2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr. NIP: , o nr. REGON: , o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN określaną dalej jako Bank. 2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: 1. Bankowość Internetowa Polbank24 - instrument płatniczy udostępniany Klientowi przez Bank, zawierający funkcjonalność umożliwiającą m.in. dostęp do Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku Oszczędzającego, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. przez internet. 2. Cashback - zwrot łącznej wartości transakcji dokonanych kartą debetową do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w wysokości i na zasadach określonych Regulaminem. 3. Certyfikat inwestycyjny - papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny. Jest on papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela. Jako papier wartościowy na okaziciela może być notowany na giełdzie. Jest niepodzielny, reprezentuje równe prawa majątkowe. Aktywa funduszu stanowią środki z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych przez uczestników funduszu, dochody z działalności inwestycyjnej oraz portfel lokat funduszu (np. nieruchomości, udziały w innych firmach, lokaty bankowe). Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. 4. Data Waluty moment, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste. 5. Dyspozycja - Dyspozycja powiadomienia o numerze rachunku bankowego do rozliczeń tytułem wynagrodzenia oraz innych świadczeń. 6. Dzień roboczy każdy dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 7. Fundusz Inwestycyjny - fundusze polskich i zagranicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, dla których Bank aktualnie pełni funkcję dystrybutora. 8. Karta kredytowa w rozumieniu Regulaminu: Praktyczna Karta Kredytowa, Komfortowa Karta Kredytowa, Prestiżowa Karta Kredytowa, Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank Dzieciom, Karta Kredytowa Raiffeisen Polbank T-Mobile, Karta Kredytowa Visa Classic, Karta Kredytowa Visa Gold, Karta Kredytowa Visa Platinum, Karta Kredytowa World MasterCard Class&Club. 9. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie Rachunku. 10. Konto Lokacyjne Plus Wygodne - rachunek, o którym mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym 11. Kredyt Bezpieczny kredyt konsumencki w postaci odnawialnego limitu udzielany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie Umowy o Kredyt Bezpieczny Standardowy lub Kredyt Bezpieczny Komfortowy lub Kredyt Bezpieczny Optymalny lub Kredyt Bezpieczny Korzystny. 12. Kredyt na Miarę konsumencki kredyt gotówkowy udzielony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie Umowy o Kredyt na Miarę; w rozumieniu Regulaminu: Kredyt na Miarę Optymalny lub Kredyt na Miarę Komfortowy. 13. Lokata Inwestycyjna instrument finansowy łączący w sobie nieodnawialną lokatę bankową oraz instrument pochodny (np. opcje, kontrakty). Produkt charakteryzuje się 100% ochroną zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności. Lokata inwestycyjna jest zakładana na z góry określony okres, a jej stopa zwrotu z góry określona uzależniona jest od ziszczenia się scenariusza rynkowego, dotyczącego wybranego instrumentu bazowego, na którym oparta została lokata. 14. Odsetki promocyjne odsetki naliczane i kapitalizowane na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste oraz Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika w terminie i wysokości określonej Regulaminem. 15. Podwyżka Wynagrodzenia - wypłata kwoty środków pieniężnych wysokości uzależnionej od średniomiesięcznej kwoty wpływów z tytułu Wynagrodzenia w danym okresie 3-miesięcznym w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie. 16. Rachunek każdy ze wskazanych poniżej indywidualnych lub wspólnych rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klientów indywidualnych, na których ewidencjonowana jest ilość środków pieniężnych należących do Klienta lub udostępnianych Klientowi: a) Konto Osobiste Wygodne lub Konto Osobiste Komfortowe lub Konto Osobiste Aktywne, o których mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym ; b) Rachunek Bankowości Osobistej lub Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunek Oszczędzający, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A Rachunek Bankowości Osobistej - rachunek w PLN, o którym mowa w Tabeli Oprocentowania. 18. Rachunek Lokaty - rachunek lokaty terminowej otwierany i prowadzony przez Bank na podstawie odrębnej umowy lokaty terminowej (tj. przyjętej przez Bank do realizacji dyspozycji otwarcia lokaty terminowej) 19. Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste rachunek w PLN, o którym mowa w Tabeli Oprocentowania. 20. Serwis Telefoniczny Polbank24 instrument płatniczy, funkcjonalność umożliwiająca m.in. dostęp do Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste lub Rachunku Oszczędzającego, o których mowa w Tabeli Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, udostępniana Klientowi przez Bank. 21. Tytuł uczestnictwa - tytuł prawny do udziału w aktywach poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych. Aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego dzielą się na tytuły/ jednostki uczestnictwa o równej wartości. Wszystkie tytuły/ jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego są wyceniane z częstotliwością określoną w prospekcie. W wyniku wyceny wartość tytułów uczestnictwa może ulec zmianie. 22. Tabela Oprocentowania Tabela Oprocentowania rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidulaych w Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowiąca integralną część Umowy Konta. 23. TOiP Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. stanowiąca integralną część Umowy Konta. 24. Ubezpieczenie Strukturyzowane instrument finansowy w formie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie, stanowiący połączenie instrumentu oszczędnościowego (np. lokaty, obligacji) i instrumentu pochodnego (np. opcje, kontrakty). Ubezpieczenie Strukturyzowane analogicznie jak Lokata Inwestycyjna posiada z góry określone parametry: okres trwania, poziom ochrony kapitału oraz stopę zwrotu uzależnioną od ziszczenia się scenariusza rynkowego, dotyczącego wybranego instrumentu bazowego, na którym oparty jest produkt. 25. Uczestnik Klient, który spełnia warunki uczestnictwa w Programie Insignium określone w Regulaminie i wyraził wolę skorzystania z Programu Insignium. 26. Umowa Konta - umowa pomiędzy Bankiem a Klientem zawierana w formie pisemnej, dotycząca udostępniania Klientowi przez Bank usługi Konto wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część, w tym Regulaminem Konta, Tabelą Oprocentowania i TOiP.W rozumieniu Regulaminu: umowa o prowadzenie rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste oraz Rachunku Bankowości Osobistej. 27. Wynagrodzenie cykliczne, nie rzadsze, niż comiesięczne uznanie Rachunku Uczestnika środkami z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium bądź innych świadczeń deklarowanych przez Klienta i akceptowanych przez Bank Z Programu Insignium może skorzystać Klient, którego Rachunek jest uznawany Wynagrodzeniem.

2 2. Bank może określić minimalną wysokość Wynagrodzenia uprawniającą do skorzystania z Programu Insignium. 3. Bank zastrzega sobie przez cały okres, w którym Klient uczestniczy w Programie Insignium, prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa. W szczególności Bank zastrzega sobie prawo kontroli wpływu Wynagrodzenia na Rachunek Uczestnika w zakresie jego wysokości, regularności oraz źródła. 4. W przypadku braku wpływu Wynagrodzenia Bank może poinformować Uczestnika o konsekwencjach, w szczególności o utracie uprawnienia do korzystania z Programu Insignium. 5. W przypadku braku wpływu Wynagrodzenia Klient przestaje być Uczestnikiem Programu Insignium z upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego od daty ostatniego wpływu Wynagrodzenia na Rachunek, przy czym szczegółowe warunki Programu Insignium dotyczące poszczególnych usług objętych Programem Insignium określone w załącznikach do Regulaminu, mogą przewidywać także inne skutki braku wpływu Wynagrodzenia Szczegółowe warunki Programu Insignium dotyczące poszczególnych usług objętych Programem Insignium są określone w następujących załącznikach do Regulaminu: a) Program Insignium dla Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w Załączniku nr 1 do Regulaminu; b) Program Insignium dla Rachunku Bankowości Osobistej w Załączniku nr 2 do Regulaminu; c) Program Insignium dla Kart Kredytowych, Kredytu Bezpiecznego i Kredytu na Miarę w Załączniku nr 3 do Regulaminu. d) Program Insignium dla Rachunków Lokat w załączniku nr 4 do Regulaminu e) Program Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego w załączniku nr 5 do Regulaminu 2. Klient może skorzystać z Programu Insignium w okresie pomiędzy złożeniem Dyspozycji, a wpływem Wynagrodzenia na Rachunek, o ile zostało to wyraźnie przewidziane Regulaminem. 3. Klientowi, który nie wyraził woli skorzystania z poszczególnych usług objętych Programem Insignium, także w przypadku spełnienia warunków uczestnictwa w Programie Insignium, Bank świadczy usługi na warunkach standardowych. 4. Skorzystanie z Programu Insignium nie powoduje zmian warunków umów już zawartych, chyba że Regulamin przewiduje taką możliwość Uczestnik może zgłaszać reklamacje w związku z Programem Insignium na zasadach określonych w: Regulaminie Konta, Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Umowie Kredytu na Miarę, Umowie Kredytu Bezpiecznego, Regulaminie Kart Kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminie Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank. 2. Bank będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje Uczestnika związane z Programem Insignium na zasadach określonych w Regulaminie Konta, Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Umowie Kredytu na Miarę, Umowie Kredytu Bezpiecznego, Regulaminie Kart Kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminie Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank Program Insignium trwa do dnia r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki Programu Insignium określone w Załącznikach do Regulaminu obowiązują w terminach w nich wskazanych. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia umów zawartych między Klientem a Bankiem o prowadzenie Rachunku, o Kartę Kredytową, o Kredyt Bezpieczny, Kredyt na Miarę, oraz Regulaminu Konta, Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminu Kart Kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulaminu Kart Kredytowych wydawanych osobom fizycznym w Raiffeisen Polbank. 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany zasad Programu Insignium w trakcie jego trwania, poprzez zmianę Regulaminu lub Załączników do Regulaminu. Nowe zasady nie będą miały zastosowania dla Uczestników, którzy złożyli wniosek kredytowy przed dniem obowiązywania nowych zasad Programu Insignium. 4. Uczestnik otrzymuje treść Regulaminu w momencie zawierania z Bankiem umowy o prowadzenie Rachunku bądź Bank dostarcza Uczestnikowi Regulamin w formach przewidzianych postanowieniami Regulaminu Konta bądź Regulaminu Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Jednocześnie treść Regulaminu jest dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika odmowy skorzystania z Programu Insignium uznaje się, że akceptuje on postanowienia zawarte w Regulaminie. 5. Załączniki do Regulaminu stanowią łącznie z nim integralną całość. 6. Regulamin obowiązuje od dnia r.. 2

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste. 1. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste polegają na: a. naliczeniu Odsetek promocyjnych od środków zgromadzonych w przedziale kwotowym od 100,00 PLN do 2 999,99 PLN na należącym do Uczestnika Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w wysokości 4% w skali roku, b. naliczeniu Cashbacku od łącznej kwoty zaksięgowanych na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste transakcji bezgotówkowych, stanowiących zapłatę za towary i usługi, dokonanych kartą debetową (wydawaną do Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste) w placówce handlowej lub usługowej; wysokość Cashbacku będzie wynosić 1,00% łącznej wartości ww. transakcji w skali miesiąca, nie więcej jednak niż 15,00 PLN w danym miesiącu kalendarzowym przypadającym w okresie trwania promocji, c. naliczeniu Podwyżki Wynagrodzenia od średniomiesięcznej wartości wpływów z tytuły Wynagrodzenia zaksięgowanego na należącym do Uczestnika Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste w trzymiesięcznym okresie obowiązywania warunków promocyjnych; wysokość Podwyżki Wynagrodzenia zostanie wypłacona jednokrotnie i będzie wynosić 1,00% średniomiesięcznej wartości wpływów z tytułu Wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 40,00 PLN. 2. Warunkiem do uzyskania Odsetek promocyjnych, o których mowa w pkt. 1 lit. a) powyżej jest zasilenie jakiegokolwiek Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika jednorazowym wpływem Wynagrodzenia w skali miesiąca kalendarzowego w kwocie co najmniej PLN oraz spełnienie jednej z poniższych przesłanek: a) Uczestnik posiada Kredyt na Miarę, gdzie przyznana kwota kredytu była nie mniejsza niż 5000 PLN; b) Uczestnik posiada Kredyt Bezpieczny, gdzie przyznany limit Kredytu Bezpiecznego jest nie mniejszy niż PLN i został on wykorzystany przez Uczestnika oraz zaksięgowany przez Bank w kwocie nie mniejszej niż PLN; c) Uczestnik posiada Kartę kredytową, gdzie przyznany limit kredytowy wynosi nie mniej niż PLN; d) wartość posiadanych przez Uczestnika Tytułów uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych według ich wyceny z dnia określonego w pkt 3 poniżej jest nie niższa niż PLN. W przypadku, gdy w dniu określonym w pkt 3 Fundusz Inwestycyjny nie przeprowadzał wyceny, określenie wartości Tytułów uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika zostanie ustalone na podstawie ostatniej znanej wyceny; e) Uczestnik jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Produktu Strukturyzowanego, a wpłacona składka jest nie mniejsza niż PLN lub posiada Lokaty Inwestycyjne w łącznej kwocie nie mniejszej niż PLN; f) z jakiegokolwiek Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym będą naliczone Odsetki promocyjne o których mowa w pkt 1 powyżej, pobrane zostały środki na sfinansowanie składki wynikającej z przystąpienia Uczestnika bądź współposiadacza Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika do ochrony ubezpieczeniowej w ramach: Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Program Busola zawartej z AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna lub w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ster na Przyszłość zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz ochrona ubezpieczeniowa z któregokolwiek z wyżej wymienionych ubezpieczeń trwa w ostatnim Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone odsetki. 3. Warunkiem do uzyskania Cashbacku oraz Podwyżki Wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c) powyżej jest : a. zasilenie przez Uczestnika Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste jednorazowym wpływem Wynagrodzenia w skali miesiąca kalendarzowego w kwocie co najmniej PLN oraz b. zasilanie od minimum trzech miesięcy, poprzedzających wejście w życie warunków promocyjnych, Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste wpływem Wynagrodzenia w kwocie co najmniej PLN oraz c. posiadanie przez Uczestnika aktywnej/ lub dokonanie aktywacji dostępu do Bankowości Internetowej Polbank24 oraz Serwisu Telefonicznego Polbank24 oraz d. otrzymywanie przez Uczestnika wyciągów z rachunku w sposób inny niż w formie papierowej oraz e. brak złożonego przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; (zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przed rozpoczęciem obowiązywania warunków promocyjnych lub w trakcie ich trwania oraz f. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). 4. Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 i 3 powyżej jest ustalane przez Bank zawsze według stanu na ostatni Dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne, Cashback oraz Podwyżka Wynagrodzenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 3

4 5. Odsetki promocyjne, o których mowa w pkt 1 lit. a) powyżej są kapitalizowane z Datą Waluty przypadającą na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, w którym zostaną naliczone na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste. Dopisanie Odsetek promocyjnych na Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste nastąpi nie później niż w terminie 27 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne. Jeśli Tabela Oprocentowania przewiduje odmienne zasady kapitalizacji odsetek dla Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, do Odsetek promocyjnych stosuje się zasady wskazane powyżej. 6. Dla Rachunku Mistrzowski Konto Osobiste prowadzonego dla więcej niż jednego Uczestnika wartością transakcji będących podstawą do naliczenia Cashbacku będzie suma transakcji dokonanych wszystkimi kartami wydanymi do danego Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste, 7. Cashback, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) powyżej, jest wypłacany na Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika nie później niż w terminie 25 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który miał być naliczony Cashback. 8. Przy ustalaniu wysokości Cashbacku nie będą brane pod uwagę transakcje: a. dla których punkt sprzedaży dokonał korekty lub zwrotu środków na Rachunek Klienta w związku ze zwrotem produktu lub rezygnacją z usługi lub transakcja została reklamowana przez Klienta, b. dokonane przez osoby nieuprawnione do używania karty debetowej, c. dokonane z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy, d. typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty, transakcje u brokerów ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazy pieniężne (w tym internetowe), zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach (w tym w kasynach internetowych). 9. Podwyżka Wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 lit. c) powyżej, jest wypłacana na Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika nie później niż w terminie 25 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który miała być naliczona Podwyżka Wynagrodzenia. 10. Na danym Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Odsetki promocyjne i Cashback mogą być naliczone tylko jednokrotnie w danym miesiącu kalendarzowym, a Podwyżka Wynagrodzenia może być naliczona tylko jednokrotnie w okresie obowiązywania warunków promocyjnych. 11. W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie zapisy: Umowy Konta, Regulaminu Konta, Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji Tabeli Oprocentowania, Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz Prospekty Informacyjne Funduszy Inwestycyjnych w zakresie zasad realizacji zleceń i wyceny Tytułów uczestnictwa. 12. Odsetki promocyjne o których mowa zostaną naliczone tylko za okres obowiązywania warunków promocyjnych o których mowa w pkt.13 poniżej. 13. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste obowiązują do dnia r.. 4

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Rachunku Bankowości Osobistej 1. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Bankowości Osobistej polegają na naliczeniu Odsetek promocyjnych od środków zgromadzonych w przedziale kwotowym od 100,00 PLN do 9 999,99 PLN na należącym do Uczestnika Rachunku Bankowości Osobistej w wysokości 4% w skali roku. 2. Warunkiem do uzyskania Odsetek promocyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest zasilenie jakiegokolwiek Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika jednorazowym wpływem Wynagrodzenia w skali miesiąca kalendarzowego w kwocie co najmniej 2500 PLN oraz spełnienie jednej z poniższych przesłanek: a. Uczestnik posiada Kredyt na Miarę, gdzie przyznana kwota kredytu była nie mniejsza niż 5000 PLN; b. Uczestnik posiada Kredyt Bezpieczny, gdzie przyznany limit Kredytu Bezpiecznego jest nie mniejszy niż PLN i został on wykorzystany przez Uczestnika oraz zaksięgowany przez Bank w kwocie nie mniejszej niż PLN; c. Uczestnik posiada Kartę kredytową, gdzie przyznany limit kredytowy wynosi nie mniej niż PLN; d. wartość posiadanych przez Uczestnika Tytułów uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych według ich wyceny z dnia określonego w pkt 3 poniżej jest nie niższa niż PLN. W przypadku, gdy w dniu określonym w pkt 3 Fundusz Inwestycyjny nie przeprowadzał wyceny, określenie wartości Tytułów uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika zostanie ustalone na podstawie ostatniej znanej wyceny; e. Uczestnik jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Produktu Strukturyzowanego, a wpłacona składka jest nie mniejsza niż PLN lub posiada Lokaty Inwestycyjne w łącznej kwocie nie mniejszej niż PLN; f. z jakiegokolwiek Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym będą naliczone Odsetki promocyjne o których mowa w pkt 1 powyżej, pobrane zostały środki na sfinansowanie składki wynikającej z przystąpienia Uczestnika bądź współposiadacza Rachunku Bankowości Osobistej Uczestnika do ochrony ubezpieczeniowej w ramach: Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Program Busola zawartej z AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna lub w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ster na Przyszłość zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz ochrona ubezpieczeniowa z któregokolwiek z wyżej wymienionych ubezpieczeń trwa w ostatnim Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone odsetki. 3. Spełnienie warunku określonego w pkt 2 lit. a) - f) powyżej jest ustalane przez Bank zawsze według stanu na ostatni Dzień roboczy miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne, o których mowa w pkt 1 powyżej. 4. Odsetki promocyjne, o których mowa w pkt 1 są kapitalizowane z Datą Waluty przypadającą na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, w którym zostaną naliczone na Rachunku Bankowości Osobistej. Dopisanie Odsetek Promocyjnych na Rachunku Bankowości Osobistej nastąpi nie później niż w terminie 27 dni kalendarzowych od ostatniego Dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki promocyjne. Jeśli Tabela Oprocentowania przewiduje odmienne zasady kapitalizacji odsetek dla Rachunku Bankowości Osobistej, do Odsetek promocyjnych stosuje się zasady wskazane powyżej. 5. Na danym Rachunku Bankowości Osobistej Odsetki promocyjne mogą być naliczone tylko jednokrotnie w danym miesiącu kalendarzowym. 6. W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie zapisy: Umowy Konta, Regulaminu Konta, Tabeli Oprocentowania, Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz Prospekty Informacyjne Funduszy Inwestycyjnych w zakresie zasad realizacji zleceń i wyceny Tytułów uczestnictwa. 7. Odsetki promocyjne o których mowa zostaną naliczone tylko za okres obowiązywania warunków promocyjnych o których mowa w pkt.8 poniżej. 8. Warunki promocyjne dotyczące Rachunku Bankowości Osobistej obowiązują do dnia r. 5

6 Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Kart Kredytowych, Kredytu Bezpiecznego i Kredytu na Miarę 1. Warunki promocyjne dotyczące Kart Kredytowych polegają na ustaleniu wobec Uczestnika opłaty rocznej za wydanie i użytkowanie karty głównej w pierwszym roku oraz w kolejnych latach w wysokości 0 PLN. Warunki promocyjne nie dotyczą Praktycznych Kart Kredytowych typu: Visa i MasterCard. 2. Warunki promocyjne dotyczące Kredytu Bezpiecznego polegają na ustalenie wobec Uczestnika prowizji za przyznanie limitu Kredytu Bezpiecznego Optymalnego oraz Kredytu Bezpiecznego Komfortowego w wysokości 0 PLN. 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych opisanych w zakresie Karty Kredytowej i/lub Kredytu Bezpiecznego jest: a) złożenie wniosku o Kartę Kredytową i/lub Kredyt Bezpieczny w okresie obowiązywania Regulaminu, b) uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz c) zawarcie z Bankiem umowy kredytowej w ciągu 40 dni od daty złożenia wniosku kredytowego, jednak nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zakończenia obowiązywania Regulaminu Programu Insignium, oraz d) zasilanie Rachunku Uczestnika wpływem Wynagrodzenia lub e) zadeklarowanie comiesięcznego wpływu na Rachunek Wynagrodzenia na Dyspozycji (przy czym pierwsze zasilenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył wniosek o Kartę Kredytową lub Kredyt Bezpieczny). 4. Warunki promocyjne dotyczące Kredytu na Miarę obejmują obniżenie o 1p.p. oprocentowania nominalnego Kredytu na Miarę Optymalnego oraz Komfortowego, w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek oprocentowania wskazanych w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji Kredytu na Miarę przez cały okres kredytowania. 5. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych opisanych w zakresie Kredytu na Miarę jest: a) złożenie wniosku o Kredyt na Miarę w okresie obowiązywania Regulaminu, b) uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz c) Zasilanie Rachunku Uczestnika wpływem Wynagrodzenia lub d) zadeklarowanie comiesięcznego wpływu na Rachunek Wynagrodzenia na Dyspozycji (przy czym pierwsze zasilenie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Uczestnik złożył wniosek o Kredyt na Miarę) oraz e) comiesięczne zasilanie Rachunku Uczestnika Wynagrodzeniem przynajmniej do końca terminu całkowitej spłaty kredytu oraz f) zawarcie z Bankiem umowy kredytowej w ciągu 40 dni od daty złożenia wniosku kredytowego, jednak nie później niż w ciągu 40 dni od dnia zakończenia obowiązywania Programu Insignium. 6. Bank zastrzega sobie prawo do zaprzestania stosowania zasad Programu Insignium w przypadku braku realizacji warunku, o którym mowa w pkt 3 lit a) i b) i pkt 5 d) powyżej, o czym Bank niezwłocznie poinformuje Uczestnika. Zastrzeżenie niniejsze nie uchybia postanowieniom zawartych Umów o Kartę Kredytową, Kredyt Bezpieczny oraz Kredyt na Miarę w zakresie obejmującym zasady zmiany warunków finansowych udzielonego kredytu. 7. W przypadku realizacji przez Bank prawa do zaprzestania stosowania warunków Programu Insignium dla Karty Kredytowej na podstawie pkt 6 powyżej, będą miały zastosowanie zapisy umowy Karty Kredytowej, obowiązujące w dniu wymagalności należności z tytułu umowy Karty Kredytowej, płatnych bez uwzględniania warunków Programu Insignium przy czym dniem zaprzestania stosowania warunków promocyjnych jest: najbliższa rocznica zawarcia umowy Karty Kredytowej; przypadająca bezpośrednio po podjęciu przez Bank decyzji o skorzystaniu z prawa zaprzestania stosowania warunków promocyjnych. 8. Warunki promocyjne dotyczące Karty Kredytowej, Kredytu Bezpiecznego, Kredytu na Miarę nie łączą się z innymi promocjami lub ofertami specjalnymi na te produkty oferowanymi przez Bank. 9. Warunki promocyjne dotyczące Karty Kredytowej, Kredytu Bezpiecznego, Kredytu na Miarę obowiązują do dnia r. 6

7 Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Rachunków Lokat 1. W ramach Programu Insignium Bank umożliwia Uczestnikowi otwarcie na promocyjnych warunkach Rachunku Lokaty standardowej 3-miesięcznej w PLN, z oprocentowaniem 4,00% w skali roku. 2. Rachunek Lokaty, o której mowa w ust. 1 jest otwierany na podstawie Umowy Konta oraz zgodnie z charakterystyką Rachunku Lokaty standardowej, zawartą w Tabeli Oprocentowania Rachunków Lokat prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 3. Minimalna kwota Rachunku Lokaty otwieranej na promocyjnych warunkach wynosi PLN. 4. Maksymalna kwota Rachunku Lokaty otwieranej na promocyjnych warunkach wynosi PLN. 5. Rachunek Lokaty standardowej 3-miesięcznej może być odnawiany na kolejne okresy, z zastrzeżeniem, że jego odnowienie nastąpi na warunkach obowiązujących w chwili odnowienia Rachunku Lokaty, z zastosowaniem oprocentowania wskazanego w aktualnie obowiązującej Tabeli Oprocentowania Rachunków Lokat prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Rachunku Lokaty standardowej 3-miesięcznej w PLN. 6. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych jest: a) comiesięczne zasilanie posiadanego przez Uczestnika Rachunku Bankowości Osobistej lub Rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste wpływem Wynagrodzenia w wysokości co najmniej PLN lub b) złożenie przez Uczestnika Dyspozycji z deklaracją comiesięcznego wpływu na Rachunek Bankowości Osobistej lub Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste Wynagrodzenia w wysokości co najmniej PLN. 7. Uczestnik może otworzyć jeden Rachunek Lokaty na warunkach promocyjnych Programu Insignium. 8. Do Rachunków Lokat otwieranych na warunkach promocyjnych mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Konta oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków Lokat prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. 9. Warunki promocyjne dotyczące Rachunków Lokat obowiązują do dnia r. 7

8 Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu Insignium Program Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego 1. W ramach Programu Insignium Bank umożliwia Uczestnikowi otwarcie i prowadzenie jednego Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego na promocyjnych warunkach wskazanych poniżej w ust Konto Lokacyjne Plus Wygodne otwarte w ramach Programu Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego, będzie oprocentowane od dnia jego otwarcia do dnia r. na warunkach wskazanych poniżej: Oprocentowanie w skali roku Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego dla salda w przedziale kwotowym: Oprocentowanie w skali roku Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego dla salda w przedziale kwotowym: Saldo od 0 do PLN włącznie Saldo od ,01 PLN i powyżej 4,00% 1,50% Przykład: w przypadku zgromadzenia na Koncie Lokacyjnym Plus Wygodnym kwoty PLN, środki do wysokości PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla wskazanego powyżej przedziału: od 0 do PLN włącznie (4,00%), a środki od kwoty ,01 PLN do kwoty PLN będą oprocentowane wg stopy procentowej obowiązującej dla wskazanego przedziału od ,01 PLN i powyżej (1,50%). 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z warunków promocyjnych jest: c) comiesięczne zasilanie posiadanego przez Uczestnika Konta Osobistego Wygodnego wpływem Wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1000 PLN lub d) złożenie przez Uczestnika Dyspozycji z deklaracją comiesięcznego wpływu na Konto Osobiste Wygodne Wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1000 PLN na Dyspozycji. 4. Konto Lokacyjne Plus Wygodne stanowiące rachunek wspólny będzie otwarte i oprocentowane na warunkach określonych w ust. 2 powyżej pod warunkiem, że przynajmniej jeden ze współposiadaczy tego rachunku spełni warunki uczestnictwa w Programie Insignium dla Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego, o których mowa w ust. 3 powyżej. 5. Po dniu r. r. oprocentowanie Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego będzie zgodne z obowiązującą Tabelą Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym. 6. Pozostałe warunki prowadzenia Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego określa Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Tabela Oprocentowania, Opłat, Prowizji i Limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu Zadłużenia w Koncie Osobistym, 7. Warunki promocyjne dotyczące Konta Lokacyjnego Plus Wygodnego obowiązują do dnia r., z zastrzeżeniem, że Konta Lokacyjne Plus Wygodne na Warunkach wskazanych powyżej można otwierać do dnia r.. 8

REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM

REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.07.2013) 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami 1. Organizator oraz Cel Promocji 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami (zwanej dalej Promocją ) jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych 1 Rachunki prowadzone w złotych polskich KONTA OSOBISTE Konto Godne Polecenia 0,00% Konto Aktywni 50+ 0,00% Konto VIP 0,00% Konto 123 przy wpływach na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów konta Konto osobiste konta 0,50% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 12.08.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2.

Regulamin promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2013 r. 1. Wprowadzenie. 2. 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,25% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 16.12.2014 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 21.02.2014 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały nr 98/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto Osobiste Oprocentowanie konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 czerwca 2015r.

z dnia 8 czerwca 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (ex BNPP) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BPS VISA ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.02.2016 r.

Obowiązuje od 01.02.2016 r. KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników zatrudnionych w instytucjach finansowych. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie na wiosnę 2014 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rachunki wycofane z oferty Banku Typ Typ L.p. Typ operacji Rachunek Mistrzowskie Konto

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo