LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1

2 1. PSYCHOLOGIA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie po każdym semestrze, egzamin po II semestrze Treści nauczania: Psychologiczne koncepcje czlowieka: teoria rozwoju człowieka i ich wpływ na praktykę szkolną. Interpretacja zachowań ucznia, techniki poznania ucznia. Kontekst psychologiczny w projektowaniu procesów edukacyjnych. Podstawowe zagadnienia dotyczace psychologii ogólnej: stadia rozwojowe a zadania edukacyjne możliwości kontroli czynników wpływających na rozwój człowieka, plany rozwojowe uczniów, działania w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Psychologia procesów decyzyjnych w pracy nauczyciela. Współczesne teorie funkcjonowania umysłu. Procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia. Mechanizmy uczenia się a metody i strategie nauczania. Przystosowanie emocjonalnospołeczne w grupie, w różnych relacjach edukacyjnych. Zasady komunikacji społecznej Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. Wpływ sposobów przetwarzania informacji na przebieg czynności, emocje-poznanie; współczesne koncepcje wyjaśniające zachowania inteligentne. Psychologia społeczna. Psychopatologia a procesy umożliwiające zmianę. Współczesne podejścia badawcze w zakresie psychopatologii: profilaktyka i terapia. Ocenianie i ewaluacja. Psychologia różnic indywidualnych a praktyka. Ocenianie a kształtowanie umiejętności uczenia się. Ocenianie pracy i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specyficzne problemy uczniów na danym poziomie nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Wskazówki metodyczne: wykłady obejmują problematykę psychologii ogólnej i społecznej, kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy w zawodzie nauczycielskim. Zwraca się szczególną uwagę na mechanizmy procesów poznawczych, motywacje i emocje, ergonomię i stosunki interpersonalne, umiejętność prowadzenia rozmowy, negocjowania i rozwiązywania konfliktów, wpływy społeczne, wiedzę o agresji, stereotypach i uprzedzeniach. Wykaz literatury: 1 Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M.: Psychologia społeczna : serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, cop. 1997Bańka Augustyn : Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa : Scholar, cop s. (Wykłady z Psychologii ; t. 9) 2

3 2 Kozielecki Józef : Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd Warszawa: "Żak", Mika Stanisław : Psychologia społeczna. Wyd Warszawa: PWN, Mika Stanisław : Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: "Żak", Przetacznik - Gierowska Maria, Tyszkowa Maria: Psychologia rozwoju człowieka. T. 1, Zagadnienia ogólne. Wyd Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Przetacznikowa Maria, Makiełło-Jarża Grażyna: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Przetacznikowa Maria, Makiełło-Jarża Grażyna: Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Reber Arthur S., Janasiewicz-Kruszyńska Barbara [i in.]: Słownik psychologii. Warszawa: "Scholar", Sherborne Weronika : Ruch rozwijający dla dzieci. Wyd Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Strelau Jan, Jurkowski Andrzej, Putkiewicz Zygmunt: Podstawy psychologii dla nauczycieli. Wyd Warszawa: PWN, Zalewski Zbigniew: Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Warszawa 1998: Żak Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: foliogramy, kasety, pomoce multimedialne 3

4 2. PEDAGOGIKA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma zaliczenia: zaliczenie po każdym semestrze, egzamin po II semestrze Treści nauczania: Środowiska wychowawcze. (Uwarunkowania, sytuacja wyjściowa i działania projektowe w edukacji. Myśl pedagogiczna i współczesne nauki pedagogiczne. Międzynarodowy wymiar edukacji. Polityczne uwarunkowania edukacji szkolnej. Koncepcje szkoły. Szkoła jako instytucja społeczna i wychowawcza. ) Asertywność a wychowanie. (Uczeń jego potrzeby i zainteresowania. Diagnozowanie sytuacji wyjściowej uczeń i jego środowisko. Projektowanie działań edukacyjnych.) Dobór, konstruowanie, modyfikowanie programów nauczania.( Ocenianie i ewaluacja. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów. Badanie i modyfikowanie czynników wyznaczających osiągnięcia uczniów. Instytucje diagnozowania osiągnięć uczniów. Współdziałanie nauczyciela, uczniów, rodziców oraz szkoły z instytucjami pomocy pedagogicznej. Rodzaje czynników warunkujących zmianę pedagogiczną związanych z uczniem, nauczycielem i szkołą. Ocenianie w kontekście sytuacji pozaszkolnych, w jakich znajduje się i może się znajdować uczeń. ) Psychologia humanistyczna a wychowanie. Realizacja. Teorie kształcenia i wychowania w klasie szkolnej. Kierowanie procesem kształcenia i wychowania (kierowanie klasą szkolną, style i strategie kształcenia, klasa szkolna jako środowisko uczenia się i wychowania). Materialne warunki nauczania i uczenia się w klasie szkolnej. Typowe problemy wychowawcze współczesnych szkół agresja, uzależnienia, demokratyzacja. Podmiotowe czynniki interweniujące w proces kształcenia i wychowania (praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, modyfikowanie czynników środowiskowych, indywidualizacja). Środowisko społeczne ucznia. Tworzenie klimatu wychowawczego w szkole. Współpraca z rodzicami. Praca z grupą rówieśniczą. Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacji. Instytucje upowszechniania kultury - współpraca ze szkołą. Wychowawcza praca szkoły poza szkołą. Rola zawodowa nauczyciela. Badania stosowane w praktyce pedagogicznej (Badanie własnej praktyki oraz poddawanie jej krytyce przez własne publikacje. Tworzenie własnych koncepcji pedagogicznych na podstawie krytycznej refleksji nad aktualnym stanem wiedzy. Tworzenie projektów i planów własnego rozwoju zawodowego. Jakość pracy szkoły i jej mierzenie. Podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły). Wskazówki metodyczne: Wykłady zapewniają przygotowanie teoretyczne przyszłych nauczycieli do tworzenia i realizowania skutecznego programu wychowawczego szkoły. 4

5 Wykaz literatury: 1 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: "Żak", Homplewicz Janusz : Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kunowski Stefan : Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydaw. Salezjańskie, Kwieciński Zbigniew : Socjopatologia edukacji. [Wyd. 2 popr.]. - Olecko: "Trans Humana", Pedagogika : podręcznik akademicki. 1. Z. Kwieciński B. Śliwierski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Pedagogika : podręcznik akademicki. 2. Z. Kwieciński B. Śliwierski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. T. 2. Wyd Warszawa: PWN, Pedagogika. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie. Wyd. 2 rozsz. i popr.. - Warszawa: "Żak", Pytka Lesław : Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. [Wyd. 4 zm. i rozszerz.]. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Studia z dziejów edukacji. [Wyd. 2]. - Warszawa: "Żak", 1994 Sygn Cz (Hist. Wych. 308), , Więckowski Ryszard : Pedagogika wczesnoszkolna. Wyd. 3 popr., uzup. i zaktual.. - Warszawa: WSiP, Wprowadzenie do pedagogiki : wybór tekstów. [Wyd. 2 zm. i popr.]. - Kraków: "Impuls" Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: foliogramy, kasety, pomoce multimedialne 5

6 3. DYDAKTYKA PRZEDMIOTOWA Forma zajęć: wykład i ćwiczenia Czas realizacji: 150 godzin Usytuowanie w siatce: II, III i IV semestr Forma zaliczenia: egzamin po III i IV semestrze Treści nauczania: Teoretyczna i praktyczna wiedza o procesie nauczania i uczenia się języków obcych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym; Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się przedmiotu. Język ojczysty a język obcy konsekwencje dla dydaktyki języków (Projektowanie procesu kształcenia. Źródła i struktura wiedzy przedmiotowej. Budowanie rozkładu materiału. Formułowanie celów edukacyjnych w dziedzinie danego przedmiotu. Uwarunkowania dla formułowanych celów. Dobór strategii, form i środków kształcenia. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Plan i projekt lekcji a konspekt). Funkcjonowanie języka: dwujęzyczność, wielojęzyczność, modele komunikacyjne. Społeczne uwarunkowania aktów mowy i ich wpływ na sytuacje komunikacyjne w języku obcym; Strategie i metody w kontekście zakładanych celów, materiału nauczania oraz cech uczniów. Kształtowanie pojęć, zasad, postaw, umiejętności praktycznych oraz rozwiązywania problemów. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą. Nauczanie języka w poszczególnych grupach wiekowych Nauczanie języka w poszczególnych stadiach zaawansowania jego znajomości Plan lekcji. Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Sytuacje wpływające na przebieg lekcji. Ocenianie na lekcji, także w kontekście integracji oraz korelacji przedmiotowej. Ewaluacja. Dokumentowanie przebiegu lekcji. Strategie nauczania i uczenia się języków Standardy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języków obcych Wskazówki metodyczne: wykłady uwzględniają problematykę wspólną dla nauczania języków obcych. Na trzecim semestrze towarzyszą im ćwiczenia praktyczne w grupach uwzględniające specyfikę nauczania poszczgólnych języków. Począwszy od 3 semestru słuchacze odbywają praktykę pedagogiczną w wymiarze 150 godzin: ciągłą oraz śródroczną, początkowo obserwacyjną, następnie czynną. 6

7 Wykaz literatury: 1 Arabski J., 1997 : Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Śląsk, Katowice 2 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN, Warszawa, Arends R. I., 1995 : Uczymy się nauczać. Warszawa, WSiP 4 Bosch, M. (1996): Autonomia i aprenentatge de llengües, Barcelona, Graó 5 Dzierzgowska I. (2001) Nauczanie nauczycieli, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 6 Grucza F., 1978 : Z problematyki błędów obcojęzycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 7 Iluk J. (2002) Jak uczyć małe dzieci języków obcych, Wydawnictwo Gnome, Katowice 8 Informator.Syllabus.Matura 2002, CKE, Warszawa Języki Obce w Szkole numer specjalny 6/2000 Nauczanie Wczesnoszkolne 10 Komorowska H., 1984 : Wybrane problemy programów nauczania języków obcych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 11 Komorowska H. (red.), 1988 : Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego. Warszawa, WSiP. 12 Komorowska H., 1993 : Podstawy Metodyki Nauczania Języków Obcych, EDE POLAND, Warszawa 13 Komorowska H., 1999: O programach prawie wszystko. Warszawa, EDE 14 KomorowskaH, 2003: Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 15 Komorowska H., 2002: Sprawdzanie umiejętności w naucze języka obcego. Kontrolaocena- testowanie, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 16 Kurcz I. 1992: Język a psychologia, WSiP, Warszawa 17 Kurcz I., 2000 : Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 18 Kwolek J. (red.), 1996 : Planowanie i hospitacja lekcji języka obcego. Warszawa, Wydawnictwa CODN. 19 Pamuła M. 2003: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 20 Stawna M., 1994 : Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych. Od teorii do praktyki. Warszawa, WSiP 21 Szulc A., 1997 : Słownik dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 22 Sylwestrowicz J., 1979 : Lekcja języka obcego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 23 Wilczyńska W., 1999 : Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa: PWN. 24 Wilczyńska W., 2002, red. : Autonomizacja w dydaktyce języków obcych: doskonalenie się w komunikacji ustnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 25 Wygotski L. S., 1989 : Myślenie i mowa. Warszawa, PWN. OPRÓCZ TEGO W KAŻDYM BLOKU ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE LITERATURA Z ZAKRESU DANEGO JĘZYKA OBCEGO. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: foliogramy, kasety, pomoce multimedialne, zestawy podręczników do demonstracji na ćwiczeniach 7

8 4. EMISJA GŁOSU Forma zajęć: ćwiczenie Czas realizacji: 30 godzin Usytuowanie w siatce: III semestr Forma zaliczenia: zaliczenie Treści nauczania: Anatomia aparatu artykulacyjno-fonacyjno-głosowego. Główne przyczyny problemów z głosem. Badanie schorzeń głosu. Higiena pracy nauczyciela. Warunki prawidłowej emisji głosu (postawa, prawidłowy tor oddechowy, prawidłowa czynność fałdów głosowych, właściwe użycie rezonatorów, wyraźna artykulacja) Fonetyka artykulacyjna i akustyczna Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne (odblokowanie oddechu naturalnego, uzyskanie podparcia oddechowego, błędy w oddychaniu ; wydobywanie i wysyłanie głosu w przestrzeń, wymowa głosek) (2 zajęcia) Trening słuchowy. Podstawy wymowy scenicznej. Dykcja, recytacja, podstawy sztuki aktorskiej, pantomima, mowa ciała. Ćwiczenia rehabilitacyjne głosu oraz metody usprawniania głosu (wykorzystanie elementów logopedii): Wskazówki metodyczne: Główny cel zajęć nauczenie władania głosem (podstawowym narzędziem pracy nauczyciela, w szczególnoci nauczyciela języka obcego) tak, by wykorzystać wszystkie jego możliwości i nie uszkodzić go nieprawidłowym używaniem. Cele szczegółowe : Wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządu głosu. Wykształcenie u przyszłych nauczycieli prawidłowych nawyków posługiwania się narządem mowy. Uświadomienie potrzeby samodzielnej kontroli w zakresie posługiwania się narządem mowy. Uświadomienie możliwości oddziaływania mową oraz kodem niewerbalnym i intonacją. Wykaz literatury: 1 Bednarek J., D., 2002: Ćwiczenia wyrazistości mowy. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław. 8

9 2 Łastik A., 2002 : Poznaj swój głos... twoje najważniejsze narzędzie pracy, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa. 3 Michałowska Rozhin B., 1991 : Kultura słowa jest przedmiotem logopedii. /w:/ Technika mówienia, red. S. Grabias, Lublin. 4 Mierzejewska H., Przybysz-Piwko M./red./, 1998 : Zaburzenia głosu badanie - diagnozowanie - metody usprawniania. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo kultury języka, Wydawnictwo - DiG, Warszawa. 5 Mitrinowicz-Modrzejewska A., 1971: Fizjologia i patologia mowy, głosu i słuchu. Warszawa. 6 Orr L., 1993 : Świadome oddychanie, Source, Katowice. 7 Rocławski B., 1981 : Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 8 Sachajska E., 1992 : Uczymy poprawnej wymowy. Warszawa. 9 Schirner M., 2003 : Techniki oddychania. Wydawnictwo «KOS», Katowice. 10 Szletyńscy Z. H., 1982 : Prawidłowe mówienie, Warszawa. 11 Śliwińska-Kowalska M., 1999 : Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy, Łódź. 12 Tarasiewicz B., 2003 : Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków. 13 Toczyska B., 2003 : Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama. Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk. 14 Walczak Deleżyńska M., 2001 : Aby język giętki....wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J.Tennera do B. Toczyskiej. PWST, Wrocław. 15 Walczak Deleżyńska M., 2001 : Oddech, który leczy. 20 sposobów na odetchnięcie od stresu, napięcia i zmęczenia. Gdańsk. 16 Wieczorkiewicz B, : Sztuka mówienia. Wydawnictwo radia i telewizji, Warszawa. 17 Zielińska H., 1996 : Kształcenie głosu. Polihymnia, Lublin. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: Tablice poglądowe, foliogramy, kasety, pomoce multimedialne 9

10 5. PRAWO OŚWIATOWE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 15 godzin Usytuowanie w siatce: IV semestr Forma zaliczenia: egzamin po IV semestrze Treści nauczania: Ustawa o systemie oświaty. Reforma ustroju szkolnego. Karta Nauczyciela. Kompetencje organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Kompetencje dyrektora szkoły / placówki, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Awans zawodowy: droga awansu zawodowego nauczyciela, wymagane procedury, zadania wynikające z awansu zawodowego nauczyciela. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Programy nauczania (podstawa programowa, program ministerialny, autorski, innowacyjny). Wskazówki metodyczne: Głównym celem zajęć jest zaznajomienie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświatowego w Polsce oraz przekazanie informacji związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W tym celu należy nie tylko zaznajomić słuchacza z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, ale również wykształcić potrzebę bieżącego śledzenia zmian w ustawach i rozporządzeniach oraz umiejętność ich prawidłowej interpretacji. Wykaz literatury: Ustawa o systemie oświaty. Tekst jednolity: (Dz.U z 1996r. Nr 67, poz.329). Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304) Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. Tekst jednolity: DzU z 2003r. Nr 118, poz.1112, z późniejszymi zmianami (DzU z 2003r. Nr 137, poz.1304, DzU z 2003r. Nr 203, 10

11 poz.1966, DzU z 2003r. Nr 213, poz.2081, Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845, Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1487) Ustawa: Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Tekst jednolity: (Dz.U z 1999r. Nr 12, poz.96). Zmiany : Dz.U z 2000r. Nr 12, poz.136, Dz.U z 2000r. Nr 104, poz.1104, Dz.U z 2000r. Nr 122, poz.1312, Dz.U z 2001r. Nr 111, poz.1194, Dz.U z 2001r. Nr 144, poz.1615, Dz.U z 2001r. Nr 147, poz Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1397) Ustawa z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2005r. Nr 122, poz. 1020) Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 6, poz. 36) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. (Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz. 1991) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. (Dz.U. z 2005r. Nr 218, poz. 1841) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. (Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz. 1767) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 218, poz. 1840) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110) Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: Dyskietki z wgranymi aktualnymi aktami prawnymi, program LEX 11

12 6. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Forma zajęć: ćwiczenia Czas realizacji: 15 godzin Usytuowanie w siatce: IV semestr Forma zaliczenia: zaliczenie Treści nauczania: Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. Rola i wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych. Eksploracja zasobów sieci i przegląd aktualnej oferty rynkowej pomocy multimedialnych pod kątem możliwości wykorzystania na lekcji języka obcego Organizacja zajęć wspomaganych i wzbogacanych technologią informacyjną, współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (innych zajęć), realizacja projektów interdyscyplinarnych wspomaganych technologią informacyjną. Tutoriale i kreatory witryn internetowych. Tworzenie materiałów dydaktycznych ( wykłady, prezentacje) Dydaktyzacja materiałów. Programowanie ćwiczeń interaktywnych: (Test wielokrotnego wyboru z czasomierzem i korektorem, z możliwością wyświetlenia całego ćwiczenia lub jego fragmentow, ćwiczenie z luką z korektorem, odnośnikiem do pomocy i listą liter z francuskimi znakami diakrytycznymi., krzyżówki z odnośnikiem do pomocy, ćwiczenie na przyporządkowanie, z czasomierzem i korektorem, ćwiczenie słownikowe na dopasowanie nazwy do przedmiotu z czasomierzem i korektorem) Nauczanie wspomagane komputerowo: praca na platformach zdalnego nauczania Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej. Zasady etyki w korzystaniu z mediów. Wskazówki metodyczne: Cele ogólne Przygotowanie słuchaczy do swobodnego wykorzystywania zasobów Internetu i możliwości komputera podłączonego do Sieci w trakcie przygotowywania i prowadzenia lekcji języka obcego. 12

13 Cele szczegółowe: Zapoznanie słuchaczy z interesującymi zasobami dydaktycznymi Internetu. Przegląd pomocy multimedialnych proponowanych w tzw. metodach do nauki języków obcych. Przygotowanie do zajęć na platformach: tzw. przestrzeni współpracy oraz zdalnego nauczania Przygotowanie słuchaczy do tworzenia pomocy multimedialnych: - ćwiczeń/zadań wymagających użycia komputera, korzystania z Internetu, - konspektów zajęć wykorzystujących zasoby Internetu, - prezentacji w programie, - ćwiczeń interaktywnych, - własnych stron internetowych. Uwrażliwienia słuchaczy na aspekty etyczno-prawne korzystania z zasobów Internetu. Wykaz literatury: 1. Altman, R, Altman, R. Po prostu Power Point 2003 PL. Gliwice, wydawnictwo Helion, Bojar, B. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjnowyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, Danowski, B. ABC tworzenia stron www. Gliwice, wydawnictwo Helion, Juszczyk S., Podstawy informatyki dla pedagogów, IMPULS, Kraków, Musciano C, Kennedy, B. HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny. Gliwice, wydawnictwo Helion, Sokół, M. ABC języka HTML. Gliwice, wydawnictwo Helion, Vanel T. et alii, Guide du cybercours, vol.1-2, Didier, Paris, Zeldman, J. Projektowanie stron www. Standardy sieciowe. Gliwice, wydawnictwo Helion, 2004 Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych: Oprogramowanie komputerów umożliwiajace nawigację w sieci, tworzenie stron www, pracę na platformach zdalnego nauczania, programowanie ćwiczeń interaktywnych. 13

14 7. PRAKTYKA PEDAGOGICZNA Wymiar: 150 godzin 1. CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Praktyki pedagogiczne są nieodłączną częścią procesu kształcenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Służą nabyciu i rozwijaniu umiejętności zawodowych poprzez poznawanie organizacji i funkcjonowania szkół oraz praktyczne zajęcia z uczniami. Celem ich jest: Poznanie organizacji pracy różnych szkół, w których słuchacze mogą znaleźć zatrudnienie ( umiejętność obserwowania zajęć i prowadzenia dokumentacji ) Wyposażenie słuchacza w nieodzowną wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania własnym uczeniem się, nauczaniem i funkcjonowaniem w placówce szkolnej (umiejętność planowania, prowadzenia zajęć i dokumentowania ) Przygotowanie słuchacza do przyszłej pracy zawodowej poprzez integrację jego wiedzy teoretycznej z doświadczeniami zdobytymi w trakcie praktyki zawodowej (analiza pracy nauczyciela i uczniów podczas omawianych wspólnie z opiekunami i słuchaczami praktyk pedagogicznych ) Wypracowanie u słuchacza zespołu umiejętności i nawyków niezbędnych nauczycielowi języka obcego w zakresie jego kompetencji językowych i zawodowych. ( samodoskonalenie i doskonalenie się językowe i zawodowe ) W/w założenia realizowane są metodami i technikami aktywizującymi pracę słuchaczy, a więc nastawionymi na interakcje, negocjacje i ewaluacje; krytycznie ale i rzetelnie oceniające rozwiązania dydaktyczne, szanujące rozwiązania alternatywne, nastawione na poszczególne elementy procesu dydaktycznego poprzez: Samodzielne przygotowywanie raportów, relacji, konspektów, projektów Samodzielne wymyślanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych Samodzielną ocenę konspektów, projektów, pomocy dydaktycznych 14

15 2. FORMY REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Realizacja programu praktyk wymaga zastosowania różnorodnych form (obserwacje placówki szkolnej, hospitacje lekcji, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu lekcje, prowadzenie lekcji), dostosowanych do różnorodnych treści programowych, które korespondują z zawodowymi potrzebami szkoły, słuchaczy i placówki oświatowej. A. PRAKTYKA OBSERWACYJNA ( hospitacyjna ) grupowa przygotowuje słuchaczy do refleksji nad miejscem, postacią i przebiegiem ich przyszłej pracy zawodowej poprzez: uświadomienie im złożoności celów edukacji szkolnej, stymulowanie zrozumienia ucznia jako podmiotu uczenia się ( ob- serwacja jego możliwości i ograniczeń w zdobywaniu języka i po- sługiwaniu się nim ), pogłębianie zrozumienia klasy szkolnej jako złożonej struktury społecznej, uświadamianie im mechanizmów pracy nauczyciela i przygotowanie ich do korzystania z własnego doświadczenia. Szczegółowo praktyka obserwacyjna ( hospitacyjna ) grupowa nauczyciela języka obcego ma służyć: obserwacji i analizie koncepcji nauczania i stosowanych metod i technik oraz podręczników i pomocy dydaktycznych, obserwacji przebiegu procesu dydaktycznego widzianego w różnych płaszczyznach ( z pozycji nauczyciela, ucznia, słuchacza oraz od strony różnych parametrów dydaktycznych ), sporządzaniu praktycznych materiałów dydaktycznych (sprawozdanie, relacja, konspekt ), wymaganych korelacją z blokiem przedmiotów metodycznych, gromadzeniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania zaliczenia i oceny za okres praktyki. 15

16 B. PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA INDYWIDUALNA Słuchacz bierze czynny udział i ponosi odpowiedzialność w procesie dydaktycznym. Wciela się w rolę nauczyciela poprzez: - samodzielne przygotowywanie lekcji (indywidualne pomysły ), - wcielanie się w rolę ucznia (w ćwiczeniach grupowych), - animację językowych kółek zainteresowań. Realizuje się w roli wychowawcy poprzez rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie. Przygotowuje materiał praktyczny do pracy dyplomowej w postaci odpowiedniej dokumentacji. Spostrzeżenia, refleksje, wnioski konsultuje i dyskutuje z nauczycielem języka obcego - opiekunem praktyki. 3. ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Uczestników podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego na kierunku filologicznym obowiązuje odbycie praktyk pedagogicznych w następującym wymiarze: Rodzaj praktyk Semestr I Semestr II Semestr III ilość godz./miesiąc ilość godz./miesiąc Ciągłe godz. /wrzesień W tym: 20 godz. obserwacji oraz oraz 20 godz. pracy własnej Śródroczne - 60 godz. /marzec-maj W tym: 40 godz. obserwacji oraz 20 godzin pracy własnej 20 godz./październiklistopad W tym: 20 godz. przeprowadzonych lekcji Semestr IV ilość godz./miesiąc - 30 godz./lutykwiecień W tym: 20 godz. przeprowadzonych lekcji oraz 10 godz. pracy własnej 16

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 września 2004 r w sprawie standardów kształcenia nauczycieli Na podstawie art 4a ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., poz. 2110)

(Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., poz. 2110) Standardy kształcenia nauczycieli na studiach wyŝszych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych (Załącznik do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII

NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE ODNAWIALNE ZASOBY I ŹRÓDŁA ENERGII Rok akademicki 2013/2014, PLAN ZAJĘĆ DODATKOWY MODUŁ KSZTAŁCENIA DO SIATKI PROGRAMOWEJ XIV EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ODNAWIALNE ZASOBY

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej 1. Wstęp przygotowano w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka informatyki - opis przedmiotu

Dydaktyka informatyki - opis przedmiotu Dydaktyka informatyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dydaktyka informatyki Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-DINF Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Emisja głosu i kultura języka Kod przedmiotu 05.9-WH-WP-EGKJ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA W y d z i a ł I n s t r u m e n t a l n o-p e d a g o g i c z n y w B i a ł y m s t o k u Nazwa modułu: Pedagogika Nazwa jednostki prowadzącej moduł: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Język wykładowy Język polski

Język wykładowy Język polski Nazwa przedmiotu Praktyka ciągła Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Przyrodniczo- Techniczny/ Katedra Biosystematyki Kod ECTS 6.1-N-PC Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Agnieszka Galak. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Opracowała: Agnieszka Galak. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Opracowała: Agnieszka Galak Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ ZAKŁAD KULTURY FIZYCZNEJ DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa (1) Nazwa przedmiotu Emisja głosu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Kod modułu: Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. Rok / semestr: 2/ 3

Kod modułu: Kod przedmiotu: Wypełnia Zespół Kierunku. Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. Rok / semestr: 2/ 3 Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYKA ZAWODOWA Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA ASYSTENCKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Rok akademicki 2015/2016 dr Marian Piekarski Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej www.cpip.pk.edu.pl 2 Formy kształcenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego

Metodyka nauczania języka polskiego Metodyka nauczania języka polskiego Wymiar: Forma: Semestr: 15 h wykład II 15 h ćwiczenia II Założenia i cele przedmiotu: wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu dydaktyki literatury i dydaktyki nauki

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJo charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty Program praktyk pedagogicznych realizowany w ramach projektu: Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych 6/POKL/3.3.2./2009 I. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Emisja Kod przedmiotu WF I_11_SS_2012 Autorzy sylabusa: Dr

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa

KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa 27 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu / modułu: Praktyka pedagogiczna. Praktyka zawodowa Nazwa angielska: Pedagogical teaching practice Kierunek studiów: Pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych. Cele praktyki: 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin praktyki pedagogicznej Opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne: brak wstępnych wymagań. Cele przedmiotu:

Wymagania wstępne: brak wstępnych wymagań. Cele przedmiotu: Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty zawodu nauczyciela Kod przedmiotu: 03 PRA Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: II, studia magisterskie, specjalność nauczycielska. Rok studiów, semestr: I rok,

Bardziej szczegółowo

53 I część KARTA PRZEDMIOTU

53 I część KARTA PRZEDMIOTU 53 I część Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Przygotowujący projekt: KARTA PRZEDMIOTU Praktyki zawodowe praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo