Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012. Nowa formuła egzaminu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012. Nowa formuła egzaminu"

Transkrypt

1 Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012 Nowa formuła egzaminu

2 Akty prawne określające kształt egzaminu Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2008 r. nr 51, poz. 458, z późn. zm.)

3 Akty prawne określające kształt egzaminu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2007r. nr 97, poz. 624) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1490) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2010 r. nr 228, poz. 1489)

4 Inne czynniki określające kształt egzaminu Informator o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5 Zakres zmian w egzaminie gimnazjalnym od Struktura poszczególnych części egzaminu 2. Czas przeznaczony na rozwiązanie zestawów zadań 3. Sposób komunikowania wyników 4. Zakres wymagań 5. Zasady dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

6 Zadania egzaminu gimnazjalnego sprawdzanie opanowania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego wiadomości i umiejętności z zakresu - języka polskiego - historii i wiedzy o społeczeństwie - matematyki - przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, geografii, fizyki - języków obcych nowożytnych wpływanie na proces nauczania (uczenia się) poprzez dostarczanie informacji zwrotnej na temat jakości kształcenia dostarczanie obiektywnej, porównywalnej w skali kraju (województwa, regionu) informacji o osiągnięciach szkolnych uczniów gimnazjów (o poziomie nauczania)

7 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w III klasie gimnazjum składa się z trzech części i obejmuje: - w części pierwszej humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - w części drugiej matematyczno-przyrodniczej wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii - części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

8 Egzamin gimnazjalny przeprowadza się innego dnia dla każdej z trzech części jest powszechny i obowiązkowy jest przeprowadzany w szkołach dla młodzieży i dorosłych przystąpienie do niego warunkuje ukończenie gimnazjum ma charakter diagnostyczny (z elementami różnicującymi) odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innym miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną

9 Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną przeprowadzany jest na jednym poziomie (część I i II) sprawdza umiejętności typowe dla tego etapu kształcenia w myśl zasady kumulatywności odnosi się do wiedzy i umiejętności z wcześniejszych etapów edukacyjnych nie ma określonego minimalnego wyniku do jego zdania (nie posiada progu zaliczenia) zdaje się tylko raz, bez możliwości poprawienia jego wyniku wynik nie może być podstawą do promowania

10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażane są w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego - historii i wiedzy o społeczeństwie - matematyki - przedmiotów przyrodniczych - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe ustalone przez komisję okręgową są ostateczne nie mają wpływu na ukończenie szkoły są uwzględniane podczas naboru przez szkoły ponadgimnazjalne* nie są odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) przekazuje komisja okręgowa do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych * wyniki z zakresu języka obcego nowożytnego po raz pierwszy będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny /2013 poziom podstawowy /2019 poziom rozszerzony

12 Wyniki egzaminu podany na zaświadczeniu zostanie zapisany jako wynik procentowy, czyli odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający uzyskał za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu - np. zdający otrzymał 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to jego wynik procentowy będzie równy 77 wynik centylowy, czyli odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający - np. zdający, którego wynik centylowy wynosi 89, dowie się, że 89% wszystkich gimnazjalistów uzyskało np. za zadania polonistyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 11% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy

13

14 Organizacja egzaminu gimnazjalnego w części pierwszej humanistycznej w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie języka polskiego - trwa 60 minut - rozpoczyna się o godzinie dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut - trwa 90 minut - rozpoczyna się o godzinie dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

15 Organizacja egzaminu gimnazjalnego w części drugiej matematyczno-przyrodniczej w zakresie przedmiotów przyrodniczych w zakresie matematyki - trwa 60 minut - rozpoczyna się o godzinie dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut - trwa 90 minut - rozpoczyna się o godzinie dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

16 Organizacja egzaminu gimnazjalnego w części trzeciej dotyczącej języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym na poziomie rozszerzonym - trwa 60 minut - rozpoczyna się o godzinie dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut - trwa 60 minut - rozpoczyna się o godzinie dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

17 Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ) OBOWIĄZKOWO egzamin na poziomie podstawowym OBOWIĄZKOWO egzamin na poziomie podstawowym NIEOBOWIĄZKOWO egzamin na poziomie rozszerzonym OBOWIĄZKOWO egzamin na poziomie rozszerzonym

18 Zmiany w egzaminie gimnazjalnym do roku 2010/2011 przeprowadzany na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych od roku 2011/2012 przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej

19 Zmiany w egzaminie gimnazjalnym do roku 2010/2011 czas trwania I i II części 120 minut część I i II międzyprzedmiotowa część III jeden poziom nieprzerwany czas trwania każdej części od roku 2011/2012 czas trwania I i II części 150 minut część i I II podzielona na zakresy część III dwa poziomy przerwy pomiędzy zakresami (w czasie trwania I i II części) i poziomami (w czasie trwania III części)

20 Zmiany w egzaminie gimnazjalnym do roku 2010/2011 stała liczba punktów wynik w skali punktowej na zaświadczeniu dwa wyniki (z części I i II) z rozbiciem na standardy w jednej skali od roku 2011/2012 nieokreślona liczba punktów wynik w skali procentowej i centylowej na zaświadczeniu minimum 5 wyników, maksimum 6 wyników w dwóch skalach

21 Zmiany w egzaminie gimnazjalnym do roku 2010/2011 Dotyczy części I i II stała liczba zadań zamkniętych nieokreślona liczba zadań otwartych zadania zamknięte wyłącznie wyboru wielokrotnego od roku 2011/2012 Dotyczy części I i II stała liczba zadań w zestawie niezależnie od zakresu zadania zamknięte różnego typu

22 Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 Część I humanistyczna 24 kwietnia 2012 r. wtorek historia i wiedza o społ przedłużenie czasu język polski przedłużenie czasu Część II matematycznoprzyrodnicza 25 kwietnia 2012 r. środa przedmioty przyrodnicze przedłużenie czasu matematyka przedłużenie czasu Część III język obcy nowożytny 26 kwietnia 2012 r. czwartek poziom podstawowy przedłużenie czasu poziom rozszerzony przedłużenie czasu

23 Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego lub grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

24 Zalety wprowadzonych zmian uczeń, rodzic, nauczyciel otrzyma szerszą informację dotyczącą poziomu sprawdzanych egzaminem umiejętności z poszczególnych zakresów szczegółowe wyniki pomogą uczniom dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i profilu klasy gimnazjum otrzyma informację o poziomie kształcenia w rozbiciu na przedmioty szkoły ponadgimnazjalne i władze oświatowe będą mogły porównywać progres wyników egzaminów z tych samych zakresów po gimnazjum i maturze

25 Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012 Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

26 Egzamin gimnazjalny przeprowadza się od roku szkolnego 2011/2012 na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (art. 9. ust.1a ustawy o systemie oświaty) Egzamin obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( 32, ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania ) Realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej zapewni wszechstronne wykształcenie gimnazjalistów i odpowiednie przygotowanie uczniów do egzaminu.

27 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje (we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi) i ogłasza informatory - do egzaminu gimnazjalnego nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny

28

29 Informator zawiera podstawy prawne egzaminu wymagania będące podstawą przeprowadzania egzaminu zwięzły opis egzaminu przykładowe zadania z modelem odpowiedzi Zadania egzaminacyjne zamieszczone w Informatorze ilustrują niektóre - typy zadań mogące wystąpić w zestawie egzaminacyjnym - wymagania opisane w podstawie programowej

30 Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały umiejętność: - prawidłowego wnioskowania - budowania argumentacji - poszukiwania i tworzenia informacji - formułowania własnych wniosków proces rozumowania, dochodzenia do rozwiązania zadania

31 Zadania egzaminacyjne z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności charakteryzują się różnym poziomem trudności odwołują się do różnych okresów historycznych poruszają różnorodną tematykę odnoszą się do zróżnicowanych materiałów źródłowych

32 Przeczytaj dialog. Przyporządkuj dwóm wskazanym wypowiedziom z tego dialogu odpowiednie nazwy etapów negocjacji z podanej listy: kompromis, kontroferta, oferta, porozumienie, ustępstwo. [1] Aniu, chodźmy dziś wieczorem do kina. Najlepiej na jakąś komedię. [2] Wolałabym iść do teatru. Skorzystajmy z tego, że akurat mamy festiwal. [3] Zgoda. Ale czy grają jakąś komedię? [4] Myślałam co prawda o przedstawieniu baletowym, ale możemy też iść na komedię Fredry. [5] Bardzo się cieszę, że wyjdziemy razem dzisiejszego wieczoru. Wypowiedź [2] i wypowiedź [3] to odpowiednio A. oferta i kompromis. B. kontroferta i ustępstwo. C. ustępstwo i porozumienie. D. kontroferta i kompromis. Wymagania ogólne II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami. Rozwiązanie B

33 Struktura zestawu zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 24 zadania, w tym - 20 zadań z zakresu historii - 4 zadania z zakresu wiedzy o społeczeństwie wszystkie zadania zamknięte, w tym zadania - wyboru wielokrotnego - prawda-fałsz - na dobieranie

34 Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 14 października 2011 r. Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, Centralna Komisja oraz okręgowe komisje egzaminacyjne podjęły dodatkowe działania polegające na opracowaniu: 1) przykładowych zestawów zadań egzaminacyjnych do każdej części egzaminu, do których dołączone zostały rozwiązania zadań oraz sposób punktowania wraz z kryteriami oceny zadań otwartych (przykładowe zestawy zadań) 2) arkuszy, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku 3) programu szkoleń uzupełniających dla nauczycieli-egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego.

35

36

37 Etap II III Chronologia historyczna Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.

38 Zadanie 1. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie przemiany w życiu społecznym, to: A. koczownictwo narodziny rolnictwa powstanie państwa. B. powstanie państwa narodziny rolnictwa koczownictwo. C. narodziny rolnictwa koczownictwo powstanie państwa. D. narodziny rolnictwa powstanie państwa koczownictwo. Zadanie 7. [p] Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A-D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia. A. Bitwa pod Grunwaldem. B. Hołd pruski. C. Wojna trzynastoletnia. D. Unia w Krewie Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D 7.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D

39 Zadanie 2. [d] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 776 p.n.e., czyli w A. I połowie VII w. p.n.e. B. II połowie VII w. p.n.e. C. I połowie VIII w. p.n.e. D. II połowie VIII w. p.n.e. Zadanie 12. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Przedział czasu, w którym odbyła się pierwsza wolna elekcja w Polsce, oznaczony jest na taśmie chronologicznej numerem A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

40 Zadanie 15. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Po III rozbiorze Polski doszło do A. utworzenia Legionów Polskich. B. zwołania Sejmu Czteroletniego. C. elekcji Stanisława Poniatowskiego. D. zawiązania konfederacji targowickiej. Zadanie 20. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej było A. zawarcie przez Niemcy, Austro-Węgry i Włochy sojuszu, zwanego Trójprzymierzem. B. objęcie władzy przez bolszewików po rewolucji październikowej w Rosji. C. podpisanie traktatu na międzynarodowej konferencji w Wersalu. D. zabójstwo w Sarajewie następcy tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda.

41 Etap II III Analiza i interpretacja historyczna Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji; pozyskuje informacje z różnych źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych i współczesnych. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego.

42 Tekst do zadania 10. Sakramenty Wierzymy, że sakramenty ustanowione przez naszego Pana w Kościele należy traktować jako ćwiczenie wiary zarówno dla wzmocnienia i utwierdzenia jej w obietnicach Bożych, jak i dla świadectwa wobec ludzi. W Kościele chrześcijańskim znajdujemy tylko dwa ustanowione autorytetem naszego Zbawiciela sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańską. Natomiast to, co widzimy w dominium 1 papieża, a mianowicie siedem sakramentów, uważamy za bajkę i kłamstwo. 1 tu: władza Źródło: Konfesja genewska (frag.), I poł. XVI w. Zadanie 10. [d] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Cytowany fragment jest zgodny z nauką wyznawców A. judaizmu. B. katolicyzmu. C. prawosławia. D. kalwinizmu.

43 Zadanie 11. [d] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Tablica zawiera informacje dotyczące A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów. B. związku dynastii Jagiellonów z dynastią szwedzką. C. władców rządzących w drugiej połowie XV w. D. władcy, który powołał do życia Akademię Krakowską.

44 Zadanie 16. [d] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Mapa przedstawia ziemie polskie podczas A. wojny w obronie Konstytucji 3 maja. B. powstania listopadowego. C. powstania styczniowego. D. wojen napoleońskich.

45 Tabela do zadania 20. Polacy w czasie I wojny światowej Zabór austriacki Zabór rosyjski Zabór pruski Ludność ogółem w 1911 r Powołani do wojska Polegli w czasie wojny Zadanie 20. [d] Oceń, które z poniższych zdań dotyczących informacji zawartych w tabeli jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 1. Największą liczbę osób zmobilizowano na ziemiach zaboru pruskiego. P 2. Najmniejsze straty w stosunku do liczby zmobilizowanej ludności ponieśli mieszkańcy zaboru rosyjskiego. 3. Co dziesiąty Polak w zaborze austriackim został wcielony do armii. P P

46 Diagram do zadania 23. Frekwencja w wyborach samorządowych w gminie Lipinki (powiat gorlicki, województwo małopolskie) na tle Polski Zadanie 23. [d] Oceń prawdziwość zdań odnoszących się do diagramu i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 1. Odsetek głosujących w powiecie gorlickim był wyższy niż w całym kraju. 2. Frekwencja w gminie Lipinki przyczyniła się do zwiększenia średniej frekwencji w województwie małopolskim. 3. W gminie Lipinki ponad połowa uprawnionych zrezygnowała z udziału w wyborach. A. Zdania 1. i 2. są prawdziwe, a zdanie 3. jest fałszywe. B. Zdania 1. i 3. są prawdziwe, a zdanie 2. jest fałszywe. C. Zdania 2. i 3. są fałszywe, a zdanie 1. jest prawdziwe. D. Zdania 1. i 3. są fałszywe, a zdanie 2. jest prawdziwe.

47 Tekst do zadania 12. Kiedy w jednej i tej samej osobie, lub w jednym i tym samym ciele, władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną; sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela. Źródło: T. Cegielski, K. Zielińska, Dzieje nowożytne, Warszawa Zadanie 12. [d] Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Autor był zwolennikiem podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. P F Według autora skupienie władzy w ręku jednej osoby lub jednego organu może doprowadzić do rządów absolutnych. P F

48 Zadanie 2. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Ilustracja przedstawia pismo wykształcone na terenie oznaczonym na mapie numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

49 W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowali; Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat Król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany! Fragment Koncertu Jankiela z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza Zadanie 13. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Oba źródła nawiązują do A. zawarcia unii polsko-litewskiej. B. uchwalenia reform Sejmu Wielkiego. C. powołania Komisji Edukacji Narodowej. D. obalenia Konstytucji 3 Maja.

50 Etap II III Tworzenie narracji historycznej Uczeń tworzy krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym, posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne stanowisko i próbuje je uzasadnić. Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty uzasadniające własne stanowisko.

51 Tekst do zadania 6. Fragment kroniki Jana z Czarnkowa z XIV w. Ten to król ponad wszystkich książąt polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą, albowiem jak drugi Salomon, wyniósł dzieła swoje, budując miasta, domy i grody. Przede wszystkim zamek krakowski ozdobił przedziwnymi budynkami, wieżami, rzeźbami, malowidłami [...] nad podziw wspaniałymi. Naprzeciw zaś zamku [...] wybudował miasto, które od imienia swego nazwał Kazimierzem. Wybudował też wiele innych miast [...] i zamków. Wszystkie te miasta i zamki opatrzył bardzo silnymi murami [...], fosami i innymi fortyfikacjami, na ozdobę królestwa a ku bezpieczeństwu i schronieniu narodu polskiego. Za panowania bowiem tego króla powstało w lasach, gajach i na karczowiskach prawie drugie tyle miast i wsi, ile ich przedtem było w królestwie polskim. Królestwa swego dzielnie bronił. Kronika Jana z Czarnkowa, oprac. M.D. Kowalski, tłum. J. Żerbiłło, Warszawa Zadanie 6. [p] Uzupełnij poniższy tekst, wybierając w każdym zdaniu właściwą odpowiedź spośród podanych. Kronikarz opisuje panowanie Autor przedstawia osiągnięcia władcy w Porównując monarchę do Salomona, kronikarz wyraża A. Kazimierza Odnowiciela B. Kazimierza Wielkiego C. Jana Kazimierza 6.2. A. reformowaniu prawa B. rozbudowaniu systemu obronnego 6.3. A. podziw B. niechęć C. obawę C. rozwijaniu działalności artystycznej

52 Zadanie 9. [d] Uzupełnij poniższy tekst, wybierając w każdym zdaniu właściwą odpowiedź spośród podanych. Działający w Szwajcarii przedstawiciel reformacji to Mieszkał on i nauczał w Genewie w latach czterdziestych 9.2. wieku. Uważał, że źródłem wiary jest A. Henryk VIII B. Jan Kalwin C. Marcin Luter 9.2. A. XIV B. XV C. XVI 9.3. A. tradycja Kościoła B. Pismo Święte C. encyklika papieska Zadanie 5. [d] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Budowla przedstawiona na ilustracji numer 4 jest charakterystyczna dla stylu A. romańskiego, ponieważ jest masywna i ma stosunkowo małe otwory okienne. B. gotyckiego, ponieważ jest strzelista i ma wysokie okna zakończone ostrymi łukami. C. renesansowego, ponieważ ma liczne krużganki i duże trójskrzydłowe okna. D. barokowego, ponieważ ma liczne dekoracje rzeźbiarskie i okna bogato zdobione.

53 Zadanie 10. [p] Wybierz okres w sztuce, dla którego jest charakterystyczna rzeźba przedstawiona na ilustracji, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1, 2 albo 3. A. Renesans, B. Barok, na co wskazuje 1. silna dynamika i teatralność gestu. 2. statyka ukazanych postaci. 3. tematyka religijna i prostota formy.

54 Zadanie 9. [d] Czy ilustracja Leonarda da Vinci nawiązuje do idei humanizmu? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród A C. T N ponieważ A. propaguje ćwiczenia fizyczne. B. uczy zasad rysunku technicznego. C. podkreśla idealne proporcje ludzkiego ciała.

55 Zadanie 14. [p] Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadające mu pojęcie, wybierając pojęcia spośród oznaczonych literami A-D. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane pojęcia. A. Monarchia stanowa. B. Monarchia absolutna. C. Monarchia patrymonialna. D. Monarchia parlamentarna Forma rządów, w której cała niekontrolowana władza jest skupiona w rękach monarchy. Wykształciła się w pełni w XVII w., a najbardziej znanym jej przykładem była Francja za panowania Ludwika XIV. Monarchia o ograniczonej w różnym stopniu władzy monarchy na rzecz: szlachty, duchowieństwa, mieszczaństwa. Rozwinęła się w wielu krajach średniowiecznej Europy, w Polsce jej początki przypadają na koniec XIV w. Forma ustroju państwa, w którym władca pełni głównie funkcje reprezentacyjne, natomiast władzę sprawuje parlament i rząd. Zaczęła kształtować się w drugiej połowie XVII w. w czasie panowania dynastii Stuartów w Anglii. A B C D A B C D A B C D

56 Zadanie 21. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Przedstawicielem Polonii jest A. Maria Kowalska, zamieszkała w Szczecinie bibliotekarka, urodzona w Płocku. B. Krzysztof Kwiatkowski, przedsiębiorca z Giżycka, przebywający na wakacjach w Egipcie. C. Mai Phan, uczennica poznańskiego liceum, urodzona w Wietnamie. D. John Paluch, zamieszkały w Chicago krawiec, którego rodzice pochodzą z Podhala.

57 Wiedza o społeczeństwie I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji; wykorzystuje swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do rozumienia i oceny wydarzeń życia publicznego. VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej.

58 Zadanie 22. [d] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Gospodarkę rynkową cechują A. prywatna własność i centralne planowanie gospodarki. B. centralne planowanie gospodarki i dążenie do zysku. C. rozwijanie konkurencji i popieranie prywatnej własności. D. ustalanie cen towarów przez państwo i ograniczanie usług. Zadanie 23. [p] Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Sejm i Senat zebrane na wspólnych obradach, to A. Trybunał Stanu. B. Zgromadzenie Narodowe. C. Rada Najwyższa. D. Komisja Konstytucyjna.

59 Zadanie 24. [d] Przyporządkuj każdemu opisowi w tabeli odpowiednią nazwę organu państwowego działającego we współczesnej Polsce, wybierając ją spośród oznaczonych literami A D. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybraną nazwę organu Uchwala ustawy, sprawuje kontrolę nad organami władzy wykonawczej, wybiera i powołuje niektóre organy państwowe. Stoi na czele rządu, kieruje, kontroluje, koordynuje prace jego członków, posiada uprawnienia do wydawania rozporządzeń. Najwyższy przedstawiciel RP, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. A B C D A B C D A B C D A. Zgromadzenie Narodowe. B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. C. Prezes Rady Ministrów. D. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

60 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr Jolanta Polkiewicz starszy ekspert Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów Centralna Komisja Egzaminacyjna

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadanie 1. Szereg, w którym

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

Informacje o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego: Informacje o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego: rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W. Opracowała Emilia Gołojuch

EGZAMIN GIMNAZJALNY W. Opracowała Emilia Gołojuch EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Opracowała Emilia Gołojuch Zakres zmian w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego : podstawy prawne zakres wymagań egzaminacyjnych struktura egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

Podstawy prawne egzaminu maturalnego Matura 2015 Podstawy prawne egzaminu maturalnego Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.) Szczegółowe kwestie związane z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Na podstawie Informatora o sprawdzianie szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 (CKE+komisje okręgowe) oraz materiałów zamieszczonych na www.wsip.com.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 Nowa formuła sprawdzianu w aspekcie prawnym Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki.

} Na egzaminie gimnazjalnym mogą pojawić się zadania dotyczące wiedzy i umiejętności z 9 lat nauki. } PODSTAWA PRAWNA: } - Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.- szczególnie nowelizacja rozporządzenia wprowadzona 20 sierpnia 2010 roku. Bezpośrednio wiąże ona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

EGZAMIN GIMNAZJALNY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE EGZAMIN GIMNAZJALNY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE opracowała Emilia Gołojuch Podstawy prawne egzaminu art. 9 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzUz 2004r. nr 256, poz. 2572, z

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica Załącznik do Statutu nr 14 SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN W GIMNAZJUM 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania kl II

Przedmiotowy System Oceniania kl II Przedmiotowy System Oceniania kl II Przedmiot: Historia i WOS Programy nauczania ; Historia 1. Program nauczania historii dla gimnazjum Adam Kowal pogram nauczania historii w gimnazjum wyd. PWN Wiedza

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

SPRAWDZIAN Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej SPRAWDZIAN 2015 Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Zasady ogólne Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Komentarz dla rodziców

O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY. Komentarz dla rodziców Komentarz dla rodziców Do INFORMATORA O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Informator opracowany przez Centralną Komisję w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu Centralna

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU Sprawdzian jest przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 września 2013 r.

Warszawa, 27 września 2013 r. Warszawa, 27 września 2013 r. Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1983.

Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1983. Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Opracował: Łukasz Kąś Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim na rok szkolny 2015/2016 1 1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Ilustracje do zadania 1. Ilustracja 1. Ilustracja 2. Ilustracja 3. Ilustracja 4.

Ilustracje do zadania 1. Ilustracja 1. Ilustracja 2. Ilustracja 3. Ilustracja 4. Ilustracje do zadania 1. Ilustracja 1. Ilustracja 2. Ilustracja 3. Ilustracja 4. Źródło: J. Dowiat, Historia dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1983. Zadanie 1. Pisma staroŝytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

-przygotowanie i organizacja

-przygotowanie i organizacja SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJANY 2014 -przygotowanie i organizacja Jolanta Gołaszewska dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Terminy sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2016

Egzamin maturalny w roku 2016 Egzamin maturalny w roku 2016 (Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego).

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie. rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA - Bez określania poziomu * JĘZYK POLSKI * JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS TRZECICH EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS TRZECICH EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS TRZECICH 1. ZASADY OGÓLNE EGZAMIN GIMNAZJALNY KWIECIEŃ 2017 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny. zakładka: egzamin gimnazjalny

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny.  zakładka: egzamin gimnazjalny Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny www.oke.krakow.pl zakładka: egzamin gimnazjalny W terminie głównym: 18 kwietnia 2016 - część humanistyczna W terminie dodatkowym: 1 czerwca 2016 cześć humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2013 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 18.01.2013 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/ r.

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/ r. EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18-20.04.2016 r. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest: uzyskanie pozytywnych ocen w wyniku klasyfikacji końcoworocznej przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Technikum Górniczego i Technikum Elektrycznego na rok szkolny 2015/2016

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Technikum Górniczego i Technikum Elektrycznego na rok szkolny 2015/2016 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Technikum Górniczego i Technikum Elektrycznego na rok szkolny 2015/2016 Lp. Czynności Terminy 1. Składanie wniosków do wybranych szkół. 2. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KRYTERIA DO GRUP KONTYNUACYJNYCH DWUJĘZYCZNYCH:

DODATKOWE KRYTERIA DO GRUP KONTYNUACYJNYCH DWUJĘZYCZNYCH: Kryteria rekrutacji do XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa Prawna - art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna wprowadzenia zmian

Podstawa prawna wprowadzenia zmian Matura 2015 Podstawa prawna wprowadzenia zmian AKT WYKONAWCZY Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W GRUDZIĄDZU na rok szkolny 2013/2014

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W GRUDZIĄDZU na rok szkolny 2013/2014 ZASADY NABORU UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W GRUDZIĄDZU na rok szkolny 2013/2014 Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły w dniu 28 lutego 2013r. I.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. Kopernika w Zatorze ROK SZKOLNY 2012/2013 Regulamin opracowano na podstawie: 1. 23 pkt. 2, 3, 5 Rozporządzenia MENiS z dnia

Bardziej szczegółowo