HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV - VI Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak

2 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Tekst jednolity z 1999 r. (Dz. U. nr 41, poz. 413 ze zmianami), z 2001 r. (Dz. U. nr 29, poz. 323 ze zmianami), z 2004 r.(dz. U. nr 199, poz ze zmianami), z 2007 r. (Dz. U. nr83, poz. 562 ze zmianami).

3 Spis treści: I. Kontrakt z uczniami i rodzicami. II. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria oceny semestralnej i rocznej. V. Informacja zwrotna ( nauczyciel uczeń, nauczyciel rodzic, nauczyciel wychowawca klasy pedagog). VI. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania.

4 I. KONTRAKT Z UCZNIEM I RODZICAMI każdy uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy w razie nieobecności ma obowiązek uzupełniać go systematycznie posiada zestaw podręczników do historii uczeń ma obowiązek czytania tematu w podręczniku systematycznie wykonuje zadania domowe brak zadania zgłasza przed lekcją braki oznacza się w dzienniku znakiem.znaki te mają wpływ na ocenę końcową, jeśli ich liczba przekroczy trzy w ciągu każdego semestru będą sprawdziany (2-3) i niezapowiedziane kartkówki nawiązujące do problematyki działu lub kilku ostatnich lekcji uczniowie oceniani będą za odpowiedzi ustne, znajomość zagadnień z podręcznika i spoza niego, prace pisemne, zadania dodatkowe, aktywność na lekcji i pracę w grupach wszyscy mają prawo do poprawienia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i kartkówek sprawdziany uczniowie mogą zabrać do domu, by pokazać je rodzicom i wykonać poprawę szczególne osiągnięcia, np. konkursy itp. mają wpływ na ocenę celującą wszyscy uczniowie zobowiązani są dbać o to, by poznawać najważniejsze wydarzenia z historii Polski i rozumieć ich znaczenie dla przyszłości naszego kraju uczniowie potrafią korzystać z mapy i czytać ją.

5 II. NARZĘDZIA, CZAS POMIARU I OBSERWACJI UCZNIA Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą takich narzędzi: zapowiedziane ( tygodniowym wyprzedzeniem) prace klasowe, sprawdziany i klasówki obejmujące materiał działu lub jego części (czas oceny i poprawy do 2 tygodni, prawo do poprawy oceny ndst ma uczeń raz w semestrze w ciągu tygodnia) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń niezapowiedziane kartkówki (materiał z 3 ostatnich lekcji, ocenione w ciągu tygodnia) odpowiedzi ustne zadania domowe pisemne i ustne (prace krótko- i długoterminowe) samodzielne i grupowe prace na lekcji aktywność podczas lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji, raz w semestrze na zajęciach odbywających się w raz w tygodniu; 2 razy w semestrze na pozostałych zajęciach uczeń, który nie zgłosił nieprzygotowania otrzymuje ocenę niedostateczną na lekcjach powtórkowych nie można zgłaszać nieprzygotowania liczba prac pisemnych: rodzaj pracy pisemnej w ciągu dnia w ciągu tygodnia praca klasowa/sprawdzian 1 2 kartkówka bez ograniczeń zadanie domowe powinno być dla wszystkich uczniów formą ćwiczenia wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji (zasady sprawdzania: na każdej lekcji wyrywkowo, 2-3 razy w semestrze całościowo, brak zadania oznacza się znakiem kółka lub kreski, zadanie wykonane oznacza się krzyżykiem lub oceną) uczeń, który nie odrabia zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną po 2 nie odrobionych zadaniach w semestrze (oceny niedostateczne za brak zadania domowego maja wpływ na oceną śródroczną lub roczną) obserwacja ucznia: - przygotowanie do lekcji - systematyczność i pilność - samodzielność - prezentacja własnej pracy - chęć do podejmowania zadań dodatkowych - zachowanie i praca podczas lekcji O planowanych formach pomiaru uczniowie będą odpowiednio wcześniej informowani, podobnie jak o sposobie i czasie poprawiania ocen niedostatecznych.z regulaminowym wyprzedzeniem uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną zostaną, podobnie jak ich rodzice poinformowani.

6 III. OBSZARY AKTYWNOŚCI Każdy uczeń ma możliwość wykazania się wiadomościami i umiejętnościami podczas następujących czynności: podczas lekcji: - ćwiczenia w operowaniu pojęciami historycznymi - sprawdziany i kartkówki - odpowiedzi ustne - znajomość problematyki lekcji - przygotowanie zadań i tematów dodatkowych - posługiwanie się mapą - rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń - gromadzenie dodatkowych materiałów, wycinków prasowych itp. poza lekcją: - przygotowanie zadania domowego - prace samodzielne krótsze i długoterminowe - przygotowanie do lekcji.

7 IV. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 1. Ocenę semestralną ( roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej ( rocznej). 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną, na miesiąc przed klasyfikacją, nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, który powiadamia zainteresowanych rodziców. 3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: % punktów ocena cel bdb db dst dp 30-0 ndst Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija własne zainteresowania i zdolności, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, wykonuje dodatkowe zadania zaproponowane przez nauczyciela, opanował umiejętności z zakresu języka polskiego przewidziane w programie nauczania. 5. Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie edukacyjnym i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 6. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego z uwzględnieniem rozwoju ucznia. 7. Podczas wystawiania oceny semestralnej i rocznej brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności, a także systematyczna praca ucznia i dodatkowo ocena za I semestr przy ocenie rocznej. 8. Pod koniec etapu edukacyjnego jest wystawiana ocena, która jest sumą osiągnięć ucznia i uwzględnia jego rozwój. 9. Ocenę semestralną ( roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem klasyfikacji semestralnej ( rocznej). 10. O zagrożeniu oceną niedostateczną, na miesiąc przed klasyfikacją, nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę klasy, który powiadamia zainteresowanych rodziców. 11. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej od 1 do Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 13. Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie edukacyjnym i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 14. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego z uwzględnieniem rozwoju ucznia.

8 15. Podczas wystawiania oceny semestralnej i rocznej brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności, a także systematyczna praca ucznia i dodatkowo ocena za I semestr przy ocenie rocznej. 16. Pod koniec etapu edukacyjnego jest wystawiana ocena, która jest sumą osiągnięć ucznia i uwzględnia jego rozwój. Kryteria ocen w klasie czwartej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie czwartej wymienianych poniżej w wymaganiach koniecznych, i któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu historia i społeczeństwo. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: posiada umiejętność przedstawiania siebie i swojej rodziny wiedzę dotyczącą pochodzenia swego imienia i nazwiska opisuje swoje zainteresowania wiedzę dotyczącą cech wyróżniających człowieka wśród innych istot zamieszkujących naszą planetę rozumienie na czym polegają różnice w rozwoju człowieka na poszczególnych etapach jego życia rozumienie funkcji rodziny i zadań poszczególnych jej członków umiejętność opisywania stopni pokrewieństwa i powinowactwa w swojej rodzinie wiedzę dotyczącą tradycji rodzinnych umiejętność zbudowania prostego drzewa genealogicznego własnej rodziny (pokrewieństwo proste i boczne) umiejętność wskazania na mapie Polski Poznania jako miejsca swego zamieszkania znajomość nazwy swojego województwa znajomość legendy związanej z Polską epizodów Poznaniem znajomość epizodów z przeszłości Poznania znajomość różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości i sposobów jej przedstawiania wiedzę o zmianach, jakie zachodzą w miejscu zamieszkania umiejętność posługiwania się pojęciami związanymi z następstwem czasu umiejętność umieszczania poznanych wydarzeń w przedziałach wiekowych dostrzeganie związków między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka zna symbole narodowe, nazwę państwa, stolice (dawne i obecną) Wyżej wymienione osiągnięcia uczeń realizuje przy bardzo dużej pomocy nauczyciela, ma problemy ze sformułowaniem jasnej wypowiedzi, zaś do pracy włącza się po uwagach nauczyciela.

9 STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, zaś treści podstawowe przekazuje przy pomocy nauczyciela. Ponadto: rozumie znaczenie tradycji przekazywanych w rodzinie umie zbudować drzewo genealogiczne własnej rodziny (wraz z powinowatymi) zna nazwy sąsiednich powiatów i województw umie opowiedzieć legendę związaną z Polską i Poznaniem zna dzieje Poznania potrafi wymienić zabytki swojej miejscowości sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia naszej ery) sporządzania przy pomocy nauczyciela streszczenia wyznaczonych partii materiału zna pojęcie Unia Europejska i wie, ze od maja 2004 roku Polska jest jej członkiem STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej. Ponadto uczeń posiadł następujące osiągnięcia: umiejętność przedstawiania sylwetek wybranych postaci historycznych dostrzega różnice rozwojowe w zakresie potrzeb podstawowych, intelektualnych i innych umiejętność opisania i porównania historycznego i współczesnego modelu rodziny umiejętność samodzielnego formułowania wypowiedzi i dobra ich argumentacja próbuje samodzielnie wiązać wydarzenia w łańcuch przyczynowo skutkowy umiejętność przedstawiania treści w postaci graficznej, np. rysunki lub postaci plastycznej np. makiety zna i umie opowiedzieć wybrane legendy polskie zna organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka i niosące pomoc dzieciom STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował treści wymienione wyżej i potrafi twórczo przetworzyć posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych. Ponadto uczeń : poszukuje innych, niż zaproponowane w podręczniku, rozwiązania np. sytuacji konfliktowych samodzielnie analizuje i interpretuje ilustracje, tworzy na ich podstawie np. opowiadanie historyczne samodzielnie definiuje pojęcia na podstawie wiedzy własnej lub innych źródeł i konfrontuje z umieszczanymi w podręczniku sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia p.n.e. i n.e.) wykazuje inicjatywę porównuje sytuację dzieci w przeszłości i obecnie zna symbole Unii Europejskiej STOPIEŃ CELUJĄCY

10 otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte program nauczania, proponuje twórcze rozwiązania problemów z programu nauczania, zna i umie łączyć wydarzenia historyczne w łańcuch przyczynowo-skutkowy, zna i umie opowiedzieć o wydarzeniach i postaciach historycznych poznanych w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa. Kryteria ocen w klasie piątej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie piątej wymienionych w wymaganiach koniecznych, któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z historii i społeczeństwa. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: zna pojęcia z chronologii: wiek, dekada, tysiąclecie zna nazwy i cezury epok: starożytność, średniowiecze zna daty: 476 r., 966 r., 1025 r., 1410 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: państwo, społeczeństwo, monarchia, król, królestwo, koronacja, chrzest wykazuje wiedzę w zakresie następujących zagadnień: początki państwa polskiego (Mieszko I, Bolesław Chrobry); zasługi ostatnich Piastów; istnienie w starożytności państw (Egipt, Grecja, Rzym); zwycięstwo grunwaldzkie umieszcza wydarzenia na osi czasu poza wymienionymi powyżej zna postać Karola Wielkiego opowiada o wybranych zagadnieniach z dziedzictwa kulturowego Greków i Rzymian (igrzyska olimpijskie, teatr grecki, budownictwo rzymskie) oblicza upływ czasu między danymi wydarzeniami historycznym korzysta z podstawowych środków dydaktycznych: podręcznik, mapa, słownik, encyklopedia, tekst źródłowy wiąże wydarzenia historii ojczystej z dziejami powszechnymi opowiada własnymi słowami prosty tekst źródłowy STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, a ponadto: zna daty: 776 r. p.n.e., 753 r. p.n.e., 1000 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: republika, demokracja, cesarstwo, chrześcijaństwo, Piastowie, Jagiellonowie wykazuje się wiedzą w zakresie: osiągnięć cywilizacyjnych Greków i Rzymian (nauka, prawo); skutki zjazdu gnieźnieńskiego; zjednoczenie ziem polskich (Władysław Łokietek) ponadto zna postać Juliusza Cezara wskazuje na mapie państwo Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, polsko- litewskie układa plan zdarzeń rozumie związki przyczynowo- skutkowe omawianych wydarzeń historycznych szuka wyjaśnień, porównuje

11 korzysta z dodatkowych źródeł informacji poza wymienionymi powyżej STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej, a ponadto swobodnie operuje czasem historycznym pokazuje na mapie zmiany terytorialne (np. rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka) zna daty: 1320 r., 1466 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: rozbicie dzielnicowe, zjednoczenie państwa polskiego, dynastia, Krzyżacy opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Egipcjan (np. piramidy, pismo...) zna zasługi pierwszych Jagiellonów zna postanowienia i skutki testamentu Bolesława Krzywoustego wymienia bogów olimpijskich i dziedziny, którymi się opiekowali przygotowuje samodzielne opowiadanie na określony temat pod kierunkiem nauczyciela interpretuje dany tekst źródłowy dokonuje prób charakterystyki danej postaci historycznej swobodnie operuje czasem historycznym oraz związkami czasowo-przestrzennymi wartościuje fakty historyczne STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który opanował wyżej wymienione wymagania, potrafi twórczo przetworzyć posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych, a ponadto: zna daty: 1138 r., 1370r., 1385 r. i związane z nimi wydarzenia zna pojęcia: unia, sztuka romańska i gotycka, kultura rycerska, imperium, gród, podgrodzie opowiada o powstaniu państw starożytnych, państwa Karola Wielkiego, mieszkańcach miast i wsi w średniowiecznej Polsce samodzielnie wykorzystuje szeroką gamę źródeł poza podręcznikowych bez pomocy nauczyciela interpretuje teksty źródłowe, dane liczbowe, itp. bezbłędnie selekcjonuje fakty i zjawiska historyczne przygotowuje dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne na określony temat wykazuje krytycyzm i samodzielność myślenia w ocenie omawianych wydarzeń, postaci historycznych STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, twórczo rozwiązuje problemy z tego programu, zna i potrafi przekazać w formie pisemnej i ustnej wiadomości o wydarzeniach i postaciach, które były omawiane w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa w klasie piątej. Kryteria ocen w klasie szóstej STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

12 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne) aby otrzymać ocenę dopuszczającą, uczeń powinien posiąść następujące wiadomościi umiejętności: wymienia odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba jako początek nowej epokidziejów nowożytnych posługuje się pojęciem odrodzenie; wie kim był Mikołaj Kopernik; wymienia Marcina Lutra jako osobę, która zapoczątkowała zmiany w Kościele; wie, że po ostatnim królu z dynastii Jagiellonów w Polsce władzę obejmują kolejno królowie elekcyjni (wymienia przynajmniej 2 z nich); wie, że Rzeczpospolita w XVII wieku prowadziła wojny; wymienia Konstytucję 3 maja jako próbę ratowania Rzeczypospolitej; wymienia trzy rozbiory Polski jako wydarzenia, które doprowadziły do jej upadku; wymienia "Mazurek Dąbrowskiego" jako hymn Polski i opisuje pozostałe symbole narodowe; wie, że wiek XIX i XX obfitował w wynalazki i odkrycia; wie, że Polska odzyskała niepodległość (Józef Piłsudski); zna pojęcia: pierwsza i druga wojna światowa; wie, że Polacy walczyli w czasie okupacji o wolność; wie, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej; zna postać Jana Pawła II; pokazuje na mapie: granice państwa polsko-litewskiego za Jagiellonów, granice Drugiej Rzeczypospolitej, obszar współczesnej Polski zna poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1492r., 3 maja 1791r., 1795r., 11 listopada 1918r., 1939r.-1945r., 1944r. zna i stosuje podstawowe pojęcia z chronologii; umieszcza daty w odpowiednich przedziałach czasowych. STOPIEŃ DOSTATECZNY Aby otrzymać ocenę dostateczną, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: wymienia wyprawę Ferdynanda Magellana jako dowód kulistości Ziemi; wie, że kolebką odrodzenia były Włochy; wymienia Mikołaja Kopernika jako twórcę teorii heliocentrycznej; wie, dlaczego wygasła dynastia Jagiellonów; stosuje pojęcie królowie elekcyjni; posługuje się pojęciem unia; wymienia najważniejszych królów elekcyjnych (Stefan Batory, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski); wymienia państwa, z którymi Polska prowadziła wojny w XVII wieku; wymienia powstanie kościuszkowskie jako próbę ocalenia niepodległości Polski; wymienia nazwy państw zaborczych;

13 stosuje pojęcie powstania narodowe i wymienia dwa z nich (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe); wymienia najważniejsze wynalazki XIX i XX wieku; opowiada o pierwszej i drugiej wojnie światowej; stosuje pojęcie dyktatura; wymienia formy walki z okupantem (np. powstanie warszawskie) i walki Polaków na frontach drugiej wojny światowej wie, że Europa po drugiej wojnie światowej była podzielona na blok państw socjalistycznych i państwa rządzone demokratycznie; wymienia najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do demokratyzacji Polski, np. utworzenie NSZZ "Solidarność"- Lech Wałęsa, pierwsze powojenne demokratyczne wybory; wymienia poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1517r., 1519r., 1572r., r., 1772r., 1793r., 1794r., 1830r., 1863r., r., 1980r., 1989r.; samodzielnie formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi; umie powiązać wydarzenia w prosty łańcuch przyczynowo-skutkowy; prawidłowo posługuje się mapą i korzysta z prostego tekstu źródłowego; umie korzystać z różnych źródeł informacji przy pomocy nauczyciela. STOPIEŃ DOBRY Aby otrzymać ocenę dobrą, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: opisuje odkrycie morskiej drogi do Indii (Vasco da Gama); wymienia najważniejszych twórców renesansu: Leonardo da Vinci, Michał Anioł; stosuje pojęcie reformacja; wymienia osiągnięcia Polski w czasie złotego wieku; posługuje się pojęciem unia lubelska; wymienia hołd pruski jako zakończenie problemu krzyżackiego; wymienia cechy renesansu, baroku; opisuje najbardziej znaczące bitwy armii polskiej w XVII wieku (obrona Jasnej Góry, bitwa pod Chocimiem, odsiecz wiedeńska); wymienia postanowienia Konstytucji 3 maja; pokazuje na mapie skutki kolejnych rozbiorów Polski; łączy Piotra Wysockiego z powstaniem listopadowym,a Romualda Traugutta z powstaniem styczniowym; wymienia wybitne postaci kultury i sztuki XIX wieku (np. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko); uzasadnia stwierdzenie, że wynalazki i odkrycia XIX i XX wieku radykalnie zmieniły życie człowieka; opisuje zmiany w społeczeństwie XIX wieku (robotnicy, kapitaliści...); zna przyczyny i przebieg pierwszej i drugiej wojny światowej; uzasadnia, że Związek Radziecki (Józef Stalin), Niemcy (Adolf Hitler) i Włochy (Benito Mussolini) były państwami totalitarnymi; zna poniższe daty i wiąże je z odpowiednimi wydarzeniami: 1498r., 1525r., 1569r., 1573r., 1683r.; formułuje dłuższe wypowiedzi;

14 próbuje oceniać wydarzenia i postaci; sprawnie posługuje się mapą i korzysta z prostego tekstu źródłowego samodzielnie; wykorzystuje różnorodne źródła informacji podane przez nauczyciela. STOPIEŃ BARDZO DOBRY Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, uczeń powinien posiąść wszystkie wiadomości i umiejętności wymienione powyżej, a ponadto uczeń: wymienia i omawia skutki odkryć geograficznych; wymienia skutki reformacji; odróżnia unię realną od personalnej; wymienia skutki wojen XVII wieku; pokazuje zmiany na mapie politycznej Europy po pierwszej i po drugiej wojnie światowej; charakteryzuje różnice między powstaniami narodowymi XIX wieku; omawia zmiany społeczne, jakie zaszły w XIX wieku; omawia sposób ukształtowania granic Drugiej Rzeczpospolitej i okoliczności zmian po drugiej wojnie światowej; samodzielnie ocenia wydarzenia i postaci historyczne; analizuje mapę i tekst źródłowy; samodzielnie poszukuje nowych informacji w oparciu o różnorodne źródła informacji. STOPIEŃ CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wszystkie wymienione powyżej wiadomości i umiejętności oraz wykazuje wiedzę i umiejętności z programu nauczania klasy szóstej. Samodzielnie i twórczo rozwiązuje złożone problemy i zagadnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Proponuje nietypowe rozwiązania, które potrafi w sposób atrakcyjny zaprezentować. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

15 V. INFORMACJA ZWROTNA Do gromadzenia informacji o uczniu służą: dziennik lekcyjny, opinie komentarze przekazywane o pracy ucznia w zeszycie ucznia, na kartach prac klasowych, kartkówkach, w dzienniczku ucznia. NAUCZYCIEL UCZEŃ Nauczyciel informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania uczniów na początku każdego roku szkolnego zarówno z przedmiotów edukacyjnych, jak i zachowania Nauczyciel przekazuje komentarz w mirę możliwości do każdej wystawionej oceny. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących wystawionej oceny. Nauczyciel poprzez ocenę motywuje do dalszej pracy. Uzyskane oceny uczeń wpisuje do dzienniczka. Nauczyciel na prośbę ucznia podpisuje je. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace pisemne: uczeń w szkole, rodzic w szkole lub poza nią na pisemny wniosek. Prace przechowywane SA do 31 sierpnia następnego roku szkolnego. NAUCZYCIEL- RODZICE Podczas wywiadówek i konsultacji nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom: kalendarz spotkań na cały rok szkolny, informacje o postępach dziecka w nauce ( w dzienniczku lub na odrębnych kartkach), informacje o trudnościach w nauce ucznia, informacje o uzdolnieniach ucznia, wskazówki do pracy z dzieckiem. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen ucznia, które to oceny są dla wymienionych podmiotów jawne NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA KLASY- PEDAGOG SZKOLNY 1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika. 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.

16 VI. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji po każdym roku szkolnym lub w ciągu roku szkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 2. Nauczyciel zbiera informacje od nauczycieli, rodziców oraz uczniów na temat działającego przedmiotowego systemu oceniania. 3. Ewentualne zmiany muszą być zgodne z innymi dokumentami dotyczącymi oceniania w szkole (zmiany w WSO skutkują zmianami w PSO). UWAGA: Pozostałe sytuacje rozpatrzone są w WSO.

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Zawiera: 1. Podstawa prawna 2. Kontrakt z uczniem. 3. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji ucznia. 4. Obszar

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo