SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: BZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 149 ponumerowanych stron od nr 1 do nr (podpis Zamawiającego) 1

2 SPIS TREŚCI I Informacje ogólne 4 II Nazwa oraz adres Zamawiającego 4 III Tryb udzielania zamówienia 4 IV Opis przedmiotu zamówienia 4 V Termin wykonania Zamówienia 5 VI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 5 z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami VII Wymagania dotyczące wadium 6 VIII Termin związania z ofertą 6 IX Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 6 oceny spełniania tych warunków X Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy 8 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu XI Opis sposobu przygotowania ofert 10 XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12 XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 13 oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert XIV Opis sposobu obliczania ceny 15 XV Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze 15 oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 16 XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 16 zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 16 w toku postępowania o udzielenie zamówienia XIX Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 17 częściowych XX Zamówienia uzupełniające 17 XXI Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie 17 zamówienia XXII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 17 rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą XXIII Zmiana umowy 17 XXIV Załączniki: 18 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy zadanie 1 19 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy zadanie 2 26 Załącznik nr 3 Formularz ofertowy zadanie 3 29 Załącznik nr 4 Wzór umowy ubezpieczenia generalnego zadanie 1 36 Załącznik nr 5 Wzór umowy ubezpieczenia generalnego zadanie

3 Załącznik nr 6 Wzór umowy ubezpieczenia generalnego zadanie 3 42 Załącznik nr 7 Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia 45 Załącznik nr 8 Fakultatywne klauzule ubezpieczenia zadanie nr 1 63 Załącznik nr 9 Fakultatywne klauzule ubezpieczenia zadanie nr 2 67 Załącznik nr 10 Definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych 68 Załącznik nr 11 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 77 Załącznik nr 12 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynki i budowle 80 UM Nysa Załącznik nr 13 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynki i budowle 91 Sołectwa Załącznik nr 14 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wykaz garaży 99 będących własnością Gminy Nysa Załącznik nr 15 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wykaz pozostałych 101 budynków Gminy Nysa Załącznik nr 16 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wykaz budynków 103 komunalnych Załącznik nr 17 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lokali użytkowych 105 będących własnością Gminy Nysa Załącznik nr 18 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wykaz mienia 110 ruchomego Załącznik nr 19 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 113 Załącznik nr 20 Ubezpieczenia komunikacyjne (wykaz pojazdów) 133 Załącznik nr 21 Szkodowość 136 Załącznik nr 22 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 148 w postępowaniu Załącznik nr 23 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 149 3

4 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty; 2. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej Specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy ; 3. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony; 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 5. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY GMINA NYSA URZĄD MIEJSKI W NYSIE UL. KOLEJOWA NYSA adres strony internetowej: NIP: REGON: III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONY w trybie artykułów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa oraz jednostek organizacyjnych w zakresie: Zadanie nr 1: ubezpieczenia mienia od ognia (CPV ); ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów (CPV ); ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV ); ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV ); ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV ); ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV ); 4

5 Zadanie nr 2: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i strażników miejskich (CPV ). ubezpieczenie kosztów leczenia (CPV ). Zadanie nr 3: ubezpieczenia komunikacyjne OC (CPV ); ubezpieczenie komunikacyjne AC (CPV ); ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (CPV ); Każde zadanie będzie rozpatrywane i oceniane oddzielnie. Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia zostały określone w załącznikach nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 do SIWZ, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach nr 7 i 10 do SIWZ. Dodatkowo w załącznikach nr 8 i 9 uwzględniono fakultatywne warunki ubezpieczeń. 1. Miejsce ubezpieczenia: Określone w załącznikach nr 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oraz pozostałe lokalizacje nie wymienione w SIWZ, w których jest prowadzona działalność Gminy Nysa oraz jednostek organizacyjnych. 2. Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne: Określone w załącznikach nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Franszyzy: Określona w załącznikach nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Warunki wymagane: Określone w załączniku nr 7 5. Warunki fakultatywne: Określone w załączniku nr 8 i Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych: Określone w załączniku nr 10. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od dnia 15 listopada 2011 roku do 14 listopada 2012 roku. 5

6 VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie na piśmie wszystkim Wykonawcom. Zmiany staną się integralną częścią niniejszej SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące; 3. W przypadku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, jeżeli Zamawiający uzna, że jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian, przedłuży termin składania ofert Wykonawców, zamieszczając tą informację na stronie internetowej; 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku przekazania dokumentów faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania; 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Ze strony Zamawiającego : Pan Jacek Krzywoń , Ze strony Brokera Nord Partner sp. z o.o. Pan Przemysław Hajdas ; Pan Maciej Kowalczyk , od poniedziałku do piątku w godzinach Adres strony elektronicznej zamawiającego: 7. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni; 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego. 6

7 IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk dotyczących zamówienia W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca wykaże, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z Nr 211, poz. 2060) na dzień roku, oraz, że posiada kapitał własny na dzień roku, minimum w wysokości ,00 zł. 3. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na w/w zasadach, ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 7

8 z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wykonawca jest także zobowiązany wykazać, że nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Wykonawca wykaże także, że sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a czyny zabronione pod groźbą kary. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w Rozdziale X pkt. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykazanie potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą. X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w rozdziale IX pkt. 1. ppkt 1.1 oraz, których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 2.1 Zamawiający żąda: 1.1. Zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed r.). 2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w rozdziale IX pkt. 1. Ppkt 1.4 oraz, których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 2.2 Zamawiający żąda: 2.1. Oświadczenia o posiadaniu pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060) na dzień roku Oświadczenia o wysokości posiadanych kapitałów własnych na dzień roku. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1.1 oraz ppkt. 1.4 niniejszej specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Rozdziale IX pkt. 3 niniejszej specyfikacji a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 8

9 Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.5, 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 22 SIWZ, 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Rozdziale IX pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda: 5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 23 SIWZ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 23 SIWZ, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 5.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem, 1. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 9

10 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału, 6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta Wykonawcy musi zawierać: a. Wypełniony formularz ofertowy (oddzielnie dla każdego zadania) wraz z wypełnioną tabelą cenową i polami zaznaczonymi symbolem x przy przyjętych warunkach fakultatywnych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ. b. Szczegółową kalkulację cenową dla poszczególnych ryzyk, (oddzielnie dla każdego zadania) uwzględniającą wymagany zakres ubezpieczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3) oraz fakultatywne klauzule ubezpieczenia (zgodnie z załącznikami nr 8 i 9) wraz z określeniem wysokości składek i zastosowanych taryf oraz informacji o przyjętych lub zniesionych franszyzach i udziałach własnych pozostających na ryzyku ubezpieczającego. c. Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy (oddzielnie dla każdego zadania) załączniki nr 4, 5 i 6 do SIWZ. d. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale X SIWZ. 10

11 2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, 4. Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale XI. 1 a d winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę ( y) uprawnioną ( e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez siebie dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, 6. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowe) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę, 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), 8. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez Wykonawcę, 9. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.) i powinien być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 10. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, jeżeli upoważnienie do podpisu nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), 11. Oferta powinna być podpisana czytelnie lub z pieczęcią imienną osoby podpisującej, 12. Oferta winna zawierać spis treści wraz z wykazem załączników. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upoważnione osoby, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane i trwale złączone, 11

12 13. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy, 14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona: Oferta na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi. 15. Koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, Nie otwierać przed 7 listopada 2011 r. godz Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, 17. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE, 18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie terminu do składania ofert, 19. Ważność i odrzucanie ofert. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 ustawy Pzp, 20. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert. a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie przy ulicy Kolejowej 15, Nysa, w godz w sekretariacie Z cy Burmistrza Nysy pok. nr 112 (I piętro). b. Termin składania ofert upływa dnia 7 listopada 2011 roku, do godz c. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. b, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania w sposób określony w ustawie Pzp. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. a. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 7 listopada 2011 roku, o godz.12.00, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Nysie przy ulicy Kolejowej 15, pokój nr 230 (II piętro) b. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie. d. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 12

13 XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: Dla zadania nr 1 1. cena oferty 70%. 2. fakultatywne klauzule ubezpieczenia 30% z podkryteriami: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 14%, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3%, ubezpieczenie elektroniki 3%, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 10 %, Dla zadania nr 2 1. cena oferty 100 % W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Oferta może uzyskać pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za poszczególne kryteria i procentowych wag im przypisanym. Wygrywa oferta o największej sumie punktów. Dla zadania nr 3 1. cena oferty 90%. 2. fakultatywne klauzule ubezpieczenia 10% W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Oferta może uzyskać pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za poszczególne kryteria i procentowych wag im przypisanym. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). Dla zadania nr 1: ad. 1 Cena oferty (minimalizacja) oferta z ceną najniższą uzyska maksymalnie 70 pkt. 13

14 cena minimalna (najniższa z cen) inna oferta = x 100 pkt x 70 %. Cena oferty ocenianej ad.2 Fakultatywne klauzule ubezpieczenia. Ocena będzie dokonywana na podstawie analizy złożonych dokumentów i określenia realizacji warunków fakultatywnych zawartych w ofercie wg punktacji zawartej w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ. Punktacja za fakultatywne klauzule ubezpieczenia wyliczana będzie wg następującego wzoru: (X a x 14%) + (X b x 3 %) + (X c x 3%) + (X d x 10%) = max 30 pkt Przy czym: X a ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych X b ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku X c ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego X d ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Punkty za fakultatywne klauzule ubezpieczenia przyznaje się zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 70punktów) oraz fakultatywne klauzule ubezpieczenia (maksymalnie 30 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). Dla zadania nr 2 Cena oferty (minimalizacja) oferta z ceną najniższą uzyska 100 pkt. cena minimalna (najniższa z cen) inna oferta = x 100 pkt cena oferenta (oceniana) Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 100 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.5.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.14.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/32/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo