PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS IV-VI mgr Katarzyna Marchowiecka

2 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Tekst jednolity z 1999 r. (Dz. U. nr 41, poz. 413 ze zmianami), z 2001 r. (Dz. U. nr 29, poz. 323 ze zmianami), z 2004 r.(dz. U. nr 199, poz ze zmianami), z 2007 r. (Dz. U. nr83, poz. 562 ze zmianami).

3 Spis treści: I Kontrakt z uczniami i rodzicami. II Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia. III Obszary aktywności. IV Kryteria oceny semestralnej i rocznej. V Dostosowania edukacyjne VI Informacja zwrotna ( nauczyciel uczeń, nauczyciel rodzic, nauczyciel wychowawca klasy pedagog). VII Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania.

4 I. KONTRAKT Z UCZNIEM I RODZICAMI Każdy uczeń: prowadzi zeszyt przedmiotowy (60 kartkowy w kratkę) w razie nieobecności ma obowiązek uzupełniać go systematycznie Posiada zestaw podręczników do historii (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Uczeń ma obowiązek czytania tematu w podręczniku Systematycznie wykonuje zadania domowe Brak zadania zgłasza przed lekcją Braki oznacza się w dzienniku znakiem.znaki te mają wpływ na ocenę końcową, jeśli ich liczba przekroczy trzy W ciągu każdego semestru będą sprawdziany i niezapowiedziane kartkówki nawiązujące do problematyki działu lub kilku ostatnich lekcji uczniowie oceniani będą za: odpowiedzi ustne, znajomość zagadnień z podręcznika i spoza niego, prace pisemne, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji i pracę w grupach wszyscy mają prawo do poprawienia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i kartkówek szczególne osiągnięcia, np. konkursy itp. mają wpływ na ocenę celującą wszyscy uczniowie zobowiązani są dbać o to, by poznawać najważniejsze wydarzenia z historii Polski i rozumieć ich znaczenie dla przyszłości naszego kraju uczniowie potrafią korzystać z mapy i czytać ją.

5 II. NARZĘDZIA, CZAS POMIARU I OBSERWACJI UCZNIA Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą takich narzędzi jak: zapowiedziane ( tygodniowym wyprzedzeniem) prace klasowe, sprawdziany i klasówki obejmujące materiał działu lub jego części (czas oceny i poprawy do 2 tygodni, prawo do poprawy oceny ndst ma uczeń raz w semestrze w ciągu tygodnia) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń niezapowiedziane kartkówki (materiał z 3 ostatnich lekcji, ocenione w ciągu tygodnia) odpowiedzi ustne zadania domowe pisemne i ustne (prace krótko- i długoterminowe) samodzielne i grupowe prace na lekcji aktywność podczas lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji, raz w semestrze na zajęciach odbywających się w raz w tygodniu; 2 razy w semestrze na pozostałych zajęciach uczeń, który nie zgłosił nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną na lekcjach powtórkowych i sprawdzianie nie można zgłaszać nieprzygotowania Rodzaj pracy pisemnej W ciągu dnia W ciągu tygodnia Praca klasowa/sprawdzian 1 2 Kartkówka Bez ograniczeń Bez ograniczeń zadanie domowe powinno być dla wszystkich uczniów formą ćwiczenia wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji (zasady sprawdzania: na każdej lekcji wyrywkowo, 2-3 razy w semestrze całościowo, brak zadania oznacza się znakiem kółka

6 lub kreski, zadanie wykonane oznacza się krzyżykiem lub oceną) wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną uczeń, który nie odrabia zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną po 2 nie odrobionych zadaniach w semestrze (oceny niedostateczne za brak zadania domowego maja wpływ na oceną śródroczną lub roczną) obserwacja ucznia: - przygotowanie do lekcji - systematyczność i pilność - samodzielność - prezentacja własnej pracy - chęć do podejmowania zadań dodatkowych - zachowanie i praca podczas lekcji O planowanych formach pomiaru uczniowie będą odpowiednio wcześniej informowani, podobnie jak o sposobie i czasie poprawiania ocen niedostatecznych. Z regulaminowym wyprzedzeniem uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną zostaną, podobnie jak ich rodzice poinformowani. III. OBSZARY AKTYWNOŚCI Każdy uczeń ma możliwość wykazania się wiadomościami i umiejętnościami podczas następujących czynności: podczas lekcji: - ćwiczenia w operowaniu pojęciami historycznymi - sprawdziany i kartkówki - odpowiedzi ustne - znajomość problematyki lekcji - przygotowanie zadań i tematów dodatkowych

7 - posługiwanie się mapą - rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń - gromadzenie dodatkowych materiałów, wycinków prasowych itp. poza lekcją: - przygotowanie zadania domowego - prace samodzielne krótsze i długoterminowe - przygotowanie do lekcji. IV. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 1. Ocenę semestralną ( roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej ( rocznej). 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną, na miesiąc przed klasyfikacją, nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, który powiadamia zainteresowanych rodziców. 3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: % OCENA Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 29-0 Niedostateczny 5. Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie edukacyjnym i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 6. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego z uwzględnieniem rozwoju ucznia. 7. Podczas wystawiania oceny semestralnej i rocznej brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności, a także systematyczna praca ucznia i dodatkowo ocena za I semestr przy ocenie rocznej. 8. Pod koniec etapu edukacyjnego jest wystawiana ocena, która jest sumą osiągnięć ucznia i uwzględnia jego rozwój.

8 V. Dla uczniów z deficytami fragmentarycznymi, posiadającymi opinie PPP o konieczności dostosowania form i metod nauczania i oceniania, wzięto pod uwagę możliwość występowania następujących problemów: 1. wolne tempo czytania, 2. trudności z zapamiętywaniem i rozumieniem czytanego tekstu, 3. niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek, 4. nieprawidłowa pisownia (z dominacją błędów ortograficznych), 5. popełnianie błędów gramatyczno-logicznych, 6. problemy z zapamiętaniem nazw i danych stanowiących sekwencje, 7. trudności w posługiwaniu się słownikami i wydawnictwami encyklopedycznymi, 8. problemy w analizowaniu tekstów, 9. trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów, 10. kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, materiałami oraz zadaniami, 11. problemy z orientacją przestrzenną, 12. trudności z orientacją na mapach historycznych, 13. trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk, dat, pojęć, 14. problemy ze zrozumieniem tekstów źródłowych (szczególnie posługujących się językiem archaicznym), 15. problemy ze zrozumieniem i wykorzystywaniem tekstów normatywnych, 16. zła orientacja w czasie historycznym, 17. kłopoty z wykorzystaniem wykresów, zestawień statystycznych, zestawień tabelarycznych, tablic poglądowych, 18. problemy ze zrozumieniem i wykorzystaniem przekazów medialnych, 19. trudności w gromadzeniu, selekcjonowaniu i korzystaniu z różnych źródeł informacji, trudności z orientacją na mapie administracyjnej

9 Kryteria ocen w klasie czwartej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie czwartej wymienianych poniżej w wymaganiach koniecznych, i któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu historia i społeczeństwo. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętność przedstawiania siebie i swojej rodziny wiedzę dotyczącą pochodzenia swego imienia i nazwiska opisuje swoje zainteresowania wiedzę dotyczącą cech wyróżniających człowieka wśród innych istot zamieszkujących naszą planetę rozumie na czym polegają różnice w rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego życia rozumie funkcję rodziny i zadań poszczególnych jej członków umie opisać stopnie pokrewieństwa i powinowactwa w swojej rodzinie posiada wiedzę dotyczącą tradycji rodzinnych umie zbudować proste drzewo genealogiczne własnej rodziny (pokrewieństwo proste i boczne) wskazuje na mapie Polski, Kołobrzeg jako miejsce swego zamieszkania zna nazwy swojego województwa zna legendy związane z Polską zna epizody z przeszłości Kołobrzegu zna różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości i sposobów jej przedstawiania posiada wiedzę o zmianach, jakie zachodzą w miejscu zamieszkania posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu umieszczania poznane wydarzenia w przedziałach wiekowych

10 dostrzega związki między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka zna symbole narodowe, nazwę państwa, stolice (dawne i obecną) Wyżej wymienione osiągnięcia uczeń realizuje przy bardzo dużej pomocy nauczyciela, ma problemy ze sformułowaniem jasnej wypowiedzi, zaś do pracy włącza się po uwagach nauczyciela STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, zaś treści podstawowe przekazuje przy pomocy nauczyciela. Ponadto: rozumie znaczenie tradycji przekazywanych w rodzinie umie zbudować drzewo genealogiczne własnej rodziny (wraz z powinowatymi) zna nazwy sąsiednich powiatów i województw umie opowiedzieć legendę związaną z Polską i Kołobrzegiem zna dzieje Poznania potrafi wymienić zabytki swojej miejscowości sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia naszej ery) sporządzania przy pomocy nauczyciela streszczenia wyznaczonych partii materiału zna pojęcie Unia Europejska i wie, ze od maja 2004 roku Polska jest jej członkiem STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej. Ponadto uczeń posiadł następujące osiągnięcia: umiejętność przedstawiania sylwetek wybranych postaci historycznych dostrzega różnice rozwojowe w zakresie potrzeb podstawowych, intelektualnych i innych

11 umiejętność opisania i porównania historycznego i współczesnego modelu rodziny umiejętność samodzielnego formułowania wypowiedzi i dobra ich argumentacja próbuje samodzielnie wiązać wydarzenia w łańcuch przyczynowo skutkowy umiejętność przedstawiania treści w postaci graficznej, np. rysunki lub postaci plastycznej np. makiety zna i umie opowiedzieć wybrane legendy polskie zna organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka i niosące pomoc dzieciom STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował treści wymienione wyżej i potrafi twórczo przetworzyć posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych. Ponadto uczeń : poszukuje innych, niż zaproponowane w podręczniku, rozwiązania np. sytuacji konfliktowych samodzielnie analizuje i interpretuje ilustracje, tworzy na ich podstawie np. opowiadanie historyczne samodzielnie definiuje pojęcia na podstawie wiedzy własnej lub innych źródeł i konfrontuje z umieszczanymi w podręczniku sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia p.n.e. i n.e.) wykazuje inicjatywę porównuje sytuację dzieci w przeszłości i obecnie zna symbole Unii Europejskiej STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte program nauczania, proponuje twórcze rozwiązania problemów z programu nauczania, zna i umie łączyć wydarzenia historyczne w łańcuch przyczynowo -skutkowy, zna i umie opowiedzieć o wydarzeniach i postaciach historycznych poznanych w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa.

12 Kryteria ocen w klasie piątej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie piątej wymienionych w wymaganiach koniecznych, któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z historii i społeczeństwa. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: zna pojęcia z chronologii: wiek, dekada, tysiąclecie zna nazwy i cezury epok: starożytność, średniowiecze zna daty: 476 r., 966 r., 1025 r., 1410 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: państwo, społeczeństwo, monarchia, król, królestwo, koronacja, chrzest wykazuje wiedzę w zakresie następujących zagadnień: początki państwa polskiego (Mieszko I, Bolesław Chrobry); zasługi ostatnich Piastów; istnienie w starożytności państw (Egipt, Grecja, Rzym); zwycięstwo grunwaldzkie umieszcza wydarzenia na osi czasu poza wymienionymi powyżej zna postać Karola Wielkiego opowiada o wybranych zagadnieniach z dziedzictwa kulturowego Greków i Rzymian (igrzyska olimpijskie, teatr grecki, budownictwo rzymskie) oblicza upływ czasu między danymi wydarzeniami historycznym korzysta z podstawowych środków dydaktycznych: podręcznik, mapa, słownik, encyklopedia, tekst źródłowy wiąże wydarzenia historii ojczystej z dziejami powszechnymi opowiada własnymi słowami prosty tekst źródłowy STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, a ponadto:

13 zna daty: 776 r. p.n.e., 753 r. p.n.e., 1000 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: republika, demokracja, cesarstwo, chrześcijaństwo, Piastowie, Jagiellonowie wykazuje się wiedzą w zakresie: osiągnięć cywilizacyjnych Greków i Rzymian (nauka, prawo); skutki zjazdu gnieźnieńskiego; zjednoczenie ziem polskich (Władysław Łokietek) ponadto zna postać Juliusza Cezara wskazuje na mapie państwo Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, polsko- litewskie układa plan zdarzeń rozumie związki przyczynowo- skutkowe omawianych wydarzeń historycznych szuka wyjaśnień, porównuje korzysta z dodatkowych źródeł informacji poza wymienionymi powyżej STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej, a ponadto: swobodnie operuje czasem historycznym pokazuje na mapie zmiany terytorialne (np. rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka) zna daty: 1320 r., 1466 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: rozbicie dzielnicowe, zjednoczenie państwa polskiego, dynastia, Krzyżacy opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Egipcjan (np. piramidy, pismo...) zna zasługi pierwszych Jagiellonów zna postanowienia i skutki testamentu Bolesława Krzywoustego wymienia bogów olimpijskich i dziedziny, którymi się opiekowali przygotowuje samodzielne opowiadanie na określony temat

14 pod kierunkiem nauczyciela interpretuje dany tekst źródłowy dokonuje prób charakterystyki danej postaci historycznej swobodnie operuje czasem historycznym oraz związkami czasowo-przestrzennymi wartościuje fakty historyczne STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wyżej wymienione wymagania, potrafi twórczo przetworzyć posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych, a ponadto: zna daty: 1138 r., 1370r., 1385 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: unia, sztuka romańska i gotycka, kultura rycerska, imperium, gród, podgrodzie opowiada o powstaniu państw starożytnych, państwa Karola Wielkiego, mieszkańcach miast i wsi w średniowiecznej Polsce samodzielnie wykorzystuje szeroką gamę źródeł poza podręcznikowych bez pomocy nauczyciela interpretuje teksty źródłowe, dane liczbowe, itp. bezbłędnie selekcjonuje fakty i zjawiska historyczne przygotowuje dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne na określony temat wykazuje krytycyzm i samodzielność myślenia w ocenie omawianych wydarzeń, postaci historycznych STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, twórczo rozwiązuje problemy z tego programu, zna i potrafi przekazać w formie pisemnej i ustnej wiadomości o wydarzeniach i postaciach, które były omawiane w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa w klasie piątej.

15 Kryteria ocen w klasie szóstej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) aby otrzymać ocenę dopuszczającą, uczeń powinien posiąść następujące wiadomości i umiejętności: wymienia odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba jako początek nowej epoki- dziejów nowożytnych posługuje się pojęciem odrodzenie; wie kim był Mikołaj Kopernik; wymienia Marcina Lutra jako osobę, która zapoczątkowała zmiany w Kościele; wie, że po ostatnim królu z dynastii Jagiellonów w Polsce władzę obejmują kolejno królowie elekcyjni (wymienia przynajmniej 2 z nich); wie, że Rzeczpospolita w XVII wieku prowadziła wojny; wymienia Konstytucję 3 maja jako próbę ratowania Rzeczypospolitej; wymienia trzy rozbiory Polski jako wydarzenia, które doprowadziły do jej upadku; wymienia "Mazurek Dąbrowskiego" jako hymn Polski i opisuje pozostałe symbole narodowe; wie, że wiek XIX i XX obfitował w wynalazki i odkrycia; wie, że Polska odzyskała niepodległość (Józef Piłsudski); zna pojęcia: pierwsza i druga wojna światowa; wie, że Polacy walczyli w czasie okupacji o wolność; wie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej; zna postać Jana Pawła II; pokazuje na mapie: granice państwa polsko-litewskiego za Jagiellonów, granice Drugiej Rzeczypospolitej, obszar współczesnej Polski

16 zna poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1492r., 3 maja 1791r., 1795r., 11 listopada 1918r., 1939r r., 1944r. zna i stosuje podstawowe pojęcia z chronologii; umieszcza daty w odpowiednich przedziałach czasowych. STOPIEŃ DOSTATECZNY Aby otrzymać ocenę dostateczną, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: wymienia wyprawę Ferdynanda Magellana jako dowód kulistości Ziemi; wie, że kolebką odrodzenia były Włochy; wymienia Mikołaja Kopernika jako twórcę teorii heliocentrycznej; wie, dlaczego wygasła dynastia Jagiellonów; stosuje pojęcie królowie elekcyjni; posługuje się pojęciem unia; wymienia najważniejszych królów elekcyjnych (Stefan Batory, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski); wymienia państwa, z którymi Polska prowadziła wojny w XVII wieku; wymienia powstanie kościuszkowskie jako próbę ocalenia niepodległości Polski; wymienia nazwy państw zaborczych; stosuje pojęcie powstania narodowe i wymienia dwa z nich (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe); wymienia najważniejsze wynalazki XIX i XX wieku; opowiada o pierwszej i drugiej wojnie światowej; stosuje pojęcie dyktatura; wymienia formy walki z okupantem (np. powstanie warszawskie) i walki Polaków na frontach drugiej wojny światowej

17 wie, że Europa po drugiej wojnie światowej była podzielona na blok państw socjalistycznych i państwa rządzone demokratycznie; wymienia najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do demokratyzacji Polski, np. utworzenie NSZZ "Solidarność"- Lech Wałęsa, pierwsze powojenne demokratyczne wybory; wymienia poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1517r., 1519r., 1572r., r., 1772r., 1793r., 1794r., 1830r., 1863r., r., 1980r., 1989r.; samodzielnie formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi; umie powiązać wydarzenia w prosty łańcuch przyczynowoskutkowy; prawidłowo posługuje się mapą i korzysta z prostego tekstu źródłowego; umie korzystać z różnych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela. STOPIEŃ DOBRY Aby otrzymać ocenę dobrą, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: opisuje odkrycie morskiej drogi do Indii (Vasco da Gama); wymienia najważniejszych twórców renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł; stosuje pojęcie reformacja; wymienia osiągnięcia Polski w czasie złotego wieku; posługuje się pojęciem unia lubelska; wymienia hołd pruski jako zakończenie problemu krzyżackiego; wymienia cechy renesansu, baroku; opisuje najbardziej znaczące bitwy armii polskiej w XVII wieku (obrona Jasnej Góry, bitwa pod Chocimiem, odsiecz wiedeńska); wymienia postanowienia Konstytucji 3 maja; pokazuje na mapie skutki kolejnych rozbiorów Polski;

18 łączy Piotra Wysockiego z powstaniem listopadowym,a Romualda Traugutta z powstaniem styczniowym; wymienia wybitne postaci kultury i sztuki XIX wieku (np. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko); uzasadnia stwierdzenie, że wynalazki i odkrycia XIX i XX wieku radykalnie zmieniły życie człowieka; opisuje zmiany w społeczeństwie XIX wieku (robotnicy, kapitaliści...); zna przyczyny i przebieg pierwszej i drugiej wojny światowej; uzasadnia, że Związek Radziecki (Józef Stalin), Niemcy (Adolf Hitler) i Włochy (Benito Mussolini) były państwami totalitarnymi; zna poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1498r., 1525r., 1569r., 1573r., 1683r.; formułuje dłuższe wypowiedzi; próbuje oceniać wydarzenia i postaci; sprawnie posługuje się mapą i korzysta z prostego tekstu źródłowego samodzielnie; wykorzystuje różnorodne źródła informacji podane przez nauczyciela. STOPIEŃ BARDZO DOBRY Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: wymienia i omawia skutki odkryć geograficznych; wymienia skutki reformacji; odróżnia unię realną od personalnej; wymienia skutki wojen XVII wieku; pokazuje zmiany na mapie politycznej Europy po pierwszej i po drugiej wojnie światowej;

19 charakteryzuje różnice między powstaniami narodowymi XIX wieku; omawia zmiany społeczne, jakie zaszły w XIX wieku; omawia sposób ukształtowania granic Drugiej Rzeczpospolitej i okoliczności zmian po drugiej wojnie światowej; samodzielnie ocenia wydarzenia i postaci historyczne; analizuje mapę i tekst źródłowy; samodzielnie poszukuje nowych informacji w oparciu o różnorodne źródła informacji. STOPIEŃ CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wszystkie wymienione powyżej wiadomości i umiejętności oraz wykazuje wiedzę i umiejętności z programu nauczania klasy szóstej. Samodzielnie i twórczo rozwiązuje złożone problemy i zagadnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Proponuje nietypowe rozwiązania, które potrafi w sposób atrakcyjny zaprezentować. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych VI. INFORMACJA ZWROTNA Do gromadzenia informacji o uczniu służą: dziennik lekcyjny, opinie komentarze przekazywane o pracy ucznia w zeszycie ucznia, na kartach prac klasowych, kartkówkach, w dzienniczku ucznia. NAUCZYCIEL UCZEŃ

20 Nauczyciel informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania uczniów na początku każdego roku szkolnego zarówno z przedmiotów edukacyjnych, jak i zachowania Nauczyciel przekazuje komentarz w miarę możliwości do każdej wystawionej oceny. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny. Nauczyciel poprzez ocenę motywuje do dalszej pracy. Uzyskane oceny uczeń wpisuje do dzienniczka. Nauczyciel na prośbę ucznia podpisuje je. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace pisemne: uczeń w szkole, rodzic w szkole lub poza nią na pisemny wniosek. Prace przechowywane są do 31 sierpnia następnego roku szkolnego. NAUCZYCIEL- RODZICE Podczas wywiadówek i konsultacji nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom: kalendarz spotkań na cały rok szkolny, informacje o postępach dziecka w nauce ( w dzienniczku lub na odrębnych kartkach), informacje o trudnościach w nauce ucznia, informacje o uzdolnieniach ucznia, wskazówki do pracy z dzieckiem. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen ucznia, które to oceny są dla wymienionych podmiotów jawne

21 NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA KLASY- PEDAGOG SZKOLNY 1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika. 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. VII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji po każdym roku szkolnym lub w ciągu roku szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 2. Nauczyciel zbiera informacje od nauczycieli, rodziców oraz uczniów na temat działającego przedmiotowego systemu oceniania. 3. Ewentualne zmiany muszą być zgodne z innymi dokumentami dotyczącymi oceniania w szkole (zmiany w WSO skutkują zmianami w PSO). UWAGA: Pozostałe sytuacje rozpatrzone są w WSO.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV - VI Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH IV - VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo I. Co sprawdzamy i oceniamy? Poziom opanowania wymagań edukacyjnych niezbędnych w procesie kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Wewnętrzne Zasady Oceniania 2. Podstawa programowa dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016 Informacje wstępne: 1. Kryteria Oceniania regulują zasady oceniania z przyrody uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach. 2. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i historii i społeczeństwo w roku szkolnym 2015/2016 System oceniania z historii został opracowany na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń

- obserwacji ucznia i udziału w zajęciach, dyskusjach, praca w grupie, wypełnianie poleceń PRZEDMIOTOWY system oceniania przyroda I. Obszary podlegające ocenianiu 1. wiedza-wiadomości 2. umiejętności 3. uczestnictwo w zajęciach 4. aktywność Wystawianie ocen odbywa się na podstawie: - obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III.

Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII KLASACH I - III. PSO jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA 1. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie to: odpowiedzi ustne( z 3 ostatnich tematów przy 1 godz./tydzień,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkół nr w Alwerni

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkół nr w Alwerni Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Zespole Szkół nr w Alwerni Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został oparciu o: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Zawód: technik mechanik wg. prog. 31120/T-4/MEiN Cele systemu to: pobudzanie aktywności umysłowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen Wiedza o kulturze Klasy IA, IB, IC, ID, IE Nauczyciel: Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o kulturze 1.Ocenianiu podlegają następujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa. dla klas IV- VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa. dla klas IV- VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa dla klas IV- VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania ma na celu bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajamiane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z kryteriami ocen poszczególnych form aktywności. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Matematyka 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. celujący Uczeń posiada wiedzę i umiejętności w 100% odzwierciedlające program nauczania matematyki w danej klasie. Poprawnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI. Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI. Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV-VI Szkoła Podstawowa Nr5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie- Skłodowskiej w Ozorkowie 1. Podstawa prawna do opracowania PSO: -Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI 1 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI Ocenianie przedmiotowe z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami z 10 czerwca 2015 roku w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest skorelowany z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Oceny są jawne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. J. angielski, Historia

Przedmiotowy System Oceniania. J. angielski, Historia Przedmiotowy System Oceniania J. angielski, Historia Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Przedmiotowy System Oceniania ( PSO ) z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI I. Cele edukacyjne Opracowały: Anna Skowrońska i Izabela Pirowska 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością. 2. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody Przedmiotowy system oceniania z przyrody Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów jest zgodne z WSO. Jego podstawę stanowią ustalone wymagania programowe na poszczególne poziomy. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH II i III GIMNAZJUM NR 1 W MYŚLENICACH Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa OCENIANIE PRZEDMIOTOWE edukacja dla bezpieczeństwa I Ocenianie bieżące 1. Formy aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu 1. Ustne: a) ocena z odpowiedzi ustnej; obejmuje zakres materiału z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM 4 SPORTOWYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM 4 SPORTOWYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM 4 SPORTOWYM 1.Podstawa prawna 1.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013

Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum i liceum w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiotem oceny z wiedzy o społeczeństwie są 1. Wiadomości ( stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o :

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1.Nową podstawę programową. 2.WSO. 3.Program nauczania geografii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Gostyniu Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Kontrakt z uczniem III. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015 OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda z dn.23.08.2007r. (kl. V- VI)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne w Zielonej Górze 2015/2016 Podstawy przedsiębiorczości ujęto jako przedmiot w nowej podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) Przedmiotowy System Oceniania ( PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo