MISJA powinna wyrażać: przekonania, wartości, aspiracje, strategię danej firmy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MISJA powinna wyrażać: przekonania, wartości, aspiracje, strategię danej firmy."

Transkrypt

1 ISTOTA MISJI Jest deklaracją celów działalności firmy, w której zawiera się wyraźne określenie bieżących i przyszłych operacji firmy związanych z produktem lub rynkiem, a także system przyjętych wartości i zasad oraz cechy odróżniające ją od konkurencji.

2 ISTOTA MISJI Deklaracja dotyczy relacji z każdym z głównych rynków, na którym działa firma oraz wytycza cel i kierunek, prowadzący do większej swobody w podejmowaniu decyzji na każdym szczeblu działalności.

3 MISJA powinna wyrażać: przekonania, wartości, aspiracje, strategię danej firmy.

4 Zalecenia przy budowie MISJI nie budować zbyt wąskiej lub zbyt szerokiej misji, dobrać właściwych adresatów misji, uwzględnić w misji główny rodzaj działalności firmy, stworzyć misję o unikatowym charakterze, misja powinna koncentrować się na rynku (i jego potrzebach), a nie na produkcie.

5 KLIENCI FIRMY X DOSTAWCY FIRMY X PERSONEL FIRMY X FIRMA X POTENCJALNI PRACOWNICY POŚREDNICY FIRMY X INSTYTUCJE WPŁYWOWE a) AKCJONARIUSZE b) RZĄD I INSTYTUCJE KONTROLI Adresaci MISJI MARKETINGOWEJ

6 DOSTAWCY jasno sformułowane potrzeby partnerstwo duże zamówienia terminowa zapłata KLIENCI wysoka jakość usług zaufanie umiarkowane ceny PERSONEL dowody uznania system nagród bezpieczeństwo możliwość awansu POTENCJALNI PRACOWNICY liczba miejsc pracy pierwsze wrażenie uprzejme traktowanie FIRMA X ( np. BANK ) POŚREDNICY solidność obowiązkowość dowody uznania wzajemność INSTYTUCJE WPŁYWOWE a) AKCJONARIUSZE b) RZĄD I INSTYTUCJE KONTROLI zysk wzrost przestrzeganie prawa solidność dobra opinia w środowisku brak niespodzianek ocena zdolności kredytowej przestrzeganie prawa i stosowanie się do zarządzeń Oczekiwania uczestników różnych rynków i podmiotów finansowo zaangażowanych w firmę.

7 Czynniki wpływające na kształt misji: Historia. Bieżące preferencje kierownictwa i właścicieli. Otoczenie rynkowe, które może tworzyć wiele możliwości, ale i przynosić zagrożenia,. Zasoby, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Fachowość i kompetencja (doświadczenie) w branży, w której przedsiębiorstwo działa.

8 Elementy (pytania) misji: Co jest przedmiotem naszej działalności? Co różni nas od konkurencji? Kto jest naszym klientem? Jakie wartości dostarczamy naszym klientom? Jaka jest filozofia naszego działania?

9 Elementy (pytania) misji: Do czego dążymy? W jakim biznesie działamy? Jaki jest obszar działania? Jakie stosujemy technologie? Troska o pracowników. Dbałość o ekologię.

10 Misja nabiera strategicznego znaczenia, gdy: wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości; wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników, a proces jej realizacji jest wiarygodny. Misja daje podstawę do formułowania strategicznych celów działania oraz wspomaga określenie szczegółowych zadań.

11 Funkcje misji: integrująca, przede wszystkich pracowników firmy; ukierunkowująca działania zarządu na te, które są zgodne z ustaloną misją; promocyjna w stosunku do klientów.

12 Dobra misja powinna: określać wyraźnie cel działalności firmy, wskazywać konkretne produkty oraz rynki, pomagać zweryfikować bieżące i przyszłe warianty strategiczne, być optymalnie wyważona - ani zbyt wąska, ani zbyt szeroka, wyróżniać firmę spośród innych firm tej samej branży,

13 Dobra misja powinna: być dostatecznie szczegółowa, aby móc oddziaływać na personel firmy, być realistyczna i elastyczna, skupiać się na potrzebach klienta i ich zaspokojeniu (a nie na cechach produktu), informować o podstawowej działalności firmy, utożsamiać się z celami zbiorowymi firmy, aby można było oszacować postęp w realizacji misji, być zrozumiała dla każdego i znana wszystkim pracownikom firmy.

14 Według A. Campbella misja powinna uwzględniać: Czas liczony nie w miesiącach, lecz w latach. Tworzenie poczucia misji jest zadaniem długofalowym i pracochłonnym. Autentyczna zgoda w kierownictwie firmy. Jeżeli będą miało poczucie misji, to będzie ją miała również cała firma, Czyny są bardziej wymowne niż słowa. Wartości są tak długo żywe w firmie, jak długo kierownictwo potwierdza je czynami. Kontakt z najwyższym kierownictwem jest istotny. Pracownicy lepiej identyfikują się z wartościami (celami ), jeżeli mogą je utożsamiać z jednostką lub grupą menedżerów.

15 Według A. Campbella misja powinna uwzględniać: Stały skład kierownictwa czynnikiem często najbardziej sprzyjający tworzeniu poczucia misji. Misja powinna wyrażać osobowość firmy. Największą wartością spośród opublikowanych deklaracji misji miały te, które odzwierciedlały osobowość firmy i jej kierownictwa. Ich język był prosty i zrozumiały. Strategia i wartości powinny być nierozłączne. Wzorce postaw muszą być zgodne z wartościami. Pracownicy mają poczucie misji wtedy, gdy wierzą w to, co robią.

16 PLAN MARKETINGOWY wytycza dla bliższej i dalszej przyszłości cele, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo i drogi, które do nich prowadzą, wskazując spadki i wzniesienia, a równocześnie sugeruje strategię i taktykę umożliwiającą osiągnięcie tych celów przy możliwie najniższych kosztach i optymalnych efektach. Plan marketingowy zmniejsza ryzyko wybrania złej drogi zwiększając szanse wyprzedzenia konkurentów.

17 PLAN MARKETINGOWY Z praktycznego punktu widzenia jest dokumentem, zawierającym zbiór decyzji planistycznych (w szczególności decyzje dotyczące asortymentu, wielkości sprzedaży i wykorzystania marketingu-mix). Podstawą do planu powinny być rzetelne analizy i prognozy, które stanowią jego integralną całość i nie mogą zostać pominięte. Struktura i forma planu marketingowego różnią się w zależności od wielkości firmy oraz osób lub instytucji, do których plan jest adresowany.

18 Plan marketingowy może dotyczyć: Całości przedsiębiorstwa (wszystkich produktów, rynków na których przedsiębiorstwo działa). Określonego projektu (jednego produktu, wyodrębnionej działalności czy osobnego biznesu).

19 Schemat planu marketingowego: 1. Wstęp 2. Streszczenie dla kierownictwa krótki przegląd proponowanego planu, z uwzględnieniem przedziału czasu, w którym plan ma być wprowadzony; z reguły zawiera jasny i zwięzły opis: przedsięwzięcia, założenia, sposobów realizacji założonych celów, docelowych rynków, opis zarządzania oraz analizę finansową (m.in. prognozę sprzedaży oraz zysku, niezbędne nakłady).

20 Schemat planu marketingowego: 3. Analiza bieżącej sytuacji przedstawia podstawowe dane dotyczące rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia; jest to podsumowanie badań marketingowych; obejmuje takie podetapy, jak: założenia, czyli podstawowe fakty, na których oparto plan marketingowy; sytuacja w zakresie produktu; sytuacja w zakresie konkurencji; sytuacja w zakresie dystrybucji; środowisko makroekonomiczne.

21 Schemat planu marketingowego: 4. Analiza możliwości i zagrożeń, czyli analiza SWOT Typy sytuacji strategicznej: maxi-maxi (szanse i atuty) strategia agresywna, mini-maxi (szanse i słabości) strategia konkurencyjna, maxi-mini (zagrożenia i atuty) strategia konserwatywna, mini-mini (zagrożenia i słabości) strategia defensywna.

22 Schemat planu marketingowego: 5. Cele definiują to, co firma chce osiągnąć za pomocą planu marketingowego; cele muszą być jednoznaczne, możliwie wyraziście sformułowane ilościowo i jakościowo, realne, nadrzędne w stosunku do strategii, osiągalne w wyznaczonym terminie, pełnić funkcję motywującą; rozróżniamy: cele ogólne (cele) i cele szczegółowe (zadania).

23 Schemat planu marketingowego: 6. Strategie marketingowe określają, w jaki sposób cele mają być osiągnięte; ogólnie sformułowane metody osiągnięcia poszczególnych celów; poszczególne działania, kroki, które będą następowały według dziennego lub miesięcznego rozkładu to taktyka.

24 Schemat planu marketingowego: W celu opracowania strategii należy: zidentyfikować rynek docelowy, zdefiniować i upozycjonować produkt w świadomości potencjalnych nabywców, ustalić odpowiednią cenę, dostarczyć produkt we właściwe miejsce i w odpowiednim czasie, poinformować o produkcie.

25 Schemat planu marketingowego: Rodzaje strategii: strategie defensywne są opracowywane, aby zapobiec utracie istniejących klientów; strategie rozwojowe są opracowywane dla zaoferowania szerszego zakresu towarów i usług istniejącym klientom; strategie atakujące (ofensywne) stworzone dla rozwinięcia kontaktów z nowymi klientami.

26 Schemat planu marketingowego: Rodzaje strategii: strategie defensywne są opracowywane, aby zapobiec utracie istniejących klientów; strategie rozwojowe są opracowywane dla zaoferowania szerszego zakresu towarów i usług istniejącym klientom; strategie atakujące (ofensywne) stworzone dla rozwinięcia kontaktów z nowymi klientami.

27 Schemat planu marketingowego: 7. Plany operacyjne (programy działań, harmonogramy) kto, kiedy i jakie działania ma wykonać.

28 Schemat planu marketingowego: 8. Prognoza rachunku strat i zysków (dochodów i wydatków), czyli budżet. Metody ustalania budżetu: metoda ekstrapolacji (mechaniczna) ustalenie budżetu w oparciu o dane historyczne (dotychczasowe); metoda zadaniowa szacowany budżet przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie konkretnego zadania lub za osiągnięcie wyznaczonego celu marketingowego; metoda zespołowa polega na estymacji budżetu przez kierownictwo najwyższego szczebla, gwarantującego osiągnięcie celów strategicznych całej firmy; kierownicy w pionie marketingowym mają obowiązek zgłaszać wszelkie propozycje odstępstw od zaproponowanych limitów budżetowych z pełnym uzasadnieniem.

29 Schemat planu marketingowego: 9. Kontrola wyników - zasady kontroli i nadzoru przebiegu realizacji planu. Najprostsze do zauważenia odchylenia od planu to przekroczenia budżetu lub odchylenia od planowanej wielkości sprzedaży.

30 Cechy planu marketingowego: obszerny, możliwie szczegółowy i dokładny, ale nieskomplikowany; logiczny, jasno precyzujący cele i zadania osobom, które go nie tworzyły; gruntownie przygotowany, czyli odzwierciedlający słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia; wiążący kłopoty w realizacji celów marketingowych ze strategiami, które mogą być zrealizowane; elastyczny, aby dopuszczał możliwość weryfikacji; adresowany do poszczególnych komórek odpowiedzialnych za realizację planu oraz do zarządu spełniającego rolę koordynatora działań i egzekutora zobowiązań.

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta

Biznes plan w praktyce. Paweł Repeta Paweł Repeta I. Wstępne założenia: Wszelkie analizy strategiczne, biznes plany czy prognozy wykorzystywane są przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów do określenia wartości

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów Public relations w firmie 24 czerwca 2010 r. Public Relations to budowanie obrazu firmy, produktu, idei, ludzi- obrazu trwałego i sięgającego daleko w przyszłość. Dzięki Public Relations osiągnąć można

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

sprzedaż i dystrybucja

sprzedaż i dystrybucja Heiko van Eckert rozpoczął swoją przygodę z dystrybucją i sprzedażą przed ośmioma laty. Pracował jako doradca i trener rozwoju osobowości oraz organizacji w handlu. W 2005 założył własną agencję doradztwa.

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG

SUMA SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA. Tom II VBA JEŻELI COS NPV KOMÓRKA CZY.LICZBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG z a a w a n s o w a n y SCORECARD ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI Z UŻYCIEM EXCELA VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom II ScoreCard zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo