Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a"

Transkrypt

1 ptbssp. z o.o Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: ZŁ tel. (+48 32) ; (+48 32) NR KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: NIP: KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA NR

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DANE PODSTAWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAŁOŻENIA DO SPRAWOZDANIA PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM Plan kont Zasady ewidencji i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Metody ewidencji i wyceny aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych Metody wyceny długoterminowych zobowiązań walutowych Sposób sporządzania rachunku zysków i strat II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI BILANSU Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne Środki trwałe Środki trwałe w budowie Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek Należności z tytułu dostaw i usług Do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

3 Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Należności dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Inne środki pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Kredyty i pożyczki Z tytułu dostaw i usług Do 12 miesięcy Zobowiązania z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Inne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty...32 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

4 Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty rodzajowe w układzie łącznym Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne Przychody finansowe Przychody z tytułu wyceny kredytu walutowego Koszty finansowe Koszty z tytułu odsetek Inne koszty finansowe Koszty z tytułu wyceny kredytu walutowego Pozostałe inne koszty finansowe Zysk (strata) Spółki WYLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI EKONOMICZNE Wskaźnik rentowności Wskaźnik rentowności skorygowany Wskaźnik poziomu kosztów Wskaźnik rentowność kapitału własnego ROE Wskaźnik rentowność kapitału własnego ROE skorygowany Wskaźniki struktury kosztów Koszty osobowe Koszty materiałowe Koszty amortyzacji Wskaźnik wkładu kapitału własnego Wskaźnik wkładu kapitału obcego Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym IV. SPIS TABEL PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

5 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. DANE PODSTAWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa przedsiębiorstwa: Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba przedsiębiorstwa: ul. Jana Kilińskiego 5a, Pszczyna Podstawowy przedmiot Działalności przedsiębiorstwa: budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu Sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 3. ZAŁOŻENIA DO SPRAWOZDANIA Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 4.1. PLAN KONT Z dniem roku Spółka rozpoczęła stosowanie nowego planu kont. Został on opracowany na podstawie książki Mariana Pałki Zakładowy plan kont 2004 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydaną PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

6 przez Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo (Wrocław sierpień 2004r.) i przyjęty uchwałą zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2005r. nr 1/05. W roku 2006 obowiązywał plan kont stosowany w roku Jedyną zmianą w stosunku było zastosowanie dla konta Przychody z najmu lokali mieszkalnych szerszej analityki obejmującej zarówno podział na źródła przychodów (osiedla) jak i na pozycje składowe tych przychodów (składniki czynszu). W roku 2007 Spółka stała się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z interpretacją prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia roku znak IBPBI/2/ /08/H Spółka płaci podatek dochodowy od dochodów nie uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy czym, koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji mieszkaniowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych. Dla potrzeb szerszej analizy podatkowej, konta przychodów oraz kosztów zespołu 7 zostały rozbudowane o kolejny znak analityki wyodrębniający: Konto z końcówką 1 działalność zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych; Konto z końcówką 2 działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych; Konto z końcówką 3 przychody lub koszty do rozliczenia na działalność opodatkowaną lub zwolnioną; Konto z końcówką 4 Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ZASADY EWIDENCJI I METODY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

7 Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem gruntów zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Dla środków trwałych, których jednostkowa wartość nie przekracza zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo (w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej) w momencie przekazania ich do używania. Ich ewidencję prowadzi się niezależnie poza kontami księgi głównej w osobnej ewidencji zawierającej następujące dane: nazwa środka trwałego; data zakupu; data przyjęcia do użytkowania; wartość. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji powinna być weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej zł podlegają amortyzacji począwszy od następnego miesiąca po ich wydaniu do używania. Wszystkie posiadane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

8 Zgodnie z zapisami planu kont stosowanego w Spółce do niektórych grup środków trwałych stosuje się inne niż ujęte w załączniku numer 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Poniżej przedstawiono listę grup środków trwałych do których stosuje się inne stawki amortyzacji: Lp. Nazwa środków trwałych Roczna stawka amortyzacyjna 1. Budynki mieszkalne 0,2 % 2. Budynki niemieszkalne 0,4 % Dla celów podatkowych dla wszystkich środków trwałych stosuje się roczne stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku numer 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych METODY EWIDENCJI I WYCENY AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ AKTYWÓW OBROTOWYCH Aktywa są wyceniane na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytuły trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie posada magazynów materiałów, towarów ani wyrobów gotowych. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

9 Cena nabycia, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, pusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenia ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Koszty wytworzenia obejmuje koszty bezpośrednie wraz kosztami pośrednimi. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji tynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, nie powiązanymi pomiędzy sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. Trwała utrata wartości następuje wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez PTBS składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

10 w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okresu budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, w tym również: 1. Nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 2. Koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnica kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonani odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 2. Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej należności, 3. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 4. Należności stanowiących równowartość kwoty podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 5. Należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy zapis aktualizacji. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

11 Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności, od których nie dokonano aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielnych gwarancji, poręczeń, skutków toczącego się postępowania sądowego. Rezerwy te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzone rezerwę, zmniejsza rezerwę. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne METODY WYCENY DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ WALUTOWYCH Długoterminowe zobowiązania walutowe wyceniane są na koniec roku obrotowego. Do wyceny stosuje się średni kurs podawany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku obrotowego. W przypadku, gdy ostatni dzień roku przypada na dzień wolny w którym NBP nie ogłasza tabeli kursowej do wyceny stosuje się średni kurs z ostatniej ogłoszonej tabeli kursowej poprzedzającej dzień zakończenia roku obrotowego SPOSÓB SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

12 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI BILANSU 1.1. AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne W roku 2009 nie dokonano żadnych zakupów wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych Wartość początkowa , ,00 Umorzenie , ,00 Wartość netto 0,00 0, Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty W roku 2009 nie zmieniła się wartość posiadanych przez Spółkę gruntów. Wartość gruntów przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Wartość gruntów Wartość początkowa , ,24 Umorzenie 0,00 0,00 Wartość netto , ,24 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

13 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej W 2009 roku nie dokonano zwiększeń ani zmniejszeń wartości w grupie środków trwałych Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Zmiany w stanie wartości środków trwałych w grupie Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Zmiany w stanie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wartość początkowa , ,38 Umorzenie , ,49 Wartość netto , , Urządzenia techniczne i maszyny W 2009 roku dokonano zakupu środków trwałych w grupie Urządzenia techniczne i maszyny. Wykaz zmian przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 4. Zwiększenia wartości w grupie środków trwałych Urządzenia techniczne i maszyny Nazwa Kwota Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 2 751,64 Dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem 6 400,02 RAZEM 9 151,66 Zmiany w stanie wartości środków trwałych w grupie Urządzenia techniczne i maszyny przedstawia poniższa tabela. Tabela 5. Zmiany w stanie urządzeń technicznych i maszyn Wartość początkowa , ,91 Umorzenie , ,56 Wartość netto 3 890, ,35 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

14 Inne Środki trwałe W 2009 roku nie dokonano zakupu środków trwałych w grupie Inne środki trwałe. Zmiany w stanie wartości środków trwałych w grupie Inne środki trwałe przedstawia poniższa tabela. Tabela 6. Zmiany w stanie innych środków trwałych Wartość początkowa , ,91 Umorzenie 4 111, ,72 Wartość netto , , Środki trwałe w budowie W 2009 roku prowadzono prace inwestycyjne w posiadane budynki. Wszystkie prowadzone inwestycje nie zostały zakończone. Wykaz inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 7. Wykaz zakończonych inwestycji Nazwa Wydatki 2009 Zakup i montaż nowych okien w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 3A Wartość przekazana na środki trwałe 3 840,00 0,00 RAZEM 3 840,00 0,00 Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w 2009 roku przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 8. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie Zwiększenie Środki trwałe w budowie , , ,73 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

15 1.2. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Inne rozliczenia międzyokresowe Do pozycji Inne rozliczenia międzyokresowe zaliczone zostały wartości skapitalizowanych niezapadłych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. na realizację inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w Pszczynie przy ul. Korfantego Inwestycja ta została już zakończona. Ze względu na warunki umowy kredytowej bank nalicza Spółce odsetki od kredytu dzieląc je na dwie pozycje: odsetki podlegające spłacie w miesiącu naliczenia (zapadłe); odsetki podlegające kapitalizacji (niezapadłe). Odsetki podlegające kapitalizacji z jednej strony zwiększają wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, z drugiej strony ujmowane są w długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wynika to z faktu, iż skapitalizowane niezapadłe odsetki są kosztem, lecz nie w momencie naliczenia przez bank, lecz w momencie faktycznej spłaty. W roku 2009 Spółka spłacała przez cały rok odsetki skapitalizowane od zaciągniętego kredytu. Zmiany w stanie innych rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 9. Zmiany w stanie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych Zmniejszenie Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia ,90-308, , AKTYWA OBROTOWE Należności krótkoterminowe Należności od pozostałych jednostek Należności z tytułu dostaw i usług Do pozycji Należności z tytułu dostaw i usług zaliczone zostały: należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych; należności z tytułu najmu lokali użytkowych; PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

16 należności z tytułu refakturowania dostaw mediów do lokali użytkowych; należności z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi Do 12 miesięcy Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 10. Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy Zmniejszenie Należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy w tym odpisy aktualizujące należności , , , ,09-569, , Powyżej 12 miesięcy Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 11. Zmiany w stanie należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy Zwiększenie Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0, Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Do pozycji Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń zaliczone zostały: należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych; należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (pracownicy); należności z tytułu VAT; należności w stosunku do Urzędu Miejskiego z tytułu podatków lokalnych; należności w stosunku do ZUS. Na saldo pozycji Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń składa się: nadpłacony podatek VAT 2 327,89 zł. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

17 Zmiany w stanie należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 12. Zmiany w stanie należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń Zmniejszenie Należności z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , Inne Do pozycji Inne zaliczone zostały: rozrachunki z tytułu wynagrodzeń; rozliczenie wynagrodzeń rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek; pozostałe rozrachunki zewnętrzne (dodatki mieszkaniowe); Zmiany w stanie należności innych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 13. Zmiany w stanie należności innych Zwiększenie Należności inne 0,00 0,00 0, Należności dochodzone na drodze sądowej Zmiany w stanie należności dochodzonych na drodze sądowej przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 14. Zmiany w stanie należności dochodzonych na drodze sądowej Zwiększenie Należności dochodzone na drodze sądowej w tym odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

18 Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Do pozycji Środki pieniężne w kasie i na rachunkach zaliczone zostały: środki pieniężne w kasie; środki pieniężne na rachunkach podstawowych Spółki; środki pieniężne na rachunku pomocniczym służącym do gromadzenia środków pieniężnych z partycypacji w kosztach nowej budowy lokali mieszkalnych (inwestycja jeszcze nie została rozpoczęta) wpłacanych przez przyszłych najemców). Stan środków pieniężnych w kasie na dzień roku wynosił 0,00 zł co zostało stwierdzone po przeprowadzeniu inwentaryzacji kasy w dniu r. Zmiany stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki przedstawiono poniższej tabeli. Tabela 15. Zmiany stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki Zmniejszenie Podstawowy rachunek bieżący - PKO O/Pszczyna Podstawowy rachunek bieżący - PKO O/Bielsko-Biała Rachunek pomocniczy - PKO O/Pszczyna Rachunek pomocniczy - PKO O/Bielsko-Biała RAZEM ŚRODKI W NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH 5 919,80-571, ,35 0,00 0,00 0,00 52,25-20,81 31,44 23, , , , , , Inne środki pieniężne Do pozycji Inne środki pieniężne zaliczone zostały środki zgromadzone na lokatach terminowych. Poniższa tabela prezentuje zmiany stanu środków pieniężnych Spółki na lokatach terminowych. PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

19 Tabela 16. Zmiany stanu środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych Spółki Zwiększenie Rachunki lokat terminowych 0,00 0,00 0, Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Do pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zaliczone zostały: Koszty które musiały zostać poniesione aby móc rozpocząć sprzedaż lokali w budynkach przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza Na koszty te składają się m.in. koszt projektu podziału nieruchomości, koszt operatu szacunkowego. Koszty te będą zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych sukcesywnie wraz ze sprzedażą kolejnych lokali; Koszt wywozu śmieci z budynków mieszkalnych należących do Spółki. Gmina Pszczyna przejęła na siebie obowiązek wywozu śmieci. Każdy właściciel budynku mieszkalnego zobowiązany jest do odprowadzania do kasy Gminy opłaty za wywóz śmieci wg stawek ustalonych przez Radę Miasta. Stawka opłaty ustalona jest od 1 zameldowanego mieszkańca miesięcznie. Opłata taka jest przekazywana na konto Gminy co kwartał. W związku z faktem, iż opłata za wywóz śmieci odprowadzana jest kwartalnie, dlatego też kwoty miesięczne należnej opłaty księgowane są na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 17. Zmiany stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych Zwiększenie Krótkoterminowe międzyokresowe rozliczenia , , ,19 PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

20 1.4. KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Zmiany w stanie kapitału podstawowego przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 18. Zmiany w stanie kapitału podstawowego Zwiększenie Kapitał podstawowy ,00 0, , Kapitał zapasowy Decyzją Walnego Zgromadzenia Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z dnia 28 kwietnia 2009 r. strata osiągnięta przez Spółkę w w kwocie ,64 zł została w całości pokryta z funduszu zapasowego. Zmiany w stanie kapitału podstawowego przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 19. Zmiany w stanie kapitału zapasowego Transakcje zmieniające stan kapitału zapasowego Zmiana Bilans otwarcia ,93 Pokrycie straty roku 2008 z kapitału zapasowego - uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia roku ,64 Bilans zamknięcia , ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada dwa kredyty długoterminowe: Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny REGON 634635800

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ROPCZYCE, 14 maj

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. Spółka dominująca ZPUE S.A. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 79C jest spółką kapitałową

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2013 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe..... 4 I. Dane jednostki... 5 II. Czas trwania Jednostki... 5

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005r. Nota 1. Informacje Ogólne Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo