DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE"

Transkrypt

1 DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach Toruń Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w repozytorium Otwórz Książkę. 3. Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji Lublin Recenzje: Włodzimierz Suleja, "Zbigniew Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji ( )", Dzieje Najnowsze, 2009, nr 2, s ; Anna Landau-Czajka, "Zbigniew Osiński, Janusz Jędrzejewicz, piłsudczyk i reformator edukacji ( ), Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, ss.304", Kwartalnik Historyczny, 2010, nr 1, s Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w repozytorium Otwórz Książkę. 4. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach , Lublin Recenzja: Wiesław Charczuk, "Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290", Rozprawy z Dziejów Oświaty, 2013, t. L, s oraz Słupskie Studia Historyczne, 2013, nr 19, s oraz Wieki Stare i Nowe, 2014, nr 6 (11), s KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ 1. Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, Lublin Wersja cyfrowa dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS. 2. Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, Lublin ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I PUBLIKACJACH ZBIOROWYCH 1. Ideologia w obowiązkach nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w latach Annales UMCS Vol. LII/LIII, Sectio F, 1997/1998, s Józef Piłsudski i obóz belwederski w opiniach "Głosu Lubelskiego" w okresie walk o granicę wschodnią XI 1918 X Res Historica, 1999, zeszyt 8, s Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2000, nr 3, s Ideologiczne uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce w latach Res Historica, 2000, zeszyt 12, s Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2001 (druk 2002), nr 3, s

2 6. Janusz Jędrzejewicz o wychowaniu. Annales UMCS, Vol. LVII, Sectio F, 2002, s Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach [w] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach Red. ks. E. Walewander. Lublin 2002, s Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym w edukacji historycznej. [w] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Red. G. Pańko i J. Wojdon. Toruń 2003, s Technologie informacyjne w pracy nauczyciela komunikat o internetowym kursie prowadzonym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. [w] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Red. G. Pańko i J. Wojdon. Toruń 2003, s E-learning na studiach dziennych. "E-Mentor", 2004, nr 1, s Historyk i informatyk - współpraca nauczycieli przy kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów. [w] VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej Gdynia - Jastrzębia Góra kwietnia 2004 r. Gdynia 2004, s Ideologiczne uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce w latach Res Historica, 2004, zeszyt 18, s Wykorzystywanie postaci historycznych w pracy wychowawczej w liceach ogólnokształcących Polski środkowo wschodniej (współautorstwo z M. Auszem i J. Bugajską-Więcławską). Res Historica, 2004, zeszyt 18, s Non scholae, sed vitae discimus. UE a szkolna edukacja historyczna i obywatelska w Polsce. "Zeszyty Europejskie", 2004, nr 24, s Szkolnictwo prywatne w koncepcjach Janusza Jędrzejewicza. [w] Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej. Red. E.J. Kryńska. Białystok 2004, s E-learning na studiach dziennych - wnioski z eksperymentu. "E-Mentor", 2004, nr 4, s E-learningowe wspomaganie studiów wyższych dla przyszłych nauczycieli. [w] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia. Red. B. Kędzierska i J. Migdałek. Kraków 2004, s Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej w Polsce. [w] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. K. Ślusarek. Kraków 2004, s Edukacyjne wykorzystanie dokumentu filmowego, a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna. (współautorstwo z M. Auszem) [w] Dokument filmowy i telewizyjny. Red. M. Szczurowski. Toruń 2004, s Platforma e-learning w kształceniu studentów studiów dziennych o specjalności nauczycielskiej. [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Media i metody wspomagające jakość kształcenia. Red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk. Siedlce 2005, s Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. [w] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii. Red. K. Narojczyk, B. Ryszewski. Olsztyn 2005, s

3 22. Stanisław Staszic w programach i podręcznikach do nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w okresie przed i po II wojnie światowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2006, nr 2, s Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach studentów historii i międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficzno - historycznych oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni. [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym. Red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba. Siedlce 2006, s Dwa typy multimedialnej obudowy podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum. [w] Prace Komisji Do Oceny Podręczników Szkolnych. Red. G. Chomicki. T. IV, Kraków 2006, s Nowy człowiek i nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. [w] Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. Red. E. J. Kryńska, t. 2, Białystok 2006, s Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego. [w] Historia, pamięć, tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki. Poznań 2006, s Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół umiejętności kluczowych. [w] Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Red. G. Pańko, J. Wojdon. Wrocław 2006, s Edukacja historyczna w Internecie mrzonki czy realne możliwości? Wiadomości Historyczne, 2007, nr 1, s Nowoczesne media elektroniczne a edukacja historyczna. [w] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 2007, s Cele nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach "Wiadomości Historyczne", 2007, nr 5, s Lekcja historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej - przykłady praktycznych rozwiązań. "Wiadomości Historyczne", 2007, nr 5, s Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej. [w] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. Prinke, Poznań Janusza Jędrzejewicza droga do kariery w obozie piłsudczykowskim. "Annales UMCS", Sectio F, Vol. LXI, 2006 (druk 2008), s Osiąganie celów ideologicznych i politycznych za pomocą treści podręczników historii dla szkoły podstawowej w latach [w] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z formowania się społeczeństwa informacyjnego. [w] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, Cz. Nowarski, Kraków 2008 (druk 2009), s Polskie internetowe serwisy edukacyjne - czy służą edukacji? "E-Mentor" 2009, nr 2, s

4 37. Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy. [w] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2009, s Janusza Jędrzejewicza emigracyjne myśli o niepodległej Rzeczypospolitej. [w] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s Edukacja historyczna a kształtowanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, "Wiadomości Historyczne", 2009, nr 5, s W poszukiwaniu efektywnych metod kształcenia uniwersyteckiego, "e-mentor", 2010, nr 2, s Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. [w] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2010, s Wyzwania dla edukacji historycznej w okresie formowania się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w] "Kwartalnik Edukacyjny", 2010, nr 2, s Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010, s Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. [w] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku. Kształt reform a potrzeby, zainteresowania i możliwości ucznia. [w] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, red. M. Ausz, K. Wróbel-Lipowa, Kraków-Lublin 2010, s Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii - konsekwencje i zagrożenia. [w] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii ( ), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, "Wiadomości Historyczne", 2011, nr 3, s Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2011, s Nowe wyzwania edukacyjne - nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, "Kwartalnik Edukacyjny", 2011, nr 3, s Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. T. Grabiński, Kielce 2011, t. 2, s Konstruktywizm i konektywizm a możliwości modernizacji edukacji historycznej w Polsce, "Klio" 2011, nr 16, s Studia humanistyczne w Polsce a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w] Studenci konsumentami wiedzy akademickiej, red. D. Ciechanowska, Szczecin 2011, s

5 53. Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach , [w] Edukacja 2010, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Opole-Wrocław- Lublin Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 2010 (druk 2011), nr 4, s Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach , "Pamięć i Sprawiedliwość", 2012, nr 1 (19), s Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", red. J. Turyn, Kielce 2012, t. 1, s Zabiegi cenzorskie w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach , [w] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen, M. Żynda, Toruń 2012, s Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach , [w] Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, red. I. Socha, Katowice 2012, s Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, [w:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w] "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok". Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku, red. M. Fic, Katowice - Bielsko-Biała 2012, s Współczesna polska polityka historyczna a edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w] Pamięć. Historia. Polityka, red. A. Bieś, M. Chrost, B. Topij-Stępińska, Kraków 2012, s Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, Warszawa 2013, s Nauczyciele Lubelszczyzny wobec NSZZ "Solidarność", [w] Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Toruń 2013, s Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s Wady i zalety stosowania bibliometrii w nauce, "Wiadomości Uniwersyteckie", 2013, nr 9, s Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna, "e-mentor", 2013, nr 5, s The Polish historian and information revolution dilemmas and challenges, [w] Around the Book, the Library and Information, red. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, Folia Bibliologica, 2013/2014, vol. LV/LVI, s

6 69. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce, Zagadnienia Informacji Naukowej, 2014, nr Tools of historian s work in a digital world (Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym), [w] History 2.0 (Historia 2.0), red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2014, s (15-30), UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Sympozjum naukowe Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach , KUL, Lublin, maj 2002, referat: Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach Międzynarodowa konferencja dydaktyczna Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, wrzesień 2002, referat: Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym w edukacji historycznej, komunikat: Technologie informacyjne w pracy nauczyciela komunikat o internetowym kursie prowadzonym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. 3. Seminarium naukowe E-learning, rzeczywistość i perspektywy, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, grudzień 2002, udział w dyskusji panelowej. 4. Ogólnopolska konferencja naukowa Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, maj 2003, referat: Szkolnictwo prywatne w koncepcjach Janusza Jędrzejewicza. 5. V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Mielec, maj 2003, referat: Możliwości jakie stwarzają platformy e- learning w edukacji szkolnej. 6. VIII Sympozjum Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Ostróda, październik 2003, referat: Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. 7. Konferencja technologii informacyjnej Ujmująca technologia informacyjna w szkole, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Włocławek, listopad 2003, referat: E- learning w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. 8. Konferencja "Technologia informacyjna w edukacji", Politechnika Lubelska i WODN w Lublinie, luty 2004, referat: Kształcenie kompetencji informatycznych uczniów, a współpraca nauczycieli technologii informacyjnej z nauczycielami innych przedmiotów. 9. VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdynia - Jastrzębia Góra, kwiecień 2004, referat: Historyk 6

7 i informatyk - współpraca nauczycieli przy kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów. 10. Międzynarodowa konferencja naukowa "Dokument filmowy i telewizyjny", Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski, maj 2004, referat (współautorstwo z Mariuszem Auszem): Edukacyjne wykorzystanie filmu dokumentalnego a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna. 11. Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od Średniowiecza do czasów współczesnych", Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, maj 2004, referat: Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej w Polsce. 12. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bohaterowie w historii i pamięci społeczeństw europejskich", Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 2004, referat: Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego - Józefa Piłsudskiego. 13. XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie, sympozjum: "Idea zjednoczonej Europy w edukacji historycznej w Polsce", wrzesień 2004, prezentacja: Technologia informacyjna wspierająca edukację historyczną i obywatelską w rozwijaniu znajomości Unii Europejskiej. Informacje na ten temat w artykule Grzegorza Chomickiego, Dydaktycy wkraczają w XXI wiek. "Wiadomości Historyczne", 2005, nr 5, s VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Akademia Pedagogiczna w Krakowie, październik 2004, referat: E- learningowe wspomaganie studiów wyższych dla przyszłych nauczycieli. 15. II edycja konferencji "E-learning, analiza rozwiązań i wdrożeń", Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i firma TEB Consulting, kwiecień 2005, referat: E-learning w kształceniu studentów - wnioski z kilkuletnich doświadczeń. 16. Seminarium "E-learning a nauczanie tradycyjne. Model relacji", Polski Uniwersytet Wirtualny, Lublin, maj 2005, prezentacja własnych doświadczeń i udział w dyskusji. 17. Ogólnopolska konferencja naukowa "Etos wychowania w dziejach narodu polskiego", Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, maj 2005, referat: Nowy człowiek, nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. 18. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Media i metody wspomagające jakość kształcenia", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2005, referat: Platforma e-learning w kształceniu studentów studiów dziennych o specjalności nauczycielskiej. 19. Seminarium "Pedagogiczne i oświatowe idee Stanisława Staszica: stan badań i perspektywy badawcze", Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Historii Edukacji, Warszawa, październik 2005, referat: Stanisław Staszic w programach i podręcznikach historii dla szkoły podstawowej w okresie przed i po II wojnie światowej. 20. Posiedzenie Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, Kraków, grudzień 2005; recenzja: Dwa typy obudowy multimedialnej podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum. 7

8 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korelacja, integracja wiedzy - szansa dla ucznia"; Uniwersytet Wrocławski; maj 2006; referat: Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół umiejętności kluczowych. 22. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2006, referat: Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach studentów historii i międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficzno - historycznych oraz opiekuna z ramienia uczelni. 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności"; Akademia Pedagogiczna w Krakowie, wrzesień 2006; referat: Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z rewolucji informacyjnej oraz formowania się gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. 24. Sympozjum AHC-PL, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, październik 2006; referat: Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej. 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej", UMCS Lublin, Kazimierz Dolny, październik 2007; referat: Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku. Kształt reform a potrzeby, możliwości i interesy ucznia. 26. Warsztaty "Akademicka burza mózgów, czyli o aktywizujących metodach nauczania historii wychowania", Uniwersytet Gdański, październik 2007; udział w warsztatach i prezentacja własnych doświadczeń. 27. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Społeczeństwo PRL", Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kwiecień 2008, referat: Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty w latach na przykładzie Lubelszczyzny. 28. V Toruńskie Spotkania Dydaktyczne "Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii:, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń wrzesień 2008, referat: Cele ideologiczne i polityczne osiągane za pomocą treści podręczników historii dla szkoły podstawowej w latach Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa Środkowo-Wschodnia w zimnej wojnie "; Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Warszawa październik 2008; referat: Antyzachodnia propaganda jako element indoktrynacji polityczno - ideologicznej w polskiej oświacie w latach Ogólnopolska konferencja naukowa "Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski"; PWSZ w Oświęcimiu; listopad 2008; referat: Janusza Jędrzejewicza emigracyjne myśli o niepodległej Rzeczypospolitej. 31. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2009 r., referat: Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy. 32. Ogólnopolska konferencja naukowa "Szkoła - państwo - społeczeństwo, miedzy autonomią a podległością", Uniwersytet Gdański, wrzesień 2009, referat: Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii - konsekwencje i zagrożenia. 8

9 33. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach ", Uniwersytet Śląski w Katowicach, październik 2009, referat: Edukacja historyczna w II i III Rzeczpospolitej - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. 34. Ogólnopolska konferencja naukowa "Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie", Uniwersytet Śląski w Katowicach, kwiecień 2010, referat: "Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach ". 35. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość", Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie, czerwiec 2010, referat: Współczesna polska polityka historyczna a edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 36. Ogólnopolska konferencja naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej. Studia wyższe z perspektywy rynku pracy", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2010, referat: Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. 37. Międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Wrocławski, wrzesień 2010, referat: Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach Konferencja naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych", UMK w Toruniu, listopad 2010, referat: Zabiegi cenzorskie w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach Międzynarodowa konferencja naukowa "Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010", UMCS w Lublinie, listopad 2010, referat: Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. 40. III ogólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, grudzień 2010, referat: Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski. 41. Międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2011, referat: Architektura informacji polskich, internetowych serwisów edukacyjnych. 42. Międzynarodowa konferencja naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności", Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, maj 2011, referat: Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? 43. III ogólnopolska konferencja naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, wrzesień 2011, referat: Bariery wykorzystania Internetu w Polskiej edukacji. 44. XI krajowe forum informacji naukowej i technicznej "Człowiek w przestrzeni informacyjnej", Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, 9

10 Uniwersytet Jagielloński, Zakopane, wrzesień 2011, referat: Najnowsza historia Polski w Internecie - wiedza? propaganda? kult amatora? 45. Ogólnopolska konferencja naukowa "Być nauczycielem w PRL-u...", Uniwersytet Gdański, kwiecień 2012, referat: Nauczyciele Lubelszczyzny wobec NSZZ "Solidarność". 46. Ogólnopolska konferencja naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, wrzesień 2012, referat: Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski. 47. Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012", UMCS w Lublinie, październik 2012, referat: Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka. 48. IV 0gólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", PTIN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Katowice, listopad 2012, referat: Zarządzanie informacją edukacyjną w Internecie przez polskie instytucje oświatowe. 49. II międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2013, referat: Czasopisma open access i repozytoria naukowe elementami obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski. 50. VIII Zjazd Pedagogiczny "Różnice-edukacja-inkluzja", Gdańsk, wrzesień 2013, referat: Internet przestrzenią edukacyjną. 51. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, wrzesień 2014, referat: Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym. 52. Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014", UMCS w Lublinie, październik 2014, referat: Współczesna humanistyka w Internecie główne tendencje rozwojowe. 53. V ogólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", PTIN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Katowice, listopad 2014, referat: Open access w środkowoeuropejskiej historiografii główne kierunki rozwoju z perspektywy informatologicznej. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH 2013 r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na członka komisji prowadzącej postępowanie habilitacyjne doktora Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na członka komisji prowadzącej postępowanie habilitacyjne doktora Władysława Kolasy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH: 2011 r., na zlecenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Grzegorz Gmiterek, Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0), promotor dr hab. Jerzy Franke. 10

11 WIĘKSZE RECENZJE WYDAWNICZE 2012 r., recenzja artykułów zgłoszonych do druku w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia X (cały tom), opracowana na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - tom dostępny 2013, recenzja artykułów zgłoszonych do druku w Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (5 artykułów), opracowana na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. 11

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS w Lublinie PRACE OPUBLIKOWANE DOROBEK NAUKOWY KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń 2005. 2. Nauczanie historii w szkołach

Bardziej szczegółowo

Dr Arnold Kłonczyński 2007/2008 Zakład Dydaktyki Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Arnold Kłonczyński 2007/2008 Zakład Dydaktyki Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Arnold Kłonczyński 2007/2008 Zakład Dydaktyki Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Dydaktyka historii, studia I stopnia, stacjonarne, I rok, sem. I 2. 30 godzin 3. konwersatorium 4. wykaz

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP)

E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) E-CZASOPISMA (PEŁNOTEKSTOWY DOSTĘP) Lp. Tytuły czasopism Linki Pełne teksty 1. Alkoholizm i Narkomania http://www.ain.ipin.edu.pl 1988-2016 2. Biblioteka i Edukacja http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/1

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka historii I - opis przedmiotu

Dydaktyka historii I - opis przedmiotu Dydaktyka historii I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dydaktyka historii I Kod przedmiotu 05.1-WH-WND-DH1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Warszawa, 18 marca 2014 r. Maria Lorek główną autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów Maria Lorek (ur. 1959 r.), twórca kilkudziesięciu publikacji i podręczników dla dzieci i nauczycieli jest

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Elżbieta Bednarz WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Uzyskanie stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie dysertacji naukowej: Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ W MODELACH KARIERY AKADEMICKIEJ

WSPÓŁCZESNE ZMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ W MODELACH KARIERY AKADEMICKIEJ ZARZĄDZANIE PUBLICZNE nr 3 (7)/2009 Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod red. Prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek i Beaty Jałochy WSPÓŁCZESNE ZMIANY W SZKOLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Agata Dorota Popławska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Agata Dorota Popławska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki 1 Agata Dorota Popławska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Publikacje od 2000 roku (pozyskaniu stopnia doktora) Książka autorska: 1. A. Popławska, Idea samorządności. Podmiotowość autonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych

II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych II Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych Wydziałów Przyrodniczych O kontynuacji kształcenia szkolnego na uczelniach wyższych od tradycji do innowacyjności 19 20 listopada 2015, sala Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku

Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Nowe budynki biblioteczne a strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku Olsztyn, 23 października 2014 r. Budynki bibliotek akademickich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Pedagogika Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski

Karolina Appelt. recenzenci: prof. dr hab. Czesław S. Nosal, prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski Curriculum vitae Karolina Appelt Magisterium 1999 Doktorat 2004 Psychologia: specjalność: psychologia edukacji Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Dziecięcy schemat nauczyciela

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

Od Szkoły do e-szkoła wyzwania edukacji XXI wieku. Mielec 8 września 2009 r.

Od Szkoły do e-szkoła wyzwania edukacji XXI wieku. Mielec 8 września 2009 r. [ Od Szkoły do e-szkoła ] wyzwania edukacji XXI wieku Mielec 8 września 2009 r. Dlaczego Program eszkoła? Tło historyczne Pracownie szkolne polską wersją informatyki w szkole Relacje pomiędzy przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

O czym chcemy mówić Wprowadzenie: trendy we współczesnej edukacji Jakość i efektywność: definicje Ocena jakości i pomiar efektywności: zarys koncepcji

O czym chcemy mówić Wprowadzenie: trendy we współczesnej edukacji Jakość i efektywność: definicje Ocena jakości i pomiar efektywności: zarys koncepcji Organizacja pomiaru jakości i efektywności kursów zdalnych Jerzy Mischke, emerytowany profesor AGH, WSHE Polski Uniwersytet Wirtualny Anna K. Stanisławska, UMCS Polski Uniwersytet Wirtualny O czym chcemy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce

Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce Zdzisław Babicz Białystok, 29.04.2015 Plan wystąpienia Kogo uczymy? Jak uczymy? Czego uczymy? Edukacja 2.0 Podlaska Platforma Edukacyjna Komponenty

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Społeczności młodzieżowe na Pograniczu. Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia. Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa 1992 1. Dzieci z Zaolzia (z badań osobowości uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania). Red. T. Lewowicki. Cieszyn, Uniwersytet Śląski Filia.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. styczeń 2015 Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. Typy bibliotek - w historycznym

Bardziej szczegółowo

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Rok akademicki 2015/2016 dr Marian Piekarski Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej www.cpip.pk.edu.pl 2 Formy kształcenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76 Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Biuletyn Polonistyczny 11/33, 73-76 1968 isystent Tadeusz B ł a ż e j e w s k i W druku: - 73-1. Pojęcie pokolenia literackiego. "Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Redakcja miesięcznika "IT w Administracji" Dzień Otwarty IT w Administracji 1 grudnia 2015 Warszawa Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo