2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr. NIP: , o nr. REGON: , o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN określaną dalej jako Bank. 2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: 1. Bankowość Internetowa Polbank24 - instrument płatniczy udostępniany Klientowi przez Bank, zawierający funkcjonalność umożliwiającą m.in. dostęp do Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku Oszczędzającego, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. przez internet. 2. Cashback - zwrot łącznej wartości transakcji dokonanych kartą debetową do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w wysokości i na zasadach określonych Regulaminem. 3. Certyfikat inwestycyjny - papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny. Jest on papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela. Jako papier wartościowy na okaziciela może być notowany na giełdzie. Jest niepodzielny, reprezentuje równe prawa majątkowe. Aktywa funduszu stanowią środki z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych przez uczestników funduszu, dochody z działalności inwestycyjnej oraz portfel lokat funduszu (np. nieruchomości, udziały w innych firmach, lokaty bankowe). Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. 4. Data Waluty moment, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste. 5. Dyspozycja - Dyspozycja powiadomienia o numerze rachunku bankowego do rozliczeń tytułem wynagrodzenia oraz innych świadczeń. 6. Dzień roboczy każdy dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 7. Fundusz Inwestycyjny - fundusze polskich i zagranicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, dla których Bank aktualnie pełni funkcję dystrybutora. 8. Karta kredytowa w rozumieniu Regulaminu: Praktyczna Karta Kredytowa, Komfortowa Karta Kredytowa, Prestiżowa Karta Kredytowa, Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom, Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank T-Mobile, Karta Kredytowa Visa Classic, Karta Kredytowa Visa Gold, Karta Kredytowa Visa Platinum, Karta Kredytowa World MasterCard Class&Club. 9. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie Rachunku. 10. Konto Lokacyjne Plus Wygodne - rachunek, o którym mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym 11. Kredyt Bezpieczny kredyt konsumencki w postaci odnawialnego limitu udzielany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie Umowy o Kredyt Bezpieczny Standardowy lub Kredyt Bezpieczny Komfortowy lub Kredyt Bezpieczny Optymalny lub Kredyt Bezpieczny Korzystny. 12. Kredyt na Miarę konsumencki kredyt gotówkowy udzielony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie Umowy o Kredyt na Miarę; w rozumieniu Regulaminu: Kredyt na Miarę Optymalny lub Kredyt na Miarę Komfortowy. 13. Lokata Inwestycyjna instrument finansowy łączący w sobie nieodnawialną lokatę bankową oraz instrument pochodny (np. opcje, kontrakty). Produkt charakteryzuje się 100% ochroną zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności. Lokata inwestycyjna jest zakładana na z góry określony okres, a jej stopa zwrotu z góry określona uzależniona jest od ziszczenia się scenariusza rynkowego, dotyczącego wybranego instrumentu bazowego, na którym oparta została lokata. 14. Odsetki promocyjne odsetki naliczane i kapitalizowane na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste oraz Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika w terminie i wysokości określonej Regulaminem. 15. Podwyżka Wynagrodzenia - wypłata kwoty środków pieniężnych wysokości uzależnionej od średniomiesięcznej kwoty wpływów z tytułu Wynagrodzenia w danym okresie 3-miesięcznym w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie. 16. Rachunek każdy ze wskazanych poniżej indywidualnych lub wspólnych rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klientów indywidualnych, na których ewidencjonowana jest ilość środków pieniężnych należących do Klienta lub udostępnianych Klientowi: a) Konto Osobiste Wygodne lub Konto Osobiste Komfortowe lub Konto Osobiste Aktywne, o których mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym ; b) Rachunek Bankowości Osobistej lub Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędzający, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A Rachunek Bankowości Osobistej - rachunek w PLN, o którym mowa w Tabeli Oprocentowania. 18. Rachunek Lokaty - rachunek lokaty terminowej otwierany i prowadzony przez Bank na podstawie odrębnej umowy lokaty terminowej (tj. przyjętej przez Bank do realizacji dyspozycji otwarcia lokaty terminowej) 19. Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste rachunek w PLN, o którym mowa w Tabeli Oprocentowania. 20. Serwis Telefoniczny Polbank24 instrument płatniczy, funkcjonalność umożliwiająca m.in. dostęp do Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku Oszczędzającego, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, udostępniana Klientowi przez Bank. 21. Tytuł uczestnictwa - tytuł prawny do udziału w aktywach poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych. Aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego dzielą się na tytuły/ jednostki uczestnictwa o równej wartości. Wszystkie tytuły/ jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego są wyceniane z częstotliwością określoną w prospekcie. W wyniku wyceny wartość tytułów uczestnictwa może ulec zmianie. 22. Tabela Oprocentowania Tabela Oprocentowania rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidulaych w Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowiąca integralną część Umowy Konta. 23. TOiP Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowiąca integralną część Umowy Konta. 24. Ubezpieczenie Strukturyzowane instrument finansowy w formie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie, stanowiący połączenie instrumentu oszczędnościowego (np. lokaty, obligacji) i instrumentu pochodnego (np. opcje, kontrakty). Ubezpieczenie Strukturyzowane analogicznie jak Lokata Inwestycyjna posiada z góry określone parametry: okres trwania, poziom ochrony kapitału oraz stopę zwrotu uzależnioną od ziszczenia się scenariusza rynkowego, dotyczącego wybranego instrumentu bazowego, na którym oparty jest produkt. 25. Uczestnik Klient, który spełnia warunki uczestnictwa w Programie Insignium określone w Regulaminie i wyraził wolę skorzystania z Programu Insignium. 26. Umowa Konta - umowa pomiędzy Bankiem a Klientem zawierana w formie pisemnej, dotycząca udostępniania Klientowi przez Bank usługi Konto wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część, w tym Regulaminem Konta, Tabelą Oprocentowania i TOiP.W rozumieniu Regulaminu: umowa o prowadzenie rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste oraz Rachunku Bankowości Osobistej. 27. Wynagrodzenie cykliczne, nie rzadsze, niż comiesięczne uznanie Rachunku Uczestnika środkami z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium bądź innych świadczeń deklarowanych przez Klienta i akceptowanych przez Bank Z Programu Insignium może skorzystać Klient, którego Rachunek jest uznawany Wynagrodzeniem.

2 2. Bank może określić minimalną wysokość Wynagrodzenia uprawniającą do skorzystania z Programu Insignium. 3. Bank zastrzega sobie przez cały okres, w którym Klient uczestniczy w Programie Insignium, prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa. W szczególności Bank zastrzega sobie prawo kontroli wpływu Wynagrodzenia na Rachunek Uczestnika w zakresie jego wysokości, regularności oraz źródła. 4. W przypadku braku wpływu Wynagrodzenia Bank może poinformować Uczestnika o konsekwencjach, w szczególności o utracie uprawnienia do korzystania z Programu Insignium. 5. W przypadku braku wpływu Wynagrodzenia Klient przestaje być Uczestnikiem Programu Insignium z upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty ostatniego wpływu Wynagrodzenia na Rachunek, przy czym szczegółowe warunki Programu Insignium dotyczące poszczególnych usług objętych Programem Insignium określone w załącznikach do Regulaminu, mogą przewidywać także inne skutki braku wpływu Wynagrodzenia Szczegółowe warunki Programu Insignium dotyczące poszczególnych usług objętych Programem Insignium są określone w następujących załącznikach do Regulaminu: a) Program Insignium dla Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w Załączniku nr 1 do Regulaminu; b) Program Insignium dla Rachunku Bankowości Osobistej w Załączniku nr 2 do Regulaminu; c) Program Insignium dla Kart Kredytowych, Kredytu Bezpiecznego i Kredytu na Miarę w Załączniku nr 3 do Regulaminu. d) Program Insignium dla Rachunków Lokat w załączniku nr 4 do Regulaminu e) Program Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego w załączniku nr 5 do Regulaminu 2. Klient może skorzystać z Programu Insignium w okresie pomiędzy złożeniem Dyspozycji, a wpływem Wynagrodzenia na Rachunek, o ile zostało to wyraźnie przewidziane Regulaminem. 3. Klientowi, który nie wyraził woli skorzystania z poszczególnych usług objętych Programem Insignium, także w przypadku spełnienia warunków uczestnictwa w Programie Insignium, Bank świadczy usługi na warunkach standardowych. 4. Skorzystanie z Programu Insignium nie powoduje zmian warunków umów już zawartych, chyba że Regulamin przewiduje taką możliwość Uczestnik może zgłaszać reklamacje w związku z Programem Insignium na zasadach określonych w: Regulaminie Konta, Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Umowie Kredytu na Miarę, Umowie Kredytu Bezpiecznego, Regulaminie Kart Kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminie Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank. 2. Bank będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje Uczestnika związane z Programem Insignium na zasadach określonych w Regulaminie Konta, Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Umowie Kredytu na Miarę, Umowie Kredytu Bezpiecznego, Regulaminie Kart Kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminie Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Program Insignium trwa do dnia r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki Programu Insignium określone w Załącznikach do Regulaminu obowiązują w terminach w nich wskazanych. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia umów zawartych między Klientem a Bankiem o prowadzenie Rachunku, o Kartę Kredytową, o Kredyt Bezpieczny, Kredyt na Miarę, oraz Regulaminu Konta, Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminu Kart Kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminu Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank. 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany zasad Programu Insignium w trakcie jego trwania, poprzez zmianę Regulaminu lub Załączników do Regulaminu. Nowe zasady nie będą miały zastosowania dla Uczestników, którzy złożyli wniosek kredytowy przed dniem obowiązywania nowych zasad Programu Insignium. 4. Uczestnik otrzymuje treść Regulaminu w momencie zawierania z Bankiem umowy o prowadzenie Rachunku bądź Bank dostarcza Uczestnikowi Regulamin w formach przewidzianych postanowieniami Regulaminu Konta bądź Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Jednocześnie treść Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika odmowy skorzystania z Programu Insignium uznaje się, że akceptuje on postanowienia zawarte w Regulaminie. 5. Załączniki do Regulaminu stanowią łącznie z nim integralną całość. 6. Regulamin obowiązuje od dnia r.. 2

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste. 1. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste polegają na: a. naliczeniu Odsetek promocyjnych od środków zgromadzonych w przedziale kwotowym od 100,00 PLN do 2 999,99 PLN na należącym do Uczestnika Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w wysokości 4% w skali roku, b. naliczeniu Cashbacku od łącznej kwoty zaksięgowanych na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste transakcji bezgotówkowych, stanowiących zapłatę za towary i usługi, dokonanych kartą debetową (wydawaną do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste) w placówce handlowej lub usługowej; wysokość Cashbacku będzie wynosić 1,00% łącznej wartości ww. transakcji w skali miesiąca, nie więcej jednak niż 15,00 PLN w danym miesiącu kalendarzowym przypadającym w okresie trwania promocji, c. naliczeniu Podwyżki Wynagrodzenia od średniomiesięcznej wartości wpływów z tytuły Wynagrodzenia zaksięgowanego na należącym do Uczestnika Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w trzymiesięcznym okresie obowiązywania warunków promocyjnych; wysokość Podwyżki Wynagrodzenia zostanie wypłacona jednokrotnie i będzie wynosić 1,00% średniomiesięcznej wartości wpływów z tytułu Wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40,00 PLN. 2. Warunkiem do uzyskania Odsetek promocyjnych, o których mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej jest zasilenie jakiegokolwiek Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika jednorazowym wpływem Wynagrodzenia w skali miesiąca kalendarzowego w kwocie co najmniej PLN oraz spełnienie jednej z poniższych przesłanek: a) Uczestnik posiada Kredyt na Miarę, gdzie przyznana kwota kredytu była nie mniejsza niż 5000 PLN; b) Uczestnik posiada Kredyt Bezpieczny, gdzie przyznany limit Kredytu Bezpiecznego jest nie mniejszy niż PLN i został on wykorzystany przez Uczestnika oraz zaksięgowany przez Bank w kwocie nie mniejszej niż PLN; c) Uczestnik posiada Kartę kredytową, gdzie przyznany limit kredytowy wynosi nie mniej niż PLN; d) wartość posiadanych przez Uczestnika Tytułów uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych według ich wyceny z dnia określonego w pkt 3 poniżej jest nie niższa niż PLN. W przypadku, gdy w dniu określonym w pkt 3 Fundusz Inwestycyjny nie przeprowadzał wyceny, określenie wartości Tytułów uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika zostanie ustalone na podstawie ostatniej znanej wyceny; e) Uczestnik jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Produktu Strukturyzowanego, a wpłacona składka jest nie mniejsza niż PLN lub posiada Lokaty Inwestycyjne w łącznej kwocie nie mniejszej niż PLN; f) z jakiegokolwiek Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym będą naliczone Odsetki promocyjne o których mowa w pkt 1 powyżej, pobrane zostały środki na sfinansowanie składki wynikającej z przystąpienia Uczestnika bądź współposiadacza Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika do ochrony ubezpieczeniowej w ramach: Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Program Busola zawartej z AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna lub w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ster na Przyszłość zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz ochrona ubezpieczeniowa z któregokolwiek z wyżej wymienionych ubezpieczeń trwa w ostatnim Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone odsetki. 3. Warunkiem do uzyskania Cashbacku oraz Podwyżki Wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c) powyżej jest : a. zasilenie przez Uczestnika Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste jednorazowym wpływem Wynagrodzenia w skali miesiąca kalendarzowego w kwocie co najmniej PLN oraz b. zasilanie od minimum trzech miesięcy, poprzedzających wejście w życie warunków promocyjnych, Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste wpływem Wynagrodzenia w kwocie co najmniej PLN oraz c. posiadanie przez Uczestnika aktywnej/ lub dokonanie aktywacji dostępu do Bankowości Internetowej Polbank24 oraz Serwisu Telefonicznego Polbank24 oraz d. otrzymywanie przez Uczestnika wyciągów z rachunku w sposób inny niż w formie papierowej oraz e. brak złożonego przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; (zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przed rozpoczęciem obowiązywania warunków promocyjnych lub w trakcie ich trwania oraz f. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). 4. Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 i 3 powyżej jest ustalane przez Bank zawsze według stanu na ostatni Dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne, Cashback oraz Podwyżka Wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 3

4 5. Odsetki promocyjne, o których mowa w pkt 1 lit. a) powyżej są kapitalizowane z Datą Waluty przypadającą na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, w którym zostaną naliczone na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste. Dopisanie Odsetek promocyjnych na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste nastąpi nie później niż w terminie 27 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne. Jeśli Tabela Oprocentowania przewiduje odmienne zasady kapitalizacji odsetek dla Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, do Odsetek promocyjnych stosuje się zasady wskazane powyżej. 6. Dla Rachunku Mistrzowski Konto Osobiste prowadzonego dla więcej niż jednego Uczestnika wartością transakcji będących podstawą do naliczenia Cashbacku będzie suma transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do danego Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, 7. Cashback, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej, jest wypłacany na Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika nie później niż w terminie 25 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który miał być naliczony Cashback. 8. Przy ustalaniu wysokości Cashbacku nie będą brane pod uwagę transakcje: a. dla których punkt sprzedaży dokonał korekty lub zwrotu środków na Rachunek Klienta w związku ze zwrotem produktu lub rezygnacją z usługi lub transakcja została reklamowana przez Klienta, b. dokonane przez osoby nieuprawnione do używania karty debetowej, c. dokonane z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy, d. typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty, transakcje u brokerów ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazy pieniężne (w tym internetowe), zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach (w tym w kasynach internetowych). 9. Podwyżka Wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 lit. c) powyżej, jest wypłacana na Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika nie później niż w terminie 25 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który miała być naliczona Podwyżka Wynagrodzenia. 10. Na danym Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Odsetki promocyjne i Cashback mogą być naliczone tylko jednokrotnie w danym miesiącu kalendarzowym, a Podwyżka Wynagrodzenia może być naliczona tylko jednokrotnie w okresie obowiązywania warunków promocyjnych. 11. W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie zapisy: Umowy Konta, Regulaminu Konta, Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji Tabeli Oprocentowania, Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz Prospekty Informacyjne Funduszy Inwestycyjnych w zakresie zasad realizacji zleceń i wyceny Tytułów uczestnictwa. 12. Odsetki promocyjne o których mowa zostaną naliczone tylko za okres obowiązywania warunków promocyjnych o których mowa w pkt.13 poniżej. 13. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste obowiązują do dnia r.. 4

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Rachunku Bankowości Osobistej 1. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Bankowości Osobistej polegają na naliczeniu Odsetek promocyjnych od środków zgromadzonych w przedziale kwotowym od 100,00 PLN do 9 999,99 PLN na należącym do Uczestnika Rachunku Bankowości Osobistej w wysokości 4% w skali roku. 2. Warunkiem do uzyskania Odsetek promocyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest zasilenie jakiegokolwiek Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika jednorazowym wpływem Wynagrodzenia w skali miesiąca kalendarzowego w kwocie co najmniej 2500 PLN oraz spełnienie jednej z poniższych przesłanek: a. Uczestnik posiada Kredyt na Miarę, gdzie przyznana kwota kredytu była nie mniejsza niż 5000 PLN; b. Uczestnik posiada Kredyt Bezpieczny, gdzie przyznany limit Kredytu Bezpiecznego jest nie mniejszy niż PLN i został on wykorzystany przez Uczestnika oraz zaksięgowany przez Bank w kwocie nie mniejszej niż PLN; c. Uczestnik posiada Kartę kredytową, gdzie przyznany limit kredytowy wynosi nie mniej niż PLN; d. wartość posiadanych przez Uczestnika Tytułów uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych według ich wyceny z dnia określonego w pkt 3 poniżej jest nie niższa niż PLN. W przypadku, gdy w dniu określonym w pkt 3 Fundusz Inwestycyjny nie przeprowadzał wyceny, określenie wartości Tytułów uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika zostanie ustalone na podstawie ostatniej znanej wyceny; e. Uczestnik jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Produktu Strukturyzowanego, a wpłacona składka jest nie mniejsza niż PLN lub posiada Lokaty Inwestycyjne w łącznej kwocie nie mniejszej niż PLN; f. z jakiegokolwiek Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym będą naliczone Odsetki promocyjne o których mowa w pkt 1 powyżej, pobrane zostały środki na sfinansowanie składki wynikającej z przystąpienia Uczestnika bądź współposiadacza Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika do ochrony ubezpieczeniowej w ramach: Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Program Busola zawartej z AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna lub w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ster na Przyszłość zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz ochrona ubezpieczeniowa z któregokolwiek z wyżej wymienionych ubezpieczeń trwa w ostatnim Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone odsetki. 3. Spełnienie warunku określonego w pkt 2 lit. a) - f) powyżej jest ustalane przez Bank zawsze według stanu na ostatni Dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne, o których mowa w pkt 1 powyżej. 4. Odsetki promocyjne, o których mowa w pkt 1 są kapitalizowane z Datą Waluty przypadającą na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, w którym zostaną naliczone na Rachunku Bankowości Osobistej. Dopisanie Odsetek Promocyjnych na Rachunku Bankowości Osobistej nastąpi nie później niż w terminie 27 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne. Jeśli Tabela Oprocentowania przewiduje odmienne zasady kapitalizacji odsetek dla Rachunku Bankowości Osobistej, do Odsetek promocyjnych stosuje się zasady wskazane powyżej. 5. Na danym Rachunku Bankowości Osobistej Odsetki promocyjne mogą być naliczone tylko jednokrotnie w danym miesiącu kalendarzowym. 6. W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie zapisy: Umowy Konta, Regulaminu Konta, Tabeli Oprocentowania, Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz Prospekty Informacyjne Funduszy Inwestycyjnych w zakresie zasad realizacji zleceń i wyceny Tytułów uczestnictwa. 7. Odsetki promocyjne o których mowa zostaną naliczone tylko za okres obowiązywania warunków promocyjnych o których mowa w pkt.8 poniżej. 8. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Bankowości Osobistej obowiązują do dnia r. 5

6 Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Kart Kredytowych, Kredytu Bezpiecznego i Kredytu na Miarę 1. Warunki promocyjne dotyczące Kart Kredytowych polegają na ustaleniu wobec Uczestnika opłaty rocznej za wydanie i użytkowanie karty głównej w pierwszym roku oraz w kolejnych latach w wysokości 0 PLN. Warunki promocyjne nie dotyczą Praktycznych Kart Kredytowych typu: Visa i MasterCard. 2. Warunki promocyjne dotyczące Kredytu Bezpiecznego polegają na ustalenie wobec Uczestnika prowizji za przyznanie limitu Kredytu Bezpiecznego Optymalnego oraz Kredytu Bezpiecznego Komfortowego w wysokości 0 PLN. 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych opisanych w zakresie Karty Kredytowej i/lub Kredytu Bezpiecznego jest: a) złożenie wniosku o Kartę Kredytową i/lub Kredyt Bezpieczny w okresie obowiązywania Regulaminu, b) uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz c) zawarcie z Bankiem umowy kredytowej w ciągu 40 dni od daty złożenia wniosku kredytowego, jednak nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zakończenia obowiązywania Regulaminu Programu Insignium, oraz d) zasilanie Rachunku Uczestnika wpływem Wynagrodzenia lub e) zadeklarowanie comiesięcznego wpływu na Rachunek Wynagrodzenia na Dyspozycji (przy czym pierwsze zasilenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył wniosek o Kartę Kredytową lub Kredyt Bezpieczny). 4. Warunki promocyjne dotyczące Kredytu na Miarę obejmują obniżenie o 1p.p. oprocentowania nominalnego Kredytu na Miarę Optymalnego oraz Komfortowego, w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek oprocentowania wskazanych w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji Kredytu na Miarę przez cały okres kredytowania. 5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych opisanych w zakresie Kredytu na Miarę jest: a) złożenie wniosku o Kredyt na Miarę w okresie obowiązywania Regulaminu, b) uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz c) Zasilanie Rachunku Uczestnika wpływem Wynagrodzenia lub d) zadeklarowanie comiesięcznego wpływu na Rachunek Wynagrodzenia na Dyspozycji (przy czym pierwsze zasilenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył wniosek o Kredyt na Miarę) oraz e) comiesięczne zasilanie Rachunku Uczestnika Wynagrodzeniem przynajmniej do końca terminu całkowitej spłaty kredytu oraz f) zawarcie z Bankiem umowy kredytowej w ciągu 40 dni od daty złożenia wniosku kredytowego, jednak nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zakończenia obowiązywania Programu Insignium. 6. Bank zastrzega sobie prawo do zaprzestania stosowania zasad Programu Insignium w przypadku braku realizacji warunku, o którym mowa w pkt 3 lit a) i b) i pkt 5 d) powyżej, o czym Bank niezwłocznie poinformuje Uczestnika. Zastrzeżenie niniejsze nie uchybia postanowieniom zawartych Umów o Kartę Kredytową, Kredyt Bezpieczny oraz Kredyt na Miarę w zakresie obejmującym zasady zmiany warunków finansowych udzielonego kredytu. 7. W przypadku realizacji przez Bank prawa do zaprzestania stosowania warunków Programu Insignium dla Karty Kredytowej na podstawie pkt 6 powyżej, będą miały zastosowanie zapisy umowy Karty Kredytowej, obowiązujące w dniu wymagalności należności z tytułu umowy Karty Kredytowej, płatnych bez uwzględniania warunków Programu Insignium przy czym dniem zaprzestania stosowania warunków promocyjnych jest: najbliższa rocznica zawarcia umowy Karty Kredytowej; przypadająca bezpośrednio po podjęciu przez Bank decyzji o skorzystaniu z prawa zaprzestania stosowania warunków promocyjnych. 8. Warunki promocyjne dotyczące Karty Kredytowej, Kredytu Bezpiecznego, Kredytu na Miarę nie łączą się z innymi promocjami lub ofertami specjalnymi na te produkty oferowanymi przez Bank. 9. Warunki promocyjne dotyczące Karty Kredytowej, Kredytu Bezpiecznego, Kredytu na Miarę obowiązują do dnia r. 6

7 Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Rachunków Lokat 1. W ramach Programu Insignium Bank umożliwia Uczestnikowi otwarcie na promocyjnych warunkach Rachunku Lokaty standardowej 3-miesięcznej w PLN, z oprocentowaniem 4,00% w skali roku. 2. Rachunek Lokaty, o której mowa w ust. 1 jest otwierany na podstawie Umowy Konta oraz zgodnie z charakterystyką Rachunku Lokaty standardowej, zawartą w Tabeli Oprocentowania Rachunków Lokat prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 3. Minimalna kwota Rachunku Lokaty otwieranej na promocyjnych warunkach wynosi PLN. 4. Maksymalna kwota Rachunku Lokaty otwieranej na promocyjnych warunkach wynosi PLN. 5. Rachunek Lokaty standardowej 3-miesięcznej może być odnawiany na kolejne okresy, z zastrzeżeniem, że jego odnowienie nastąpi na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia Rachunku Lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego w aktualnie obowiązującej Tabeli Oprocentowania Rachunków Lokat prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Rachunku Lokaty standardowej 3-miesięcznej w PLN. 6. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych jest: a) comiesięczne zasilanie posiadanego przez Uczestnika Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste wpływem Wynagrodzenia w wysokości co najmniej PLN lub b) złożenie przez Uczestnika Dyspozycji z deklaracją comiesięcznego wpływu na Rachunek Bankowości Osobistej lub Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Wynagrodzenia w wysokości co najmniej PLN. 7. Uczestnik może otworzyć jeden Rachunek Lokaty na warunkach promocyjnych Programu Insignium. 8. Do Rachunków Lokat otwieranych na warunkach promocyjnych mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Konta oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków Lokat prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 9. Warunki promocyjne dotyczące Rachunków Lokat obowiązują do dnia r. 7

8 Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego 1. W ramach Programu Insignium Bank umożliwia Uczestnikowi otwarcie i prowadzenie jednego Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego na promocyjnych warunkach wskazanych poniżej w ust Konto Lokacyjne Plus Wygodne otwarte w ramach Programu Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego, będzie oprocentowane od dnia jego otwarcia do dnia r. na warunkach wskazanych poniżej: Oprocentowanie w skali roku Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego dla salda w przedziale kwotowym: Oprocentowanie w skali roku Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego dla salda w przedziale kwotowym: Saldo od 0 do PLN włącznie Saldo od ,01 PLN i powyżej 4,00% 1,50% Przykład: w przypadku zgromadzenia na Koncie Lokacyjnym Plus Wygodnym kwoty PLN, środki do wysokości PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla wskazanego powyżej przedziału: od 0 do PLN włącznie (4,00%), a środki od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla wskazanego przedziału od ,01 PLN i powyżej (1,50%). 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych jest: c) comiesięczne zasilanie posiadanego przez Uczestnika Konta Osobistego Wygodnego wpływem Wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1000 PLN lub d) złożenie przez Uczestnika Dyspozycji z deklaracją comiesięcznego wpływu na Konto Osobiste Wygodne Wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1000 PLN na Dyspozycji. 4. Konto Lokacyjne Plus Wygodne stanowiące rachunek wspólny będzie otwarte i oprocentowane na warunkach określonych w ust. 2 powyżej pod warunkiem, że przynajmniej jeden ze współposiadaczy tego rachunku spełni warunki uczestnictwa w Programie Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego, o których mowa w ust. 3 powyżej. 5. Po dniu r. r. oprocentowanie Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego będzie zgodne z obowiązującą Tabelą Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym. 6. Pozostałe warunki prowadzenia Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego określa Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Tabela Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym, 7. Warunki promocyjne dotyczące Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego obowiązują do dnia r., z zastrzeżeniem, że Konta Lokacyjne Plus Wygodne na Warunkach wskazanych powyżej można otwierać do dnia r.. 8

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych ( Regulamin ) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo