Opis programu EKSoft Rezerwacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis programu EKSoft Rezerwacje"

Transkrypt

1 Opis programu EKSoft Rezerwacje Spis tre ci PIERWSZE URUCHOMIENIE... 2 LOGOWANIE DO PROGRAMU... 2 OKNO ROBOCZE PROGRAMU... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 4 LISTA OBIEKTÓW... 5 OKNO EDYCJI/DODAWANIA NOWEGO OBIEKTU... 5 BAZA STAWEK - EDYTOR STAWEK... 6 MAGAZYN... 7 ROZLICZENIA... 8 ARKUSZ REZERWACJI... 9 Widok wszystkich (aktywnych) obiektów na dzie... 9 Widok dla pojedynczego obiektu (KORT_03) Widok rezerwacji na osi czasu USTAWIENIA PROGRAMU AKTYWACJA PROGRAMU... 11

2 Pierwsze uruchomienie Przy pierwszym uruchomieniu programu, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie dost pu do serwera SQL na poziomie administratora (u ytkownik sa ). Pojawi si monit o podanie has a. W odpowiednie pola nale y wpisa has o u ytkownika sa ( system administrator serwera SQL has o ustanawiane podczas instalacji MS SQL Server) oraz wybra z listy rozwijalnej nazw serwera SQL. W przypadku gdy na serwerze nie jest uruchomiona us uga SQL Server Browser, lista rozwijalna b dzie pusta. Nale y wówczas wpisa r cznie nazw serwera lub jego adres IP. Uwaga techniczna: W przypadku serwerów w wersji 2005 EXPRESS i 2008 EXPRESS, najcz ciej nale y za nazw (lub adresem IP) dopisa \sqlexpress Logowanie do programu Tylko uprawnieni u ytkownicy mog zalogowa si do programu. Pierwsze logowanie po instalacji, musi odby si jako u ytkownika sa (system administrator). Has o startowe jest puste. Zalecane jest nie u ywanie pustego has a dla administratora programu. Has o mo na w ka dej chwili zmieni lub ustanowi poprzez menu Ustawienia -> ytkownicy i uprawnienia 2

3 Okno robocze programu. Po poprawnym zalogowaniu, pojawi si okno robocze programu zawieraj ce elementy nawigacyjne, informacj o licencjobiorcy oraz aktualnie zalogowanym u ytkowniku, serwerze SQL do którego bazy program zosta pod czony i uprawnieniach u ytkownika. Lewy panel nawigacyjny umo liwia dost p do kartotek: Klienci: Zawiera kartotek klientów, na rzecz których dokonuje si rezerwacji Obiekty: Baza zawieraj ca spis obiektów podlegaj cych wynajmowi Rezerwacje: Okno prezentacji graficznej wszystkich rezerwacji Stawki: Lista stawek - op at za wynajem, uwzgl dniaj ca czas i dzie tygodnia. Ka demu obiektowi mo na przypisa dowoln stawk z tej listy. Magazyn: Lista sprz tu, towarów b us ug, które mog by elementami transakcji wynajmu. Rozliczenia: Baza rozlicze finansowych za wynajem i sprzeda us ug towarzysz cych. 3

4 Kartoteka klientów 4

5 Lista obiektów Okno edycji/dodawania nowego obiektu. Do obiektu mo emy przyporz dkowa kod wcze niej zdefiniowanej stawki oraz przyporz dkowa kolor w jakim b dzie obiekt wy wietlany na arkuszu. Aby obiekt by widoczny na arkuszu planowania, musi by zaznaczony jako aktywny 5

6 Kolory mo na wybra z listy rozwijalnej lun klikaj c w przycisk wielokropkiem, wybra z pe nej palety Uwaga techniczna: Je li obiektowi nie przypiszemy koloru, b dzie wy wietlany na arkuszu planowania w losowym kolorze. Baza stawek - Edytor stawek Wprowadzenie stawki odbywa si poprzez zaznaczenie myszk obszaru i klikni cie jej prawym klawiszem myszki. Pojawi si podr czne menu a nast pnie okienko edycyjne - wprowad stawk. Stawki mo na planowa z dok adno ci do pó godziny na ka dy dzie tygodnia. 6

7 Magazyn Jest to kartoteka towarów b us ug dodatkowych mo liwych do za czenia do ka dej rezerwacji jako dodatkowe opcje jej towarzysz ce. Istotna jest mo liwo definiowania pojedynczych towarów i us ug, oraz tworzenia z nich zestawów/kompletów. Obie te operacje dost pne s pod przyciskiem Dopisz poprzez klikni cie w przycisk (tworzy pojedynczy towar) lub w strza po jego prawej stronie (rozwinie si menu z dodatkow opcj dodania kompletu). Uwaga techniczna: Komplety mo na tworzy tylko na podstawie zdefiniowanych ju wcze niej towarów 7

8 Rozliczenia Jest to baza wszystkich rezerwacji w postaci listy. Dzi ki temu uzyskuje si wygodne narz dzie do przeprowadzania rozmaitych zestawie, filtrów z eksportem do Excela w cznie. Szczegó y rozliczenia wraz z pozycjami dodatkowymi s takie same jak w przypadku edycji terminu bezpo rednio w terminarzu. Pole cena obiektu jest obliczane na podstawie przypisanej do obiektu stawki i czasu trwania rezerwacji. Do rezerwacji mo na do czy dodatkowe pozycje (wypo yczenie rakiety, kawa, herbata) pobierane z okna Magazyn 8

9 Arkusz rezerwacji Arkusz umo liwia przegl danie w ró nych uk adach czasowych zarówno dla wszystkich obiektów jednocze nie jak i ka dego z osobna. Przycisk Obiekty prze cza pomi dzy tymi dwoma trybami wy wietlania. W trybie wy czonego widoku Obiekty, poruszamy si po obiektach, wybieraj c odpowiedni z listy po prawej stronie. Dla wygody, mo na równie zwija lub rozwija lewy pasek nawigacyjny. Wystarczy klikn w jego górnym prawym rogu na ikonk z symbolem << aby go zwin lub >> w celu rozwini cie. Istniej rezerwacj mo na rozsuwa i przenosi podobnie jak w MS Outlook. Uwaga techniczna: najwygodniejszym sposobem dodawania nowej rezerwacji jest zaznaczenie odpowiedniego przedzia u czasowego poprzez poci gni cie myszk i klikni cie przycisku Nowy. Dane takie jak: czas i obiekt zostan automatycznie odpowiednio wype nione Widok wszystkich (aktywnych) obiektów na dzie. Uwaga techniczna: Skal czasu na linijce mo na zmienia poprzez klikni cie na skali czasu prawym klawiszem myszki i wybranie odpowiedniego przedzia u. Dost pne s przedzia y 5, 10, 15, 30 i 60 minutowe. 9

10 Widok dla pojedynczego obiektu (KORT_03) Jak wida, nie ma ograniczenia wy wietlania nast puj cych po sobie dat. W poni szym przyk adzie 11 grudnia i 13 stycznia wybrano, klikano na kalendarzyku kolejne daty myszk, trzymaj c wci ni ty klawisz Ctrl Widok rezerwacji na osi czasu Poni ej kolejny wariant prezentacji arkusza rezerwacji. 10

11 Ustawienia programu Wchodz c poprzez menu Ustawienia w oknie g ównym wybieramy menu Preferencje. Powinno si ukaza poni sze okno. Mo na w nim doda w asne etykiety terminów (klikni cie w bia e pole a nast pnie wci ni cie klawisza Insert na klawiaturze) Aktywacja programu Aktywacja programu jest konieczna, aby znie ograniczenia mo liwo ci za enia wi cej ni 20 terminów rezerwacji. Dokonuje si jej w pierwszej zak adce Preferencji programu opisanych powy ej. Klucz aktywacyjny otrzymujecie pa stwo po wniesieniu op at licencyjnych i przes aniu numerycznego identyfikatora programu na Ilo zamawianych licencji oznacza ilo jednocze nie korzystaj cych z programu stanowisk. Program mo e by zainstalowany na wi kszej ilo ci stanowisk w ramach firmy, jednak próba jednoczesnej pracy wi kszej ilo ci osób ni ilo zamówionych licencji, nie b dzie mo liwa. 11

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012 Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesorów CPU 315-2 PN/DP oraz funkcji BSEND/BRCV 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo