Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006"

Transkrypt

1 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za okres sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Kwiecień 2007

2 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)...5 III. SKONSOLIDOWANY BILANS IV. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT V. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM...23 VI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA) VIII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ strona 2

3 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Oświadczenie Kierownictwa dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASSECO za rok 2006 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Zgodnie z naszym najgłębszym przekonaniem i wiedzą oświadczamy, co następuje: 1. Kierownictwo nie pominęło żadnych informacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wszystkie operacje dotyczące badanego okresu zostały kompletnie ujęte w księgach Grupy Kapitałowej, 2. Nie wystąpiły żadne nieprawidłowości w zakresie postępowania kierownictwa lub pracowników sprawujących ważne funkcje w systemie księgowości i kontroli wewnętrznej Spółki, które mogłyby mieć istotny wpływ na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 3. Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, 4. Udostępniliśmy podmiotowi dokonującemu badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania wszystkie protokoły ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Jednostki Dominującej, które miały miejsce w badanym okresie oraz do dnia podpisania niniejszego oświadczenia, 5. Ujawniliśmy wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, 6. Ujawniliśmy podmiotowi dokonującemu badania wszystkie warunki zawartych umów sprzedaży, kredytów i pożyczek. Umowy te obejmują całość porozumień i nie mają żadnych uzupełnień w postaci innych umów zawartych w formie pisemnej lub ustnej, 7. Ujawniliśmy Państwu wszystkie umowy leasingu oraz inne o podobnym charakterze, na podstawie których Grupa przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, 8. Aktywa zostały wycenione w sposób prawidłowy i zgodnie z ustaleniami w Polityce Rachunkowości. Zasoby majątkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu są przez Grupę kontrolowane, posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości spowodują wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych. Utworzone zostały wszystkie rezerwy niezbędne do wykazania ich w wartościach realnych, 9. Stosowane stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych odpowiadają, w naszej ocenie, stawkom określonym zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych składników majątkowych, 10. Zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu zostały przez nas ustalone. Zapasy wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są pełnowartościowe i przydatne do dalszej działalności. Zapasy wyceniliśmy w kwocie nie przekraczającej wartości netto ich sprzedaży. Nie posiadamy planów zmiany profilu działalności jednostki, które mogłyby spowodować obniżenie wartości zapasów, 11. Jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich wykazanych przez nas składników aktywów. Grupa posiada nieograniczone prawa do dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi. Żaden strona 3

4 składnik majątku nie jest przedmiotem zastawu lub innych obciążeń, poza tymi, które zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 12. Wykazaliśmy w skonsolidowanym sprawozdaniu wszystkie zobowiązania bieżące i warunkowe, w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania wykazaliśmy wszystkie gwarancje udzielone osobom trzecim. Zostały utworzone rezerwy na wszystkie pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, 13. Utworzono adekwatne rezerwy na wszystkie bieżące i odroczone podatki od dochodów Grupy, w tym kwoty zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych, 14. Na Grupie nie ciążą żadne zobowiązania w formie gwarancji ustnych i pisemnych, ani innego typu zobowiązania, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 15. Nie występują sprawy sądowe w toku postępowania zarówno z powództwa Grupy jak i przeciwko niej, a także sprawy przygotowane do postępowania sądowego oraz znajdujące się w postępowaniu egzekucyjnym, układowym, ugodowym, upadłościowym oraz stwierdzone orzeczeniami sądu a nie skierowane do egzekucji inne aniżeli ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Nie spodziewamy się powstania innych roszczeń w związku z prowadzonymi sporami mogących stwarzać dla Grupy materialne ryzyko, 16. Nie są nam znane powody zaniechania działalności Jednostki Dominującej. Jednakże w związku z rejestracją w dniu roku przez sąd rejestrowy połączenia Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., działalność Spółki w roku następnym po badanym będzie kontynuowana przez spółkę przejmującą o nazwie Asseco Poland S.A., 17. Kierownictwo nie ma żadnych planów ani zamierzeń, które mogłyby istotnie zmienić wartość księgową lub klasyfikację aktywów i pasywów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 18. Od daty zamykającej okres obrachunkowy do daty podpisania przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zaszły żadne okoliczności mogące w istotny sposób zaważyć na sytuacji finansowej Grupy, poza wskazanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 19. Nie występują żadne formalne lub nieformalne kompensaty na naszych środkach pieniężnych lub inwestycji, a oprócz ujawnionych w dodatkowych notach objaśniających nie mamy innych linii kredytowych, 20. Nie występują inne niż wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym umowy i opcje odkupu akcji własnych, jak też kapitał akcyjny zarezerwowany na opcje, warranty, konwersje i inne zobowiązania. Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 4

5 II. INFORMACJA DODATKOWA IIA. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane Jednostki Dominującej: Nazwa: Asseco Poland S.A., Siedziba: Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80, Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania PKD 7222Z, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru nastąpił w dniu r. pod numerem KRS: Na dzień roku członkami Zarządu Jednostki Dominującej byli: - Adam Góral Prezes Zarządu - Adam Rusinek Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu - Renata Bojdo - Marek Panek W dniu roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Krzysztofa Jagielskiego z funkcji Członka Zarządu. Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej był następujący: - Adam Noga Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przemysław Sęczkowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Ewa Góral-Maciąg Sekretarz Rady Nadzorczej - Zbigniew Góral Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Maczkowski Członek Rady Nadzorczej 2. Informacje o Grupie Kapitałowej Asseco Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na dzień roku spółka siedziba przedmiot działalności organ prowadzący rejestr Asseco Slovakia a.s Bratysława Słowacja doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 2024/B SLNT a.s. Bratysława Słowacja handel detaliczny i hurtowy, działalność reklamowa i zautomatyzowane przetwarzanie danych Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 3711/B Slovanet a.s. Bratysława Słowacja dostawa usług internetowych, telefonii internetowe, usługi IP VPN Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 2103/B Softlab Sp. z o.o. Warszawa doradztwo w zakresie oprogramowania i pozostała Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS Softlab Trade Sp. z o.o. Warszawa doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS Wapro Sp. z o.o. Warszawa działalność edycyjna w zakresie oprogramowania i pozostała Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS strona 5

6 spółka numer KRS udział w kapitale udział w głosach charakter powiązania Asseco Slovakia a.s. 2024/B 41,67% 41,67% zależna bezpośrednio SLNT a.s. 3711/B 51,00% 51,00% zależna pośrednio Slovanet a.s. 2103/B 100% 100% zależna pośrednio Softlab Sp. z o.o ,23% 96,23% zależna bezpośrednio Softlab Trade Sp. z o.o ,07% 96,07% zależna bezpośrednio Wapro Sp. z o.o ,00% 70,00% zależna bezpośrednio W 2006 roku zmianie uległ skład Grupy Kapitałowej. W styczniu 2006 roku Asseco Poland S.A. nabyła od dotychczasowych udziałowców udziały następujących spółek: Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i Wapro Sp. z o.o. Z dniem roku została przyłączona do Asseco Poland S.A. dotychczasowa spółka zależna ABAS S.A. Na dzień połączenia Jednostka Dominująca posiadała 100% akcji powyższej spółki. Ponadto w dniu roku Jednostka Dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich 403 tys. szt. udziałów COMPSoft Sp. z o.o. stanowiących 65% kapitału Spółki. W dniu roku Zarząd Asseco Poland SA powziął informację o wypełnieniu się warunków, w związku z powyższym zawarta umowa stała się prawnie skuteczna. We wrześniu 2006 roku spółka Asseco Slovakia przeprowadziła publiczną emisję akcji. W wyniku emisji udział Asseco Poland w kapitale i głosach zmalał do 41,67%. Zmiany nastąpiły także w Grupie Asseco Slovakia, w okresie sprawozdawczym spółka zależna SLNT a.s nabyła 100% akcji spółki Slovanet a.s. Wszystkie z wyżej wymienionych spółek zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Struktura Grupy Kapitałowej Asseco na dzień roku Asseco Poland S.A. Asseco Slovakia a.s. Softlab Sp. z o.o. Softlab Trade Wapro Sp. z o.o. 41,67/41,67 96,23/96,23 96,07/96,07 70/70 SLNT a.s. 51/51 Slovanet a.s. 100/100 strona 6

7 3. Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Asseco. 4. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Powiązanych W dniu roku doszło do połączenia spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. Szczegółowe informacje opisano w Dodatkowych notach objaśniających w pkt 13. Czas trwania pozostałych Jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 5. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od roku do roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres od roku do roku. Dane bilansowe zaprezentowane zostały w odniesieniu do następujących okresów: roku oraz Informacja o wewnętrznych jednostkach organizacyjnych W skład Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Asseco Poland S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 7. Informacje o połączeniu Jednostek W dniu roku, decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ABAS S.A., będąca jednostką zależną, została przyłączona do Asseco Poland S.A. W dniu roku nastąpiło połączenie Spółki Asseco Poland z dotychczasową spółką zależną Epsilio S.A. Szczegółowe informacje związane z połączeniem obu Spółek opisano w Dodatkowych notach objaśniających w pkt Informacje o kontynuacji działalności gospodarczej Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą w spółce przejmującej po połączeniu Asseco Poland S.A. i Softbank S.A oraz kontynuacji działalności przez jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 9. Informacje o przekształceniu sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W związku ze zmianą niektórych zasad prezentacji składników majątku trwałego oraz rozliczeń kontraktów długoterminowych dane dotyczące okresów poprzednich przekształcono w celu doprowadzenia do porównywalności. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanego sprawozdania zawiera dodatkowa nota nr Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Nie wystąpiły zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. strona 7

8 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównywalnych Nadrzędne zasady rachunkowości Asseco Poland S.A. stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjątkiem wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wyceniane są według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są zabezpieczane. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Jednostki Dominującej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez Jednostkę Dominującą spółek zależnych. Pod pojęciem kontroli rozumie się możliwość kierowania polityką operacyjną i finansową jednostki przez podmiot dominujący w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Jednostki zależne Nabyte w okresie sprawozdawczym spółki zależne, włączane są do skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli przez Spółkę Dominującą. Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli), aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zależnej wyceniane są w wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych wartości aktywów netto wyrażonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości godziwej aktywów netto. Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrachunkowego do dnia sprzedaży. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączane są wszelkie operacje finansowe pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski i straty dotyczące operacji gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Część kapitału własnego Grupy przypadająca kapitałowi mniejszościowemu wykazywana jest w odrębnej pozycji kapitału własnego. Wartość firmy Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współzależnej. Wartość ta podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana jest natychmiast w rachunku zysków i strat i nie podlega późniejszej korekcie. W przypadku zbycia podmiotu zależnego, stowarzyszonego lub współzależnego, przypadająca na zbywany udział wartość firmy podlega odpisaniu w rachunek zysków i strat. Ujemna wartość firmy Ujemną wartość firmy stanowi nadwyżka udziału w wartości godziwej nabytych identyfikowalnych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad ceną nabycia. Powstała w ten sposób ujemna wartość firmy odnoszona jest w rachunek zysków i strat roku obrachunkowego, w którym nastąpiło nabycie. Transakcje w walucie obcej w sprawozdaniach jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i polskich spółek zależnych jest złoty polski. Dokonane w walutach obcych transakcje przeliczane są na walutę polską według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji waluty funkcjonalnej. strona 8

9 Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczane są według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe, ujmowane są w przychodach bądź kosztach finansowych. Aktywa niepieniężne wyrażone w walucie obcej przeliczane są na dzień bilansowy według kursu, jaki obowiązuje na dzień dokonania transakcji. Aktywa i pasywa podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finansowych podmiotów zagranicznych przeliczane są według średniego ważonego kursu, jaki obowiązuje w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń odnoszone są na kapitał własny pod pozycją: kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane różnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat jako część zysku lub straty na sprzedaży. Wartość firmy i nabyte aktywa netto, skorygowane do ich wartości godziwej w związku z nabyciem jednostek zagranicznych, ujmowane są w aktywach i pasywach Grupy Kapitałowej i przeliczone na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień nabycia. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związane z nabyciem, budową lub kosztem wytworzenia odpowiedniego aktywu wymagającego długiego okresu czasu przygotowania do użytkowania powiększają wartość początkową danego składnika, przez okres jego przygotowania. Odnoszone na powiększenie wartości początkowej danego składnika koszty finansowania zewnętrznego pomniejszane są o uzyskane przychody, wynikające z tymczasowego zainwestowania środków przeznaczonych na wytworzenie tego składnika. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Informacje dotyczące segmentów działalności są prezentowane w dwóch formatach. Pierwszy segment, podstawowy dotyczy podziału działalności na: - działalność związaną z tworzeniem systemów informatycznych - działalność związaną z integracją systemów. W związku z dołączeniem do Grupy Kapitałowej słowackiej spółki Slovanet a.s., będącej operatorem telekomunikacyjnym, Grupa od I kwartału 2006 roku wydzieliła trzy segmenty branżowe: - oprogramowanie - integrację systemów - teleinformatykę. Druga forma prezentuje prowadzoną działalność gospodarczą w podziale na segmenty, jako rynki geograficzne, z których wyodrębniono: - rynek polski - rynek słowacki - pozostałe rynki europejskie. Wynik finansowy danego segmentu zawierają przychody i koszty bezpośrednio przypisane do danego segmentu oraz przychody i koszty przypisane pośrednio. Wyżej wymienione kwoty zawierają także transakcje wewnętrzne w ramach grupy kapitałowej, ustalone według ceny sprzedaży, zawierających narzut zysku. Z wykazanego zysku segmentów nie wyeliminowano udziału w zysku jaki przypada kapitałowi mniejszościowemu. Aktywa i zobowiązania danego segmentu zawierają składniki majątkowe i zobowiązania strona 9

10 przypisane bezpośrednio do danego segmentu oraz składniki majątkowe i zobowiązania przypisane metodą pośrednią. Wykazane aktywa pomniejszane są o odpisy aktualizujące. Aktywa i zobowiązania danego segmentu nie zawierają rozliczeń podatkowych. Nakłady kapitałowe danego segmentu zawierają ogólną kwotę kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym w celu nabycia aktywów segmentu (rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych), co do których istnieje oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez więcej niż jeden okres sprawozdawczy. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność w trakcie zaniechania Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej od ich wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy jest aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i robocizny oraz narzut kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są o uzasadnioną część kosztów finansowania zewnętrznego. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące: - Budynki i budowle 40 lat 2,5 % - Maszyny i urządzenia techniczne 5 do 12 lat 8% - 20% - Sprzęt komputerowy 3,3 lata 30% - Środki transportu 5 lat 20% - Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 10% - Wyposażenie i inne środki trwałe 5 do 10 lat 10% - 20% Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają umorzeniu. Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego wykazywane są w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Za okres użytkowania przyjęto przewidywany okres użytkowania lub okres zawartej umowy najmu, jeżeli okres ten jest krótszy. Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz korespondujących z nimi zobowiązań ustalane są w kwocie równej zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym odnoszone są na zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, nadwyżka będąca kosztami finansowymi obciąża w całości koszty finansowe okresu. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne nabyte od jednostek gospodarczych w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach oddzielnie od wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą. strona 10

11 Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu jako aktywa pod warunkiem spełnienia następujących warunków: - wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, - istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne, - koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone. Aktywowane koszty prac rozwojowych podlegają umorzeniu metodą liniową przez okres ich użytkowania. W przypadku braku możliwości odróżnienia nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe, całość poniesionych wydatków ujmowana jest jako koszt w okresie ich poniesienia. Koszty prac badawczych obciążają koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup wartości niematerialnych i prawnych są następujące: - Oprogramowanie 3-5 lat % - Licencje i prawa autorskie 3-5 lat % - Koszty prac rozwojowych 3-5 lat 20-33% - Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat 20% Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości firmy W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat. Odpisy aktualizujące wartość aktywów podlegających uprzedniemu przeszacowaniu, korygują kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwot ujętych w kapitale, a poniżej ceny nabycia odnoszone są w rachunek zysków i strat. Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny sprzedaży netto lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, wartość odzyskiwalna szacowana jest w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat za wyjątkiem kwot, uprzednio obniżających kapitał z aktualizacji wyceny, które korygują ten kapitał do wysokości dokonanych jego obniżeń. Inwestycje Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Spółka określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji. strona 11

12 Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane w dniu zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów. Zapasy Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jako metodę rozchodu zapasów Spółka przyjęła metodę szczegółowej identyfikacji. Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży. Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty zakończenia produkcji i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Kontrakty długoterminowe Przychody i koszty z kontraktu są ustalane według metody stopnia zaawansowania prac, o ile wynik można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych z realizacją umowy w planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy. Jeżeli wynik na kontrakcie długoterminowym nie może być ustalony wiarygodnie, to przychody ujmuje się do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne, koszty powinny być ujęte w rachunku zysków i strat okresu, w którym wystąpiły. Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą przychody z jej tytułu, przewidywana strata ujmowana jest w kosztach. Dotacje rządowe Dotacji państwowej nie ujmuje się aż do momentu, w którym istnieje uzasadnione przekonanie, że Spółka spełni warunki związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana. Dotacje państwowe prezentuje się jako przychody przyszłych okresów, które są w sposób racjonalny i systematyczny ujmowane jako przychody w poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować. Dotacje do aktywów podlegających amortyzacji są ujmowane jako przychód na przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych aktywów. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w rachunkach bieżących. Kredyty i pożyczki oprocentowane Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są jako inne zobowiązania finansowe. W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania. W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. strona 12

13 Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że objęte rezerwą koszty zostaną zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest praktycznie pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia).w przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie wywiera istotny wpływ na kwotę utworzonej rezerwy, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie, oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli wycena rezerwy została przeprowadzona z uwzględnieniem dyskontowania, wzrost rezerwy ujmowany jest w rachunku zysków i strat jako korekta odsetek. Leasing Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad używanych do własnych składników majątku. Jeżeli brak jest wiarygodnej pewności, że po zakończeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu ekonomicznej użyteczności. Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Świadczenia pracownicze Pracownicy zatrudnieni przez Spółkę są uprawnieni do świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia. Płatnikiem przyszłych świadczeń emerytalnych jest zarówno Spółka jak i odrębne fundusze emerytalne. Świadczenia związane z uiszczeniem określonych składek, które na rzecz pracowników przekazywane są do funduszy emerytalnych obciążają koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Różnica między zarachowanymi kosztami z tytułu świadczeń a wartością przekazanych składek do funduszy emerytalnych w danym okresie sprawozdawczym ujmowana jest w bilansie jako należności lub zobowiązania. Świadczenia emerytalne określone są jako zdyskontowana (uwzględniająca wartość pieniądza w czasie) wartość przyszłych zobowiązań emerytalnych. Spółka stosuje wycenę aktuarialną w celu ustalenia wartości bieżącej przyszłych zobowiązań oraz związanymi z nimi kosztami bieżącego zatrudnienia. Ponadto Spółka tworzy rezerwy na koszty z tytułu urlopów niewykorzystanych przez pracowników. Przychody Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Następujące kryteria obowiązują przy ustalaniu przychodów: Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. strona 13

14 Świadczenie usług Przychody z kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania prac o ile wynik na kontrakcie można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku umowy nie można określić w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Odsetki Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania ( z uwzględnieniem efektywnej rentowności danego aktywa). Dywidendy Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Przychody z tytułu najmu Przychody z tytułu najmu ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do trwających umów. Koszty działalności operacyjnej Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki. Podatek dochodowy Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ustalana jest w odniesieniu do wszystkich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jednostki. strona 14

15 Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku obejmuje dane finansowe Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej zależnych. W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto wyłączeniom podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach spółek zależnych oraz zyski lub straty nie zrealizowane w Grupie zawarte w skonsolidowanych aktywach. Konsolidacją objęto spółki zależne: - Asseco Slovakia a.s. zależne od niej: - SLNT a.s. - Slovanet a.s. - Softlab Trade Sp. Z o.o. - Softlab Sp. z o.o. - Wapro Sp. z o.o. - COMP Soft Sp. z o.o. (do roku) 12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Okres Średni kurs w okresie(1) Minimalny kurs w okresie(2) Maksymalny kurs w okresie(3) Kurs na ostatni dzień okresu ,8991 3,7565 4,1065 3,8312 (1) (2) (3) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Najniższy kurs w okresie tabele kursowe o numerach: 36/A/NBP/2006. Najwyższy kurs w okresie tabele kursowe o numerach: 122/A/NBP/ Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO Stan na ostatni dzień okresu Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO Pozycja bilansu PLN EURO PLN EURO Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8312 zł/euro. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8598 zł/euro. strona 15

16 Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu Pozycja rachunku zysków i strat PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk brutto na sprzedaży Zysk na sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk brutto Zysk netto Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres , przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/euro. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres , przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro. Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu Pozycja rachunku przepływów pieniężnych PLN EURO PLN EURO A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/-C) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres , przyjęto niżej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji F kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8598 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji G kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8312 zł/euro. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres , przyjęto niżej opisane kursy EURO: strona 16

17 do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji F kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 4,0790 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji G kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8598 zł/euro. 14. Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Od roku Grupa Kapitałowa stosuje zasady zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z powyższym, wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonym przez Grupę Kapitałową skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są z nimi zgodne. Sporządzono dnia: Rzeszów r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 17

18 III. SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 4, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 8, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 18

19 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 495 b) ujemne różnice kursowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 16 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa w tys. zł Liczba akcji w szt Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 21 49,31 36,29 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 21 49,15 W dniu 18 września 2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w sprawie emisji 50 tys. imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia jednej akcji serii D. Osobą uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Adam Góral. Sposób obliczenia średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w okresie : ( x 9/12 m-cy) + ( x 3/12 m-cy) = Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 19

20 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę - opłat leasingowych wynikających z podpisanych umów 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Dodatkowo umowa inwestycyjna z dnia roku podpisana pomiędzy Asseco Poland S.A. i pozostałymi udziałowcami Wapro Sp. zo.o. zawiera zobowiązanie warunkowe Asseco Poland S.A. zobowiązujące spółkę do nabycia pozostałych udziałów Wapro Sp. z o.o. w przypadku, gdy pozostali wspólnicy lub którykolwiek z nich wyrazi w okresie od dnia roku do roku wolę zbycia posiadanych udziałów. Ustalenie ceny nabycia powyższych udziałów nie jest możliwe ze względu na uzależnienie jej od wyników finansowych Wapro Sp.z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. w dniu 18 września 2006 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie emisji (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia, za jeden warrant subskrypcyjny, jednej akcji serii D oraz uchwałę nr 2 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Osobą uprawiona do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Adam Góral. Posiadacz warrantów subskrypcyjnych będzie mógł zrealizować prawo do objęcia akcji serii D w terminie do 31 grudnia 2009 r. począwszy od dnia 31 marca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia sesji na GPW z ostatnich 3 miesięcy kończących się w dniu 15 września 2006 r. i pomniejszonej o 20%. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w 2 ust. 3 niniejszej uchwały, wygasają z upływem tego terminu. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przenoszenia przez osobę uprawnioną na instytucje finansową wskazaną przez Spółkę oraz ich przejścia na spadkobierców osoby uprawnionej w drodze dziedziczenia. Przeniesienie warrantów subskrypcyjnych na instytucję finansową, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie możliwe, począwszy od dnia 31 marca 2007 r. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 2 października 2006 roku, sygn. KRS/013155/06/949. strona 20

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Opis łączących się Spółek

Opis łączących się Spółek ., 1. 2. z z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w sprawozdaniu są podane w tysiącach złotych. A. Firma, forma prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru nastąpił w dniu 31.12.2002 r. pod numerem KRS: 0000145478.

Wpis do rejestru nastąpił w dniu 31.12.2002 r. pod numerem KRS: 0000145478. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane jednostki: Nazwa: Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A., Siedziba: 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki. Sprawozdanie finansowe HYPERION S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Kolista 25 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.Kruk S.A. za okres 01.01.2008 do 30.06.2008 Poznań, dn. 19 września 2008 roku A. INFORMACJA DODATKOWA O PRZYJĘTYCH ZASADACH ( POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ). 1.1 nazwa i siedziba : W.Kruk

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo