Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie"

Transkrypt

1 Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

2 Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej ( ) Dwuletnia Szkoła Pracownic Społecznych (Polska Macierz Szkolna, ) Jednoroczna Szkoła Bibliotekarska przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy ( ) Egzaminy dla bibliotekarzy państwowej służby bibliotecznej (od 1931 r. - ZBP) Związek Bibliotekarzy Polskich Komisja Kształcenia Zawodowego (od 1935 r.)

3 Przeszłość po II wojnie światowej Kursy i szkolenia ZBP, SBP Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie ( ) Licea bibliotekarskie ( ) Państwowe Studia Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotekarstwa (Ciechanów, Krosno, Opole, Radom, Wrocław) POKKB Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy ( ) Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy im. H. Radlińskiej ( ); Warszawa + 15 filii Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego

4 Kształcenie akademickie 1945 Uniwersytet Łódzki 1951 Uniwersytet Warszawski 1956 Uniwersytet Wrocławski 1974 UAM Poznań, UMK Toruń, UJ Kraków, UŚ Katowice, UMCS Lublin, UŁ, U. Gdański + WSP Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Olsztyn, Szczecin, Zielona Góra 1968 studia podyplomowe UW i inne uczelnie

5 Kształcenie akademickie stan aktualny Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Łódzki UMCS w Lublinie UMK w Toruniu Uniwersytet Śląski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Akademia Humanistyczna w Pułtusku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

6 Kwalifikacje absolwentów studiów bibliotekoznawczych Standardy MNiSzW z 2007 r. Absolwent powinien: posiadać ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, posiadać umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, znać metody i techniki stosowane w procesach informacyjnobibliotecznych, znać metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkownika, umieć promować działalność biblioteczną, informacyjną i czytelnictwo,

7 Kwalifikacje c.d. znać prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne, być przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi, być przygotowany do pracy we wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności zgodnie z zasadami etyki,

8 Kwalifikacje c.d. być przygotowanym do rozwiązywania problemów zawodowych, umieć pracować w zespole oraz sprawnie komunikować się z otoczeniem, wykazać się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowania się do zmieniającego się środowiska, mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego, znać język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ Rady Europy, być przygotowanym do podjęcia studiów drugiego stopnia.

9 Krajowe Ramy Kwalifikacji Określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego zmiany w nowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (2011 r.). Rozszerzona autonomia uczelni w sferze dydaktyki dopuszcza samodzielne tworzenie programów kształcenia.

10 Studia podyplomowe 1. Akademia Humanistyczna w Pułtusku - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, - Biblioteka w systemie informacyjnym gminy i miasta. 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka w systemie informacyjnym gminy i miasta, - Studia bibliotekoznawczo-archiwistyczne. 3. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach - Broker informacji, - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 4. Uniwersytet Jagielloński - Broker informacji, - Bibliotekarz dziedzinowy.

11 Studia podyplomowe c.d. 5. Uniwersytet Łódzki - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, - Broker informacji. 6. UMCS w Lublinie - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. 7. UMK w Toruniu - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, - Infobroker i zarządzanie informacją.

12 Studia podyplomowe c.d. 8. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Architektura informacji, - Zarządzanie informacją w serwisach internetowych, - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, - Edytorstwo. 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Zarządzanie i marketing w bibliotekach, - Ochrona i profilaktyka współczesnych zbiorów bibliotecznych, - Biblioteki i systemy informacyjne Unii Europejskiej. 10. Uniwersytet w Białymstoku - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

13 Studia podyplomowe c.d. 11. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. 12. Uniwersytet Warszawski - Bibliotekoznawstwo, - Informacja naukowa, - Polityka wydawnicza i księgarstwo, - Zarządzanie informacją i technologią informacyjną, - Zarządzanie informacją w ochronie zdrowia. 13. Uniwersytet Wrocławski - Nowe technologie w edytorstwie, - Kwalifikacje dla bibliotekarzy, - Kwalifikacje dla nauczycieli-bibliotekarzy - Techniki informacyjne i multimedialne.

14 Studia podyplomowe c.d. 14. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Zarządzanie instytucjami kultury, - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. 15. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu - Informacja naukowa, elektroniczna i bibliotekoznawstwo, - Zarządzanie bibliotekami.

15 Szkoły pomaturalne Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu i inne

16 Kształcenie ustawiczne IFLA Sekcja Ustawicznego Kształcenia UNESCO Learning to be, Paris 1971 Raport dla UNESCO z 1998 r. zatytułowany - Edukacja jest w niej ukryty skarb Kształcenie się przez całe życie lifelong learning: - uczyć się, aby wiedzieć; - uczyć się, aby działać; - uczyć się, aby żyć wspólnie; - uczyć się, aby być.

17 Kształcenie ustawiczne - formy Seminaria Konferencje Warsztaty Studia podyplomowe Kursy Szkolenie przywarsztatowe (mentoring) E-learning Konsultacje Czytanie fachowej literatury Wycieczki do innych bibliotek Letnie szkoły Udział w projektach badawczych Forum Młodych Bibliotekarzy

18 Biblioteka Narodowa - Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej Utworzony 1 września 2007 r. Adres: Przejął zadania zlikwidowanego w 2006 r. CEBIiD. Kursy, seminaria, warsztaty i inne szkolenia skierowane są do pracowników różnych typów bibliotek. W 2010 r. ZEBID zrealizował 43 kursy (dla 932 uczestników). Przykładowo szkolenia poświecone są m.in. sprawom digitalizacji, katalogowaniu starych druków, tworzeniu stron internetowych, kompetencji psychologicznych, UKD, Językowi Haseł Przedmiotowych BN i in.

19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich formy szkolenia Kursy, seminaria, warsztaty, konferencje w 2010 r. uczestniczyło w nich bibliotekarzy z całego kraju. E-learning, m.in.. BIBWEB. Wydawnictwa fachowe: serie wydawnicze, czasopisma, książki. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata

20 Kwalifikacje pracowników bibliotek akademickich Rozporządzenie MNiSzW z dn. 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 251 poz. 1852) Kwalifikacje na stanowisko kustosza bibliotecznego: - studia wyższe magisterskie lub równorzędne; - studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub inf. nauk.; - 10-letni staż pracy w bibliotece naukowej; - miesięczna praktyka specjalistyczna w bibliotece naukowej.

21 Kwalifikacje pracowników bibliotek akademickich c.d. Kwalifikacje na stanowisko starszego bibliotekarza: - studia wyższe; - studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub inf. nauk.; - 6-letni staż pracy w bibliotece naukowej; - 2-tygodniowa praktyka specjalistyczna w bibliotece naukowej.

22 Kwalifikacje pracowników bibliotek akademickich c.d. Rozporządzenie MNiSzW z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza (Dz. U. nr 155 poz. 1112) Warunki kandydowania: - tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; - 2-letni staż pracy w bibl. nauk., ośrodku inf., archiwum, muzeum albo na stanowisku nauczyciela akademickiego; - dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej; - co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej w wydawnictwach recenzowanych; - znajomość co najmniej jednego języka obcego (dyplom, certyfikat); - skierowanie do postępowania kwalifikacyjnego przez dyrektora biblioteki, ośr. inf. nauk., archiwum lub muzeum.

23 Powodzenia! Dziękuję za uwagę

Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy. D r D a n u t a K o n i e c z n a, 2 6. 1 1. 2 0 1 2 r.

Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy. D r D a n u t a K o n i e c z n a, 2 6. 1 1. 2 0 1 2 r. Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy C O Z R O B I Ć, A B Y B I B L I O T E K A R Z W I E D Z I A Ł W I Ę C E J? D r D a n u t a K o n i e c z n a, 2 6. 1 1. 2 0 1 2 r. Początki kształcenia bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 25 czerwca 2012 r. Sz. Pan Minister Bogdan Zdrojewski ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, dn. 25 czerwca 2012 r. Sz. Pan Minister Bogdan Zdrojewski ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa. Szanowny Panie Ministrze, Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów University Bibliologicznych of Warsaw Institute ul. Nowy of Information Świat 69 and Book 00-927 Studies Warszawa tel. Nowy (+48 Świat 022)

Bardziej szczegółowo

X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY REFERATY / STOLIKI EKSPERCKIE / WARSZTATY ABSTRAKTY AUTORZY REFERATY / Dzień 1 Marzena Błach Udział w programie Erasmus+ formą doskonalenia zawodowego bibliotekarzy akademickich.

Bardziej szczegółowo

Broker informacji (researcher) (262204)

Broker informacji (researcher) (262204) Broker informacji (researcher) (262204) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 264303 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG-FILOLOGIA POLSKA KOD ZAWODU 64303 Filolog filologia polska to jeden z 360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 obejmuje zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w: - Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 czerwca 2012

Warszawa, 21 czerwca 2012 Warszawa, 21 czerwca 2012 Uwagi i stanowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do Projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu. Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej

Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu. Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej Plan prezentacji Wstęp Historia zawodu infobrokera Kodeks

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo