LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1

2 1. PSYCHOLOGIA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie po każdym semestrze, egzamin po II semestrze Treści nauczania: Psychologiczne koncepcje czlowieka: teoria rozwoju człowieka i ich wpływ na praktykę szkolną. Interpretacja zachowań ucznia, techniki poznania ucznia. Kontekst psychologiczny w projektowaniu procesów edukacyjnych. Podstawowe zagadnienia dotyczace psychologii ogólnej: stadia rozwojowe a zadania edukacyjne możliwości kontroli czynników wpływających na rozwój człowieka, plany rozwojowe uczniów, działania w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Psychologia procesów decyzyjnych w pracy nauczyciela. Współczesne teorie funkcjonowania umysłu. Procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia. Mechanizmy uczenia się a metody i strategie nauczania. Przystosowanie emocjonalnospołeczne w grupie, w różnych relacjach edukacyjnych. Zasady komunikacji społecznej Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Wpływ sposobów przetwarzania informacji na przebieg czynności, emocje-poznanie; współczesne koncepcje wyjaśniające zachowania inteligentne. Psychologia społeczna. Psychopatologia a procesy umożliwiające zmianę. Współczesne podejścia badawcze w zakresie psychopatologii: profilaktyka i terapia. Ocenianie i ewaluacja. Psychologia różnic indywidualnych a praktyka. Ocenianie a kształtowanie umiejętności uczenia się. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specyficzne problemy uczniów na danym poziomie nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Wskazówki metodyczne: wykłady obejmują problematykę psychologii ogólnej i społecznej, kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy w zawodzie nauczycielskim. Zwraca się szczególną uwagę na mechanizmy procesów poznawczych, motywacje i emocje, ergonomię i stosunki interpersonalne, umiejętność prowadzenia rozmowy, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, wpływy społeczne, wiedzę o agresji, stereotypach i uprzedzeniach. Wykaz literatury: 1 Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna : serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, cop. 1997Bańka Augustyn : Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa : Scholar, cop s. (Wykłady z Psychologii ; t. 9) 2

3 2 Kozielecki Józef : Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd Warszawa: "Żak", Mika Stanisław : Psychologia społeczna. Wyd Warszawa: PWN, Mika Stanisław : Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: "Żak", Przetacznik - Gierowska Maria, Tyszkowa Maria: Psychologia rozwoju człowieka. T. 1, Zagadnienia ogólne. Wyd Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Przetacznikowa Maria, Makiełło-Jarża Grażyna: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Przetacznikowa Maria, Makiełło-Jarża Grażyna: Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Reber Arthur S., Janasiewicz-Kruszyńska Barbara [i in.]: Słownik psychologii. Warszawa: "Scholar", Sherborne Weronika : Ruch rozwijający dla dzieci. Wyd Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Strelau Jan, Jurkowski Andrzej, Putkiewicz Zygmunt: Podstawy psychologii dla nauczycieli. Wyd Warszawa: PWN, Zalewski Zbigniew: Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Warszawa 1998: Żak Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: foliogramy, kasety, pomoce multimedialne 3

4 2. PEDAGOGIKA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie po każdym semestrze, egzamin po II semestrze Treści nauczania: Środowiska wychowawcze. (Uwarunkowania, sytuacja wyjściowa i działania projektowe w edukacji. Myśl pedagogiczna i współczesne nauki pedagogiczne. Międzynarodowy wymiar edukacji. Polityczne uwarunkowania edukacji szkolnej. Koncepcje szkoły. Szkoła jako instytucja społeczna i wychowawcza. ) Asertywność a wychowanie. (Uczeń jego potrzeby i zainteresowania. Diagnozowanie sytuacji wyjściowej uczeń i jego środowisko. Projektowanie działań edukacyjnych.) Dobór, konstruowanie, modyfikowanie programów nauczania.( Ocenianie i ewaluacja. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów. Badanie i modyfikowanie czynników wyznaczających osiągnięcia uczniów. Instytucje diagnozowania osiągnięć uczniów. Współdziałanie nauczyciela, uczniów, rodziców oraz szkoły z instytucjami pomocy pedagogicznej. Rodzaje czynników warunkujących zmianę pedagogiczną związanych z uczniem, nauczycielem i szkołą. Ocenianie w kontekście sytuacji pozaszkolnych, w jakich znajduje się i może się znajdować uczeń. ) Psychologia humanistyczna a wychowanie. Realizacja. Teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej. Kierowanie procesem kształcenia i wychowania (kierowanie klasą szkolną, style i strategie kształcenia, klasa szkolna jako środowisko uczenia się i wychowania). Materialne warunki nauczania i uczenia się w klasie szkolnej. Typowe problemy wychowawcze współczesnych szkół agresja, uzależnienia, demokratyzacja. Podmiotowe czynniki interweniujące w proces kształcenia i wychowania (praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, modyfikowanie czynników środowiskowych, indywidualizacja). Środowisko społeczne ucznia. Tworzenie klimatu wychowawczego w szkole. Współpraca z rodzicami. Praca z grupą rówieśniczą. Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacji. Instytucje upowszechniania kultury - współpraca ze szkołą. Wychowawcza praca szkoły poza szkołą. Rola zawodowa nauczyciela. Badania stosowane w praktyce pedagogicznej (Badanie własnej praktyki oraz poddawanie jej krytyce przez własne publikacje. Tworzenie własnych koncepcji pedagogicznych na podstawie krytycznej refleksji nad aktualnym stanem wiedzy. Tworzenie projektów i planów własnego rozwoju zawodowego. Jakość pracy szkoły i jej mierzenie. Podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły). Wskazówki metodyczne: Wykłady zapewniają przygotowanie teoretyczne przyszłych nauczycieli do tworzenia i realizowania skutecznego programu wychowawczego szkoły. 4

5 Wykaz literatury: 1 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: "Żak", Homplewicz Janusz : Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kunowski Stefan : Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydaw. Salezjańskie, Kwieciński Zbigniew : Socjopatologia edukacji. [Wyd. 2 popr.]. - Olecko: "Trans Humana", Pedagogika : podręcznik akademicki. 1. Z. Kwieciński B. Śliwierski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Pedagogika : podręcznik akademicki. 2. Z. Kwieciński B. Śliwierski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. T. 2. Wyd Warszawa: PWN, Pedagogika. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie. Wyd. 2 rozsz. i popr.. - Warszawa: "Żak", Pytka Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. [Wyd. 4 zm. i rozszerz.]. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Studia z dziejów edukacji. [Wyd. 2]. - Warszawa: "Żak", 1994 Sygn Cz (Hist. Wych. 308), , Więckowski Ryszard : Pedagogika wczesnoszkolna. Wyd. 3 popr., uzup. i zaktual.. - Warszawa: WSiP, Wprowadzenie do pedagogiki : wybór tekstów. [Wyd. 2 zm. i popr.]. - Kraków: "Impuls" Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: foliogramy, kasety, pomoce multimedialne 5

6 3. DYDAKTYKA PRZEDMIOTOWA Forma zajęć: wykład i ćwiczenia Czas realizacji: 150 godzin Usytuowanie w siatce: II, III i IV semestr Forma zaliczenia: egzamin po III i IV semestrze Treści nauczania: Teoretyczna i praktyczna wiedza o procesie nauczania i uczenia się języków obcych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym; Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się przedmiotu. Język ojczysty a język obcy konsekwencje dla dydaktyki języków (Projektowanie procesu kształcenia. Źródła i struktura wiedzy przedmiotowej. Budowanie rozkładu materiału. Formułowanie celów edukacyjnych w dziedzinie danego przedmiotu. Uwarunkowania dla formułowanych celów. Dobór strategii, form i środków kształcenia. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Plan i projekt lekcji a konspekt). Funkcjonowanie języka: dwujęzyczność, wielojęzyczność, modele komunikacyjne. Społeczne uwarunkowania aktów mowy i ich wpływ na sytuacje komunikacyjne w języku obcym; Strategie i metody w kontekście zakładanych celów, materiału nauczania oraz cech uczniów. Kształtowanie pojęć, zasad, postaw, umiejętności praktycznych oraz rozwiązywania problemów. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą. Nauczanie języka w poszczególnych grupach wiekowych Nauczanie języka w poszczególnych stadiach zaawansowania jego znajomości Plan lekcji. Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Sytuacje wpływające na przebieg lekcji. Ocenianie na lekcji, także w kontekście integracji oraz korelacji przedmiotowej. Ewaluacja. Dokumentowanie przebiegu lekcji. Strategie nauczania i uczenia się języków Standardy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języków obcych Wskazówki metodyczne: wykłady uwzględniają problematykę wspólną dla nauczania języków obcych. Na trzecim semestrze towarzyszą im ćwiczenia praktyczne w grupach uwzględniające specyfikę nauczania poszczgólnych języków. Począwszy od 3 semestru słuchacze odbywają praktykę pedagogiczną w wymiarze 150 godzin: ciągłą oraz śródroczną, początkowo obserwacyjną, następnie czynną. 6

7 Wykaz literatury: 1 Arabski J., 1997 : Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Śląsk, Katowice 2 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa, Arends R. I., 1995 : Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP 4 Bosch, M. (1996): Autonomia i aprenentatge de llengües, Barcelona, Graó 5 Dzierzgowska I. (2001) Nauczanie nauczycieli, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 6 Grucza F., 1978 : Z problematyki błędów obcojęzycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 7 Iluk J. (2002) Jak uczyć małe dzieci języków obcych, Wydawnictwo Gnome, Katowice 8 Informator.Syllabus.Matura 2002, CKE, Warszawa Języki Obce w Szkole numer specjalny 6/2000 Nauczanie Wczesnoszkolne 10 Komorowska H., 1984 : Wybrane problemy programów nauczania języków obcych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 11 Komorowska H. (red.), 1988 : Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego. Warszawa, WSiP. 12 Komorowska H., 1993 : Podstawy Metodyki Nauczania Języków Obcych, EDE POLAND, Warszawa 13 Komorowska H., 1999: O programach prawie wszystko. Warszawa, EDE 14 KomorowskaH, 2003: Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 15 Komorowska H., 2002: Sprawdzanie umiejętności w naucze języka obcego. Kontrolaocena- testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 16 Kurcz I. 1992: Język a psychologia, WSiP, Warszawa 17 Kurcz I., 2000 : Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 18 Kwolek J. (red.), 1996 : Planowanie i hospitacja lekcji języka obcego. Warszawa, Wydawnictwa CODN. 19 Pamuła M. 2003: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 20 Stawna M., 1994 : Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych. Od teorii do praktyki. Warszawa, WSiP 21 Szulc A., 1997 : Słownik dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 22 Sylwestrowicz J., 1979 : Lekcja języka obcego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 23 Wilczyńska W., 1999 : Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: PWN. 24 Wilczyńska W., 2002, red. : Autonomizacja w dydaktyce języków obcych: doskonalenie się w komunikacji ustnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 25 Wygotski L. S., 1989 : Myślenie i mowa. Warszawa, PWN. OPRÓCZ TEGO W KAŻDYM BLOKU ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE LITERATURA Z ZAKRESU DANEGO JĘZYKA OBCEGO. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: foliogramy, kasety, pomoce multimedialne, zestawy podręczników do demonstracji na ćwiczeniach 7

8 4. EMISJA GŁOSU Forma zajęć: ćwiczenie Czas realizacji: 30 godzin Usytuowanie w siatce: III semestr Forma zaliczenia: zaliczenie Treści nauczania: Anatomia aparatu artykulacyjno-fonacyjno-głosowego. Główne przyczyny problemów z głosem. Badanie schorzeń głosu. Higiena pracy nauczyciela. Warunki prawidłowej emisji głosu (postawa, prawidłowy tor oddechowy, prawidłowa czynność fałdów głosowych, właściwe użycie rezonatorów, wyraźna artykulacja) Fonetyka artykulacyjna i akustyczna Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne (odblokowanie oddechu naturalnego, uzyskanie podparcia oddechowego, błędy w oddychaniu ; wydobywanie i wysyłanie głosu w przestrzeń, wymowa głosek) (2 zajęcia) Trening słuchowy. Podstawy wymowy scenicznej. Dykcja, recytacja, podstawy sztuki aktorskiej, pantomima, mowa ciała. Ćwiczenia rehabilitacyjne głosu oraz metody usprawniania głosu (wykorzystanie elementów logopedii): Wskazówki metodyczne: Główny cel zajęć nauczenie władania głosem (podstawowym narzędziem pracy nauczyciela, w szczególnoci nauczyciela języka obcego) tak, by wykorzystać wszystkie jego możliwości i nie uszkodzić go nieprawidłowym używaniem. Cele szczegółowe : Wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządu głosu. Wykształcenie u przyszłych nauczycieli prawidłowych nawyków posługiwania się narządem mowy. Uświadomienie potrzeby samodzielnej kontroli w zakresie posługiwania się narządem mowy. Uświadomienie możliwości oddziaływania mową oraz kodem niewerbalnym i intonacją. Wykaz literatury: 1 Bednarek J., D., 2002: Ćwiczenia wyrazistości mowy. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław. 8

9 2 Łastik A., 2002 : Poznaj swój głos... twoje najważniejsze narzędzie pracy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa. 3 Michałowska Rozhin B., 1991 : Kultura słowa jest przedmiotem logopedii. /w:/ Technika mówienia, red. S. Grabias, Lublin. 4 Mierzejewska H., Przybysz-Piwko M./red./, 1998 : Zaburzenia głosu badanie - diagnozowanie - metody usprawniania. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo kultury języka, Wydawnictwo - DiG, Warszawa. 5 Mitrinowicz-Modrzejewska A., 1971: Fizjologia i patologia mowy, głosu i słuchu. Warszawa. 6 Orr L., 1993 : Świadome oddychanie, Source, Katowice. 7 Rocławski B., 1981 : Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 8 Sachajska E., 1992 : Uczymy poprawnej wymowy. Warszawa. 9 Schirner M., 2003 : Techniki oddychania. Wydawnictwo «KOS», Katowice. 10 Szletyńscy Z. H., 1982 : Prawidłowe mówienie, Warszawa. 11 Śliwińska-Kowalska M., 1999 : Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy, Łódź. 12 Tarasiewicz B., 2003 : Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków. 13 Toczyska B., 2003 : Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk. 14 Walczak Deleżyńska M., 2001 : Aby język giętki....wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J.Tennera do B. Toczyskiej. PWST, Wrocław. 15 Walczak Deleżyńska M., 2001 : Oddech, który leczy. 20 sposobów na odetchnięcie od stresu, napięcia i zmęczenia. Gdańsk. 16 Wieczorkiewicz B, : Sztuka mówienia. Wydawnictwo radia i telewizji, Warszawa. 17 Zielińska H., 1996 : Kształcenie głosu. Polihymnia, Lublin. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: Tablice poglądowe, foliogramy, kasety, pomoce multimedialne 9

10 5. PRAWO OŚWIATOWE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 15 godzin Usytuowanie w siatce: IV semestr Forma zaliczenia: egzamin po IV semestrze Treści nauczania: Ustawa o systemie oświaty. Reforma ustroju szkolnego. Karta Nauczyciela. Kompetencje organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Kompetencje dyrektora szkoły / placówki, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Awans zawodowy: droga awansu zawodowego nauczyciela, wymagane procedury, zadania wynikające z awansu zawodowego nauczyciela. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Programy nauczania (podstawa programowa, program ministerialny, autorski, innowacyjny). Wskazówki metodyczne: Głównym celem zajęć jest zaznajomienie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświatowego w Polsce oraz przekazanie informacji związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W tym celu należy nie tylko zaznajomić słuchacza z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, ale również wykształcić potrzebę bieżącego śledzenia zmian w ustawach i rozporządzeniach oraz umiejętność ich prawidłowej interpretacji. Wykaz literatury: Ustawa o systemie oświaty. Tekst jednolity: (Dz.U z 1996r. Nr 67, poz.329). Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304) Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. Tekst jednolity: DzU z 2003r. Nr 118, poz.1112, z późniejszymi zmianami (DzU z 2003r. Nr 137, poz.1304, DzU z 2003r. Nr 203, 10

11 poz.1966, DzU z 2003r. Nr 213, poz.2081, Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845, Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1487) Ustawa: Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Tekst jednolity: (Dz.U z 1999r. Nr 12, poz.96). Zmiany : Dz.U z 2000r. Nr 12, poz.136, Dz.U z 2000r. Nr 104, poz.1104, Dz.U z 2000r. Nr 122, poz.1312, Dz.U z 2001r. Nr 111, poz.1194, Dz.U z 2001r. Nr 144, poz.1615, Dz.U z 2001r. Nr 147, poz Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1397) Ustawa z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020) Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 6, poz. 36) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. (Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1991) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. (Dz.U. z 2005r. Nr 218, poz. 1841) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz. 1767) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 218, poz. 1840) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110) Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: Dyskietki z wgranymi aktualnymi aktami prawnymi, program LEX 11

12 6. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Forma zajęć: ćwiczenia Czas realizacji: 15 godzin Usytuowanie w siatce: IV semestr Forma zaliczenia: zaliczenie Treści nauczania: Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych. Eksploracja zasobów sieci i przegląd aktualnej oferty rynkowej pomocy multimedialnych pod kątem możliwości wykorzystania na lekcji języka obcego Organizacja zajęć wspomaganych i wzbogacanych technologią informacyjną, współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (innych zajęć), realizacja projektów interdyscyplinarnych wspomaganych technologią informacyjną. Tutoriale i kreatory witryn internetowych. Tworzenie materiałów dydaktycznych ( wykłady, prezentacje) Dydaktyzacja materiałów. Programowanie ćwiczeń interaktywnych: (Test wielokrotnego wyboru z czasomierzem i korektorem, z możliwością wyświetlenia całego ćwiczenia lub jego fragmentow, ćwiczenie z luką z korektorem, odnośnikiem do pomocy i listą liter z francuskimi znakami diakrytycznymi., krzyżówki z odnośnikiem do pomocy, ćwiczenie na przyporządkowanie, z czasomierzem i korektorem, ćwiczenie słownikowe na dopasowanie nazwy do przedmiotu z czasomierzem i korektorem) Nauczanie wspomagane komputerowo: praca na platformach zdalnego nauczania Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. Wskazówki metodyczne: Cele ogólne Przygotowanie słuchaczy do swobodnego wykorzystywania zasobów Internetu i możliwości komputera podłączonego do Sieci w trakcie przygotowywania i prowadzenia lekcji języka obcego. 12

13 Cele szczegółowe: Zapoznanie słuchaczy z interesującymi zasobami dydaktycznymi Internetu. Przegląd pomocy multimedialnych proponowanych w tzw. metodach do nauki języków obcych. Przygotowanie do zajęć na platformach: tzw. przestrzeni współpracy oraz zdalnego nauczania Przygotowanie słuchaczy do tworzenia pomocy multimedialnych: - ćwiczeń/zadań wymagających użycia komputera, korzystania z Internetu, - konspektów zajęć wykorzystujących zasoby Internetu, - prezentacji w programie, - ćwiczeń interaktywnych, - własnych stron internetowych. Uwrażliwienia słuchaczy na aspekty etyczno-prawne korzystania z zasobów Internetu. Wykaz literatury: 1. Altman, R, Altman, R. Po prostu Power Point 2003 PL. Gliwice, wydawnictwo Helion, Bojar, B. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjnowyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, Danowski, B. ABC tworzenia stron www. Gliwice, wydawnictwo Helion, Juszczyk S., Podstawy informatyki dla pedagogów, IMPULS, Kraków, Musciano C, Kennedy, B. HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny. Gliwice, wydawnictwo Helion, Sokół, M. ABC języka HTML. Gliwice, wydawnictwo Helion, Vanel T. et alii, Guide du cybercours, vol.1-2, Didier, Paris, Zeldman, J. Projektowanie stron www. Standardy sieciowe. Gliwice, wydawnictwo Helion, 2004 Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: Oprogramowanie komputerów umożliwiajace nawigację w sieci, tworzenie stron www, pracę na platformach zdalnego nauczania, programowanie ćwiczeń interaktywnych. 13

14 7. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA Wymiar: 150 godzin 1. CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Praktyki pedagogiczne są nieodłączną częścią procesu kształcenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Służą nabyciu i rozwijaniu umiejętności zawodowych poprzez poznawanie organizacji i funkcjonowania szkół oraz praktyczne zajęcia z uczniami. Celem ich jest: Poznanie organizacji pracy różnych szkół, w których słuchacze mogą znaleźć zatrudnienie ( umiejętność obserwowania zajęć i prowadzenia dokumentacji ) Wyposażenie słuchacza w nieodzowną wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania własnym uczeniem się, nauczaniem i funkcjonowaniem w placówce szkolnej (umiejętność planowania, prowadzenia zajęć i dokumentowania ) Przygotowanie słuchacza do przyszłej pracy zawodowej poprzez integrację jego wiedzy teoretycznej z doświadczeniami zdobytymi w trakcie praktyki zawodowej (analiza pracy nauczyciela i uczniów podczas omawianych wspólnie z opiekunami i słuchaczami praktyk pedagogicznych ) Wypracowanie u słuchacza zespołu umiejętności i nawyków niezbędnych nauczycielowi języka obcego w zakresie jego kompetencji językowych i zawodowych. ( samodoskonalenie i doskonalenie się językowe i zawodowe ) W/w założenia realizowane są metodami i technikami aktywizującymi pracę słuchaczy, a więc nastawionymi na interakcje, negocjacje i ewaluacje; krytycznie ale i rzetelnie oceniające rozwiązania dydaktyczne, szanujące rozwiązania alternatywne, nastawione na poszczególne elementy procesu dydaktycznego poprzez: Samodzielne przygotowywanie raportów, relacji, konspektów, projektów Samodzielne wymyślanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych Samodzielną ocenę konspektów, projektów, pomocy dydaktycznych 14

15 2. FORMY REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Realizacja programu praktyk wymaga zastosowania różnorodnych form (obserwacje placówki szkolnej, hospitacje lekcji, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu lekcje, prowadzenie lekcji), dostosowanych do różnorodnych treści programowych, które korespondują z zawodowymi potrzebami szkoły, słuchaczy i placówki oświatowej. A. PRAKTYKA OBSERWACYJNA ( hospitacyjna ) grupowa przygotowuje słuchaczy do refleksji nad miejscem, postacią i przebiegiem ich przyszłej pracy zawodowej poprzez: uświadomienie im złożoności celów edukacji szkolnej, stymulowanie zrozumienia ucznia jako podmiotu uczenia się ( ob- serwacja jego możliwości i ograniczeń w zdobywaniu języka i po- sługiwaniu się nim ), pogłębianie zrozumienia klasy szkolnej jako złożonej struktury społecznej, uświadamianie im mechanizmów pracy nauczyciela i przygotowanie ich do korzystania z własnego doświadczenia. Szczegółowo praktyka obserwacyjna ( hospitacyjna ) grupowa nauczyciela języka obcego ma służyć: obserwacji i analizie koncepcji nauczania i stosowanych metod i technik oraz podręczników i pomocy dydaktycznych, obserwacji przebiegu procesu dydaktycznego widzianego w różnych płaszczyznach ( z pozycji nauczyciela, ucznia, słuchacza oraz od strony różnych parametrów dydaktycznych ), sporządzaniu praktycznych materiałów dydaktycznych (sprawozdanie, relacja, konspekt ), wymaganych korelacją z blokiem przedmiotów metodycznych, gromadzeniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania zaliczenia i oceny za okres praktyki. 15

16 B. PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA INDYWIDUALNA Słuchacz bierze czynny udział i ponosi odpowiedzialność w procesie dydaktycznym. Wciela się w rolę nauczyciela poprzez: - samodzielne przygotowywanie lekcji (indywidualne pomysły ), - wcielanie się w rolę ucznia (w ćwiczeniach grupowych), - animację językowych kółek zainteresowań. Realizuje się w roli wychowawcy poprzez rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie. Przygotowuje materiał praktyczny do pracy dyplomowej w postaci odpowiedniej dokumentacji. Spostrzeżenia, refleksje, wnioski konsultuje i dyskutuje z nauczycielem języka obcego - opiekunem praktyki. 3. ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Uczestników podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego na kierunku filologicznym obowiązuje odbycie praktyk pedagogicznych w następującym wymiarze: Rodzaj praktyk Semestr I Semestr II Semestr III ilość godz./miesiąc ilość godz./miesiąc Ciągłe godz. /wrzesień W tym: 20 godz. obserwacji oraz oraz 20 godz. pracy własnej Śródroczne - 60 godz. /marzec-maj W tym: 40 godz. obserwacji oraz 20 godzin pracy własnej 20 godz./październiklistopad W tym: 20 godz. przeprowadzonych lekcji Semestr IV ilość godz./miesiąc - 30 godz./lutykwiecień W tym: 20 godz. przeprowadzonych lekcji oraz 10 godz. pracy własnej 16

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów)

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Podyplomowe Studia Pedagogiczne REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) Kalisz 2014 CELE

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo