Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco. za okres 01.01.2006 31.12.2006"

Transkrypt

1 Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco za okres sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Kwiecień 2007

2 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)...5 III. SKONSOLIDOWANY BILANS IV. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT V. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM...23 VI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH VII. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA) VIII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ strona 2

3 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Oświadczenie Kierownictwa dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASSECO za rok 2006 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Zgodnie z naszym najgłębszym przekonaniem i wiedzą oświadczamy, co następuje: 1. Kierownictwo nie pominęło żadnych informacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Wszystkie operacje dotyczące badanego okresu zostały kompletnie ujęte w księgach Grupy Kapitałowej, 2. Nie wystąpiły żadne nieprawidłowości w zakresie postępowania kierownictwa lub pracowników sprawujących ważne funkcje w systemie księgowości i kontroli wewnętrznej Spółki, które mogłyby mieć istotny wpływ na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 3. Podmiot uprawniony do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, 4. Udostępniliśmy podmiotowi dokonującemu badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania wszystkie protokoły ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Jednostki Dominującej, które miały miejsce w badanym okresie oraz do dnia podpisania niniejszego oświadczenia, 5. Ujawniliśmy wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, 6. Ujawniliśmy podmiotowi dokonującemu badania wszystkie warunki zawartych umów sprzedaży, kredytów i pożyczek. Umowy te obejmują całość porozumień i nie mają żadnych uzupełnień w postaci innych umów zawartych w formie pisemnej lub ustnej, 7. Ujawniliśmy Państwu wszystkie umowy leasingu oraz inne o podobnym charakterze, na podstawie których Grupa przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, 8. Aktywa zostały wycenione w sposób prawidłowy i zgodnie z ustaleniami w Polityce Rachunkowości. Zasoby majątkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu są przez Grupę kontrolowane, posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości spowodują wpływ do Grupy korzyści ekonomicznych. Utworzone zostały wszystkie rezerwy niezbędne do wykazania ich w wartościach realnych, 9. Stosowane stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych odpowiadają, w naszej ocenie, stawkom określonym zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych składników majątkowych, 10. Zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu zostały przez nas ustalone. Zapasy wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są pełnowartościowe i przydatne do dalszej działalności. Zapasy wyceniliśmy w kwocie nie przekraczającej wartości netto ich sprzedaży. Nie posiadamy planów zmiany profilu działalności jednostki, które mogłyby spowodować obniżenie wartości zapasów, 11. Jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich wykazanych przez nas składników aktywów. Grupa posiada nieograniczone prawa do dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi. Żaden strona 3

4 składnik majątku nie jest przedmiotem zastawu lub innych obciążeń, poza tymi, które zostały wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 12. Wykazaliśmy w skonsolidowanym sprawozdaniu wszystkie zobowiązania bieżące i warunkowe, w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania wykazaliśmy wszystkie gwarancje udzielone osobom trzecim. Zostały utworzone rezerwy na wszystkie pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku, 13. Utworzono adekwatne rezerwy na wszystkie bieżące i odroczone podatki od dochodów Grupy, w tym kwoty zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych, 14. Na Grupie nie ciążą żadne zobowiązania w formie gwarancji ustnych i pisemnych, ani innego typu zobowiązania, które nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 15. Nie występują sprawy sądowe w toku postępowania zarówno z powództwa Grupy jak i przeciwko niej, a także sprawy przygotowane do postępowania sądowego oraz znajdujące się w postępowaniu egzekucyjnym, układowym, ugodowym, upadłościowym oraz stwierdzone orzeczeniami sądu a nie skierowane do egzekucji inne aniżeli ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Nie spodziewamy się powstania innych roszczeń w związku z prowadzonymi sporami mogących stwarzać dla Grupy materialne ryzyko, 16. Nie są nam znane powody zaniechania działalności Jednostki Dominującej. Jednakże w związku z rejestracją w dniu roku przez sąd rejestrowy połączenia Asseco Poland S.A. i Softbank S.A., działalność Spółki w roku następnym po badanym będzie kontynuowana przez spółkę przejmującą o nazwie Asseco Poland S.A., 17. Kierownictwo nie ma żadnych planów ani zamierzeń, które mogłyby istotnie zmienić wartość księgową lub klasyfikację aktywów i pasywów wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 18. Od daty zamykającej okres obrachunkowy do daty podpisania przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie zaszły żadne okoliczności mogące w istotny sposób zaważyć na sytuacji finansowej Grupy, poza wskazanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, 19. Nie występują żadne formalne lub nieformalne kompensaty na naszych środkach pieniężnych lub inwestycji, a oprócz ujawnionych w dodatkowych notach objaśniających nie mamy innych linii kredytowych, 20. Nie występują inne niż wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym umowy i opcje odkupu akcji własnych, jak też kapitał akcyjny zarezerwowany na opcje, warranty, konwersje i inne zobowiązania. Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 4

5 II. INFORMACJA DODATKOWA IIA. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Firma, forma prawna i przedmiot działalności Dane Jednostki Dominującej: Nazwa: Asseco Poland S.A., Siedziba: Rzeszów, Al. Armii Krajowej 80, Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność w zakresie oprogramowania PKD 7222Z, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru nastąpił w dniu r. pod numerem KRS: Na dzień roku członkami Zarządu Jednostki Dominującej byli: - Adam Góral Prezes Zarządu - Adam Rusinek Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu - Renata Bojdo - Marek Panek W dniu roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Krzysztofa Jagielskiego z funkcji Członka Zarządu. Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej był następujący: - Adam Noga Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przemysław Sęczkowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Ewa Góral-Maciąg Sekretarz Rady Nadzorczej - Zbigniew Góral Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Maczkowski Członek Rady Nadzorczej 2. Informacje o Grupie Kapitałowej Asseco Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej na dzień roku spółka siedziba przedmiot działalności organ prowadzący rejestr Asseco Slovakia a.s Bratysława Słowacja doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 2024/B SLNT a.s. Bratysława Słowacja handel detaliczny i hurtowy, działalność reklamowa i zautomatyzowane przetwarzanie danych Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 3711/B Slovanet a.s. Bratysława Słowacja dostawa usług internetowych, telefonii internetowe, usługi IP VPN Sąd Powiatowy Bratysława I, Dział SA, Wkładka 2103/B Softlab Sp. z o.o. Warszawa doradztwo w zakresie oprogramowania i pozostała Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS Softlab Trade Sp. z o.o. Warszawa doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS Wapro Sp. z o.o. Warszawa działalność edycyjna w zakresie oprogramowania i pozostała Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS strona 5

6 spółka numer KRS udział w kapitale udział w głosach charakter powiązania Asseco Slovakia a.s. 2024/B 41,67% 41,67% zależna bezpośrednio SLNT a.s. 3711/B 51,00% 51,00% zależna pośrednio Slovanet a.s. 2103/B 100% 100% zależna pośrednio Softlab Sp. z o.o ,23% 96,23% zależna bezpośrednio Softlab Trade Sp. z o.o ,07% 96,07% zależna bezpośrednio Wapro Sp. z o.o ,00% 70,00% zależna bezpośrednio W 2006 roku zmianie uległ skład Grupy Kapitałowej. W styczniu 2006 roku Asseco Poland S.A. nabyła od dotychczasowych udziałowców udziały następujących spółek: Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i Wapro Sp. z o.o. Z dniem roku została przyłączona do Asseco Poland S.A. dotychczasowa spółka zależna ABAS S.A. Na dzień połączenia Jednostka Dominująca posiadała 100% akcji powyższej spółki. Ponadto w dniu roku Jednostka Dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich 403 tys. szt. udziałów COMPSoft Sp. z o.o. stanowiących 65% kapitału Spółki. W dniu roku Zarząd Asseco Poland SA powziął informację o wypełnieniu się warunków, w związku z powyższym zawarta umowa stała się prawnie skuteczna. We wrześniu 2006 roku spółka Asseco Slovakia przeprowadziła publiczną emisję akcji. W wyniku emisji udział Asseco Poland w kapitale i głosach zmalał do 41,67%. Zmiany nastąpiły także w Grupie Asseco Slovakia, w okresie sprawozdawczym spółka zależna SLNT a.s nabyła 100% akcji spółki Slovanet a.s. Wszystkie z wyżej wymienionych spółek zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Struktura Grupy Kapitałowej Asseco na dzień roku Asseco Poland S.A. Asseco Slovakia a.s. Softlab Sp. z o.o. Softlab Trade Wapro Sp. z o.o. 41,67/41,67 96,23/96,23 96,07/96,07 70/70 SLNT a.s. 51/51 Slovanet a.s. 100/100 strona 6

7 3. Wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Asseco. 4. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz Jednostek Powiązanych W dniu roku doszło do połączenia spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. Szczegółowe informacje opisano w Dodatkowych notach objaśniających w pkt 13. Czas trwania pozostałych Jednostek Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 5. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są dane finansowe za okres sprawozdawczy od roku do roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres od roku do roku. Dane bilansowe zaprezentowane zostały w odniesieniu do następujących okresów: roku oraz Informacja o wewnętrznych jednostkach organizacyjnych W skład Grupy Kapitałowej nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Asseco Poland S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 7. Informacje o połączeniu Jednostek W dniu roku, decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ABAS S.A., będąca jednostką zależną, została przyłączona do Asseco Poland S.A. W dniu roku nastąpiło połączenie Spółki Asseco Poland z dotychczasową spółką zależną Epsilio S.A. Szczegółowe informacje związane z połączeniem obu Spółek opisano w Dodatkowych notach objaśniających w pkt Informacje o kontynuacji działalności gospodarczej Jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą w spółce przejmującej po połączeniu Asseco Poland S.A. i Softbank S.A oraz kontynuacji działalności przez jednostki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę Dominującą oraz Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. 9. Informacje o przekształceniu sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W związku ze zmianą niektórych zasad prezentacji składników majątku trwałego oraz rozliczeń kontraktów długoterminowych dane dotyczące okresów poprzednich przekształcono w celu doprowadzenia do porównywalności. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanego sprawozdania zawiera dodatkowa nota nr Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Nie wystąpiły zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. strona 7

8 11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanych danych porównywalnych Nadrzędne zasady rachunkowości Asseco Poland S.A. stosuje nadrzędne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia, z wyjątkiem wyceny aktywów finansowych oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zgodnie z zasadami MSSF wyceniane są według wartości godziwej. Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i pasywów jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i pasywa są zabezpieczane. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Jednostki Dominującej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania kontrolowanych przez Jednostkę Dominującą spółek zależnych. Pod pojęciem kontroli rozumie się możliwość kierowania polityką operacyjną i finansową jednostki przez podmiot dominujący w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Jednostki zależne Nabyte w okresie sprawozdawczym spółki zależne, włączane są do skonsolidowanego sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli przez Spółkę Dominującą. Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli), aktywa, pasywa i zobowiązania warunkowe spółki zależnej wyceniane są w wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych wartości aktywów netto wyrażonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości godziwej aktywów netto. Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrachunkowego do dnia sprzedaży. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyłączane są wszelkie operacje finansowe pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski i straty dotyczące operacji gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Część kapitału własnego Grupy przypadająca kapitałowi mniejszościowemu wykazywana jest w odrębnej pozycji kapitału własnego. Wartość firmy Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współzależnej. Wartość ta podlega corocznym testom na utratę wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości ujmowana jest natychmiast w rachunku zysków i strat i nie podlega późniejszej korekcie. W przypadku zbycia podmiotu zależnego, stowarzyszonego lub współzależnego, przypadająca na zbywany udział wartość firmy podlega odpisaniu w rachunek zysków i strat. Ujemna wartość firmy Ujemną wartość firmy stanowi nadwyżka udziału w wartości godziwej nabytych identyfikowalnych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad ceną nabycia. Powstała w ten sposób ujemna wartość firmy odnoszona jest w rachunek zysków i strat roku obrachunkowego, w którym nastąpiło nabycie. Transakcje w walucie obcej w sprawozdaniach jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji Jednostki Dominującej i polskich spółek zależnych jest złoty polski. Dokonane w walutach obcych transakcje przeliczane są na walutę polską według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji waluty funkcjonalnej. strona 8

9 Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczane są według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe, ujmowane są w przychodach bądź kosztach finansowych. Aktywa niepieniężne wyrażone w walucie obcej przeliczane są na dzień bilansowy według kursu, jaki obowiązuje na dzień dokonania transakcji. Aktywa i pasywa podmiotów zagranicznych wyrażone w walucie obcej przeliczane są na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty ujęte w sprawozdaniach finansowych podmiotów zagranicznych przeliczane są według średniego ważonego kursu, jaki obowiązuje w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające z odmiennych zasad przeliczeń odnoszone są na kapitał własny pod pozycją: kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane różnice kursowe są ujmowane w rachunku zysków i strat jako część zysku lub straty na sprzedaży. Wartość firmy i nabyte aktywa netto, skorygowane do ich wartości godziwej w związku z nabyciem jednostek zagranicznych, ujmowane są w aktywach i pasywach Grupy Kapitałowej i przeliczone na walutę sprawozdawczą według kursu obowiązującego na dzień nabycia. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego, bezpośrednio związane z nabyciem, budową lub kosztem wytworzenia odpowiedniego aktywu wymagającego długiego okresu czasu przygotowania do użytkowania powiększają wartość początkową danego składnika, przez okres jego przygotowania. Odnoszone na powiększenie wartości początkowej danego składnika koszty finansowania zewnętrznego pomniejszane są o uzyskane przychody, wynikające z tymczasowego zainwestowania środków przeznaczonych na wytworzenie tego składnika. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Informacje dotyczące segmentów działalności są prezentowane w dwóch formatach. Pierwszy segment, podstawowy dotyczy podziału działalności na: - działalność związaną z tworzeniem systemów informatycznych - działalność związaną z integracją systemów. W związku z dołączeniem do Grupy Kapitałowej słowackiej spółki Slovanet a.s., będącej operatorem telekomunikacyjnym, Grupa od I kwartału 2006 roku wydzieliła trzy segmenty branżowe: - oprogramowanie - integrację systemów - teleinformatykę. Druga forma prezentuje prowadzoną działalność gospodarczą w podziale na segmenty, jako rynki geograficzne, z których wyodrębniono: - rynek polski - rynek słowacki - pozostałe rynki europejskie. Wynik finansowy danego segmentu zawierają przychody i koszty bezpośrednio przypisane do danego segmentu oraz przychody i koszty przypisane pośrednio. Wyżej wymienione kwoty zawierają także transakcje wewnętrzne w ramach grupy kapitałowej, ustalone według ceny sprzedaży, zawierających narzut zysku. Z wykazanego zysku segmentów nie wyeliminowano udziału w zysku jaki przypada kapitałowi mniejszościowemu. Aktywa i zobowiązania danego segmentu zawierają składniki majątkowe i zobowiązania strona 9

10 przypisane bezpośrednio do danego segmentu oraz składniki majątkowe i zobowiązania przypisane metodą pośrednią. Wykazane aktywa pomniejszane są o odpisy aktualizujące. Aktywa i zobowiązania danego segmentu nie zawierają rozliczeń podatkowych. Nakłady kapitałowe danego segmentu zawierają ogólną kwotę kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym w celu nabycia aktywów segmentu (rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych), co do których istnieje oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez więcej niż jeden okres sprawozdawczy. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność w trakcie zaniechania Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej od ich wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy jest aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich zakwalifikowania a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość składników majątkowych wytworzonych we własnym zakresie zawiera koszty materiałów i robocizny oraz narzut kosztów pośrednich. Koszty wytworzenia składników majątkowych powiększane są o uzasadnioną część kosztów finansowania zewnętrznego. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, według przewidywanego okresu użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są następujące: - Budynki i budowle 40 lat 2,5 % - Maszyny i urządzenia techniczne 5 do 12 lat 8% - 20% - Sprzęt komputerowy 3,3 lata 30% - Środki transportu 5 lat 20% - Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 10% - Wyposażenie i inne środki trwałe 5 do 10 lat 10% - 20% Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają umorzeniu. Koszty remontu i modernizacji nie zwiększające początkowej wartości użytkowej danego składnika majątku trwałego, obciążają koszty okresu, w którym zostały one poniesione. Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego wykazywane są w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Za okres użytkowania przyjęto przewidywany okres użytkowania lub okres zawartej umowy najmu, jeżeli okres ten jest krótszy. Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz korespondujących z nimi zobowiązań ustalane są w kwocie równej zdyskontowanej wartości przyszłych opłat leasingowych. Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym odnoszone są na zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, nadwyżka będąca kosztami finansowymi obciąża w całości koszty finansowe okresu. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne nabyte od jednostek gospodarczych w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane według ceny nabycia. Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej ujmowane są w aktywach oddzielnie od wartości firmy, jeśli przy początkowym ujęciu można wiarygodnie ustalić ich wartość godziwą. strona 10

11 Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie dotyczą prac rozwojowych i podlegają wykazaniu jako aktywa pod warunkiem spełnienia następujących warunków: - wytworzone aktywa są możliwe do zidentyfikowania, - istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzone aktywa przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne, - koszty prac rozwojowych mogą być wiarygodnie zmierzone. Aktywowane koszty prac rozwojowych podlegają umorzeniu metodą liniową przez okres ich użytkowania. W przypadku braku możliwości odróżnienia nakładów na prace badawcze i prace rozwojowe, całość poniesionych wydatków ujmowana jest jako koszt w okresie ich poniesienia. Koszty prac badawczych obciążają koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup wartości niematerialnych i prawnych są następujące: - Oprogramowanie 3-5 lat % - Licencje i prawa autorskie 3-5 lat % - Koszty prac rozwojowych 3-5 lat 20-33% - Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5 lat 20% Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem wartości firmy W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą i odnoszone są w rachunek zysków i strat. Odpisy aktualizujące wartość aktywów podlegających uprzedniemu przeszacowaniu, korygują kapitał z aktualizacji wyceny do wysokości kwot ujętych w kapitale, a poniżej ceny nabycia odnoszone są w rachunek zysków i strat. Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny sprzedaży netto lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, wartość odzyskiwalna szacowana jest w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat za wyjątkiem kwot, uprzednio obniżających kapitał z aktualizacji wyceny, które korygują ten kapitał do wysokości dokonanych jego obniżeń. Inwestycje Spółka zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Spółka określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z nabyciem inwestycji. strona 11

12 Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane w dniu zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów. Zapasy Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia (kosztu wytworzenia) lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jako metodę rozchodu zapasów Spółka przyjęła metodę szczegółowej identyfikacji. Jeżeli cena nabycia lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży. Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty zakończenia produkcji i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Kontrakty długoterminowe Przychody i koszty z kontraktu są ustalane według metody stopnia zaawansowania prac, o ile wynik można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac mierzony jest jako udział kosztów poniesionych związanych z realizacją umowy w planowanych całkowitych kosztach realizacji umowy. Jeżeli wynik na kontrakcie długoterminowym nie może być ustalony wiarygodnie, to przychody ujmuje się do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne, koszty powinny być ujęte w rachunku zysków i strat okresu, w którym wystąpiły. Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą przychody z jej tytułu, przewidywana strata ujmowana jest w kosztach. Dotacje rządowe Dotacji państwowej nie ujmuje się aż do momentu, w którym istnieje uzasadnione przekonanie, że Spółka spełni warunki związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana. Dotacje państwowe prezentuje się jako przychody przyszłych okresów, które są w sposób racjonalny i systematyczny ujmowane jako przychody w poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować. Dotacje do aktywów podlegających amortyzacji są ujmowane jako przychód na przestrzeni okresów proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych aktywów. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o nie spłacone kredyty w rachunkach bieżących. Kredyty i pożyczki oprocentowane Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są jako inne zobowiązania finansowe. W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania. W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące zamortyzowanej ceny nabycia oraz skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości. strona 12

13 Rezerwy Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli istnieje wiarygodne oczekiwanie, że objęte rezerwą koszty zostaną zwrócone, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest praktycznie pewne, że zwrot ten nastąpi (np. na mocy zawartej umowy ubezpieczenia).w przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie wywiera istotny wpływ na kwotę utworzonej rezerwy, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie, oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli wycena rezerwy została przeprowadzona z uwzględnieniem dyskontowania, wzrost rezerwy ujmowany jest w rachunku zysków i strat jako korekta odsetek. Leasing Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad używanych do własnych składników majątku. Jeżeli brak jest wiarygodnej pewności, że po zakończeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu ekonomicznej użyteczności. Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Świadczenia pracownicze Pracownicy zatrudnieni przez Spółkę są uprawnieni do świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia. Płatnikiem przyszłych świadczeń emerytalnych jest zarówno Spółka jak i odrębne fundusze emerytalne. Świadczenia związane z uiszczeniem określonych składek, które na rzecz pracowników przekazywane są do funduszy emerytalnych obciążają koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą. Różnica między zarachowanymi kosztami z tytułu świadczeń a wartością przekazanych składek do funduszy emerytalnych w danym okresie sprawozdawczym ujmowana jest w bilansie jako należności lub zobowiązania. Świadczenia emerytalne określone są jako zdyskontowana (uwzględniająca wartość pieniądza w czasie) wartość przyszłych zobowiązań emerytalnych. Spółka stosuje wycenę aktuarialną w celu ustalenia wartości bieżącej przyszłych zobowiązań oraz związanymi z nimi kosztami bieżącego zatrudnienia. Ponadto Spółka tworzy rezerwy na koszty z tytułu urlopów niewykorzystanych przez pracowników. Przychody Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Następujące kryteria obowiązują przy ustalaniu przychodów: Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. strona 13

14 Świadczenie usług Przychody z kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania prac o ile wynik na kontrakcie można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku umowy nie można określić w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Odsetki Przychody z odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania ( z uwzględnieniem efektywnej rentowności danego aktywa). Dywidendy Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Przychody z tytułu najmu Przychody z tytułu najmu ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w stosunku do trwających umów. Koszty działalności operacyjnej Koszty sprzedanych produktów, usług oraz towarów ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych w koszcie wytworzenia lub cenach nabycia. Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki. Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania, a w szczególności: koszty zarządu oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki. Podatek dochodowy Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ustalana jest w odniesieniu do wszystkich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach sprawozdawczych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywana jest w rachunku zysków i strat z wyjątkiem sytuacji, kiedy skutki finansowe zdarzeń powodujących powstanie lub rozwiązywanie podatku odroczonego ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym jednostki. strona 14

15 Stosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku obejmuje dane finansowe Jednostki Dominującej oraz jednostek od niej zależnych. W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń w zakresie wzajemnych należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją. Ponadto wyłączeniom podlegały wartość posiadanych udziałów przez Jednostkę Dominującą w kapitałach spółek zależnych oraz zyski lub straty nie zrealizowane w Grupie zawarte w skonsolidowanych aktywach. Konsolidacją objęto spółki zależne: - Asseco Slovakia a.s. zależne od niej: - SLNT a.s. - Slovanet a.s. - Softlab Trade Sp. Z o.o. - Softlab Sp. z o.o. - Wapro Sp. z o.o. - COMP Soft Sp. z o.o. (do roku) 12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Okres Średni kurs w okresie(1) Minimalny kurs w okresie(2) Maksymalny kurs w okresie(3) Kurs na ostatni dzień okresu ,8991 3,7565 4,1065 3,8312 (1) (2) (3) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Najniższy kurs w okresie tabele kursowe o numerach: 36/A/NBP/2006. Najwyższy kurs w okresie tabele kursowe o numerach: 122/A/NBP/ Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO Stan na ostatni dzień okresu Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu w przeliczeniu na EURO Pozycja bilansu PLN EURO PLN EURO Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8312 zł/euro. Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8598 zł/euro. strona 15

16 Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu Pozycja rachunku zysków i strat PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk brutto na sprzedaży Zysk na sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk brutto Zysk netto Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres , przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/euro. Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres , przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro. Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO Stan na ostatni dzień okresu Pozycja rachunku przepływów pieniężnych PLN EURO PLN EURO A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/-C) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres , przyjęto niżej opisane kursy EURO: do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8991 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji F kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8598 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji G kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8312 zł/euro. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres , przyjęto niżej opisane kursy EURO: strona 16

17 do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0233 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji F kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 4,0790 zł/euro, do obliczenia danych z pozycji G kurs ustalony przez NBP na dzień roku, tj. kurs 3,8598 zł/euro. 14. Wskazanie istotnych różnic pomiędzy danymi finansowymi prezentowanego sprawozdania a analogicznymi danymi przedstawionymi według zasad wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Od roku Grupa Kapitałowa stosuje zasady zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z powyższym, wartości aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego wykazane w sporządzonym przez Grupę Kapitałową skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są z nimi zgodne. Sporządzono dnia: Rzeszów r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 17

18 III. SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 4, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 8, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 18

19 P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 495 b) ujemne różnice kursowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 16 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa w tys. zł Liczba akcji w szt Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 21 49,31 36,29 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 21 49,15 W dniu 18 września 2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej podjęło uchwałę w sprawie emisji 50 tys. imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia jednej akcji serii D. Osobą uprawnioną do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Adam Góral. Sposób obliczenia średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych w okresie : ( x 9/12 m-cy) + ( x 3/12 m-cy) = Rzeszów, dnia r. Adam Góral Prezes Zarządu Przemysław Borzestowski Piotr Jeleński Marek Panek Zbigniew Pomianek Adam Rusinek Przemysław Sęczkowski Robert Smułkowski Danuta Stec Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych strona 19

20 POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę - opłat leasingowych wynikających z podpisanych umów 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Dodatkowo umowa inwestycyjna z dnia roku podpisana pomiędzy Asseco Poland S.A. i pozostałymi udziałowcami Wapro Sp. zo.o. zawiera zobowiązanie warunkowe Asseco Poland S.A. zobowiązujące spółkę do nabycia pozostałych udziałów Wapro Sp. z o.o. w przypadku, gdy pozostali wspólnicy lub którykolwiek z nich wyrazi w okresie od dnia roku do roku wolę zbycia posiadanych udziałów. Ustalenie ceny nabycia powyższych udziałów nie jest możliwe ze względu na uzależnienie jej od wyników finansowych Wapro Sp.z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. w dniu 18 września 2006 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie emisji (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia, za jeden warrant subskrypcyjny, jednej akcji serii D oraz uchwałę nr 2 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Osobą uprawiona do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Pan Adam Góral. Posiadacz warrantów subskrypcyjnych będzie mógł zrealizować prawo do objęcia akcji serii D w terminie do 31 grudnia 2009 r. począwszy od dnia 31 marca 2007 r. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa średniej arytmetycznej z kursów zamknięcia sesji na GPW z ostatnich 3 miesięcy kończących się w dniu 15 września 2006 r. i pomniejszonej o 20%. Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w 2 ust. 3 niniejszej uchwały, wygasają z upływem tego terminu. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przenoszenia przez osobę uprawnioną na instytucje finansową wskazaną przez Spółkę oraz ich przejścia na spadkobierców osoby uprawnionej w drodze dziedziczenia. Przeniesienie warrantów subskrypcyjnych na instytucję finansową, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie możliwe, począwszy od dnia 31 marca 2007 r. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 2 października 2006 roku, sygn. KRS/013155/06/949. strona 20

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ŁÓDŹ, 20 KWIETNIA 2011 ROKU Spis treści: ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010... 1 Spis treści:... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2010 rok Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...6 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEŻELI JEST

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo