Formularz zgłoszenia propozycji do Białej Księgi zamówień publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszenia propozycji do Białej Księgi zamówień publicznych"

Transkrypt

1 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 3) wzorcowa dokumentacja - obszary priorytetowe, kanon umów, kwestie wynagrodzenia (waloryzacja, kosztorys/ryczałt), umowy ramowe, 5) sposoby powielania dobrych praktyk z zakresu zamówień publicznych. Diagnoza problemu Upowszechnianie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych stanowi powszechną i skuteczną metodę usprawnienia systemu zamówień publicznych w wielu krajach Unii Europejskiej. Nasze prawo nakłada na Prezesa Urzędu Zamówień publicznych obowiązek upowszechnia przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Obowiązek ten nie był jednak wykonywany. Zamiast publikacji informacji jak należy przeprowadzać często złożone postępowania, Prezes UZP regularnie zamieszcza informacje, jak postępowań nie należy prowadzić. Publikacja wyników kontroli zakończonych wskazaniem nieprawidłowości jest cenna, jednak nie może zastąpić publikacji dobrych praktyk. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których wykonawcy uzyskają dostęp do właściwie przygotowanych wzorcowych dokumentów opracowanych przez praktyków reprezentujących zarówno doświadczonych zamawiających, jak też wykonawców. Uzasadnienie Należy ułatwić zamawiającym właściwe (adekwatne) formułowanie opisów wymagań w stosunku do wykonawców, a także opisów przedmiotów zamówienia zapewniających uczciwą konkurencję oraz dokonywanie zakupów zgodnych z obiektywnymi potrzebami za najkorzystniejszą ekonomicznie cenę uwzględniającą cały cykl życia produktu. Upowszechnienie dobrych praktyk zapobiec powinno stosowaniu umów skrajnie niekorzystnych dla wykonawców dopuszczających nieproporcjonalnie wysokie kary umowne, niedających wykonawcy podstawowych gwarancji pewności obrotu wynikających z regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym. 1 S t r o n a

2 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 1) planowanie oraz szacowanie wartości zamówień publicznych (metody i sposoby). Diagnoza problemu Prawo zamówień publicznych w ograniczonym stopniu reguluje działania zamawiającego poprzedzające wszczęcie postępowania pozostawiając mu w tym zakresie znaczną swobodę. Jak pokazuje praktyka zamawiający wobec braku ustawowych wskazówek niechętnie podejmują działania, które mogłyby ułatwić obu stronom przyszłej umowy lepsze przygotowanie się do udziału w postępowaniu, co miałoby bezpośrednie przełożenie na jakość stosowanych w postępowaniu dokumentów i w konsekwencji przyczyniłoby się do sprawniejszego przebiegu postępowania i wyboru oferty dobrze dostosowanej do obiektywnych wymagań zamawiających. Próbą wyjścia na przeciw potrzebie większej transparentności i otwartości działań zamawiających było wprowadzenie do przepisów ustawy przepisów dotyczących dialogu technicznego. Część zamawiających zaczęła stosować tę formę kontaktów z wykonawcami wprowadzając jednak ograniczenia, które zdają się świadczyć o niezrozumieniu celu dialogu technicznego. Znane są przypadki wprowadzania warunków udziału w dialogu technicznym, które w sposób całkowicie nieuzasadniony eliminują z dialogu wykonawców, których udział mógłby pozytywnie wpłynąć na przebieg prowadzonego później postępowania. Zamawiający zbyt rzadko korzystają z wstępnych ogłoszeń informacyjnych. Ogłoszenia o planowanych zamówieniach stosowane są sporadycznie, a możliwość skrócenia terminów do składania ofert w przypadku opublikowania takiego ogłoszenia stanowi wyraźnie zbyt słabą zachętę dla zamawiających. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które w rozsądnym zakresie zobowiązywałyby zamawiających do wcześniejszego informowania o swoich planach zakupowych. Zobowiązanie Prezesa UZP do upowszechniania wiedzy nt. korzyści wynikających ze stosowania dialogu technicznego oraz metod jego skutecznego przeprowadzania. Uzasadnienie Wstępne ogłoszenia informacyjne, publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem stanowią cenne źródło informacji dla wykonawców pozwalające na odpowiednio wczesne przygotowanie się do udziału w planowanym postępowaniu. Właściwie przeprowadzony dialog techniczny może mieć istotny wpływ na jakość otrzymanych ofert, zmniejszyć liczbę pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmniejszyć liczbę odwołań, a tym samym przyspieszyć proces udzielenia zamówienia publicznego. 2 S t r o n a

3 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 3) wzorcowa dokumentacja - obszary priorytetowe, kanon umów, kwestie wynagrodzenia (waloryzacja, kosztorys/ryczałt), umowy ramowe, 5) sposoby powielania dobrych praktyk z zakresu zamówień publicznych. Diagnoza problemu Umowy w sprawach zamówień publicznych formułowane są przez zamawiającego i wykonawca nie ma prawa do wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Zamawiający wykorzystują ten fakt zamieszczając zapisy zdecydowanie niekorzystne dla wykonawców, przerzucające na nich całe ryzyko związane z realizacją zamówienia, uzasadniając to dbałością o interes finansów publicznych. W wyniku tego w umowach pojawiają się zapisy wprowadzające niczym nieograniczoną odpowiedzialność finansową wykonawcy, nieograniczone kary umowne, a także zapisy wymuszające zgodę wykonawcy na wykonawstwo zastępcze bez jakiejkolwiek kontroli kosztów takiego wykonawstwa. Wcale nie do wyjątków zaliczyć można umowy, w których zamawiający mają wyłącznie prawa, a wykonawcy wyłącznie obowiązki. Zamawiający stosując taką politykę całkowicie pomijają istotny fakt, że podwyższenie ryzyka wykonawcy wiąże się z podwyższeniem ceny. Ponadto pewne ryzyka nie są akceptowane przez wiele firm, głównie dużych posiadające dobrze zdefiniowaną i rygorystyczne przestrzeganą politykę zawierania kontraktów. Często elementem tej polityki jest zakaz udziału w przedsięwzięciach, w który odpowiedzialność wykonawcy nie jest niczym ograniczona. Ten wewnętrzny zakaz dotyczy zazwyczaj wszelkich przedsięwzięć, niezależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością wykonawcy. Brak ograniczeń odpowiedzialności skutkuje faktycznie ograniczeniem konkurencji poprzez eliminację z udziału w postępowaniu często bardzo rzetelnych i wiarygodnych wykonawców. Propozycja zmiany Wprowadzenie (w rozdziale poświęconym umowom w sprawie zamówień publicznych) przepisu o charakterze instrukcyjnym, którego celem byłoby wyraźne zobowiązanie zamawiającego do stosowania zasady równości stron umowy. Uzasadnienie Zamawiający często traktują ustawę Prawo zamówień publicznych, jako jedyne źródło prawa. Fakt obowiązku stosowania kodeksu cywilnego zdaje się być niedostrzegany przez wielu zamawiających. W świetle dotychczasowych doświadczeń powielenie normy określonej już kodeksem cywilnym, choć z pewnością nieuzasadnione ogólnymi zasadami hierarchii prawa - wydaje się w tym przypadku celowe. Przyczyni się to do praktycznego wdrożenia zasady równości stron, która może w istotny sposób wpłynąć na podniesienie konkurencyjności zamówień publicznych oraz na obniżenie cen ofertowych wynikające z likwidacji niczym nieuzasadnionych ryzyk związanego z realizacją zamówień publicznych. 3 S t r o n a

4 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Wykluczanie nierzetelnych wykonawców z postępowania jest absolutnie konieczne zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa udzielanych zamówień, jak też uczciwej konkurencji między wykonawcami. Tym niemniej obowiązujące obecnie regulacje art. 24 pkt 1 i 1a poszły zbyt daleko, gdyż stworzyły zagrożenie eliminowania z postępowania również wykonawców dających rękojmię właściwej realizacji zamówienia. Wprowadzone uregulowania naruszały przepisy prawa europejskiego, na co wskazywali niemal wszyscy eksperci podczas prac odpowiedniej podkomisji sejmowej. Opinie ekspertów potwierdzone zostały orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact. Mimo oczywistych stwierdzeń Trybunału wadliwe przepisy nie doczekały się zmiany, a Urząd Zamówień Publicznych zalecił wyłącznie inną ich interpretację przez zamawiających. Propozycja zmiany Dostosowanie prawa krajowego do dyrektywy europejskiej poprzez zmianę brzmienia art. 24 Pzp. Uzasadnienie Kwestionowana norma prawna uchwalona została pod wpływem jednostkowych przypadków, a słusznym jej celem było zapobieżenie wystąpieniu takich przypadków w przyszłości. Ustawodawca najwyraźniej nie dostrzegł jednak wszystkich negatywnych skutków regulacji oraz jej niezgodności z prawem europejskim. Obecnie obowiązujące brzmienie przepisu niesie ogromne ryzyko eliminowania z ubiegania się o zamówienia podmiotów, które obiektywnie są zdolne do właściwej realizacji zamówienia i w żadnym stopniu nie zasługują na odsunięcie ich od ubiegania się o zamówienia. 4 S t r o n a

5 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Oferty z rażąco niską ceną pomimo, że ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji często nie są odrzucane przez zamawiających. Zdarzają się także przypadki odwrotne odrzucenia oferty, pomimo tego, że jej cena skalkulowana została z uwzględnieniem wszelkich kosztów wytworzenia i z zapewnieniem zysku wykonawcy. Ocenia się, że skutki niedoskonałości uregulowań w tym zakresie są bardzo poważne i wymagają pilnej weryfikacji. Często stosowaną praktyką jest przesuwanie poszczególnych kosztów między różnymi składnikami oferty wyłącznie po to, by uzyskały one odpowiednio wysoką liczbę punktów, a tym samym miały szansę na wygranie postępowania. Zabiegi takie można uznać za nieszkodliwe, dopóki, dopóty nierzetelna kalkulacja nie wpływa na wynik postępowania. Oprócz zmiany przepisów niezbędne jest także ujednolicenie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, która w sprawach rażąco niskiej ceny zajmowała stanowiska dalece odbiegające od elementarnego poczucia uczciwości kupieckiej. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w których: Określone zostaną przypadki, w których zamawiający byłby obowiązany do zażądania od wykonawcy wyjaśnień dotyczących sposobu obliczenia ceny, cena 0,- zł byłaby zawsze ceną rażąco niską niewymagającą dalszych uzasadnień wykonawcy, w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego rażąco niskiej ceny, zespół orzekający obowiązany byłby do zasięgnięcia opinii biegłego. Zastosowanie rażąco niskiej ceny stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie Stosowanie rażąco niskiej ceny stanowi niebezpieczne zjawisko narażające zamawiających na realizację zamówienia poniżej wymaganych standardów jakościowych lub odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy. W zdecydowanej większości przypadków jej zastosowanie stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji nieskutkujący jak dotąd żadnymi konsekwencjami w stosunku do nieuczciwego wykonawcy. Sprzedaż poniżej kosztów służy często wyłącznie uzyskaniu kolejnych referencji, które mają ułatwić uczestnictwo wykonawcy w innych, przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 5 S t r o n a

6 3. Kształtowanie właściwych praktyk udzielania zamówień publicznych 3) wzorcowa dokumentacja - obszary priorytetowe, kanon umów, kwestie wynagrodzenia (waloryzacja, kosztorys/ryczałt), umowy ramowe, 4) wdrożenie zasady best value for money", Diagnoza problemu Polska przoduje wśród krajów, w których najczęściej jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Dzieje się tak pomimo tego, że uregulowania ustawowe dotyczące kryteriów oceny ofert dopuszczają stosowanie kryteriów pozacenowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy przyczyn tego stanu rzeczy, powodem niestosowania wielu kryteriów jest podejście instytucji uprawnionych do kontroli zamówień. Proponowane obecnie w projektach nowelizacji zmiany ustawowe nie wpłyną na poprawę stanu rzeczy. Konieczna jest edukacja osób przeprowadzających kontrole, taka, by potrafiły one odróżnić przypadki wykorzystywania kryteriów pozacenowych do nieuczciwego sterowania wynikiem postępowania od przypadków gdzie wielokryteriowość oceny ma wyłącznie na celu wybór oferty obiektywnie najkorzystniejszej. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których wykonawcy uzyskają dostęp do właściwie przygotowanych wzorcowych dokumentów opracowanych przez praktyków reprezentujących zarówno doświadczonych zamawiających, jak też wykonawców. Uzasadnienie Dotychczasowe uregulowania dopuszczają stosowanie kryteriów pozacenowych. Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych zabraniających stosowania ceny, jako jedynego kryterium byłyby niewłaściwe i niezgodne z prawem europejskim. Dla tego słusznym i jedynym rozwiązaniem problemu wydaje się odpowiednia edukacja w tym zakresie, której efektem byłoby pełne rozumienie korzyści z zastosowania kryteriów pozacenowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione właściwościami przedmiotu zamówienia. 6 S t r o n a

7 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Zasadą w udzielaniu zamówień jest jawność prowadzonych w tych sprawach postępowań. Wyjątek od tej zasady mający na celu ochronę interesów wykonawcy jest słuszny, jednak coraz częściej wykorzystywany niewłaściwie. Znane są przypadki objęcia tajemnicą informacji, które są nieprawdziwe, a ich utajnienie dokonywane jest wyłącznie w celu zwiększenia szansy na niewykrycie tego faktu. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji, które na to nie zasługują byłoby równoznaczne z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji i skutkowałoby obowiązkiem odrzucenia oferty. Uzasadnienie Obecne uregulowania prawne doprowadziły do praktyki, w ramach której wykonawcy utajniają coraz większe części ofert, także te, które w żadnej mierze na to nie zasługują. Stanowi to w wielu przypadkach metodę ukrycia informacji nie do końca prawdziwych, ale zwiększających szansę na nieuczciwe uzyskanie zamówienia. 7 S t r o n a

8 2. Procedury udzielania zamówień i system odwoławczy 4) ustrój organów odwoławczych. Diagnoza problemu Zmiany w dostępnych środkach odwoławczych ograniczyły rażąco możliwość ich zastosowania w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych. W zamówieniach krajowych wykonawca może odwołać się wyłącznie od wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, a także od odrzucenia oferty odwołującego. W przypadku zastosowania rażąco niezgodnego z prawem opisu samego przedmiotu zamówienia, zastosowania terminu składania ofert lub terminu wykonania zamówienia preferującego wyłącznie jednego wykonawcę, pozostawiono całkowicie nieskuteczny środek odwoławczy polegający na poinformowaniu zamawiającego o podjęciu czynności niezgodnej z prawem. Wykonawcy są także całkowicie bezradni w sytuacji, gdy Krajowa Izba Odwoławcza nie wypowie się na temat jednego z postawionych zamawiającemu zarzutów. Zdaniem KIO zamawiającemu przysługuje w takim przypadku wyłącznie skarga do sądu okręgowego, a ten z zasady nie orzeka w sprawach, które nie były przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbę odwoławczą. Obecny system odwoławczy nakłada obowiązek wnoszenia bardzo wysokiego wpisu od spraw rozpatrywanych przez sądy okręgowe. W konsekwencji spadła oczywiście liczba skarg i to w takim stopniu, że niektóre sądy okręgowe wciągu roku rozpatrują, co najwyżej pojedyncze sprawy. To z kolei wpływa niewątpliwie na jakość orzekania. Propozycja zmiany Przepisy odwoławcze winny być poddane szczegółowej i wielostronnej weryfikacji, a przy ich ustalaniu nie może decydować chęć poprawy statystyk kosztem celu, którym jest skuteczne zapobieganie nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Konieczne jest rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwe jest wnoszenie odwołania w postępowaniach krajowych; Konieczne jest obniżenie wysokości wpisu wymaganego w przypadku wnoszenia skargi; Należy rozważyć przekazanie orzekania w sprawach skarg jednemu, wyspecjalizowanemu sądowi okręgowemu; Konieczne jest częstsze wykorzystywanie instytucji biegłego we wszystkich sprawach wymagających szczegółowej wiedzy specjalistycznej. Uzasadnienie Jakość systemu odwoławczego nie może być oceniana wyłącznie przez szybkość jego działania, ani na podstawie liczby spraw trafiających do rozpoznania przez drugą instancję odwoławczą. Obecne uregulowania zbyt dalece ograniczają możliwość wnoszenia odwołań. 8 S t r o n a

9 2. Procedury udzielania zamówień i system odwoławczy 2) uproszczenie i zracjonalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, 3) wdrożenie nowych dyrektyw. Diagnoza problemu Podejmowane dotychczas działania w tym zakresie były wyłącznie pozorne i nie miały nic wspólnego z racjonalnym wykorzystaniem możliwości, jakie dają współczesne technologie teleinformatyczne w tym przetwarzanie w chmurze i technologie mobilne. Obecne wykorzystanie teleinformatyki polega jedynie na ograniczonym wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz przekazywaniu danych ogłoszeń i sprawozdań rocznych z wykorzystaniem formularzy zamieszczanych na stronach internetowych Urzędu. Przekazywanie tych danych stanowi obecnie wyłącznie usprawnienie w pracy Urzędu nie usprawniając w najmniejszym stopniu, a wręcz utrudniając pracę ok. 15 tys. zamawiających zmuszonych odpowiednimi rozporządzeniami do ręcznego wypełniania formularzy zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczące przekazywania ogłoszeń oraz danych o udzielonych zamówieniach naruszają przepisy ustawy o informatyzacji i wydanego na jej podstawie rozporządzenia. Brak odpowiednich uregulowań dotyczących ofert w postaci elektronicznej praktycznie wykluczają stosowania tej postaci ofert, a także skutecznie uniemożliwiają stosowanie dynamicznego systemu zakupów. Wprowadzone przez UZP platformy aukcyjna i pozwalająca na stosowanie trybu licytacji elektronicznej nie osiągnęły dotąd satysfakcjonującej popularności. Propozycja zmiany Konieczne jest przyjęcie rozwiązań legislacyjnych pozwalających na planową, stopniową informatyzację systemu. Nowe uregulowania dotyczące stosowania środków elektronicznych powinny umożliwiać ich stopniowe wdrażanie, stosownie do możliwości finansowych samego urzędu, jak też do stopnia przystosowania do nowych rozwiązań poszczególnych zamawiających. Uzasadnienie Zastosowanie rozwiązań informatycznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego może istotnie poprawić przejrzystość postępowań i przyczynić się znacznie do ich przyspieszenia. Nie bez znaczenia jest także możliwość istotnego zmniejszenia kosztów administracyjnych po stronie zamawiających i kosztów związanych z przygotowaniem ofert przez wykonawców. 9 S t r o n a

10 1. Wewnętrzna organizacja systemu udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego: 2) kontrola udzielania zamówień publicznych. Diagnoza problemu Znaczna część postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzona jest w sposób niezapewniający wyboru oferty faktycznie najkorzystniejszej z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W wielu przypadkach jest to wynikiem niewystarczającej wiedzy zamawiających na temat, często bardzo złożonego przedmiotu zamówienia, a także umiejętności zastosowania właściwych rozwiązań proceduralnych. Istnieją niestety przypadki, w których działania zamawiającego ukierunkowane są na przyznanie zamówienia określonemu wykonawcy. Sytuacja taka nie musi wcale mieć podłoża korupcyjnego, ale może stanowić efekt określonych preferencji zamawiającego nie koniecznie mających w pełni racjonalne uzasadnienie. Często przypadki takie są niezmiernie trudne do wykrycia i zupełnie nie możliwe do udowodnienia. Propozycja zmiany Przywrócenie w zupełnie nowej formie instytucji obserwatora, która funkcjonowałaby w oparciu o następujące zasady: 1. Obserwatorzy powinni być wyznaczani przez organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej i wpisywani są na listę prowadzoną elektronicznie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wpis powinien zawierać dane kontaktowe obserwatora oraz oznaczenia (CPV) przedmiotów zamówień, w obserwowaniu, których specjalizuje się dany obserwator. 2. Obserwator uczestniczy w pracach komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza określoną kwotę (5 10 mln euro). 3. Obserwator do każdego postępowania wybierany jest przez zamawiającego losowo z listy obserwatorów zamówień publicznych dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z uwzględnieniem specjalizacji. Dokonanie wyboru powoduje przesłanie do wybranego obserwatora zaproszenia w formie elektronicznej. W zaproszeniu zamawiający podaje odpowiedni numer ogłoszenia o obserwowanym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 4. Obserwator potwierdza przyjęcie zaproszenia w terminie 3 dni lub w ściśle określonych przypadkach odmawia przyjęcia zaproszenia. W przypadku odmowy zamawiający wybiera kolejnego obserwatora. 5. Obserwatorem nie może być osoba, która pozostaje z zamawiającym lub z którymkolwiek z wykonawców ubiegających się o zamówienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności obserwatora. 6. Postępowanie może być prowadzone bez udziału obserwatora w przypadku, gdy wybór obserwatora był niemożliwy mimo podjęcia przez zamawiającego odpowiednich starań w tym zakresie. 10 S t r o n a

11 7. Obserwator uczestniczy wyłącznie biernie w pracach komisji przetargowej i w spotkaniach negocjacyjnych. Nie doradza i nie koryguje, ani nie wstrzymuje czynności komisji, nawet, gdy zamawiający popełnia ewidentne błędy. 8. Po zakończeniu postępowania obserwator sporządza sprawozdanie z postępowania w formie pisemnej i elektronicznej, które kierownik zamawiającego dołącza do protokołu. 9. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia tryb wykonywania czynności przez obserwatora, wysokość wynagrodzenia za czynności obserwatora, wzór sprawozdania z czynności obserwatora. Uzasadnienie Obecność obserwatora może w istotnym stopniu podnieść przejrzystość prowadzonych postępowań, a także poprawić przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Może wpłynąć na znaczne ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie decyzji zamawiających niezgodnych z obowiązującymi przepisami, również tych, których późniejsze wykrycie jest niemożliwe. Sprawozdania stanowiące obligatoryjny element udziału obserwatora w postępowaniu mogą ułatwić i znacznie przyspieszyć proces przeprowadzania kontroli ex post, którym podlega dane postępowanie. 11 S t r o n a

12 Zgłaszany problem, choć zdaniem PIIT jest bardzo istotny, trudno połączyć z którymkolwiek z wymienionych tematów. Diagnoza problemu Zmowy przetargowe o charakterze wertykalnym (wykonawca zamawiający), jak również horyzontalnym (wykonawca wykonawca) stanowią bardzo poważną nieprawidłowość. Choć z pewnością nie należy uznawać tego zjawiska za powszechne, to jego znaczna szkodliwość sprawia, że konieczne jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu jego maksymalne ograniczenie. Problem stanowi obszar szczególnego zainteresowania UOKiK i jak wskazuje ten urząd w swoich opracowaniach, wymaga on odpowiednich uregulowań również w prawie zamówień publicznych. Wiedza na temat nielegalności zmów przetargowych jest wśród zamawiających i wykonawców nadal bardzo skąpa, co negatywnie wpływa na szybką likwidację tego zjawiska. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych proponowanych także przez UOKiK polegających na: wprowadzeniu obowiązku składania przez wykonawców oświadczenia o niezależnym przygotowaniu oferty (tzw. oświadczenie CIBID); wprowadzeniu obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców, którym udowodniono uczestnictwo w zmowie przetargowej (we wcześniej prowadzonych postępowaniach); wprowadzenie obowiązku odrzucenia ofert wykonawców, którzy zawarli zmowę przetargową (w aktualnie prowadzonym postępowaniu); wprowadzenie obowiązku powiadomienia UOKiK o podejrzeniu zmowy przetargowej. Uzasadnienie Obowiązujące obecnie uregulowania zbyt słabo zabezpieczają przed zmową przetargową. Jej wykrycie nie pociąga zwykle za sobą żadnych konsekwencji, poza odrzuceniem oferty. Nieuczciwość wykonawcy pozostaje zazwyczaj bezkarna i niepodejmowane są żadne kroki mogące zapobiec nielegalnym praktykom w przyszłości. 12 S t r o n a

13 2. Procedury udzielania zamówień i system odwoławczy 2) uproszczenie i zracjonalizowanie procedur udzielenia zamówień publicznych, Diagnoza problemu Zamawiający poszukujący wysoko wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych, w tym najem powierzchni serwerowni, dzierżawa łącz światłowodowych stosują obecnie przesłankę wyłączenia stosowania PZP poprzez wskazanie na art. 4 ust. 3 lit. i) PZP dotycząca zamówień, których przedmiotem jest najem nieruchomości. Propozycja zmiany Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, w wyniku których zamawiający poszukujący usług wysoko wyspecjalizowanych, w których jedną ze składowych jest najem powierzchni, ale inne wysokokosztowe czynniki (wyposażenie techniczne Centrum Danych w tym energetyka, klimatyzacja, obsługa techniczna zw. z operatorem Centrum Danych lub monitoringiem łącz telekomunikacyjnych) nie będzie mogła być zamawiana w ramach przedmiotu najmu. Uzasadnienie Obowiązujące obecnie uregulowania zbyt słabo zabezpieczają przed nadinterpretowaniem przedmiotu najmu. W ostatnich latach dochodziło, bowiem do przypadków, w których Zamawiający wykorzystywał art. 4 ust. 3 lit. I) PZP w celu: najmu powierzchni na potrzeby serwerowni, dodatkowo prowadząc postępowanie bez stosowania przepisów PZP. Należy zwrócić uwagę, że nawet prowadzenie postępowania o przedmiocie najmu nie przestaje być zamówieniem publicznym w rozumieniu definicji ustawowej (zob. wyrok Sądu Okręgowego z 23 listopada 2013 r., V Ca 2497/2012). Konsekwencją powyższego jest to, że Zamawiający, nawet prowadząc Postępowanie poza PZP, zobowiązany jest do poszanowania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych a zatem, przede wszystkim, zasady jawności oraz zasady przejrzystości. Dla ujednolicenia i zwiększania przejrzystości w tego typu zamówieniach proponujemy, by w postępowaniach dotyczących najmu, które zawierają składowe usług telekomunikacyjnych w tym kolokacja, dzierżawa łącza, zapewnienie dostępu do Internetu nie podlegała wyłączeniu wskazanym w art. 4 ust 3 lit. i) PZP. 13 S t r o n a

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, dn. 23 lutego 2012 r. Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Barbara Kunysz-Syrytczyk

Barbara Kunysz-Syrytczyk Barbara Kunysz-Syrytczyk Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w: 1) art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ); 2) art. 7 ust. 2 (zasada

Bardziej szczegółowo

I Dzień 4 listopada 2013 r.

I Dzień 4 listopada 2013 r. I Dzień 4 listopada 2013 r. Przekrojowe omówienie zasad udzielania zamówień publicznych oraz podstawowych pojęć związanych z organizacją zamówień publicznych w jednostce, przygotowaniem postępowania oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU

JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU JAK SIĘ ODWOŁAĆ OD WYNIKU PRZETARGU Ewa Gadomska prawnik PIERÓG & Partnerzy Zarządzanie: Lepiej być pewnym swoich racji przy składaniu odwołania od wyniku przetargu publicznego. Kosztuje to nawet 20 tys.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 95614 Temat: odw-zamówienia publiczne w praktyce - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 13 Wrzesień - 19 Październik Warszawa, BDO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne - zasady ogólne

Zamówienia publiczne - zasady ogólne Dr hab. inż. Dorota Zawieska Wydział Geodezji i Kartografii Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych Plan wykładu: Wprowadzenie Podstawowe źródła zawierania umów Kryterium stosowania ustawy (progi

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014.

OFERTA SZKOLENIA. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014. OFERTA SZKOLENIA Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014. CEL SZKOLENIA Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zmian w ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny

Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Zamówienia publiczne wybrane aspekty wykluczania wykonawców Kacper Sampławski, radca prawny Katowice, 23. sierpnia 2012 Plan prezentacji Wykluczenie wykonawcy w upadłości Wykluczenie wykonawcy, z którym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych

INFO NOWE PZP. System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP System informacji o nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych INFO NOWE PZP to program wsparcia Uczestników szkoleń organizowanych przez ogólnopolską firmę szkoleniową EKSPERT Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna

Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna Zamówienia publiczne a ekonomia społeczna HARMONOGRAM Godziny zajęć 115.30 wyjazd z Łodzi Liczba godzin zajęć Temat zajęć 18.00 - Kolacja 9.00 10.30 Zajęcia 2 Zasady udzielania zamówień publicznych (jawność,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2014 r.

WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Sygn. akt: KIO 929/14 WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1927/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.)

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany dnia 08 lipca 2013 r.) Strona1 Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. (aneksowany

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Wartość zamówienia zamówienia poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień

Regulamin udzielania zamówień Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych Przyjęto dnia 07 października 2013 r. Podpis Rektora WST 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Druk nr 701 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: - ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 1281/12 POSTANOWIENIE z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-2528/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Tomasz Paweł

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-3537/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Lubiniecki Arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 70/12 WYROK z dnia 18 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REGULACJI

II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REGULACJI II. ZAKRES PROJEKTOWANEJ REGULACJI Ad 1. Przewidzenie rozwiązań służących skutecznej identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert z rażąco niską ceną Propozycja jak najbardziej słuszna i pożądana, zbliżona

Bardziej szczegółowo

BDO Finanse Publiczne

BDO Finanse Publiczne Termin na wniesienie takiego protestu powinien być liczony od dnia przekazania wykonawcom informacji zgodnie z art. 92 ust. 1. ustawy - Prawo zamówień publicznych. Dokonana w 2006 r. nowelizacja ustawy

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD-ZP-263-146/2015

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD-ZP-263-146/2015 CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD-ZP-263-146/2015/FQHF/1 Radom, dnia 02.12.2015 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 86/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: Zp.271.15.2011. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą materiałów

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT

Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT Tomasz Filipowicz Prawo zamówień publicznych w zamówieniach IT Jednostki samorządu terytorialnego działają jako podmioty szeroko rozumianej administracji publicznej. W ramach swojej działalności wykonują

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1027/15 POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 9 maja 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 9 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 840/12 POSTANOWIENIE z dnia 9 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agata Mikołajczyk Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

Przepis art. 24 ust 1 pkt 1a ustawy Pzp obowiązuje i jest wiążący mimo wyroku Trybunału

Przepis art. 24 ust 1 pkt 1a ustawy Pzp obowiązuje i jest wiążący mimo wyroku Trybunału Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-38/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa arbitrzy: Piotr Sieradzki Bogdan Piotr Kozioł protokolant

Bardziej szczegółowo

STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGENDA

STUDIUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGENDA ZJAZD I, Piątek, 15 marca 2013 r. 9.00 13.00 Zagadnienia wprowadzające a) Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi; b) Co to jest zamówienie publiczne? Definicja dostaw, usług i robót budowlanych;

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2006 r.

Warszawa, dnia 21 marca 2006 r. Warszawa, dnia 21 marca 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nowelizacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Procedura udzielania zamówień publicznych (tekst ujednolicony na dzień 18.11.2014r.)

ZAŁĄCZNIK 2 Procedura udzielania zamówień publicznych (tekst ujednolicony na dzień 18.11.2014r.) CZĘŚĆ 1 Wybór sposobu postępowania Dokument - odpowiedni do wyboru sposobu postępowania (opis poniżej) Dysponent uwzględniając: Plan rzeczowo- finansowy uczelni Plan zamówień publicznych uzasadnione nagłe

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... 410470 2015

Zamówienie public... 410470 2015 Zamówienie public... 410470 2015 20/11/2015 S225 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na usługi Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. 18 września 2014r. w godzinach 08.30 16.00

Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. 18 września 2014r. w godzinach 08.30 16.00 Zamówienia publiczne ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych 18 września 2014r. w godzinach 08.30 16.00 Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Jordana 18 Sala 401 Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

przyjęty dnia 07 maja 2012 r.

przyjęty dnia 07 maja 2012 r. Regulamin udzielania zamówień w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przyjęty dnia 07 maja 2012 r. 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Przystępujący podał dla obu kategorii czynności jednakową stawkę VAT 8%, a odwołujący odpowiednio 8% i 23%.

UZASADNIENIE. Przystępujący podał dla obu kategorii czynności jednakową stawkę VAT 8%, a odwołujący odpowiednio 8% i 23%. Sygn. akt X Ga 284/11/za UZASADNIENIE Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wielorzędowego tomografu komputerowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 52/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 52/11. Dnia 20 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 52/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: www.eurotraining.com.pl Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Zamówienia publiczne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, obszary problemowe, wzorce postępowania, z uwzględnieniem orzecznictwa KIO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. REGULAMIN PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1. Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Data

Bardziej szczegółowo

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157751-2015:text:pl:html Polska-Namysłów: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 087-157751 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2322/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Piotr Jan Lis Protokolant

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P

K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P l.dz. 231/KRIA/2013/w K R A J O W A R A D A I Z B Y A R C H I T E K T Ó W R P Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Poseł Adam Szejnfeld ul. Śródmiejska 20/1, 64-920 Piła Działając w imieniu Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/13 POSTANOWIENIE z dnia 16 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23082-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2016/S 015-023082 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Puchacz. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania

Krzysztof Puchacz. Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania Krzysztof Puchacz Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych szczegółowy instruktaż sporządzania ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Problematyczne moŝe okazać się wykazanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 17 lipca 2006 r. Arbitrzy: Bożena Joanna Zbieć. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 17 lipca 2006 r. Arbitrzy: Bożena Joanna Zbieć. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-2023/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Bożena Joanna Zbieć Krzysztof Nowak

Bardziej szczegółowo