DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE"

Transkrypt

1 DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach Toruń Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w repozytorium Otwórz Książkę. 3. Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji Lublin Recenzje: Włodzimierz Suleja, "Zbigniew Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji ( )", Dzieje Najnowsze, 2009, nr 2, s ; Anna Landau-Czajka, "Zbigniew Osiński, Janusz Jędrzejewicz, piłsudczyk i reformator edukacji ( ), Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, ss.304", Kwartalnik Historyczny, 2010, nr 1, s Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w repozytorium Otwórz Książkę. 4. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach , Lublin Recenzja: Wiesław Charczuk, "Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290", Rozprawy z Dziejów Oświaty, 2013, t. L, s oraz Słupskie Studia Historyczne, 2013, nr 19, s oraz Wieki Stare i Nowe, 2014, nr 6 (11), s KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ 1. Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, Lublin Wersja cyfrowa dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS. 2. Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, Lublin ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I PUBLIKACJACH ZBIOROWYCH 1. Ideologia w obowiązkach nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w latach Annales UMCS Vol. LII/LIII, Sectio F, 1997/1998, s Józef Piłsudski i obóz belwederski w opiniach "Głosu Lubelskiego" w okresie walk o granicę wschodnią XI 1918 X Res Historica, 1999, zeszyt 8, s Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2000, nr 3, s Ideologiczne uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce w latach Res Historica, 2000, zeszyt 12, s Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2001 (druk 2002), nr 3, s

2 6. Janusz Jędrzejewicz o wychowaniu. Annales UMCS, Vol. LVII, Sectio F, 2002, s Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach [w] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach Red. ks. E. Walewander. Lublin 2002, s Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym w edukacji historycznej. [w] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Red. G. Pańko i J. Wojdon. Toruń 2003, s Technologie informacyjne w pracy nauczyciela komunikat o internetowym kursie prowadzonym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. [w] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Red. G. Pańko i J. Wojdon. Toruń 2003, s E-learning na studiach dziennych. "E-Mentor", 2004, nr 1, s Historyk i informatyk - współpraca nauczycieli przy kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów. [w] VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej Gdynia - Jastrzębia Góra kwietnia 2004 r. Gdynia 2004, s Ideologiczne uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce w latach Res Historica, 2004, zeszyt 18, s Wykorzystywanie postaci historycznych w pracy wychowawczej w liceach ogólnokształcących Polski środkowo wschodniej (współautorstwo z M. Auszem i J. Bugajską-Więcławską). Res Historica, 2004, zeszyt 18, s Non scholae, sed vitae discimus. UE a szkolna edukacja historyczna i obywatelska w Polsce. "Zeszyty Europejskie", 2004, nr 24, s Szkolnictwo prywatne w koncepcjach Janusza Jędrzejewicza. [w] Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej. Red. E.J. Kryńska. Białystok 2004, s E-learning na studiach dziennych - wnioski z eksperymentu. "E-Mentor", 2004, nr 4, s E-learningowe wspomaganie studiów wyższych dla przyszłych nauczycieli. [w] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia. Red. B. Kędzierska i J. Migdałek. Kraków 2004, s Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej w Polsce. [w] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. K. Ślusarek. Kraków 2004, s Edukacyjne wykorzystanie dokumentu filmowego, a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna. (współautorstwo z M. Auszem) [w] Dokument filmowy i telewizyjny. Red. M. Szczurowski. Toruń 2004, s Platforma e-learning w kształceniu studentów studiów dziennych o specjalności nauczycielskiej. [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Media i metody wspomagające jakość kształcenia. Red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk. Siedlce 2005, s Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. [w] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii. Red. K. Narojczyk, B. Ryszewski. Olsztyn 2005, s

3 22. Stanisław Staszic w programach i podręcznikach do nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w okresie przed i po II wojnie światowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2006, nr 2, s Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach studentów historii i międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficzno - historycznych oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni. [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym. Red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba. Siedlce 2006, s Dwa typy multimedialnej obudowy podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum. [w] Prace Komisji Do Oceny Podręczników Szkolnych. Red. G. Chomicki. T. IV, Kraków 2006, s Nowy człowiek i nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. [w] Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. Red. E. J. Kryńska, t. 2, Białystok 2006, s Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego. [w] Historia, pamięć, tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki. Poznań 2006, s Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół umiejętności kluczowych. [w] Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Red. G. Pańko, J. Wojdon. Wrocław 2006, s Edukacja historyczna w Internecie mrzonki czy realne możliwości? Wiadomości Historyczne, 2007, nr 1, s Nowoczesne media elektroniczne a edukacja historyczna. [w] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 2007, s Cele nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach "Wiadomości Historyczne", 2007, nr 5, s Lekcja historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej - przykłady praktycznych rozwiązań. "Wiadomości Historyczne", 2007, nr 5, s Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej. [w] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. Prinke, Poznań Janusza Jędrzejewicza droga do kariery w obozie piłsudczykowskim. "Annales UMCS", Sectio F, Vol. LXI, 2006 (druk 2008), s Osiąganie celów ideologicznych i politycznych za pomocą treści podręczników historii dla szkoły podstawowej w latach [w] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z formowania się społeczeństwa informacyjnego. [w] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, Cz. Nowarski, Kraków 2008 (druk 2009), s Polskie internetowe serwisy edukacyjne - czy służą edukacji? "E-Mentor" 2009, nr 2, s

4 37. Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy. [w] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2009, s Janusza Jędrzejewicza emigracyjne myśli o niepodległej Rzeczypospolitej. [w] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s Edukacja historyczna a kształtowanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, "Wiadomości Historyczne", 2009, nr 5, s W poszukiwaniu efektywnych metod kształcenia uniwersyteckiego, "e-mentor", 2010, nr 2, s Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. [w] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2010, s Wyzwania dla edukacji historycznej w okresie formowania się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w] "Kwartalnik Edukacyjny", 2010, nr 2, s Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010, s Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. [w] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku. Kształt reform a potrzeby, zainteresowania i możliwości ucznia. [w] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, red. M. Ausz, K. Wróbel-Lipowa, Kraków-Lublin 2010, s Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii - konsekwencje i zagrożenia. [w] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii ( ), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, "Wiadomości Historyczne", 2011, nr 3, s Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2011, s Nowe wyzwania edukacyjne - nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, "Kwartalnik Edukacyjny", 2011, nr 3, s Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. T. Grabiński, Kielce 2011, t. 2, s Konstruktywizm i konektywizm a możliwości modernizacji edukacji historycznej w Polsce, "Klio" 2011, nr 16, s Studia humanistyczne w Polsce a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w] Studenci konsumentami wiedzy akademickiej, red. D. Ciechanowska, Szczecin 2011, s

5 53. Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach , [w] Edukacja 2010, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Opole-Wrocław- Lublin Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 2010 (druk 2011), nr 4, s Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach , "Pamięć i Sprawiedliwość", 2012, nr 1 (19), s Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", red. J. Turyn, Kielce 2012, t. 1, s Zabiegi cenzorskie w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach , [w] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen, M. Żynda, Toruń 2012, s Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach , [w] Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, red. I. Socha, Katowice 2012, s Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, [w:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w] "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok". Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku, red. M. Fic, Katowice - Bielsko-Biała 2012, s Współczesna polska polityka historyczna a edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w] Pamięć. Historia. Polityka, red. A. Bieś, M. Chrost, B. Topij-Stępińska, Kraków 2012, s Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, Warszawa 2013, s Nauczyciele Lubelszczyzny wobec NSZZ "Solidarność", [w] Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Toruń 2013, s Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s Wady i zalety stosowania bibliometrii w nauce, "Wiadomości Uniwersyteckie", 2013, nr 9, s Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna, "e-mentor", 2013, nr 5, s The Polish historian and information revolution dilemmas and challenges, [w] Around the Book, the Library and Information, red. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, Folia Bibliologica, 2013/2014, vol. LV/LVI, s

6 69. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce, Zagadnienia Informacji Naukowej, 2014, nr Tools of historian s work in a digital world (Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym), [w] History 2.0 (Historia 2.0), red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2014, s (15-30), UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Sympozjum naukowe Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach , KUL, Lublin, maj 2002, referat: Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach Międzynarodowa konferencja dydaktyczna Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, wrzesień 2002, referat: Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym w edukacji historycznej, komunikat: Technologie informacyjne w pracy nauczyciela komunikat o internetowym kursie prowadzonym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. 3. Seminarium naukowe E-learning, rzeczywistość i perspektywy, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, grudzień 2002, udział w dyskusji panelowej. 4. Ogólnopolska konferencja naukowa Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, maj 2003, referat: Szkolnictwo prywatne w koncepcjach Janusza Jędrzejewicza. 5. V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Mielec, maj 2003, referat: Możliwości jakie stwarzają platformy e- learning w edukacji szkolnej. 6. VIII Sympozjum Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Ostróda, październik 2003, referat: Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. 7. Konferencja technologii informacyjnej Ujmująca technologia informacyjna w szkole, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Włocławek, listopad 2003, referat: E- learning w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. 8. Konferencja "Technologia informacyjna w edukacji", Politechnika Lubelska i WODN w Lublinie, luty 2004, referat: Kształcenie kompetencji informatycznych uczniów, a współpraca nauczycieli technologii informacyjnej z nauczycielami innych przedmiotów. 9. VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdynia - Jastrzębia Góra, kwiecień 2004, referat: Historyk 6

7 i informatyk - współpraca nauczycieli przy kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów. 10. Międzynarodowa konferencja naukowa "Dokument filmowy i telewizyjny", Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski, maj 2004, referat (współautorstwo z Mariuszem Auszem): Edukacyjne wykorzystanie filmu dokumentalnego a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna. 11. Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od Średniowiecza do czasów współczesnych", Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, maj 2004, referat: Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej w Polsce. 12. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bohaterowie w historii i pamięci społeczeństw europejskich", Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 2004, referat: Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego - Józefa Piłsudskiego. 13. XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie, sympozjum: "Idea zjednoczonej Europy w edukacji historycznej w Polsce", wrzesień 2004, prezentacja: Technologia informacyjna wspierająca edukację historyczną i obywatelską w rozwijaniu znajomości Unii Europejskiej. Informacje na ten temat w artykule Grzegorza Chomickiego, Dydaktycy wkraczają w XXI wiek. "Wiadomości Historyczne", 2005, nr 5, s VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Akademia Pedagogiczna w Krakowie, październik 2004, referat: E- learningowe wspomaganie studiów wyższych dla przyszłych nauczycieli. 15. II edycja konferencji "E-learning, analiza rozwiązań i wdrożeń", Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i firma TEB Consulting, kwiecień 2005, referat: E-learning w kształceniu studentów - wnioski z kilkuletnich doświadczeń. 16. Seminarium "E-learning a nauczanie tradycyjne. Model relacji", Polski Uniwersytet Wirtualny, Lublin, maj 2005, prezentacja własnych doświadczeń i udział w dyskusji. 17. Ogólnopolska konferencja naukowa "Etos wychowania w dziejach narodu polskiego", Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, maj 2005, referat: Nowy człowiek, nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. 18. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Media i metody wspomagające jakość kształcenia", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2005, referat: Platforma e-learning w kształceniu studentów studiów dziennych o specjalności nauczycielskiej. 19. Seminarium "Pedagogiczne i oświatowe idee Stanisława Staszica: stan badań i perspektywy badawcze", Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Historii Edukacji, Warszawa, październik 2005, referat: Stanisław Staszic w programach i podręcznikach historii dla szkoły podstawowej w okresie przed i po II wojnie światowej. 20. Posiedzenie Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, Kraków, grudzień 2005; recenzja: Dwa typy obudowy multimedialnej podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum. 7

8 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korelacja, integracja wiedzy - szansa dla ucznia"; Uniwersytet Wrocławski; maj 2006; referat: Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół umiejętności kluczowych. 22. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2006, referat: Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach studentów historii i międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficzno - historycznych oraz opiekuna z ramienia uczelni. 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności"; Akademia Pedagogiczna w Krakowie, wrzesień 2006; referat: Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z rewolucji informacyjnej oraz formowania się gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. 24. Sympozjum AHC-PL, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, październik 2006; referat: Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej. 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej", UMCS Lublin, Kazimierz Dolny, październik 2007; referat: Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku. Kształt reform a potrzeby, możliwości i interesy ucznia. 26. Warsztaty "Akademicka burza mózgów, czyli o aktywizujących metodach nauczania historii wychowania", Uniwersytet Gdański, październik 2007; udział w warsztatach i prezentacja własnych doświadczeń. 27. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Społeczeństwo PRL", Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kwiecień 2008, referat: Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty w latach na przykładzie Lubelszczyzny. 28. V Toruńskie Spotkania Dydaktyczne "Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii:, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń wrzesień 2008, referat: Cele ideologiczne i polityczne osiągane za pomocą treści podręczników historii dla szkoły podstawowej w latach Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa Środkowo-Wschodnia w zimnej wojnie "; Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Warszawa październik 2008; referat: Antyzachodnia propaganda jako element indoktrynacji polityczno - ideologicznej w polskiej oświacie w latach Ogólnopolska konferencja naukowa "Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski"; PWSZ w Oświęcimiu; listopad 2008; referat: Janusza Jędrzejewicza emigracyjne myśli o niepodległej Rzeczypospolitej. 31. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2009 r., referat: Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy. 32. Ogólnopolska konferencja naukowa "Szkoła - państwo - społeczeństwo, miedzy autonomią a podległością", Uniwersytet Gdański, wrzesień 2009, referat: Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii - konsekwencje i zagrożenia. 8

9 33. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach ", Uniwersytet Śląski w Katowicach, październik 2009, referat: Edukacja historyczna w II i III Rzeczpospolitej - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. 34. Ogólnopolska konferencja naukowa "Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie", Uniwersytet Śląski w Katowicach, kwiecień 2010, referat: "Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach ". 35. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość", Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie, czerwiec 2010, referat: Współczesna polska polityka historyczna a edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 36. Ogólnopolska konferencja naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej. Studia wyższe z perspektywy rynku pracy", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2010, referat: Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. 37. Międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Wrocławski, wrzesień 2010, referat: Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach Konferencja naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych", UMK w Toruniu, listopad 2010, referat: Zabiegi cenzorskie w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach Międzynarodowa konferencja naukowa "Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010", UMCS w Lublinie, listopad 2010, referat: Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. 40. III ogólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, grudzień 2010, referat: Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski. 41. Międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2011, referat: Architektura informacji polskich, internetowych serwisów edukacyjnych. 42. Międzynarodowa konferencja naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności", Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, maj 2011, referat: Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? 43. III ogólnopolska konferencja naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, wrzesień 2011, referat: Bariery wykorzystania Internetu w Polskiej edukacji. 44. XI krajowe forum informacji naukowej i technicznej "Człowiek w przestrzeni informacyjnej", Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, 9

10 Uniwersytet Jagielloński, Zakopane, wrzesień 2011, referat: Najnowsza historia Polski w Internecie - wiedza? propaganda? kult amatora? 45. Ogólnopolska konferencja naukowa "Być nauczycielem w PRL-u...", Uniwersytet Gdański, kwiecień 2012, referat: Nauczyciele Lubelszczyzny wobec NSZZ "Solidarność". 46. Ogólnopolska konferencja naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, wrzesień 2012, referat: Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski. 47. Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012", UMCS w Lublinie, październik 2012, referat: Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka. 48. IV 0gólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", PTIN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Katowice, listopad 2012, referat: Zarządzanie informacją edukacyjną w Internecie przez polskie instytucje oświatowe. 49. II międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2013, referat: Czasopisma open access i repozytoria naukowe elementami obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski. 50. VIII Zjazd Pedagogiczny "Różnice-edukacja-inkluzja", Gdańsk, wrzesień 2013, referat: Internet przestrzenią edukacyjną. 51. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, wrzesień 2014, referat: Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym. 52. Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014", UMCS w Lublinie, październik 2014, referat: Współczesna humanistyka w Internecie główne tendencje rozwojowe. 53. V ogólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", PTIN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Katowice, listopad 2014, referat: Open access w środkowoeuropejskiej historiografii główne kierunki rozwoju z perspektywy informatologicznej. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH 2013 r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na członka komisji prowadzącej postępowanie habilitacyjne doktora Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na członka komisji prowadzącej postępowanie habilitacyjne doktora Władysława Kolasy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH: 2011 r., na zlecenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Grzegorz Gmiterek, Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0), promotor dr hab. Jerzy Franke. 10

11 WIĘKSZE RECENZJE WYDAWNICZE 2012 r., recenzja artykułów zgłoszonych do druku w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia X (cały tom), opracowana na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - tom dostępny 2013, recenzja artykułów zgłoszonych do druku w Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (5 artykułów), opracowana na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. 11

Dr Arnold Kłonczyński 2007/2008 Zakład Dydaktyki Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Arnold Kłonczyński 2007/2008 Zakład Dydaktyki Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Arnold Kłonczyński 2007/2008 Zakład Dydaktyki Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Dydaktyka historii, studia I stopnia, stacjonarne, I rok, sem. I 2. 30 godzin 3. konwersatorium 4. wykaz

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Agata Dorota Popławska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Agata Dorota Popławska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 1 Agata Dorota Popławska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Publikacje od 2000 roku (pozyskaniu stopnia doktora) Książka autorska: 1. A. Popławska, Idea samorządności. Podmiotowość autonomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż.

III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów Opole 25 kwietnia 2015 r. mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż. Szkolenia - finansowanie nauki dla doktorantów, z zakresu podnoszenia świadomości prawnej doktorantów oraz efektywnej komunikacji i współpracy w zespole III Posiedzenie Zarządu X Kadencji Krajowej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czynny udział w konferencjach naukowych:

Czynny udział w konferencjach naukowych: Czynny udział w konferencjach naukowych: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Pedagogiczna, Kraków 22 24 październik 2002, referat: Rola aktywności

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego Placówka ul. Smulikowskiego 6/8 00 389 WARSZAWA tel./fax.( 022) 828 61 52 www.placówka.znp.edu.pl Rodzaje szkoleń szkolenia zamknięte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

M G R M A R L E N A B O R O W S K A

M G R M A R L E N A B O R O W S K A M G R M A R L E N A B O R O W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A B I Z N E S U W D Ą B R O W I E G Ó R N I C Z E J zmiana modelu finansowania publikacji naukowych zmiany w ocenach parametrycznych publikacji

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lp. Lata Nazwa Szkoły Uzyskany stopień. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lp. Lata Nazwa Szkoły Uzyskany stopień. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Krzysztof Wereszczyński skrót CV Kilka informacji o mojej edukacji, doświadczeniu zawodowym, doskonaleniu oraz publikacjach. Ukończone szkoły: Lp. Lata Nazwa Szkoły Uzyskany stopień 1. 1974-1982 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce

Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce Zdzisław Babicz Białystok, 29.04.2015 Plan wystąpienia Kogo uczymy? Jak uczymy? Czego uczymy? Edukacja 2.0 Podlaska Platforma Edukacyjna Komponenty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT

Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT Jak Pracuj.pl dociera do kandydatów z branży IT? Od 22 roku aktywnymi działaniami budujemy świadomość marki Pracuj.pl wśród kandydatów z branży IT. Jesteśmy obecni

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES UNIWERSYTET WARSZAWSKI przy współpracy Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie Konferencja Ukraina-Polska-Europa:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ ARTYKUŁY DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę KRYSTYNA K. MATUSIAK, MARY STANSBURY, EWA BARCZYK: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela Law and ethical aspects of the teaching profession

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO AGNIESZKI MIRO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO AGNIESZKI MIRO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO AGNIESZKI MIROŃSKIEJ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. OPIEKUN STAŻU DATA ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skutecznie chronimy wolność. Sukces kampanii Odkrywając wolność. Rozeszło się 30 tys. egzemplarzy książki, odbyło się 60 wykładów w całej Polsce

Skutecznie chronimy wolność. Sukces kampanii Odkrywając wolność. Rozeszło się 30 tys. egzemplarzy książki, odbyło się 60 wykładów w całej Polsce Skutecznie chronimy wolność. Sukces kampanii Odkrywając wolność Rozeszło się 30 tys. egzemplarzy książki, odbyło się 60 wykładów w całej Polsce Wiosna 2013 Sukces kampanii Odkrywając wolność Rozeszło się

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA dr Anna Andrzejewska TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci,

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy

Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Milion złotych za najlepsze programy studiów, oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji i dostosowujące studia do wymagań rynku pracy Ogłoszenie wyników konkursu Konferencja prasowa 21 listopada 2012 roku

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo