WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II TECHNIKUM (2 GODZ.) WYMAGANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II TECHNIKUM (2 GODZ.) WYMAGANIA"

Transkrypt

1 DZIAŁ TEMAT L.GO DZ RENESA NS Lekcja organizacyjna W dobie wielkich odkryd geograficznych Przemiany społecznogospodarcze w Europie Czasy odrodzenia w Europie i Polsce WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II TECHNIKUM (2 GODZ.) WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE zna pojęcia: historia, prehistoria, epoka historyczna, źródło historyczne, periodyzacja właściwie posługuje się pojęciami, rozumie znaczenie dat, określa rodzaj źródła historycznego 1 zna pojęcia: wielkie odkrycia geograficzne, kolonie, korsarze, astrolabium, busola, karawela, układ w Tordesillas, konkwistador, zna nazwiska odkrywców potrafi poprawnie używad pojęcia, zna działalnośd Henryka Żeglarza, K. Kolumba, Vasco da Gamy, F. Magellana, B. Diaza, A. Veespucciego, zna daty najważniejszych odkryd: 1492, 1487, 1498, , wymienia przyczyny organizowania wypraw, wyjaśnia skutki wypraw 1 zna pojęcia: inflacja, dualizm gospodarczy, feudalizm, kapitalizm, cech, manufaktura, spółka, trójpolówka, płodozmian, proces grodzeo,, wie kim był J. Fugger wskazuje na mapie granicę stref gospodarczych w Europie, omawia nowe systemy produkcji rzemieślniczej, wymienia źródła uzyskiwania kapitału w XVI-XVII w., analizuje źródła historyczne 1 zna pojęcia: renesans, humanizm, Wawel, arrasy, kopuła, mecenas, utopia, helicentryzm, gimnazja, kolegia jezuickie,, zna postacie twórców działających w epoce prawidłowo stosuje pojęcia, omawia działalnośd Gutenberga, Kopernika, Galileusza, L. da Vinci, Santi, Reja itd., wskazuje na mapie ośrodki renesansu włoskiego i polskiego, wskazuje cechy ideału człowieka renesansu, wymienia dzieła twórców renesansowych, omawia podział dziejów na epoki historyczne, zna cezury czasowe, określa chronologię wydarzeo, rozumie konstrukcję łaocucha przyczynowo-skutkowego, rozumie znaczenie źródeł historycznych w rekonstrukcji procesu historycznego wymienia główne źródła dotyczące dziejów wielkich odkryd geograficznych, wskazuje na mapie szlaki wypraw i nowo odkryte tereny, zna treśd układu w Tordesillas, analizuje źródła historyczne prezentuje własny punkt widzenia, uwzględniając poglądy innych, odnosi się w wypowiedziach do wiedzy zdobytej z innych źródeł rozwiązuje problemy w twórczy sposób omawia działalnośd Fuggera, objaśnia przyczyny i omawia proces dualizmu gosp., objaśnia przyczyny i znaczenie zmian w rolnictwie, objaśnia przyczyny pojawienia się gospodarki kapitalistycznej w Europie, omawia znaczenie przemian gospodarczo-społecznych, prezentuje własny punkt widzenia, odnosi się do praktyki, zdobytej wiedzy z innych źródeł objaśnia znaczenie humanizmu i odrodzenia dla dziejów Europy, przedstawia przyczyny pojawienia się myśli humanistycznej i sztuki renesansowej, porównuje cechy ideału człowieka średniowiecza i odrodzenia, wymienia główne osiągnięcia nauki czasów renesansu w Polsce i Europie, wskazuje cechy sztuki renesansu, rozpoznaje na ilustracjach zabytki renesansu, omawia osiągnięcia muzyki renesansu, objaśnia znaczenie drukarstwa dla dziejów kultury, przedstawia system szkolnictwa,

2 Reformacja i jej skutki 1 Zna pojęcia: reformacja, kontrreformacja chrześcijaostwo, Kościół katolicki, odpust, protestanci, pokój w Augsburgu, jezuici, sobór trydencki, inkwizycja, edykt nantejski, indeks ksiąg zakazanych, zeświecczenie, symonia, nepotyzm, hugenoci, unia brzeska, wie kim byli: Luter, Kalwin, Henryk VIII prawidłowo stosuje pojęcia, zna nurty reformacji ich twórców, wymienia przyczyny reformacji, główne idee, omawia działalnośd twórców nowych wyznao, wskazuje na mapie obszary objęte reformacją, zna daty:1517, 1555, ,1596, 1540, opisuje przebieg reformacji w Niemczech,, wyjaśnia główne założenia wyznao protestanckich, wymienia przykłady wojen religijnych, wymienia decyzje soboru trydenckiego, wymienia przykłady tolerancji religijnej, analizuje teksty źródłowe, ocenia działalnośd oświatową jezuitów, wyjaśnia znaczenie zmian religijnych w Europie w XVI w., hierarchizuje przyczyny reformacji, rozwiązuje problemy w twórczy sposób, odnosi się do praktyki i zdobytej wiedzy, poszukuje i wykorzystuje własne źródła informacji Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych Przemiany gospodarczospołeczne w Polsce w XVI w. Początki i rozwój demokracji szlacheckiej 2 zna pojęcia: monarchia stanowa, absolutna, merkantylizm, polityka dynastyczna, wojna dwóch Róż, prawo paostwowe, cywilne, wie kim byli: Machiavelli, Karol I, Maksymilian I, Elżbieta I, objaśnia znaczenie dat: 1806, 1526, 1571, prawidłowo stosuje pojęcia, wskazuje na mapie imperium Habsburgów, wymienia źródła dotyczące dziejów Europy, 1 objaśnia pojęcia: dualizm ekonomiczny, szlachta, folwark, paoszczyzna, gospodarka folwarczno-paoszczyźniana, sołtys, folwarki ekspansywne, autonomiczne, wie kim byli:w. Jagiełło, J. Olbracht, Z. Stary omawia działalnośd gosp. władców, wskazuje na mapie Gdaosk, główne szlaki handlowe w Polsce, wymienia główne dzieła związane z historią Polski w XVI w., objaśnia znaczenie dat: 1423, 1496,1520,, 2 objaśnia pojęcia: szlachta, magnaci, szlachta średnia, zaściankowa, gołota, sejm walny, senat, izba poselska, sejmiki ziemskie, demokracja szlachecka, egzekutywa, rokosz, przywilej, elekcja vivente rege, wojsko kwarciane, konstytucje,, zna urzędników paostwowych prawidłowo stosuje pojęcia, zna rodzaje sejmików ziemskich i ich kompetencje, omawia działalnośd K. Wielkiego, A. Jagiellooczyka, Z. Starego, Bony, Z. Augusta, wskazuje na mapie terytorium Rzeczpospolitej w XVIw., objaśnia znaczenie dat: 1493, 1505, 1573, 1652, 1501, 1562, wymienia główne cechy monarchii stanowej, absolutnej, wymienia przyczyny powstania monarchii absolutnej, analizuje źródła historyczne, objaśnia przyczyny kryzysu monarchii stanowej, objaśnia przyczyny powstania i wymienia główne cechy rządów w monarchiach narodowych (francuskiej, angielskiej), przedstawia proces powstawania imperium Habsburgów, analizuje źródła historyczne, przedstawia sytuację mieszczaostwa polskiego XV- XVIW., wymienia główne obciążenia chłopów na rzecz panów feudalnych, przedstawia przyczyny powstania w Polsce systemu gospodarki folwarcznopaoszczyźnianej, ocenia znaczenie przemian w gospodarce w XV-XVIw. dla dziejów Polski, wskazuje zależności zmian politycznych i ekonomicznych, charakteryzuje ewolucję przemian gospodarczych w Reczypospolitej szlacheckiej, przedstawia przyczyny dominacji politycznej szlachty w Polsce, opisuje strukturę wewnętrzną stanu szlacheckiego, przedstawia strukturę sejmu walnego oraz jego uprawnienia, analizuje źródła historyczne, wymienia główne hasła ruch egzekucyjnegoocenia znaczenie ruchu egzekucyjnego dla dziejów Polski, porównuje ustrój Rzeczypospolitej z ustrojami innych paostw, objaśnia przyczyny i proces kształtowania się sejmu walnego, ocenia znaczenie powstania systemu demokracji szlacheckiej dla dziejów Polski

3 Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów 2 objaśnia pojęcia: polityka dynastyczna, sekularyzacja, hołd pruski, wojny północne, flota kaperska,, wie kim byli: A. Jagiellooczyk, Iwan III, Maksymilian Habsburg, Gothard Kettler, prawidłowo stosuje pojęcia, objaśnia znaczenie dat: 1525, , , 1561, zna działalnośd władców, wskazuje na mapie Koronę, Księstwo Litewskie, Wielkie Księstwo Moskiewskie, Inflanty, przedstawia główne kierunki polityki Jagiellonów, objaśnia genezę i przebieg wojen z Moskwą oraz zakonem krzyżackim, wymienia skutki hołdu pruskiego, przedstawia genezę, przebieg i skutki wojny północnej, analizuje źródła historyczneobjaśnia rolę Gdaoska w polityce ostatnich Jagiellonów, przedstawia okoliczności utraty tronów w Czechach i na Węgrzech przez Jagiellonów,wskazuje zmiany terytorialne Polski i Litwy w czasach ostatnich Jagiellonów Rzeczpospolita Obojga Narodów 2 objaśnia pojęcia: unia personalna, realna, unia lubelska, Rzeczpospolita Obojga Narodów, bojarzy, objaśnia znaczenie daty 1569, wie kim był Zygmunt August omawia działalnośd Zygmunta Augusta, wymienia główne źródła dotyczące unii lubelskiej, wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ukrainę, Podole, Wolne elekcje 1 objaśnia pojęcia: bezkrólewie, konfederacja, interrex, prymas, sejm konwokacyjny, elekcja viritim, Artykuły henrykowskie, pacta conventa, sejm elekcyjny, koronacyjny, piechota wybraniecka, husaria, wie kim byli: Z. August, A. Jagiellonka, H. Walezy, omawia działalnośd postaci, wymienia główne źródła związane z wolnymi elekcjami, wskazuje na mapie Warszawę, Lublin, Kraków, Gdaosk, Francję, Siedmiogród, objaśnia znaczenie dat: 1572, 1573, 1575, J. Zamoyski, S. Batory, Z. III Waza, przedstawia przyczyny zawarcia unii polsko-litewskiej, najważniejsze skutki zawarcia unii, selekcjonuje poznane wiadomości, analizuje teksty źródłowe, porównuje założenia unii lubelskiej z innymi uniami politycznymi w dziejach, objaśnia znaczenie unii polsko-litewskiej dla dziejów Rzeczypospolitej,prezentuje własny punkt widzenia z uwzględnieniem poglądów innych ludzi przedstawia przyczyny wprowadzenia wolnej elekcji, przedstawia proces wyboru władcy wg zasad wolnej elekcji, przedstawia najważniejsze decyzje polityczne Henryka Walezegi i Stefana Batorego, analizuje źródła historyczne, ocenia wiarygodnośd źródeł historycznych, odróżnia fakty od opinii, wykonuje schemat przedstawiający etapy elekcji, objaśnia znaczenie elekcji dla dziejów Rzeczypospolitej Reformacja i kontrreformacj a na ziemiach polskich 1 objaśnia pojęcia: reformacja, kontrreformacja, Kościół rzymskokatolicki, arcybiskupstwo, prymas, świętopietrze, prawosławie, kalwinizm, luteranizm, arianie, bracia polscy, nuncjusz papieski, kraj wielowyznaniowy, wie kim byli: P. Skarga, Z. Stary, Z. August, S omawia działalnośd postaci, wskazuje na mapie: tereny objęte ruchami reformacyjnymi w Polsce, miejsca zawierania układów tolerancyjnych, siedziby arcybiskupstw, objaśnia znaczenie dat: 1517, 1573, 1564, 1596, 1570, przedstawia główne nurty religijne na ziemiach polskich w XVIw.. Hozjusz, M. Trąba, M. Rej przedstawia założenia ideologiczne braci polskich, wskazuje tereny Polski i Litwy w czasach ostatnich Jagiellonów objęte reformacją, przedstawia założenia aktów tolerancyjnych w Rzeczypospolitej, wymienia skutki kontrreformacji w Polsce, analizuje tekstyobjaśnia okoliczności i przebieg reformacji na ziemiach polskich, porównuje sytuację religijną w Rzeczypospolitej i krajach Europy Zachodniej, ocenia znaczenie tolerancji religijnej, odróżnia fakty od opinii, przedstawia genezę kontrreformacji w Polsce Człowiek renesansu - powtórzenie 1 objaśnia pojęcia, zna postacie występujące w temacie, objaśnia znaczenie dat omawia działalnośd postaci, wskazuje na mapie, opisuje przyczyny i skutki wydarzeo przedstawia przebieg wydarzeo dostrzega związki przyczynowo skutkowe, analizuje źródła historyczne porównuje i ocenia wydarzenia, rozumie procesy zachodzące w historii, rozwiązuje problemy, potrafi dyskutowad broniąc własnej opinii

4 EUROPA W XVIIw Absolutyzm we Francji 1 objaśnia pojęcia: monarchia absolutna, centralizacja władzy, Stany Generalne, hugenoci, merkantylizm, Wersal, Bastylia, Król Słooce, wie kim był Ludwik XIII,XIV,XV, Richelieu, Mazarini, Colbert objaśnia znaczenie dat, omawia działalnośd postaci, wskazuje na mapie Francję, zdobycze terytorialne Francji, wymienia główne dzieła dotyczące historii Europy w XVII w,, objaśnia główne cechy ustroju absolutnego Francji w XVII w., analizuje źródła historyczne, objaśnia wpływ kardynała Richelieu na dzieje Francji, odróżnia fakty od opinii, porównuje i ocenia skutecznośd polityki Richelieu na dzieje Francji, przedstawia przyczyny i proces kształtowania się absolutyzmu we Francji Polityka zagraniczna RP w pierwszej poł. XVIIw. 2 definiuje pojęcia: unia personalna, detronizacja, wielka smuta, Kozacy, Tatarzy krymscy, Dzikie Pola, wie kim byli: Z.III Waza, W.IV Waza, Iwan IV Groźny, D. Samozwaniec, S. Żółkiewski, K. Chodkiewicz, M. Romanow, objaśnia daty: 1600,1619, 1620, 1621, 1627, 1629, 1648, 1635, przedstawi przebieg i skutki wojen Rzeczpospolitej w XVII w, analizuje źródła historyczne, opracowuje ciągi chronologiczne, ocenia skutecznośd polityki Wazów, wskazuje na mapie zmiany terytorialne Rzeczpospolitej w XVII w, przedstawia wielopłaszczyznowe przyczyny wojen Rzeczpospolitej z sąsiadami w XVIIw. Rzeczpospolita a Kozacy 1 opoprawnie stosuje pojęcia, omawia działalnośd postaci, wskazuje na mapie Kircholm, Rygę, Oliwę, Kłuszyn, Inflanty, Smoleosk, Moskwę, Chocim, Cecorę, Kamieniec Podolski, wyjaśnia przyczyny wojen Rzeczpospolitej, przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej Wazówbjaśnia pojęcia: Ukraina, Kozacy, ugoda perejesławska, Kozacy rejestrowi, ataman, chan tatarski, wie kim byli: Chmielnicki, J.K.Waza, J. Wiśniowiecki, Tuchaj bej, St. Czarniecki, J.III Sobieski, objaśnia znaczenie dat: 1648, 1654, 1686, 1660, omawia działalnośd postaci, poprawnie stosuje pojęcia, pokazuje na mapie Ukrainę, Zaporoże, Żółte Wody, Korsuo, Zbaraż, Beresteczko, Hadziacz, przedstawia problem kozacki, przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego, wymienia skutki powstania, analizuje źródła historyczne, przygotowuje ciąg chronologiczny ocenia znaczenie powstania Chmielnickiego dla dziejów Rzeczpospolitej Rosji, omówi założenia ugody perejesławskiej, omawia etapy konfliktu chronologicznie, samodzielnie poszukuje informacji Konflikty Rzeczpospolite j z sąsiadami w drugiej połowie XVIIw. 2 zna pojęcia: potop szwedzki, wyprawa wiedeoska, śluby lwowskie, arianie, Liga Święta, wojna podjazdowa, wojna partyzancka, pokój oliwski, wie kim byli: J. Kazimierz, S. Czarniecki, M.K. Wiśniowiecki, J.III Sobieski, Mehmed IV, M.Kazimiera, P.Wielki, K.X Gustaw, J.Lubomirski, objaśnia znaczenie dat: , 1673, 1683, 1672, 1668, 1699, 1674, zna działalnośd postaci, wskazuje na mapie: Koronę, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Wiedeo, Mołdawię, Oliwę, Kamieniec Podolski, Karłowice, Chocim, wymienia paostwa z którymi Polska prowadziła wojny w XVIIw., wymienia przyczyny wojen, objaśnia przebieg, główne etapy, bitwy wojny ze Szwecją i Turcją, wskazuje główne skutki wojny ze Szwecją i Turcją, przedstawia główne kierunki polityki Rzeczpospolitej w XVIIw, wskazuje zmiany terytorialne Polski i Litwy w XVII w., ocenia skutecznośd polityki Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, opracuje ciąg chronologiczny, analizuje źródła historyczne, rozwiązuje problemy w sposób twórczy,

5 Przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolite j Obojga Narodów w XVIIw., Kultura baroku w Europie i Rzeczpospolite j 1 objaśnia pojęcia: klientela, latyfundia, olgarchia, rokosz, liberum veto, anarchia, nowa magnateria, vivente rege, wie kim byli: Z. III Waza, J. Zamoyski, J. objaśnia znaczenie dat: 1652, , , zna działalnośd postaci, wymienia źródła dotyczące Polski w XVIIw., wskazuje na mapie: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Prusy Książęce, Mołdawię, Sidmiogród, wymienia rokosze w XVIIw., Kazimierz, W.Sicioski, J.Radziwił, J. III Sobieski, J.Lubomirski, M.Zebrzydowski, 2 objaśnia pojęcia: barok, kalwaria, Wilanów, portret trumienny, sarmatyzm, ksenofobia, przedmurze chrześcijaostwa, manieryzm, inkrustracja, wie kim byli: Bernini, Rubens, Rembrand, Molier, Haendel, Bach, Vivaldi, Galileusz, Newton, J.CH.Pasek, W.Potocki, W. Kochowski, M. Sęp-Szarzyoski, J.A Morsztyn, określi ramy chronologiczne baroku, zna działalnośd postaci, wskazuje na mapie ośrodki sztuki i kultury XVIIw., objaśnia przyczyny powstania stylu barokowego, wymienia główne cechy sztuki barokowej, przedstawia ekonomiczne i społeczne skutki wojen toczonych w XVIIw., objaśnia genezę i skutki rokoszy, wskazuje powiązania między zmianami politycznymi i ekonomicznymi objaśnia i ocenia przyczyny wzrostu politycznego znaczenia magnaterii, wymienia skutki przemian ustrojowych, ocenia znaczenie przemian ustrojowych, opracuje ciąg przyczynowo skutkowy, analizuje źródła historyczne, przedstawi osiągnięcia kulturowe i naukowe okresu baroku, przedstawi głównych twórców okresu baroku polskiego i europejskiego, wymieni główne cechy sarmatyzmuopisze sytuację szkolnictwa w XVII w. w Rzeczpospolitej, oceni znaczenie okresu sarmatyzmu dla dziejów Rzeczpospolitej, analizuje źródła historyczne, prezentuje własny punkt widzenia uwzględniając poglądy innych ludzi, Przemiany gospodarczospołeczne w Europie 1 objaśnia pojęcia: proces grodzeo, farmerzy, gosp. wolnorynkowa, kapitalizm, rewolucja przemysłowa, agrarna, urbanizacja, fabryka, liberalizm ekonomiczny, zna datę 1769, wie kim byli: J.Watt, A.Smith, T.Newcomen, R.Fulton, zna działalnośd postaci, przedstawi przyczyny i skutki rewolucji agrarnej i przemysłowej, wskazuje na mapie ośrodki przemysłowe, objaśni przyczyny wzrostu ekonomicznego w Anglii w XVIII w., wymieni najważniejsze odkrycia techniczne, wskazuje powiązania między zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi, selekcjonuje poznane wiadomości, analizuje źródła historyczne, ocenia rolę liberalizmu ekonomicznego dla dziejów Europy, wymienia główne cechy, fizjokratyzmu i liberalizmu ekonomicznego Kultura oświecenia 1 objaśnia pojęcia: oświecenie, krytycyzm, sceptycyzm religijny, empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm, wolnośd osobista, społeczeostwo obywatelskie, trójpodział władzy, monarchia absolutna oświecona, klasycyzm, rokoko, wie kim byli: Wolter, J.Lock, Newton, D.Diderot, J.J.Rousseau, Monteskiusz, I.Kant, J.Haydn, objaśnia znaczenie daty: 1751, zna działalnośd postaci, wie na czym polegały w/w kierunki filozoficzne, wymieni ramy chronologiczne oświecenia europejskiego, poda przyczyny powstania nowego prądu umysłowego, wskazuje powiązania między zjawiskami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi, analizuje teksty źródłowe, poszukuje porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł oraz efektywnie posługuje się technologią informacyjną, odnosi się do współczesności

6 OŚWIEC ENIE Absolutyzm w Rosji, Austrii, Prusach 1 objaśnia pojęcia: absolutyzm, absolutyzm oświecony, imperator Wszechrosji, wojna siedmioletnia, junkrzy, józefizn, wsie potiomkimowskie, wie kim byli: Piotr I, Katarzyna II, Józef II, Maria Teresa, książe Potiomkin, Fryderyk Wilhelm I, Elżbieta I, objaśnia znaczenie dat: , 1709, , 1682, 1618, 1701, , wskazuje na mapie zmiany granic: Rosji, Prus, Austrii, Szwecji, Turcji, przedstawi przyczyny pojawienia się monarchii absolutnych w Europie Środkowej, wymieni główne założenia polityki Piotra I, Powstanie USA 2 objaśnia pojęcia: bostooskie picie herbatki, Deklaracja Niepodległości, konstytucja, federacja, prezydent, kolonie, Karta Praw, wie kim byli: B.Franklin, T.Jefferson, Waszyngton objaśnia znaczenie dat:1776, 1787, 1773, 1775, 1781, 1785, zna działalnośd postaci, wskazuje na mapie terytorium USA, tereny osadnictwa angielskiego w Ameryce Północnej, Boston, Filadelfię, Siedziby plemion Indian Ameryki Północnej, Rewolucja francuska 2 objaśnia pojęcia: rewolucja, podział stanowy, burżuazja, Stany Generalne, Bastylia, Deklaracja praw człowieka i obywatela, suwerennośd narodu, Legislatywa, cenzus majątkowy, jakobini, terror, republika, Dyrektoriat, Gwardia Narodowa, przewrót, wie kim byli: La Fayette, Ludwik XVI, Robespierre, N.Bonaparte, Maria Antonina, G.Danton, objaśnia znaczenie dat: 14 lipiec 1789, 3 września 1791, 1793, 1795, 1798, wskazuje na mapie obszar Francji, paostwa sąsiadujące z Francją, przedstawi przyczyny kryzysów we Francji w czasach Ludwika XVI, Czasy saskie 1 zna datę 1717 r. zna postacie: Augusta II Mocnego, Augusta III, Stanisława Leszczyoskiego zna pojęcia: sejm pacyfikacyjny, sejm niemy, Collegium Nobilium opisuje, na czym polegało ożywienie gospodarcze pod rządami Augusta III przedstawi wzrost potęgi Prus w XVIIIw., na podstawie polityki ich władców, przedstawi genezę i przebieg austriackiej wojny sukcesyjnej, omówi przebieg wojny siedmioletniej, przedstawi reformy wprowadzone w Austrii za czasów Marii Teresy i Józefa II, wskazuje główne osiągnięcia polityczne carycy Katarzyny II, przedstawia zmiany w sztuce i technice wojskowej, analizuje źródła historyczne przedstawia przyczyny powstania kolonii europejskich w Ameryce, objaśnia przyczyny konfliktu osadników z władzami Anglii, wymienia najważniejsze bitwy walk o niepodległośd, wymieni skutki wojny o niepodległośd, przedstawia założenia Konstytucji USA, ocenia rolę powstania USA dla dziejów świata, omawia wpływ ideologii oświecenia na dzieje USA, analizuje źródła historyczne, wskazuje powiązania między zjawiskami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi wymienia główne reformy czasów rewolucji francuskiej, wskazuje powiązania między ideami oświecenia a rewolucją francuską, przedstawia poglądy polityczne głównych klubów rewolucyjnych Francji, wymienia główne przykłady terroru rewolucyjnego, wskazuje główne zmiany w sztuce wojennej w okresie rewolucji i wojen napoleooskich, ocenia rolę rewolucji francuskiej dla dziejów Europy, wskazuje powiązania między zjawiskami politycznymi, społecznymi i kulturowymi, pracuje z różnego rodzaju źródłami historycznymi, przedstawia pozytywne i negatywne skutki unii z Saksonią wyjaśnia sens przysłów dotyczących czasów saskich charakteryzuje zmiany w szkolnictwie i życiu kulturalnym w XVIII-wiecznej Polsce ocenia panowanie Augusta II i Augusta III w Polsce

7 Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskieg o 1 zna daty: 1772 r., 1773 r. zna postacie: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Katarzyny II, Tadeusza Rejtana zna pojęcia: prawa kardynalne, porozumienie rozbiorowe, sejm rozbiorowy, Rada Nieustająca, Komisja Edukacji Narodowej wymienia paostwa, które dokonały pierwszego rozbioru Polski wskazuje na mapie tereny zabrane podczas pierwszego rozbioru wymienia reformy i dokonuje oceny sejmu konwokacyjnego ocenia postawę Tadeusza Rejtana na sejmie rozbiorowym wyjaśnia, czy konfederacja barska była aktem buntu, czy też przejawem patriotyzmu jej uczestników Sejm Wielki i jego reformy 1 zna daty: 1788 r., 1791 r. zna postad Stanisława Małachowskiego, zna pojęcia: stronnictwo dworskie, patriotyczne, hetmaoskie, Sejm Wielki, czarna procesja zna Konstytucję 3 maja wie, na czym polega trójpodział władzy 2 Czasy napoleooskie -Objaśnia pojęcia: kodeks cywilny, Dyrektoriat, blokada kontynentalna, Konsul, konkordat, Księstwo Warszawskie, Legiony Polskie, - opisuje działalnośd Napoleona Bonaparte, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, - wskazuje na mapie tereny podbite przez Napoleona, Księstwo Warszawskie, - objaśnia znaczenie dat: 1799, 1804, 1812, 1815, 1797, 1807, 1813, - opisuje dzieje Legionów Polskich, - wymienia postanowienia Konstytucji z 1807 r podaje różnice dzielące stronnictwa polityczne Sejmu Wielkiego wyjaśnia, dlaczego próby przeprowadzenia reform w Rzeczypospolitej budziły niechęd sąsiednich paostw ocenia znaczenie Konstytucji 3 maja - objaśnia pojęcia: bitwa trzech cesarzy, bitwa narodów, Związek Reoski, - wskazuje na mapie: Marengo, Luneville, Amiens, Austerlitz, Trafalgar, Jena, Auerstadt, Iława, Frydland, Tylża, Wagram, Borodino, Berezyna, Lipsk, Watrloo, - przedstawia przyczyny przejęcia władzy we Francji przez napoleona, - określa główne kierunki polityki wewnętrznej Napoleona, - ocenia działalnośd Legionów, - przedstawia genezę powstania Księstwa Warszawskiego i ocenia znaczenie jego istnienia dla dziejów Polski 2 Rozbiory. Upadek I RP. - objaśnia pojęcia: rozbiory, zaborcy, Komisja Edukacji Narodowej, mecenat, sejm skonfederowany, Sejm Czteroletni, Sejm Wielki, stronnictwa polityczne, konfederacja targowicka, Virtuti Militari, uniwersał połaniecki - przedstawia działalnośd: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Katarzyny II, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Paderewskiego, Hugo Kołłątaja, Nestora Sapiehy, Michała Poniatowskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego, Szczęsnego Potockiego, Tadeusza Kościuszki, - objaśnia znaczenie dat: 1772, 1793, 1795, , , 3 maja 1791, 24 marca 1794, 1795, - wskazuje na mapie: tereny utracone przez Rzeczpospolitą w I, II, - objaśnia przyczyny elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, - objaśnia przyczyny i skutki konfederacji barskiej, - ocenia skutki I, II, III rozbioru, - omawia programy polityczne stronnictw Sejmu Wielkiego, - omawia okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz ocenia jej rolę dla dziejów Polski, - wyjaśnia przyczyny klęski Rzeczypospolitej w 1792 r, - ocenia rolę Targowicy dla dziejów Polski, - ocenia postawę Kościuszki wobec sprawy chłopskiej, - objaśnia przyczyny klęski powstania kościuszkowskiego

8 1 Świat na początku XIX w. III rozbiorze, -wymienia główne przyczyny rozbiorów i ocenia ich skutki, - przedstawia przyczyny zwołania Sejmu Wielkiego i wymienia jego reformy, - wymienia główne założenia Konstytucji 3 maja, - przedstawia przyczyny powstania konfederacji targowickiej, - przedstawia przyczyny wybuchu i skutki powstania Kościuszkowskiego - objaśnia pojęcia: uwłaszczenie chłopów, statek parowy, burżuazja przemysłowa, robotnicy, zabezpieczenia socjalne, strajk, luddyści, związki zawodowe, czartyzm, socjalizm utopijny, - omawia działalnośd: Roberta Fultona, George a Stephensona, Louisa Pasteura, Neda Ludda, Roberta Owena, Charles a Fouriera, Claude a Henri Saint-Simona, -objaśnia znaczenie dat:1807, 1825, wymienia najważniejsze odkrycia naukowe i techniczne pierwszej połowy XIX w. - przedstawia przemiany na wsi w pierwszej połowie XIX w. - wymienia i objaśnia formy ruchu robotniczego w pierwszej połowie XIX w. - przedstawia założenia oraz wymienia głównych twórców epoki romantyzmu - wymienia i objaśnia formy ruchu robotniczego w pierwszej połowie XIX w. objaśnia pojęcia: chemia rolna, pasteryzacja, mobilnośd społeczna, koniunktura rynków światowych, zgniłe miasteczka - omawia działalnośd: Arthura Woolfa, Justusa von Liebiga, Johna Ericssona, Williama Lovetta, Feargusa O Connora - wskazuje powiązania między zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi - ocenia ruch luddystów i poglądy socjalistów utopijnych 1 Kongres wiedeoski objaśnia pojęcia: taoczący kongres, restauracja, legitymizm, równowaga sił, Związek Niemiecki, Święte Przymierze, omawia działalnośd: Aleksandra I, Franciszka I, Klemensa von Metternicha, Fryderyka Wilhelma III, Charles a Talleyranda, - objaśnia znaczenie dat: , wrzesieo 1815, 1830, - wskazuje na mapie: Wiedeo, najważniejsze zmiany terytorialne związane z postanowieniami kongresu wymienia główne paostwa uczestniczące w kongresie wiedeoskim objaśnia główne zasady obrad i wskazuje przykłady ich stosowania lub omijania omawia sposób rozwiązania problemu niemieckiego na kongresie - przedstawia cele deklarowane i rzeczywiste Świętego Przymierza objaśnia pojęcia: kodeks dyplomatyczny, ancien régime omawia działalnośd: Roberta Stewarta Castlereagha, Arthura Wellingtona, Karola Nesselrode, Karla Hardenberga, Piusa VII objaśnia znaczenie dat 1820, 1823, ocenia postępowanie dyplomatów mocarstw - decydujących o losach Europy w Wiedniu ocenia funkcjonowanie systemu wiedeoskiego

9 1 Ziemie polskie po kongresie wiedeoskim objaśnia pojęcia: Królestwo Polskie (Kongresówka), unia personalna, Wielkie Księstwo Poznaoskie, namiestnik, Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska), Rada Administracyjna, sejm, senat, izba poselska, ziemie zabrane, - omawia działalnośd: Aleksandra I, Klemensa von Metternicha, Fryderyka Wilhelma III, - objaśnia znaczenie dat: 1815, 1823, - wskazuje na mapie: zmiany terytorialne na ziemiach polskich związane z decyzjami kongresu wiedeoskiego, ziemie zabrane - objaśnia stanowiska wielkich mocarstw w sprawie polskiej podczas obrad kongresu przedstawia zakres autonomii i sytuację Polaków w Wielkim Księstwie Poznaoskim przedstawia system władz i sytuację Polaków w Wolnym Mieście Krakowie - wymienia najważniejsze postanowienia Konstytucji Królestwa Polskiego - omawia sytuację Polaków na ziemiach wcielonych do paostw zaborczych - objaśnia pojęcia: sejmik prowincjonalny, Senat Rządzący, Zgromadzenie Reprezentantów, rezydenci, oktrojowanie, Rada Stanu, liceum krzemienieckie, Korpus Litewski omawia działalnośd: Antoniego Radziwiłła, Józefa Zajączka, objaśnia znaczenie dat: 1818, 1825, 1828 wskazuje na mapie: Krzemieniec, wskazuje wpływ nowego podziału ziem polskich na życie polityczne, ekonomiczne i kulturalne, porównuje sytuację Polaków pod zaborami w pierwszej połowie XIX w. 1 Przemiany polityczno- -społeczne w pierwszej połowie XIX w. objaśnia pojęcia: konserwatyzm, liberalizm, omawia działalnośd: Adama Smitha, przedstawia założenia ideologii konserwatywnej i liberalnej objaśnia pojęcia: reakcjonizm, leseferyzm, masoneria, - omawia działalnośd: François de Chateaubrianda, Edmunda Burke a, Alexisa de Toqueville a, - porównuje ideologię konserwatywną i liberalną - ocenia praktyczne funkcjonowanie systemu wiedeoskiego

10 ` 1 Powstanie listopadowe objaśnia pojęcia:opozycja legalna, opozycja nielegalna, kaliszanie, Towarzystwo Filomatów, Towarzystwo Patriotyczne, detronizacja, Rząd Narodowy, - omawia działalnośd: Aleksandra I, Adama Jerzego Czartoryskiego, wielkiego księcia Konstantego, Nikołaja Nowosilcowa, Wincentego i Bonawentury Niemojowskich, Adama Mickiewicza, Waleriana Łukasioskiego, Mikołaja I, Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego, Joachima Lelewela, Jana Skrzyneckiego, Iwana Paskiewicza, objaśnia znaczenie dat: 29/30 listopada 1830, 1831, - wskazuje na mapie: Królestwo Polskie, cesarstwo rosyjskie, miejsca głównych bitew powstania listopadowego, - określa formy i podaje przykłady działao opozycyjnych w Królestwie Polskim wymienia przyczyny wybuchu powstania listopadowego, dzieląc je na najważniejsze i drugorzędne przedstawia przebieg nocy listopadowej określa i objaśnia postawy polityczne Polaków wobec wybuchu powstania omawia przebieg działao zbrojnych w czasie powstania listopadowego, objaśnia pojęcia: Wolnomularstwo Narodowe, Klub Patriotyczny, Rząd Tymczasowy - omawia działalnośd: Alojzego Felioskiego, Stanisława Grabowskiego, Seweryna Krzyżanowskiego, Józefa Zaliwskiego, Maurycego Mochnackiego, Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Michała Radziwiłła, Józefa Bema, Iwana Dybicza, Józefa Dwernickiego, Ignacego Prądzyoskiego, Emilii Plater, Antoniego Giełguda, Grzegorza XVI, Jana Krukowieckiego, Girolamo Ramorino, Józefa Sowioskiego, Juliana Ordona, - objaśnia znaczenie dat: 1817, 1819, 1821, 1825, 1828, 25 stycznia 1831, 25 lutego 1831, 26 maja 1831, wskazuje na mapie: zasięg powstania listopadowego, - porównuje zasady konstytucyjne z rzeczywistym funkcjonowaniem Królestwa Polskiego, objaśnia przyczyny klęski powstania ocenia szanse zwycięstwa powstania `1 Polacy na obczyźnie po powstaniu listopadowym objaśnia pojęcia: Wielka Emigracja, Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP), Wielki Manifest, Hotel Lambert omawia działalnośd: Joachima Lelewela, Wiktora Heltmana, Adama Jerzego Czartoryskiego objaśnia znaczenie dat:1832, 1836, 1843 wskazuje na mapie: kierunki emigracji polskiej po upadku powstania listopadowego określa i objaśnia poglądy najważniejszych ugrupowao Wielkiej Emigracji - przedstawia działalnośd Wielkiej Emigracji na arenie międzynarodowej objaśnia pojęcia: Komitet Narodowy Polski (KNP), Mały Manifest, Centralizacja, Gromady Ludu Polskiego, Młoda Polska omawia działalnośd: Ignacego Domeyki, Tadeusza Krępowieckiego, Stanisława Worcella, Zenona Świętosławskiego, Wojciecha Chrzanowskiego, Michała Czajkowskiego objaśnia znaczenie dat: 1831, przedstawia i porównuje stosunek społeczeostw i rządów krajów Europy Zachodniej do polskich emigrantów - ocenia działalnośd księcia Adama Jerzego Czartoryskiego - ocenia znaczenie Wielkiej Emigracji dla dziejów narodu polskiego

11 2 Ziemie polskie w latach objaśnia pojęcia:statut Organiczny, stan wyjątkowy, rusyfikacja, noc paskiewiczowska, noc flottwellowska, germanizacja, praca organiczna, Bazar, emisariusz, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Rząd Narodowy, rabacja - omawia działalnośd: Iwana Paskiewicza, Eduarda Flottwella, Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego, Karola Libelta, Szymona Konarskiego, Edwarda Dembowskiego, Ludwika Mierosławskiego, Jana Tyssowskiego, Jakuba Szeli - objaśnia znaczenie dat:1832, 22 lutego 1846 wskazuje na mapie: Królestwo Polskie, ziemie zabrane, Wielkie Księstwo Poznaoskie, Galicję, Wolne Miasto Kraków - przedstawia represje popowstaniowe w Królestwie Polskim - wymienia przykłady działao spiskowych na ziemiach polskich w latach wymienia główne założenia Manifestu Rządu Narodowego przedstawia przyczyny rabacji w Galicji objaśnia skutki powstania w 1846 r. objaśnia pojęcia: kasyno gostyoskie, Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Męskiej, Młoda Polska, Zemsta Ludu, Komitet w Poznaniu, Związek Narodu Polskiego, Związek Plebejuszy - omawia działalnośd: Fryderyka Wilhelma IV, Gustawa Potworowskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Joachima Lelewela, Józefa Zaliwskiego, Henryka Kamioskiego, Walentego Stefaoskiego, Piotra Ściegiennego, Ludwika Gorzkowskiego, Aleksandra Grzegorzewskiego, Aleksandra Wielopolskiego - objaśnia znaczenie dat: 1833, - wskazuje na mapie: zasięg rabacji - porównuje sytuację Polaków w poszczególnych zaborach po powstaniu listopadowym - ocenia działalnośd organizacji spiskowych 1 Wiosna ludów objaśnia pojęcia: wiosna ludów, konstytucja oktrojowana, autonomia - omawia działalnośd: Ludwika Napoleona, Fryderyka Wilhelma IV, Franciszka Józefa, Lajosa Kossutha, Wiktora Emanuela II objaśnia znaczenie dat: , wskazuje na mapie: zasięg wiosny ludów w Europie, Paryż, Berlin, Wiedeo, Rzym - przedstawia przyczyny wiosny ludów w różnych krajach Europy - wskazuje przykłady zmian polityczno- -ustrojowych, społecznych i narodowych w czasie wiosny ludów przedstawia kolejne etapy rozszerzania władzy przez Ludwika Napoleona - przedstawia przyczyny klęski ruchów narodowych we Włoszech i na Węgrzech - objaśnia pojęcia: rojaliści, republikanie, socjaliści, bonapartyści, bankiety, II republika, Komisja Luksemburska, warsztaty narodowe, plebiscyt, II cesarstwo, dekompozycja, parlament frankfurcki, duże Niemcy, małe Niemcy, Korona św. Stefana, madziaryzacja - omawia działalnośd: Alphonse a de Lamartine a, Sándora Petöfiego, Ludwika Filipa Orleaoskiego, Ferdynanda I Habsburga, Klemensa Metternicha, Alfreda von Windischgrätza, Iwana Paskiewicza, Piusa IX, Ferdynanda Burbona, Josepha Radetzky ego - objaśnia znaczenie dat: luty 1848, grudzieo 1851, 2 grudnia 1852, marzec 1848 wskazuje na mapie:pragę, Frankfurt nad Menem, ziemie Korony św. Stefana, Custozę, Novarę, Wenecję - wskazuje powiązania między zjawiskami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi - ocenia rolę parlamentu frankfurckiego - ocenia znaczenie wiosny ludów 1 Polacy a wiosna ludów objaśnia pojęcia: autonomia, uwłaszczenie, Za wolnośd waszą i naszą, - objaśnia pojęcia: Komitet Narodowy - omawia działalnośd: Karola Libelta, Walentego Stefaoskiego, Gustawa

12 - omawia działalnośd: Ludwika Mierosławskiego, Józefa Bema - objaśnia znaczenie dat:1848 wskazuje na mapie: zasięg wiosny ludów na ziemiach polskich przedstawia przyczyny, przebieg i skutki powstania w Wielkopolsce - przedstawia przebieg i skutki wiosny ludów w Galicji charakteryzuje postawę chłopów polskich w czasie wiosny ludów przedstawia przyczyny i wskazuje przykłady zaangażowania Polaków w europejską wiosnę ludów Potworowskiego, Wilhelma von Willisena, Wiktora Heltmana, Franciszka Smolki, Franza Stadiona, Adama Mickiewicza, Wojciecha Chrzanowskiego, Józefa Wysockiego, Henryka Dembioskiego objaśnia znaczenie dat: marzec 1848, kwiecieo-maj 1848, kwiecieo wskazuje na mapie: kraje, w których Polacy uczestniczyli w wydarzeniach wiosny ludów - wskazuje wpływ wydarzeo wiosny ludów w Europie na postawy Polaków - ocenia udział Polaków w wiośnie ludów 1 Świat po kongresie wiedeoskim powtórzenie - objaśnia pojęcia, omawia działalnośd osób, wymienia daty i wskazuje na mapie tereny omawiane na poprzednich zajęciach - wskazuje przykłady polskiej działalności gospodarczej, oświatowej, kulturalnej w pierwszej połowie XIX w. przedstawia przemiany ekonomiczne i społeczne w świecie pokongresowym - objaśnia pojęcia, omawia działalnośd osób, wymienia daty i wskazuje na mapie tereny omawiane na poprzednich zajęciach - objaśnia i ocenia funkcjonowanie systemu wiedeoskiego w pierwszej połowie XIX w. - przedstawia i ocenia argumenty zwolenników i przeciwników organizowania polskich powstao niepodległościowych - wskazuje powiązania i zależności między zmianami politycznymi, ideowymi, ekonomicznymi i społecznymi 1 Wojna krymska i jej skutki objaśnia pojęcia: chory człowiek Europy, Święte Przymierze, odwilż posewastopolska omawia działalnośd: Mikołaja I, Napoleona III, Aleksandra II objaśnia znaczenie dat: wskazuje na mapie: paostwa uczestniczące w wojnie krymskiej, Półwysep Krymski, Paryż wymienia przyczyny wybuchu wojny krymskiej wskazuje przyczyny klęski armii rosyjskiej w wojnie krymskiej - przedstawia skutki wojny krymskiej przedstawia główne reformy Aleksandra II przeprowadzone w Rosji objaśnia pojęcia: panslawizm, mir, ziemstwo - omawia działalnośd: Franciszka Józefa, Abdulmecida I, Aleksandra Walewskiego objaśnia znaczenie dat:1861, wskazuje na mapie: cieśniny czarnomorskie, Serbię, Mołdawię, Wołoszczyznę, Sewastopol - ocenia główne reformy przeprowadzone w Rosji w czasach Aleksandra II

13 2 Powstanie styczniowe objaśnia pojęcia:odwilż posewastopolska, Towarzystwo Rolnicze, biali, czerwoni, branka, Rząd Narodowy, dyktator, uwłaszczenie omawia działalnośd:aleksandra II, Andrzeja Zamoyskiego, Aleksandra Wielopolskiego, Romualda Traugutta objaśnia znaczenie dat: 22 stycznia 1863, marzec 1864 wskazuje na mapie: Królestwo Polskie, cesarstwo rosyjskie, Królestwo Pruskie, cesarstwo Francji, miejsca głównych bitew powstania styczniowego - wymienia przyczyny i wskazuje przykłady patriotycznego ożywienia w Królestwie Polskim na początku lat 60. XIX w. - przedstawia poglądy białych, czerwonych oraz Aleksandra Wielopolskiego - przedstawia główne założenia manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego - objaśnia charakter walk powstaoczych - przedstawia działalnośd konspiracyjnego paostwa polskiego - omawia zmiany, które chciał wprowadzid Romuald Traugutt - objaśnia pojęcia: Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Medyko-Chirurgiczna, mesjanizm narodu polskiego, żałoba narodowa, Dyrekcja Krajowa, Komitet Miejski, Ziemla i Wola, Komitet Centralny Narodowy, millenerzy, lojalizm, Szkoła Główna, oczynszowanie, Tymczasowy Rząd Narodowy, partie, paostwo podziemne, żuawi śmierci - omawia działalnośd: Michaiła Gorczakowa, Karla Lamberta, Aleksandra Lüdersa, Leopolda Kronenberga, Edwarda Jurgensa, Ludwika Mierosławskiego, Ignacego Chmieleoskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Zygmunta Padlewskiego, Napoleona III, Zygmunta Szczęsnego Felioskiego, księcia Konstantego, Mariana Langiewicza, Stefana Bobrowskiego, Antoniego Mackiewicza, Zygmunta Sierakowskiego, Michała Heydenreicha, Andrieja Potiebni, François Rochebrune a, Otto von Bismarcka, - objaśnia znaczenie dat: luty 1861, kwiecieo 1861, październik 1861, 1862, luty 1863, marzec 1863, maj 1863, sierpieo 1864, 1865 wskazuje na mapie: zasięg powstania styczniowego - porównuje programy stronnictwa białych i czerwonych - ocenia postawę Aleksandra Wielopolskiego objaśnia przyczyny klęski powstania styczniowego - ocenia powstanie styczniowe 1 Wojna secesyjna - objaśnia pojęcia: izolacjonizm, abolicjonizm, demokraci, republikanie, secesja, Unia, Konfederacja (Skonfederowane Stany Ameryki Północnej) - omawia działalnośd: Abrahama Lincolna, Jeffersona Daviesa, Roberta Lee, Ulyssesa Granta - objaśnia znaczenie dat: wskazuje na mapie: miejsca głównych bitew wojny secesyjnej - wyjaśnia moralne, polityczne i ekonomiczne przyczyny sporu o utrzymanie niewolnictwa w USA - wskazuje czynniki, które zdecydowały o zwycięstwie Unii w wojnie secesyjnej - przedstawia najważniejsze skutki wojny secesyjnej objaśnia pojęcia: doktryna Monroe, kompromis Missouri, wojna totalna, XIII poprawka - omawia działalnośd: Jamesa Monroe, Johna Browna, Harriet Beecher-Stowe, Williama Shermana, Johna Bootha - objaśnia znaczenie dat: 1823, 1860, 1862, 1863, ocenia charakter walk podczas wojny secesyjnej 1 Zjednoczenie Włoch i powstanie Austro- Węgier objaśnia pojęcia: risorgimento, autonomia, paostwo dualistyczne omawia działalnośd:wiktora Emanuela II, Camillo Cavoura, Giuseppe Garibaldiego, Franciszka Józefa - objaśnia znaczenie dat: 1861, wskazuje na mapie: Królestwo Sardynii (Piemont), cesarstwo Francji, cesarstwo austriackie, Królestwo Obojga Sycylii, Paostwo - objaśnia pojęcia: wyprawa tysiąca czerwonych koszul, więzieo Watykanu objaśnia znaczenie dat: 1858, , 1866, 1870, omawia działalnośd: Mazziniego, Napoleona III, Piusa IX, Aleksandra Bacha, Agenora Gołuchowskiego wskazuje na mapie:magentę, Solferino, Villafranca, Sabaudię, Niceę, etapy zjednoczenia Włoch, częśd austriacką i węgierską Austro-Węgier

14 Kościelne, Wenecję wskazuje czynniki, które sprzyjały zjednoczeniu Włoch - przedstawia główne etapy procesu zjednoczenia - wymienia główne grupy narodowościowe imperium Habsburgów - przedstawia zmiany wprowadzone w paostwie austriackim w 1867 r. - ocenia znaczenie Wiktora Emanuela II, Cavoura, Garibaldiego i Mazziniego dla dziejów Włoch - wyjaśnia przyczyny nadawania autonomii poszczególnym grupom narodowym przez Franciszka Józefa 1 Zjednoczenie Niemiec objaśnia pojęcia: krew i żelazo, Związek Północnoniemiecki, II Rzesza Niemiecka omawia działalnośd:wilhelma I, Otto von Bismarcka, Napoleona III objaśnia znaczenie dat:1867, , 18 stycznia 1871 wskazuje na mapie: Królestwo Pruskie, cesarstwo austriackie, cesarstwo Francji - wskazuje cele polityki Otto von Bismarcka - przedstawia główne etapy procesu jednoczenia Niemiec - przedstawia warunki pokojowe narzucone Austrii i Francji objaśnia pojęcia: Związek Niemiecki, depesza emska, - omawia działalnośd: Helmutha von Moltke, Aleksandra II, Franciszka Józefa, Leopolda Hohenzollern Sigmaringen - objaśnia znaczenie dat: 1864, 1866 wskazuje na mapie: Związek Niemiecki, Królestwo Danii, Sado-wą, Metz, Sedan, etapy jednoczenia Niemiec - porównuje cele polityczne i ocenia skutecznośd działao Napoleona III i Otto von Bismarcka - ocenia skutecznośd polityki wewnętrznej i zewnętrznej Bismarcka w zjednoczonych Niemczech 1 Gospodarka i społeczeostwo w drugiej połowie XIX w. objaśnia pojęcia: mechanizacja, nawozy sztuczne, wiek węgla i stali, elektryfikacja, monopolizacja, urbanizacja, emigracja zarobkowa - omawia działalnośd: Ludwika Pasteura, Alfreda Nobla, Henry ego Forda, Wilbura i Orville a Wright, Rudolfa Diesla, Thomasa Edisona, Samuela Morse a, Aleksandra Bella, Guglielmo Marconiego, Ignacego Łukasiewicza objaśnia znaczenie dat:1853, 1876, 1903 wskazuje na mapie: potęgi gospodarcze świata w drugiej połowie XIX w. - wyjaśnia przyczyny i wskazuje znaczenie przemian w rolnictwie w drugiej połowie XIX w. wymienia najważniejsze odkrycia naukowe i techniczne drugiej połowy XIX w. - objaśnia zjawisko monopolizacji i wskazuje jego skutki - wymienia przyczyny i wskazuje kierunki emigracji zarobkowej - objaśnia pojęcia: kartel, syndykat, trust, koncern - omawia działalnośd :Justusa Liebiga, Henry ego Bessemera, Pierre a Martina, Wilhelma i Friedricha Siemensów, Paula Heroul ta, Charlesa Martina Halla, Étienne a Lenoira, Nikolausa Otto, Gottlieba Daimlera, Carla Benza, Louisa Blériota, Michaela Faradaya, Nikoli Tesli, Sebastiana Ferranti, Heinricha Herza, Beniamina Sillimana, Alfreda Kruppa, Johna Rockefellera, - przedstawia dynamikę zmian ekonomicznych na świecie w XIX w., wykorzystując dane statystyczne - wskazuje powiązania między zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi

15 1 Kolonializm w XIX w. objaśnia pojęcia: kolonializm, wojny burskie, dominium, doktryna Monroe, wojna opiumowa, powstanie bokserów, samuraj, epoka Meiji omawia działalnośd: Wiktorii, Wilhelma II, Napoleona III, Mutsuhito - objaśnia znaczenie dat:1876, , , , 1898, wskazuje na mapie: główne tereny opanowane przez paostwa kolonialne - wyjaśnia i klasyfikuje przyczyny tworzenia kolonii w XIX w. - wymienia główne imperia kolonialne i przedstawia proces ich budowania - wskazuje przyczyny dominacji armii europejskich nad ludami Afryki i Azji - objaśnia pojęcia: protektorat, obóz koncentracyjny, Zulusi, powstanie sipajów, Kompania Wschodnioindyjska, Legia Cudzoziemska, powstanie tajpingów, szogun - objaśnia znaczenie dat: wskazuje na mapie: obszary konfliktów kolonialnych - ocenia skutki kolonializmu dla dziejów świata 1 Nowe ideologie polityczne 2 Ziemie polskie na przełomie XIX i XX w. objaśnia pojęcia:monarchia konstytucyjna, monarchia absolutna, republika, powszechne prawo wyborcze, konserwatyzm, liberalizm, Manifest komunistyczny, socjalizm naukowy, kapitaliści, proletariusze, walka klas, internacjonalistyczna rewolucja, komunizm, Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników (I Międzynarodówka), Socjaldemokratyczna Partia Robotniczej Rosji (SDPRR), II Międzynarodówka, rewizjoniści, mienszewicy, bolszewicy, socjaldemokracja, chrześcijaoska demokracja (chadecja), nacjonalizm omawia działalnośd:karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Otto von Bismarcka, Włodzimierza Ilicza Uljanowa (Lenina), Eduarda Bernsteina, Leona XIII objaśnia znaczenie dat: , 1889, 1891 wskazuje na mapie: paostwa z drugiej połowy XIX w., sklasyfikowane wg formy rządów - przedstawia zmiany w ideologii liberalnej i konserwatywnej w drugiej połowie XIX w. - przedstawia założenia ideologii marksistowskiej - wskazuje cele i przedstawia działalnośd I Międzynarodówki - przedstawia zmiany w poglądach Kościoła w XIX w. w sprawach społecznych objaśnia pojęcia: Kulturkampf, prowincja poznaoska, germanizacja, Komisja Kolonizacyjna, hakata, praca organiczna, - objaśnia pojęcia: system kurialny, liberalizm socjalny, Związek Komunistów, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Partia Pracy, narodnicy (Ziemla i Wola, Narodna Wola), eserowcy (Partia Socjalistycznych Rewolucjonistów), anarchiści, reformiści, Rerum novarum, solidaryzm społeczny - omawia działalnośd: Beniamina Disraelego, Johna Stuarta Milla, Jeana Blanca, Louis Blanquiego, Pierre a Proudhona, Ferdinanda Lassalle a, Jamesa MacDonalda, Alexandre a Milleranda, Aleksandra Hercena, Gieorgija Plechanowa, Michaiła Bakunina, Piotra Kropotkina, Karla Kautsky ego, Karla Liebknechta, Róży Luksemburg, Lwa Martowa, Piusa IX, Josepha Gobineau - objaśnia znaczenie dat: 1848, 1898, wskazuje powiązania między rozwojem ruchu socjalistycznego a przemianami polityczno- -społecznymi w drugiej połowie XIX w. - porównuje oraz ocenia ideologię komunistyczną i socjaldemokratyczną - wskazuje związki XIX-wiecznych ideologii ze współczesnym życiem politycznym - objaśnia pojęcia: repolonizacja, rugi pruskie, ustawa kagaocowa, nowela osadnicza, ustawa wywłaszczeniowa, Centralne Towarzystwo Gospodarcze,

16 ruch spółdzielczy, solidaryzm narodowy, inteligencja, rusyfikacja, Kraj Przywiślaoski, lojaliści, pozytywiści warszawscy, praca u podstaw, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, emigracja zarobkowa, autonomia, trójlojalizm - omawia działalnośd: Otto von Bismarcka, Wojciecha Drzymały, Hipolita Cegielskiego, Piotra Wawrzyniaka, Aleksandra Apuchtina, Aleksandra Świętochowskiego, Bolesława Prusa, Franciszka Józefa, Agenora Gołuchowskiego, Jana Matejki, Stanisława Wyspiaoskiego objaśnia znaczenie dat:1866, , 1901 wskazuje na mapie: ziemie polskie pod zaborami, paostwa zaborcze - przedstawia sytuację ekonomiczną na ziemiach polskich we wszystkich zaborach - objaśnia politykę każdego z paostw zaborczych wobec Polaków - objaśnia postawy Polaków wobec polityki poszczególnych paostw zaborczych czytelnie ludowe, depolonizacja, Sejm Krajowy, Wydział Krajowy, Teka Stańczyka, krakowska szkoła historyczna - objaśnia znaczenie dat: 1869, 1885, 1886, 1894, 1904, 1908 wyjaśnia przyczyny gospodarczego zróżnicowania ziem polskich pod zaborami - porównuje sytuację Polaków w poszczególnych zaborach 2 Polskie partie polityczne w drugiej połowie XIX w. objaśnia pojęcia: Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (Wielki Proletariat, I Proletariat), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), program paryski, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP), Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Liga Polska, Liga Narodowa, endecja, Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), PSL-Lewica, PSL Piast omawia działalnośd: Ludwika Waryoskiego, Józefa Piłsudskiego, Róży Luksemburg, Feliksa Dzierżyoskiego, Zygmunta Miłkowskiego, Zygmunta Balickiego, Romana Dmowskiego, Stanisława Stojałowskiego, Marii i Bolesława Wysłouchów, Wincentego Witosa -objaśnia znaczenie dat: , 1887, 1892, 1893, 1895, wskazuje na mapie: ziemie polskie pod zaborami, paostwa zaborcze - wyjaśnia przyczyny pojawienia się nowych idei politycznych na ziemiach polskich - przedstawia okoliczności powstania i omawia działalnośd Wielkiego Proletariatu przedstawia okoliczności powstania, założenia i działalnośd ruchu narodowego na ziemiach polskich - przedstawia okoliczności powstania, założenia i działalnośd ruchu ludowego na ziemiach polskich - objaśnia pojęcia: kasy oporu, program brukselski, Związek Młodzieży Polskiej Zet, ruch wszechpolski, egoizm narodowy - objaśnia znaczenie dat: porównuje oraz ocenia założenia nurtu niepodległościowego i internacjonalistycznego w polskim ruchu robotniczym - wskazuje związki między sytuacją ekonomiczno-społeczną i polityczną a rozwojem różnych nurtów politycznych na ziemiach polskich pod zaborami

17 1 Świat przełomu XIX i XX w. objaśnia pojęcia:analfabetyzm, powszechny obowiązek szkolny, filozofia pozytywistyczna, la belle époque, fin de siècle omawia działalnośd:ludwika Pasteura, Wilhelma Roentgena, Jules Verne a, Augusta Comte a, Friedricha Nietzsche - przedstawia najważniejsze zmiany cywilizacyjne w drugiej połowie XIX w. i ich wpływ na życie codzienne ludności - objaśnia główne kierunki filozoficzne drugiej połowy XIX i początków XX w. objaśnia pojęcia: agencja prasowa - wyjaśnia przyczyny dominacji cywilizacyjnej Europy i Ameryki Północnej nad resztą świata w XIX w. 1 Rewolucja 1905 r. w Rosji i na ziemiach polskich objaśnia pojęcia: krwawa niedziela, Manifest październikowy, bolszewicy, Duma Paostwowa, SDKPiL, PPS, endecja, strajk powszechny, autonomia, Koło Polskie, PPS-Lewica ( młodzi ), PPS- Frakcja Rewolucyjna ( starzy ) omawia działalnośd: Aleksandra III, Mikołaja II, Lenina, Piotra Stołypina, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego objaśnia znaczenie dat:1904, 22 stycznia 1905, październik 1905, - wskazuje na mapie:rosję, Japonię, Koreę, Mandżurię, Sachalin, Petersburg, ziemie polskie zaboru rosyjskiego - przedstawia genezę i przebieg wojny rosyjsko-japooskiej - objaśnia okoliczności wybuchu rewolucji w Rosji - opisuje rozwój rewolucji rosyjskiej w latach przedstawia najważniejsze skutki rewolucji w Rosji - przedstawia postawy Polaków wobec kryzysu w Rosji - opisuje przebieg i wymienia skutki rewolucji na ziemiach polskich objaśnia pojęcia: Rady Delegatów Robotniczych, Rady Delegatów Żołnierskich, ochrana, Rada Paostwa, krawaty stołypinowskie, lojaliści, Organizacja Spiskowo- Bojowa PPS, Stronnictwo Polityki Realnej (realiści), Narodowy Związek Robotniczy, krwawa środa - objaśnia znaczenie dat: maj 1905, wrzesieo 1905, porównuje ustrój polityczny Rosji oraz paostw Europy Zachodniej i USA - dostrzega i wskazuje zależności między sytuacją w Rosji i na ziemiach polskich

18

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D Tematy 1. W dobie wielkich odkryć geograficznych. 2.Przemiany gospodarczospołeczne w Europie. 3.Humanizm i odroczenie. 4.Reformacja i jej skutki. 5.Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) Temat DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1. Przemiany cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku 4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Pytanie 1/37 Po kongresie wiedeńskim z ziem polskich powstały: A. Królestwo Polskie B. Wielkie Księstwo Poznańskie C. Rzeczpospolita Krakowska Pytanie 2/37 Królestwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska ZAKRES TEMATYCZNY PODSTAWOWE (P) Wielkie odkrycia - definiuje pojęcia: karawela, geograficzne sekstans, astrolabium, busola -wie kim byli Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II DZIAŁ WYMAGAŃ KONIECZNYCH. Ocena dopuszczająca. PODSTAWOWY. Ocena dostateczna. ROZSZERZONY. Ocena dobra. DOPEŁNIAJĄCY. Ocena bardzo dobra. WYKRACZAJĄCY. Ocena celująca.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM mgr Anna Rajda WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM KLASA III OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna daty: 1789

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach www.awans.net Publikacje nauczycieli Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum opublikowana w Internetowym

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Dział II: WIEK XVII ŁĄCZNIK CZY ODDZIELNA EPOKA? WYMAGANIA K P R D

Dział II: WIEK XVII ŁĄCZNIK CZY ODDZIELNA EPOKA? WYMAGANIA K P R D Tematy 1. Absolutyzm we Francji. 2. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w. 3. Rzeczypospolita a Kozacy. 4.Konflikty Rzeczypospolitej z sąsiadami w drugiej połowie XVII w. 5.Przemiany

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia 1.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Rozdział I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX wieku -zna postać Napoleona, daty 1804,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. (ocena dostateczne) Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Wymagania podstawowe. (ocena dostateczne) Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Historia Zakres rozszerzony Dział Temat Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test a Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test podsumowujący rozdział IV 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot historia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: POLSKA I POLACY OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: seminarium Liczba miejsc: Rok: I 2012/2013 Język: polski Semestr: zimowy Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII

Spis treści. Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Wstęp... V Podstawowa bibliografia... XVII Rozdział I. Początki administracji... 1 1. Starożytność... 1 I. Despotie wschodnie... 1 1. Rys historyczny... 1 2. Administracja centralna i terytorialna... 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

2. Czas wielkich zmian

2. Czas wielkich zmian 2. Czas wielkich zmian Pytanie 1/47 Bostońskie picie herbaty odbyło się w: A. 1771 roku B. 1773 roku C. 1783 roku D. 1777 roku Pytanie 2/47 Północ kolonii brytyjskiej charakteryzowała się: A. rozwojem

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości.

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Literka.pl Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Data dodania: 2012-06-10 21:45:07 Autor: Katarzyna Kozioł Jest to test opracowany przeze mnie na bazie testu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KLASA III b, e

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KLASA III b, e ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI KLASA III b, e WYMAGANIA OGÓLNE Na ocenę dopuszczającą uczeń: I. w zakresie chronologii historycznej: sytuuje wydarzenia, zjawiska

Bardziej szczegółowo

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę.

2. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy: Inflanty, ziemię smoleńską, ziemię czernihowską, wschodnią Ukrainę. 1. Uzupełnij schemat wpisując w odpowiednie miejsca podane pojęcia: wojsko, izba poselska, urzędnicy, skarb, prawo, waluta, król, senat, polityka zagraniczna. RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 2. Wpisz w odpowiednie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII 1.Europa na przełomie epok. - pamięta i operuje pojęciami: czynsz, pańszczyzna, gospodarka pieniężna, karawela, astrolabium, kolonia, konkwistador,

Bardziej szczegółowo

Emigranci i spiskowcy

Emigranci i spiskowcy Emigranci i spiskowcy Historia Polski Klasa II LO Plan Powtórzenie Początki emigracji Przemarsz przez Niemcy Emigranci we Francji Komitet Lelewelowski Towarzystwo Demokratyczne Gromady Ludu Polskiego Hotel

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach 1815 1864 ZESTAWIENIE

Ziemie polskie w latach 1815 1864 ZESTAWIENIE Ziemie polskie w latach 1815 1864 ZESTAWIENIE Tematy: 1. Ziemie polskie w latach 1815 1830 2. Geneza powstania 3. Powstanie listopadowe. 4. Wielka Emigracja. 5. Ziemie polskie w latach 1831 1846. 6. Wiosna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny edukacyjne

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny edukacyjne Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny edukacyjne Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Od konsulatu do cesarstwa 2. Legiony i Księstwo Warszawskie Zagadnienia, materiał nauczania przejęcie

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Klasa VI U PROGU CZASÓW NOWOŻTNYCH Uczeń otrzymuje ocenę niedostatecz ną gdy: - nie opanował materiału w stopniu dopuszczającym - braki w wiedzy są na tyle duże, że uniemożliwiają zdobycie kolejnych wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie podróże

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2 Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2 PLAN WYNIKOWY i PRZEDMIOTOWY SYSTEM NAUCZANIA Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W TRZECIEJ KLSIE GIMNZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORI I WIEDZ O SPOŁECZEŃSTWIE ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ: GH-H8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego Wschodu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie III Gimnazjum Wymagania programowe dop dst db bdb

Wymagania edukacyjne z historii w klasie III Gimnazjum Wymagania programowe dop dst db bdb dział Wymagania programowe wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej, podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego, zna zasady

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Plan wynikowy dla klasy 2

Bliżej historii. Gimnazjum Plan wynikowy dla klasy 2 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum Plan wynikowy dla klasy 2 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II Temat lekcji 1. Zjednoczenie Włoch Zagadnienia, materiał nauczania wzrost znaczenia Piemontu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM P 1. Kongres wiedeński zna daty obrad kongresu wiedeńskiego potrafi wymienić najważniejsze postanowienia kongresu zna członków Świętego Przymierza

Bardziej szczegółowo