KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne podstawy projektowania (I). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części I i II. Oceny końcowe dla modułu z zaliczenia wykładu (OKw) i ćwiczeń (OKc) zostaną wyznaczone na podstawie wzorów: OKw=(OKw1+OKw)/, OKc=(OKc1+OKc)/ gdzie OKw1, OKw oraz OKc1, OKc są ocenami końcowymi odpowiednio z części I i II. 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Specjalność: Profil kształcenia: Forma studiów: Stopień kształcenia: Semestr: Nazwa modułu (j. pol.): Nazwa modułu (j. ang.): Koordynator modułu: Osoby prowadzące: I Liczba godz. w planie studiów: I Liczba punktów ECTS: 5 Język wykładowy: Kod przedmiotu: Inżynieria Środowiska brak ogólnoakademicki (A) studia stacjonarne I Informatyczne podstawy projektowania Computer Aided Design prof. dr hab. Marek Ptak dr Z. Burdak dr Z. Burdak, dr W. Młocek, dr A. Płaneta wykłady 5 godz., 30 godz. wykłady 10 godz., 30 godz. polski I.INFP-P.SI.IISXX Cele przedmiotu: Wymagania wstępne: Zapoznanie studenta z programami użytkowymi do wspomagania obliczeń projektowych na bazie arkusza kalkulacyjnego i narzędzi programistycznych języka Visual Basic oraz programu Maxima. Matematyka I oraz podstawowa umiejętność obsługi komputera. Literatura: 1. P. Czarny, Excel 007 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, Gliwice C. T. Lachowicz, Matlab, Scilab, Maxima. Opis i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole

2 3. K. Masłowski, Excel 007 PL. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice W. Młocek, Matematyka wyższa z Maximą (skrypt dla studentów w wersji elektronicznej), Kraków M. Parlińska, J. Parliński, Badania statystyczne z Excelem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, Technologie informacyjne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa A. Snarska, Makropolecenia w Excelu, PWN, Warszawa Efekty kształcenia (EK) dla przedmiotu () Symbol efektów kształcenia dla przedmiotu Opis efektów kształcenia dla przedmiotu WIEDZA Odniesienie do efektów kierunkowych IPP_W01 IPP_W0 IPP_W03 IPP_U01 Zna podstawowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego, w tym funkcje baz danych niezbędne do zastosowań w inżynierii środowiska. Zna podstawy programu Visual Basic na podstawie modułu VB w Excelu. Zna interfejs użytkownika i komendy niezbędne do tworzenia makropoleceń i własnych funkcji w Excelu. Zna podstawowe polecenia programu Maxima przykładowego programu typu CAS, wspomagające wykonywanie obliczeń numerycznych i symbolicznych. UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego, w tym funkcji baz danych i stosuje go przy rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii środowiska. IS1_W14 IS1_W17 IS1_W14 IS1_W17 IS1_W14 IS1_W17 IS1_U03 IPP_U0 Potrafi napisać makropolecenia i własne funkcje w programie Excel. IS1_U03 IPP_U03 IPP_U04 IPP_KO1 Posiada umiejętność wykorzystania programu Maxima jako narzędzia wspomagającego przy rozwiązywaniu wybranych zadań z zakresu podstawowego kursu matematyki. Posiada umiejętność praktycznych zastosowań programu Maxima do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska oraz potrafi realizować proste algorytmy dla konkretnych obliczeń inżynierskich. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość postępu technicznego oraz rozwoju komputerowych narzędzi użytkowych, które niosą potrzebę ciągłego doskonalenia się. IS1_U03 IS1_U03 IS1_K01

3 3. Treści kształcenia przedmiotu () Lp. Wykład Treści kształcenia Liczba godzin 1W1 1W 1W3 Omówienie algorytmów na potrzeby ćwiczeń 3-6: - rodzaje ciągów w Excelu - metoda rysowania wykresów funkcji, - algorytmy związane z funkcjami wyboru, - funkcje o wartościach nietrwałych - algorytm generowania liczb losowych z dowolnego zbioru, - funkcje tekstowe (np. rozpoznawanie płci), - baza danych pojęcia z nią związane, filtrowanie, sortowanie, metodyka używania funkcji z rodziny BD.. Podstawy programowania: zmienne, funkcje wejścia/ wyjścia, funkcje wyboru, pętle. Zastosowania na przykładzie programów Visual Basic i Maxima. Wykonywanie obliczeń inżynierskich w programie Maxima na przykładzie wyznaczania wektora prawdopodobieństw przepływu. 1 Suma godzin 5 Lp. Ćwiczenia projektowe Treści kształcenia Liczba godzin 1C1 1C 1C3 1C4 1C5 1C6 1C7 Excel 007 Operatory arytmetyczne. Wprowadzanie formuł. Formatowanie komórek. Funkcje matematyczne i inżynierskie. Adresy względne, bezwzględne, mieszane. Excel 007 Kopiowanie formuł. Zmiana nazwy komórki. Podział okna, praca z dużymi plikami danych. Formatowanie warunkowe. Działania na tablicach liczb (macierzach). Excel 007 Wypełnianie komórek serią danych. Generowanie ciągu arytmetycznego i geometrycznego. Wykonywanie obliczeń w zakresie inżynierii środowiska. Excel 007 Wykresy kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe oraz punktowe. Rysowanie wykresów funkcji oraz krzywych zadanych parametrycznie. Formatowanie wykresów. Excel 007 Funkcje daty i czasu. Generowanie liczb losowych. Funkcje sumowania. Pakiet funkcji logicznych i jego zastosowania. Numeryczne rozwiązywanie równań. Excel 007 Sortowanie oraz filtrowanie baz danych. Funkcje baz danych oraz ich praktyczne zastosowania. Interfejs użytkownika modułu Visual Basic w Excelu. Składnia programu i instrukcji. Pierwsze makropolecenie nagrywane. Zmienne. 1C8 Komunikacja użytkownik- komputer (instrukcje MsgBox, InputBox). Tworzenie funkcji w Excelu. 1C9 Instrukcje warunkowe (If, Cases). Zmienna losowa tablicowa. Pętle. 4 1C10 1C11 1C1 Maxima Wykonywanie obliczeń numerycznych. Definiowanie funkcji. Obliczanie granic ciągów oraz granic funkcji. Rozwiązywanie równań, układów równań algebraicznych oraz liniowych. Obliczanie pochodnych i całek funkcji. Obliczanie numeryczne całek oznaczonych. Rysowanie wykresów w dwu i trzech wymiarach, pakiet draw. Znajdowanie miejsc zerowych funkcji poprzez aproksymację. Działania na macierzach i listach. Wykresy punktowe oraz liniowe. Wykonywanie obliczeń w blokach oraz za pomocą pętli. Importowanie oraz eksportowanie danych. Wykorzystanie programu Maxima do rozwiązywania przykładowych problemów z zakresu inżynierii środowiska wraz z algorytmizacją i programowaniem obliczeń inżynierskich Suma godzin 30 3

4 4. Statystyka przedmiotu () Forma aktywności studenta Liczba godzin Udział w wykładach 5 0, Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 0, Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i obecność na egzaminie/zaliczeniu 0 0 Udział w ch audytoryjnych, laboratoryjnych, projektowych i seminariach 30 1, Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń oraz kolokwium 18 0,7 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58,3 ECTS Łączna liczba godzin (punktów ECTS), którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim Liczba godzin (punktów ECTS) obszar kształcenia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 35 1,4 8 1,1 Liczba godzin (punktów ECTS) obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 30 1, 5. Sposoby oceny () F1 F F3 P1 Ocena formująca frekwencja na ch, aktywność na ch i konsultacjach, zaangażowanie w dyskusję, sprawność wykonywania ćwiczeń praktycznych podczas zajęć sprawdzian projekt średnia ważona ocen formujących Ocena podsumowująca 6. Matryca efektów kształcenia () Efekt kształcenia Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny Ocena IPP_W01 1C1-1C6 F, P1 W1 IPP_W0 1W1, 1C7-1C9 wykład F, P1 W IPP_W03 1W, 1W3, 1C10, 1C11 wykład F, P1 W3 IPP_U01 1C1-1C6 F1, F, P1 U1 IPP_U0 1C7-1C9 F1, F, P1 U IPP_U03 1C10, 1C11 F1, F, P1 U3 IPP_U04 1C1 F1, F, F3, P1 U4 IPP_K01 1C1-1C1 F1, P1 K1 4

5 7. Kryteria oceny () Na ocenę,0 Na ocenę,0 Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_W01 kształcenia IPP_W01. Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_W0 Student nie spełnia co najmniej jednego z warunków oceny dst. Student zna: podstawowe funkcje modułu VB, zna podstawowe instrukcje, ich składnie, zasady pisania podprogramu. Dodatkowo student zna zasady wskazywania błędu (na błędzie, po błędzie) przez program. Dodatkowo student zna 1 z: zna różnice między modułem a arkuszem i wie którego użyć w określonych sytuacjach, Dodatkowo student zna z: zna typy zmiennych i sposoby ich deklarowania i używania, Dodatkowo student zna: zna większość poznanych komend. Na ocenę,0 Na ocenę,0 Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_W03 kształcenia IPP_W03. Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_U01 kształcenia IPP_U01. 5

6 Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_U0 Na ocenę,0 Student nie spełnia jednego z warunków dla oceny dst Student potrafi stworzyć działające makropolecenie i funkcję - dopuszczalne są pewne błędy w rachunkach, ale uruchomienie nie może spowodować zawieszenia. Ocena w zależności od ilości spełnionych kryteriów: posługiwanie się instrukcjami warunkowymi (If, Cases), posługiwanie się pętlą, obsługa zmiennych tablicowych, zaawansowana komunikacja użytkownik komputer (działanie przez komórki i okna, obsługa błędu) Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_U03 Na ocenę,0 kształcenia IPP_U03. Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_U04 Na ocenę,0 Student nie potrafi przedstawić rozwiązania prostego problemu z inżynierii środowiska, w którym Maxima jest narzędziem obliczeniowym. Student potrafi przedstawić rozwiązanie prostego problemu z inżynierii środowiska z zestawu problemów podanych przez prowadzącego, w którym Maxima jest narzędziem obliczeniowym. Student potrafi przedstawić rozwiązanie dwóch prostych problemów z inżynierii środowiska z zestawu problemów podanych przez prowadzącego, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym. Student potrafi przedstawić rozwiązanie trzech prostych problemów z inżynierii środowiska z zestawu problemów podanych przez prowadzącego, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym. Student potrafi przedstawić rozwiązanie trzech prostych problemów z inżynierii środowiska z zestawu problemów podanych przez prowadzącego oraz na konsultacjach potrafi zaprezentować rozwiązania ciekawych zadań związanych z kierunkiem studiów, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym. Student potrafi przedstawić rozwiązanie trzech prostych problemów z inżynierii środowiska z zestawu problemów podanych przez prowadzącego oraz na konsultacjach potrafi zaprezentować rozwiązania bardzo ciekawych zadań związanych z kierunkiem studiów, w których Maxima jest narzędziem obliczeniowym. Efekt kształcenia dla przedmiotu IPP_K01 Do oceny służy wzór punktów, gdzie to punkty zdobyte za aktywne uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach, a to liczba nieobecności. Na ocenę,0 Student ma więcej niż 0% nieobecności (również usprawiedliwionych) lub zdobył mniej niż jeden punkt z. Zdobył co najmniej jeden punkt ale mniej niż dwa z. Zdobył co najmniej dwa punkty ale mniej niż trzy z. Zdobył co najmniej trzy punkty ale mniej niż cztery z. Zdobył co najmniej cztery punkty ale mniej niż pięć z. Zdobył co najmniej pięć punktów z. 6

7 8. Warunki zaliczenia () Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu (W01 W03, U01 U04, K01). Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń (OKc1) zostanie wyznaczona na podstawie wzoru: OKc1=(*U1+U+U3+U4+K1)/6. Ocena końcowa z zaliczenia wykładu (OKw1) zostanie wyznaczona na podstawie wzoru: OKw1=(*W1+W+W3)/4. 7

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2N-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nowym Sa czu. Karta przedmiotu. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów

PWSZ w Nowym Sa czu. Karta przedmiotu. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu. 1 Przedmiot. 2 Rodzaj zaje ć, liczba godzin w planie studiów Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo