Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 4 marca 2014 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Leszek Pastuszak Członek Zarządu 4. Pan Krzysztof Rusztyn - Członek Zarządu 5. Pan Jan Słomiany - Członek Zarządu 6. Pan Marek Seroka Skarbnik Powiatu Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu stanowi załącznik Posiedzeniu przewodniczył Henryk Matej Starosta Zamojski, stwierdził prawomocność obrad i odczytał protokół z posiedzenia z dnia 26 lutego 2014 roku., który członkowie Zarządu przyjęli i podpisali. Ad. 1 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Zamojski nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 3271 L Jarosławic Cześniki Kotlice, położonych w obrębie Poddąbrowa gm. Miączyn działek nr: 53/1, 78/1, 104/1 o łącznej powierzchni 0,0049 ha stanowiących własność Gminy Miączyn. Uchwała stanowi załącznik Ad. 2 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu w sprawie przekazania do stacji demontażu pojazdów motorower marki Romet o numerze rejestracyjnym LZ 0754 usuniętego z drogi i przejętego na rzecz Powiatu Zamojskiego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 24 października 2013 roku. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki Powiatu wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu Ad. 3 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie w sprawie nieodpłatnego przekazania klimatyzatora. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki Powiatu wyraził zgodę na przekazanie i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik

2 Ad. 4 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu w sprawie sprzedaży agregatu prądotwórczego będącego na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie - agregat prądotwórczy typ X324, o numerze 4861 rok produkcji 1979 został wycofany z eksploatacji, urządzenie jest sprawne i może być nadal użytkowane. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Komisji Gospodarki Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik Ad. 5 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania pn. Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gmin Sułów, Stary Zamość i Radecznica. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na zwiększenie środków o brakująca kwotę ,00zł i dalszą realizację zamówienia. Wniosek stanowi załącznik Ad. 6 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wydziału Infrastruktury Społecznej i wyraził zgodę na przystąpienie szkół prowadzonych przez Powiat Zamojski do systemu Nabór Optivum obsługiwanego przez firmę VULCAN. Opłata roczna za korzystanie z systemu wynosi 2880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).wniosek stanowi załącznik Ad. 7 Zarząd Powiatu zatwierdził przedłożony przez p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Krok dalej w Białobrzegach plan pracy na 2014 rok uzgodniony z Wydziałem Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Plan pracy stanowi załącznik Ad. 8 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Zamojskiego na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w terminie od 1 lutego do 15 grudnia 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Uchwała stanowi załącznik

3 Ad. 9 Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. W. Gardiasza dyr. Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu do złożenia wniosku pn. Szkolenie zawodowe w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego w ramach nowego konkursu projektów mobilności programu Erasmus+ skierowanych do uczniów szkół zawodowych, dającego możliwość organizacji praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz do podpisania umowy z Narodową Agencją w Warszawie w ramach programu Erasmus+ akcja Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Uchwała stanowi załącznik Ad. 10 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek p. W. Żurakowskiego dyr. Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających na leczeniu w jednostce oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu. Zarząd Powiatu po dyskusji wyraził zgodę na złożenie wniosku. Wniosek stanowi załącznik Ad. 11 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek dyr. Zamojskiego Domu Kultury w sprawie partycypacji w kosztach organizacji 39 Zamojskiego Lata Teatralnego i kosztach publikacji Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na wsparcie finansowe Zamojskiego Lata Teatralnego w wysokości 8000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), które trwać będzie od 21 czerwca do 6 lipca br. oraz partycypację w kosztach publikacji Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wniosek stanowi załącznik Ad. 12 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek dyr. Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu w sprawie ufundowania nagród dla laureatów: VIII Konkursu recytatorskiego dla gimnazjalistów pn. Przebudzeni do życia (23 marca 2014 roku), Przeglądu Teatrów Amatorskich pn. Zamojskie Premiery teatralne (14-15 kwietnia 2014 roku), 18 Jesienny Konkurs Recytatorski (listopad 2014 roku)

4 Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na ufundowania nagród rzeczowych dla laureatów w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wniosek stanowi załącznik Ad. 13 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu w sprawie partycypacji w kosztach organizacji Międzyszkolnego Przeglądu Szkolnych Teatrzyków Dziecięcych. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). Wniosek stanowi załącznik Ad. 14 Zarząd Powiatu rozpatrzył wiosek Prezesa zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych w sprawie partycypacji w kosztach organizacji 38 edycji Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na ufundowanie nagród finansowych dla laureatów konkursu w wysokości 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), którego uroczyste rozstrzygnięcie zaplanowano w dniu 13 kwietnia br. podczas Kiermaszu Wielkanocnego Niedziela Palmowa. Wniosek stanowi załącznik Ad. 15 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Redaktora Naczelnego Dziennika Wschodniego w Lublinie w sprawie współpracy w zakresie współfinansowania projektu pn. Lubelskie na starej fotografii. Projekt zakłada druk kolekcji, na która złoży się 25 zdjęć pochodzących ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego a prezentujących historię naszego regionu. Pocztówki zostaną dołączone do Dziennika Wschodniego i ukazywać się będą z częstotliwością trzy razy w tygodniu. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na partycypację w kosztach projektu w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wniosek stanowi załącznik Ad. 16 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Kierownika Zespołu Śpiewaczego Zaburzanki z Zaburza w sprawie sfinansowania zakupu części strojów ludowych dla członkiń Zespołu. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Wniosek stanowi załącznik Ad. 17 Po zapoznaniu się z Ogólnopolską Rezolucją Rybaków przyjęta na konferencji w Krakowie w dniu 31 stycznia 2014 roku Zarząd Powiatu w Zamościu

5 stanowczo sprzeciwia się planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb na terenie Polski. Projekt zakazu sprzedaży żywych ryb byłby niezgodny z oczekiwaniami ogromnej większości naszego społeczeństwa. Spadek opłacalności gospodarki rybackiej wpłynąłby na zanik stawów, które są unikalnymi ostojami przyrody i większość z nich jest włączona do europejskiego systemu obszarów chronionych Natura Stanowisko w powyższej sprawie stanowi załącznik Ad. 18 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Społecznej Straży Rybackiej w Zamościu w sprawie ufundowania nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich, które odbędą się w miesiącu lipcu br. Zarząd po dyskusji wyraził zgodę na ufundowanie trzech pucharów. Wniosek stanowi załącznik do protokołu Ad. 19 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej droga krajowa nr 74) w miejscowości Szczebrzeszyn polegająca na budowie kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wieprz z przeznaczeniem na prowadzenie trasy rowerowej w ramach realizacji projektu pn. Budowa Trasy rowerowej w Polsce Wschodniej województwo lubelskie powiat zamojski i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik Ad. 20 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zamość w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płoskie. Uwzględniając opinię Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, Zarząd Powiatu uzgodnił projekt jako niekolidujący z zadaniami samorządowymi. Postanowienie stanowi załącznik Ad. 21 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Zamość w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sitaniec, zakres planu obejmuje działki położone między terenami PKP a granicą gminy Zamość przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Uwzględniając opinię Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Wydziału Architektury i Budownictwa, Zarząd Powiatu uzgodnił projekt jako niekolidujący z zadaniami samorządowymi. Postanowienie stanowi załącznik Ad. 22 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola (Doły) gmina Adamów

6 o długości 256,16 m i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik Ad. 23 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej w miejscowości Szewnia Górna gmina Adamów o długości 356,68 m i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik Ad. 24 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji drogowej budowa drogi gminnej działka nr 2304 w miejscowości Suchowola gmina Adamów o długości 260,03m i podjął uchwałę w tej sprawie. Uchwała stanowi załącznik Ad. 25 Skarbnik Powiatu p. Marek Seroka przedstawił Zarządowi Powiatu tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz omówił ogólne wyniki realizacji budżetu za rok ubiegły, podstawowe założenia budżetowe zostały wykonane. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych, wypracowano ponadplanową nadwyżkę budżetową. Jednostki organizacyjne powiatu posiadały w trakcie roku zdolność finansową. Skarbnik niekorzystnie ocenił sytuacje finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie i Samodzielnego Publicznego Sanatorium im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Zarząd Powiatu po dyskusji informacje przyjął i zalecił dalsze prace nad sprawozdaniem. Ad. 26 Projekt zmian w budżecie powiatu przedstawił Skarbnik Powiatu p. Marek Seroka, zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków bieżących w Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu z jednoczesnym zwiększeniem w tej jednostce wydatków inwestycyjnych. Zarząd po dyskusji przyjął zmiany i podjął uchwały w tej sprawie. Uchwały stanowią załącznik Protokolant Iwona Banak

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo