DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE"

Transkrypt

1 DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach Toruń Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w repozytorium Otwórz Książkę. 3. Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji Lublin Recenzje: Włodzimierz Suleja, "Zbigniew Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji ( )", Dzieje Najnowsze, 2009, nr 2, s ; Anna Landau-Czajka, "Zbigniew Osiński, Janusz Jędrzejewicz, piłsudczyk i reformator edukacji ( ), Lublin 2007, Wydawnictwo UMCS, ss.304", Kwartalnik Historyczny, 2010, nr 1, s Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS oraz w repozytorium Otwórz Książkę. 4. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach , Lublin Recenzja: Wiesław Charczuk, "Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290", Rozprawy z Dziejów Oświaty, 2013, t. L, s oraz Słupskie Studia Historyczne, 2013, nr 19, s oraz Wieki Stare i Nowe, 2014, nr 6 (11), s KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ 1. Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, Lublin Wersja cyfrowa dostępna w Bibliotece Cyfrowej UMCS. 2. Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, Lublin ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I PUBLIKACJACH ZBIOROWYCH 1. Ideologia w obowiązkach nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w latach Annales UMCS Vol. LII/LIII, Sectio F, 1997/1998, s Józef Piłsudski i obóz belwederski w opiniach "Głosu Lubelskiego" w okresie walk o granicę wschodnią XI 1918 X Res Historica, 1999, zeszyt 8, s Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2000, nr 3, s Ideologiczne uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce w latach Res Historica, 2000, zeszyt 12, s Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2001 (druk 2002), nr 3, s

2 6. Janusz Jędrzejewicz o wychowaniu. Annales UMCS, Vol. LVII, Sectio F, 2002, s Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach [w] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach Red. ks. E. Walewander. Lublin 2002, s Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym w edukacji historycznej. [w] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Red. G. Pańko i J. Wojdon. Toruń 2003, s Technologie informacyjne w pracy nauczyciela komunikat o internetowym kursie prowadzonym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. [w] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Red. G. Pańko i J. Wojdon. Toruń 2003, s E-learning na studiach dziennych. "E-Mentor", 2004, nr 1, s Historyk i informatyk - współpraca nauczycieli przy kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów. [w] VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej Gdynia - Jastrzębia Góra kwietnia 2004 r. Gdynia 2004, s Ideologiczne uwarunkowania pracy nauczycieli w szkołach podstawowych w Polsce w latach Res Historica, 2004, zeszyt 18, s Wykorzystywanie postaci historycznych w pracy wychowawczej w liceach ogólnokształcących Polski środkowo wschodniej (współautorstwo z M. Auszem i J. Bugajską-Więcławską). Res Historica, 2004, zeszyt 18, s Non scholae, sed vitae discimus. UE a szkolna edukacja historyczna i obywatelska w Polsce. "Zeszyty Europejskie", 2004, nr 24, s Szkolnictwo prywatne w koncepcjach Janusza Jędrzejewicza. [w] Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej. Red. E.J. Kryńska. Białystok 2004, s E-learning na studiach dziennych - wnioski z eksperymentu. "E-Mentor", 2004, nr 4, s E-learningowe wspomaganie studiów wyższych dla przyszłych nauczycieli. [w] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia. Red. B. Kędzierska i J. Migdałek. Kraków 2004, s Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej w Polsce. [w] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. K. Ślusarek. Kraków 2004, s Edukacyjne wykorzystanie dokumentu filmowego, a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna. (współautorstwo z M. Auszem) [w] Dokument filmowy i telewizyjny. Red. M. Szczurowski. Toruń 2004, s Platforma e-learning w kształceniu studentów studiów dziennych o specjalności nauczycielskiej. [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Media i metody wspomagające jakość kształcenia. Red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk. Siedlce 2005, s Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. [w] Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii. Red. K. Narojczyk, B. Ryszewski. Olsztyn 2005, s

3 22. Stanisław Staszic w programach i podręcznikach do nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w okresie przed i po II wojnie światowej. Kwartalnik Pedagogiczny, 2006, nr 2, s Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach studentów historii i międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficzno - historycznych oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni. [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym. Red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba. Siedlce 2006, s Dwa typy multimedialnej obudowy podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum. [w] Prace Komisji Do Oceny Podręczników Szkolnych. Red. G. Chomicki. T. IV, Kraków 2006, s Nowy człowiek i nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. [w] Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. Red. E. J. Kryńska, t. 2, Białystok 2006, s Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego. [w] Historia, pamięć, tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki. Poznań 2006, s Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół umiejętności kluczowych. [w] Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia. Red. G. Pańko, J. Wojdon. Wrocław 2006, s Edukacja historyczna w Internecie mrzonki czy realne możliwości? Wiadomości Historyczne, 2007, nr 1, s Nowoczesne media elektroniczne a edukacja historyczna. [w] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 2007, s Cele nauczania historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach "Wiadomości Historyczne", 2007, nr 5, s Lekcja historii z wykorzystaniem technologii informacyjnej - przykłady praktycznych rozwiązań. "Wiadomości Historyczne", 2007, nr 5, s Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej. [w] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. Prinke, Poznań Janusza Jędrzejewicza droga do kariery w obozie piłsudczykowskim. "Annales UMCS", Sectio F, Vol. LXI, 2006 (druk 2008), s Osiąganie celów ideologicznych i politycznych za pomocą treści podręczników historii dla szkoły podstawowej w latach [w] Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z formowania się społeczeństwa informacyjnego. [w] Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, red. L. Kudła, Cz. Nowarski, Kraków 2008 (druk 2009), s Polskie internetowe serwisy edukacyjne - czy służą edukacji? "E-Mentor" 2009, nr 2, s

4 37. Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy. [w] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2009, s Janusza Jędrzejewicza emigracyjne myśli o niepodległej Rzeczypospolitej. [w] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s Edukacja historyczna a kształtowanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, "Wiadomości Historyczne", 2009, nr 5, s W poszukiwaniu efektywnych metod kształcenia uniwersyteckiego, "e-mentor", 2010, nr 2, s Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. [w] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2010, s Wyzwania dla edukacji historycznej w okresie formowania się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w] "Kwartalnik Edukacyjny", 2010, nr 2, s Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, red. Z. Osiński, Lublin 2010, s Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. [w] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku. Kształt reform a potrzeby, zainteresowania i możliwości ucznia. [w] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, red. M. Ausz, K. Wróbel-Lipowa, Kraków-Lublin 2010, s Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii - konsekwencje i zagrożenia. [w] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii ( ), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, "Wiadomości Historyczne", 2011, nr 3, s Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? [w] Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Siedlce 2011, s Nowe wyzwania edukacyjne - nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, "Kwartalnik Edukacyjny", 2011, nr 3, s Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. T. Grabiński, Kielce 2011, t. 2, s Konstruktywizm i konektywizm a możliwości modernizacji edukacji historycznej w Polsce, "Klio" 2011, nr 16, s Studia humanistyczne w Polsce a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w] Studenci konsumentami wiedzy akademickiej, red. D. Ciechanowska, Szczecin 2011, s

5 53. Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach , [w] Edukacja 2010, red. G. Pańko, M. Skotnicka, B. Techmańska, Opole-Wrocław- Lublin Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski, "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 2010 (druk 2011), nr 4, s Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach , "Pamięć i Sprawiedliwość", 2012, nr 1 (19), s Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski, [w] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", red. J. Turyn, Kielce 2012, t. 1, s Zabiegi cenzorskie w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach , [w] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen, M. Żynda, Toruń 2012, s Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach , [w] Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, red. I. Socha, Katowice 2012, s Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, [w:] Kultura, historia, książka, zbiór studiów pod red. A. Dymmel, B. Rejakowej, Lublin 2012, s "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w] "Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok". Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku, red. M. Fic, Katowice - Bielsko-Biała 2012, s Współczesna polska polityka historyczna a edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. [w] Pamięć. Historia. Polityka, red. A. Bieś, M. Chrost, B. Topij-Stępińska, Kraków 2012, s Architektura informacji polskich internetowych serwisów edukacyjnych, [w] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, Warszawa 2013, s Nauczyciele Lubelszczyzny wobec NSZZ "Solidarność", [w] Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Toruń 2013, s Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s Wady i zalety stosowania bibliometrii w nauce, "Wiadomości Uniwersyteckie", 2013, nr 9, s Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna, "e-mentor", 2013, nr 5, s The Polish historian and information revolution dilemmas and challenges, [w] Around the Book, the Library and Information, red. M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, Folia Bibliologica, 2013/2014, vol. LV/LVI, s

6 69. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce, Zagadnienia Informacji Naukowej, 2014, nr Tools of historian s work in a digital world (Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym), [w] History 2.0 (Historia 2.0), red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Wyd. E-naukowiec, Lublin 2014, s (15-30), UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Sympozjum naukowe Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach , KUL, Lublin, maj 2002, referat: Ideologizacja nauczania historii w szkołach podstawowych w latach Międzynarodowa konferencja dydaktyczna Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, wrzesień 2002, referat: Technologia informacyjna środkiem dydaktycznym w edukacji historycznej, komunikat: Technologie informacyjne w pracy nauczyciela komunikat o internetowym kursie prowadzonym przez Polski Uniwersytet Wirtualny. 3. Seminarium naukowe E-learning, rzeczywistość i perspektywy, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, grudzień 2002, udział w dyskusji panelowej. 4. Ogólnopolska konferencja naukowa Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, maj 2003, referat: Szkolnictwo prywatne w koncepcjach Janusza Jędrzejewicza. 5. V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Mielec, maj 2003, referat: Możliwości jakie stwarzają platformy e- learning w edukacji szkolnej. 6. VIII Sympozjum Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Ostróda, październik 2003, referat: Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej. 7. Konferencja technologii informacyjnej Ujmująca technologia informacyjna w szkole, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Włocławek, listopad 2003, referat: E- learning w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. 8. Konferencja "Technologia informacyjna w edukacji", Politechnika Lubelska i WODN w Lublinie, luty 2004, referat: Kształcenie kompetencji informatycznych uczniów, a współpraca nauczycieli technologii informacyjnej z nauczycielami innych przedmiotów. 9. VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej i Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Gdynia - Jastrzębia Góra, kwiecień 2004, referat: Historyk 6

7 i informatyk - współpraca nauczycieli przy kształtowaniu kompetencji informatycznych uczniów. 10. Międzynarodowa konferencja naukowa "Dokument filmowy i telewizyjny", Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski, maj 2004, referat (współautorstwo z Mariuszem Auszem): Edukacyjne wykorzystanie filmu dokumentalnego a możliwości jakie stwarza technologia informacyjna. 11. Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od Średniowiecza do czasów współczesnych", Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, maj 2004, referat: Unia Europejska - szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej w Polsce. 12. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bohaterowie w historii i pamięci społeczeństw europejskich", Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 2004, referat: Wkład Janusza Jędrzejewicza w budowanie mitu polskiego bohatera narodowego - Józefa Piłsudskiego. 13. XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie, sympozjum: "Idea zjednoczonej Europy w edukacji historycznej w Polsce", wrzesień 2004, prezentacja: Technologia informacyjna wspierająca edukację historyczną i obywatelską w rozwijaniu znajomości Unii Europejskiej. Informacje na ten temat w artykule Grzegorza Chomickiego, Dydaktycy wkraczają w XXI wiek. "Wiadomości Historyczne", 2005, nr 5, s VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Akademia Pedagogiczna w Krakowie, październik 2004, referat: E- learningowe wspomaganie studiów wyższych dla przyszłych nauczycieli. 15. II edycja konferencji "E-learning, analiza rozwiązań i wdrożeń", Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i firma TEB Consulting, kwiecień 2005, referat: E-learning w kształceniu studentów - wnioski z kilkuletnich doświadczeń. 16. Seminarium "E-learning a nauczanie tradycyjne. Model relacji", Polski Uniwersytet Wirtualny, Lublin, maj 2005, prezentacja własnych doświadczeń i udział w dyskusji. 17. Ogólnopolska konferencja naukowa "Etos wychowania w dziejach narodu polskiego", Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, maj 2005, referat: Nowy człowiek, nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. 18. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Media i metody wspomagające jakość kształcenia", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2005, referat: Platforma e-learning w kształceniu studentów studiów dziennych o specjalności nauczycielskiej. 19. Seminarium "Pedagogiczne i oświatowe idee Stanisława Staszica: stan badań i perspektywy badawcze", Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Historii Edukacji, Warszawa, październik 2005, referat: Stanisław Staszic w programach i podręcznikach historii dla szkoły podstawowej w okresie przed i po II wojnie światowej. 20. Posiedzenie Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, Kraków, grudzień 2005; recenzja: Dwa typy obudowy multimedialnej podręcznika do nauczania historii w trzeciej klasie gimnazjum. 7

8 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Korelacja, integracja wiedzy - szansa dla ucznia"; Uniwersytet Wrocławski; maj 2006; referat: Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół umiejętności kluczowych. 22. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2006, referat: Szkolne praktyki pedagogiczne w oczach studentów historii i międzywydziałowych europeistycznych studiów filozoficzno - historycznych oraz opiekuna z ramienia uczelni. 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności"; Akademia Pedagogiczna w Krakowie, wrzesień 2006; referat: Wyzwania dla dydaktyki historii wynikające z rewolucji informacyjnej oraz formowania się gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. 24. Sympozjum AHC-PL, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, październik 2006; referat: Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej. 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej", UMCS Lublin, Kazimierz Dolny, październik 2007; referat: Reformowanie polskiej edukacji historycznej w XX wieku. Kształt reform a potrzeby, możliwości i interesy ucznia. 26. Warsztaty "Akademicka burza mózgów, czyli o aktywizujących metodach nauczania historii wychowania", Uniwersytet Gdański, październik 2007; udział w warsztatach i prezentacja własnych doświadczeń. 27. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Społeczeństwo PRL", Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kwiecień 2008, referat: Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty w latach na przykładzie Lubelszczyzny. 28. V Toruńskie Spotkania Dydaktyczne "Polska-Europa-Świat w szkolnych podręcznikach historii:, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń wrzesień 2008, referat: Cele ideologiczne i polityczne osiągane za pomocą treści podręczników historii dla szkoły podstawowej w latach Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa Środkowo-Wschodnia w zimnej wojnie "; Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Warszawa październik 2008; referat: Antyzachodnia propaganda jako element indoktrynacji polityczno - ideologicznej w polskiej oświacie w latach Ogólnopolska konferencja naukowa "Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski"; PWSZ w Oświęcimiu; listopad 2008; referat: Janusza Jędrzejewicza emigracyjne myśli o niepodległej Rzeczypospolitej. 31. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej - Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2009 r., referat: Programy humanistycznych studiów wyższych a wymogi społeczeństwa wiedzy. 32. Ogólnopolska konferencja naukowa "Szkoła - państwo - społeczeństwo, miedzy autonomią a podległością", Uniwersytet Gdański, wrzesień 2009, referat: Edukacja historyczna okresu PRL w służbie władzy i ideologii - konsekwencje i zagrożenia. 8

9 33. Ogólnopolska konferencja naukowa "Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach ", Uniwersytet Śląski w Katowicach, październik 2009, referat: Edukacja historyczna w II i III Rzeczpospolitej - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. 34. Ogólnopolska konferencja naukowa "Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie", Uniwersytet Śląski w Katowicach, kwiecień 2010, referat: "Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach ". 35. Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Pamięć historyczna a edukacyjna teraźniejszość", Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie, czerwiec 2010, referat: Współczesna polska polityka historyczna a edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 36. Ogólnopolska konferencja naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej. Studia wyższe z perspektywy rynku pracy", Akademia Podlaska w Siedlcach, czerwiec 2010, referat: Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć. 37. Międzynarodowa konferencja naukowa "Edukacja, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Wrocławski, wrzesień 2010, referat: Szkoła obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach Konferencja naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych", UMK w Toruniu, listopad 2010, referat: Zabiegi cenzorskie w szkolnej edukacji historycznej w Polsce w latach Międzynarodowa konferencja naukowa "Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010", UMCS w Lublinie, listopad 2010, referat: Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. 40. III ogólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, grudzień 2010, referat: Nauka 2.0 w środowisku historyków najnowszych dziejów Polski. 41. Międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2011, referat: Architektura informacji polskich, internetowych serwisów edukacyjnych. 42. Międzynarodowa konferencja naukowa "Jakość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie wyzwań współczesności", Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, maj 2011, referat: Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe? 43. III ogólnopolska konferencja naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, wrzesień 2011, referat: Bariery wykorzystania Internetu w Polskiej edukacji. 44. XI krajowe forum informacji naukowej i technicznej "Człowiek w przestrzeni informacyjnej", Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski, 9

10 Uniwersytet Jagielloński, Zakopane, wrzesień 2011, referat: Najnowsza historia Polski w Internecie - wiedza? propaganda? kult amatora? 45. Ogólnopolska konferencja naukowa "Być nauczycielem w PRL-u...", Uniwersytet Gdański, kwiecień 2012, referat: Nauczyciele Lubelszczyzny wobec NSZZ "Solidarność". 46. Ogólnopolska konferencja naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, wrzesień 2012, referat: Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski. 47. Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012", UMCS w Lublinie, październik 2012, referat: Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka. 48. IV 0gólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", PTIN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Katowice, listopad 2012, referat: Zarządzanie informacją edukacyjną w Internecie przez polskie instytucje oświatowe. 49. II międzynarodowa konferencja naukowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian", Uniwersytet Warszawski, kwiecień 2013, referat: Czasopisma open access i repozytoria naukowe elementami obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski. 50. VIII Zjazd Pedagogiczny "Różnice-edukacja-inkluzja", Gdańsk, wrzesień 2013, referat: Internet przestrzenią edukacyjną. 51. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, wrzesień 2014, referat: Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym. 52. Ogólnopolska konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014", UMCS w Lublinie, październik 2014, referat: Współczesna humanistyka w Internecie główne tendencje rozwojowe. 53. V ogólnopolska konferencja naukowa "Zarządzanie informacją w nauce", PTIN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Katowice, listopad 2014, referat: Open access w środkowoeuropejskiej historiografii główne kierunki rozwoju z perspektywy informatologicznej. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH HABILITACYJNYCH 2013 r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na członka komisji prowadzącej postępowanie habilitacyjne doktora Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na członka komisji prowadzącej postępowanie habilitacyjne doktora Władysława Kolasy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH: 2011 r., na zlecenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Grzegorz Gmiterek, Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0), promotor dr hab. Jerzy Franke. 10

11 WIĘKSZE RECENZJE WYDAWNICZE 2012 r., recenzja artykułów zgłoszonych do druku w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia X (cały tom), opracowana na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - tom dostępny 2013, recenzja artykułów zgłoszonych do druku w Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne (5 artykułów), opracowana na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. 11

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej.

Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Nowe wyzwania edukacyjne nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. Szybki postęp technologiczny i techniczny zwany rewolucją informacyjną, który w naszym

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Daniel Korzan Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Dydaktyka, jako subdyscyplina nauk pedagogicznych, chętnie posiłkuje

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

BIBLIOTHECA NOSTRA BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BIBLIOTHECA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki. CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji

Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki. CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych, a metody prowadzenia zajęć.

Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych, a metody prowadzenia zajęć. Dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych, a metody prowadzenia zajęć. Abstract: Kompetencje osobiste i interpersonalne absolwenta studiów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia. Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice

Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia. Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice Określenia e-nauczanie zdalne nauczanie (distance eduaction, distance learning) Inne określenia lenia:

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo