Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a"

Transkrypt

1 ptbssp. z o.o Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: ZŁ tel. (+4832) ; (+4832) NR KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA NR

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DANE PODSTAWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAŁOŻENIA DO SPRAWOZDANIA PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Plan kont Zasady ewidencji i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Metody ewidencji i wyceny aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych Metody wyceny długoterminowych zobowiązań walutowych Sposób sporządzania rachunku zysków i strat...9 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI BILANSU Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne Środki trwałe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek Należności z tytułu dostaw i usług Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Należności dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach...14 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Kredyty i pożyczki Z tytułu dostaw i usług Do 12 miesięcy Zobowiązania z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty rodzajowe w układzie łącznym Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne Przychody finansowe...28 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

4 Przychody z tytułu wyceny kredytu walutowego Koszty finansowe Koszty z tytułu odsetek Inne koszty finansowe Koszty z tytułu wyceny kredytu walutowego Pozostałe inne koszty finansowe Zysk (strata) Spółki WYLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2012 ROK DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO BILANSU propozycja sposobu podziału zysku Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki Zatrudnienie...35 III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE Wskaźnik rentowności Wskaźnik rentowności skorygowany Wskaźnik poziomu kosztów Wskaźnik rentowność kapitału własnego ROE Wskaźnik rentowność kapitału własnego ROE skorygowany Wskaźniki struktury kosztów Koszty osobowe Koszty materiałowe Koszty amortyzacji Wskaźnik wkładu kapitału własnego Wskaźnik wkładu kapitału obcego Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym...44 IV. SPIS TABEL...45 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

5 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. DANE PODSTAWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa przedsiębiorstwa: Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba przedsiębiorstwa: ul. Jana Kilińskiego 5a, Pszczyna Podstawowy przedmiot Działalności przedsiębiorstwa: budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu Sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 3. ZAŁOŻENIA DO SPRAWOZDANIA Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 4.1. PLAN KONT Z dniem roku Spółka rozpoczęła stosowanie nowego planu kont. Został on opracowany na podstawie książki Mariana Pałki Zakładowy plan kont 2004 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydaną przez Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo (Wrocław sierpień 2004r.) i przyjęty uchwałą zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2005r. nr 1/05. W roku 2006 obowiązywał plan kont stosowany w roku Jedyną zmianą w stosunku było zastosowanie dla konta Przychody z najmu lokali mieszkalnych szerszej analityki obejmującej zarówno podział na źródła przychodów (osiedla) jak i na pozycje składowe tych przychodów (składniki czynszu). W roku 2007 Spółka stała się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z interpretacją prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia roku znak IBPBI/2/ /08/H Spółka płaci podatek dochodowy od dochodów nie uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy czym, koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji mieszkaniowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych. Dla potrzeb szerszej analizy podatkowej, konta przychodów oraz kosztów zespołu 7 zostały rozbudowane o kolejny znak analityki wyodrębniający: Konto z końcówką 1 działalność zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych; PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

6 Konto z końcówką 2 działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych; Konto z końcówką 3 przychody lub koszty do rozliczenia na działalność opodatkowaną lub zwolnioną; Konto z końcówką 4 Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ZASADY EWIDENCJI I METODY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem gruntów zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Dla środków trwałych, których jednostkowa wartość nie przekracza zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo (w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej) w momencie przekazania ich do używania. Ich ewidencję prowadzi się niezależnie poza kontami księgi głównej w osobnej ewidencji zawierającej następujące dane: nazwa środka trwałego; data zakupu; data przyjęcia do użytkowania; wartość. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji powinna być weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej zł podlegają amortyzacji począwszy od następnego miesiąca po ich wydaniu do używania. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

7 Wszystkie posiadane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Zgodnie z zapisami planu kont stosowanego w Spółce do niektórych grup środków trwałych stosuje się inne niż ujęte w załączniku numer 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Poniżej przedstawiono listę grup środków trwałych do których stosuje się inne stawki amortyzacji: Lp. Nazwa środków trwałych Roczna stawka amortyzacyjna 1. Budynki mieszkalne 0,2 % 2. Budynki niemieszkalne 0,4 % Dla celów podatkowych dla wszystkich środków trwałych stosuje się roczne stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku numer 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych METODY EWIDENCJI I WYCENY AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ AKTYWÓW OBROTOWYCH Aktywa są wyceniane na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytuły trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie posada magazynów materiałów, towarów ani wyrobów gotowych. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena nabycia, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, pusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

8 Koszty wytworzenia obejmuje koszty bezpośrednie wraz kosztami pośrednimi. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji tynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, nie powiązanymi pomiędzy sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. Trwała utrata wartości następuje wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez PTBS składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okresu budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, w tym również: 1. Nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2. Koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnica kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonani odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 2. Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej należności, 3. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

9 4. Należności stanowiących równowartość kwoty podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 5. Należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy zapis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności, od których nie dokonano aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielnych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzone rezerwę, zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne METODY WYCENY DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ WALUTOWYCH Długoterminowe zobowiązania walutowe wyceniane są na koniec roku obrotowego. Do wyceny stosuje się średni kurs podawany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego. W przypadku, gdy ostatni dzień roku przypada na dzień wolny w którym NBP nie ogłasza tabeli kursowej do wyceny stosuje się średni kurs z ostatniej ogłoszonej tabeli kursowej poprzedzającej dzień zakończenia roku obrotowego SPOSÓB SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

10 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI BILANSU 1.1. AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne W roku 2013 dokonano zakupu oprogramowania kosztorysowego. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych Wartość początkowa , ,58 Umorzenie , ,58 Wartość netto 2 463,42 0, Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty w roku 2013 nie zmieniła się wartość posiadanych przez Spółkę gruntów. Wartość gruntów przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Wartość gruntów wyszczególnienie Zmniejszenie wartości (działki Poręba grunty pod zabudowę) Zmniejszenie Sprzedaż mieszkań 2013r Wartość początkowa , , ,68 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

11 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej W 2013 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń wartości w grupie środków trwałych Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Zwiększenia dotyczyły modernizacji budynków niemieszkalnych, zmniejszenia zaś spowodowane były sprzedażą mieszkań na osiedlu ul. Bednorza Zmiany w stanie wartości środków trwałych w grupie Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Zmiany w stanie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększenia zmniejszenia Wartość początkowa , , , ,21 Umorzenie , , , ,22 Wartość netto , , Urządzenia techniczne i maszyny W 2013 roku dokonano likwidacji zestawów komputerowych starych i całkowicie umorzonych. Zmiany w stanie wartości środków trwałych w grupie Urządzenia techniczne i maszyny przedstawia poniższa tabela. Tabela 4. Zmiany w stanie urządzeń technicznych i maszyn Wartość zwiększenie zmniejszenie początkowa , , ,07 Umorzenie , , , ,58 Wartość netto 3 806, ,49 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

12 Inne Środki trwałe W 2013 roku nie dokonano zakupu środków trwałych w grupie Inne środki trwałe. Zmiany w stanie wartości środków trwałych w grupie Inne środki trwałe przedstawia poniższa tabela. Tabela 5. Zmiany w stanie innych środków trwałych Wartość początkowa , ,91 Umorzenie 7 048, ,68 Wartość netto , , DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Inne rozliczenia międzyokresowe Do pozycji Inne rozliczenia międzyokresowe zaliczone zostały wartości skapitalizowanych nie zapadłych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. na realizację inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w Pszczynie przy ul. Korfantego Inwestycja ta została już zakończona. Ze względu na warunki umowy kredytowej bank nalicza Spółce odsetki od kredytu dzieląc je na dwie pozycje: odsetki podlegające spłacie w miesiącu naliczenia (zapadłe); odsetki podlegające kapitalizacji (nie zapadłe). Odsetki podlegające kapitalizacji z jednej strony zwiększają wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, z drugiej strony ujmowane są w długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wynika to z faktu, iż skapitalizowane nie zapadłe odsetki są kosztem, lecz nie w momencie naliczenia przez bank, lecz w momencie faktycznej spłaty. W roku 2013 Spółka spłacała przez cały rok odsetki skapitalizowane od zaciągniętego kredytu. Zmiany w stanie innych rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 6. Zmiany w stanie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych Zmniejszenie Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,87 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

13 1.3. AKTYWA OBROTOWE Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek Należności z tytułu dostaw i usług Do pozycji Należności z tytułu dostaw i usług zaliczone zostały: należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych; należności z tytułu najmu lokali użytkowych; należności z tytułu refakturowania dostaw mediów do lokali użytkowych; należności z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi Do 12 miesięcy Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 7. Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy zmniejszenia Należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy w tym odpisy aktualizujące należności , , , ,20-82, , Powyżej 12 miesięcy Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 8. Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Zwiększenie Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0, Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń W roku 2013 Do pozycji Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń nie dotyczy. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

14 Tabela 9. Zmiany w stanie należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń nie dotyczy Zwiększenie Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00 0, Inne Do pozycji Inne zaliczone zostały: pozostałe rozrachunki zewnętrzne (dodatki mieszkaniowe); Zmiany w stanie należności innych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 10. Zmiany w stanie należności innych Zmniejszenie Należności inne 226,71 226,71 0, Należności dochodzone na drodze sądowej Zmiany w stanie należności dochodzonych na drodze sądowej przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 11. Zmiany w stanie należności dochodzonych na drodze sądowej Należności dochodzone na drodze sądowej w tym odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej Zmniejszenie/ Zwiększenie ,61 89,61 0, , , , Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Do pozycji Środki pieniężne w kasie i na rachunkach zaliczone zostały: środki pieniężne w kasie; środki pieniężne na rachunkach podstawowych Spółki; środki pieniężne na rachunku pomocniczym służy do gromadzenia środków pieniężnych celem zabezpieczenia rozliczenia partycypacji w kosztach budowy osiedla wniesionych przez najemców w poprzednich latach. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

15 Stan środków pieniężnych w kasie na dzień roku wynosił 0,00 zł co zostało stwierdzone po przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy w dniu r. Zmiany stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki przedstawiono poniższej tabeli. Tabela 12. Zmiany stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki Zwiększenie Podstawowy rachunek bieżący - PKO O/Pszczyna Podstawowy rachunek bieżący - PKO O/Bielsko-Biała Rachunek pomocniczy - PKO O/Pszczyna Rachunek pomocniczy - PKO O/Bielsko-Biała RAZEM ŚRODKI W NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH 8839, , ,94 0,00 0, , , ,67 61,42 33,35 94, , , , Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Do pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zaliczone zostały: Nadpłacony podatek VAT. Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 13. Zmiany stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych Zmniejszenie Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Zmiany w stanie kapitału podstawowego przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 14. Zmiany w stanie kapitału podstawowego Zwiększenie Kapitał podstawowy ,00 0, ,00 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

16 Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Pszczyna, która posiada udziałów po 850,00 złotych, co daje kapitał w wysokości ,00 złotych. Zarząd Spółki będzie wnioskował do właściciela spółki o dokonanie podziału zysku i przekazanie w/w kwoty na kapitał zapasowy Kapitał zapasowy Zmiany w stanie kapitału podstawowego przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 15. Zmiany w stanie kapitału zapasowego Transakcje zmieniające stan kapitału zapasowego Zmiana Bilans otwarcia 0,00 0,00 Bilans zamknięcia , ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada dwa kredyty długoterminowe (opis na str. 36, poz ) : Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Korfantego Zmniejszenie kwoty zadłużenia spowodowane jest spłatą zadłużenia. Kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. na realizację inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalno - usługowych zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 10-12, 14-16, Inwestycja ta jest zakończona. Od listopada 2007 roku rozpoczęła się spłata kredytu w pierwszej kolejności spłacane są odsetki skapitalizowane. W trakcie roku 2013 Spółka dwukrotnie dokonała wyceny kredytu zaciągniętego w walucie wymienialnej CHF w Banku PKO BP S.A. Na dzień roku do wyceny zastosowano kurs NBP z roku. Na dzień roku do wyceny zastosowano kurs NBP z roku. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, saldo kredytów długoterminowych wykazanych w bilansie jest zmniejszone w stosunku do wartości księgowej o kwotę przewidywanej na rok 2013 spłaty tych kredytów. Kwota zmniejszenia została dodana do pozycji Kredyty krótkoterminowe na podstawie art. 28 ust 1 pkt 8 a ustawy o rachunkowości. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

17 Zmiany w stanie kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawiono w poniższych tabelach. Tabela 16. Zmiany w stanie kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A Zmniejszenie Kredyty zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A , , ,21 Tabela 17. Zmiany w stanie kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. kwoty w walucie kredytu CHF Zmniejszenie Kredyty zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. - kredyt walutowy w CHF - kwoty w walucie kredytu , , ,58 Tabela 18. Zmiany w stanie kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. kwoty w PLN Transakcje zmieniające stan kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. - kredyt walutowy w CHF Zmniejszenie Bilans otwarcia ,09 Spłata kredytu ,72 Różnice z tytułu wyceny na dzień r. (+ zwiększenie; - zmniejszenie) Różnice z tytułu wyceny na dzień r. (+ zwiększenie; - zmniejszenie) , ,03 Bilans zamknięcia , ,50 Tabela 19. Zmiany w stanie kredytów i pożyczek długoterminowych Zmniejszenie Kredyty i pożyczki długoterminowe - wartość księgowa , , ,71 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

18 Zmniejszenie Kwota przewidywanej spłaty kredytów długoterminowych przeniesiona do zobowiązań krótkoterminowych (wartość ujemna) Kredyty i pożyczki długoterminowe - wartość wykazana w bilansie , , , , , , Inne zobowiązania finansowe Do pozycji Inne zobowiązania finansowe długoterminowe zaliczone zostały: kaucje wynikające z umów najmu wpłacone przez najemców; zwrotne partycypacje w koszcie budowy związane z inwestycją mieszkaniową budowy 3 budynków mieszkalno usługowych zlokalizowanych w Pszczynie przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 10-12, 14-16, Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz z późń. zm.) wszystkie partycypacje związane z umowami dotyczącymi inwestycji rozpoczynających się po r. mają charakter zwrotny, a umowy podpisywane są na czas nieokreślony. Art. 29a ust. 3 w/w ustawy brzmi: W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości przy każdorazowej zmianie wartości odtworzeniowej lokalu Spółka dokonuje waloryzacji zobowiązań wynikających z wpłaconych partycypacji. Również kaucje podlegają waloryzacji. Wpłacone kaucje stanowią równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu. W momencie podwyżki czynszu najmu dokonuje się równoczesnej waloryzacji kaucji do poziomu odpowiadającego nowej stawce czynszu. W roku 2013 dokonywano w trakcie zakupu mieszkań wypłacono najemcom wartość kwoty wpłaconych partycypacji oraz kaucji. Zmiany w stanie innych zobowiązań finansowych długoterminowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 20. Zmiany w stanie innych zobowiązań finansowych długoterminowych Zmniejszenie Inne zobowiązania finansowe długoterminowe , , , Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Kredyty i pożyczki PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

19 W czerwcu 2008 roku Spółka podpisała z Bankiem PKO BP S.A. umowę kredytu w rachunku bieżącym. Kwota limitu kredytowego objętego umową wynosi ,00 zł. W marcu 2013 roku umowa kredytu została przedłużona kolejnymi aneksami do umowy kredytowej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, saldo kredytów długoterminowych wykazanych w bilansie jest zmniejszone w stosunku do wartości księgowej o kwotę przewidywanej na rok 2014 spłaty tych kredytów. Kwota zmniejszenia została dodana do pozycji Kredyty krótkoterminowe. Zmiany w stanie kredytów i pożyczek krótkoterminowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 21. Zmiany w stanie kredytów i pożyczek krótkoterminowych Zmniejszenie Kredyty i pożyczki krótkoterminowe - wartość księgowa Kwota przewidywanej spłaty kredytów długoterminowych przeniesiona do zobowiązań krótkoterminowych (wartość ujemna Kredyty i pożyczki krótkoterminowe - wartość wykazana w bilansie , , , , , , , , , Z tytułu dostaw i usług Do 12 miesięcy Zmiany w stanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 22. Zmiany w stanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy zmniejszenie Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy , , , Zobowiązania z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Na saldo zobowiązań z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń składają się następujące pozycje: Roz. z tytułu PIT - umowy o pracę 11840,00 zł Roz. z tytułu PIT - umowy cywilnoprawne 693,00 zł Zobowiązania podatkowe VAT podlegające wpłacie do US 12533,00 zł PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

20 Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych 14676,25 zł Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 5101,72 zł Rozrachunki z ZUS z tytułu składek na FP i FGŚP 1233,18 zł Występowanie kwoty w pozycji Zobowiązania z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń wynikało z faktu, iż naliczenie wszystkich wyżej wymienionych zobowiązań następuje w miesiącu grudniu natomiast płatność następuje w styczniu następnego roku. Zmiany w stanie zobowiązań z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 23. Zmiany w stanie zobowiązań z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń zwiększenie Zobowiązania z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , Inne Do pozycji Inne zaliczono salda nadpłat jakie na dzień roku posiadali najemcy zasobów lokalowych należących do Spółki. Zmiany w stanie innych zobowiązań krótkoterminowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 24. Zmiany w stanie innych zobowiązań krótkoterminowych Zmniejszenie Inne zobowiązania krótkoterminowe , , , Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaliczono kwoty partycypacji związane z umowami partycypacji w koszcie budowy budynków przy ul. Korfantego w Pszczynie oraz budynku przy ul Wodzisławskiej 9A i 9B w Pszczynie. Umowy te zawierają zapis mówiący, iż kwota partycypacji jest zwrotna, lecz kwota podlegająca zwrotowi ulega obniżeniu o 1/60 wpłaconej kwoty nominalnej za każdy miesiąc używania lokalu licząc od daty postawienia lokalu do dyspozycji partycypującego. W pozycji bilansowej Długoterminowe wykazano tą wartość partycypacji, która jeszcze nie stała się przychodem Spółki i na dzień r. winna być zwrócona partycypującym w przypadku wypowiedzenia umowy partycypacji. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

21 Zmiany w stanie międzyokresowych rozliczeń długoterminowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 25. Zmiany w stanie innych rozliczeń międzyokresowych Zmniejszenie Międzyokresowe rozliczenia długoterminowe , , ,96 2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2.1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI Przychody netto ze sprzedaży produktów Spółka prowadzi działalność w czterech głównych segmentach: najem lokali mieszkalnych; najem lokali użytkowych oraz garaży; zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi; sprzedaż (refakturowanie) mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych i usługowych. W roku 2013 przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych obejmowały: przychody z budynku mieszkalnego znajdującego się w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 9A i 9B; przychody z budynków mieszkalnych znajdujących się w Pszczynie przy ul. Korfantego 45 55; przychody z budynków mieszkalno usługowych znajdujących się w Pszczynie przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 10-12, 14-16, Przychody z najmu lokali użytkowych związane były z wynajmem pomieszczeń w następujących budynkach: ul. Korfantego 17 w Pszczynie; ul. Dworcowa 36 w Pszczynie; ul. Kilińskiego 3A i 3B w Pszczynie; ul. Kilińskiego 5a w Pszczynie. Przychody z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi generowane były przez 49 wspólnot mieszkaniowych. Przychody z tytułu najmu lokali mieszkaniowych pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2012 roku W poniższej tabeli przedstawiono strukturę przychodów netto ze sprzedaży produktów. Tabela 26. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody z najmu lokali mieszkalnych Przychody z najmu lokali użytkowych Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku , , ,00 646, , , , ,28 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

22 Przychody z zarządzania wspólnotami Przychody z tytułu sprzedaży materiałów i towarów , , , , , , , ,17 RAZEM PRZYCHODY , , , , KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Amortyzacja W roku 2009 w Spółce obniżono wysokość stosowanych stawek amortyzacyjnych w stosunku do budynków mieszkalnych oraz budynków niemieszkalnych (użytkowych). Dla tych grup środków trwałych przyjęto następujące roczne stawki amortyzacyjne: Budynki mieszkalne 0,2 % rocznie; Budynki niemieszkalne 0,4 % rocznie. Obniżenie stawek amortyzacyjnych spowodowało znaczący spadek kosztu amortyzacji. W roku 2013 stosowano stawki amortyzacyjne obowiązujące od 2010r. Poniższa tabela przedstawia koszty amortyzacji. Tabela 27. Koszty amortyzacji Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Amortyzacja - księgowa , , , , Zużycie materiałów i energii W roku 2013 w prawie wszystkich pozycjach koszowych zaliczonych do grupy zużycie materiałów i energii zanotowano wzrost kwoty kosztu w porównaniu z rokiem Tabela 28. Koszty materiałów i energii Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Materiał na awarie 1 937, , , ,99 Środki czystości 2 298, , , ,69 Materiały biurowe 5 434, , ,48-32,99 Czasopisma, biuletyny 2 697, , ,68-42,03 Pozostałe materiały 3 610, , , ,75 Wyposażenie - drobny sprzęt 3 850, , , ,91 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

23 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku RAZEM Materiały , , , ,32 Energia elektryczna , , , ,56 Gaz , , , ,53 Woda i ścieki 850, , , ,90 C.O ,33 526,06 581, ,76 RAZEM ENERGIA , , , ,75 RAZEM MATERIAŁY I ENERGIA , , , , Usługi obce W roku 2013 koszty usług obcych wzrosły w stosunku do roku 2012 o ,46 zł Największy wzrost kosztów zanotowano w grupie kosztów Instalacje gazowe. Było to spowodowane koniecznością usunięcia dużej awarii instalacji gazowej w budynkach przy ul. Korfantego Znacząco wzrósł także koszt inne naprawy. Wyremontowano dach, rynny i kominy oraz rampę na budynku lokalu użytkowego. Poniższa tabela przedstawia koszty usług obcych. Tabela 29. Koszty usług obcych Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Instalacja elektryczna 433,20 110,00 648,00 538,00 Instalacja wod-kan 0,00 155,73 0,00-155,73 Instalacja gazowa 0, , , ,78 Usługi kominiarskie 4 355, , ,03 96,98 Przeglądy budowlane 903,35 0, ,00 Przeglądy BHP i PPOŻ 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne naprawy 5 259, , , ,52 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

24 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Instalacje CO CWU 487, ,90 0, ,90 Usługi telewizji kablowej , , , ,25 Wywóz nieczystości , , , ,95 Usługi deratyzacji i dezynsekcji 396,00 147,60 799,50 651,90 Usługi transportowe i sprzętowe 25,20 0,00 0,00 0,00 Rozmowy telefoniczne , , ,12 395,14 Usługi prawne , , , ,72 Usługi geodezyjne 202, ,70 0, ,70 Opłaty pocztowe, radiofoniczne 1 846, , ,47 702,39 Utrzymanie strony internetowej 200,00 650,00 200,00-450,00 Usługi komputerowe 915, , ,60 282,67 Ogłoszenia w prasie 500,00 0,00 540,00 540,00 Pozostałe usługi obce , , , ,49 RAZEM USŁUGI OBCE , , , , Wynagrodzenia W roku 2013 koszty wynagrodzeń wzrosły w stosunku do roku W 2013 roku nastąpiła zmiana w zatrudnieniu w Spółce, a co za tym idzie, dla pracowników zwolnionych lub przeszeregowanych zostały wypłacone odprawy oraz gratyfikacje zgodnie z umowami zawartymi z w/w pracownikami. W poniższej tabeli przedstawiono koszty wynagrodzeń. Tabela 30. Koszty wynagrodzeń Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Wynagrodzenia pracownicze , , , ,59 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

25 Bezosobowy fundusz płac , , , ,15 Diety Rady Nadzorczej , , ,00 0,00 RAZEM Wynagrodzenia , , , , Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia W 2013 roku nastąpił wzrost kosztu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń spowodowany zmianami w zatrudnieniu w stosunku do roku Tabela 31. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń Składki na ubezpieczenia społeczne Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku , , , ,10 Naliczenia FP + FŚG , , ,05-275,10 Świadczenia urlopowe , , ,75-546,97 Badania lekarskie 175,50 620,50 348,00-272,50 BHP,napoje 874,62 874,97 828,81-46,16 Szkolenia pracowników 5 551, , , ,05 Ryczałt za używanie aut prywatnych RAZEM Świadczenia na rzecz pracowników , , ,92-193, , , , , Podatki i opłaty W 2013 roku nastąpił spadek poziomu kosztów w grupie Podatki i opłaty Tabela 32. Koszty podatków i opłat Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Podatek od nieruchomości , , ,00 8,00 VAT będący kosztem , , , ,34 Opłaty skarbowe 1 863, ,76 932, ,76 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

26 Pozostałe opłaty 121,95 127,00 150,00 53,00 RAZEM Podatki i opłaty , , ,49 970, Pozostałe koszty rodzajowe W 2013 roku nastąpił spadek poziomu kosztów w grupie Pozostałe koszty rodzajowe W poniższej tabeli przedstawiono pozostałe koszty rodzajowe. Tabela 33. Pozostałe koszty rodzajowe Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Usługi bankowe 6 759, , , ,80 Krajowe podróże służbowe 8 352, , ,57-971,95 Koszty reklamy 50, , , ,09 Ubezpieczenie budynków 6 803, , , ,00 Ubezpieczenia , , , ,48 Inne pozostałe koszty 374,01 300,11 375,16-75,05 Koszty przynależności do Wspólnoty mieszkaniowej Bednorza Koszty przynależności do Polskiej Izby Gospodarczej TBS - nie stanowią koszty uzyskania przychodów Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów , , , , , , ,00-91, , ,38 409,15-676,23 RAZEM Pozostałe koszty , , , , Wartość sprzedanych towarów i materiałów W roku 2013 wartość sprzedanych towarów i materiałów wzrosła w stosunku do 2012 roku. W poniższej tabeli przedstawiono wartość sprzedanych towarów i materiałów. Tabela 34. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2011 roku PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

27 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , Koszty rodzajowe w układzie łącznym Poniższa tabela prezentuje analizę zmian w strukturze kosztów rodzajowych w roku 2013 w stosunku do roku Tabela 35. Koszty rodzajowe w układzie łącznym Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Amortyzacja - księgowa , , , ,16 Materiały i energia , , , ,07 Usługi obce , , , ,48 Wynagrodzenia , , , ,34 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,67 Podatki i opłaty , , ,49 905,58 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,63 Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,11 RAZEM , , , , POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Inne przychody operacyjne W roku 2013 Inne przychody operacyjne wzrosły w stosunku do 2012 roku. W dalszym ciągu trwa zaliczanie do przychodów partycypacji z osiedla Wodzisławska 9A oraz 9B. W przypadku tego osiedla znacząca część partycypacji została już zaliczona w przychody Spółki. Pozostałe przychody operacyjne to głownie sprzedaż 9 mieszkań na osiedlu ul. Bednorza w wysokości ,00; sprzedaż działki w Porębie w wysokości ,01 oraz działki na ulicy Kilińskiego w wysokości 7 860,00; Tabela 36. Inne przychody operacyjne PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

28 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Przychody z partycypacji , , , ,68 Pozostałe przychody operacyjne RAZEM Pozostałe przychody operacyjne , , , , , , , , POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Inne koszty operacyjne W roku 2013 Inne koszty operacyjne wykazały wzrost w stosunku do roku W tej grupie kosztów wykazywane są przede wszystkim koszty związane z drobnymi naprawami i konserwacjami, które Spółka wykonuje na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych. Usługi te są fakturowane, a przychody wykazywane w pozostałych przychodach operacyjnych. Dodatkowo w tej grupie kosztów ujmowane są koszty związane z wypłatami kwot partycypacji które pierwotnie zostały w całości zaliczone do przychodów. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy partycypacji przez Spółkę. Zgodnie z zapisami umowy partycypacji w takiej sytuacji partycypujący nie ma możliwości rozliczenia kwoty partycypacji ze swoim następcą, a kwota partycypacji musi być zwrócona przez Spółkę. W roku 2013 Spółka dokonała sprzedaży 9 mieszkań w wyniku czego dokonano rozliczenia z najemcami kosztów partycypacji co stanowiło ,62, sprzedaż działki w Porębie 5 518,07, sprzedaż działki Kilińskiego 4 962,84 W poniższej tabeli przedstawiono inne koszty operacyjne. Tabela 37. Inne koszty operacyjne Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zmiana w stosunku do 2012 roku Pozostałe koszty operacyjne , , , ,81 Inne pozostałe koszty operacyjne 0, , , ,15 Razem Pozostałe koszty operacyjne , , , , PRZYCHODY FINANSOWE Przychody z tytułu wyceny kredytu walutowego Spółka posiada zaciągnięty w banku PKO BP Oddział w Bielsku Białej kredyt walutowy we frankach szwajcarskich. Kredyt ten był przeznaczony na realizację inwestycji budowy 3 budynków mieszkalno-użytkowych w Pszczynie przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 10 12, 14 16, Od listopada 2007 roku kredyt ten jest spłacany PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. Dla Arki Fundacja Dzieci Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Załącznik do Uchwały Nr XXV/214/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 22 marca 2013 roku WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1) Nazwa (firma) i siedziba. GMNNA BBLOTEKA PUBLCZNA 2) nformacje wstępne. Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Forum Kultury

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Forum Kultury Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Forum Kultury Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Informacja dodatkowa za 2016 r. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 31.12.2014 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2003 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w Warszawie 1. Informacje ogólne 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski D z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Warszawa dnia 30.03.2012 Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 417, 3. Organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan aktywów na dzień: Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 1 2 3

BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan aktywów na dzień: Wyszczególnienie aktywów (początek roku) (koniec roku) 1 2 3 Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014 r. AKTYWA Stan aktywów na dzień: Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES R R.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES R R. INTERSPORT POLSKA S.A. ul. J. Conrada 63 31-357 Kraków WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. 1. Podstawowe dane o jednostce: - Nazwa: INTERSPORT POLSKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo