Przygotowano w oparciu o:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowano w oparciu o:"

Transkrypt

1 MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty

2 Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83 poz. 562 z późn.zm.), procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 opublikowane na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, harmonogram egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2014/2015 opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3 STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO EGZAMINY OBOWIĄZKOWE Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania poziomu), b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu), w części pisemnej: a) język polski (poziom podstawowy), b) matematykę (poziom podstawowy), c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej (poziom podstawowy),

4 EGZAMINY DODATKOWE Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (nie więcej niż sześciu) w części ustnej: a) z języka obcego nowożytnego innego niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy (egzamin bez określania poziomu), w części pisemnej: a) z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, b) z matematyki na poziomie rozszerzonym, c) z języka obcego nowożytnego jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy (poziom rozszerzony), d) języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy (poziom podstawowy albo rozszerzony), e) z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,

5 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU oceniana jest w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden - przewodniczący- jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów OKE. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku uczył danego zdającego. Jeden z członków zespołu musi być zatrudniony w innej szkole. CZĘŚĆ PISEMNA oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Tę część przeprowadzają zespoły nadzorujące w poszczególnych salach. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele uczący danego przedmiotu ani wychowawcy zdających. Co najmniej jeden z członków zespołu musi być zatrudniony w innej szkole.

6 UWAGA! Z EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU ZWOLNIENI SĄ LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

7 HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH w roku 2015 Część pisemna egzaminu maturalnego Data Dzień tygodnia Godzina Przedmiot 4 maja poniedziałek 9.00 język polski (pp) 5 maja wtorek 9.00 matematyka (pp) 6 maja środa maja czwartek język angielski (pp) język angielski (pr) język polski (pr) biologia (pp, pr) 8 maja piątek matematyka (pr) wiedza o społeczeństwie (pp,pr) 11 maja poniedziałek 9.00 fizyka i astronomia (pp, pr) 12 maja wtorek język niemiecki (pp) język niemiecki ( pr) 13 maja środa 9.00 geografia (pp, pr) 14 maja czwartek maja piątek maja wtorek język rosyjski (pp) język rosyjski (pr) chemia (pp, pr) historia sztuki (pp, pr) Informatyka (pp, pr) historia (pp, pr) Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja 2015 r. - przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

8 CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW język polski matematyka PRZEDMIOTY języki obce nowożytne historia wiedza o społeczeństwie historia sztuki biologia chemia fizyka i astronomia geografia ARKUSZE CZAS TRWANIA (min)* poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony Część I 120 Część II 70 poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony 180 poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony 150 *Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE. Rozpoczęcie pierwszego egzaminu godz Rozpoczęcie drugiego egzaminu godz Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.

9 WYNIKI EGZAMINU wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażane są w skali procentowej zdający zda egzamin, jeśli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, niezależnie od zdawanego poziomu wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego ale są odnotowywane na świadectwie.

10 EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM Do egzaminu poprawkowego mają prawo przystąpić zdający, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z egzaminów nie został unieważniony, nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyli do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu Egzamin w terminie poprawkowym przeprowadzany jest w sierpniu 2015 r. Część pisemna 25 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9.00, część ustna sierpnia 2015 r. w macierzystej szkole zdającego. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej OKE w Warszawie w terminie do dnia 10 sierpnia.

11 MOŻLIWE JEST DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO POTRZEB ABSOLWENTÓW: SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI SZUKAJ U WYCHOWAWCY, DYREKTORA DS.PEDAGOGICZNYCH, ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH DLA MATURZYSTÓW ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH: CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ - OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ w Warszawie

12 MATURA PRÓBNA DZIĘKI NIEJ BĘDZIECIE MIELI MOŻLIWOŚĆ: sprawdzenia wiedzy i umiejętności, przećwiczenia procedur egzaminacyjnych, przeżycia samej atmosfery egzaminu. Próbna matura z OPERONEM Terminy : , godz język polski w zakresie podstawowym , godz matematyka w zakresie podstawowym , godz języki obce w zakresie podstawowym , godz przedmioty dodatkowe (historia, wos, biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia) w zakresie podstawowym i rozszerzonym

13 KALENDARZ MATURZYSTY do złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego do złożenie dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu przez uczniów ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 r.) złożenie dokumentów uprawniających do dostosowań dyrektorowi macierzystej szkoły przez osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną we wcześniejszych latach (ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 7 lutego 2015r.). do złożenie ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego do zostanie ogłoszony komunikat CKE dotyczący materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich można korzystać w części pisemnej egzaminu do zostanie opracowany i ogłoszony szkolny harmonogram egzaminów ustnych do przekazanie przez zdających wykazu bibliografii wykorzystanej do przygotowania prezentacji z języka polskiego od do przeprowadzenie egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu od do przeprowadzenie egzaminów pisemnych!!! ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości w ciągu tygodnia od daty ogłoszenia wyników złożenie pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (nie później niż do 7 lipca 2015 r.)

14 OFERTA SZKOŁY DLA MATURZYSTÓW FAKULTETY Jak co roku w naszej szkole organizowane są zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych. Liczba godzin przeznaczonych na fakultety zależna jest od potrzeb maturzystów i możliwości szkoły. Powinniście pamiętać, że celem tych zajęć nie jest ponowne przerabianie materiału z danego przedmiotu, ale jego usystematyzowanie i powtórzenie pod względem realizacji zadań maturalnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia przybliżą Wam strukturę i formę egzaminu, wymagania egzaminacyjne, udzielą cennych wskazówek i rad, pomogą w powtórzeniu materiału oraz sprawdzą Waszą wiedzę i umiejętności. UWAGA: O to, kiedy odbywać się będą fakultety z poszczególnych przedmiotów pytajcie swojego wychowawcę, nauczyciela przedmiotu i śledźcie ogłoszenia w szkolnych gablotach z informacjami dla uczniów.

15 Strona internetowa szkoły : Znajdziesz na niej aktualne informacje dotyczące najważniejszych zasad egzaminu maturalnego oraz inne materiały przygotowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Polecamy strony internetowe: CKE OKE

16 Dziękujemy za uwagę.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo