Oferujący. Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujący. Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C1 ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C1 ORAZ AKCJI SERII C1 OPTIMUS S.A. Oferujący Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOśE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA śe W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAś MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAśDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem, łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale,,czynniki ryzyka.

2 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI...1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE... 7 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 7 B. CZYNNIKI RYZYKA C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJACYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘśNYCH E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU H. INFORMACJE DODATKOWE CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANIE Z POSTĘPOWANIEM PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W ZWIĄZKU Z WYDANĄ DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO RYZYKO ZWIĄZANE Z WIERZYTELNOŚCIĄ OPTIMUS ENTERPRISE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI WOBEC EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z WIERZYTELNOŚCIĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAKUPU AKCJI W SPÓŁCE ZATRA S.A RYZYKO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI W WYPADKU NIE DOJŚCIA DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII C RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZŁOśENIEM WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADŁUśENIEM EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z UMOWĄ STRATEGICZNĄ Z ABC DATA SP. Z O.O RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEśNIENIEM SIĘ OD GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEśNIENIEM SIĘ OD GŁÓWNYCH ODBIORCÓW RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAśY RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAPASAMI I NALEśNOŚCIAMI RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I WDRAśANIEM NOWYCH TECHNOLOGII RYZYKO ZWIĄZANE Z MOśLIWOŚCIĄ WYPOWIEDZENIA POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z BANKIEM BPH S.A RYZYKO ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI PRASOWYMI DOTYCZĄCYMI MINIONYCH I PRZYSZŁYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA RYZYKO UTRATY MAJĄTKU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WPISANIEM EMITENTA DO KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ NA WYNIKI EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TECHNOLOGICZNYMI W BRANśY I ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANśY CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM RYZYKO NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI RYNKU I WAHAŃ CEN AKCJI RYZYKO ZWIĄZANE Z WYCOFANIEM LUB ZAWIESZENIEM OFERTY PUBLICZNEJ RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI DO SKUTKU

3 3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z SUBSKRYPCJĄ I OPŁACENIEM ZAPISU RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDŁUśENIEM CZASU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIEM PRAW POBORU AKCJI SERII C RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYKONANIEM LUB ŁAMANIEM PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA I REGULAMINEM GPW RYZYKO WSTRZYMANIA, PRZERWANIA, ZAKAZANIA PROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM LUB PODEJRZENIEM NARUSZENIA PRZEZ EMITENTA PRZEPISÓW PRAWA RYZYKO ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM AKCJI SERII C1 DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH..35 CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM BIEGLI REWIDENCI IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ OPIS PRZYNALEśNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH INFORMACJA NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA INWESTYCJE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA GŁÓWNE RYNKI STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI CZYNNIKI NADZWYCZAJNE PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UZALEśNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH, JEśELI JEST TO ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB RENTOWNOŚCI EMITENTA ZAŁOśENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRÓTKI OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEśY EMITENT, ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEśNYCH EMITENTA ŚRODKI TRWAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JUś ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ SYTUACJA FINANSOWA WYNIK OPERACYJNY ZASOBY KAPITAŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA EMITENTA JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY, LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA

4 10.5. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W PKT I BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE BADANIA I ROZWÓJ PATENTY I LICENCJE POSIADANE PRZEZ EMITENTA INFORMACJE O TENDENCJACH NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAśY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAśY JAKIEKOLWIEK ZNANE TENDENCJE, NIEPEWNE ELEMENTY, śądania, ZOBOWIĄZANIA LUB ZDARZENIA, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, śe EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEśNE ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEśNYCH OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEśNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE INFORMACJE O UMOWACHO ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁOKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEśNYCH, OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA, DANE CZŁONKÓW DANEJ KOMISJI ORAZ PODSUMOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO ZATRUDNIENIE INFORMACJE O ZATRUDNIENIU W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH AKCJACH I OPCJACH NA AKCJE EMITENTA OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE NA TEMAT OSÓB INNYCH NIś CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA INFORMACJE O INNYCH PRAWACH GŁOSU W ODNIESIENIU DO EMITENTA

5 18.3. WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC EMITENTA, LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD EMITENTEM OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA W PRZYSZŁOŚCI MOśE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE POLITYKA DYWIDENDY OPIS POLITYKI EMITENTA DOTYCZĄCY WYPŁATY DYWIDENDY ORAZ WSZELKIE OGRANICZENIA W TYM ZAKRESIE. WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAśDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAśOWE INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAśOWYCH (ŁĄCZNIE ZE WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU LUB, KTÓRE WEDŁUG WIEDZY EMITENTA MOGĄ WYSTĄPIĆ) ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY, KTÓRE TO POSTEPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ LUB RENTOWNOŚĆ EMITENTA ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA OPIS WSZYSTKICH ZNACZĄCYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, ZA KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE INFORMACJE FINANSOWE LUB ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE INFORMACJE DODATKOWE KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY, PODSTAWOWY) UMOWA SPÓŁKI I STATUT ISTOTNE UMOWY PODSUMOWANIE ISTOTNYCH UMÓW, INNYCH NIś UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, KTÓRYCH STRONĄ JEST EMITENT LUB DOWOLNY CZŁONEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES DWÓCH LAT BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PUBLIKACJI DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO PODSUMOWANIE INNYCH ISTOTNYCH UMÓW, NIEZAWARTYCH W RAMACH NORMALNEGO TOKU DZIAŁALNOŚCI, KTÓRYCH STRONĄ JEST CZŁONEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZAWIERAJĄCYCH POSTANOWIENIA POWODUJĄCE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY LUB NABYCIE PRZEZ NIEGO PRAWA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ W DACIE DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ V DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITAŁU OBROTOWEGO OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITALIZACJI I ZADŁUśENIA EMITENTA INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAśOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘśNYCH INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH I DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

6 4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE TE PAPIERY WARTOŚCIOWE WSKAZANIE, CZY TE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI, CZY TEś NA OKAZICIELA, ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ DOKUMENTU, CZY SĄ ZDEMATERIALIZOWANE WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI ICH OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU (SQUEEZE-OUT) I ODKUPU (SELL-OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA WSKAZANIE PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA, DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBRACHUNKOWEGO I BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO INFORMACJE O POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKACH OD DOCHODU UZYSKIWANEGO Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WSKAZANIE, CZY EMITENT BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POTRĄCANIE PODATKÓW U ŹRÓDŁA INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU CENA AKCJI PLASOWANIE I GWARANTOWANIE (SUBEMISJA) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAśNE, NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE TEJ SAMEJ KLASY, CO AKCJE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU INFORMACJA NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE LUB PRAWIE JEDNOCZEŚNIE CO TWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM DZIAŁANIA STABILIZACYJNE INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAśĄ IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES MIEJSCA PRACY LUB SIEDZIBY OSOBY LUB PODMIOTU OFERUJĄCEGO PAPIERY WARTOŚCIOWE DO SPRZEDAśY, CHARAKTER STANOWISKA LUB INNYCH ISTOTNYCH POWIĄZAŃ, JAKIE OSOBY SPRZEDAJĄCE MIAŁY W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT Z EMITENTEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB JEGO POPRZEDNIKAMI ALBO OSOBAMI POWIĄZANYMI LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAśDEGO ZE SPRZEDAJĄCYCH WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWY ZAKAZU SPRZEDAśY AKCJI TYPU LOCK-UP STRONY, KTÓRYCH TO DOTYCZY. TREŚĆ UMOWY I WYJĄTKI OD NIEJ. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO ZAKAZEM SPRZEDAśY KOSZTY OFERTY WPŁYWY PIENIĘśNE NETTO OGÓŁEM ORAZ SZACUNKOWA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW OFERTY ROZWODNIENIE WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ SKIEROWANĄ DO DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W PRZYPADKU GDY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ SKIEROWANEJ DO NICH NOWEJ OFERTY

7 10. INFORAMCJE DODATKOWE OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT DANE NA TEMAT EKSPERTA POTWIERDZENIE, śe INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI STATUT OPTIMUS S.A FORMULARZE DEFINICJE I SKRÓTY LISTA PUNKTÓW SUBSKRYPCYJNYCH DM IDMSA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE CZĘŚĆ VI WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE

8 Podsumowanie OSTRZEśENIE Podsumowanie będące częścią niniejszego Prospektu emisyjnego sporządzanego w formie jednolitego dokumentu powinno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu, a decyzja inwestycyjna powinna być kaŝdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie będące częścią prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z kaŝdym jego tłumaczeniem ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Posumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma: OPTIMUS Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bokserska 66, Warszawa Numer telefonu: +48 (022) Numer telefaksu: +48 (022) Adres internetowy: ZARYS OGÓLNY DZIALALNOŚCI EMITENTA I JEGO PODMIOTU ZALEśNEGO Marka OPTIMUS naleŝy do najbardziej rozpoznawalnych wśród uŝytkowników, producentów oraz dystrybutorów sprzętu komputerowego. Emitent prowadził działalność na rynku producentów i dystrybutorów sprzętu informatycznego zwłaszcza komputerów, notebooków, innych urządzeń teleinformatycznych oraz urządzeń zewnętrznych przeznaczonych do współdziałania z komputerami. Realizowany przez Spółkę model biznesu zakłada komplementarność oferowanych produktów, czyli uzupełnienie oferty asortymentowej urządzeń (komputerów, notebooków oraz innych akcesoriów komputerowych) o sprzedaŝ oprogramowania i usług serwisowych. Kompleksowa obsługa klienta oraz szeroki wachlarz oferowanych produktów, przygotowywanych specjalnie pod wybrane grupy odbiorców leŝą u podstaw przywiązania klientów do marki OPTIMUS. Wysoka jakość poszczególnych elementów gwarantowana jest poprzez ich dobór od najbardziej renomowanych dostawców z całego świata, w tym między innymi Intel Corporation, Kingston Technology Company Ltd, Microsoft Corporation, Micro- Star International Company Ltd, Gigabyte United Inc., Samsung Electronic Company Ltd, ATI Technologies Inc. oraz innych. Dostawy elementów odbywają się w ramach długoterminowo zawartych umów z partnerami z kraju i z zagranicy. Proces produkcyjny prowadzony przez Emitenta polega na końcowym montaŝu komputerów i urządzeń na terenie własnych hal produkcyjnych przy zastosowaniu wcześniej przygotowanych komponentów oraz przeprowadzeniu wielu testów uwzględniających specyfikę pracy produkowanych urządzeń. Spółka równocześnie zleca część usługi montaŝu firmie ABC DATA Sp. z o.o. Tak wyznaczony przebieg produkcji gotowego urządzenia powoduję brak istotnych problemów, wynikających ze zmian w procesie produkcyjnym oraz sprawia, iŝ Spółka moŝe w miarę elastycznie zmienić specyfikację i parametry końcowego produktu. Istotnym czynnikiem, który czyni ze Spółki jedną z wciąŝ rozpoznawanych firm działających w branŝy IT jest posiadanie własnego działu laboratoryjnego, zajmującego się weryfikacją jakości poszczególnych komponentów otrzymywanych od producentów oraz wdraŝaniem do produktów z asortymentu Emitenta nowości technologicznych. Na bazie zarówno własnych jak i rozwiązań swoich partnerów biznesowych, Emitent moŝe szybko dostosowywać swoją ofertę i produkty, do aktualnych potrzeb rynku i poszczególnych grup klientów. Emitent prowadzi równieŝ ciągłe, systematyczne prace zgodne z normami certyfikacyjnymi nad poprawieniem jakości oferowanych juŝ na rynku własnych produktów. Przy tworzeniu swojej oferty produktów i usług, Emitent wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, trendy i standardy pojawiające się we współczesnej elektronice i telekomunikacji. Wszystkie produkty Emitenta posiadają deklaracje zgodności z dyrektywami unijnymi CE. Dzięki funkcjonującemu w firmie działowi badań i rozwoju wszystkie sprzedawane przez Spółkę urządzenia są od momentu projektu poddawane ścisłej kontroli, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność samego projektu, jak teŝ jakość i niezawodność zastosowanych rozwiązań i podzespołów. Jednocześnie Emitent prowadzi stały monitoring oferty konkurencji i dzięki temu jego produkty oprócz wysokiej jakości cechuje równieŝ atrakcyjna cena w stosunku do odpowiadających im produktów innych marek. 7

9 Podsumowanie W ramach realizacji strategii zaprezentowanej w punkcie 6.3 niniejszego Prospektu Spółka zaktywizowała działania zmierzające do wzrostu wielkości sprzedaŝy i odzyskania znacznego udziału w rynku sprzętu teleinformatycznego. Oferta Emitenta obecnie składa się z 14 głównych linii produktowych: Komputery stacjonarne; Notebooki; Akcesoria do Notebooków; Serwery NSERVER; Serwery NSTORAGE; Szafy serwerowe OptiRACK; Terminale NCLIENT; Monitory OPTIview; Palmtopy i nawigacja GPS; OPTIplayer mp3/mp4; Drukarki; Urządzenia wielofunkcyjne; Oprogramowanie; Internet bez kabla. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ZALEśNEJ OPTIBOX SP. Z O.O. Spółka OPTIbox Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2004 roku. Emitent posiada w niej 100% udziałów. Projekt stworzenia spółki OPTIbox Sp. z o.o., który powstał przy współpracy takich partnerów Emitenta jak Intel, Microsoft, Epson i Logitech, ma bardzo istotny wpływ na postrzeganie marki OPTIMUS na rynku detalicznym. Dzięki niemu OPTIMUS S.A. znalazł się w gronie firm prezentujących i sprzedających sprzęt komputerowy w galeriach handlowych czynnych 7 dni w tygodniu. Celem strategicznym OPTIbox Sp. z o.o. jest stworzenie sieci stoisk ze sprzętem komputerowym, zlokalizowanych w najbardziej prestiŝowych centrach handlowych w całej Polsce. Obecnie spółka posiada 2 stoiska handlowe: w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie oraz w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach. Przedmiotem działalności spółki jest import elementów komputerowych i elektronicznych, montaŝ komputerów, handel sprzętem komputerowym, sprzedaŝ produktów i usług związanych z marketingiem bezpośrednim i promocji, jak równieŝ sprzedaŝ usług doradczych w zakresie marketingu bezpośredniego i promocji. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPTIMUS S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej. W ramach Grupy Kapitałowej Optimus S.A. jedynym podmiotem zaleŝnym jest spółka OPTIbox Sp. z o.o. Spółka zajmuje się sprzedaŝą sprzętu komputerowego i akcesoriów. Modelem działania jest prowadzenie stoisk sprzedaŝowych w renomowanych galeriach handlowych. Podstawowym zadaniem spółki OPTIbox Sp. z o.o. jest sprzedaŝ i promocja produktów marki Optimus w galeriach handlowych. Swoje stoiska spółka posiada w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie oraz w Centrum Handlowym Silesia w Katowicach. W dniu 14 stycznia 2008 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku dokonał wszczął egzekucję z praw majątkowych w postaci udziałów o łącznej wysokości ,00 zł w spółce Optibox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Emitentowi nie wolno rozporządzać, obciąŝać ani realizować zajętego prawa, jak równieŝ nie wolno Emitentowi pobierać Ŝadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa. Zajęcie powyŝej wskazanego prawa majątkowego przysługującego Emitentowi obejmuje równieŝ wszelkie wierzytelności i roszczenia z tytułu zajętego prawa, nawet jeŝeli powstały po zajęciu. Szczegółowy opis postępowania egzekucyjnego z wniosku Syndyka Masy Upadłości Optimus Enterprise S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie został zamieszczony w punkcie 20.3 części IV niniejszego Prospektu. Tabela 1. Istotne podmioty zaleŝne emitenta Nazwa Siedziba Ilość udziałów Ilość głosów na walnym zgromadzeniu Kapitał zakładowy w tys. zł Optibox Sp. z o.o. Warszawa 100% 100% Źródło: Emitent KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy spółki akcyjnej tworzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu i powinien wynosić, co najmniej 500 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz na dzień 30 września 2007 r. kapitał zakładowy Emitenta, po uwzględnieniu postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 27 czerwca 2007 r. wynosił ,00 zł. HISTORIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 8

10 Podsumowanie Emitent powstał w 2001 roku pod nazwą Optimus Technologie S.A. ZałoŜycielem Emitenta jest Spółka Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118. W związku z podziałem Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 21 stycznia 2002 roku, Emitent przejął część majątku Spółki dzielonej. W zakresie składników majątkowych oraz praw i obowiązków obejmowanych przez Emitenta będącego Spółką przejmującą, określonych w planie podziału spółki dzielonej Optimus S.A. wpisanej do KRS pod numerem KRS (obecnie Grupa Onet.Pl S.A.) i przeznaczonych do objęcia przez Spółkę przejmującą Optimus Technologie S.A. poprzednikiem prawnym Emitenta jest spółka dzielona Optimus S.A. obecnie występująca pod nazwą Grupa Onet.pl S.A.). Poprzednik prawny w zakresie określonym planem podziału, którego treść wynikała z Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Optimus Technologie S.A. z dnia 21 września 2001 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 21 września 2001 roku sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Łaskiego Rep A. Nr 9314/2001 oraz Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Optimus S.A. KRS (obecnie Grupa Onet.pl S.A.) z dnia 10 września 2001 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 10 września 2001 roku sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Łaskiego Rep A. Nr 8863/2001 o zgodzie na dokonanie podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku na warunkach określonych w Planie Podziału był spółką załoŝoną w roku Przekształcenia dokonano w trybie określonym w artykule pkt. 4 Ksh w drodze przeniesienia części majątku spółki dzielonej Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet.pl S.A.) określonych w planie podziału na spółkę przejmującą Optimus Technologie S.A. (Emitent), która z momentem zarejestrowania podziału zmieniła nazwę na Optimus S.A., zaś spółka dzielona zmieniła nazwę na Grupa Onet PL S.A. na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Optimus Technologie S.A. z dnia 21 września 2001 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 21 września 2001 roku sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Łaskiego Rep A. Nr 9314/2001 oraz Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Optimus S.A. (obecnie Grupa Onet.pl S.A.) z dnia 10 września 2001 roku zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 10 września 2001 roku sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Łaskiego Rep A. Nr 8863/2001 o zgodzie na dokonanie podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku na warunkach określonych w planie podziału. Treść planu podziału została ustalona pomiędzy Spółką dzieloną oraz Spółką przejmującą w dniu 30 maja 2001 roku i ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 115/2001 pod pozycją 22937, z dnia 15 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 143/2001 pod pozycją 26518, z dnia 25 lipca 2001 roku. Plan Podziału został zbadany przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w dniu 6 lipca 2001 roku. Spółka dzielona została zawiązana pod nazwą Optimus Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w dniu 22 grudnia 1988 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 12376/88 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Nowym Sączu. Spółka ta została wpisana do Rejestru Handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu pod numerem RHB nr 78 w dniu 28 grudnia 1988 postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny sygn. akt Ns Rej H 99/88. Spółka od początku swego istnienia była producentem i sprzedawcą sprzętu komputerowego. Następnie Spółka ta została przekształcona w dniu 22 grudnia 1993 roku w spółkę akcyjną Optimus Corporation S.A. aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 1993 roku, Rep A nr 1263/93 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Łaskiego w Grodzisku Mazowieckim. Następnie spółka zmieniła nazwę na OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu i została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB 711. Dnia 3 marca 1994 roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako pierwsza spółka IT. Po przerejestrowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymała numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS W dniu 21 stycznia 2002 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o zarejestrowaniu podziału spółki dzielonej Optimus S.A. posiadającej numer KRS w zakresie określonym w planie podziału następcą prawnym stała się spółka przejmująca Optimus Technologie S.A. posiadająca numer KRS , która następnie zmieniła nazwę na Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany 2 Statutu Spółki siedziba Emitenta została przeniesiona do Warszawy. ŚRODKI TRWAŁE Na dzień zatwierdzenia Prospektu rzeczowe aktywa trwałe Emitenta wyniosły tys. zł, czyli o 12,06% mniej niŝ na koniec 2006 rok. Spółka posiadała prawo własności do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych z wyjątkiem urządzeń będących przedmiotem umowy najmu (kserokopiarki) Największy udział w rzeczowych aktywach trwałych stanowiły budynki i budowle 83,9% oraz grunty niezabudowane 4,7%. Trzecim z kolei składnikiem powyŝszej struktury są środki transportu (samochody), których udział w w/w. strukturze wyniósł 2,4%. Pozostałymi mniejszymi grupami w rzeczowych środkach trwałych były maszyny i urządzenia 6,5% oraz inne urządzenia techniczne 2,5%. Emitent, zgodnie z umową najmu jest najemcą lokalu o powierzchni 435,29 m 2 przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Emitenta. PowyŜszy lokal jest jednocześnie przeznaczony na cele biurowe oraz dla potrzeb świadczenia działalności związanej z koordynacją procesu sprzedaŝy produktów. Umowa wynajmu pomiędzy Emitentem a Omega Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawarta 10 sierpnia 2007 r. i obowiązuje do 9 lutego 2013 r. 9

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z SIEDZIBĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną ofertą w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl PROSPEKT EMISYJNY POLMED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański http://www.polmed.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną Akcji Serii D;

PROSPEKT EMISYJNY. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną Akcji Serii D; PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną Akcji Serii D; ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii A,

Bardziej szczegółowo

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl

SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl PROSPEKT EMISYJNY SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz http://www.swarzedz-sa.com.pl Niniejszy Prospekt emisyjny został przygotowany w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E zwykłych na

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku PROSPEKT EMISYJNY KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku Sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY. Data zatwierdzenia: 5 LUTEGO 2008 r. OFERUJĄCY: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C, PRAW DO AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII C SANWIL

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl

PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Świdnicy. www.sonel.pl PROSPEKT EMISYJNY SONEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świdnicy www.sonel.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.550.000 Akcji SONEL S.A., serii E o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo