IAA Socially Responsible Communications Award (Nagroda Komunikacji Odpowiedzialnej Społecznie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IAA Socially Responsible Communications Award (Nagroda Komunikacji Odpowiedzialnej Społecznie)"

Transkrypt

1 IAA Socially Responsible Communications Award (Nagroda Komunikacji Odpowiedzialnej Społecznie) Zasady uczestnictwa Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (International Advertising Association IAA) ustanowiło pierwszą światową nagrodę mającą na celu podkreślenie roli komunikacji odpowiedzialnej społecznie. Wyróżnienie podkreśla wagę, jaką świat reklamy przywiązuje do kwestii ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności w komunikacji. Nagroda ma być jednocześnie symbolem oraz motywować branżę marketingową do podejmowania działań odpowiedzialnych społecznie. Warunki udziału w edycji 2007/2008 Zgłoszenia są przyjmowane do 10 stycznia 2008 r. Wszystkie zgłoszone kandydatury mogą starać się o nagrodę. Zostanie ona wręczona podczas 41 Światowego Kongresu IAA, który odbędzie się w Waszyngtonie w kwietniu 2008 r. Zwycięzcy wezmą także udział w światowej wystawie ACT Responsible a wszystkie reklamy będą bezpłatnie umieszczone na stronie Konkurs jest organizowany przez IAA przy współpracy ACT Responsible a pomoc techniczną zapewnia Adforum.com. Wszystkie firmy zwane są dalej w dokumencie organizatorami. 1. Kto może kandydować: W konkursie może wziąć udział każda organizacja związana z reklamą, projektowaniem i komunikacją marketingową, której działania charakteryzuje odpowiedzialność społeczna. Nie ma znaczenia miejsce ani kraj działania Konkurs został rozpisany z myślą o wszystkich podmiotach z branży marketingowej, reklamowej i komunikacji zarówno o reklamodawcach jak i agencjach jak również służbie publicznej, instytucjach, organizacjach pozarządowych (NGOs) i charytatywnych Przyjmowane są wyłącznie reklamy z tematyki zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej, oraz innych ważnych kwestii społecznych, jak ochrona środowiska, żywność czy ochrona zdrowia.

2 1.3. Zgłoszone prace będą konkurować w następujących kategoriach nośników: telewizja/kino, druk/plakat/reklama wielkoformatowa/zewnętrzna/niestandardowa oraz nośniki cyfrowe. 2. Warunki udziału: Wszystkie kandydatury muszą spełniać poniższe wymogi Pierwsza publikacja miała miejsce nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r Praca została stworzona w ramach normalnej relacji zamawiający wykonawca (kontrakt komercyjny lub działalność dobroczynna) i została wyemitowana, opublikowana lub zaprezentowana szerokiemu odbiorcy. Wszelkie oszustwa i prace teoretyczne będą odrzucane Wszystkie kandydatury muszą posiadać uprzednią zgodę reklamodawcy/właściciela praw autorskich Zgłaszający zapewni, że praca nie narusza jakichkolwiek przepisów krajowych ani prawnych czy uznawanych schematów postępowania Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej lub cyfrowej. Do obsługi tego procesu służy narzędzie online, pozwalające wszystkim kandydatom indeksować zgłoszenia i przesyłać swoje prace przez Internet Dla celów oceny przez międzynarodowe jury do każdej pracy należy dołączyć krótki opis w języku angielskim. 3. Wybór: Wszystkie zgłoszenia zostaną zatwierdzone przez komisję selekcyjną, wyznaczoną przez Radę Światową IAA Komisja selekcyjna ma prawo odrzucenia prac, które mogą naruszać czyjeś uczucia patriotyczne, kulturowe lub religijne czy też dobry smak Selekcja zostanie dokonana wyłącznie przez komisję, która ma pełną wolność wyboru Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii wybranych przez zgłaszających w celu zapewnienia spójnego osądu w ramach danej tematyki. 4. Zgłoszenia: 4.1. Zgłoszenia można przesyłać droga elektroniczną do dnia 10 stycznia 2008 r.

3 4.2. Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać materiały umożliwiające wydruk wysokiej jakości (zgłoszenia wydruków) lub wysokiej jakości cyfrowe materiały wideo (filmy) do celów publikacji i prezentacji na wystawie Wszystkie kandydatury należy przesyłać na adres internetowy: ftp.adforum.com Login: IAA, hasło: Award Przed załadowaniem plików na serwer prosimy umieścić je w folderze z nazwą firmy. Aby przesłać dane wystarczy przeciągnąć folder zawierający odpowiednie pliki z okna, w którym się on znajduje, do okna z zawartością serwera ftp. Po zakończeniu procesu prosimy zweryfikować, czy cała zawartość została odpowiednio przegrana (należy porównać wielkości plików). Na koniec prosimy o przesłanie krótkiej informacji do organizatorów przy pomocy poczty elektronicznej. Jeśli nie posiadają Państwo oprogramowania do obsługi protokołu FTP na swoim komputerze, można pobrać darmowe spod adresu: Dla systemów Windows: Dla systemów Macintosh: Aby skorzystać z klienta FTP należy uruchomić program, wybrać opcję nowe połączenie a następnie wpisać adres, login i hasło podane w punktach i Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę czy opóźnienie zgłoszenia powstałe w trakcie procesu przesyłania Specyfikacja zgłoszeń: Rodzaj reklamy TV/kino Obsługiwane Format Parametry nośniki DVD DVD ROM Pliki cyfrowe MPEG-2 Jakość DVD; każdy film w osobnym pliku

4 Druk i reklama wielkoformatowa Interaktywna (strona internetowa) Interaktywna (multimedia/reklamy) GIF Pliki cyfrowe JPEG minimum 1024x768 (72 dpi) plik w Plik wysokiej rozdzielczości formacie Eps 7087x9449 pikseli w (300dpi) illustrator lub Indesign lub X- press Prosimy dostarczyć pliki zarówno w wysokiej jak i niskiej rozdzielczości. Pliki cyfrowe JPEG minimum 1024x768 (72 dpi) Pliki cyfrowe SWF Jeden plik; bez łączy; bez pętli nieskończonych Bez łączy; bez pętli nieskończonych 1. Grupy i kategorie: 1.1. Zgłoszenia będą oceniane w czterech głównych kategoriach: ochrona środowiska społeczeństwo problemy jednostki gospodarka (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (corporate social responsibility (CSR) lub biznes etyczny) 1.2. W każdej kategorii prace będą oceniane w podziale na rodzaj nośnika: telewizja/kino, druk/plakat/reklama wielkoformatowa/zewnętrzna/niestandardowa, lub nośniki cyfrowe Kategoria specjalna: e-odpowiedzialność Wszelkie kampanie internetowe związane z odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo pracy w sieci, edukacja rodziców, dzieci i nauczycieli, ochrona dzieci, e-obywatel, e-odpady, cyberprzestępczość, kradzież tożsamości czy poszanowanie użytkownika, będą automatycznie oceniane w kategorii specjalnej e-odpowiedzialność. Prace będą

5 oceniane niezależnie od nośnika. Udział w tej kategorii nie wymaga wnoszenia żadnych dodatkowych opłat Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii wybranych przez zgłaszających w celu zapewnienia spójnego osądu w ramach danej tematyki. 2. Opłaty: 2.1. Opłata zgłoszeniowa wynosi 350 USD (250 EUR, 175 GBP) od jednej pracy Jeśli zgłaszane jest kilka reklam w ramach jednej kampanii, opłata za kolejne ulega obniżeniu o 40% Opłata zgłoszeniowa nie zawiera podatku VAT, który obowiązuje wszystkich członków Komisji Europejskiej (European Commission - EC). (N ) Podmioty z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) muszą dostarczyć numer rejestracji VAT Płatności można dokonać na jeden z poniższych sposobów: Przekaz bankowy adresować na: MayDream, BRED Neuilly Place de Madrid. IBAN: FR SWIFT: BREDFRPPXXX numer konta: Key 69 Tel. do banku: W tytule przekazu wpisać: IAA + nazwa firmy + nazwa kraju. Kopię potwierdzenia przelewu prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres lub faksem na numer Karta kredytowa: wyłącznie karty Visa, MasterCard lub American Express. Saldo zostanie obciążone w wysokości odpowiadającej 350 USD Czek (tylko we Francji): Kwota: 239,20 euro brutto, wystawiony na MayDream, 20 Rue Jacques Dulud, 92521, Neuilly/Seine Cedex, Francja Czek (tylko w USA): Kwota: 350 USD, wystawiony na MayDream, 70, Hudson Street, Office 4B, Hoboken, N.J , USA W celu poprawnej identyfikacji wszystkie płatności powinny być oznaczone wg schematu: IAA Award+ nazwa kampanii Wszyscy uczestnicy otrzymają fakturę proforma.

6 3. Wybór i nagrody: 3.1. Komisja selekcyjna w składzie: wiceprezes IAA, CSR i prezesi oddziałów IAA biorących udział w imprezie zapoznają się ze wszystkimi pracami a następnie przedstawią listę finalistów międzynarodowemu jury W selekcji wezmą udział wszystkie zgłoszenia nadesłane przed 10 stycznia 2008 r. oraz kolekcja ACT Responsible z 2007 r Komisja przedstawi wybrane prace według grup i kategorii wymienionych w niniejszych przepisach Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronach internetowych ACT Responsible oraz IAA Skład międzynarodowego jury zostanie ustalony przez Centrum Światowych Usług IAA (IAA World Service Center) Liczba jurorów może się wahać między 3 a W jury w 2008 r. zasiądą znane na świecie osoby z branży reklamowej i CSR. Przewodniczącym jury w 2008 r. będzie Bob Scarpelli, dyrektor ds. kreacji w firmie DDB z USA. Wśród jurorów znajdą się Marcio Moreira, dyrektor ds. kreacji w firmie McCann USA, Piyush Panday, dyrektor ds. kreacji z firmy Ogilvy India, Edgar Gianesi, dyrektor ds. kreacji z firmy Lowe Brazil oraz inne osoby, o których będziemy informować na bieżąco.

7 3.8. Jury wytypuje nominowanych online. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 7 kwietnia 2008 r. podczas rundy finałowej, a ich lista zostanie ogłoszona podczas Światowego Kongresu IAA w Waszyngtonie Kryteria wyboru będą odpowiadać standardom reklamy propagowanym przez IAA. Jurorzy ocenią w szczególności jakość i oryginalność kampanii (kryteria kreatywności) oraz wybór stosownych środków przekazu i osiągnięte cele (kryteria strategiczne) Zwycięskie prace będą prezentowane na światowej wystawie ACT Responsible. 4. Regulacje prawne: zgłaszając swój udział w konkursie podmiot wyraża zgodę na wykorzystanie prac w sposób opisany powyżej Zgłaszający zapewni utrzymanie wszelkich praw niezbędnych do wykorzystania pracy w opisany sposób na całym świecie przez 5 lat, w szczególności praw od osób trzecich związanych pośrednio i bezpośrednio ze zgłoszoną pracą Zgłaszający udzieli organizatorom wszelkich praw do reprodukcji, kopiowania, nagrywania i przekazywania nadesłanych reklam przy pomocy odpowiednich nośników, jak również do transmitowania i dystrybuowania ich w kontekście nagród IAA Zgłaszający zaświadcza także, że jako osoby fizyczne lub z ramienia agencji, w której są zatrudnione, a której nazwa widnieje na formularzu zgłoszeniowym, są upoważnione do udzielania praw wymienionych w poprzednim paragrafie. Poświadcza także, że skorzystanie z praw zapewnionych we wspomnianym paragrafie nie naruszy praw autorskich osób trzecich ani nie będzie skutkowało jakimikolwiek płatnościami na rzecz osób trzecich z tytułu praw autorskich czy tez innych Zgłaszający zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń wobec organizatorów i zadośćuczynienia wszelkim stratom, kosztom, szkodom i wydatkom (włączywszy, bez ograniczeń, wydatki na usługi prawnicze) spowodowanych przez zgłaszającego na skutek naruszenia któregokolwiek z warunków wymienionych w poprzednim paragrafie Organizatorzy przestrzegają praw autorskich oraz praw własności intelektualnej i zastrzegają sobie prawo do usunięcia zgłoszonych prac z wystawy oraz ze strony 7

8 internetowej bezzwłocznie i bez uprzedniego informowania w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu jakichkolwiek praw osób trzecich Zgłaszający ma obowiązek dokładnego zapoznania się z warunkami udziału w konkursie. Wypełnienie i złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem ww. warunków. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału skutkuje automatycznym wykluczeniem zgłoszenia z konkursu Zgłaszający udziela organizatorom bezpłatnie praw do wyświetlania i publikowania przesłanych reklam w celu promowania Nagrody oraz inicjatywy ACT Responsible Zgłoszenia będą zarządzane, przechowywane i obsługiwane przez AdForum i mogą być udostępniane dowolnej liczbie profesjonalnych stron internetowych poprzez sekcje dzierżawione lub łącza. Główne agencje reklamowe, związki handlowe, media handlowe i inne portale związane tematycznie mogą umieścić sekcje na swoich stronach Wybrane prace będą prezentowane na całym świecie, dystrybuowane na nośnikach CD ROM i drukowanych katalogach w celu promocji Nagrody oraz inicjatywy Responsible Jakiekolwiek decyzje organizatorów odnośnie Nagrody mają charakter ostateczny i wiążący. Informacja o organizatorach: International Advertising Association IAA zostało założone w 1938 r. w Nowym Jorku w celu promowania odpowiedzialnego marketingu. Obecnie posiada 56 oddziałów w 76 krajach. Tworzy jedyną w swoim rodzaju globalną organizację partnerską, zrzeszającą reklamodawców, media, agencje reklamowe i public relations, firmy z branży medialnej i środowisko akademickie. IAA stanowi platformę dla kwestii branżowych, promując i rozwijając wolność słowa, odpowiedzialność reklamy, swobodę wyboru przez konsumentów oraz kształcenie profesjonalistów z dziedziny marketingu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem 8

9 ACT Responsible ACT - Advertising Community Together Zjednoczona Społeczność Reklamowa jest inicjatywą typu non-profit. Celem organizacji jest łączenie, promowanie i inspirowanie odpowiedzialnej komunikacji w obszarach zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialności społecznej. ACT pokazuje, w jaki sposób profesjonaliści z branży reklamowej na wszystkich kontynentach mogą wykorzystać swój główny talent kreatywność do odegrania istotnej roli w działaniach zmierzających do rozwiązania bieżących, palących problemów. Nasza wyjątkowa mocna strona Zjednoczona Społeczność Reklamowa jednoczy całą paletę organizacji. ACT Responsible to współpraca głównych graczy w branży, których łączy Odpowiedzialność. Zasięg organizacji pomaga skupić odpowiednie siły i stworzyć sieć ułatwiającą wymianę dobrych praktyk. Nasi partnerzy finansują i wspomagają realizację 100% naszych działań. Więcej informacji można znaleźć na stronie 9

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange.

Miejsce i termin złożenia oferty: Data: 10.03.2015 godz. 16.00 wersja elektroniczna przesłana na adres e-mail: Magdalena.Morycz@orange. ZAPYTANIE OFERTOWE 24/02/2015 z dnia 24.02.2015 Od: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, KRS 0000010681; NIP 526-02-50-995; z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015

REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 REGULAMIN POLSKIEGO KONKURSU REKLAMY KTR 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Polski Konkurs Reklamy KTR (dalej Konkurs ) jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2013, trwającego od lutego do kwietnia 2014 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2013, trwającego od lutego do kwietnia 2014 roku. Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2013, trwającego od lutego do kwietnia 2014 roku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Konkursem, jest inicjatywą Fundacji Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF DZIKIEJ PRZYRODY ROKU 2015 (WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2015) Twój świat Twoja wizja

FOTOGRAF DZIKIEJ PRZYRODY ROKU 2015 (WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2015) Twój świat Twoja wizja FOTOGRAF DZIKIEJ PRZYRODY ROKU 2015 (WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2015) Twój świat Twoja wizja Od 50 lat w ramach konkursu Fotograf Dzikiej Przyrody Roku (Wildlife Photographer of the Year) działamy

Bardziej szczegółowo