Formularz zgłoszenia propozycji do Białej Księgi zamówień publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia propozycji do Białej Księgi zamówień publicznych"

Transkrypt

1 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 3) wzorcowa dokumentacja - obszary priorytetowe, kanon umów, kwestie wynagrodzenia (waloryzacja, kosztorys/ryczałt), umowy ramowe, 5) sposoby powielania dobrych praktyk z zakresu zamówień publicznych. Diagnoza problemu Upowszechnianie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych stanowi powszechną i skuteczną metodę usprawnienia systemu zamówień publicznych w wielu krajach Unii Europejskiej. Nasze prawo nakłada na Prezesa Urzędu Zamówień publicznych obowiązek upowszechnia przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Obowiązek ten nie był jednak wykonywany. Zamiast publikacji informacji jak należy przeprowadzać często złożone postępowania, Prezes UZP regularnie zamieszcza informacje, jak postępowań nie należy prowadzić. Publikacja wyników kontroli zakończonych wskazaniem nieprawidłowości jest cenna, jednak nie może zastąpić publikacji dobrych praktyk. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których wykonawcy uzyskają dostęp do właściwie przygotowanych wzorcowych dokumentów opracowanych przez praktyków reprezentujących zarówno doświadczonych zamawiających, jak też wykonawców. Uzasadnienie Należy ułatwić zamawiającym właściwe (adekwatne) formułowanie opisów wymagań w stosunku do wykonawców, a także opisów przedmiotów zamówienia zapewniających uczciwą konkurencję oraz dokonywanie zakupów zgodnych z obiektywnymi potrzebami za najkorzystniejszą ekonomicznie cenę uwzględniającą cały cykl życia produktu. Upowszechnienie dobrych praktyk zapobiec powinno stosowaniu umów skrajnie niekorzystnych dla wykonawców dopuszczających nieproporcjonalnie wysokie kary umowne, niedających wykonawcy podstawowych gwarancji pewności obrotu wynikających z regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. 1 S t r o n a

2 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 1) planowanie oraz szacowanie wartości zamówień publicznych (metody i sposoby). Diagnoza problemu Prawo zamówień publicznych w ograniczonym stopniu reguluje działania zamawiającego poprzedzające wszczęcie postępowania pozostawiając mu w tym zakresie znaczną swobodę. Jak pokazuje praktyka zamawiający wobec braku ustawowych wskazówek niechętnie podejmują działania, które mogłyby ułatwić obu stronom przyszłej umowy lepsze przygotowanie się do udziału w postępowaniu, co miałoby bezpośrednie przełożenie na jakość stosowanych w postępowaniu dokumentów i w konsekwencji przyczyniłoby się do sprawniejszego przebiegu postępowania i wyboru oferty dobrze dostosowanej do obiektywnych wymagań zamawiających. Próbą wyjścia na przeciw potrzebie większej transparentności i otwartości działań zamawiających było wprowadzenie do przepisów ustawy przepisów dotyczących dialogu technicznego. Część zamawiających zaczęła stosować tę formę kontaktów z wykonawcami wprowadzając jednak ograniczenia, które zdają się świadczyć o niezrozumieniu celu dialogu technicznego. Znane są przypadki wprowadzania warunków udziału w dialogu technicznym, które w sposób całkowicie nieuzasadniony eliminują z dialogu wykonawców, których udział mógłby pozytywnie wpłynąć na przebieg prowadzonego później postępowania. Zamawiający zbyt rzadko korzystają z wstępnych ogłoszeń informacyjnych. Ogłoszenia o planowanych zamówieniach stosowane są sporadycznie, a możliwość skrócenia terminów do składania ofert w przypadku opublikowania takiego ogłoszenia stanowi wyraźnie zbyt słabą zachętę dla zamawiających. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które w rozsądnym zakresie zobowiązywałyby zamawiających do wcześniejszego informowania o swoich planach zakupowych. Zobowiązanie Prezesa UZP do upowszechniania wiedzy nt. korzyści wynikających ze stosowania dialogu technicznego oraz metod jego skutecznego przeprowadzania. Uzasadnienie Wstępne ogłoszenia informacyjne, publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem stanowią cenne źródło informacji dla wykonawców pozwalające na odpowiednio wczesne przygotowanie się do udziału w planowanym postępowaniu. Właściwie przeprowadzony dialog techniczny może mieć istotny wpływ na jakość otrzymanych ofert, zmniejszyć liczbę pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmniejszyć liczbę odwołań, a tym samym przyspieszyć proces udzielenia zamówienia publicznego. 2 S t r o n a

3 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 3) wzorcowa dokumentacja - obszary priorytetowe, kanon umów, kwestie wynagrodzenia (waloryzacja, kosztorys/ryczałt), umowy ramowe, 5) sposoby powielania dobrych praktyk z zakresu zamówień publicznych. Diagnoza problemu Umowy w sprawach zamówień publicznych formułowane są przez zamawiającego i wykonawca nie ma prawa do wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Zamawiający wykorzystują ten fakt zamieszczając zapisy zdecydowanie niekorzystne dla wykonawców, przerzucające na nich całe ryzyko związane z realizacją zamówienia, uzasadniając to dbałością o interes finansów publicznych. W wyniku tego w umowach pojawiają się zapisy wprowadzające niczym nieograniczoną odpowiedzialność finansową wykonawcy, nieograniczone kary umowne, a także zapisy wymuszające zgodę wykonawcy na wykonawstwo zastępcze bez jakiejkolwiek kontroli kosztów takiego wykonawstwa. Wcale nie do wyjątków zaliczyć można umowy, w których zamawiający mają wyłącznie prawa, a wykonawcy wyłącznie obowiązki. Zamawiający stosując taką politykę całkowicie pomijają istotny fakt, że podwyższenie ryzyka wykonawcy wiąże się z podwyższeniem ceny. Ponadto pewne ryzyka nie są akceptowane przez wiele firm, głównie dużych posiadające dobrze zdefiniowaną i rygorystyczne przestrzeganą politykę zawierania kontraktów. Często elementem tej polityki jest zakaz udziału w przedsięwzięciach, w który odpowiedzialność wykonawcy nie jest niczym ograniczona. Ten wewnętrzny zakaz dotyczy zazwyczaj wszelkich przedsięwzięć, niezależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością wykonawcy. Brak ograniczeń odpowiedzialności skutkuje faktycznie ograniczeniem konkurencji poprzez eliminację z udziału w postępowaniu często bardzo rzetelnych i wiarygodnych wykonawców. Propozycja zmiany Wprowadzenie (w rozdziale poświęconym umowom w sprawie zamówień publicznych) przepisu o charakterze instrukcyjnym, którego celem byłoby wyraźne zobowiązanie zamawiającego do stosowania zasady równości stron umowy. Uzasadnienie Zamawiający często traktują ustawę Prawo zamówień publicznych, jako jedyne źródło prawa. Fakt obowiązku stosowania kodeksu cywilnego zdaje się być niedostrzegany przez wielu zamawiających. W świetle dotychczasowych doświadczeń powielenie normy określonej już kodeksem cywilnym, choć z pewnością nieuzasadnione ogólnymi zasadami hierarchii prawa - wydaje się w tym przypadku celowe. Przyczyni się to do praktycznego wdrożenia zasady równości stron, która może w istotny sposób wpłynąć na podniesienie konkurencyjności zamówień publicznych oraz na obniżenie cen ofertowych wynikające z likwidacji niczym nieuzasadnionych ryzyk związanego z realizacją zamówień publicznych. 3 S t r o n a

4 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Wykluczanie nierzetelnych wykonawców z postępowania jest absolutnie konieczne zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa udzielanych zamówień, jak też uczciwej konkurencji między wykonawcami. Tym niemniej obowiązujące obecnie regulacje art. 24 pkt 1 i 1a poszły zbyt daleko, gdyż stworzyły zagrożenie eliminowania z postępowania również wykonawców dających rękojmię właściwej realizacji zamówienia. Wprowadzone uregulowania naruszały przepisy prawa europejskiego, na co wskazywali niemal wszyscy eksperci podczas prac odpowiedniej podkomisji sejmowej. Opinie ekspertów potwierdzone zostały orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact. Mimo oczywistych stwierdzeń Trybunału wadliwe przepisy nie doczekały się zmiany, a Urząd Zamówień Publicznych zalecił wyłącznie inną ich interpretację przez zamawiających. Propozycja zmiany Dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy europejskiej poprzez zmianę brzmienia art. 24 Pzp. Uzasadnienie Kwestionowana norma prawna uchwalona została pod wpływem jednostkowych przypadków, a słusznym jej celem było zapobieżenie wystąpieniu takich przypadków w przyszłości. Ustawodawca najwyraźniej nie dostrzegł jednak wszystkich negatywnych skutków regulacji oraz jej niezgodności z prawem europejskim. Obecnie obowiązujące brzmienie przepisu niesie ogromne ryzyko eliminowania z ubiegania się o zamówienia podmiotów, które obiektywnie są zdolne do właściwej realizacji zamówienia i w żadnym stopniu nie zasługują na odsunięcie ich od ubiegania się o zamówienia. 4 S t r o n a

5 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Oferty z rażąco niską ceną pomimo, że ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji często nie są odrzucane przez zamawiających. Zdarzają się także przypadki odwrotne odrzucenia oferty, pomimo tego, że jej cena skalkulowana została z uwzględnieniem wszelkich kosztów wytworzenia i z zapewnieniem zysku wykonawcy. Ocenia się, że skutki niedoskonałości uregulowań w tym zakresie są bardzo poważne i wymagają pilnej weryfikacji. Często stosowaną praktyką jest przesuwanie poszczególnych kosztów między różnymi składnikami oferty wyłącznie po to, by uzyskały one odpowiednio wysoką liczbę punktów, a tym samym miały szansę na wygranie postępowania. Zabiegi takie można uznać za nieszkodliwe, dopóki, dopóty nierzetelna kalkulacja nie wpływa na wynik postępowania. Oprócz zmiany przepisów niezbędne jest także ujednolicenie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, która w sprawach rażąco niskiej ceny zajmowała stanowiska dalece odbiegające od elementarnego poczucia uczciwości kupieckiej. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w których: Określone zostaną przypadki, w których zamawiający byłby obowiązany do zażądania od wykonawcy wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny, cena 0,- zł byłaby zawsze ceną rażąco niską niewymagającą dalszych uzasadnień wykonawcy, w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego rażąco niskiej ceny, zespół orzekający obowiązany byłby do zasięgnięcia opinii biegłego. Zastosowanie rażąco niskiej ceny stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie Stosowanie rażąco niskiej ceny stanowi niebezpieczne zjawisko narażające zamawiających na realizację zamówienia poniżej wymaganych standardów jakościowych lub odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy. W zdecydowanej większości przypadków jej zastosowanie stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji nieskutkujący jak dotąd żadnymi konsekwencjami w stosunku do nieuczciwego wykonawcy. Sprzedaż poniżej kosztów służy często wyłącznie uzyskaniu kolejnych referencji, które mają ułatwić uczestnictwo wykonawcy w innych, przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 5 S t r o n a

6 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 3) wzorcowa dokumentacja - obszary priorytetowe, kanon umów, kwestie wynagrodzenia (waloryzacja, kosztorys/ryczałt), umowy ramowe, 4) wdrożenie zasady best value for money", Diagnoza problemu Polska przoduje wśród krajów, w których najczęściej jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Dzieje się tak pomimo tego, że uregulowania ustawowe dotyczące kryteriów oceny ofert dopuszczają stosowanie kryteriów pozacenowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy przyczyn tego stanu rzeczy, powodem niestosowania wielu kryteriów jest podejście instytucji uprawnionych do kontroli zamówień. Proponowane obecnie w projektach nowelizacji zmiany ustawowe nie wpłyną na poprawę stanu rzeczy. Konieczna jest edukacja osób przeprowadzających kontrole, taka, by potrafiły one odróżnić przypadki wykorzystywania kryteriów pozacenowych do nieuczciwego sterowania wynikiem postępowania od przypadków gdzie wielokryteriowość oceny ma wyłącznie na celu wybór oferty obiektywnie najkorzystniejszej. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których wykonawcy uzyskają dostęp do właściwie przygotowanych wzorcowych dokumentów opracowanych przez praktyków reprezentujących zarówno doświadczonych zamawiających, jak też wykonawców. Uzasadnienie Dotychczasowe uregulowania dopuszczają stosowanie kryteriów pozacenowych. Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych zabraniających stosowania ceny, jako jedynego kryterium byłyby niewłaściwe i niezgodne z prawem europejskim. Dla tego słusznym i jedynym rozwiązaniem problemu wydaje się odpowiednia edukacja w tym zakresie, której efektem byłoby pełne rozumienie korzyści z zastosowania kryteriów pozacenowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione właściwościami przedmiotu zamówienia. 6 S t r o n a

7 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Zasadą w udzielaniu zamówień jest jawność prowadzonych w tych sprawach postępowań. Wyjątek od tej zasady mający na celu ochronę interesów wykonawcy jest słuszny, jednak coraz częściej wykorzystywany niewłaściwie. Znane są przypadki objęcia tajemnicą informacji, które są nieprawdziwe, a ich utajnienie dokonywane jest wyłącznie w celu zwiększenia szansy na niewykrycie tego faktu. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, które na to nie zasługują byłoby równoznaczne z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji i skutkowałoby obowiązkiem odrzucenia oferty. Uzasadnienie Obecne uregulowania prawne doprowadziły do praktyki, w ramach której wykonawcy utajniają coraz większe części ofert, także te, które w żadnej mierze na to nie zasługują. Stanowi to w wielu przypadkach metodę ukrycia informacji nie do końca prawdziwych, ale zwiększających szansę na nieuczciwe uzyskanie zamówienia. 7 S t r o n a

8 2. Procedury udzielania zamówień i system odwoławczy 4) ustrój organów odwoławczych. Diagnoza problemu Zmiany w dostępnych środkach odwoławczych ograniczyły rażąco możliwość ich zastosowania w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych. W zamówieniach krajowych wykonawca może odwołać się wyłącznie od wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, a także od odrzucenia oferty odwołującego. W przypadku zastosowania rażąco niezgodnego z prawem opisu samego przedmiotu zamówienia, zastosowania terminu składania ofert lub terminu wykonania zamówienia preferującego wyłącznie jednego wykonawcę, pozostawiono całkowicie nieskuteczny środek odwoławczy polegający na poinformowaniu zamawiającego o podjęciu czynności niezgodnej z prawem. Wykonawcy są także całkowicie bezradni w sytuacji, gdy Krajowa Izba Odwoławcza nie wypowie się na temat jednego z postawionych zamawiającemu zarzutów. Zdaniem KIO zamawiającemu przysługuje w takim przypadku wyłącznie skarga do sądu okręgowego, a ten z zasady nie orzeka w sprawach, które nie były przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę odwoławczą. Obecny system odwoławczy nakłada obowiązek wnoszenia bardzo wysokiego wpisu od spraw rozpatrywanych przez sądy okręgowe. W konsekwencji spadła oczywiście liczba skarg i to w takim stopniu, że niektóre sądy okręgowe wciągu roku rozpatrują, co najwyżej pojedyncze sprawy. To z kolei wpływa niewątpliwie na jakość orzekania. Propozycja zmiany Przepisy odwoławcze winny być poddane szczegółowej i wielostronnej weryfikacji, a przy ich ustalaniu nie może decydować chęć poprawy statystyk kosztem celu, którym jest skuteczne zapobieganie nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Konieczne jest rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwe jest wnoszenie odwołania w postępowaniach krajowych; Konieczne jest obniżenie wysokości wpisu wymaganego w przypadku wnoszenia skargi; Należy rozważyć przekazanie orzekania w sprawach skarg jednemu, wyspecjalizowanemu sądowi okręgowemu; Konieczne jest częstsze wykorzystywanie instytucji biegłego we wszystkich sprawach wymagających szczegółowej wiedzy specjalistycznej. Uzasadnienie Jakość systemu odwoławczego nie może być oceniana wyłącznie przez szybkość jego działania, ani na podstawie liczby spraw trafiających do rozpoznania przez drugą instancję odwoławczą. Obecne uregulowania zbyt dalece ograniczają możliwość wnoszenia odwołań. 8 S t r o n a

9 2. Procedury udzielania zamówień i system odwoławczy 2) uproszczenie i zracjonalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, 3) wdrożenie nowych dyrektyw. Diagnoza problemu Podejmowane dotychczas działania w tym zakresie były wyłącznie pozorne i nie miały nic wspólnego z racjonalnym wykorzystaniem możliwości, jakie dają współczesne technologie teleinformatyczne w tym przetwarzanie w chmurze i technologie mobilne. Obecne wykorzystanie teleinformatyki polega jedynie na ograniczonym wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz przekazywaniu danych ogłoszeń i sprawozdań rocznych z wykorzystaniem formularzy zamieszczanych na stronach internetowych Urzędu. Przekazywanie tych danych stanowi obecnie wyłącznie usprawnienie w pracy Urzędu nie usprawniając w najmniejszym stopniu, a wręcz utrudniając pracę ok. 15 tys. zamawiających zmuszonych odpowiednimi rozporządzeniami do ręcznego wypełniania formularzy zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczące przekazywania ogłoszeń oraz danych o udzielonych zamówieniach naruszają przepisy ustawy o informatyzacji i wydanego na jej podstawie rozporządzenia. Brak odpowiednich uregulowań dotyczących ofert w postaci elektronicznej praktycznie wykluczają stosowania tej postaci ofert, a także skutecznie uniemożliwiają stosowanie dynamicznego systemu zakupów. Wprowadzone przez UZP platformy aukcyjna i pozwalająca na stosowanie trybu licytacji elektronicznej nie osiągnęły dotąd satysfakcjonującej popularności. Propozycja zmiany Konieczne jest przyjęcie rozwiązań legislacyjnych pozwalających na planową, stopniową informatyzację systemu. Nowe uregulowania dotyczące stosowania środków elektronicznych powinny umożliwiać ich stopniowe wdrażanie, stosownie do możliwości finansowych samego urzędu, jak też do stopnia przystosowania do nowych rozwiązań poszczególnych zamawiających. Uzasadnienie Zastosowanie rozwiązań informatycznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego może istotnie poprawić przejrzystość postępowań i przyczynić się znacznie do ich przyspieszenia. Nie bez znaczenia jest także możliwość istotnego zmniejszenia kosztów administracyjnych po stronie zamawiających i kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez wykonawców. 9 S t r o n a

10 1. Wewnętrzna organizacja systemu udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego: 2) kontrola udzielania zamówień publicznych. Diagnoza problemu Znaczna część postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzona jest w sposób niezapewniający wyboru oferty faktycznie najkorzystniejszej z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W wielu przypadkach jest to wynikiem niewystarczającej wiedzy zamawiających na temat, często bardzo złożonego przedmiotu zamówienia, a także umiejętności zastosowania właściwych rozwiązań proceduralnych. Istnieją niestety przypadki, w których działania zamawiającego ukierunkowane są na przyznanie zamówienia określonemu wykonawcy. Sytuacja taka nie musi wcale mieć podłoża korupcyjnego, ale może stanowić efekt określonych preferencji zamawiającego nie koniecznie mających w pełni racjonalne uzasadnienie. Często przypadki takie są niezmiernie trudne do wykrycia i zupełnie nie możliwe do udowodnienia. Propozycja zmiany Przywrócenie w zupełnie nowej formie instytucji obserwatora, która funkcjonowałaby w oparciu o następujące zasady: 1. Obserwatorzy powinni być wyznaczani przez organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej i wpisywani są na listę prowadzoną elektronicznie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wpis powinien zawierać dane kontaktowe obserwatora oraz oznaczenia (CPV) przedmiotów zamówień, w obserwowaniu, których specjalizuje się dany obserwator. 2. Obserwator uczestniczy w pracach komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza określoną kwotę (5 10 mln euro). 3. Obserwator do każdego postępowania wybierany jest przez zamawiającego losowo z listy obserwatorów zamówień publicznych dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z uwzględnieniem specjalizacji. Dokonanie wyboru powoduje przesłanie do wybranego obserwatora zaproszenia w formie elektronicznej. W zaproszeniu zamawiający podaje odpowiedni numer ogłoszenia o obserwowanym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4. Obserwator potwierdza przyjęcie zaproszenia w terminie 3 dni lub w ściśle określonych przypadkach odmawia przyjęcia zaproszenia. W przypadku odmowy zamawiający wybiera kolejnego obserwatora. 5. Obserwatorem nie może być osoba, która pozostaje z zamawiającym lub z którymkolwiek z wykonawców ubiegających się o zamówienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności obserwatora. 6. Postępowanie może być prowadzone bez udziału obserwatora w przypadku, gdy wybór obserwatora był niemożliwy mimo podjęcia przez zamawiającego odpowiednich starań w tym zakresie. 10 S t r o n a

11 7. Obserwator uczestniczy wyłącznie biernie w pracach komisji przetargowej i w spotkaniach negocjacyjnych. Nie doradza i nie koryguje, ani nie wstrzymuje czynności komisji, nawet, gdy zamawiający popełnia ewidentne błędy. 8. Po zakończeniu postępowania obserwator sporządza sprawozdanie z postępowania w formie pisemnej i elektronicznej, które kierownik zamawiającego dołącza do protokołu. 9. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia tryb wykonywania czynności przez obserwatora, wysokość wynagrodzenia za czynności obserwatora, wzór sprawozdania z czynności obserwatora. Uzasadnienie Obecność obserwatora może w istotnym stopniu podnieść przejrzystość prowadzonych postępowań, a także poprawić przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Może wpłynąć na znaczne ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie decyzji zamawiających niezgodnych z obowiązującymi przepisami, również tych, których późniejsze wykrycie jest niemożliwe. Sprawozdania stanowiące obligatoryjny element udziału obserwatora w postępowaniu mogą ułatwić i znacznie przyspieszyć proces przeprowadzania kontroli ex post, którym podlega dane postępowanie. 11 S t r o n a

12 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Zmowy przetargowe o charakterze wertykalnym (wykonawca zamawiający), jak również horyzontalnym (wykonawca wykonawca) stanowią bardzo poważną nieprawidłowość. Choć z pewnością nie należy uznawać tego zjawiska za powszechne, to jego znaczna szkodliwość sprawia, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu jego maksymalne ograniczenie. Problem stanowi obszar szczególnego zainteresowania UOKiK i jak wskazuje ten urząd w swoich opracowaniach, wymaga on odpowiednich uregulowań również w prawie zamówień publicznych. Wiedza na temat nielegalności zmów przetargowych jest wśród zamawiających i wykonawców nadal bardzo skąpa, co negatywnie wpływa na szybką likwidację tego zjawiska. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych proponowanych także przez UOKiK polegających na: wprowadzeniu obowiązku składania przez wykonawców oświadczenia o niezależnym przygotowaniu oferty (tzw. oświadczenie CIBID); wprowadzeniu obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, którym udowodniono uczestnictwo w zmowie przetargowej (we wcześniej prowadzonych postępowaniach); wprowadzenie obowiązku odrzucenia ofert wykonawców, którzy zawarli zmowę przetargową (w aktualnie prowadzonym postępowaniu); wprowadzenie obowiązku powiadomienia UOKiK o podejrzeniu zmowy przetargowej. Uzasadnienie Obowiązujące obecnie uregulowania zbyt słabo zabezpieczają przed zmową przetargową. Jej wykrycie nie pociąga zwykle za sobą żadnych konsekwencji, poza odrzuceniem oferty. Nieuczciwość wykonawcy pozostaje zazwyczaj bezkarna i niepodejmowane są żadne kroki mogące zapobiec nielegalnym praktykom w przyszłości. 12 S t r o n a

13 2. Procedury udzielania zamówień i system odwoławczy 2) uproszczenie i zracjonalizowanie procedur udzielenia zamówień publicznych, Diagnoza problemu Zamawiający poszukujący wysoko wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych, w tym najem powierzchni serwerowni, dzierżawa łącz światłowodowych stosują obecnie przesłankę wyłączenia stosowania PZP poprzez wskazanie na art. 4 ust. 3 lit. i) PZP dotycząca zamówień, których przedmiotem jest najem nieruchomości. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których zamawiający poszukujący usług wysoko wyspecjalizowanych, w których jedną ze składowych jest najem powierzchni, ale inne wysokokosztowe czynniki (wyposażenie techniczne Centrum Danych w tym energetyka, klimatyzacja, obsługa techniczna zw. z operatorem Centrum Danych lub monitoringiem łącz telekomunikacyjnych) nie będzie mogła być zamawiana w ramach przedmiotu najmu. Uzasadnienie Obowiązujące obecnie uregulowania zbyt słabo zabezpieczają przed nadinterpretowaniem przedmiotu najmu. W ostatnich latach dochodziło, bowiem do przypadków, w których Zamawiający wykorzystywał art. 4 ust. 3 lit. I) PZP w celu: najmu powierzchni na potrzeby serwerowni, dodatkowo prowadząc postępowanie bez stosowania przepisów PZP. Należy zwrócić uwagę, że nawet prowadzenie postępowania o przedmiocie najmu nie przestaje być zamówieniem publicznym w rozumieniu definicji ustawowej (zob. wyrok Sądu Okręgowego z 23 listopada 2013 r., V Ca 2497/2012). Konsekwencją powyższego jest to, że Zamawiający, nawet prowadząc Postępowanie poza PZP, zobowiązany jest do poszanowania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych a zatem, przede wszystkim, zasady jawności oraz zasady przejrzystości. Dla ujednolicenia i zwiększania przejrzystości w tego typu zamówieniach proponujemy, by w postępowaniach dotyczących najmu, które zawierają składowe usług telekomunikacyjnych w tym kolokacja, dzierżawa łącza, zapewnienie dostępu do Internetu nie podlegała wyłączeniu wskazanym w art. 4 ust 3 lit. i) PZP. 13 S t r o n a

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, dn. 23 lutego 2012 r. Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 października 2016 r.

POSTANOWIENIE z dnia 12 października 2016 r. Sygn. akt: KIO 1864/16 POSTANOWIENIE z dnia 12 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska

Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP. 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiany w ustawie Pzp mające wpływ na optymalny wyboru partnera prywatnego w PPP 25 marca 2013 r. dr Izabela Rzepkowska Zmiana ustawy Pzp Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r.

Zapraszamy na szkolenie: stycznia 2017 r. Zapraszamy na szkolenie: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU Ewa Gadomska prawnik PIERÓG & Partnerzy Zarządzanie: Lepiej być pewnym swoich racji przy składaniu odwołania od wyniku przetargu publicznego. Kosztuje to nawet 20 tys.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Borkowski. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1497/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Jaśkiewicz Arbitrzy: Piotr Borkowski Krzysztof Rozenbajger Protokolant

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

Barbara Kunysz-Syrytczyk

Barbara Kunysz-Syrytczyk Barbara Kunysz-Syrytczyk Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 2) art. 7 ust. 2 (zasada

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Katowice, 23. sierpnia 2012 Plan prezentacji Wykluczenie wykonawcy w upadłości Wykluczenie wykonawcy, z którym

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014.

OFERTA SZKOLENIA. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014. OFERTA SZKOLENIA Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014. CEL SZKOLENIA Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zmian w ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 95614 Temat: odw-zamówienia publiczne w praktyce - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 13 Wrzesień - 19 Październik Warszawa, BDO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 29 grudnia 2016 roku. Przewodniczący: Aneta Mlącka

POSTANOWIENIE z dnia 29 grudnia 2016 roku. Przewodniczący: Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 2387/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 29 grudnia 2016 roku Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Agata Mikołajczyk po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 542/15 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2015 roku. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz

Sygn. akt: KIO 542/15 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2015 roku. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt: KIO 542/15 POSTANOWIENIE z dnia 25 marca 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron oraz uczestnika postępowania

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 106/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP to program wsparcia Uczestników szkoleń organizowanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zm.) 1. Ustawa - Prawo zamówień publicznych weszła w życie 2 marca 2004 r. i zastąpiła obowiązującą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1927/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 4 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ Przedszkole nr 6 w Tychach których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2230/13 POSTANOWIENIE z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 października

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna HARMONOGRAM Godziny zajęć 115.30 wyjazd z Łodzi Liczba godzin zajęć Temat zajęć 18.00 - Kolacja 9.00 10.30 Zajęcia 2 Zasady udzielania zamówień publicznych (jawność,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2014 r.

WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Sygn. akt: KIO 929/14 WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348749-2016:text:pl:html -Poznań: Aparatura rentgenowska 2016/S 194-348749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A

Indeks tematyczny orzeczeń KIO A Indeks tematyczny orzeczeń KIO A aukcja elektroniczna KIO 138/12 KIO 257/12 KIO 271/12 KIO 299/12 C Cena KIO 42/12 certyfikat/atest KIO 6/12 KIO 110/12 KIO 123/12 KIO 154/12 KIO 358/12 czyn nieuczciwej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2341/15 POSTANOWIENIE z dnia 5 listopada 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Emil Kuriata Honorata Łopianowska Łukasz Listkiewicz

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Zamawiającym rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238716-2016:text:pl:html -Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2016/S 132-238716 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach.

Regulamin. w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach. 1 Regulamin w sprawie zasad wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych oraz usług w zasobach Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach. I. Tryb wyboru wykonawców robót (usług) 1 Wybór wykonawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 1 marca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 238/16 POSTANOWIENIE z dnia 1 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Izabela Kuciak Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OSR. Obowiązująca ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Załącznik do OSR. Obowiązująca ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Porównanie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113) z projektem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Obowiązująca ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ Zmiany w systemie zamówień publicznych I. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653 z 10 lipca 2013 r.) stanowisko Rady Ministrów

Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653 z 10 lipca 2013 r.) stanowisko Rady Ministrów mgr inż. Kazimierz Stanisław Nowicki Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653 z 10 lipca 2013 r.) stanowisko Rady Ministrów W ubiegłym roku wpłynął do Pani Marszałek Sejmu RP poselski projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Agnieszka Adach-Nerwińska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant na WPiA UW W opublikowanym pod koniec stycznia Informatorze 1/2013

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Sygn. akt: KIO 940/16 WYROK z dnia 14 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Seria: Wszczęcie postępowania Agata Hryc-Ląd WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Autor: Agata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 1281/12 POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-2528/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Tomasz Paweł

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1623/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bożena Ankiewicz-Filipczuk Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Ewa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) I. Zapraszający Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa II. Cel i przedmiot 1. Celem dialogu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO. 1 Definicje

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO. 1 Definicje 1 Załącznik nr 4 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Dialogu technicznego, poprzedzającego Postępowanie lub Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Sądy ujęły się za przedsiębiorcami chcącymi postępowanie prowadzone poniżej progów doprowadzić do zgodności z prawem

Sądy ujęły się za przedsiębiorcami chcącymi postępowanie prowadzone poniżej progów doprowadzić do zgodności z prawem Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

1. Nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp

1. Nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp Biuletyn Informacyjny Zamówień Publicznych (sierpień 2013 r.) 1. Nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp W dniu 7 sierpnia 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skierował do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 86/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... Autorzy... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV XVII Rozdział I. Stanowisko kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych (Michał Culepa)... 1 1. Charakterystyka stanowiska i wymagania kwalifikacyjne...

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 29.10.2014 r. URN. 271.26.4.2014.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 94/13 POSTANOWIENIE z dnia 30 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron

Bardziej szczegółowo