PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS IV-VI mgr Katarzyna Marchowiecka

2 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Tekst jednolity z 1999 r. (Dz. U. nr 41, poz. 413 ze zmianami), z 2001 r. (Dz. U. nr 29, poz. 323 ze zmianami), z 2004 r.(dz. U. nr 199, poz ze zmianami), z 2007 r. (Dz. U. nr83, poz. 562 ze zmianami).

3 Spis treści: I Kontrakt z uczniami i rodzicami. II Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia. III Obszary aktywności. IV Kryteria oceny semestralnej i rocznej. V Dostosowania edukacyjne VI Informacja zwrotna ( nauczyciel uczeń, nauczyciel rodzic, nauczyciel wychowawca klasy pedagog). VII Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania.

4 I. KONTRAKT Z UCZNIEM I RODZICAMI Każdy uczeń: prowadzi zeszyt przedmiotowy (60 kartkowy w kratkę) w razie nieobecności ma obowiązek uzupełniać go systematycznie Posiada zestaw podręczników do historii (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Uczeń ma obowiązek czytania tematu w podręczniku Systematycznie wykonuje zadania domowe Brak zadania zgłasza przed lekcją Braki oznacza się w dzienniku znakiem.znaki te mają wpływ na ocenę końcową, jeśli ich liczba przekroczy trzy W ciągu każdego semestru będą sprawdziany i niezapowiedziane kartkówki nawiązujące do problematyki działu lub kilku ostatnich lekcji uczniowie oceniani będą za: odpowiedzi ustne, znajomość zagadnień z podręcznika i spoza niego, prace pisemne, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji i pracę w grupach wszyscy mają prawo do poprawienia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i kartkówek szczególne osiągnięcia, np. konkursy itp. mają wpływ na ocenę celującą wszyscy uczniowie zobowiązani są dbać o to, by poznawać najważniejsze wydarzenia z historii Polski i rozumieć ich znaczenie dla przyszłości naszego kraju uczniowie potrafią korzystać z mapy i czytać ją.

5 II. NARZĘDZIA, CZAS POMIARU I OBSERWACJI UCZNIA Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą takich narzędzi jak: zapowiedziane ( tygodniowym wyprzedzeniem) prace klasowe, sprawdziany i klasówki obejmujące materiał działu lub jego części (czas oceny i poprawy do 2 tygodni, prawo do poprawy oceny ndst ma uczeń raz w semestrze w ciągu tygodnia) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń niezapowiedziane kartkówki (materiał z 3 ostatnich lekcji, ocenione w ciągu tygodnia) odpowiedzi ustne zadania domowe pisemne i ustne (prace krótko- i długoterminowe) samodzielne i grupowe prace na lekcji aktywność podczas lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji, raz w semestrze na zajęciach odbywających się w raz w tygodniu; 2 razy w semestrze na pozostałych zajęciach uczeń, który nie zgłosił nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną na lekcjach powtórkowych i sprawdzianie nie można zgłaszać nieprzygotowania Rodzaj pracy pisemnej W ciągu dnia W ciągu tygodnia Praca klasowa/sprawdzian 1 2 Kartkówka Bez ograniczeń Bez ograniczeń zadanie domowe powinno być dla wszystkich uczniów formą ćwiczenia wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji (zasady sprawdzania: na każdej lekcji wyrywkowo, 2-3 razy w semestrze całościowo, brak zadania oznacza się znakiem kółka

6 lub kreski, zadanie wykonane oznacza się krzyżykiem lub oceną) wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną uczeń, który nie odrabia zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną po 2 nie odrobionych zadaniach w semestrze (oceny niedostateczne za brak zadania domowego maja wpływ na oceną śródroczną lub roczną) obserwacja ucznia: - przygotowanie do lekcji - systematyczność i pilność - samodzielność - prezentacja własnej pracy - chęć do podejmowania zadań dodatkowych - zachowanie i praca podczas lekcji O planowanych formach pomiaru uczniowie będą odpowiednio wcześniej informowani, podobnie jak o sposobie i czasie poprawiania ocen niedostatecznych. Z regulaminowym wyprzedzeniem uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną zostaną, podobnie jak ich rodzice poinformowani. III. OBSZARY AKTYWNOŚCI Każdy uczeń ma możliwość wykazania się wiadomościami i umiejętnościami podczas następujących czynności: podczas lekcji: - ćwiczenia w operowaniu pojęciami historycznymi - sprawdziany i kartkówki - odpowiedzi ustne - znajomość problematyki lekcji - przygotowanie zadań i tematów dodatkowych

7 - posługiwanie się mapą - rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń - gromadzenie dodatkowych materiałów, wycinków prasowych itp. poza lekcją: - przygotowanie zadania domowego - prace samodzielne krótsze i długoterminowe - przygotowanie do lekcji. IV. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 1. Ocenę semestralną ( roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej ( rocznej). 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną, na miesiąc przed klasyfikacją, nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, który powiadamia zainteresowanych rodziców. 3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: % OCENA Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 29-0 Niedostateczny 5. Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie edukacyjnym i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 6. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego z uwzględnieniem rozwoju ucznia. 7. Podczas wystawiania oceny semestralnej i rocznej brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności, a także systematyczna praca ucznia i dodatkowo ocena za I semestr przy ocenie rocznej. 8. Pod koniec etapu edukacyjnego jest wystawiana ocena, która jest sumą osiągnięć ucznia i uwzględnia jego rozwój.

8 V. Dla uczniów z deficytami fragmentarycznymi, posiadającymi opinie PPP o konieczności dostosowania form i metod nauczania i oceniania, wzięto pod uwagę możliwość występowania następujących problemów: 1. wolne tempo czytania, 2. trudności z zapamiętywaniem i rozumieniem czytanego tekstu, 3. niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek, 4. nieprawidłowa pisownia (z dominacją błędów ortograficznych), 5. popełnianie błędów gramatyczno-logicznych, 6. problemy z zapamiętaniem nazw i danych stanowiących sekwencje, 7. trudności w posługiwaniu się słownikami i wydawnictwami encyklopedycznymi, 8. problemy w analizowaniu tekstów, 9. trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów, 10. kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, materiałami oraz zadaniami, 11. problemy z orientacją przestrzenną, 12. trudności z orientacją na mapach historycznych, 13. trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk, dat, pojęć, 14. problemy ze zrozumieniem tekstów źródłowych (szczególnie posługujących się językiem archaicznym), 15. problemy ze zrozumieniem i wykorzystywaniem tekstów normatywnych, 16. zła orientacja w czasie historycznym, 17. kłopoty z wykorzystaniem wykresów, zestawień statystycznych, zestawień tabelarycznych, tablic poglądowych, 18. problemy ze zrozumieniem i wykorzystaniem przekazów medialnych, 19. trudności w gromadzeniu, selekcjonowaniu i korzystaniu z różnych źródeł informacji, trudności z orientacją na mapie administracyjnej

9 Kryteria ocen w klasie czwartej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie czwartej wymienianych poniżej w wymaganiach koniecznych, i któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu historia i społeczeństwo. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętność przedstawiania siebie i swojej rodziny wiedzę dotyczącą pochodzenia swego imienia i nazwiska opisuje swoje zainteresowania wiedzę dotyczącą cech wyróżniających człowieka wśród innych istot zamieszkujących naszą planetę rozumie na czym polegają różnice w rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego życia rozumie funkcję rodziny i zadań poszczególnych jej członków umie opisać stopnie pokrewieństwa i powinowactwa w swojej rodzinie posiada wiedzę dotyczącą tradycji rodzinnych umie zbudować proste drzewo genealogiczne własnej rodziny (pokrewieństwo proste i boczne) wskazuje na mapie Polski, Kołobrzeg jako miejsce swego zamieszkania zna nazwy swojego województwa zna legendy związane z Polską zna epizody z przeszłości Kołobrzegu zna różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości i sposobów jej przedstawiania posiada wiedzę o zmianach, jakie zachodzą w miejscu zamieszkania posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu umieszczania poznane wydarzenia w przedziałach wiekowych

10 dostrzega związki między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka zna symbole narodowe, nazwę państwa, stolice (dawne i obecną) Wyżej wymienione osiągnięcia uczeń realizuje przy bardzo dużej pomocy nauczyciela, ma problemy ze sformułowaniem jasnej wypowiedzi, zaś do pracy włącza się po uwagach nauczyciela STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, zaś treści podstawowe przekazuje przy pomocy nauczyciela. Ponadto: rozumie znaczenie tradycji przekazywanych w rodzinie umie zbudować drzewo genealogiczne własnej rodziny (wraz z powinowatymi) zna nazwy sąsiednich powiatów i województw umie opowiedzieć legendę związaną z Polską i Kołobrzegiem zna dzieje Poznania potrafi wymienić zabytki swojej miejscowości sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia naszej ery) sporządzania przy pomocy nauczyciela streszczenia wyznaczonych partii materiału zna pojęcie Unia Europejska i wie, ze od maja 2004 roku Polska jest jej członkiem STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej. Ponadto uczeń posiadł następujące osiągnięcia: umiejętność przedstawiania sylwetek wybranych postaci historycznych dostrzega różnice rozwojowe w zakresie potrzeb podstawowych, intelektualnych i innych

11 umiejętność opisania i porównania historycznego i współczesnego modelu rodziny umiejętność samodzielnego formułowania wypowiedzi i dobra ich argumentacja próbuje samodzielnie wiązać wydarzenia w łańcuch przyczynowo skutkowy umiejętność przedstawiania treści w postaci graficznej, np. rysunki lub postaci plastycznej np. makiety zna i umie opowiedzieć wybrane legendy polskie zna organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka i niosące pomoc dzieciom STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował treści wymienione wyżej i potrafi twórczo przetworzyć posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych. Ponadto uczeń : poszukuje innych, niż zaproponowane w podręczniku, rozwiązania np. sytuacji konfliktowych samodzielnie analizuje i interpretuje ilustracje, tworzy na ich podstawie np. opowiadanie historyczne samodzielnie definiuje pojęcia na podstawie wiedzy własnej lub innych źródeł i konfrontuje z umieszczanymi w podręczniku sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia p.n.e. i n.e.) wykazuje inicjatywę porównuje sytuację dzieci w przeszłości i obecnie zna symbole Unii Europejskiej STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte program nauczania, proponuje twórcze rozwiązania problemów z programu nauczania, zna i umie łączyć wydarzenia historyczne w łańcuch przyczynowo -skutkowy, zna i umie opowiedzieć o wydarzeniach i postaciach historycznych poznanych w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa.

12 Kryteria ocen w klasie piątej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie piątej wymienionych w wymaganiach koniecznych, któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z historii i społeczeństwa. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: zna pojęcia z chronologii: wiek, dekada, tysiąclecie zna nazwy i cezury epok: starożytność, średniowiecze zna daty: 476 r., 966 r., 1025 r., 1410 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: państwo, społeczeństwo, monarchia, król, królestwo, koronacja, chrzest wykazuje wiedzę w zakresie następujących zagadnień: początki państwa polskiego (Mieszko I, Bolesław Chrobry); zasługi ostatnich Piastów; istnienie w starożytności państw (Egipt, Grecja, Rzym); zwycięstwo grunwaldzkie umieszcza wydarzenia na osi czasu poza wymienionymi powyżej zna postać Karola Wielkiego opowiada o wybranych zagadnieniach z dziedzictwa kulturowego Greków i Rzymian (igrzyska olimpijskie, teatr grecki, budownictwo rzymskie) oblicza upływ czasu między danymi wydarzeniami historycznym korzysta z podstawowych środków dydaktycznych: podręcznik, mapa, słownik, encyklopedia, tekst źródłowy wiąże wydarzenia historii ojczystej z dziejami powszechnymi opowiada własnymi słowami prosty tekst źródłowy STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, a ponadto:

13 zna daty: 776 r. p.n.e., 753 r. p.n.e., 1000 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: republika, demokracja, cesarstwo, chrześcijaństwo, Piastowie, Jagiellonowie wykazuje się wiedzą w zakresie: osiągnięć cywilizacyjnych Greków i Rzymian (nauka, prawo); skutki zjazdu gnieźnieńskiego; zjednoczenie ziem polskich (Władysław Łokietek) ponadto zna postać Juliusza Cezara wskazuje na mapie państwo Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, polsko- litewskie układa plan zdarzeń rozumie związki przyczynowo- skutkowe omawianych wydarzeń historycznych szuka wyjaśnień, porównuje korzysta z dodatkowych źródeł informacji poza wymienionymi powyżej STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej, a ponadto: swobodnie operuje czasem historycznym pokazuje na mapie zmiany terytorialne (np. rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka) zna daty: 1320 r., 1466 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: rozbicie dzielnicowe, zjednoczenie państwa polskiego, dynastia, Krzyżacy opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Egipcjan (np. piramidy, pismo...) zna zasługi pierwszych Jagiellonów zna postanowienia i skutki testamentu Bolesława Krzywoustego wymienia bogów olimpijskich i dziedziny, którymi się opiekowali przygotowuje samodzielne opowiadanie na określony temat

14 pod kierunkiem nauczyciela interpretuje dany tekst źródłowy dokonuje prób charakterystyki danej postaci historycznej swobodnie operuje czasem historycznym oraz związkami czasowo-przestrzennymi wartościuje fakty historyczne STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wyżej wymienione wymagania, potrafi twórczo przetworzyć posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych, a ponadto: zna daty: 1138 r., 1370r., 1385 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: unia, sztuka romańska i gotycka, kultura rycerska, imperium, gród, podgrodzie opowiada o powstaniu państw starożytnych, państwa Karola Wielkiego, mieszkańcach miast i wsi w średniowiecznej Polsce samodzielnie wykorzystuje szeroką gamę źródeł poza podręcznikowych bez pomocy nauczyciela interpretuje teksty źródłowe, dane liczbowe, itp. bezbłędnie selekcjonuje fakty i zjawiska historyczne przygotowuje dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne na określony temat wykazuje krytycyzm i samodzielność myślenia w ocenie omawianych wydarzeń, postaci historycznych STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, twórczo rozwiązuje problemy z tego programu, zna i potrafi przekazać w formie pisemnej i ustnej wiadomości o wydarzeniach i postaciach, które były omawiane w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa w klasie piątej.

15 Kryteria ocen w klasie szóstej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) aby otrzymać ocenę dopuszczającą, uczeń powinien posiąść następujące wiadomości i umiejętności: wymienia odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba jako początek nowej epoki- dziejów nowożytnych posługuje się pojęciem odrodzenie; wie kim był Mikołaj Kopernik; wymienia Marcina Lutra jako osobę, która zapoczątkowała zmiany w Kościele; wie, że po ostatnim królu z dynastii Jagiellonów w Polsce władzę obejmują kolejno królowie elekcyjni (wymienia przynajmniej 2 z nich); wie, że Rzeczpospolita w XVII wieku prowadziła wojny; wymienia Konstytucję 3 maja jako próbę ratowania Rzeczypospolitej; wymienia trzy rozbiory Polski jako wydarzenia, które doprowadziły do jej upadku; wymienia "Mazurek Dąbrowskiego" jako hymn Polski i opisuje pozostałe symbole narodowe; wie, że wiek XIX i XX obfitował w wynalazki i odkrycia; wie, że Polska odzyskała niepodległość (Józef Piłsudski); zna pojęcia: pierwsza i druga wojna światowa; wie, że Polacy walczyli w czasie okupacji o wolność; wie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej; zna postać Jana Pawła II; pokazuje na mapie: granice państwa polsko-litewskiego za Jagiellonów, granice Drugiej Rzeczypospolitej, obszar współczesnej Polski

16 zna poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1492r., 3 maja 1791r., 1795r., 11 listopada 1918r., 1939r r., 1944r. zna i stosuje podstawowe pojęcia z chronologii; umieszcza daty w odpowiednich przedziałach czasowych. STOPIEŃ DOSTATECZNY Aby otrzymać ocenę dostateczną, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: wymienia wyprawę Ferdynanda Magellana jako dowód kulistości Ziemi; wie, że kolebką odrodzenia były Włochy; wymienia Mikołaja Kopernika jako twórcę teorii heliocentrycznej; wie, dlaczego wygasła dynastia Jagiellonów; stosuje pojęcie królowie elekcyjni; posługuje się pojęciem unia; wymienia najważniejszych królów elekcyjnych (Stefan Batory, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski); wymienia państwa, z którymi Polska prowadziła wojny w XVII wieku; wymienia powstanie kościuszkowskie jako próbę ocalenia niepodległości Polski; wymienia nazwy państw zaborczych; stosuje pojęcie powstania narodowe i wymienia dwa z nich (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe); wymienia najważniejsze wynalazki XIX i XX wieku; opowiada o pierwszej i drugiej wojnie światowej; stosuje pojęcie dyktatura; wymienia formy walki z okupantem (np. powstanie warszawskie) i walki Polaków na frontach drugiej wojny światowej

17 wie, że Europa po drugiej wojnie światowej była podzielona na blok państw socjalistycznych i państwa rządzone demokratycznie; wymienia najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do demokratyzacji Polski, np. utworzenie NSZZ "Solidarność"- Lech Wałęsa, pierwsze powojenne demokratyczne wybory; wymienia poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1517r., 1519r., 1572r., r., 1772r., 1793r., 1794r., 1830r., 1863r., r., 1980r., 1989r.; samodzielnie formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi; umie powiązać wydarzenia w prosty łańcuch przyczynowoskutkowy; prawidłowo posługuje się mapą i korzysta z prostego tekstu źródłowego; umie korzystać z różnych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela. STOPIEŃ DOBRY Aby otrzymać ocenę dobrą, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: opisuje odkrycie morskiej drogi do Indii (Vasco da Gama); wymienia najważniejszych twórców renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł; stosuje pojęcie reformacja; wymienia osiągnięcia Polski w czasie złotego wieku; posługuje się pojęciem unia lubelska; wymienia hołd pruski jako zakończenie problemu krzyżackiego; wymienia cechy renesansu, baroku; opisuje najbardziej znaczące bitwy armii polskiej w XVII wieku (obrona Jasnej Góry, bitwa pod Chocimiem, odsiecz wiedeńska); wymienia postanowienia Konstytucji 3 maja; pokazuje na mapie skutki kolejnych rozbiorów Polski;

18 łączy Piotra Wysockiego z powstaniem listopadowym,a Romualda Traugutta z powstaniem styczniowym; wymienia wybitne postaci kultury i sztuki XIX wieku (np. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko); uzasadnia stwierdzenie, że wynalazki i odkrycia XIX i XX wieku radykalnie zmieniły życie człowieka; opisuje zmiany w społeczeństwie XIX wieku (robotnicy, kapitaliści...); zna przyczyny i przebieg pierwszej i drugiej wojny światowej; uzasadnia, że Związek Radziecki (Józef Stalin), Niemcy (Adolf Hitler) i Włochy (Benito Mussolini) były państwami totalitarnymi; zna poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1498r., 1525r., 1569r., 1573r., 1683r.; formułuje dłuższe wypowiedzi; próbuje oceniać wydarzenia i postaci; sprawnie posługuje się mapą i korzysta z prostego tekstu źródłowego samodzielnie; wykorzystuje różnorodne źródła informacji podane przez nauczyciela. STOPIEŃ BARDZO DOBRY Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: wymienia i omawia skutki odkryć geograficznych; wymienia skutki reformacji; odróżnia unię realną od personalnej; wymienia skutki wojen XVII wieku; pokazuje zmiany na mapie politycznej Europy po pierwszej i po drugiej wojnie światowej;

19 charakteryzuje różnice między powstaniami narodowymi XIX wieku; omawia zmiany społeczne, jakie zaszły w XIX wieku; omawia sposób ukształtowania granic Drugiej Rzeczpospolitej i okoliczności zmian po drugiej wojnie światowej; samodzielnie ocenia wydarzenia i postaci historyczne; analizuje mapę i tekst źródłowy; samodzielnie poszukuje nowych informacji w oparciu o różnorodne źródła informacji. STOPIEŃ CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wszystkie wymienione powyżej wiadomości i umiejętności oraz wykazuje wiedzę i umiejętności z programu nauczania klasy szóstej. Samodzielnie i twórczo rozwiązuje złożone problemy i zagadnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Proponuje nietypowe rozwiązania, które potrafi w sposób atrakcyjny zaprezentować. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych VI. INFORMACJA ZWROTNA Do gromadzenia informacji o uczniu służą: dziennik lekcyjny, opinie komentarze przekazywane o pracy ucznia w zeszycie ucznia, na kartach prac klasowych, kartkówkach, w dzienniczku ucznia. NAUCZYCIEL UCZEŃ

20 Nauczyciel informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania uczniów na początku każdego roku szkolnego zarówno z przedmiotów edukacyjnych, jak i zachowania Nauczyciel przekazuje komentarz w miarę możliwości do każdej wystawionej oceny. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny. Nauczyciel poprzez ocenę motywuje do dalszej pracy. Uzyskane oceny uczeń wpisuje do dzienniczka. Nauczyciel na prośbę ucznia podpisuje je. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace pisemne: uczeń w szkole, rodzic w szkole lub poza nią na pisemny wniosek. Prace przechowywane są do 31 sierpnia następnego roku szkolnego. NAUCZYCIEL- RODZICE Podczas wywiadówek i konsultacji nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom: kalendarz spotkań na cały rok szkolny, informacje o postępach dziecka w nauce ( w dzienniczku lub na odrębnych kartkach), informacje o trudnościach w nauce ucznia, informacje o uzdolnieniach ucznia, wskazówki do pracy z dzieckiem. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen ucznia, które to oceny są dla wymienionych podmiotów jawne

21 NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA KLASY- PEDAGOG SZKOLNY 1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika. 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji. VII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji po każdym roku szkolnym lub w ciągu roku szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 2. Nauczyciel zbiera informacje od nauczycieli, rodziców oraz uczniów na temat działającego przedmiotowego systemu oceniania. 3. Ewentualne zmiany muszą być zgodne z innymi dokumentami dotyczącymi oceniania w szkole (zmiany w WSO skutkują zmianami w PSO). UWAGA: Pozostałe sytuacje rozpatrzone są w WSO.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV - VI Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORUA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORUA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORUA I SPOŁECZEŃSTWO ZGODNY Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIECHNICACH Opracowała: Małgorzata Gulka 1 Przedmiotowy System Oceniania z historii w Szkole Podstawowej I. PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ETAP II - KLASY IV - VI nauczyciel Zdzisław Kaźmierczak 1. Ocenie z historii podlega : a) znajomość: - chronologii historycznej - faktografii - postaci

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH IV - VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczyciel: Katarzyna Jakubowska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa)

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Cele Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. Mobilizowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na lekcjach historii i społeczeństwa

Zasady oceniania na lekcjach historii i społeczeństwa Zasady oceniania na lekcjach historii i społeczeństwa 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. Na pierwszej lekcji każdego roku szkolnego zapoznaje się uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak

Przedmiotowy system oceniania biologia. Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania biologia Opracowanie: Małgorzata Chrobak Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. W procesie dydaktycznym oceniane są wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM I. Zasady obowiązujące w ocenianiu: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO,WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo I. Co sprawdzamy i oceniamy? Poziom opanowania wymagań edukacyjnych niezbędnych w procesie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PSO z przyrody jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni 1) Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie

Przedmiotowy system ocenia z matematyki. w klasach I, II, III gimnazjalnych. Zespołu Szkół w Baczynie Przedmiotowy system ocenia z matematyki w klasach I, II, III gimnazjalnych Zespołu Szkół w Baczynie W roku 2014/2015 1.Wstęp Program nauczania matematyki realizowany jest w wymiarze 4godz. tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z biologii w Społecznym Gimnazjum nr 32 i Liceum Ogólnokształcącym nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. mgr Jolanta Bubacz. - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. mgr Jolanta Bubacz. - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII mgr Jolanta Bubacz 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce - Wdrażanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Wewnętrzne Zasady Oceniania 2. Podstawa programowa dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii. w Gimnazjum w Grzegorzewie

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii. w Gimnazjum w Grzegorzewie Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z historii zostały opracowane na podstawie: a) Programu nauczania historii: DKW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2015/2016 Informacje wstępne: 1. Kryteria Oceniania regulują zasady oceniania z przyrody uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach. 2. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EKONOMIA W PRAKTYCE 1. Podstawa prawna do opracowania PSO 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze i historii i społeczeństwo w roku szkolnym 2015/2016 System oceniania z historii został opracowany na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania - historia w klasach I III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania (PS0) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z biologii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W BLOKU NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W BLOKU NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W BLOKU NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 1. SKALA OCEN. W ZESPOLE SZKÓŁ W CZERNINIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Oceny osiągnięć edukacyjnych ustala się według następującej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Cele kształcenia wymagania ogólne: - poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wiedzę i umiejętności ucznia z wiedzy o społeczeństwie sprawdza się poprzez: - obowiązkowe sprawdziany. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody

Przedmiotowy system oceniania z przyrody SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 10 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GŁOGOWIE Przedmiotowy system oceniania z przyrody Nauczyciel prowadzący: mgr Sylwia Cwynar, mgr Jolanta Bartczak, mgr Ewa Kilimar Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA Nauczyciel: mgr inż. Maria Kowalczyk Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WOS DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WOS DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WOS DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO I KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z kryteriami ocen poszczególnych form aktywności. 2.Każda ocena wystawiona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajdują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. Liceum ogólnokształcące

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. Liceum ogólnokształcące PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY Liceum ogólnokształcące Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY Przedmiotowe ocenianie z przyrody jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania.

Przedmiotowe zasady oceniania. Przedmiot: Geografia. Przedmiotowe zasady oceniania. Cele przedmiotowych zasad oceniania: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, pobudzanie zainteresowań i uzdolnień, uświadamianie

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA Założenia ogólne oceniania: oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z fizyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu Przedmiotowy System Oceniania z fizyki został opracowany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z chemii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA 1. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie to: odpowiedzi ustne( z 3 ostatnich tematów przy 1 godz./tydzień,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z EDUKACJI ZDROWOTNEJ od roku szkolnego 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z EDUKACJI ZDROWOTNEJ od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania z EDUKACJI ZDROWOTNEJ od roku szkolnego 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z biologii w liceum opracowany w oparciu o: Podstawę programową. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany Nauczyciel: Mirosława Gosa Wyposażenie ucznia na zajęciach: Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - PRZYRODA Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA, CHEMIA Klasy I III gimnazjum I. Postanowienia ogólne: 1. Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo