Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà"

Transkrypt

1 Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi kszym problemem. Konkurencja wêród przedsi biorstw wymusza zwi kszanie elastycznoêci produkcji, skracanie cyklu projektowania i wdro enia produktów. Ponadto zmieniajàce si uwarunkowania prawne w zakresie bezpieczeƒstwa i zapewnienia jakoêci powodujà koniecznoêç dokumentowania wielu dodatkowych zdarzeƒ w przedsi biorstwie. Dokumentacja produkcyjna musi byç przechowywana przez okreêlony czas, a dotychczasowym medium przechowujàcym informacje by i jest papier majàcy stosunkowo krótkà trwa oêç. Skracanie cyklu projektowania wyrobów wymusza skuteczniejszà wymian informacji pomi dzy dzia ami projektowania, produkcji, administracji, marketingu i innymi dzia ami danego przedsi biorstwa [1, 2, 3]. Wszystko to powoduje nag e zwi kszenie iloêci dokumentacji, zarówno dotyczàcej produkcji samego wyrobu, jak i jego obs ugi. Dokumentacja taka musi byç odpowiednio usystematyzowana i sk adowana. Cz sto do obs ugi tego typu zadaƒ nale y zatrudniç dodatkowy personel [4, 5, 6]. W zak adach wytwarzajàcych du y asortyment produktów, do archiwizowania dokumentacji przeznacza si dodatkowe pomieszczenia, specjalnie zabezpieczone przed w amaniem, po arem i wilgocià wszystko to zwi ksza koszty dzia ania przedsi biorstwa. * ) Artyku w formie referatu zosta wyg oszony podczas V Szko y Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk maja Prof. dr hab. in. Jerzy Wróbel i mgr in. Grzegorz Linkiewicz sà pracownikami Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, a mgr in. Mariusz Fitowski jest doktorantem w tym Instytucie. Dokoƒczenie z 34 str. co szczególnie w przypadku planowanej redukcji stanu osobowego Si Zbrojnych RP jest bardzo istotnym argumentem. LITERATURA PRZEDMIOTU 1. Bis J., Grabiec R., Niedzielski R., Szczurko J., Tomkiewicz K.: Koncepcja zastosowania in ynierskich baz danych w eksploatacji obiektów technicznych. Materia y II Wiosennej Szko y Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji, egiestów 1998, ss Downarowicz O.: System Eksploatacji. Zarzàdzanie zasobami techniki. Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Gdaƒsk Radom Plan Materia y instrukta owe firmy 4Tech. Ze wzgl du na olbrzymià liczb dokumentów, ich przep yw pomi dzy komórkami organizacyjnymi przedsi biorstwa jest czasoch onny. Obok aspektu dotyczàcego czasu obiegu dokumentacji aktualne sà problemy dotyczàce jej zawartoêci; problem aktualnoêci danych, ich kompletnoêci i redundancji dotyczy prawie ka dego zak adu. Gwa towny rozwój technik komputerowych wp ywa na zmian sposobu projektowania [7]. Systemy wspomagajàce proces projektowania pomagajà skróciç czas wdro enia projektu, dodatkowo generujà dokumentacj projektowà. Ponadto ich zaletami sà: szybka edycja dokumentów, przesy anie ich na znaczne odleg oêci, atwa archiwizacja, oszcz dnoêç miejsca, mo liwoêç tworzenia kilku wersji jednego dokumentu. Wszystko to sprawia, e aktualnie systemy te sà powszechnie stosowane. Praktycznie w ka dym wi kszym zak adzie produkcyjnym znajduje si oprogramowanie wspomagajàce prace projektowe. Wymiana dokumentacji przebiega szybko, podobnie jak jej archiwizacja [8]. Pomimo coraz powszechniejszego generowania dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, nie ma ciàgle sprecyzowanych jednolitych standardów jej zapisu i autoryzacji, a obowiàzujàce ustawy i zalecenia preferujà dotychczasowà, papierowà form zapisu. Powoduje to brak znormalizowanych rozwiàzaƒ w zakresie zalecanego formatu elektronicznych dokumentów, ich przesy ania, zatwierdzania i archiwizacji. Producenci oprogramowania wspomagajàcego prace projektowe próbujà przeforsowaç swoje (nie zawsze optymalne) rozwiàzania, przyczyniajàc si do zwi kszenia nie adu panujàcego w tej bran y. Ka dy producent oprogramowania pragnie uczyniç je jak najbardziej wszechstronnym w celu zwi kszenia liczby u ytkowników. Bioràc pod uwag fakt, e systemy takie pomimo deklaracji twórców sà niekompatybilne ze sobà, mo na wyobraziç sobie liczb problemów powstajàcych w procesie wymiany informacji, tak istotnym w dobie powszechnej globalizacji. Wiele firm ma swoich podwykonawców czy wspó pracowników rozrzuconych po ca ym Êwiecie. W sytuacji gdy du à firm staç na kupno rozbudowanego systemu komputerowego, ma a firma musi zrezygnowaç ze wspó pracy, nie mogàc spe niç podstawowych warunków dotyczàcych wymiany informacji. Dost pne na rynku oprogramowanie wspomagajàce prace projektowe z racji swego komercyjnego charakteru nie jest stworzone do potrzeb konkretnego u ytkownika. Jego zadaniem jest zaspokojenie wymagaƒ jak najwi kszej liczby potencjalnych klientów z tego powodu sà to pot ne aplikacje z rozbu- 35

2 dowanymi mo liwoêciami konfiguracji, dostosowywania parametrów pracy do wymagaƒ u ytkowników, ale przez to drogie i skomplikowane. Cz sto stopieƒ z o onoêci takiego oprogramowania wymusza przeprowadzanie d ugich i kosztownych szkoleƒ. W zwiàzku z tym w wielu przedsi biorstwach zajmujàcych si projektowaniem znajdujà si cz sto rozwiàzania obejmujàce swoim zasi giem jedynie cz Êç wymaganego zakresu dzia ania, w innych zaê olbrzymie systemy przerastajàce potrzeby ich w aêcicieli. Jednym z rozwiàzaƒ jest zamówienie oprogramowania pod klucz, czyli spe niajàcego wszystkie postawione mu wymagania. Jest to jednak rozwiàzanie nieoptymalne pod wzgl dem finansowym. Sam proces projektowania i wdro enia systemu jest bardzo kosztowny, a jakakolwiek zmiana w funkcjonowaniu przedsi biorstwa pociàga za sobà koniecznoêç uaktualnienia oprogramowania co najcz Êciej jest dodatkowo p atne. Do tego dochodzà okresowe szkolenia dla u ytkowników. Wi kszoêç dost pnego na rynku oprogramowania s u àcego do zarzàdzania dokumentacjà projektowà przeznaczona jest dla du ych i Êrednich przedsi biorstw, ignorujàc zupe nie ma e zak ady b dàce cz sto podwykonawcami dla tych ostatnich. Poza tym sà to systemy bardzo rozbudowane i obejmujàce swym zakresem ca y proces projektowania. Pomimo relatywnie du ych mo liwoêci w stosunku do kosztów, niewielkich zak adów po prostu na nie nie staç. Obecnie prawie ka de rozbudowane oprogramowanie ma mo liwoêç dostosowywania parametrów swojej pracy do potrzeb u ytkowników. Dost p do tych funkcji mo liwy jest najcz Êciej poprzez wewn trzne mechanizmy aplikacji bàdê te z poziomu popularnych j zyków programowania. Stwarza to mo liwoêç najlepszego dopasowania pracy programu do specyficznych wymagaƒ u ytkowników. Ponadto mo liwa jest integracja kilku aplikacji ró nego typu w jeden system, obejmujàcy swoim zasi giem wymagany obszar dzia ania. Dostosowanie aplikacji do konkretnych potrzeb nosi nazw kastomizacji (ang. customize) i jest najtaƒszym i byç mo e najszybszym sposobem zapewnienia optymalnej pracy zakupionego oprogramowania. Niniejsza publikacja przedstawia prób rozwiàzania cz Êci wymienionych problemów i zawiera propozycj systemu realizujàcego zagadnienie zarzàdzania elektronicznà dokumentacjà projektowà w biurze projektowym przygotowanego na potrzeby biura konstrukcyjnego jednego z polskich przedsi biorstw produkcyjnych [9]. Zaproponowany system umo liwia: identyfikacj u ytkowników systemu; dodawanie nowych projektów do realizacji i przydzielanie osoby odpowiedzialnej za projekt; tworzenie wielu wersji dokumentu; atwà archiwizacj ca ego projektu; zabezpieczenie danych przed dost pem osób niepowo anych; prac w Êrodowisku sieciowym z wykorzystaniem coraz powszechniejszego obecnie medium wymiany informacji, jakim jest sieç Internet, a dok adniej jej zamkni ta (korporacyjna) wersja intranet; komunikacj pomi dzy u ytkownikami. Implementacja zaproponowanego systemu u atwia i przyspiesza wymian danych projektowych pomi dzy u ytkownikami, na bie àco pokazuje stan zaawansowania projektu, zapewnia aktualnoêç danych i u atwia ich archiwizacj. Koncepcja systemu Brak wdro onego oprogramowania wspomagajàcego obieg dokumentów objawia si ich utrudnionà archiwizacjà, koniecznoêcià wielokrotnego plotowania cz sto niekompletnych rysunków oraz brakiem jakiejkolwiek historii tworzonego projektu. U ytkownicy zmuszeni sà samodzielnie tworzyç kopie zapasowe (cz sto tego nie robià). W zwiàzku z tym zaproponowano stworzenie systemu zarzàdzajàcego dokumentacjà projektowà opartego na nast pujàcych za o eniach: wszystkie dane dotyczàce dokumentacji i u ytkowników znajdujà si w relacyjnej bazie danych; dokumenty znajdujà si tylko w udost pnionym w sieci katalogu; u ytkownicy systemu korzystajà z dotychczas posiadanych, popularnych programów nie jest wi c konieczny zakup nast pnych, drogich systemów; w ka dej chwili uprawnieni u ytkownicy mogà obejrzeç aktualny stan realizowanego projektu; identyfikacja u ytkowników nast puje poprzez koniecznoêç podania has a; istnieje mo liwoêç przeêledzenia historii tworzonego projektu; mo liwa jest dalsza rozbudowa systemu o kolejne funkcje przy niskich kosztach. Uwzgl dniajàc te za o enia zaproponowano rozwiàzanie, którego centralnà cz Êcià jest relacyjna baza danych. Sk aduje ona informacje o wykonywanych projektach, dokumentach projektowych i projektantach. Na rys. 1 pokazano struktur proponowanego systemu. Rys. 1. Proponowana struktura systemu zarzàdzajàcego dokumentacjà projektowà Projektanci jak dotychczas korzystajà ze swoich systemów CAD do generowania dokumentacji oraz dodatkowo wykorzystujà przeglàdark WWW w celu obejrzenia stanu zaawansowania projektu. Komunikacj zapewnia dowolny program pocztowy. Serwer WWW umo liwia komunikacj przeglàdarki z bazà danych. Aplikacja integrujàca system CAD z bazà danych dba o poprawnoêç wprowadzanych danych i miejsce sk adowania plików danego projektu. 36

3 System CAD zosta zintegrowany z relacyjnà bazà danych przy wykorzystaniu j zyka Visual Basic. Informacje o po o eniu plików i danych z tabliczek rysunkowych sk adowane sà w bazie danych, z której korzystajà wszyscy u ytkownicy systemu. Z tej samej bazy korzysta serwer WWW, który przekazuje informacje do wyêwietlenia w przeglàdarce internetowej. Za pomocà tego mechanizmu mo liwe jest przeglàdanie dokumentów danego projektu, ich zatwierdzanie, komunikacja z projektantami oraz przydzielanie do realizacji nowych projektów i poszczególnych dokumentów. Implementacja systemu Projekt systemu oparto na popularnych aplikacjach (AutoCAD, Microsoft Access) i rozwiàzaniach komunikacyjnych. Ponadto wykorzystano ogólnodost pne narz dzia takie jak Êrodowisko programistyczne Visual Basic i serwer WWW do àczany do systemów operacyjnych Microsoft Windows. Topologia zastosowanej sieci nie jest istotna, wa ne, aby obs ugiwa a ona protokó TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) potrzebny przy komunikacji przeglàdarki u ytkownika z serwerem WWW. System operacyjny wymagany do implementacji systemu to Microsoft Windows. Obecnie w wi kszoêci komputerów zainstalowane sà wersje 95, 98, NT 4.0, lub Na wszystkich tych systemach proponowane rozwiàzanie dzia a poprawnie. Jako system zarzàdzania relacyjnà bazà danych wybrano popularnà aplikacj Microsoft Access 97. Za o ono, e do bazy danych nie b dzie odwo ywaç si w jednej chwili wi cej ni dziesi ciu u ytkowników równoczeênie. Sama aplikacja nie musi byç instalowana o poprawnoêç komunikacji z bazà danych dbajà mechanizmy dostarczane wraz z systemem operacyjnym Windows. U ytkownicy nie muszà nawet znaç po o enia pliku bazy danych. System CAD stosowany w przyk adowej implementacji systemu to AutoCAD wersja 2000 PL. Jako jeden z najpopularniejszych systemów posiada on mo liwoêci dostosowania swoich parametrów pracy do wymagaƒ u ytkownika. Ta cecha zosta a wykorzystana przy po àczeniu aplikacji CAD z bazà danych. Wykorzystano przy tym j zyk AutoCAD Visual Basic for Applications, który jest integralnie zwiàzany z wersjà 2000 systemu AutoCAD i umo liwia jego swobodne programowanie. Wszystkie pliki dokumentów danego projektu znajdujà si w jednym katalogu. U atwia to znacznie archiwizacj i zabezpiecza kompletnoêç danych. Przeglàdarka WWW wymagana do realizacji podstawowych zadaƒ zarzàdzania dokumentacjà najcz Êciej jest dostarczana wraz z systemem operacyjnym jest to Internet Explorer. Jednak e u ytkownicy innych przeglàdarek, takich jak Netscape Navigator 4.5 czy Sylaba Komunikator 4.5 mogà tak e korzystaç z zaproponowanej aplikacji. Preferowanà przeglàdarkà jest jednak Internet Explorer wersja 5.0 ze wzgl du na najbli sze standardom interpretowanie kodu HTML. Do przeglàdania stanu dokumentów poprzez przeglàdark s u à specjalne programy, tzw. wtyczki (ang. plug-in). Pozwalajà one wyêwietlaç w oknie przeglàdarki obiekty spoza specyfikacji j zyka HTML. Takimi obiektami sà rysunki systemu AutoCAD zapisane w formacie Drawing Web File (*.dwf). Serwer WWW zastosowany w proponowanym rozwiàzaniu musi wspieraç technologi Active Serwer Pages w celu po àczenia stron WWW z bazà danych. Wraz z systemami Windows 9x dostarczana jest wersja takiego serwera ograniczona do dziesi ciu u ytkowników pracujàcych jednoczeênie Personal Web Server. Systemy Windows oparte na architekturze NT (Windows NT 4.0 i 2000) posiadajà pe nà wersj serwera o nazwie Internet Information Server nie majàcà ograniczeƒ liczby u ytkowników. Komunikacja pomi dzy u ytkownikami odbywa si za pomocà poczty elektronicznej ( ). Ka dy u ytkownik musi mieç w asne konto pocztowe. Zaproponowane rozwiàzanie umo liwia: wybór osoby prowadzàcej projekt (odpowiedzialnej za jego realizacj ), mo liwoêç realizacji projektu tak e przez osob prowadzàcà go, identyfikacj u ytkownika, dobór zespo u realizujàcego dany projekt, prac nad kilkoma projektami jednoczeênie, przeglàdanie stanu zaawansowania projektu, rozszerzenie istniejàcego systemu o nowe mo liwoêci. Realizacja projektów w zaproponowanym systemie odbywa si na dwóch platformach po àczonych wspólnà bazà danych (rys. 2). W Êrodowisku opartym Rys. 2. Wykorzystanie elementów systemu przez u ytkowników na sieci intranet zbudowano cz Êç systemu odpowiedzialnà za komunikacj pomi dzy u ytkownikami, przydzielanie zadaƒ i ich zatwierdzanie, tworzenie nowych projektów, przeglàdanie stanu ich zaawansowania jednym s owem wszystko, co nie pociàga za sobà fizycznego stworzenia pliku dokumentu rysunkowego. T cz Êç systemu realizuje Êrodowisko CAD i to w aênie w nim projektanci tworzà dokumentacj i dokonujà jej modyfikacji. Poniewa jest ono równie po àczone z bazà danych tà samà co Êrodowisko intranetowe u ytkownicy obydwu platform majà tak samo aktualne dane, które nie podlegajà redundancji. Istnieje tylko jedna kopia danych dla wszystkich u ytkowników otrzymujà jà oni z jednej bazy danych. Zaproponowany system dba o ich prawid owe sk adowanie i przesy anie. Wykorzystanie przez konstruktorów nadzorujàcych realizacj projektu jedynie aplikacji internetowej jest swego rodzaju zabezpieczeniem przed nieupowa nionymi modyfikacjami dokumentów Êrodowisko to umo liwia bowiem jedynie przeglàdanie dokumentów bez mo liwoêci dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 37

4 Przyk ad dzia ania aplikacji Po uruchomieniu aplikacji CAD i zalogowaniu si u ytkownik mo e otworzyç dokument z listy przydzielonych mu przez projektanta nadzorujàcego projekt (rys. 3). Istnieje równie mo liwoêç edycji poprzednich wersji danego dokumentu. Rys. 6. Przyk adowy interfejs aplikacji w Êrodowisku internetowym Rys. 3. Lista dokumentów do edycji Po wprowadzeniu zmian konstruktor mo e zapisaç dokument jako nowà wersj opatrujàc jà komentarzem lub dopisaç zmiany do istniejàcego pliku rysunku (rys. 4). Rys. 4. Zapisywanie dokumentu Dodatkowo konstruktor mo e wstawiaç tabel rysunkowà i jà edytowaç. Po àczenie z bazà danych umo liwia wprowadzenie wartoêci wszystkich pól tabeli do bazy i dalsze ich przetwarzanie (rys. 5). Rys. 5. Wype nianie pól tabeli Cz Êç proponowanego systemu dzia ajàca w Êrodowisku internetowym jest znacznie bardziej rozbudowana i umo liwia w pe ni zarzàdzanie obiegiem dokumentacji technicznej projektu. U ytkownicy majà wglàd w ca à dokumentacj projektu i dok adnà informacj o ka dym dokumencie (rys. 6). Dzi ki wykorzystaniu przeglàdarki internetowej i systemu odnoêników poruszanie si pomi dzy poszczególnymi elementami aplikacji jest szybkie i nie nastr - cza trudnoêci nawet niewykwalifikowanemu pracownikowi. Wnioski Zaproponowana koncepcja jest tylko jednym z mo liwych rozwiàzaƒ problemu obiegu dokumentacji w biurze konstrukcyjnym. Rosnàce wykorzystanie komputerów w pracach projektowych wymusza stosowanie takich systemów. Implementacja du ych, rozbudowanych systemów w ma ych biurach projektowych z ekonomicznego punktu widzenia nie ma sensu koszty takiego zakupu mogà si nie zwróciç. Jednak e pewne standardy i metody muszà byç zachowane podczas procesu projektowania, w przeciwnym razie post pujàcy nie ad w dokumentacji b dzie powodowa opóênienia w jego realizacji, co realnie prze o y si na straty finansowe. Zaproponowana aplikacja rozwiàza a postawione na wst pie zadania dotyczàce obiegu dokumentacji wewnàtrz zespo u projektowego. Poprzez jednoznacznà identyfikacj u ytkowników zapewniono bezpieczeƒstwo dokumentacji. Udost pniono projektantom mo liwoêç zapisu kolejnych wersji rysunku i atwe poruszanie si mi dzy tymi wersjami. Ponadto ka da wersja mo e zostaç opatrzona komentarzem. Pozwala to Êledziç proces tworzenia danego dokumentu, a w szerszym uj ciu ca ego projektu. Generowane przy ka dym zapisie rysunku pliki w formacie Drawing Web File umo liwiajà projektantowi nadzorujàcemu realizacj wybranego projektu natychmiastowe zorientowanie si w stanie jego zaawansowania. Zatwierdzanie kolejnych rysunków w trakcie realizacji projektu zapobiega ba aganowi i umo liwia projektantom skupienie si jedynie na przydzielonych im zadaniach. Problem akceptacji wykonanych dokumentów rozwiàzano poprzez zatwierdzanie elektroniczne. Nie gwarantuje to wysokiej wiarygodnoêci, ale nie jest jedynym elementem weryfikacji. Po ca kowitym ukoƒczeniu realizacji projektu ca a dokumentacja jest plotowana i zatwierdzana przez upowa nionà osob. Nieznaczna modyfikacja systemu CAD (AutoCAD) umo liwia projektantom swobodnà prac zapewniajàc jednoczeênie realizacj postulatów zaproponowanego systemu. Ponadto wykorzystanie popularnych narz dzi internetowych wyeliminowa o koniecznoêç zakupu dodatkowego oprogramowania i drogich szkoleƒ u ytkowników. 38

5 Zastosowanie kastomizacji posiadanych systemów do osiàgni cia specyficznych rozwiàzaƒ informatycznych wydaje si w obecnych czasach trafnym rozwiàzaniem. U ytkownik otrzymuje w efekcie takich zmian system idealnie dostosowany do jego potrzeb (pod klucz), nie ponoszàc praktycznie dodatkowych kosztów. Jedynym kosztem mo e byç w takim przypadku przeszkolenie pracownika lub kilku pracowników do stworzenia àdanego systemu. Dalsza obs uga aplikacji praktycznie nie pociàga za sobà dodatkowych wydatków. Jakiekolwiek zmiany w systemie mo liwe sà do zrealizowania w bardzo krótkim czasie i ma ym nak adem kosztów. Uzyskanie wiedzy umo liwiajàcej samodzielnà kastomizacj rozbudowanych systemów mo e byç jednak czasoch onne. Budowa zaproponowanego systemu zaj a kilka miesi cy ciàg ej pracy. Zaproponowana aplikacja zosta a osadzona w Êrodowisku internetowym z powodu jego bardzo szybkiego rozwoju i olbrzymich mo liwoêci wykorzystania w ka dej dziedzinie. Coraz wi cej aplikacji i rozbudowanych systemów korzysta z tej platformy wymiany informacji. Globalizacja dzia ania przedsi biorstw nie omin a równie zak adów produkcyjnych i ich biur projektowych. KoniecznoÊç nadà ania za coraz to nowymi standardami wymusza dostosowanie si do aktualnie panujàcych trendów. Mo na sàdziç, e w nied ugim czasie rozwiàzania oparte na sieci Internet b dà równie popularne jak obecne, wykorzystujàce sieci lokalne. Stworzony system zarzàdzania dokumentacjà projektowà nie jest aplikacjà zamkni tà. Zastosowanie technologii Active Server Pages (ASP) umo liwia praktycznie nieograniczone korzystanie z innych aplikacji: mo liwe jest do àczanie programów obliczeniowych, symulacyjnych, systemów doradczych; uruchamianie innych programów i sterowanie nimi; redukowanie powtarzalnych czynnoêci; automatyczne generowanie dokumentacji projektowej. W Êwietle przytoczonych argumentów zasadne wydaje si korzystanie z zaproponowanego post powania przy realizacji systemów zarzàdzajàcych obiegiem dokumentacji w przedsi biorstwie. Niski koszt takiego rozwiàzania, jego elastycznoêç i prostota pozwalajà dostosowaç go do wymagaƒ ka dego, nawet najbardziej wymagajàcego u ytkownika. LITERATURA 1. Chmielarz W.: Nowoczesne tendencje w projektowaniu i wdra aniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagajàcych zarzàdzanie. III Szko a Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk Durlik I.: In ynieria zarzàdzania strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PLACET, Imielski J., Kabut M.: Zarzàdzanie dokumentacjà w przedsi biorstwie produkcyjnym. II Szko a Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, egiestów Jusis J., Marowski W.: Praca grupowa w aplikacji rozproszonej bazy danych. IV Szko a Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata Marowski W., Wróbel J.: Procesowe podejêcie do komputerowo wspomaganego projektowania maszyn. Przeglàd Mechaniczny nr 17-18/1998, s In ynierskie bazy danych w projektowaniu maszyn. Praca pod red. W Marowskiego. WNT, Warszawa Osiƒski Z., Wróbel J.: Teoria konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa Wróbel J.: Przetwarzanie informacji w procesie projektowania. III Szko a Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk Wróbel J., Linkiewicz G.: Integracja in ynierskich baz danych. Mechanik nr 8-9/2000, s

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego Inżynieria oprogramowania Część 1: Tworzenie dokumentacji projektowej Opracował: dr inż. Przemysław Pardel v2.01 2014 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informacyjnych: język UML

Projektowanie systemów informacyjnych: język UML Programowanie obiektowe w C++ Projektowanie systemów informacyjnych: język UML mgr inż. Witold Dyrka 4.01.2010 Projektowanie systemów informacyjnych: język UML Projektowanie systemów informacyjnych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Ewa Kulesza GI-DEC-DIS- 356/05/1015 Warszawa, 28 października 2005 r. DECYZJA Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów, integracja procesów

Integracja systemów, integracja procesów Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej Integracja systemów, integracja procesów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Systemy kontroli wersji dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Systemy kontroli wersji Śledzenie zmian, np.: w kodzie źródłowym Łączenie zmian dokonanych w plikach Ułatwienie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo