tel. (0-58) Wszelkie prawa zastrze one. Sopot, ver xx

5 WSTÊP 1. WSTÊP 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI PLATAN CTI (Computer Telephone Integration) jest komputerowym systemem wspomagaj¹cym obs³ugê ruchu telefonicznego centrali abonenckiej oraz s³u ¹cym do przesy³ania wewn¹trz sieci LAN krótkich informacji tekstowych. Program oferuje m.in. wyœwietlanie informacji o rozmowach przychodz¹cych, zamawianie rozmów i wybieranie numerów z komputera, tworzenie notatek dotycz¹cych np. klientów firmy. Dodatkowo program umo liwia przesy³anie informacji tekstowych miêdzy u ytkownikami centrali abonenckiej, tworzenie forum dyskusyjnego oraz terminarza. Cechy systemu PLATAN CTI 1.2. Struktura dzia³ania Centrala telefoniczna: sieć telefoniczna Micra Progres 40 Sigma Cyfra 50/200 Optima Delta RS 232 (lub TCP/IP) PC SerwerCTI Sieć LAN TCP/IP PC KlientCTI Sieć LAN TCP/IP PC KlientCTI W sk³ad systemu wchodz¹: centrala telefoniczna firmy PLATAN: CYFRA 200 oprogramowanie min. ver.4.29, CYFRA 50 ver. 4.29, MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver , a tak eprogres 40 ver dowolny komputer w sieci, który bêdzie pe³ni³ rolê SERWER CTI : - system operacyjny Windows minimum Windows 98 - wyposa ony w kartê sieciow¹ i pod³¹czony do sieci LAN (TCP/IP) - po³¹czony kablem RS z central¹ (lub Ethernet dla MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA) z uruchomion¹ aplikacj¹ PLATAN Serwer CTI 5

6 PLATAN CTI stanowiska Klientów: - wyposa one w telefon abonencki centrali (do 3 aparatów na 1 stanowisko) - komputer osobisty pracuj¹cy w œrodowisku WIN, protokó³ sieciowy TCP/IP, pod³¹czony do sieci LAN, z uruchomion¹ aplikacj¹ PLATAN Klient CTI 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI Pakiet oprogramowania PLATAN CTI udostêpnia funkcje: - wyœwietlanie informacji o rozmowach przychodz¹cych wewnêtrznych i miejskich; - KONSOLA - podgl¹d ruchu telefonicznego (Micra, Sigma, Optima, Delta); - wybieranie numeru; - tworzenie w³asnych numerów skróconych; - zamawianie rozmowy miejskiej lub miêdzymiastowej; - zamawianie rozmowy wewnêtrznej (Cyfra 200, Cyfra 50, Progres 40, Micra, Sigma, Optima); - sprawdzanie po³¹czenia z central¹; - przesy³anie informacji pomiêdzy klientami CTI; - tworzenie forum dyskusyjnego; - obs³uga historii zdarzeñ; - obs³uga lokalnej bazy danych u ytkowników; - obs³uga centralnej (serwerowej) bazy danych, np. klientów firmy; - szukanie abonentów w lokalnej bazie na podstawie numeru lub u ytkownika; - gromadzenie notatek dotycz¹cych abonentów lub klientów w bazie; - sygnalizacja dÿwiêkowa dla wybranych zdarzeñ w programie; - tworzenie i obs³uga terminarza z mo liwoœci¹ przywo³añ cyklicznych; - importowanie bazy danych z pliku.csv; - eksportowanie bazy danych do pliku.csv. - dwa rodzaje wygl¹du klienta CTI - Default oraz Modern; - komunikacja centrali z Serwerem CTI poprzez ETHERNET (Micra, Sigma, Optima, Delta) - dostêp do zak³adek skrótami klawiszowymi - mo liwoœæ czyszczenia lokalnej bazy podczas uruchamiania 6 ver xx

7 PLATAN SerwerCTI 1.4. Uwagi dotycz¹ce centrali PROGRES 40 Aby system PLATAN CTI wspó³pracowa³ z central¹ PROGRES 40: port RS s³u ¹cy do komunikacji centrali z Serwerem CTI (RS drukarki) musi pracowaæ w trybie optoizolacji - w zwi¹zku z tym centrala musi byæ wyposa ona w drugi uk³ad optoizolacji na zasilaczu centrali. centrala musi posiadaæ program minimum w wersji 3.0 w programie Di40 nale y zaznaczyæ co najmniej jedn¹ komendê CTI (menu: Inne-> CTI) po³¹czenie serwera z central¹ nast¹pi po pierwszym wykonanym po³¹czeniu wewnêtrznym Nale y zapoznaæ siê dodatkowo z Instrukcj¹ Programu DI40 ver.3.0 (Rozdzia³ 3) 7

8 PLATAN CTI 2. Program PLATAN Serwer CTI 2.1. Instalacja programu PLATAN Serwer CTI Program instalujemy na dowolnym komputerze, który jest pod³¹czony do centrali kablem RS. Dodatkowo musi byæ w³¹czony do lokalnej sieci komputerowej. W przypadku central MICRA, SIGMA, OPTIMA i DELTA zamiennie z kablem RS mo na wykorzystaæ protokó³ TCP/IP. Nale y pamiêtaæ o dopuszczalnej d³ugoœci kabla RS (do kilkunastu metrów, Instrukcja obs³ugi centrali). W czasie korzystania z systemu CTI, komputer z oprogramowaniem Serwer CTI musi byæ ca³y czas w³¹czony i po³¹czony z central¹. 1. Uruchomiæ program instalacyjny setup.exe znajduj¹cy siê na do³¹czonej p³ycie CD. Pojawi siê okno: a po akceptacji uruchomi siê kreator instalacji programu. Kreator poinformuje u ytkownika o numerze wersji instalowanego programu oraz poprowadzi przez dalsz¹ instalacjê. 2. W kolejnym oknie pojawi siê Umowa Licencyjna. Dalsza instalacja programu jest mo liwa wy³¹cznie po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków Umowy licencyjnej. 3. Kolejno, instalator programu proponuje domyœln¹ œcie kê folderu docelowego C:\Program Files\Platan\Serwer CTI oraz informuje o wymaganej wolnej przestrzeni na dysku. Mo na wskazaæ inne miejsce instalacji programu Serwer CTI, jednak zaleca siê pozostawienie ustawieñ domyœlnych bez zmian. 4. Nastêpnie kreator instalacji zaproponuje umiejscowienie skrótów do programu. 5. W kolejnym oknie program instalacyjny podsumowuje wybrane ustawienia. 8 ver xx

9 PLATAN SerwerCTI 6. Po zakoñczonym procesie instalacji uruchomiæ program PLATAN Serwer CTI (poprzez przycisk Start na pasku zadañ Pulpitu, Programy Platan CTI Serwer CTI) Konfiguracja programu PLATAN Serwer CTI 1. Z menu programu nale y wybraæ: Konfiguracja 9

10 PLATAN CTI W oknie Konfiguracja nale y zdefiniowaæ: Port centrali Typ centrali wybór (z rozwijalnej listy) portu szeregowego, do którego pod³¹czona zosta³a centrala; W przypadku central Micra, Sigma, Optima i Delta - Serwer CTI mo e komunikowaæ siê z central¹ za pomoc¹ protoko³u TCP/IP. Wówczas po wybraniu tej opcji nale y podaæ numer IP interfejsu sieciowego centrali. wybór (z rozwijalnej listy) centrali: Delta, Cyfra 200, Micra, Sigma, Optima, Cyfra 50, Progres 40; Adres rozg³oszeniowy jest adresem u ywanym w sieci TCP, w jakiej pracuje Serwer CTI i oprogramowanie klienckie. Wiêcej informacji nt adresów rozg³oszeniowych znajduje siê na koñcu Intrukcji...; Port TCP Port UDP Prefiksy: lokalny miasto port TCP, przez który jest prowadzona komunikacja w sieci (domyœlnie 1000) PLATAN Klient CTI - Konfiguracja; port UDP, przez który jest prowadzona komunikacja w sieci (domyœlnie 1000) PLATAN Klient CTI - Konfiguracja; ustala prefiks lokalnej strefy numeracyjnej, bêdzie on wycinany, podczas wybierania numeru abonenta z programu PLATAN Klient CTI ; prefiks osi¹gania miasta w centrali, który ma byæ dodawany podczas wybierania numeru abonenta z programu PLATAN KlientCTI ; miêdzymiastowy prefiks osi¹gania po³¹czeñ miêdzymiastowych w centrali, który ma byæ dodawany podczas wybierania numeru abonenta z programu PLATAN Klient CTI ; Ustawienia konfiguracyjne nale y zaakceptowaæ przyciskiem PotwierdŸ Zaawansowane Po podaniu has³a pokazuje zaawansowane opcje programu (niedostêpne dla U ytkownika). Nale y zapewniæ, aby lokalna Zapora Ogniowa (Firewall) przepuszcza³a usawione porty UDP itcp w sieci komputerowej (standardowo porty: TCP1000 i UDP1000). 10 ver xx

11 PLATAN SerwerCTI 2.3. Wspó³praca z central¹ menu: Serwer wybraæ us³ugê Pod³¹cz centralê. Jeœli centrala zostanie wykryta (na wybranym w konfiguracji porcie COM lub adresie IP centrali) opis zmieni siê na Roz³¹cz centralê. menu: Serwer wybraæ opcjê W³¹cz/wy³¹cz serwer - uruchomienie serwera w sieci TCP/IP. Serwer korzysta z portów ustawionych w Konfiguracji Okno Statystyka W oknie tym pojawiaj¹ siê informacje o pod³¹czonych Klientach CTI. Poszczególne kolumny oznaczaj¹: Adresy Port Wew W1 W2 Identyfikator Ident1 Ident2 Wersja Czas odbioru adres IP danego klienta; port TCP, przez który jest prowadzona komunikacja z danym klientem; pierwszy numer wewnêtrzny klienta Konfiguracja Klient CTI ; drugi numer wewnêtrzny klienta; trzeci numer wewnêtrzny klienta; pierwszy identyfikator klienta; drugi identyfikator klienta; trzeci identyfikator klienta; wersja programu klienckiego; ostatni czas odebrania informacji od klienta; 11

12 PLATAN CTI Czas wys³ania ostatni czas wysy³ania informacji do klienta; Wys³ane, odebrane, wykonane iloœæ przetworzonych komend; 2.5. Pasek stanu Na dole g³ównego okna Serwer CTI znajduje siê pasek stanu serwera. Wyœwietlane s¹ w nim nastêpuj¹ce informacje: Pierwsze pole Drugie pole Trzecie pole Czwarte pole Pi¹te pole Szóste pole Siódme pole okreœla stan serwera TCP; zawiera numer b³êdu w serwerze TCP; pokazuje stan po³¹czenia z central¹, typ centrali, iloœæ przetworzonych komend; okreœla b³¹d transmisji z central¹; zawiera iloœæ klientów pod³¹czonych do serwera TCP; okreœla iloœæ komend oczekuj¹cych na realizacjê; prezentacja czasu systemowego komputera; 2.6. Okno Baza W oknie mog¹ byæ zawarte informacje o klientach firmy, kontrahentach lub innych osobach lub instytuacjach wspó³pracuj¹cych z firm¹. Jest to baza wspólna dla wszystkich Klientów CTI. Informacje te bêd¹ siê pojawiaæ na monitorze abonenta lub grupy abonentów centrali, do którego kierowane jest wywo³anie. Wówczas abonent na podstawie wyœwietlonej informacji wie, kto aktualnie dzwoni. W dodatkowym oknie wyœwietli siê notatkatka dotycza dzwoni¹cego abonenta. Mo e tak e na podstawie historii zobaczyæ kto próbowa³ siê dodzwoniæ pod jego nieobecnoœæ. 12 ver xx

13 PLATAN SerwerCTI Aby dodaæ, edytowaæ lub usun¹æ rekord z bazy danych nale y pos³u yæ siê odpowiednim przyciskiem znajduj¹cym siê nad baz¹. W przypadku dodawania lub edycji rekordu pojawi siê kolejne okno: Aby u ytkownik móg³ edytowaæ bazê musi mieæ nadane do tego uprawnienie. Dokonuje tego administrator systemu w oknie Uprawnienia wpisuj¹c uprzywilejowane numery telefonów Okno Uprawnienia W oknie tym administrator systemu CTI nadaje uprawnienia u ytkonikom do edycji centralnej bazy. Uprawnienia nadaje siê u ytkownikom poprzez wpisanie ich numeru telefonu. Dodatkowo musi byæ zaznaczone pole Edycja bazy na serwerze. Gdy to pole nie bêdzie zaznaczone to pomimo wpisanego numeru dany u ytkownik nie bêdzie móg³ edytowaæ bazy serwera. 13

14 PLATAN CTI 2.8. Okno Licencja i sposób licencjonowania Firma Platan Sp. z o.o. jest w³aœcicielem programu Platan CTI. Program licencjonowany jest nastêpuj¹co: 1. Wersja demonstracyjna - do 3 stanowisk. Wersja demonstracyjna programu Platan CTI jest do³¹czana nieodp³atnie do ka dej nowej centrali MICRA, SIGMA, OPTIMA, CYFRA 50, CYFRA 200 i DELTA. Jest to nielicencjonowana wersja programu Platan CTI (Serwer CTI i dwa stanowiska KlientCTI ). Po okresie testowym u ytkownik mo e zakupiæ Pakiet Startowy Platan CTI oraz licencje na dodatkowe stanowiska KlientCTI w liczbie uzale nionej od liczby docelowych u ytkowników systemu. W przypadku nie akceptowania przez u ytkownika oprogramowania lub zasad jego licencjonowania, program powinien byæ usuniêty z komputera. 2. Wersja licencjonowana - od 4 stanowisk. Pakiet Startowy Platan CTI dla jednej centrali zawiera licencjonowany program Serwer CTI oraz program i licencje na 4 stanowiska KlientCTI. W ka dym momencie u ytkownik mo e zwiêkszyæ liczbê licencji na stanowiska KlientCTI lub nabyæ wersjê nielimitowan¹ programu Platan CTI. 14 ver xx

15 PLATAN SerwerCTI Iloœæ licencji decyduje o tym, ile u ytkowników mo e byæ jednoczeœnie pod³¹czonych do Serwera CTI. Po osi¹gniêciu limitu pod³¹czonych u ytkowników, kolejni nie bêd¹ do³¹czani. Program Serwer CTI powinien byæ zainstalowany na komputerze docelowym (pod³¹czonym do centrali) i tylko dla tej instalacji zostanie wydany klucz. Ka da dodatkowa instalacja z danego noœnika programu Serwer CTI na innym komputerze powoduje koniecznoœæ uzyskania nowego klucza. W oknie Licencja wpisuje siê klucz programu otrzymany od producenta. Po wpisaniu klucza nale y zatwierdziæ operacjê przycikiem ZatwierdŸ. Wówczas pojawi siê liczba zakupionych licencji i zniknie czerwony napis Nieprawid³owy klucz Sposób uzyskania licencji Aby uzyskaæ klucz nale y po zainstalowaniu programu Serwer CTI dostarczyæ producentowi Numer programu wraz z zadeklarowan¹ iloœci¹ licencji tj.u ytkowników jak¹ program mo e jednoczeœnie obs³u yæ. Mo na skorzystaæ z poczty naciskaj¹c link umieszczony w oknie Licencja. Wówczas pojawi¹ siê informacje, które nale y uzupe³niæ o brakuj¹ce dane i nale y je wys³aæ firmie Platan Sp. z o.o. Mo na równie kontaktowaæ siê telefonicznie z Dzia³em Handlowym firmy. 15

16 PLATAN CTI Po otrzymaniu od producenta klucza nale y wpisaæ numer w polu Wpisz klucz i zatwierdziæ przyciskiem. Jeœli klucz jest prawid³owy i zosta³ poprawnie wpisany wyœwietli siê poni ej liczba zakupionych licencji Okno Opisy W oknie znajduj¹ siê statusy abonentów korzystaj¹cych z systemu PLA- TAN CTI. Statusy zmieniaj¹ siê dynamicznie w zale noœci od konfiguracji Klientów CTI przez u ytkowników. W oknie tym mo emy przegl¹daæ statusy oraz w razie koniecznoœci kasowaæ poszczególne opisy Pomoc Menu Pomoc otwiera okno z krótkim opisem najwa niejszych informacji o programie i jego u ytkowaniu. 16 ver xx

17 PLATAN KlientCTI 3. Program PLATAN Klient CTI 3.1. Instalacja programu PLATAN Klient CTI 1. Na komputerze, który jest pod³¹czony do sieci LAN nale y uruchomiæ program instalacyjny instaluj.exe. Pojawi siê wówczas okno: a po akceptacji uruchomi siê kreator instalacji programu. Kreator poinformuje u ytkownika o numerze wersji instalowanego programu oraz poprowadzi przez dalsz¹ instalacjê. 2. W kolejnym oknie pojawi siê Umowa Licencyjna. Dalsza instalacja programu jest mo liwa wy³¹cznie po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków Umowy licencyjnej. 3. Kolejno, instalator programu proponuje domyœln¹ œcie kê folderu docelowego C:\Program Files\Platan\CTI oraz informuje o wymaganej wolnej przestrzeni na dysku. Mo na wskazaæ inne miejsce instalacji programu Klient CTI, jednak zaleca siê pozostawienie ustawieñ domyœlnych - bez zmian. Gdy z programu bêdzie korzysta³ u ytkownik komputera bez praw administratora, wówczas nale y nadaæ mu uprawnienia pe³nego dostêpu do tego katalogu. 4. W oknie Dodatkowe polecenia instalacyjne zaznacza siê (zalecane jest pozostawienie ustawieñ domyœlnych) opcjê automatycznego uruchamiania programu po w³¹czeniu komputera (Autostart) oraz zainstalowania niezbêdnych komponentów systemu. 5. W kolejnym oknie program instalacyjny podsumowuje wybrane ustawienia. 6. Przy zachowaniu ustawieñ domyœlnych program uruchamia siê: automatycznie przy uruchomieniu Windows (w Autostarcie sytemu) poprzez przycisk Start na pasku zadañ Pulpitu, Programy-Platan-CTI- Klient CTI 17

18 PLATAN CTI Po uruchomieniu, na Pasku zadañ Pulpitu pojawia siê przycisk (czerwony, gdy brak po³¹czenia) lub (zielony, gdy po³¹czenie z serwerem jest aktywne). Uaktualnienie programu, jego ponowna instalacja, polecenie Odinstaluj program nie usuwaj¹ bazy Klienta Konfiguracja programu PLATAN Klient CTI 1. Uruchomiæ program Klient CTI Instalacja programu Klient CTI. Otwiera siê okno g³ówne programu (w zale noœci od komputera, mo e nast¹piæ to z pewnym opóÿnieniem). Zalecana rozdzielczoœæ monitora dla widoku Default jest 1024 na 768: Okno zawiera elementy: Schowaj okno (nie jest to zamkniêcie programu); Polecenie rozwijaj¹ce okno (od do³u) i udostêpniaj¹ce szereg dodatkowych 18 ver xx

19 PLATAN KlientCTI zak³adek. Rozmiar niektórych zak³adek jest regulowany i zapamiêtany (doln¹ krawêdÿ mo na chwyciæ mysz¹ i przeci¹gaæ w górê lub w dó³). 2. Uruchomiæ: WIÊCEJ OPCJI i otworzyæ zak³adkê Konfiguracja: 3. Dla poprawnej pracy programu, w zak³adce Konfiguracja nale y zdefiniowaæ: Adres IP serwera Adres rozg³oszeniowy okreœla adres komputera, na którym zainstalowany jest program Serwer CTI ; okreœla adres rozg³oszeniowy u ywany w sieci LAN (ten sam, który zdefiniowano w SerwerCTI Konfiguracja Serwera CTI ); Port TCP Port UDP Po³¹cz/Roz³¹cz port przez który jest prowadzona komunikacja z serwerem (domyœlnie 1000); Konfiguracja programu Serwer CTI port przez który jest prowadzona komunikacja z serwerem (domyœlnie 1000); Konfiguracja programu Serwer CTI pod³¹cza/od³¹cza Klienta od Serwera CTI. Stan aktywnoœci po³¹czenia sygnalizowany jest (w polu okna g³ównego programu) symbolem (telefon zielony, na pasku zadañ na Pulpicie), stan roz³¹czenia odpowiednio (czerwony); Numer wew. W oknie Ustawienia dotycz¹ce u ytkownika: numer (numery) wewnêtrzny w centrali, jakie maj¹ byæ obs³ugiwane na danym stanowisku klienckim; mog¹ byæ wpisane maksmalnie 3 numery; 19

20 PLATAN CTI Identyfikator odpowiednie identyfikatory dla poszczególnych numerów abonenckich, pod jakimi maj¹ byæ rozpoznawane przez innych; Podczas edycji danego pola tekst zmienia kolor na czerwony. Po przyjêciu wprowadzonej wartoœci przyciskiem ENTER kolor tekstu zmienia siê na czarny. Potwierdzenie ustawieñ w konfiguracji wymaga u ycia przycisku Po³¹cz/Roz³¹cz lub restartu programu. Pozosta³e ustawienia: W oknie Ustawienia g³ówne: Konsola w³¹cza/wy³¹cza Konsolê - dodatek s³u ¹cy do podgl¹du aktywnoœci innych abonentów w ruchu telefonicznym; Modern w³¹cza/wy³¹cza drugi wygl¹d programu Klient CTI Wygl¹d niestandardowy programu KLient CTI ; 20 ver xx

21 PLATAN KlientCTI W oknie Preferencje zachowania: Ukrywaj gdy w³¹czony - powoduje automatyczne ukrywanie okna programu po podanym czasie; Czas wyœwietlania ustawialny parametr do funkcji Ukrywaj (3 99 sekund); Potwierdzanie wy³¹czenia w³¹cza/wy³¹cza okno z pytaniem potwierdzaj¹cym zamkniêcie programu; Zawsze na wierzchu daje mo liwoœæ pokazywania okna programu zawsze nad pozosta³ymi oknami programów; Potwierdzanie wy³¹czenia powoduje koniecznoœæ potwierdzenia chêci zamkniêcia programu; Powiadamianie o zdarzeniu w³¹cza/wy³¹cza wyskakiwanie okna programu podczas wywo³ania; gdy wy³¹czone - wywo³anie sygnalizowane jest tylko zmian¹ koloru ikonki programu Klient CTI ; Odtwarzanie po³¹czenia z serwerem przy w³¹czonej opcji w przypadku utraty po³¹czenia z serwerem CTI nast¹pi próba ponownego nawi¹zania tego po³¹czenia; Wyskakuj¹ce notatki daje mo liwoœæ pokazywania okna z notatk¹ zawsze razem z wyskakuj¹cym oknem g³ównym programu. 21

22 PLATAN CTI Pokazuj przy podniesionej s³uchawce okno programu g³ównego bêdzie wyskakiwa³o przy ka dorazowym podnoszeniu s³uchawki. Czyszczenie Bazy przy starcie po zaznaczeniu tej opcji, przy nastêpnym uruchomieniu programu nast¹pi wyczyszczenie lokalnej bazy numerów. Nastêpnie zostanie pobrana z serwera baza aktualnych numerów wewnêtrznych. Ma to na celu pozbycie siê przestarza³ych numerów. Uwaga. Operacja taka wykasuje równie w³asne numery dopisane wczeœniej do bazy. Powiadamianie o nowoœciach w³¹czenie opcji spowoduje, e ka dorazowe w³¹czenie programu spowoduje chwilowe po³¹czenie z internetem, w celu sprawdzenia informacji o nowoœciach w firmie PLATAN. W oknie Schematy kolorów: Schemat kolorów pozwala zmieniæ kolory poszczególnych elementów okien: Okno g³ówne, Wiadomoœci, Notatki, Konsola, Panel; Dotyczy TYLKO wygl¹du MODERN 22 ver xx

23 PLATAN KlientCTI 3.3. Podstawowe funkcje Wyœwietlanie informacji o rozmowach przychodz¹cych wewnêtrznych Wyœwietlany jest numer abonenta dzwoni¹cego, jak równie ewentualne informacje zapisane w bazie u ytkowników oraz notatka dotycz¹ca abonenta dzwoni¹cego. W dolnej czêœci okna, prezentowana jest historia dwóch poprzednich wywo³añ oraz Status - gdy jest wpisany i uaktywniony. Korzystaj¹c z okna Notatka mo na dopisaæ dowoln¹ informacjê dotycz¹c¹ abonenta dzwoni¹cego, która pojawi siê przy nastêpnych wywo³aniach od tego abonenta w dodatkowym oknie. 23

24 PLATAN CTI Wyœwietlanie informacji o rozmowach przychodz¹cych miejskich Wyœwietlany jest numer abonenta dzwoni¹cego, jak równie ewentualne informacje zapisane w lokalnej bazie u ytkowników lub wspólnej, serwerowej bazie ( Rozdzia³ ) oraz notatka. Dodatkowo podawany jest numer linii, po której przysz³o dzwonienie (alternatywnie komunikat: Brak CLIP). Korzystaj¹c z okna Notatka mo na dopisaæ dowoln¹ informacjê dotycz¹c¹ abonenta dzwoni¹cego, która pojawi siê przy nastêpnych wywo³aniach od tego abonenta Wyœwietlanie statusu abonenta podczas dzwonienia Aby ustawiæ swój status, nale y w swoim programie Klient CTI wpisaæ status a nastêpnie uaktywniæ tê funkcjê. Pe³nej konfiguracji dokonuje siê w oknie Status. Aby otworzyæ to okno, nale y skorzystaæ z przycisku Status w oknie g³ównym programu Klient CTI. 24 ver xx

25 PLATAN KlientCTI Przesy³anie informacji pomiêdzy programami klienckimi Funkcja ta pozwala wys³aæ krótk¹ wiadomoœæ tekstow¹ Klientom pod³¹czonym do Serwera CTI. Lista aktualnie pod³¹czonych u ytkowników jest w trakcie pracy na bie ¹co aktualizowana i wyœwietlana w oknie. Aby wys³aæ wiadomoœæ do jakiegoœ u ytkownika nale y dwa razy klikn¹æ myszk¹ na dowolnym polu w wybranym wierszu (okno WIADOMOŒCI). Otworzy siê nowe okno w którym wpisujemy wiadomoœæ i naciskamy Wyœlij (skrót klawiszowy CTRL+s). Jeœli zachodzi potrzeba wys³aæ tê sam¹ wiadomoœæ kilku u ytkownikom nale- y otworzyæ dla tych u ytkowników oddzielne okna, wiadomoœæ wpisujemy tylko w jednym z okien i korzystamy z przycisku Wyœlij do grupy. Wpisana wiadomoœæ zostanie wys³ana do wszystkich tych u ytkowników, których okna Wiadomoœæ by³y aktualnie otwarte. 25

26 PLATAN CTI Aby wys³aæ wiadomoœæ do wszystkich u ytkowników nale y zaznaczyæ pole Do wszystkich i dwukrotnie klikn¹æ na dowolnym Identyfikatorze. Pojawi siê okno do wpisania wiadomoœci. Jeœli otrzymamy wiadomoœc kierowan¹ przez nadawcê do wszystkich, nasza odpowiedÿ bêdzie skierowana tylko do nadawcy (pod warunkiem, e nie jest zaznaczone pole Do wszystkich ). Wys³ane i odebrane wiadomoœci zapisywane s¹ w zak³adce Historia. Mo - na je przeczytaæ klikaj¹c prawym przyciskiem w kolumnie Zdarzenie Funkcja FORUM miêdzy programami klienckimi Funkcja ta pozwala na wysy³anie inforamcji tekstowych jednoczeœnie wszystkim Klientom CTI pod³¹czonym do Serwera CTI. Ka dy Klient CTI po otworzeniu zak³adki Forum mo e braæ udzia³ w dyskusji lub siê jej przygl¹daæ. Jeœli Klient CTI zostanie pod³¹czony do Serwera w trakcie trwania forum, w oknie pojawi¹ siê wiadomoœci od momentu pod³¹czenia Klienta a wczeœniejsze bêd¹ niewidoczne. Historia forum wyczyœci siê z chwil¹ wy³¹czenia programu Klient CTI. Po wpisaniu tekstu i potwierdzeniu przyciskiem ENTER informacja pojawi siê na forum. Informacji tej nie mo na skasowaæ ani cofn¹æ. Mo na poinformowaæ wybranych u ytkowników (lub wszystkich) o rozpoczêtym forum wysy³aj¹c im wiadomoœc tekstow¹ w zak³adce Wiadomoœæ Sygna³y dÿwiêkowe w programie Klient CTI Program Klient CTI daje mo liwoœæ sygnalizacji dÿwiêkowej dla kilku zdarzeñ: dla po³¹czenia z Serwerem CTI, dla roz³¹czenia z Serwerem CTI, dla przychodz¹cych wiadomoœci, dla terminarza oraz dla dzwonka. W oknie DŸwiêki nale y zaznaczyæ czy ma byæ odtwarzany dÿwiêk zdarzenia oraz wskazaæ pliki dÿwiêkowe, jakie maj¹ byæ odtwarzane dla poszczególnych zdarzeñ. Aby w pe³ni korzystaæ z tej funkcji, komputer powinien byæ wyposa ony w kartê dÿwiêkow¹ wraz z g³oœnikami. DŸwiêk Dla przychodz¹cych wiadomoœci obejmuje równie funkcjê FORUM. 26 ver xx

27 PLATAN KlientCTI Dzwiêk Dla dzwonka dzwoni w chwili wywo³ania abonenta przez centralê. Wybrany dÿwiêk jest odtwarzany 6 razy. Zakoñczenie dzwonka nastêpuje w momencie: odbioru wywo³ania lub od³o enia mikrotelefonu przez abonenta dzwoni¹cego (centrale: Delta i Micra, Sigma, Optima), klikniêciu na ikonkê Dodawaniu, usuwanie i edytowanie bazy numerów w programie Klient CTI W oknie Baza jest dostêpna lokalna baza numerów, która zapisywana jest w katalogu Ÿród³owym programu PLATAN CTI. Abonenci centrali zalogowani do Serwera CTI s¹ na bie ¹co aktualizowani i wyœwietlani w bazie Klienta CTI. Opisy abonentów s¹ równie aktualizowane z Serwera CTI, dlatego lokalna zmiana opisów pozosta³ych abonentów zalogowanych do Serwera CTI nie jest mo liwa na d³u szy czas, gdy po kilku sekundach zostanie pobrana oryginalna nazwa z Serwera. Nazwê (identyfikator) mo e zmieniæ tylko w³aœciciel numeru. Numer do bazy mo na dodaæ na 3 sposoby: 1. Gdy przychodzi wywo³anie i pojawi siê okno programu Klient CTI mo na skorzystaæ z przycisku Dopisz. Spowoduje to dodanie numeru do lokalnej bazy. 27

28 PLATAN CTI 2. Korzystaj¹c z okna Historia, w którym jest lista po³¹czeñ przychodz¹cych. Klikaj¹c prawym przyciskiem na wybranym numerze pojawi siê lista dodatkowych poleceñ. Aby dodaæ numer do bazy wybieramy polecenie Dopisz do bazy. 3. W oknie Baza po wciœniêciu przycisku Dodaj mo na dodaæ dowolny numer. Ka dy numer miejski powienien posiadaæ numer kierunkowy (tak e numer miejski lokalny). 28 ver xx

29 PLATAN KlientCTI Usuniêcie numeru z bazy mo e byæ wykonane jedynie w oknie Baza korzystaj¹c z przycisku Usuñ lub Usuñ wszystko. Usun¹æ trwale mo emy tylko numer miejski lub numer wewnêtrzny pod warunkiem, e jest nieaktualny a wiêc nie znajduje siê z bazie zalogowanych Klientów CTI. W przypadku usuniêcia aktualnego numeru wewnêtrznego innego Klienta CTI zalogowanego do Serwara CTI po kilku sekundach zostanie pobrany oryginalny numer z Serwera. Edycji numerów w bazie mo na dokonywaæ w oknie Baza korzystaj¹c z przycisku Edytuj. Jak ju wczeœniej wspomiano edytowaæ mo na tylko w³asne numery, tzn. wpisane lokalnie na komputerze Dodawaniu, usuwanie i edytowanie wspólnej (serwerowej) bazy numerów Serwer CTI udostêpnia bazê danych, w której mog¹ znajdowaæ siê dane identyfikacyjne (nazwa, adres, notatka) abonentów dzwoni¹cych do firmy. Do edycji bazy uprawnieni s¹ klienci (numery wewnêtrzne), którym nadane zosta³y uprawnienia przez administratora systemu. Uprawnienia nadaje siê w programie Serwer CTI (patrz: Rozdzia³ 2.6 oraz 2.7). Klient CTI maj¹cy uprawnienia mo e dodawaæ, edytowaæ i usuwaæ rekordy w wspólnej bazie z poziomu Klienta CTI w oknie Baza Serwera. S³u ¹ do tego odpowiednie przyciski w tym oknie. Mo na równie dodaæ wpis z lokalnej bazy Klienta CTI do wspólnej bazy serwerowej klikaj¹c w oknie Baza prawym pryciskiem myszy na wybranym numerze i skorzystanie z polecenia Dopisz do bazy serwera. 29

30 PLATAN CTI Podczas po³¹czenia przychodz¹cego Klient CTI przeszukuje w pierwszej kolejnoœci bazê lokaln¹ a nastêpnie bazê wspóln¹ (serwerow¹) w celu identyfikacji przychodz¹cego numeru Wybieranie numerów i zamawianie rozmów za pomoc¹ programu Klient CTI Program Klient CTI daje mo liwoœæ zestawienia po³¹czenia z dowolnym numerem oraz dodatkowo zamówienia po³¹czenia z numerem znajduj¹cym siê w bazie lokalnej oraz serwerowej. Mo na to uczyniæ na kilka sposobów: 1. Korzystaj¹c z myszki mo na wybraæ numer na klawiaturze programu Klient CTI i podnieœæ s³uchawkê swojego telefonu. Numer jak Przycisk BACK kasujewprowadzone dane. 2. Korzystaj¹c z klawiatury komputerowej mo na wybrac numer (bez zera - jako wyjœcie na miasto - ale z numerem kierunkowym) a nastêpnie podnieœæ s³uchawkê. Przycisk BACKSPACE kasuje wprowadzone dane. 3. Korzystaj¹c z zak³adki Historia przycisn¹æ prawym przyciskiem myszki na wskazanym numerze i wybraæ odpowiednie polecenie (Wybierz numer, Zamów rozmowê) - i podnieœæ s³uchawke swojego telefonu. 4. Korzystaj¹c z zak³adki Baza lub Baza Serwera przycisn¹æ prawym przyciskiem myszy na wskazanym numerze i wybraæ odpowiednie polecenie (Wybierz numer, Zamów rozmowê) - i podnieœæ s³uchawkê swojego telefonu. Po wybraniu polecenia Wybierz numer lub Zamów rozmowê nale y stosowaæ siê do pojawiaj¹cych siê komunikatów. Dzwoniæ przy pomocy programu Klient CTI mo e TYLKO abonent, którego numer jest wpisany jako pierwszy w oknie KON- FIGURACJA. 30 ver xx

31 PLATAN KlientCTI Numery skrócone Dodawanie, usuwanie i edytowanie numerów skróconych wraz z opisem dokonuje siê po dwukrotnym klikniêciu myszk¹ na wybranym polu. Wówczas pojawi siê okno edycyjne: W oknie tym wprowadzamy nazwê oraz numer u ytkownika i zatwierdzamy przyciskiem OK. Wybieranie numeru skrócone odbywa siê po wciœniêciu przycisku przy danym opisie i podniesieniu s³uchawki zgodnie z komunikatem na ekranie monitora. 31

32 PLATAN CTI Dodawanie i usuwanie notatek w programie Klient CTI Program Klient CTI daje mo liwoœæ przechowywania notatek dotycz¹cych abonentów, których numery znajduj¹ siê w bazie. Dodaæ notatkê mo na na dwa sposoby: 1. Korzystaj¹æ z zak³adki Baza przycisn¹æ prawym przyciskiem na wybranym numerze i wybraæ polecenie Notatka. Aby wpisaæ notakê nale y najpierw wcisn¹æ przycisk Dopisz a zatwierdza siê przyciskiem Zapisz. 2. Gdy przychodzi wywo³anie i pojawi siê okno programu Klient CTI mo na skorzystaæ z przycisku Notatka. Aby wpisaæ notakê dla numeru, który nie jest wpisany w bazie nale y najpierw wpisaæ numer i wcisn¹æ przycisk Dopisz a nastêpnie dodaæ notatkê. Zatwierdza siê przyciskiem Zapisz. Aby skasowaæ notatki nale y skorzystaæ z zak³adki Baza, przycisn¹æ prawym przyciskiem na wybranym numerze i wybraæ polecenie Notatka. Nastêpnie nale y wcisn¹æ przycisk Dopisz i wykasowaæ rêcznie wybran¹ notatkê. Zatwierdza siê przyciskiem Zapisz Terminarz w programie Klient CTI Program Klient CTI wyposa ony jest w funkcjê Terminarza. Funkcja ta jest dostêpna w oknie Terminarz. Mo na zdefiniowaæ notatkê do przywo³ania, która pojawi siê na monitorze w oknie wiadomoœci. Dodatkowo zdarzenie takie mo - na wzmocniæ sygna³em dÿwiêkowym w oknie DŸwiêki. Maksymalnie mo na wpisaæ 10 notatek do terminarza. Mo na ustawiæ wywo³anie jednorazowe w górnej czêœci okna, gdy zaznaczone jest pole Dnia definiuj¹c dok³adn¹ datê i godzinê przywo³ania oraz wpisuj¹c treœæ notatki i zatwierdziæ przyciskiem Dodaj do listy. Mo na ustawiæ równie wywo³anie w konkretne dni tygodnia zaznaczaj¹c pole W dzieñ tygodnia oraz wybrany dzieñ i godzinê. Zaznaczj¹c opcjê Co tydzieñ notatka bêdzie siê pojawia³a zawsze w dany dzieñ tygodnia o wybranej godzinie. 32 ver xx

33 PLATAN KlientCTI Gdy w prawej czêœci okna Terminarz znajduj¹ siê przywo³ania mo na zobaczyæ treœæ notatki zanaczaj¹c j¹ myszk¹ a po chwili pojawi siê chmurka z treœci¹ wiadomoœci. Ka de wywo³anie mo na zdeaktywowaæ na dowolny czas odznaczj¹c kwadracik znajduj¹cy siê obok przywo³ania w prawej czêœci okna Terminarz. Ka de przywo³anie jednorazowe jeœli ju nie bêdzie wykorzystane nale y rêcznie usun¹æ za pomoc¹ przycisku Usuñ z listy Konsola w programie Klient CTI Funkcja dzia³a z centralami Micra, Sigma, Optima oraz Delta. Program Klient CTI daje mo liwoœæ mo liwoœæ monitoringu ruchu telefonicznego u abonentów centrali, którzy maj¹ zainstalowany program Klient CTI na komputerze i s¹ pod³¹czeni do programu Serwer CTI. Funkcjê uaktywnia siê w zak³adce Konfiguracja, zaznaczaj¹c pole Konsola. Aby pokazaæ okno Konsola nale y nacisn¹æ prawym przyciskiem myszy na ikonkê znajduj¹c¹ siê przy zegarze systemowym systemu operacyjnego i wybraæ polecenie Konsola. Poni ej znajduje siê widok okna g³ównego. Po lewej stronie znajduje siê lista Grup zdefiniowanych przez u ytkownika. Aby dodaæ grupê nale y skorzystaæ z meny 33

34 PLATAN CTI przyciskaj¹c na tym polu prawym przyciskiem myszy. Przy dodawaniu i edycji Grupy pojawi siê okno z polem tekstowym, w którym nale y wpisaæ nazwê Grupy. Dodatkowe polecenia s³u ¹ do usuwania Grup - pojedynczo lub wszystkie naraz. W oknie g³ównym znajduj¹ siê panele wybranych abonentów. Aby dodaæ nowego abonenta nale y skorzystaæ z menu przyciskaj¹c prawym przyciskiem myszy na Konsoli. Wówczas wpisuje siê jedynie numer abonenta, a Konsola automatycznie pobierze wszystkie dane z bazy, tj. Identyfikator u ytkonika i status, jeœli ma aktywny. Do konsoli mo na dodaæ jedynie numery znajduj¹ce siê w bazie programu Klient CTI, która jest automatycznie uaktualniana. Maj¹c zdefiniowanych u ytkowników w danej grupie, mo na wys³aæ do konkretnego abonenta wiadomoœæ, korzystaj¹c z menu przyciskaj¹c prawym przyciskiem myszy na tym abonencie. Mo na równie w razie potrzeby usun¹æ abonenta. Gdy abonent ma podniesiony mikrotelefon (np. prowadzi rozmowê lub nawi¹zuje po³¹czenie) jego panel zmienia kolor na czerwony. Gdy abonent jest wywo³ywany przez centralê (dzwoni telefon dzwonkiem rozmowy przychodz¹cej) wówczas panel zmienia kolor na bia³y z migajacym telefonem. 34 ver xx

35 PLATAN KlientCTI Do ka dego abonenta zdefiniowanego w konsoli mo na zadzwoniæ (bez wybieranie numeru na klawiaturze telefonu) poprzez dwukrotne naciœniêcie lewym przyciskiem myszy na panelu tego abonenta. Numer wybierany jest zawsze z numeru wpisanego w konfiguracji programu Klient CTI na pierwszej pozycji. Po wyœwietleniu powy szego komunikatu w ci¹gu 5 sekund nale y podnieœæ s³uchawkê, aby nast¹pi³o wybranie numeru. Rozmiar okna g³ównego programu Konsola mo na dowolnie zmieniaæ podobnie jak okna programu Windows, czyli przeci¹gaj¹c myszk¹ za krawêdzie Eksportowanie i importowanie bazy w programie Klient CTI Program Klient CTI daje mo liwoœæ eksportowania do pliku z rozszerzeniem.csv oraz importowania bazy klientów z pliku.csv. Takie rozwi¹zanie umo - liwia importowanie listy kontaktów np. z programów pocztowych takich jak: Microsoft Outlook czy Outlook Express. Funkcje te dostêpne s¹ w oknie Baza. Aby skorzystaæ z funkcji eksportu bazy nale y wcisn¹æ przycisk Eksportuj. Pojawi siê poni sze okno, w którym nale y wybraæ kolumny do eksportu. Mo na wybieraæ pojedynczo korzystaj¹c z pojedynczej czerwonej strza³ki lub wybraæ wszystkie naraz korzystaj¹c z podwójnej czerwonej strza³ki. Dostêpna jest równie metoda Przeci¹gnij i upuœæ dodawania kolumn do eksportu prawym klawiszem myszy 35

36 PLATAN CTI W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany listy pól do wyeksportowania nale y zamkn¹æ okno i powtórzyæ czynnoœci od pocz¹tku. Gdy natomiast u ytkownik jest gotowy do eksportu musi wcisn¹æ przycisk Eksportuj oraz wskazaæ miejsce na dysku, w którym ma byæ zapisany plik. Aby skorzystaæ z funkcji importu bazy nale y wcisn¹æ przycisk Importuj w oknie Baza. Nastêpnie nale y wskazaæ lokalizacjê pliku z rozszerzeniem csv korzystajæ z przycisku Czytaj plik. Pojawi¹ siê dwie kolumny: Pole tekstowe i Pole bazy danych. W kolumnie Pole tekstowe wyœwietlone s¹ pola znajduj¹ce siêw pliku importowanym. Nale y zaznaczyæ wybrane do importu pola. W prawej kolumnie - Pole bazy danych - nale y wybraæ pola w bazie Klienta CTI, do których maj¹ byæ importowane pola z pliku csv. Aby rozwin¹æ pole wybory nale y zaznaczyæ dany rekord w lewej kolumnie (Pole tekstowe) a nastêpnie wcisn¹æ dwukrotnie myszk¹ w tym rekordzie, ale w prawej kolumnie. Nastêpnie nale y wcisn¹æ przycisk Import, a baza zostanie zaiportowana do pól zgodnie uprzêdni¹ deklaracj¹ Dodatkowe okna w programie Klient CTI - Pomoc W programie Klient CTI dostêpne s¹ nastêpuj¹ce okna: W oknie tym mo na uzyskaæ podstawowe informacje na temat programu i jego obs³ugi. Opisane s¹ wa niejsze zak³adki programu Klient CTI z objaœnieniami. 36 ver xx

37 PLATAN KlientCTI - Wersja W oknie tym mo na uzyskaæ informacjê o wersji programu i danych adresowych firmy Platan Sp. z o.o. Klikaj¹c na logo PLATAN zostanie wyœwietlona strona w lokalnej przegl¹darce www, jeœli u ytkownik ma dostêp do sieci INTERNET Skróty klawiszowe w programie Klient CTI W programie Klient CTI dostêpne s¹ skróty klawiszowe umo liwiaj¹ce szybki dostêp do zak³adek programu. ALT+ h ALT+ w ALT+ f ALT+ b ALT+ s ALT+ t ALT+ k ALT+ d ALT+ p ALT+ r - zak³adka Historia - zak³adka Wiadomoœci - zak³adka Forum - zak³adka Baza - zak³adka Baza Serwera - zak³adka Terminarz - zak³adka Konfiguracja - zak³adka DŸwiêki - zak³adka Pomoc - zak³adka Wersja 37

38 PLATAN CTI 3.4. Wygl¹d MODERN programu Klient CTI Program Klient CTI posiada dwa rodzaje wygl¹du: DEFAULT - przypominaj¹cy aparat telefoniczny z wyœwietlaczem, oraz wygl¹d MODERN czyli zwyk³e okienko w kszta³cie prostok¹tu z mo liwoœci¹ samodzielnej modyfikacji kolorów. Po wyborze widoku MODERN w programie Klient CTI ubywa nastêpuj¹ca funkcjonalnoœæ systemu PLATAN CTI. S¹ to: - mo liwoœæ zdefiniowania 16-tu w³asnych numerów skróconych - mo liwoœæ wybierania numerów za pomoca klawiatury komputerowej lub bezpoœrednio z okna Klient CTI za pomoca myszki komputerowej. Aby w³¹czyæ widok MODERN wówczas nale y w oknie Konfiguracja zaznaczyæ pole Widok modern. Program automatycznie przyjmie inn¹ postaæ. Na poni szym rysunku przedstawiono widok modern programu Klient CTI : Pozosta³e funkcje programu Klient CTI z widokiem modern maj¹ identyczne zastosowanie jak w przypadku programu z widokiem default - a ró nica polega tylko na wygl¹dzie graficznym. W zwi¹zku z tym, aby poznaæ funkcjonalnoœæ programu Klient CTI nale y zapoznaæ siê z rozdzia³em 3.2 oraz ver xx

39 PLATAN KlientCTI DODATEK 1. Wspó³praca centrali MICRA, SIGMA, OPTIMA z programem PLATAN Serwer CTI Aby centrala MICRA/SIGMA/OPTIMA wspó³pracowa³a z systemem PLA- TAN CTI nale y uaktywniæ tê funkcjonalnoœæ w programie MicraPC/SigmaPC/ OptimaPC. W oknie Funkcje Inne ustawienia CTI/Hotel/CRM musi byæ zaznaczone pole PCTI oraz wszystkie komendy, znajduj¹ce siê w polach obok. Komunikacja centrali z systemem PLATAN Serwer CTI w sieci LAN Program Serwer CTI mo e komunikowaæ siê z central¹ MICRA, SIGMA, OPTI- MAi DELTA za pomoc¹ protoko³u TCP/IP w sieci LAN. W takim przypadku nale y odpowiednio skonfigurowaæ centralê MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA za pomoc¹ programu komputeorwego - odpowiednio MicraPC, SigmaPC, OptimaPC i DoCent. Mianowicie nale y skonfigurowaæ interfejs sieciowy karty ETHERNET w centrali. Nastêpnie w programie SERWER CTI nale y wybraæ port centrali - Ethernet i wpisaæ ustawiony adres IP centrali oraz port Przy uruchamianiu programu Serwer CTI, który komunikuje siê z central¹ telefoniczn¹ za pomoca protoko³u TCP/IP nale y dopilnowaæ, aby aden inny program nie by³ po³¹czony z central¹ MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA za pomoca protoko³u TCP/IP. 39

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496 Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 2 Spis treœci Spis treœci Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2 Podrêcznik U ytkownika BudgeTone 101/102 Terminal VoIP Wersja 1.0.6.2 Spis treœci SPIS TREŒCI Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci BT100 4 4. Instalacja 5 5. Jak

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo