SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5"

Transkrypt

1

2 SPS TREŚC: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne - Definicja 6 - Cel wykazu 6 - Cele szczegółowe 6 - Zakres stosowania 7 - Opis przedsięwzięcia 7 - Wyjątki 8 - Zakresy świadczeń objętych Wykazem 8 - Dodatkowe warunki 9 - Podmioty odpowiedzialne 10 - Rola dyspozytorów medycznych 10 - Rola lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego 11 - Lokalizacja wykazu 12 - Monitoring funkcjonowania Wykazu 12 Wykaz oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla pacjentów dorosłych świadczenia w zakresie: - chirurgii ogólnej 14 - chirurgii naczyniowej 19 - kardiochirurgii 22 - ortopedii i traumatologii narządu ruchu 23 - neurochirurgii 28 - torakochirurgii 31 - chirurgii szczękowo-twarzowej 34 - ginekologii i położnictwa 37 2

3 Wykaz oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla dzieci świadczenia w zakresie: - chirurgii ogólnej 44 - chirurgii naczyniowej 48 - kardiochirurgii 49 - ortopedii i traumatologii narządu ruchu 49 - neurochirurgii 50 - torakochirurgii 50 - chirurgii szczękowo-twarzowej 51 ntegralną częścią wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne poziom wojewódzki jest wykaz oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne poziom krajowy. 3

4

5 Podstawy prawne i dokumenty pozalegislacyjne Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U poz. 757 ze zm.) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1902) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 66) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 803) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 322) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. 5

6 Definicja Wykaz oddziałów szpitalnych to rekomendacja stanowiąca wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, dla których ustalona jest w pierwszej kolejności właściwość terytorialna miejsca zdarzenia w zakresie realizowanych świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Cel Wykazu Głównym celem wprowadzenia Wykazu oddziałów szpitalnych jest skrócenie czasu, w jakim osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną, po jej zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, poprzez wyeliminowanie odmów przyjęcia pacjentów od zespołów ratownictwa medycznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i na izbach przyjęć. Cele szczegółowe Wykazu Zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych realizowanych w oddziale szpitalnym właściwym ze względu na rodzaj i stopień ciężkości schorzenia bądź urazu. Wyeliminowanie zjawiska polegającego na transportowaniu pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego od szpitala do szpitala w celu skutecznego przekazania pacjenta. Umożliwienie zespołom ratownictwa medycznego we współpracy z dyspozytorem medycznym i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego szybkiego ustalenia oddziału szpitalnego właściwego w pierwszej kolejności dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia lub urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia i możliwości przyjęcia pacjenta. Skrócenie czasu, w jakim zespół ratownictwa medycznego jest zaangażowany do obsługi jednego zdarzenia oraz przejęcia pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. 6

7 Zapewnienie równomiernego obciążenia pacjentami oddziałów szpitalnych udzielających świadczeń w poszczególnych zakresach nie tworzenie kolejek oczekujących zespołów ratownictwa medycznego do przekazania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Zakres stosowania Wykazu Korzystanie z wykazu oddziałów szpitalnych będzie rekomendacją dla wykorzystania przez: dyspozytorów medycznych, zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć szpitali, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Opis przedsięwzięcia Wykaz oddziałów szpitalnych w poszczególnych zakresach świadczeń pozwoli zespołom ratownictwa medycznego na ustalenie w odniesieniu do każdego zdarzenia, do którego w pierwszej kolejności oddziału szpitalnego powinna być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli najbliższy szpital posiadający SOR nie ma takiego oddziału, biorąc pod uwagę rodzaj i ciężkość schorzenia bądź urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego po dokonaniu oceny stanu pacjenta na miejscu zdarzenia i ustaleniu zakresu świadczeń zdrowotnych koniecznych dla pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego po kontakcie z dyspozytorem medycznym lub lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego i wyborze jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego transportuje pacjenta bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się ta jednostka. 7

8 Wyjątkiem od tego sposobu postępowania są sytuacje, w których: pacjent kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118, poz. 803), którego należy transportować bezpośrednio do centrum urazowego z pominięciem najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; stan pacjenta jest przeciwwskazaniem do wykonania transportu pacjenta naziemnym zespołem ratownictwa medycznego na daną odległość; oddział szpitalny z Wykazu nie jest w stanie z przyczyn uzasadnionych przyjąć kolejnych pacjentów (brak wolnych stanowisk intensywnej terapii, brak wolnych sal operacyjnych, brak personelu, awaria sprzętu do diagnostyki lub inna nieprzewidziana nagła sytuacja ograniczająca możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, duża liczba skierowanych do danego podmiotu leczniczego zespołów ratownictwa medycznego) transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego konieczność powiadomienia o tym fakcie w pierwszej kolejności lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Następnie lekarz koordynator ratownictwa medycznego powiadamia dyspozytorów medycznych; istnieje konieczność bezpośredniego transportu pacjenta z miejsca zdarzenia do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego innej niż oddział szpitalny z Wykazu; pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie wymaga transportu do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zespół ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć; zdarzenie ma charakter mnogi lub masowy. 8

9 Zakresy świadczeń objętych Wykazem Opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych na poziomie wojewódzkim dotyczy poniższych zakresów świadczeń: 1) chirurgii ogólnej; 2) chirurgii naczyniowej; 3) kardiochirurgii; 4) ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 5) neurochirurgii; 6) torakochirurgii; 7) chirurgii szczękowo-twarzowej; 8) położnictwa i ginekologii wg stopnia referencyjności. Opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych na poziomie krajowym dotyczy poniższych zakresów świadczeń: 1) leczenia hipotermii głębokiej; 2) świadczeń replantacyjnych; 3) leczenia hiperbarycznego; 4) leczenia ciężkich oparzeń i odmrożeń; 5) toksykologii; 6) leczenia chorób wysoce zakaźnych; 7) leczenia pacjenta urazowego. Dodatkowe warunki do wypełnienia przy tworzeniu Wykazów oddziałów szpitalnych : 1. Wykazy oddziałów szpitalnych zostały przygotowane oddzielenie dla pacjentów dorosłych i dzieci. 2. Wskazanie oddziału szpitalnego mieszczącego się w innym szpitalu niż w szpitalu, w którym funkcjonuje SOR, następuje w sytuacji braku oddziału szpitalnego właściwego dla stanu zdrowia pacjenta w najbliższym szpitalu posiadającym SOR. 3. Przy sporządzaniu wykazu oddziałów szpitalnych brano pod uwagę liczbę pacjentów kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do poszczególnych podmiotów leczniczych tak, aby zapewnić równomierną dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych i wyeliminować konieczność oczekiwania na 9

10 przekazanie pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć przez zespół ratownictwa medycznego. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie Wykazu poziom wojewódzki: Za opracowanie wykazu oddziałów szpitalnych na poziomie wojewódzkim odpowiada wojewoda, którego zadaniem jest, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na. Wojewoda przygotowywał Wykaz oddziałów szpitalnych w porozumieniu z: konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie właściwej dla danego zakresu świadczeń, dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie Wykazu poziom krajowy: Za opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych na poziomie krajowym odpowiada Minister Zdrowia, który zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym sprawuje nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju. Minister Zdrowia przygotowując Wykaz oddziałów szpitalnych na poziomie krajowym współpracował z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, z konsultantami krajowymi w dziedzinach właściwych dla danego zakresu świadczeń oraz z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rola dyspozytorów medycznych Wykaz oddziałów szpitalnych Do zadań dyspozytora medycznego na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym należy zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu oraz ich gotowości, a także do takiego kierowania ruchem zespołów ratownictwa medycznego, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dyspozytor medyczny, zarządzający ruchem zespołów ratownictwa medycznego na przypisanym mu obszarze, powinien mieć wiedzę, do jakiego szpitala udają się zespoły ratownictwa medycznego. Posiada on również bieżącą informację o liczbie zespołów ratownictwa medycznego oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym, o zasobach poszczególnych podmiotów 10

11 leczniczych, w tym o liczbie miejsc wolnych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz na blokach operacyjnych, czasowych wyłączeniach oddziałów szpitalnych z działalności leczniczej, nagłych awariach. Decyzja co do kierunku transportu pacjenta z miejsca zdarzenia jest podejmowana każdorazowo w odniesieniu do danego przypadku i wymaga konsultacji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych z dyspozytorem medycznym w zakresie weryfikacji możliwości transportu pacjenta w danym przedziale czasu, ponieważ sytuacja w najbliższym szpitalnym oddziale ratunkowym lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego może bardzo szybko ulec zmianie, co z kolei uniemożliwi udzielenie osobie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego właściwej pomocy. Powyższe informacje należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji co do transportu pacjenta do właściwego szpitala z Wykazu oddziałów szpitalnych. Rola lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Wykaz oddziałów szpitalnych We wszystkich przypadkach przy podejmowaniu decyzji przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego wskazującej szpital, do którego ma trafić pacjent, należy brać pod uwagę: rodzaj schorzenia bądź urazu; stan pacjenta, czyli ocenę ryzyka ewentualnego bezpośredniego transportu z miejsca zdarzenia do szpitala docelowego, w szczególności w przypadku, gdy szpital docelowy jest położony w znacznej odległości. W tym miejscu należy podkreślić, iż lekarz koordynator ratownictwa medycznego powinien posiadać, zgodnie z 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 39, poz. 322), informacje o: gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego i innych jednostek organizacyjnych szpitali do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; liczbie aktualnie wolnych stanowisk intensywnej terapii; liczbie aktualnie wolnych miejsc szpitalnych na poszczególnych oddziałach; 11

12 liczbie dostępnych zespołów ratownictwa medycznego poszczególnych dysponentów jednostek; liczbie stanowisk operacyjnych i zabiegowych, zespołów operacyjnych, rodzajów zabiegów wykonywanych w danym oddziale szpitala; stanie zdrowia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Lokalizacja wykazu oddziałów szpitalnych Wykaz oddziałów szpitalnych będzie publikowany na stronach internetowych: Ministra Zdrowia, wojewodów, NFZ. Monitoring funkcjonowania Wykazu oddziałów szpitalnych Wojewoda w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał okresowej (co najmniej raz w roku) analizy, oceny i ewentualnych bieżących korekt wykazu oddziałów szpitalnych poziom wojewódzki, dostosowując go do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze na. Minister Zdrowia w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał okresowej analizy, oceny i ewentualnych bieżących korekt wykazu oddziałów szpitalnych poziom krajowy, dostosowując go do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze ujęte w wykazie. 12

13 Wykaz oddziałów szpitalnych dla dorosłych 13

14 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski ul Żeromskiego 29, Chodzież ul. Kościuszki 94, Czarnków ul. Sikorskiego 9, Trzcianka ul. 3 Maja 37/39, Gniezno Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń ul. Mossego 17, Grodzisk Wlkp. ul. Szpitalna 1, Jarocin Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym Oddział chirurgiczny Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej Szpital Powiatowy im. R. Drewsa ul Żeromskiego 29, Chodzież Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 94, Czarnków Szpital Powiatowy im. Jana Pawła w Trzciance ul. Sikorskiego 9, Trzcianka ZOZ w Gnieźnie ul. 3 Maja 37/39, Gniezno SP ZOZ w Gostyniu Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 17,, Grodzisk Wlkp. Szpital Powiatowy w Jarocinie ul. Szpitalna 1, Jarocin Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu 14

15 Miejsce zdarzenia na kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ul. Szpitalna 7, Kępno ul. Poniatowskiego 25, Koło ul. Szpitalna 45, Konin ul. Szpitalna 7, Kościan ul. Mickiewicza 21, Krotoszyn ul. Kiepury 45, Leszno ul. Szpitalna 10, Międzychód ul. Sienkiewicza 3, Nowy Tomyśl ul. Szpitalna 2, Oborniki Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Oddział chirurgiczny Oddział chirurgii Oddział chirurgiczny ogólny- Chirurgia Onkologiczna Oddział chirurgiczny Oddział chirurgiczny z pododdziałem urazów narządu ruchu i ortopedii Oddział Chirurgiczny Ogólny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział Chirurgiczny Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urologicznym Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu SP ZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7, Kępno SP ZOZ w Kole ul. Poniatowskiego 25, Koło Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin SP ZOZ w Kościanie ul. Szpitalna 7, Kościan SP ZOZ w Krotoszynie ul. Mickiewicza 21, Krotoszyn Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, Leszno SP ZOZ w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, Międzychód SP ZOZ im. dr K. Hołogi ul. Sienkiewicza 3, Nowy Tomyśl SP ZOZ w Obornikach ul. Szpitalna 2, Oborniki 15

16 Miejsce zdarzenia na ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Al. Wolności 4, Ostrzeszów Piła ul. 22-go Stycznia 41, Wyrzysk ul. Poznańska 125a, Pleszew ul. Szwajcarska 3, Poznań ul. Szwajcarska 3, Poznań ul. Szwajcarska 3, Poznań Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Oddział Chirurgiczny Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgiczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej z Pracownią Endoskopii Klinicznej i Zabiegowej Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałami Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Leczenia Oparzeń, Chirurgii Plastyczno-Rekonstrukcyjnej, Rekonstrukcji Naczyń Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie Al. Wolności 4, Ostrzeszów Szpital Specjalistyczny w Pile im. S. Staszica Piła Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o. ul. 22-go Stycznia 41, Wyrzysk Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ul. Poznańska 125a, Pleszew Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu ul. Szwajcarska 3, Poznań 16

17 Miejsce zdarzenia na poznański ul. Garbary 15, Poznań ul. Juraszów 7/19, Poznań ul. Długa 1/ 2, Poznań ul. Mickiewicza 2, Poznań ul. 28 Czerwca 1956/194, Poznań ul. Przybyszewskiego 49, Poznań ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań ul. Dojazd 34, Poznań ul. Grunwaldzka 156, Poznań ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Z Pododdziałem Urologii Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń Oddział Chirurgii Ogólnej, Minimalnie nwazyjnej i Urazowej Oddział chirurgiczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantologiczny Oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej angiologii Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgii ogólnej i urazowej Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, Poznań Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19, Poznań Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Długa 1/ 2, Poznań Szpital Miejski im. F. Raszei ul. Mickiewicza 2, Poznań Centrum Medyczne HCP ul. 28 Czerwca 1956/194, Poznań Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, Poznań SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego ul. Dojazd 34, Poznań Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1 ul. Grunwaldzka 156, Poznań Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo 17

18 Miejsce zdarzenia na rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski ul. gen. Grota Roweckiego 6, Rawicz ul. Traugutta 7, Słupca ul. Sukiennicza 13, Szamotuły ul. Żwirki i Wigury 10, Środa Wlkp. ul. Chełmońskiego 1, Śrem Poduchowne 1, Turek ul. Kościuszki 74, Wągrowiec ul. Wschowska 3, Wolsztyn ul. Słowackiego 2, Września ul. Szpitalna 28, Złotów Oddział chirurgiczny Oddział chirurgiczny Oddział chirurgiczny z Pododdziałem urazów narządu ruchu i ortopedii Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgiczny Oddział chirurgii ogólnej Oddział chirurgiczny Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urazowo- Ortopedycznym Oddział chirurgii ogólnej Oddział chirurgiczny Szpital Powiatowy w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 6, Rawicz SP ZOZ w Słupcy ul. Traugutta 7, Słupca SP ZOZ w Szamotułach ul. Sukiennicza 13, Szamotuły Szpital Średzki Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 10, Środa Wlkp. Szpital w Śremie Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1, Śrem SP ZOZ w Turku Poduchowne 1, Turek ZOZ w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, Wągrowiec SP ZOZ w Wolsztynie ul. Wschowska 3, Wolsztyn Szpital Powiatowy we Wrześni ul. Słowackiego 2, Września Szpital Powiatowy im. A Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, Złotów 18

19 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: chirurgii naczyniowej dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) chodzieski czarnkowsko- trzcianecki pilski Piła Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła wągrowiecki złotowski gostyński kościański ul. Dojazd 34, Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii SP ZOZ MSW im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, Poznań 19

20 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) leszczyński rawicki ul. Dojazd 34, Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii SP ZOZ MSW im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, Poznań śremski gnieźnieński grodziski kolski koniński nowotomyski międzychodzki ul. Długa 1/2, Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej C i D Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2, Poznań obornicki słupecki 20

21 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) szamotulski średzki turecki wolsztyński ul. Długa 1 / 2, Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej C i D Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1 / 2, Poznań wrzesiński jarociński kaliski kępiński krotoszyński ostrowski Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ostrzeszowski pleszewski 21

22 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) poznański ul. Długa 1/2, Poznań ul. Dojazd 34, Poznań Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej C i D Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2, Poznań SP ZOZ MSW im. Prof..Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, Poznań (Grunwald, Jeżyce, Stare Miasto, Wilda,Buk, Dopiero, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne) (Nowe Miasto Poznań, Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las) Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: kardiochirurgii dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na województwo wielkopolskie ul. Długa 1/2, Poznań ul. Szwajcarska 3, Poznań Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii Oddział Kardiochirurgii z Salami ntensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego ul. Długa 1/ Poznań Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu Poznań, ul. Szwajcarska 3 22

23 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na chodzieski czarnkowsko-trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński ul. Żeromskiego 29, Chodzież ul. Żeromskiego 29, Chodzież Piła ul. Św. Jana 9, Gniezno ul. Jana Kiepury 45, Leszno ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl ul. Szpitalna 7, Kościan ul. Szpitalna 1, Jarocin Oddział Urazowo-Ortopedyczny Oddział Urazowo-Ortopedyczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa ul. Żeromskiego 29, Chodzież Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa ul. Żeromskiego 29, Chodzież Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ul. 3 maja 37, Gniezno Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Jana Kiepury 45, Leszno Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie im. T. Dunina ul. Szpitalna 7, Kościan Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, Jarocin 23

24 Miejsce zdarzenia na kaliski kępiński kolski koniński kościański krotoszyński ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski ul. Szpitalna 45, Konin ul. Poduchowne 1, Turek ul. Szpitalna 7, Kościan ul. Szpitalna 7, Kościan ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Oddział Urazowo-Ortopedyczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Urazowo-Ortopedyczny Odział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, Turek Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie im. T. Dunina ul. Szpitalna 7, Kościan Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. leszczyński ul. Jana Kiepury 45, Leszno Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Jana Kiepury 45, Leszno 24

25 Miejsce zdarzenia na międzychodzki nowotomyski ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski ul. Szpitalna 2, Oborniki ul. Juraszów 7/ Poznań ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski Piła ul. Poznańska 125 a, Pleszew Oddział Urazowo-Ortopedyczny Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Urazowo-Ortopedyczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Odział Ortopedyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna Oborniki Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/ Poznań Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wielkopolski Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. ul. Poznańska 125 a, Poznań 25

26 Miejsce zdarzenia na poznański rawicki słupecki szamotulski śremski ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań ul. Juraszów 7/ Poznań ul. Szwajcarska 3, Poznań ul. 28 czerwca 1956 r Poznań ul. Jana Kiepury 45, Leszno ul. Szpitalna 45, Konin ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl ul. Chełmońskiego Śrem Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/ Poznań Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szwajcarska 3, Poznań Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r Poznań Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Jana Kiepury 45, Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl Szpital w Śremie Spółka z o.o. ul. Chełmońskiego Śrem Poznań-Grunwald Poznań- Jeżyce, Poznań- Stare Miasto, Poznań- Nowe Maisto, Poznań- Stare Miasto, Poznań-Stare Miasto, Poznań- Wilda 26

27 Miejsce zdarzenia na ul. Chełmońskiego Śrem Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpital w Śremie Spółka z o.o. ul. Chełmońskiego Śrem średzki turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski ul. Słowackiego 2, Września ul. Szwajcarska 3, Poznań ul. Poduchowne 1, Turek ul. Żeromskiego 29, Chodzież ul. Jana Kiepury 45, Leszno ul. Słowackiego 2, Września Piła Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Urazowo-Ortopedyczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, Września Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szwajcarska 3, Poznań Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, Turek Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa ul. Żeromskiego 29, Chodzież Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Jana Kiepury 45, Leszno Szpital Powiatowy we Wrześni Sp z o.o. ul. Słowackiego 2, Września Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła 27

28 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: neurochirurgii dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na chodzieski czarnkowski Piła Oddział Neurochirurgii Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła gnieźnieński ul. Szpitalna 45, Konin Oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin gostyński grodziski ul. Jana Kiepury 45, Leszno Oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, Leszno jarociński kaliski kępiński Oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny kolski koniński ul. Szpitalna 45, Konin Oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin kościański ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Oddział Neurochirurgii Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego ul Kraszewskiego 11, Puszczykowo 28

29 Miejsce zdarzenia na krotoszyński leszczyński nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański ul. Jana Kiepury 45, Leszno ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Piła Piła ul. Przybyszewskiego 49, Poznań ul. Szwajcarska 3, Poznań Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, Leszno Szpital w Puszczykowie ul Kraszewskiego 11, Puszczykowo Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szwajcarska 3, Poznań 29

30 Miejsce zdarzenia na rawicki słupecki szamotulski śremski średzki trzcianecki turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski ul. Jana Kiepury 45, Leszno ul. Szpitalna 45, Konin Piła ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo Piła ul. Szpitalna 45, Konin Piła ul. Jana Kiepury 45, Leszno ul. Szpitalna 45, Konin Piła Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego ul Kraszewskiego 11, Puszczykowo Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica, Piła 30

31 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: torakochirurgii dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na chodzieski czarnkowsko-trzcianecki ul. Rydygiera Piła Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica ul. Rydygiera Piła gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński ul. Szamarzewskiego 62, Poznań Oddział Torakochirurgii Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego Poznań kolski koniński kościański 31

32 Miejsce zdarzenia na krotoszyński leszczyński międzychodzki nowotomyski obornicki ul. Szamarzewskiego 62, Poznań Oddział Torakochirurgii Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego Poznań ostrowski ostrzeszowski pilski ul. Rydygiera Piła Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica ul. Rydygiera Piła pleszewski poznański rawicki ul. Szamarzewskiego 62, Poznań Oddział Torakochirurgii Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego Poznań słupecki 32

33 Miejsce zdarzenia na szamotulski śremski średzki trzcianecki turecki ul. Szamarzewskiego 62, Poznań Oddział Torakochirurgii Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego Poznań wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski ul. Rydygiera Piła Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica ul. Rydygiera Piła 33

34 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: chirurgii szczękowo - twarzowej dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) alfabetycznie chodzieski czarnkowsko-trzcianecki ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań gnieźnieński gostyński Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny grodziski ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań jarociński kaliski kępiński Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny kolski koniński 34

35 kościański krotoszyński ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny leszczyński międzychodzki nowotomyski ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań obornicki ostrowski ostrzeszowski Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny pilski pleszewski ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny poznański ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań 35

36 rawicki Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny słupecki szamotulski śremski ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań średzki turecki Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny wągrowiecki wolsztyński wrzesiński ul. Przybyszewskiego 49, Poznań Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, Poznań złotowski 36

37 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych Miejsce zdarzenia na Stopień Rrferencyjności chodzieski czarnkowsko - trzcianecki gnieźnieński gostyński ul. Żeromskiego 29, Chodzież ul. Kościuszki 91, Czarnków ul. Sikorskiego 9, Trzcianka ul. Św. Jana 9, Gniezno pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń Ginekologicznego - Położniczy z pododdziałem Patologii Ciąży Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa ul. Żeromskiego Chodzież Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie ul. Kościuszki Czarnków Szpital Powiatowy im. Jana Pawła w Trzciance ul. Sikorskiego Trzcianka Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Św. Jana Gniezno Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu pl. K. Marcinkowskiego 8/ Gostyń grodziski ul. Mossego 3, Grodzisk Wlkp. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mossego Grodzisk Wlkp. 37

38 Miejsce zdarzenia na Stopień Rrferencyjności jarociński kaliski kępiński kolski ul. Szpitalna 1, Jarocin ul. Toruńska 7, Kalisz ul. Szpitalna 7, Kępno ul. Poniatowskiego 25, Koło Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o. o. ul. Szpitalna Jarocin Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Toruńska Kalisz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna Kępno Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Poniatowskiego Koło koniński ul. Wyszyńskiego 1, Konin Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Kardynała Wyszyńskiego Konin kościański ul. Szpitalna 7, Kościan Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna Kościan 38

39 Miejsce zdarzenia na Stopień Rrferencyjności krotoszyński ul. Młyńska 2, Krotoszyn Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ul. Młyńska Krotoszyn leszczyński ul. Kiepury 45, Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ul. Szpitalna 10, Międzychód ul. Wroniecka 26, Sieraków ul. Sienkiewicz 3, Nowy Tomyśl ul. Szpitalna Oborniki ul. Limanowskiego 20/ Ostrów Wlkp. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna Międzychód NPZOZ MED-COR Sp.z o.o. Ul. Wroniecka 26, Sieraków Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dra. K. Hołogi ul. Sienkiewicz Nowy Tomyśl Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna Oborniki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/ Ostrów Wlkp. 39

40 Miejsce zdarzenia na Stopień Rrferencyjności ostrzeszowski Al. Wolności 4, Ostrzeszów Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie Al. Wolności Ostrzeszów pilski Piła Szpital Specjalistyczny w Pile im. St. Staszica ul. Rydygiera Piła pleszewski ul. Poznańska 125a, Pleszew ul. Polna 33, Poznań Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. ul. Poznańska 125 A Pleszew Ginekologiczno Położniczny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Polna Poznań poznański ul. Mickiewicza 2, Poznań Położniczo Ginekologiczny z pododdziałem Patologii Ciąży Szpital Miejski im. F. Raszei ul. Mickiewicza Poznań ul. Jarachowskiego 18, Poznań Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu SPZOZ ul. Jarachowskiego Poznań 40

41 Miejsce zdarzenia na Stopień Rrferencyjności poznański rawicki ul. Juraszów 7/19, Poznań ul. Grota Roweckiego 6, Rawicz Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologicznym, Pododdziałem Porodowym, Pododdziałem Położnictwa, Perinatologii i Rozrodczości Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/ Poznań Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o. o. ul. Grota Roweckiego Rawicz słupecki ul. Traugutta 7, Słupca 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy 3ul. Traugutta Słupca szamotulski śremski ul. Sienkiewicz 13, Szamotuły ul. Chełmońskiego 1, Śrem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sienkiewicz Szamotuły Szpital w Śremie sp. z o. o. ul. Chełmońskiego Śrem średzki ul. Żwirki i Wigury 10, Środa Wlkp. Szpital Średzki Sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury Środa Wlkp. 41

42 Miejsce zdarzenia na Stopień Rrferencyjności turecki ul. Poduchowne 1, Turek Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Poduchowne Turek wągrowiecki ul. Kościuszki 74, Wągrowiec Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki Wągrowiec wolsztyński ul. Wschowska 3, Wolsztyn Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ul. Wschowska Wolsztyn wrzesiński ul. Słowackiego 2, Września Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. ul. Słowackiego Września złotowski ul. Szpitalna 28, Złotów Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego ul. Szpitalna Złotów 42

43 Wykaz oddziałów szpitalnych dla dzieci 43

44 Wykaz oddziałów szpitalnych dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla dzieci Miejsce zdarzenia na chodzieski czarnkowsko-trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski kępiński Piła ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń ul. Szpitalna 27/33, Poznań ul. Szpitalna 45, Konin ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej i leczenia oparzeń Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej i traumatologii Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii i traumatologii z Pododdziałem leczenia oparzeń w którym działa oddział szpitalny Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła 1 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, Poznań SP ZOZ w Gostyniu Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, Poznań Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. 44

45 Miejsce zdarzenia na kolski ul. Szpitalna 45, koniński Konin kościański krotoszyński ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Oddział chirurgii dziecięcej i traumatologii Oddział chirurgii dziecięcej i leczenia oparzeń Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii i traumatologii z Pododdziałem leczenia oparzeń w którym działa oddział szpitalny Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, Poznań SP ZOZ w Gostyniu Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. W opinii konsultanta pacjenci wymagający leczenia szpitalnego powinni być kierowani do najbliższego szpitala posiadającego Oddział Chirurgii Dziecięcej względem miejsca zdarzenia leszczyński Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń Oddział chirurgii dziecięcej SP ZOZ w Gostyniu Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń międzychodzki nowotomyski obornicki ul. Szpitalna 27/33, Poznań Oddział chirurgii dziecięcej Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, Poznań 45

46 Miejsce zdarzenia na w którym działa oddział szpitalny ostrowski ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Oddział chirurgii i traumatologii z Pododdziałem leczenia oparzeń Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. ostrzeszowski pilski pleszewski poznański ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp Piła ul. Krysiewicza 7/8, Poznań ul. Szpitalna 27/33, Poznań Oddział chirurgii i traumatologii z Pododdziałem leczenia oparzeń Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej i leczenia oparzeń Oddział chirurgii dziecięcej Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, Ostrów Wlkp. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, Poznań W opinii konsultanta pacjenci wymagający leczenia szpitalnego powinni być kierowani do najbliższego szpitala posiadającego Oddział Chirurgii Dziecięcej względem miejsca zdarzenia. W opinii konsultanta pacjenci wymagający leczenia szpitalnego powinni być kierowani do najbliższego szpitala posiadającego Oddział Chirurgii Dziecięcej względem miejsca zdarzenia. 46

47 Miejsce zdarzenia na rawicki słupecki Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń ul. Szpitalna 45, Konin Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej i traumatologii w którym działa oddział szpitalny SP ZOZ w Gostyniu Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, Gostyń Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin szamotulski ul. Szpitalna 27/33, Poznań Oddział chirurgii dziecięcej Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, Poznań średzki śremski ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Oddział chirurgii dziecięcej i leczenia oparzeń Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, Poznań turecki wągrowiecki wolsztyński ul. Szpitalna 45, Konin ul. Krysiewicza 7/8, Poznań ul. Szpitalna 27/33, Poznań Oddział chirurgii dziecięcej i traumatologii Oddział chirurgii dziecięcej i leczenia oparzeń Oddział chirurgii dziecięcej Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45, Konin Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, Poznań Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, Poznań W opinii konsultanta pacjenci wymagający leczenia szpitalnego powinni być kierowani do najbliższego szpitala posiadającego Oddział Chirurgii Dziecięcej względem miejsca zdarzenia. 47

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody WYKAZ oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Zatwierdzam:. Data, pieczęć i podpis wojewody SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Poradnia Zdrowia Psychicznego CENTRUM w Poznaniu. ul. Rybaki 1A 61-642 Poznań

Poradnia Zdrowia Psychicznego CENTRUM w Poznaniu. ul. Rybaki 1A 61-642 Poznań Świadczeniodawca Adres zakres Poradnia Zdrowia Psychicznego CENTRUM w Poznaniu Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej ARS MEDICA Słupcy w Koninie Przychodnia Lekarsko- Stomatologiczna PRIMADENT

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ KONKURS OFERT NA ROK: 2006-2008 DATA: 2005-12-07 MIEJSCE SPORZĄDZENIA DOKUMENTU: POZNAŃ KOD RODZAJU ŚWIADCZEŃ: NFZ 04 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 2006 - PSY - SUBREGION - KALISKI - JAROCIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 2 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO STOWARZYSZENIE EDUKACJA-MŁODZIEŻ AL. WOJSKA POLSKIEGO 21 63-300 PLESZEW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Środa Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nazwa szkoły Miejscowość Ranking ogólnopolski Wynik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I Liceum Ogólnokształcące Swarzędz 30 60,07 Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/524/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 26 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVI/524/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 26 kwietnia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 143 15898 Poz. 2727, 2728 2727 UCHWAŁA NR XLVI/524/10 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2873 UCHWAŁA NR LXV/1028/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2873 UCHWAŁA NR LXV/1028/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 8 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2873 UCHWAŁA NR LXV/1028/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 4654 UCHWAŁA NR XV/140/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r.

Poznań, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 4654 UCHWAŁA NR XV/140/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 4654 UCHWAŁA NR XV/140/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 kwietnia 2015 r. Poz. 2456 UCHWAŁA NR IX/63/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 marca 2015 r.

Poznań, dnia 15 kwietnia 2015 r. Poz. 2456 UCHWAŁA NR IX/63/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 kwietnia 2015 r. Poz. 2456 UCHWAŁA NR IX/63/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne usługi szerokopasmowe w Wielkopolsce ezdrowie, biblioteki cyfrowe

Innowacyjne usługi szerokopasmowe w Wielkopolsce ezdrowie, biblioteki cyfrowe Konferencja Wsparcie Społeczeństwa Informacyjnego Internet Szerokopasmowy w Społeczeństwie Informacyjnym Innowacyjne usługi szerokopasmowe w Wielkopolsce ezdrowie, biblioteki cyfrowe Cezary Mazurek Poznańskie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r.

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. WOLONTARIAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Justyna Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Regionalne Centrum Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SZKOŁY ROLNICZE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POWIAT L.p. NAZWA SZKOŁY NABÓR rok szkolny 2007/2008 kierunki kształcenia Liczba klas 2007 /2008 Liczba uczniów danego kierunku (wszystkie klasy) Adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Staż cząstkowy realizowany w podmiocie pediatria ginekologia i położnictwo

Staż cząstkowy realizowany w podmiocie pediatria ginekologia i położnictwo Lp. Nazwa i adres podmiotu 1 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 2 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień Podstawy prawne Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2

1835964248 koniński Stare Miasto 75 2 ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU - LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - III EDYCJA PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Punkty podstawowe Punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

w perspektywie różnic terytorialnych w

w perspektywie różnic terytorialnych w Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce Zespół badawczy mgr Marta Kędzierska dr Mikołaj Jacek Łuczak dr Joanna Mazur-Łuczak mgr Agnieszka Nowosielska dr

Bardziej szczegółowo

RANKING TECHNIKÓW 2015R.

RANKING TECHNIKÓW 2015R. RANKING TECHNIKÓW 2015R. Ranking ogólnopolski Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki 1 7 Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji Poznań 70,97 2 11 Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino Września 62,19

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska Doradcy WODR w Poznaniu świadczący usługi doradcze w ramach przedsięwzięcia Grupa wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 L.p. Komórka organizacyjna Imię i nazwisko Adres siedziby Telefon

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu Załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE SZPITALI WIELKOPOLSKICH DOTYCZĄCE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH z dnia 3 listopada 2011 r.

MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE SZPITALI WIELKOPOLSKICH DOTYCZĄCE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH z dnia 3 listopada 2011 r. Toruń, 20 listopada 2011 r. MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE SZPITALI WIELKOPOLSKICH DOTYCZĄCE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH z dnia 3 listopada 2011 r. Nr ogłoszenia 354344 2011 - PL z dnia 11.11.2011r. Dokonujemy

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne. Usługi socjalne U.Kaczmarek, E.Bąkowska

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne. Usługi socjalne U.Kaczmarek, E.Bąkowska Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne. Usługi socjalne U.Kaczmarek, E.Bąkowska Rozmieszczenie szpitali 41 szpitali 7 szpitali poza Poznaniem Koncepcja Kierunków Rozwoju

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Powiat gostyński 400/333/2014 Gmina Poniec Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej.

Powiat gostyński 400/333/2014 Gmina Poniec Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej. Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej w Poznaniu na rok 2014 Ochrona wód - pożyczki Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku

UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Każdej wiosny na wielkopolskich Orlikach odbywa się Turniej Orlika o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który cieszy się dużą popularnością.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU POZNAŃ Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* przy Fundacji Dziecko w Centrum, ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu Telefon: (61) 663 40 90, 786 160 100 Poniedziałek-Piątek w godz. 8:00-18:00 I Sobota

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Strona 0. Program medyczny nowy szpital matki i dziecka Poznań, czerwiec 2012 PROJEKT. Opracowanie: Real Care! sp. z o. o.

Strona 0. Program medyczny nowy szpital matki i dziecka Poznań, czerwiec 2012 PROJEKT. Opracowanie: Real Care! sp. z o. o. Strona 0 PROJEKT Strona 1 1. Wstęp Niniejszy program medyczny został opracowany na potrzeby budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. Obecnie na terenie aglomeracji poznańskiej funkcjonują 2 wielospecjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży :

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży : W ramach realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020, przedstawiamy dane adresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1079) U S T A W A z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.

(druk nr 1079) U S T A W A z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Alergologia województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02014 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niŝszą ocenę merytoryczną

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niŝszą ocenę merytoryczną Załącznik Nr do Uchwały Nr 85/00 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 00 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań tel.(0-61) 846-38-19, fax (0-61) 846-38-20 e mail: efs@wup.poznan.pl

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań tel.(0-61) 846-38-19, fax (0-61) 846-38-20 e mail: efs@wup.poznan.pl Lista rankingowa wniosków przekazanych do w ramach konkursu Nr PO KL/9.2/1/10 Lp. Numer wniosku KSI Nazwa beneficjenta Siedziba beneficjenta Tytuł projektu Średnia ocen Proponowana kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02013 r.) Alergologia w Białymstoku, Klinika Alergologii i Chorób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu za 2014 rok SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu za 2014 rok I. Informacje organizacyjne i finansowe dotyczące działalności statutowej okręgu 1.1. Posiedzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny przyjęć. piątek 12.00-14.00. środa 15.00-17.00. środa. (po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczym) 15.00-17.00

Dni i godziny przyjęć. piątek 12.00-14.00. środa 15.00-17.00. środa. (po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczym) 15.00-17.00 1 2 3 4 3-800 Gostyń NZOZ "CETUS" ul. Przy Dworcu 4 tel. kom. 04535245 12.00-14.00 1. Wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w celu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, chirurgia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015 RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015 W tym roku już po raz siedemnasty Perspektywy przygotowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Ocenie poddano 2315 liceów ogólnokształcących i 1850 techników. Pełny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XLIV/861/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego

Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego dr Joanna Dominiak Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27 61 680 Poznań 618296156 dominiak@amu.edu.pl Dostępność

Bardziej szczegółowo

nauczyciele wchodzący w skład jury nazwa szkoły, w której odbędzie się etap okręgowy ulica kod miasto szkoła

nauczyciele wchodzący w skład jury nazwa szkoły, w której odbędzie się etap okręgowy ulica kod miasto szkoła SPIS SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W ETAPIE OKRĘGOWYM KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PT. "SKRZYDLACI MIESZKAŃCY NASZYCH LASÓW" (ROK SZKOLNY 2013/2014) szkoła nazwa szkoły, w

Bardziej szczegółowo