Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt"

Transkrypt

1

2 Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 3 Likwidacja szkody i wypłata odszkodowania 4 Postanowienia końcowe 4 Rozdział II Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku 4 2z8

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, jako Ubezpieczyciela, a Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia zwana dalej umową zawierana jest w oparciu o dokument ubezpieczenia zwany dalej polisą, postanowienia OWU oraz obowiązujące przepisy prawa. 3. Umowa może zostać zawarta na warunkach odbiegających od OWU pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 4. Użyte w niniejszych OWU wyrażenia i zwroty należy rozumieć w taki sposób, w jaki są one definiowane w niniejszych OWU. 5. Postanowienia Rozdziału I OWU mają zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń, których dotyczy umowa. W kolejnych rozdziałach OWU regulują kwestie związane z danym rodzajem ubezpieczenia i mogą zawierać postanowienia szczególne, mające pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami Rozdziału I. 6. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 2 Zawarcie umowy 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się: 1) na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Ubezpieczającego wniosku ubezpieczeniowego na formularzu wniosku stosowanym przez Ubezpieczyciela i zawierającym informacje, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku, 2) na podstawie ustnie podanych przez Ubezpieczającego informacji i danych niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wniosek jest przesyłany przez Ubezpieczającego na adres Ubezpieczyciela, bądź składany do rąk osoby działającej w imieniu Ubezpieczyciela (osoby wykonującej czynności agencyjne lub pracownika Ubezpieczyciela). W przypadku przyjęcia przez Ubezpieczyciela wniosku o ubezpieczenie, Ubezpieczyciel wystawi dokument ubezpieczenia, który następnie jest doręczany Ubezpieczającemu. Ubezpieczyciel nie ma jednak obowiązku przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego Ubezpieczającego. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Umowa ubezpieczenia zawierana jest w ten sposób, iż w oparciu o podane informacje i dane przez Ubezpieczającego, osoba działająca w imieniu Ubezpieczyciela (osoba wykonująca czynności agencyjne lub pracownik Ubezpieczyciela), wystawia dokument ubezpieczenia, na którym następnie Ubezpieczający, poprzez złożenie podpisu, potwierdza zgodność danych wynikających z dokumentu ubezpieczenia z podanymi przez siebie informacjami i danymi. 4. W przypadku, gdy Umowa ma zostać zawarta na warunkach odmiennych od OWU, takie odmienne postanowienia muszą zostać przyjęte za porozumieniem stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez stosowny zapis w polisie albo w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 5. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na rachunek własny bądź na cudzy rachunek. Niniejsze OWU określają, jakie obowiązki związane z Umową spoczywają na Ubezpieczającym, a jakie na Ubezpieczonym. 6. W przypadku zawarcia Umowy na cudzy rachunek obowiązek poinformowania Ubezpieczonego o treści Umowy (w tym postanowieniach niniejszych OWU) spoczywa na Ubezpieczającym. Jednak, jeśli Ubezpieczony zgłosi Ubezpieczycielowi takie żądanie, informacja ta zostanie przekazana Ubezpieczonemu bezpośrednio przez Ubezpieczyciela. 3 Okres ubezpieczenia 1. Umowę zawiera się na czas określony, na okres wskazany w polisie (okres ubezpieczenia). W polisie określa się datę i godzinę, od których rozpoczyna się okres ubezpieczenia. Jeśli nie wskazano godziny, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 0:00, jednak w takim przypadku okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej dnia następnego po zawarciu umowy. 2. Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż moment zawarcia umowy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w okresie ubezpieczenia, jednak w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia wygasa z momentem rozwiązania umowy. 4 Rozwiązanie umowy 1. Jeżeli umowa zawarta została na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni. 2. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów polegających na tym, że w trakcie trwania umowy (w tym po zgłoszeniu szkody) okaże się, że umyślnie naruszono obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy. 3. Umowa rozwiązuje się: 1) z dniem, w którym upłynął okres ubezpieczenia, 2) z dniem, w którym Ubezpieczający odstąpił od umowy, 3) z dniem, w którym Ubezpieczający bądź Ubezpieczyciel wypowiedział umowę z przyczyn określonych niniejszymi OWU bądź przepisami prawa, 4) z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres ubezpieczenia jeśli termin płatności składki przypadał przed tym dniem i nie opłacono składki w terminie, 5) z dniem, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu do zapłaty raty składki, 6) z dniem wypłaty odszkodowania, którego wysokość wyczerpuje sumę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia w ramach którego doszło do wyczerpania, w wyniku całkowitej utraty mienia, 7) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeśli umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu odpowiednią część składki liczonej proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 6. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 5 nie należy się jednak jeśli ochrona ubezpieczeniowa została wykorzystana w całości. Do całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej dochodzi gdy wypłacono odszkodowanie wyczerpujące sumę ubezpieczenia. WARUNKI UBEZPIECZENIA 5 Zdarzenie 1. Zdarzeniem jest taka sytuacja, której zajście powoduje odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje jeśli zdarzenie ma miejsce w okresie ubezpieczenia. 2. O ile umowa nie stanowi inaczej ubezpieczenie obejmuje wyłącznie bezpośrednie skutki zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, pozostające w normalnym związku przyczynowym z tymi zdarzeniami. 6 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie, interes majątkowy bądź prawny, których dotyczy umowa. 2. OWU określa co jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach danego ubezpieczenia. 7 Zakres ubezpieczenia 1. Na podstawie niniejszych OWU, ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w zakresie ubezpieczenia produkcji zwierzęcej od utraty zysku Rozdział II. 2. Wybrane przez Ubezpieczającego ubezpieczenia oraz warianty ochrony ubezpieczeniowej oznaczone zostają w polisie. 3. Terytorialny zakres ochrony wynika z OWU w zakresie danego ubezpieczenia. 8 Wspólne wyłączenia odpowiedzialności 1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane przez: 1) sytuacje nadzwyczajne, to jest: działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez władzę, 2) wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne. 9 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest określona w polisie. 2. W każdym z ubezpieczeń, których dotyczy umowa przyjmuje się odrębną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów lub zakresów ubezpieczenia. 3. O ile OWU nie stanowią inaczej, suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Po całkowitym wyczerpaniu w ramach danego ubezpieczenia umowa w zakresie tego ubezpieczenia rozwiązuje się. 4. Ubezpieczający, za zgodą Ubezpieczyciela oraz po opłaceniu dodatkowej składki, może przywrócić sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości. W takim przypadku naliczenie składki następuje proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia. 10 Składka 1. Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi należy się składka. Zobowiązanym do zapłaty składki jest Ubezpieczający. 2. Wysokość składki jest ustalana na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy dla danego ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i zwyżek w składce wynikających z taryfy. Wysokość składki może zostać również ustalona na podstawie indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez Ubezpieczyciela. 3. Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach. Ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o składce należy rozumieć przez to również pierwszą ratę składki. 4. Wysokość składki lub jej rat oraz terminy płatności wynikają z polisy. 5. Składka powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy, chyba że w polisie Ubezpieczyciel wskazał późniejszy termin płatności. 6. W przypadku, gdy termin płatności składki przypada przed początkiem okresu ubezpieczenia, nieopłacenie składki w terminie powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z upływem dnia poprzedzającego dzień, w który miał stanowić początek okresu ubezpieczenia. 7. Pozostałe konsekwencje nieopłacenia składki lub jej raty w terminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. W razie rozwiązania umowy na skutek nieopłacenia składki lub jej raty, wpłacone przez Ubezpieczającego składki podlegają po rozwiązaniu umowy zwrotowi. 9. Za zapłatę składki lub jej raty uważa się wyłącznie zapłatę kwoty nie mniejszej niż wynikająca z polisy. 10. W przypadku zapłaty składki przelewem, za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia zlecenia przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZYCIELA 11 Obowiązki Ubezpieczającego związane z zawarciem umowy 1. Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Ubezpieczyciela o wszystkich znanych sobie okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek określony w ust. 1 spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których Ubezpieczyciel nie wiedział bądź co do których miał błędne informacje na skutek naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 12 Obowiązek informowania o zmianach okoliczności w czasie trwania umowy 1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony mają obowiązek informowania Ubezpieczyciela o zmianach wszelkich okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których Ubezpieczyciel nie wiedział bądź co do których miał błędne informacje na skutek naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 13 Przeciwdziałanie szkodzie i ratowanie przedmiotu ubezpieczenia 1. W przypadku uzyskania informacji o zajściu zdarzenia, które może powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczony powinien użyć wszelkich dostępnych środków w celu: 1) zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, 2) jeśli szkoda już wystąpiła: a) odwrócenia szkody, b) zmniejszenia rozmiarów szkody lub c) zapobieżenia jej powiększeniu. 2. O ile to możliwe, Ubezpieczony powinien także podjąć wszelkie kroki zabezpieczające możliwość dochodzenia 3z8

4 przez Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką szkodę lub jej część, która jest związana z niewykonaniem tych obowiązków. W przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego odpowiedniej części (w takim zakresie w jakim istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewykonaniem obowiązków Ubezpieczonego). 14 Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 1. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczony powinien podjąć działania przewidziane w OWU dla danego rodzaju ubezpieczenia. 2. Jeśli Ubezpieczony nie wykona obowiązków wskazanych w ust. 1 (nawet w sposób niezawiniony) i na skutek tego niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie okoliczności lub skutków zdarzenia Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania bądź jego części proporcjonalnie do zakresu w jakim brak możliwości ustalenia okoliczności lub skutków zdarzenia. Jednak Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku, gdy poszkodowany udowodni zasadność i wysokość dochodzonego roszczenia. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków, o których mowa w ust. 1 czego skutkiem jest: 1) brak możliwości odwrócenia szkody, 2) powiększenie szkody lub 3) brak możliwości skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń regresowych, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką szkodę lub jej część, która jest związana z niewykonaniem tych obowiązków. W przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego odpowiedniej części (w takim zakresie w jakim istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą bądź brakiem możliwości dochodzenia roszczeń regresowych przez Ubezpieczyciela a niewykonaniem obowiązków Ubezpieczonego). 15 Obowiązki Ubezpieczyciela Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy, na Ubezpieczycielu spoczywają również następujące obowiązki: 1) terminowo oraz z należytą starannością wykonywać zobowiązania przewidziane umową ubezpieczenia, 2) przyjmować oświadczenia kierowane ze strony Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i innych osób uprawnionych, 3) informować osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania o wszelkich dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiaru szkody, 4) zawiadamiać osoby uprawnione do odszkodowania o przyczynach niezaspokojenia ich roszczeń w części lub całości. LIKWIDACJA SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 16 Sposób ustalania wysokości szkody W razie zajścia zdarzenia, wysokość szkody w przedmiocie ubezpieczenia ustala się według zasad przewidzianych w OWU dla danego rodzaju ubezpieczenia. 17 Odszkodowanie 1. O ile postanowienia OWU dotyczące danego ubezpieczenia nie stanowią inaczej, świadczenie ubezpieczeniowe polega na wypłacie przez Ubezpieczyciela odszkodowania w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 2. Wysokość odszkodowania równa jest wysokości poniesionej szkody, z uwzględnieniem ograniczeń zakresu ubezpieczenia, wynikających z OWU i treści umowy. 3. Poza wypłacanym odszkodowaniem, Ubezpieczyciel zwraca również wszelkie koszty związane z podjętymi przez Ubezpieczonego działaniami, związanymi z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia oraz zabezpieczeniem roszczeń regresowych, o których to działaniach mowa w 14 ust. 1 lub 2. Koszty te zostaną zwrócone przez Ubezpieczyciela w granicach dotyczącej przedmiotu ubezpieczenia, którego te działania dotyczyły. Zwrot kosztów należy się pod warunkiem, że działania te były celowe nawet jeśli okazały się nieskuteczne oraz pod warunkiem, że Ubezpieczony nie otrzymał zwrotu tych kosztów z innego źródła. 18 Postępowanie wyjaśniające Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu 4z8 faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania. 19 Rzeczoznawcy (eksperci) 1. Zarówno Ubezpieczony, jak i Ubezpieczyciel mogą powoływać rzeczoznawców (ekspertów) w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody. 2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą strony opinię. 3. O ile umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego, o którym mowa w ust. 2 ponoszą obie strony w równych częściach. 20 Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów. 2. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, wartości szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków zdarzenia lub zminimalizowania wartości szkody. 3. Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 21 Termin i podstawa wypłaty odszkodowania 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy w wyniku własnych ustaleń dokonanych po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty części odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu lub jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania, mimo zachowania należytej staranności okazało się niemożliwe w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części. Jednak bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowanie, z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 22 Przejście roszczeń odszkodowawczych na Ubezpieczyciela 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania, przechodzi na Ubezpieczyciela. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela praw określonych w ust. 1. Skutki uchybienia powyższemu obowiązkowi określa 14 ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, chyba że nie miało to wpływu na możliwość skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody. 23 Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela Sprzeciw wobec ustaleń Ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokości odszkodowania, Uprawniony może zgłosić na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zarząd Ubezpieczyciela. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy muszą być: 1) składane na piśmie za pokwitowaniem lub 2) przesłane listem poleconym. 2. Zmiana adresu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego musi być zgłoszona Ubezpieczycielowi w jednej z form wskazanych w ust Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu CONCORDIA POLSKA TUW i wchodzą w życie z dniem roku, mając zastosowanie do umów zawieranych po tym dniu. 26 Osobie fizycznej mającej status Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/Uprawnionego z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do składania reklamacji w siedzibie Ubezpieczyciela, w Oddziałach lub pisemnie na adres Ubezpieczyciela, a także em na adres oraz pod nr tel Odpowiedzi na złożoną reklamację Ubezpieczyciel udziela telefonicznie bądź pisemnie bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 90 dni, o czym składający reklamację zostanie poinformowany. Spory mogą być rozstrzygane: przed Sądem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych, (o ile wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż zł) lub przez sąd powszechny, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dodatkowo Ubezpieczający/Ubezpieczeni/Uprawnieni z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia będący konsumentami, mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną świadczoną przez Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów. Właściwym dla Ubezpieczyciela organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ OD UTRATY ZYSKU 1 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest utracony zysk w postaci nadwyżki bezpośredniej, którą Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu produkcji zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia, w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody spowodowanej wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt lub żywiołem, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, stosownie do postanowień Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące kierunki produkcji zwierzęcej: 1) produkcja tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu otwartym lub zamkniętym, 2) produkcja prosiąt, 3) chów i hodowla loch lub knurów, 4) produkcja mleka krowiego, 5) chów i hodowla bydła mięsnego, krów mamek lub bydła na odnowienie stada, 6) chów i hodowla drobiu rzeźnego w cyklu otwartym lub zamkniętym oraz drobiu rodzicielskiego, 7) produkcja jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych. 3. Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6) i 7) mogą zostać jedynie objęte kurczęta rzeźne, kury nioski, kaczki i gęsi oraz drób rodzicielski tych gatunków. 4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. 2 Zdarzenie ubezpieczeniowe i zakres ubezpieczenia 1. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest: 1) wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, objętej zakresem ubezpieczenia, powodującej jeden z następujących skutków: a) śmierć i ubój z konieczności zwierząt na skutek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, b) blokadę gospodarstwa na skutek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 2) wystąpienie żywiołu, którego bezpośrednim następstwem było spowodowanie przerwy w produkcji, rozumianej jako całkowite zniszczenie budynku służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej bądź brak możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie nadwyżki bezpośredniej spowodowanej przerwami lub zakłóceniami w produkcji zwierzęcej powstałymi w wyniku: 1) śmierci i uboju z konieczności zwierząt na skutek wystąpienia choroby zakaźnej: a) pryszczycy, europejskiego lub afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego w odniesieniu do świń,

5 b) pryszczycy, enzootycznej białaczki bydła, choroby niebieskiego języka, gąbczastej encefalopatii bydła w odniesieniu do bydła, c) ptasiej grypy, rzekomego pomoru drobiu w odniesieniu do drobiu, 2) blokady gospodarstwa na skutek wystąpienia choroby zakaźnej: a) pryszczycy, europejskiego lub afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do świń, b) pryszczycy w odniesieniu do bydła, c) ptasiej grypy, rzekomego pomoru drobiu w odniesieniu do drobiu, 3) przerwy w produkcji spowodowanej wystąpieniem żywiołu. 3 Wyłączenia odpowiedzialności 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania zabiegów zootechnicznych i/lub weterynaryjnych, 2) wad genetycznych lub wrodzonych zwierząt, 3) chorób zakaźnych zwierząt, które występowały na terenie tej samej miejscowości, co miejsce ubezpieczenia, w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub w okresie karencji, 4) innych niż wymienionych w 2 chorób zakaźnych, 5) zmniejszenia wydajności zwierząt, 6) skarmiania zwierząt odpadami kuchennymi. 2. W ubezpieczeniu przerwy w produkcji Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały: 1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, 2) na skutek gradu, deszczu nawalnego, śniegu, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku, 3) na skutek zapadania się ziemi w przypadku szkód powstałych w wyniku działalności górniczej bądź w wyniku działalności człowieka, 4) na skutek deszczu nawalnego, w przypadku utrzymywania zwierząt niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie zwierząt nastąpiło bezpośrednio z góry, 5) w wyniku osiadania gruntu, 6) w budynkach bez wymaganej decyzji administracyjnej, 7) w budynkach lub budowlach nie posiadających odbioru technicznego, 8) wskutek wydostania się cieczy z sieci wodnokanalizacyjnej bądź na skutek awarii lub uszkodzenia sieci wodnokanalizacyjnej, 9) na skutek systematycznego zawilgocenia budynku z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej. 4 Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po upływie okresu karencji. Wystąpienie zdarzenia w okresie karencji nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku gdy szkoda wystąpi po upływie okresu karencji. 3. Okres karencji rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia i wynosi 3 miesiące. 4. Jeżeli Ubezpieczający najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia zawrze kolejną umowę ubezpieczenia, to w odniesieniu do nowej umowy ubezpieczenia okres karencji nie obowiązuje. 5. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. poniższych. 6. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za te ujemne skutki zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiły w okresie odszkodowawczym. 7. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu powstania szkody i trwa tak długo, jak zdarzenie wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne skutki dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowawczy. 8. W odniesieniu do zdarzenia polegającego na blokadzie gospodarstwa rolnego, zakończenie blokady gospodarstwa rolnego i nie nałożenie nowej blokady, która rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu blokady poprzedniej uważa się za ustanie ujemnych skutków i jest równoznaczne z zakończeniem okresu odszkodowawczego. Ewentualne późniejsze nałożenie nowej blokady na gospodarstwo rolne spowodowane tym samym zdarzeniem nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy. 10. Przez ujemne skutki zdarzenia dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej (szkodę) rozumie się: 1) blokadę gospodarstwa, 2) śmierć bądź przymusowy ubój zwierząt, 3) przerwę w produkcji. 11. Dniem powstania szkody jest dzień wystąpienia po raz pierwszy jednego ze skutków wskazanych w ust. 10, w wyniku zdarzenia, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 5 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia odrębnie do każdego kierunku produkcji zwierzęcej. 2. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia. 3. Sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej wyrażonej w sztukach lub litrach oraz wartość nadwyżki bezpośredniej na sztukę lub litr danego kierunku produkcji zwierzęcej. 4. Wartość przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej deklaruje Ubezpieczający i jest ona wpisywana w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany do zadeklarowania całej przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej. 5. Wartość nadwyżki bezpośredniej na sztukę lub litr danego kierunku produkcji zwierzęcej zostaje określona przez Ubezpieczyciela w porozumieniu z Ubezpieczającym dla poszczególnych kierunków produkcji zwierzęcej i zostaje wpisana w dokumencie ubezpieczenia. 6. Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu w przypadku wypłaty odszkodowania. 6 Obowiązki Ubezpieczonego 1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) przestrzeganie przepisów określonych w obowiązującej ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniach wykonawczych lub też postanowień administracyjnych wypływających z wyżej wymienionych aktów prawnych, 2) unikanie przyjmowania zwierząt do stada, jeżeli znane są Ubezpieczonemu lub kiedy powinny być mu znane, okoliczności, które będą prowadziły do podjęcia środków urzędowych w myśl obowiązującej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 3) przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa ustalonych organy administracji państwowej. 2. W przypadku, kiedy Ubezpieczony z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa nie będzie wypełniał obowiązków określonych w ust.1, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Przypadek ten traktuje się jako wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn wskazanych w art Kodeksu Cywilnego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń, do których doszło wskutek naruszenia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia lub wystąpienia szkody do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłoczne powiadomienia Ubezpieczyciela o: a) wystąpieniu w miejscu ubezpieczenia chorób zakaźnych lub podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych objętych ochroną ubezpieczeniową, b) każdym podjętym przez uprawnione organy urzędowym kroku, który mógłby wywołać obowiązek świadczenia ze strony Ubezpieczyciela, c) wystąpieniu żywiołu, który spowodował przerwę w produkcji, 2) użycie wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych zwierząt lub budynku przed szkodą, 3) wypełnienia wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody oraz dostarczenie decyzji, nakazów, zakazów oraz innych dokumentów wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w miejscu ubezpieczenia, 4) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 5) umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawienie niezbędnych dowodów, w szczególności udostępnienie pełnej dokumentacji księgowej, 6) stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw. 8 Ustalanie wartości szkody i wysokość wypłacanego odszkodowania 1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, wysokość szkody ustala się w sposób zryczałtowany według zasad, o których mowa w tabeli nr Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody. 3. W przypadku szkody spowodowanej blokadą gospodarstwa, odszkodowanie jest wypłacane jeżeli blokada gospodarstwa trwała dłużej niż 3 tygodnie (franszyza integralna). 4. W przypadku szkody spowodowanej blokadą gospodarstwa, szkodą jest określony w tabeli nr 1 procent od łącznej przypadającej na dany kierunek produkcji zwierzęcej. 5. W przypadku szkody spowodowanej śmiercią bądź przymusowym ubojem zwierząt, szkodą jest określony w tabeli nr 1 procent przypadającej na zwierzęta, które padły bądź podlegały przymusowemu ubojowi. 6. W przypadku wystąpienia w okresie odszkodowawczym łącznie szkód polegających na blokadzie gospodarstwa rolnego oraz na śmierci bądź przymusowym uboju zwierząt, odszkodowanie jest wypłacane za obydwa te rodzaje szkód w wysokości szkody ustalanej zgodnie z postanowieniami tabeli nr Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w odniesieniu do produkcji tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu otwartym oraz chowu i hodowli drobiu rzeźnego w cyklu otwartym, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę polegającą na blokadzie gospodarstwa: 1) w przypadku gdy moment nałożenia blokady przypada w trakcie cyklu produkcyjnego za okres blokady przypadający od momentu, w którym zwierzęta przekroczyły masę ubojową, 2) w przypadku gdy moment nałożenia blokady gospodarstwa przypada na okres między dwoma cyklami produkcyjnymi i tym samym nie jest możliwe rozpoczęcie nowego cyklu produkcyjnego za okres trwania blokady. 8. W ubezpieczeniu przerwy w produkcji: 1) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku całkowitego zniszczenia budynku służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej bądź braku możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej, 2) szkodę ustala się w wysokości 1,5% dla danego kierunku produkcji zwierzęcej za każdy pełny tydzień okresu trwającego od powstania szkody do momentu odbudowania całkowitego budynku lub przywrócenia możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. 9. W przypadku szkód polegających na blokadzie gospodarstwa bądź przerwie w produkcji, odszkodowanie jest wypłacane dopiero po zakończeniu okresu, w którym utrzymywały się ujemne skutki zdarzenia objętego ubezpieczeniem jednak najpóźniej po ustaniu okresu odszkodowawczego. Członek Zarządu Michael Lösche Członek Zarządu Jacek Bielaczyk 5z8

6 Kierunek produkcji zwierzęcej Produkcja tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu zamkniętym Produkcja tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu otwartym Tabela nr 1 Ustalenie wartości szkody i wysokość wypłacanego odszkodowania Śmierć lub skierowanie na ubój z konieczności Wysokość szkody w zależności od przyczyny Produkcja, chów i hodowla trzody chlewnej w przypadku szkód spowodowanych pryszczycą, europejskim lub afrykańskiego pomorem świń lub w odniesieniu do liczby zwierząt padłych lub skierowanych na ubój z konieczności z powodu choroby Aujeszkyego Blokada gospodarstwa 5,5% za okres blokady trwający do 6 tygodni 1,5% za każdy kolejny pełny tydzień, od 7 tygodnia blokady Produkcja prosiąt loch knurów Produkcja mleka krowiego Produkcja mleka krowiego w przypadku szkód spowodowanych pryszczycą lub w odniesieniu do liczby zwierząt padłych lub skierowanych na ubój z konieczności w przypadku enzootycznej białaczki bydła, choroby niebieskiego języka, gąbczastej encefalopatii bydła bydła bydła mięsnego Chów i hodowla bydła na odnowienie stada krów mamek drobiu drobiu rzeźnego w cyklu zamkniętym 15% drobiu rzeźnego w cyklu otwartym 15% 5,5% za okres blokady trwający do 6 tygodni 1,5% za każdy kolejny pełny tydzień, od 7 tygodnia blokady Chów i hodowla drobiu rodzicielskiego Produkcja jaj Produkcja jaj konsumpcyjnych Produkcja jaj wylęgowych Ubezpieczenie przerwy w produkcji spowodowanej żywiołem Wszystkie ww. kierunki produkcji zwierzęcej 1,5% za każdy pełny tydzień do momentu odbudowania, nie dłużej niż 6 miesięcy 6z8

7 załącznik nr1 Definicje Terminom użytym w niniejszych OWU nadaje się następujące znaczenie: 1) blokada gospodarstwa okres czasu, podczas którego gospodarstwo znajduje się w ognisku choroby, obszarze zagrożonym, zapowietrzonym bądź buforowym i podlega ograniczeniom w szczególności zakazom handlu, a także zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 2) choroba stan zdrowia zwierzęcia odbiegający od normy, spowodowany procesem chorobowym, mogący zagrażać życiu lub wartości użytkowej; 3) choroba zakaźna podlegająca obowiązkowi zwalczania choroba, która w dniu powstania szkody wyszczególniona jest w załączniku do ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ochroną ubezpieczeniową objęte są choroby wymienione w 2 niniejszych OWU; 4) choroby zakaźne zwierząt wywołane przez czynniki zakaźne choroby zwierząt, które ze względu na charakter, sposób powstawania i szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi; 5) chów i hodowla zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia zwykle młodych osobników do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji, jako surowiec do produkcji, jako siła robocza lub zwierzęta domowe; 6) chów i hodowla bydła produkcja bydła na odnowienie stada, krów mamek i bydła mięsnego; 7) chów i hodowla drobiu rodzicielskiego produkcja ptactwa domowego w wieku powyżej 2 tygodni obejmujące osobniki dorosłe i pisklęta łącznie z brojlerami utrzymywane w celu uzyskania produkcji mięsa lub jaj wylęgowych; 8) chów i hodowla drobiu rzeźnego produkcja ptactwa domowego z gatunku Gallus domesticus (kura domowa) w wieku powyżej 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu i uboju, trwającego zwykle 6-8 tygodni; 9) chów i hodowla gęsi rzeźnych produkcja ptactwa domowego z gatunku Anser domesticus (gęś domowa) w wieku powyżej 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu i uboju; 10) chów i hodowla kaczek mięsnych produkcja ptactwa domowego z gatunków: Anas platyrchynchos i Cairina moschata (kaczkowate) w wieku powyżej 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu i uboju; 11) chów i hodowla młodych knurów produkcja młodych samców świni wyselekcjonowanych i przeznaczonych do hodowli w wieku 4-8 miesięcy; 12) chów i hodowla młodych loch produkcja młodych samic świni, które nie wydały jeszcze potomstwa; 13) czynności zootechniczne podawanie zwierzęciu gospodarskiemu lub zwierzęciu dzikiemu utrzymywanemu przez człowieka jak zwierzę gospodarskie każdej substancji dozwolonej w celu synchronizowania rui oraz przygotowywania dawców i biorców zarodków do implantacji, po zbadaniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialność; 14) drób kurczęta rzeźne, kury nioski, kaczki mięsne, gęsi utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego; 15) gatunek wrażliwy gatunek zwierzęcia, u którego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną może wystąpić określony rodzaj choroby zakaźnej zwierząt; 16) gospodarstwo obiekty budowlane, przestrzenie wolne lub inne miejsca, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie; 17) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 18) huragan działanie wiatru prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); przy braku możliwości uzyskania opinii IMiGW stwierdza się fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia w budynkach i innych przedmiotach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ubezpieczonego mienia; 19) karencja okres czasu, w którym w przypadku wystąpienia zdarzenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności; 20) krowa mamka krowa należąca do rasy mięsnej lub urodzonej z krzyżówki z rasą mięsną, ze stada utrzymywanego w celu wychowu cieląt; 21) krowa mleczna krowa należąca do rasy mlecznej lub urodzonej z krzyżówki z rasą mleczną, po pierwszym ocieleniu, utrzymywana w celu produkcji mleka; 22) kwarantanna odosobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub badania, które ma na celu wykluczenie możliwości przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaźnej zwierząt; 23) lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał kamieni, ze stoków górskich; 24) lekarz weterynarii osoba, która ukończyła 5,5 letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt; 25) maksymalny okres odszkodowawczy w ubezpieczeniu produkcji zwierzęcej od utraty zysku, ustalony przez Ubezpieczyciela maksymalny okres, rozpoczynający się w dniu powstania szkody, w którym Ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za ujemne skutki, jakie zdarzenie wywierać będzie dla wyników prowadzonej przez Ubezpieczającego produkcji zwierzęcej; 26) nadwyżka bezpośrednia zryczałtowana wartość produkcji z określonej działalności rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) pomniejszona o średnią wartość kosztów bezpośrednich poniesionych na jej wytworzenie; 27) napór śniegu bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na budynek powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się; 28) obszar buforowy obszar wokół obszaru zagrożonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania zwierząt; 29) obszar zagrożony obszar wokół obszaru zapowietrzonego, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 30) obszar zapowietrzony obszar bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 31) ognisko choroby gospodarstwo lub inne miejsce, w którym przebywają zwierzęta, gdzie urzędowy lekarz weterynarii stwierdził jeden lub więcej przypadków choroby zakaźnej zwierząt; 32) okres odszkodowawczy okres, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ujemne skutki zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody i trwa tak długo, jak zdarzenie wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne skutki dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej Ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowawczy; 33) osunięcie się ziemi nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 34) produkcja mleka krowiego produkcja (udój) mleka (w litrach) uzyskana w okresie sprawozdawczym (rocznie) od krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym; 35) produkcja jaj konsumpcyjnych produkcja jaj kurzych, przeznaczonych do spożycia lub do dalszego przetwórstwa, uzyskanych w okresie sprawozdawczym od kur niosek utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (w sztukach/tysiącach sztuk); 36) produkcja jaj wylęgowych produkcja jaj drobiu przeznaczonych do produkcji piskląt według gatunku, kategorii i rodzaju, uzyskanych w okresie sprawozdawczym od kur niosek utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (w sztukach/tysiącach sztuk); 37) produkcja prosiąt produkcja zwierząt z gatunku Sus scrofa domestica (świnia) o wadze żywej do 25 kg; 38) produkcja tuczników w cyklu otwartym chów i hodowla z przeznaczeniem do uboju tuczników. Cykl, gdzie w okresie chowu zapełnione są wszystkie stanowiska prosiętami w wieku 6-8 tygodni. Tucz odbywa się do uzyskania wagi ubojowej. Ponowne zapełnienie stanowisk chlewni odbywa się dopiero po oddaniu ostatniego zwierzęcia do uboju; 39) produkcja tuczników w cyklu zamkniętym chów i hodowla z przeznaczeniem do uboju tuczników. Cykl, gdzie okres chowu obejmuje wstawienie prosiaka w wieku 6-8 tygodni i tucz do uzyskania wagi ubojowej. Kojce i boksy zwolnione przez świnie, które osiągnęły już wagę ubojową, uzupełniane są nowymi prosiętami; 40) produkcja drobiu w cyklu otwartym produkcja obejmująca fazy życia od pisklaka do brojlera (w zależności od fazy chowu). Obrót stadem rozpoczyna się od momentu zakupu piskląt, przechodzi przez kolejne momenty rozwoju wyznaczające granice faz chowu do momentu zamykającego obrót stadem to jest uzyskania brojlerów; 41) produkcja drobiu w cyklu zamkniętym produkcja drobiu w cyklu, gdzie chów obejmuje wszystkie fazy życia zwierząt. W tym cyklu produkcyjnym produkcja obejmuje stado podstawowe, składające się z drobiu reprodukcyjnego oraz stada obrotowego, składającego się z drobiu w różnych fazach chowu; 42) przerwa w produkcji całkowite zniszczenie budynku służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej bądź brak możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej; 43) roczna produkcja zwierzęca ilość wyprodukowanych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, jaj) lub maksymalna obsada zwierząt w ciągu roku; 44) ubój z konieczności ubój przeprowadzony na pisemne polecenie lekarza weterynarii, gdy: a) nie było szans na wyleczenie zwierzęcia i istniało uzasadnione prawdopodobieństwo padnięcia, b) w następstwie wypadku koniecznie było skrócenie cierpień zwierzęcia, 45) stado zwierzę albo zwierzęta tego samego gatunku przebywające na terenie tego samego gospodarstwa i mające ten sam status epizootyczny, przy czym w przypadku drobiu są to zwierzęta przebywające w tym samym pomieszczeniu lub ogrodzonym miejscu; 46) świadectwo zdrowia dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii, w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, poświadczający stan zdrowia zwierzęcia lub zwierząt oraz stan zdrowotny stada, z którego zwierzęta pochodzą, albo jakość zdrowotną produktu pochodzenia zwierzęcego; 47) trzęsienie ziemi nie wywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu; 48) uderzenie pioruna bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie; 49) urzędowy lekarz weterynarii to lekarz weterynarii, o którym mowa w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, albo lekarz weterynarii wyznaczonego przez organ centralny lub inny organ upoważniony przez organ centralny innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa trzeciego; 50) waga ubojowa jest to zakres wagi zwierzęcia, poniżej lub powyżej której sprzedaż zwierzęcia na cele ubojowe jest ekonomicznie nieopłacalna. Dla zwierząt z gatunku Sus scrofa domestica (świnia) waga ubojowa obejmuje zakres od 110 kg do 120 kg. Dla drobiu rzeźnego waga ubojowa jest zależna od gatunku i rasy zwierzęcia; 51) wypadek zwierzęcia szkody wywołane nagłą, zewnętrzną przyczyną w wyniku której ubezpieczone zwierzę padło, zostało skierowane na ubój z konieczności; 52) zdarzenie (zdarzenie ubezpieczeniowe) ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o zdarzeniu (zdarzeniu ubezpieczeniowym), pojęcie to jest jednoznaczne z pojęciem wypadku, w przepisach art. 805 i następnych Kodeksu Cywilnego; w ubezpieczeniu produkcji zwierzęcej od utraty zysku: wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, objętej zakresem ubezpieczenia, wystąpienie żywiołu, którego bezpośrednim następstwem było spowodowanie przerwy w produkcji; 53) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zgłaszanie, zapobieganie dalszemu szerzeniu się, wykrywanie, kontrola i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt, czyszczenie i odkażanie oraz postępowanie przy ponownym umieszczaniu zwierząt w gospodarstwie; 54) zwierzęta gospodarskie rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 55) zwierzęta rzeźne hodowane, chowane lub utrzymywane w celu pozyskania mięsa bydło, w tym gatunki Bubalus bubalis oraz Bison bison, a także świnie, owce, kozy, zwierzęta jednokopytne, drób, króliki oraz zwierzęta łowne na fermach, w tym strusie i nutrie; 56) zwierzę chore lub zakażone zwierzę, u którego za życia lub po śmierci urzędowy lekarz weterynarii stwierdził chorobę zakaźną zwierząt; 57) zwierzę podejrzane o chorobę zwierzę z gatunku wrażliwego, u którego występują objawy kliniczne lub zmiany pośmiertne wskazujące na wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt; zwierzę uznaje się za podejrzane o chorobę także w przypadku, gdy wyniki badań diagnostycznych są niejednoznaczne; 58) zwierzę podejrzane o zakażenie zwierzę z gatunku wrażliwego, które mogło mieć pośredni lub bezpośredni kontakt z czynnikiem zakaźnym wywołującym chorobę zakaźną zwierząt; 59) zwłoki zwierzęce zwierzęta padłe lub zabite w celu innym niż spożycie przez ludzi; 60) żywioł zdarzenie w postaci:, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia ziemi, śniegu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna; 7z8

8

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt Spis treści Skorowidz 3 Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia 4 Postanowienia ogólne 4 Warunki ubezpieczenia 5 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : WU-39.00

SPIS TREŚCI : WU-39.00 SPIS TREŚCI : Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Wyłączenia odpowiedzialności... 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 6 Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze postanowienia zostały zamieszczone w następujących jednostkach redakcyjnych:

W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze postanowienia zostały zamieszczone w następujących jednostkach redakcyjnych: INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze postanowienia zostały zamieszczone w następujących jednostkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/2) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W zaufaniu do oświadczeń złożonych we Wniosku oraz w zamian za zapłatę składki określonej w pozycji 7 Ubezpieczyciel udziela

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4

ust.1,2, ust ust.2 20 ust ust ust. 1,2,3,4 27 ust.3, 4 31 ust.4 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str.

InterRisk Kontakt. Spis treści Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej... rewers str. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Spis treści Informacje, o których

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

1 ust ust ust. 6

1 ust ust ust. 6 Poniższa tabela informuje, które z postanowień zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego regulują zagadnienia wymienione w art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW (Tekst jednolity) zawarta w dniu 4.03.2OO5

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Spis treści Rozdział I Postanowienia wspólne 3 Rozdział II Postanowienia szczególne 3 Rozdział III Postanowienia końcowe 5 Warunki szczególne 6 2z6 ROZDZIAŁ I Postanowienia WSPÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności

Definicje. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia. 2 Wyłączenia odpowiedzialności Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związanego z koniecznością

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo