Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006"

Transkrypt

1 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za okres sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Kwiecień 2007

2 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)...5 III. SKONSOLIDOWANY BILANS IV. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT V. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM...23 VI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA) VIII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ strona 2

3 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Oświadczenie Kierownictwa dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASSECO za rok 2006 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Zgodnie z naszym najgłębszym przekonaniem i wiedzą oświadczamy, co następuje: 1. Kierownictwo nie pominęło żadnych informacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wszystkie operacje dotyczące badanego okresu zostały kompletnie ujęte w księgach Grupy Kapitałowej, 2. Nie wystąpiły żadne nieprawidłowości w zakresie postępowania kierownictwa lub pracowników sprawujących ważne funkcje w systemie księgowości i kontroli wewnętrznej Spółki, które mogłyby mieć istotny wpływ na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 3. Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, 4. Udostępniliśmy podmiotowi dokonującemu badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania wszystkie protokoły ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Jednostki Dominującej, które miały miejsce w badanym okresie oraz do dnia podpisania niniejszego oświadczenia, 5. Ujawniliśmy wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, 6. Ujawniliśmy podmiotowi dokonującemu badania wszystkie warunki zawartych umów sprzedaży, kredytów i pożyczek. Umowy te obejmują całość porozumień i nie mają żadnych uzupełnień w postaci innych umów zawartych w formie pisemnej lub ustnej, 7. Ujawniliśmy Państwu wszystkie umowy leasingu oraz inne o podobnym charakterze, na podstawie których Grupa przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, 8. Aktywa zostały wycenione w sposób prawidłowy i zgodnie z ustaleniami w Polityce Rachunkowości. Zasoby majątkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu są przez Grupę kontrolowane, posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości spowodują wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych. Utworzone zostały wszystkie rezerwy niezbędne do wykazania ich w wartościach realnych, 9. Stosowane stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych odpowiadają, w naszej ocenie, stawkom określonym zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych składników majątkowych, 10. Zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu zostały przez nas ustalone. Zapasy wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są pełnowartościowe i przydatne do dalszej działalności. Zapasy wyceniliśmy w kwocie nie przekraczającej wartości netto ich sprzedaży. Nie posiadamy planów zmiany profilu działalności jednostki, które mogłyby spowodować obniżenie wartości zapasów, 11. Jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich wykazanych przez nas składników aktywów. Grupa posiada nieograniczone prawa do dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi. Żaden strona 3

4 składnik majątku nie jest przedmiotem zastawu lub innych obciążeń, poza tymi, które zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 12. Wykazaliśmy w skonsolidowanym sprawozdaniu wszystkie zobowiązania bieżące i warunkowe, w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania wykazaliśmy wszystkie gwarancje udzielone osobom trzecim. Zostały utworzone rezerwy na wszystkie pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, 13. Utworzono adekwatne rezerwy na wszystkie bieżące i odroczone podatki od dochodów Grupy, w tym kwoty zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych, 14. Na Grupie nie ciążą żadne zobowiązania w formie gwarancji ustnych i pisemnych, ani innego typu zobowiązania, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 15. Nie występują sprawy sądowe w toku postępowania zarówno z powództwa Grupy jak i przeciwko niej, a także sprawy przygotowane do postępowania sądowego oraz znajdujące się w postępowaniu egzekucyjnym, układowym, ugodowym, upadłościowym oraz stwierdzone orzeczeniami sądu a nie skierowane do egzekucji inne aniżeli ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Nie spodziewamy się powstania innych roszczeń w związku z prowadzonymi sporami mogących stwarzać dla Grupy materialne ryzyko, 16. Nie są nam znane powody zaniechania działalności Jednostki Dominującej. Jednakże w związku z rejestracją w dniu roku przez sąd rejestrowy połączenia Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., działalność Spółki w roku następnym po badanym będzie kontynuowana przez spółkę przejmującą o nazwie Asseco Poland S.A., 17. Kierownictwo nie ma żadnych planów ani zamierzeń, które mogłyby istotnie zmienić wartość księgową lub klasyfikację aktywów i pasywów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 18. Od daty zamykającej okres obrachunkowy do daty podpisania przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zaszły żadne okoliczności mogące w istotny sposób zaważyć na sytuacji finansowej Grupy, poza wskazanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 19. Nie występują żadne formalne lub nieformalne kompensaty na naszych środkach pieniężnych lub inwestycji, a oprócz ujawnionych w dodatkowych notach objaśniających nie mamy innych linii kredytowych, 20. Nie występują inne niż wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym umowy i opcje odkupu akcji własnych, jak też kapitał akcyjny zarezerwowany na opcje, warranty, konwersje i inne zobowiązania. Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 4

5 II. INFORMACJA DODATKOWA IIA. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane Jednostki Dominującej: Nazwa: Asseco Poland S.A., Siedziba: Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80, Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania PKD 7222Z, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru nastąpił w dniu r. pod numerem KRS: Na dzień roku członkami Zarządu Jednostki Dominującej byli: - Adam Góral Prezes Zarządu - Adam Rusinek Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu - Renata Bojdo - Marek Panek W dniu roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Krzysztofa Jagielskiego z funkcji Członka Zarządu. Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej był następujący: - Adam Noga Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przemysław Sęczkowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Ewa Góral-Maciąg Sekretarz Rady Nadzorczej - Zbigniew Góral Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Maczkowski Członek Rady Nadzorczej 2. Informacje o Grupie Kapitałowej Asseco Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na dzień roku spółka siedziba przedmiot działalności organ prowadzący rejestr Asseco Slovakia a.s Bratysława Słowacja doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 2024/B SLNT a.s. Bratysława Słowacja handel detaliczny i hurtowy, działalność reklamowa i zautomatyzowane przetwarzanie danych Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 3711/B Slovanet a.s. Bratysława Słowacja dostawa usług internetowych, telefonii internetowe, usługi IP VPN Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 2103/B Softlab Sp. z o.o. Warszawa doradztwo w zakresie oprogramowania i pozostała Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS Softlab Trade Sp. z o.o. Warszawa doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS Wapro Sp. z o.o. Warszawa działalność edycyjna w zakresie oprogramowania i pozostała Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS strona 5

6 spółka numer KRS udział w kapitale udział w głosach charakter powiązania Asseco Slovakia a.s. 2024/B 41,67% 41,67% zależna bezpośrednio SLNT a.s. 3711/B 51,00% 51,00% zależna pośrednio Slovanet a.s. 2103/B 100% 100% zależna pośrednio Softlab Sp. z o.o ,23% 96,23% zależna bezpośrednio Softlab Trade Sp. z o.o ,07% 96,07% zależna bezpośrednio Wapro Sp. z o.o ,00% 70,00% zależna bezpośrednio W 2006 roku zmianie uległ skład Grupy Kapitałowej. W styczniu 2006 roku Asseco Poland S.A. nabyła od dotychczasowych udziałowców udziały następujących spółek: Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i Wapro Sp. z o.o. Z dniem roku została przyłączona do Asseco Poland S.A. dotychczasowa spółka zależna ABAS S.A. Na dzień połączenia Jednostka Dominująca posiadała 100% akcji powyższej spółki. Ponadto w dniu roku Jednostka Dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich 403 tys. szt. udziałów COMPSoft Sp. z o.o. stanowiących 65% kapitału Spółki. W dniu roku Zarząd Asseco Poland SA powziął informację o wypełnieniu się warunków, w związku z powyższym zawarta umowa stała się prawnie skuteczna. We wrześniu 2006 roku spółka Asseco Slovakia przeprowadziła publiczną emisję akcji. W wyniku emisji udział Asseco Poland w kapitale i głosach zmalał do 41,67%. Zmiany nastąpiły także w Grupie Asseco Slovakia, w okresie sprawozdawczym spółka zależna SLNT a.s nabyła 100% akcji spółki Slovanet a.s. Wszystkie z wyżej wymienionych spółek zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Struktura Grupy Kapitałowej Asseco na dzień roku Asseco Poland S.A. Asseco Slovakia a.s. Softlab Sp. z o.o. Softlab Trade Wapro Sp. z o.o. 41,67/41,67 96,23/96,23 96,07/96,07 70/70 SLNT a.s. 51/51 Slovanet a.s. 100/100 strona 6

7 3. Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Asseco. 4. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Powiązanych W dniu roku doszło do połączenia spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. Szczegółowe informacje opisano w Dodatkowych notach objaśniających w pkt 13. Czas trwania pozostałych Jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 5. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od roku do roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres od roku do roku. Dane bilansowe zaprezentowane zostały w odniesieniu do następujących okresów: roku oraz Informacja o wewnętrznych jednostkach organizacyjnych W skład Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Asseco Poland S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 7. Informacje o połączeniu Jednostek W dniu roku, decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ABAS S.A., będąca jednostką zależną, została przyłączona do Asseco Poland S.A. W dniu roku nastąpiło połączenie Spółki Asseco Poland z dotychczasową spółką zależną Epsilio S.A. Szczegółowe informacje związane z połączeniem obu Spółek opisano w Dodatkowych notach objaśniających w pkt Informacje o kontynuacji działalności gospodarczej Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą w spółce przejmującej po połączeniu Asseco Poland S.A. i Softbank S.A oraz kontynuacji działalności przez jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 9. Informacje o przekształceniu sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W związku ze zmianą niektórych zasad prezentacji składników majątku trwałego oraz rozliczeń kontraktów długoterminowych dane dotyczące okresów poprzednich przekształcono w celu doprowadzenia do porównywalności. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanego sprawozdania zawiera dodatkowa nota nr Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Nie wystąpiły zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. strona 7

8 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównywalnych Nadrzędne zasady rachunkowości Asseco Poland S.A. stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjątkiem wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wyceniane są według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są zabezpieczane. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Jednostki Dominującej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez Jednostkę Dominującą spółek zależnych. Pod pojęciem kontroli rozumie się możliwość kierowania polityką operacyjną i finansową jednostki przez podmiot dominujący w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Jednostki zależne Nabyte w okresie sprawozdawczym spółki zależne, włączane są do skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli przez Spółkę Dominującą. Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli), aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zależnej wyceniane są w wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych wartości aktywów netto wyrażonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości godziwej aktywów netto. Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrachunkowego do dnia sprzedaży. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączane są wszelkie operacje finansowe pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski i straty dotyczące operacji gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Część kapitału własnego Grupy przypadająca kapitałowi mniejszościowemu wykazywana jest w odrębnej pozycji kapitału własnego. Wartość firmy Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współzależnej. Wartość ta podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana jest natychmiast w rachunku zysków i strat i nie podlega późniejszej korekcie. W przypadku zbycia podmiotu zależnego, stowarzyszonego lub współzależnego, przypadająca na zbywany udział wartość firmy podlega odpisaniu w rachunek zysków i strat. Ujemna wartość firmy Ujemną wartość firmy stanowi nadwyżka udziału w wartości godziwej nabytych identyfikowalnych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad ceną nabycia. Powstała w ten sposób ujemna wartość firmy odnoszona jest w rachunek zysków i strat roku obrachunkowego, w którym nastąpiło nabycie. Transakcje w walucie obcej w sprawozdaniach jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i polskich spółek zależnych jest złoty polski. Dokonane w walutach obcych transakcje przeliczane są na walutę polską według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji waluty funkcjonalnej. strona 8

9 Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczane są według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe, ujmowane są w przychodach bądź kosztach finansowych. Aktywa niepieniężne wyrażone w walucie obcej przeliczane są na dzień bilansowy według kursu, jaki obowiązuje na dzień dokonania transakcji. Aktywa i pasywa podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finansowych podmiotów zagranicznych przeliczane są według średniego ważonego kursu, jaki obowiązuje w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń odnoszone są na kapitał własny pod pozycją: kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane różnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat jako część zysku lub straty na sprzedaży. Wartość firmy i nabyte aktywa netto, skorygowane do ich wartości godziwej w związku z nabyciem jednostek zagranicznych, ujmowane są w aktywach i pasywach Grupy Kapitałowej i przeliczone na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień nabycia. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związane z nabyciem, budową lub kosztem wytworzenia odpowiedniego aktywu wymagającego długiego okresu czasu przygotowania do użytkowania powiększają wartość początkową danego składnika, przez okres jego przygotowania. Odnoszone na powiększenie wartości początkowej danego składnika koszty finansowania zewnętrznego pomniejszane są o uzyskane przychody, wynikające z tymczasowego zainwestowania środków przeznaczonych na wytworzenie tego składnika. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Informacje dotyczące segmentów działalności są prezentowane w dwóch formatach. Pierwszy segment, podstawowy dotyczy podziału działalności na: - działalność związaną z tworzeniem systemów informatycznych - działalność związaną z integracją systemów. W związku z dołączeniem do Grupy Kapitałowej słowackiej spółki Slovanet a.s., będącej operatorem telekomunikacyjnym, Grupa od I kwartału 2006 roku wydzieliła trzy segmenty branżowe: - oprogramowanie - integrację systemów - teleinformatykę. Druga forma prezentuje prowadzoną działalność gospodarczą w podziale na segmenty, jako rynki geograficzne, z których wyodrębniono: - rynek polski - rynek słowacki - pozostałe rynki europejskie. Wynik finansowy danego segmentu zawierają przychody i koszty bezpośrednio przypisane do danego segmentu oraz przychody i koszty przypisane pośrednio. Wyżej wymienione kwoty zawierają także transakcje wewnętrzne w ramach grupy kapitałowej, ustalone według ceny sprzedaży, zawierających narzut zysku. Z wykazanego zysku segmentów nie wyeliminowano udziału w zysku jaki przypada kapitałowi mniejszościowemu. Aktywa i zobowiązania danego segmentu zawierają składniki majątkowe i zobowiązania strona 9

10 przypisane bezpośrednio do danego segmentu oraz składniki majątkowe i zobowiązania przypisane metodą pośrednią. Wykazane aktywa pomniejszane są o odpisy aktualizujące. Aktywa i zobowiązania danego segmentu nie zawierają rozliczeń podatkowych. Nakłady kapitałowe danego segmentu zawierają ogólną kwotę kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym w celu nabycia aktywów segmentu (rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych), co do których istnieje oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez więcej niż jeden okres sprawozdawczy. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność w trakcie zaniechania Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej od ich wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy jest aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i robocizny oraz narzut kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są o uzasadnioną część kosztów finansowania zewnętrznego. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące: - Budynki i budowle 40 lat 2,5 % - Maszyny i urządzenia techniczne 5 do 12 lat 8% - 20% - Sprzęt komputerowy 3,3 lata 30% - Środki transportu 5 lat 20% - Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 10% - Wyposażenie i inne środki trwałe 5 do 10 lat 10% - 20% Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają umorzeniu. Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego wykazywane są w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Za okres użytkowania przyjęto przewidywany okres użytkowania lub okres zawartej umowy najmu, jeżeli okres ten jest krótszy. Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz korespondujących z nimi zobowiązań ustalane są w kwocie równej zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym odnoszone są na zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, nadwyżka będąca kosztami finansowymi obciąża w całości koszty finansowe okresu. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne nabyte od jednostek gospodarczych w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach oddzielnie od wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą. strona 10

11 Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu jako aktywa pod warunkiem spełnienia następujących warunków: - wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, - istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne, - koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone. Aktywowane koszty prac rozwojowych podlegają umorzeniu metodą liniową przez okres ich użytkowania. W przypadku braku możliwości odróżnienia nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe, całość poniesionych wydatków ujmowana jest jako koszt w okresie ich poniesienia. Koszty prac badawczych obciążają koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup wartości niematerialnych i prawnych są następujące: - Oprogramowanie 3-5 lat % - Licencje i prawa autorskie 3-5 lat % - Koszty prac rozwojowych 3-5 lat 20-33% - Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat 20% Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości firmy W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat. Odpisy aktualizujące wartość aktywów podlegających uprzedniemu przeszacowaniu, korygują kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwot ujętych w kapitale, a poniżej ceny nabycia odnoszone są w rachunek zysków i strat. Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny sprzedaży netto lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, wartość odzyskiwalna szacowana jest w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat za wyjątkiem kwot, uprzednio obniżających kapitał z aktualizacji wyceny, które korygują ten kapitał do wysokości dokonanych jego obniżeń. Inwestycje Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Spółka określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji. strona 11

12 Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane w dniu zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów. Zapasy Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jako metodę rozchodu zapasów Spółka przyjęła metodę szczegółowej identyfikacji. Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży. Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty zakończenia produkcji i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Kontrakty długoterminowe Przychody i koszty z kontraktu są ustalane według metody stopnia zaawansowania prac, o ile wynik można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych z realizacją umowy w planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy. Jeżeli wynik na kontrakcie długoterminowym nie może być ustalony wiarygodnie, to przychody ujmuje się do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne, koszty powinny być ujęte w rachunku zysków i strat okresu, w którym wystąpiły. Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą przychody z jej tytułu, przewidywana strata ujmowana jest w kosztach. Dotacje rządowe Dotacji państwowej nie ujmuje się aż do momentu, w którym istnieje uzasadnione przekonanie, że Spółka spełni warunki związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana. Dotacje państwowe prezentuje się jako przychody przyszłych okresów, które są w sposób racjonalny i systematyczny ujmowane jako przychody w poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować. Dotacje do aktywów podlegających amortyzacji są ujmowane jako przychód na przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych aktywów. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w rachunkach bieżących. Kredyty i pożyczki oprocentowane Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są jako inne zobowiązania finansowe. W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania. W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. strona 12

13 Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że objęte rezerwą koszty zostaną zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest praktycznie pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia).w przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie wywiera istotny wpływ na kwotę utworzonej rezerwy, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie, oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli wycena rezerwy została przeprowadzona z uwzględnieniem dyskontowania, wzrost rezerwy ujmowany jest w rachunku zysków i strat jako korekta odsetek. Leasing Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad używanych do własnych składników majątku. Jeżeli brak jest wiarygodnej pewności, że po zakończeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu ekonomicznej użyteczności. Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Świadczenia pracownicze Pracownicy zatrudnieni przez Spółkę są uprawnieni do świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia. Płatnikiem przyszłych świadczeń emerytalnych jest zarówno Spółka jak i odrębne fundusze emerytalne. Świadczenia związane z uiszczeniem określonych składek, które na rzecz pracowników przekazywane są do funduszy emerytalnych obciążają koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Różnica między zarachowanymi kosztami z tytułu świadczeń a wartością przekazanych składek do funduszy emerytalnych w danym okresie sprawozdawczym ujmowana jest w bilansie jako należności lub zobowiązania. Świadczenia emerytalne określone są jako zdyskontowana (uwzględniająca wartość pieniądza w czasie) wartość przyszłych zobowiązań emerytalnych. Spółka stosuje wycenę aktuarialną w celu ustalenia wartości bieżącej przyszłych zobowiązań oraz związanymi z nimi kosztami bieżącego zatrudnienia. Ponadto Spółka tworzy rezerwy na koszty z tytułu urlopów niewykorzystanych przez pracowników. Przychody Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Następujące kryteria obowiązują przy ustalaniu przychodów: Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. strona 13

14 Świadczenie usług Przychody z kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania prac o ile wynik na kontrakcie można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku umowy nie można określić w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Odsetki Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania ( z uwzględnieniem efektywnej rentowności danego aktywa). Dywidendy Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Przychody z tytułu najmu Przychody z tytułu najmu ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do trwających umów. Koszty działalności operacyjnej Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki. Podatek dochodowy Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ustalana jest w odniesieniu do wszystkich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jednostki. strona 14

15 Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku obejmuje dane finansowe Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej zależnych. W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto wyłączeniom podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach spółek zależnych oraz zyski lub straty nie zrealizowane w Grupie zawarte w skonsolidowanych aktywach. Konsolidacją objęto spółki zależne: - Asseco Slovakia a.s. zależne od niej: - SLNT a.s. - Slovanet a.s. - Softlab Trade Sp. Z o.o. - Softlab Sp. z o.o. - Wapro Sp. z o.o. - COMP Soft Sp. z o.o. (do roku) 12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Okres Średni kurs w okresie(1) Minimalny kurs w okresie(2) Maksymalny kurs w okresie(3) Kurs na ostatni dzień okresu ,8991 3,7565 4,1065 3,8312 (1) (2) (3) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Najniższy kurs w okresie tabele kursowe o numerach: 36/A/NBP/2006. Najwyższy kurs w okresie tabele kursowe o numerach: 122/A/NBP/ Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO Stan na ostatni dzień okresu Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO Pozycja bilansu PLN EURO PLN EURO Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8312 zł/euro. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8598 zł/euro. strona 15

16 Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu Pozycja rachunku zysków i strat PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk brutto na sprzedaży Zysk na sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk brutto Zysk netto Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres , przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/euro. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres , przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro. Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu Pozycja rachunku przepływów pieniężnych PLN EURO PLN EURO A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/-C) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres , przyjęto niżej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji F kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8598 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji G kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8312 zł/euro. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres , przyjęto niżej opisane kursy EURO: strona 16

17 do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji F kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 4,0790 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji G kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8598 zł/euro. 14. Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Od roku Grupa Kapitałowa stosuje zasady zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z powyższym, wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonym przez Grupę Kapitałową skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są z nimi zgodne. Sporządzono dnia: Rzeszów r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 17

18 III. SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 4, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 8, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 18

19 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 495 b) ujemne różnice kursowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 16 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa w tys. zł Liczba akcji w szt Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 21 49,31 36,29 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 21 49,15 W dniu 18 września 2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w sprawie emisji 50 tys. imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia jednej akcji serii D. Osobą uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Adam Góral. Sposób obliczenia średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w okresie : ( x 9/12 m-cy) + ( x 3/12 m-cy) = Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 19

20 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę - opłat leasingowych wynikających z podpisanych umów 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Dodatkowo umowa inwestycyjna z dnia roku podpisana pomiędzy Asseco Poland S.A. i pozostałymi udziałowcami Wapro Sp. zo.o. zawiera zobowiązanie warunkowe Asseco Poland S.A. zobowiązujące spółkę do nabycia pozostałych udziałów Wapro Sp. z o.o. w przypadku, gdy pozostali wspólnicy lub którykolwiek z nich wyrazi w okresie od dnia roku do roku wolę zbycia posiadanych udziałów. Ustalenie ceny nabycia powyższych udziałów nie jest możliwe ze względu na uzależnienie jej od wyników finansowych Wapro Sp.z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. w dniu 18 września 2006 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie emisji (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia, za jeden warrant subskrypcyjny, jednej akcji serii D oraz uchwałę nr 2 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Osobą uprawiona do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Adam Góral. Posiadacz warrantów subskrypcyjnych będzie mógł zrealizować prawo do objęcia akcji serii D w terminie do 31 grudnia 2009 r. począwszy od dnia 31 marca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia sesji na GPW z ostatnich 3 miesięcy kończących się w dniu 15 września 2006 r. i pomniejszonej o 20%. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w 2 ust. 3 niniejszej uchwały, wygasają z upływem tego terminu. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przenoszenia przez osobę uprawnioną na instytucje finansową wskazaną przez Spółkę oraz ich przejścia na spadkobierców osoby uprawnionej w drodze dziedziczenia. Przeniesienie warrantów subskrypcyjnych na instytucję finansową, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie możliwe, począwszy od dnia 31 marca 2007 r. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 2 października 2006 roku, sygn. KRS/013155/06/949. strona 20

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Opis łączących się Spółek

Opis łączących się Spółek ., 1. 2. z z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2005. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo