Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Ubezpieczenie Zwierząt"

Transkrypt

1

2 Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 3 Likwidacja szkody i wypłata odszkodowania 4 Postanowienia końcowe 4 Rozdział II Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku 4 2z8

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, jako Ubezpieczyciela, a Ubezpieczającymi. 2. Umowa ubezpieczenia zwana dalej umową zawierana jest w oparciu o dokument ubezpieczenia zwany dalej polisą, postanowienia OWU oraz obowiązujące przepisy prawa. 3. Umowa może zostać zawarta na warunkach odbiegających od OWU pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 4. Użyte w niniejszych OWU wyrażenia i zwroty należy rozumieć w taki sposób, w jaki są one definiowane w niniejszych OWU. 5. Postanowienia Rozdziału I OWU mają zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń, których dotyczy umowa. W kolejnych rozdziałach OWU regulują kwestie związane z danym rodzajem ubezpieczenia i mogą zawierać postanowienia szczególne, mające pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami Rozdziału I. 6. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 2 Zawarcie umowy 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się: 1) na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Ubezpieczającego wniosku ubezpieczeniowego na formularzu wniosku stosowanym przez Ubezpieczyciela i zawierającym informacje, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku, 2) na podstawie ustnie podanych przez Ubezpieczającego informacji i danych niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 wniosek jest przesyłany przez Ubezpieczającego na adres Ubezpieczyciela, bądź składany do rąk osoby działającej w imieniu Ubezpieczyciela (osoby wykonującej czynności agencyjne lub pracownika Ubezpieczyciela). W przypadku przyjęcia przez Ubezpieczyciela wniosku o ubezpieczenie, Ubezpieczyciel wystawi dokument ubezpieczenia, który następnie jest doręczany Ubezpieczającemu. Ubezpieczyciel nie ma jednak obowiązku przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego Ubezpieczającego. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Umowa ubezpieczenia zawierana jest w ten sposób, iż w oparciu o podane informacje i dane przez Ubezpieczającego, osoba działająca w imieniu Ubezpieczyciela (osoba wykonująca czynności agencyjne lub pracownik Ubezpieczyciela), wystawia dokument ubezpieczenia, na którym następnie Ubezpieczający, poprzez złożenie podpisu, potwierdza zgodność danych wynikających z dokumentu ubezpieczenia z podanymi przez siebie informacjami i danymi. 4. W przypadku, gdy Umowa ma zostać zawarta na warunkach odmiennych od OWU, takie odmienne postanowienia muszą zostać przyjęte za porozumieniem stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez stosowny zapis w polisie albo w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 5. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na rachunek własny bądź na cudzy rachunek. Niniejsze OWU określają, jakie obowiązki związane z Umową spoczywają na Ubezpieczającym, a jakie na Ubezpieczonym. 6. W przypadku zawarcia Umowy na cudzy rachunek obowiązek poinformowania Ubezpieczonego o treści Umowy (w tym postanowieniach niniejszych OWU) spoczywa na Ubezpieczającym. Jednak, jeśli Ubezpieczony zgłosi Ubezpieczycielowi takie żądanie, informacja ta zostanie przekazana Ubezpieczonemu bezpośrednio przez Ubezpieczyciela. 3 Okres ubezpieczenia 1. Umowę zawiera się na czas określony, na okres wskazany w polisie (okres ubezpieczenia). W polisie określa się datę i godzinę, od których rozpoczyna się okres ubezpieczenia. Jeśli nie wskazano godziny, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 0:00, jednak w takim przypadku okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej dnia następnego po zawarciu umowy. 2. Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż moment zawarcia umowy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w okresie ubezpieczenia, jednak w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia wygasa z momentem rozwiązania umowy. 4 Rozwiązanie umowy 1. Jeżeli umowa zawarta została na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli jednak Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni. 2. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów polegających na tym, że w trakcie trwania umowy (w tym po zgłoszeniu szkody) okaże się, że umyślnie naruszono obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy. 3. Umowa rozwiązuje się: 1) z dniem, w którym upłynął okres ubezpieczenia, 2) z dniem, w którym Ubezpieczający odstąpił od umowy, 3) z dniem, w którym Ubezpieczający bądź Ubezpieczyciel wypowiedział umowę z przyczyn określonych niniejszymi OWU bądź przepisami prawa, 4) z upływem dnia poprzedzającego dzień, w którym miał rozpocząć się okres ubezpieczenia jeśli termin płatności składki przypadał przed tym dniem i nie opłacono składki w terminie, 5) z dniem, w którym bezskutecznie minął dodatkowy termin wyznaczony przez Ubezpieczyciela Ubezpieczającemu do zapłaty raty składki, 6) z dniem wypłaty odszkodowania, którego wysokość wyczerpuje sumę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia w ramach którego doszło do wyczerpania, w wyniku całkowitej utraty mienia, 7) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeśli umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu odpowiednią część składki liczonej proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. 6. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 5 nie należy się jednak jeśli ochrona ubezpieczeniowa została wykorzystana w całości. Do całkowitego wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej dochodzi gdy wypłacono odszkodowanie wyczerpujące sumę ubezpieczenia. WARUNKI UBEZPIECZENIA 5 Zdarzenie 1. Zdarzeniem jest taka sytuacja, której zajście powoduje odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje jeśli zdarzenie ma miejsce w okresie ubezpieczenia. 2. O ile umowa nie stanowi inaczej ubezpieczenie obejmuje wyłącznie bezpośrednie skutki zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, pozostające w normalnym związku przyczynowym z tymi zdarzeniami. 6 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie, interes majątkowy bądź prawny, których dotyczy umowa. 2. OWU określa co jest przedmiotem ubezpieczenia w ramach danego ubezpieczenia. 7 Zakres ubezpieczenia 1. Na podstawie niniejszych OWU, ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona w zakresie ubezpieczenia produkcji zwierzęcej od utraty zysku Rozdział II. 2. Wybrane przez Ubezpieczającego ubezpieczenia oraz warianty ochrony ubezpieczeniowej oznaczone zostają w polisie. 3. Terytorialny zakres ochrony wynika z OWU w zakresie danego ubezpieczenia. 8 Wspólne wyłączenia odpowiedzialności 1. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. 2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane przez: 1) sytuacje nadzwyczajne, to jest: działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojnę domową, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także konfiskatę, nacjonalizację, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez władzę, 2) wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne. 9 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest określona w polisie. 2. W każdym z ubezpieczeń, których dotyczy umowa przyjmuje się odrębną sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów lub zakresów ubezpieczenia. 3. O ile OWU nie stanowią inaczej, suma ubezpieczenia ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. Po całkowitym wyczerpaniu w ramach danego ubezpieczenia umowa w zakresie tego ubezpieczenia rozwiązuje się. 4. Ubezpieczający, za zgodą Ubezpieczyciela oraz po opłaceniu dodatkowej składki, może przywrócić sumę ubezpieczenia do poprzedniej wysokości. W takim przypadku naliczenie składki następuje proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia. 10 Składka 1. Za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi należy się składka. Zobowiązanym do zapłaty składki jest Ubezpieczający. 2. Wysokość składki jest ustalana na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy dla danego ubezpieczenia z uwzględnieniem zniżek i zwyżek w składce wynikających z taryfy. Wysokość składki może zostać również ustalona na podstawie indywidualnej oceny ryzyka dokonanej przez Ubezpieczyciela. 3. Składka opłacana jest jednorazowo lub w ratach. Ilekroć w niniejszych OWU jest mowa o składce należy rozumieć przez to również pierwszą ratę składki. 4. Wysokość składki lub jej rat oraz terminy płatności wynikają z polisy. 5. Składka powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy, chyba że w polisie Ubezpieczyciel wskazał późniejszy termin płatności. 6. W przypadku, gdy termin płatności składki przypada przed początkiem okresu ubezpieczenia, nieopłacenie składki w terminie powoduje automatyczne rozwiązanie umowy z upływem dnia poprzedzającego dzień, w który miał stanowić początek okresu ubezpieczenia. 7. Pozostałe konsekwencje nieopłacenia składki lub jej raty w terminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. W razie rozwiązania umowy na skutek nieopłacenia składki lub jej raty, wpłacone przez Ubezpieczającego składki podlegają po rozwiązaniu umowy zwrotowi. 9. Za zapłatę składki lub jej raty uważa się wyłącznie zapłatę kwoty nie mniejszej niż wynikająca z polisy. 10. W przypadku zapłaty składki przelewem, za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia zlecenia przez Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, UBEZPIECZONEGO I UBEZPIECZYCIELA 11 Obowiązki Ubezpieczającego związane z zawarciem umowy 1. Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Ubezpieczyciela o wszystkich znanych sobie okolicznościach, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek określony w ust. 1 spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których Ubezpieczyciel nie wiedział bądź co do których miał błędne informacje na skutek naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 12 Obowiązek informowania o zmianach okoliczności w czasie trwania umowy 1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony mają obowiązek informowania Ubezpieczyciela o zmianach wszelkich okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeśli zdarzenie jest następstwem tych okoliczności, o których Ubezpieczyciel nie wiedział bądź co do których miał błędne informacje na skutek naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1. Jeżeli obowiązek ten naruszono z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 13 Przeciwdziałanie szkodzie i ratowanie przedmiotu ubezpieczenia 1. W przypadku uzyskania informacji o zajściu zdarzenia, które może powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczony powinien użyć wszelkich dostępnych środków w celu: 1) zapobieżenia szkodzie lub ratowania przedmiotu ubezpieczenia przed szkodą, 2) jeśli szkoda już wystąpiła: a) odwrócenia szkody, b) zmniejszenia rozmiarów szkody lub c) zapobieżenia jej powiększeniu. 2. O ile to możliwe, Ubezpieczony powinien także podjąć wszelkie kroki zabezpieczające możliwość dochodzenia 3z8

4 przez Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 3. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką szkodę lub jej część, która jest związana z niewykonaniem tych obowiązków. W przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego odpowiedniej części (w takim zakresie w jakim istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewykonaniem obowiązków Ubezpieczonego). 14 Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 1. W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczony powinien podjąć działania przewidziane w OWU dla danego rodzaju ubezpieczenia. 2. Jeśli Ubezpieczony nie wykona obowiązków wskazanych w ust. 1 (nawet w sposób niezawiniony) i na skutek tego niemożliwe jest w postępowaniu likwidacyjnym ustalenie okoliczności lub skutków zdarzenia Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania bądź jego części proporcjonalnie do zakresu w jakim brak możliwości ustalenia okoliczności lub skutków zdarzenia. Jednak Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku, gdy poszkodowany udowodni zasadność i wysokość dochodzonego roszczenia. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie wykonał obowiązków, o których mowa w ust. 1 czego skutkiem jest: 1) brak możliwości odwrócenia szkody, 2) powiększenie szkody lub 3) brak możliwości skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń regresowych, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za taką szkodę lub jej część, która jest związana z niewykonaniem tych obowiązków. W przypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Ubezpieczyciel może domagać się zwrotu całości wypłaconego odszkodowania bądź jego odpowiedniej części (w takim zakresie w jakim istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą bądź brakiem możliwości dochodzenia roszczeń regresowych przez Ubezpieczyciela a niewykonaniem obowiązków Ubezpieczonego). 15 Obowiązki Ubezpieczyciela Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy, na Ubezpieczycielu spoczywają również następujące obowiązki: 1) terminowo oraz z należytą starannością wykonywać zobowiązania przewidziane umową ubezpieczenia, 2) przyjmować oświadczenia kierowane ze strony Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i innych osób uprawnionych, 3) informować osoby uprawnione do otrzymania odszkodowania o wszelkich dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiaru szkody, 4) zawiadamiać osoby uprawnione do odszkodowania o przyczynach niezaspokojenia ich roszczeń w części lub całości. LIKWIDACJA SZKODY I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 16 Sposób ustalania wysokości szkody W razie zajścia zdarzenia, wysokość szkody w przedmiocie ubezpieczenia ustala się według zasad przewidzianych w OWU dla danego rodzaju ubezpieczenia. 17 Odszkodowanie 1. O ile postanowienia OWU dotyczące danego ubezpieczenia nie stanowią inaczej, świadczenie ubezpieczeniowe polega na wypłacie przez Ubezpieczyciela odszkodowania w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. 2. Wysokość odszkodowania równa jest wysokości poniesionej szkody, z uwzględnieniem ograniczeń zakresu ubezpieczenia, wynikających z OWU i treści umowy. 3. Poza wypłacanym odszkodowaniem, Ubezpieczyciel zwraca również wszelkie koszty związane z podjętymi przez Ubezpieczonego działaniami, związanymi z ratowaniem przedmiotu ubezpieczenia oraz zabezpieczeniem roszczeń regresowych, o których to działaniach mowa w 14 ust. 1 lub 2. Koszty te zostaną zwrócone przez Ubezpieczyciela w granicach dotyczącej przedmiotu ubezpieczenia, którego te działania dotyczyły. Zwrot kosztów należy się pod warunkiem, że działania te były celowe nawet jeśli okazały się nieskuteczne oraz pod warunkiem, że Ubezpieczony nie otrzymał zwrotu tych kosztów z innego źródła. 18 Postępowanie wyjaśniające Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu 4z8 faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania. 19 Rzeczoznawcy (eksperci) 1. Zarówno Ubezpieczony, jak i Ubezpieczyciel mogą powoływać rzeczoznawców (ekspertów) w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody. 2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wydaje wiążącą strony opinię. 3. O ile umowa nie stanowi inaczej, każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego, o którym mowa w ust. 2 ponoszą obie strony w równych częściach. 20 Dokumenty niezbędne do wypłaty odszkodowania 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasięgnięcia opinii specjalistów. 2. Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, wartości szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków zdarzenia lub zminimalizowania wartości szkody. 3. Ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi wszystkie dokumenty, które Ubezpieczyciel lub wyznaczony ekspert uważa za niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 21 Termin i podstawa wypłaty odszkodowania 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia Uprawnionego z umowy w wyniku własnych ustaleń dokonanych po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty części odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu lub jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania, mimo zachowania należytej staranności okazało się niemożliwe w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności. 3. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części. Jednak bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowanie, z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 22 Przejście roszczeń odszkodowawczych na Ubezpieczyciela 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania, przechodzi na Ubezpieczyciela. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoba ta wyrządziła szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela praw określonych w ust. 1. Skutki uchybienia powyższemu obowiązkowi określa 14 ust W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, chyba że nie miało to wpływu na możliwość skutecznego dochodzenia przez Ubezpieczyciela roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody. 23 Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela Sprzeciw wobec ustaleń Ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokości odszkodowania, Uprawniony może zgłosić na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zarząd Ubezpieczyciela. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy muszą być: 1) składane na piśmie za pokwitowaniem lub 2) przesłane listem poleconym. 2. Zmiana adresu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego musi być zgłoszona Ubezpieczycielowi w jednej z form wskazanych w ust Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu CONCORDIA POLSKA TUW i wchodzą w życie z dniem roku, mając zastosowanie do umów zawieranych po tym dniu. 26 Osobie fizycznej mającej status Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego/Uprawnionego z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do składania reklamacji w siedzibie Ubezpieczyciela, w Oddziałach lub pisemnie na adres Ubezpieczyciela, a także em na adres oraz pod nr tel Odpowiedzi na złożoną reklamację Ubezpieczyciel udziela telefonicznie bądź pisemnie bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 90 dni, o czym składający reklamację zostanie poinformowany. Spory mogą być rozstrzygane: przed Sądem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych, (o ile wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż zł) lub przez sąd powszechny, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dodatkowo Ubezpieczający/Ubezpieczeni/Uprawnieni z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia będący konsumentami, mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną świadczoną przez Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów. Właściwym dla Ubezpieczyciela organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ OD UTRATY ZYSKU 1 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest utracony zysk w postaci nadwyżki bezpośredniej, którą Ubezpieczony osiągnąłby z tytułu produkcji zwierzęcej w miejscu ubezpieczenia, w okresie odszkodowawczym, gdyby prowadzona przez niego działalność nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody spowodowanej wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt lub żywiołem, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, stosownie do postanowień Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące kierunki produkcji zwierzęcej: 1) produkcja tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu otwartym lub zamkniętym, 2) produkcja prosiąt, 3) chów i hodowla loch lub knurów, 4) produkcja mleka krowiego, 5) chów i hodowla bydła mięsnego, krów mamek lub bydła na odnowienie stada, 6) chów i hodowla drobiu rzeźnego w cyklu otwartym lub zamkniętym oraz drobiu rodzicielskiego, 7) produkcja jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych. 3. Ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6) i 7) mogą zostać jedynie objęte kurczęta rzeźne, kury nioski, kaczki i gęsi oraz drób rodzicielski tych gatunków. 4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia. 2 Zdarzenie ubezpieczeniowe i zakres ubezpieczenia 1. Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest: 1) wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt, objętej zakresem ubezpieczenia, powodującej jeden z następujących skutków: a) śmierć i ubój z konieczności zwierząt na skutek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, b) blokadę gospodarstwa na skutek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, 2) wystąpienie żywiołu, którego bezpośrednim następstwem było spowodowanie przerwy w produkcji, rozumianej jako całkowite zniszczenie budynku służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej bądź brak możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie nadwyżki bezpośredniej spowodowanej przerwami lub zakłóceniami w produkcji zwierzęcej powstałymi w wyniku: 1) śmierci i uboju z konieczności zwierząt na skutek wystąpienia choroby zakaźnej: a) pryszczycy, europejskiego lub afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego w odniesieniu do świń,

5 b) pryszczycy, enzootycznej białaczki bydła, choroby niebieskiego języka, gąbczastej encefalopatii bydła w odniesieniu do bydła, c) ptasiej grypy, rzekomego pomoru drobiu w odniesieniu do drobiu, 2) blokady gospodarstwa na skutek wystąpienia choroby zakaźnej: a) pryszczycy, europejskiego lub afrykańskiego pomoru świń w odniesieniu do świń, b) pryszczycy w odniesieniu do bydła, c) ptasiej grypy, rzekomego pomoru drobiu w odniesieniu do drobiu, 3) przerwy w produkcji spowodowanej wystąpieniem żywiołu. 3 Wyłączenia odpowiedzialności 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) niewłaściwego lub nieterminowego przeprowadzania zabiegów zootechnicznych i/lub weterynaryjnych, 2) wad genetycznych lub wrodzonych zwierząt, 3) chorób zakaźnych zwierząt, które występowały na terenie tej samej miejscowości, co miejsce ubezpieczenia, w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub w okresie karencji, 4) innych niż wymienionych w 2 chorób zakaźnych, 5) zmniejszenia wydajności zwierząt, 6) skarmiania zwierząt odpadami kuchennymi. 2. W ubezpieczeniu przerwy w produkcji Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały: 1) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, 2) na skutek gradu, deszczu nawalnego, śniegu, jeśli do powstania szkody przyczynił się zły stan dachu bądź niezabezpieczone lub nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe albo inne elementy budynku, 3) na skutek zapadania się ziemi w przypadku szkód powstałych w wyniku działalności górniczej bądź w wyniku działalności człowieka, 4) na skutek deszczu nawalnego, w przypadku utrzymywania zwierząt niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie zwierząt nastąpiło bezpośrednio z góry, 5) w wyniku osiadania gruntu, 6) w budynkach bez wymaganej decyzji administracyjnej, 7) w budynkach lub budowlach nie posiadających odbioru technicznego, 8) wskutek wydostania się cieczy z sieci wodnokanalizacyjnej bądź na skutek awarii lub uszkodzenia sieci wodnokanalizacyjnej, 9) na skutek systematycznego zawilgocenia budynku z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej. 4 Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po upływie okresu karencji. Wystąpienie zdarzenia w okresie karencji nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela, nawet w przypadku gdy szkoda wystąpi po upływie okresu karencji. 3. Okres karencji rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia i wynosi 3 miesiące. 4. Jeżeli Ubezpieczający najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia zawrze kolejną umowę ubezpieczenia, to w odniesieniu do nowej umowy ubezpieczenia okres karencji nie obowiązuje. 5. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem ust. poniższych. 6. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za te ujemne skutki zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiły w okresie odszkodowawczym. 7. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu powstania szkody i trwa tak długo, jak zdarzenie wywierać będzie w sposób nieprzerwany ujemne skutki dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowawczy. 8. W odniesieniu do zdarzenia polegającego na blokadzie gospodarstwa rolnego, zakończenie blokady gospodarstwa rolnego i nie nałożenie nowej blokady, która rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu blokady poprzedniej uważa się za ustanie ujemnych skutków i jest równoznaczne z zakończeniem okresu odszkodowawczego. Ewentualne późniejsze nałożenie nowej blokady na gospodarstwo rolne spowodowane tym samym zdarzeniem nie powoduje odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy. 10. Przez ujemne skutki zdarzenia dla wyników prowadzonej produkcji zwierzęcej (szkodę) rozumie się: 1) blokadę gospodarstwa, 2) śmierć bądź przymusowy ubój zwierząt, 3) przerwę w produkcji. 11. Dniem powstania szkody jest dzień wystąpienia po raz pierwszy jednego ze skutków wskazanych w ust. 10, w wyniku zdarzenia, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 5 Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia odrębnie do każdego kierunku produkcji zwierzęcej. 2. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia. 3. Sumę ubezpieczenia stanowi iloczyn przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej wyrażonej w sztukach lub litrach oraz wartość nadwyżki bezpośredniej na sztukę lub litr danego kierunku produkcji zwierzęcej. 4. Wartość przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej deklaruje Ubezpieczający i jest ona wpisywana w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczający jest zobowiązany do zadeklarowania całej przewidywanej rocznej produkcji zwierzęcej. 5. Wartość nadwyżki bezpośredniej na sztukę lub litr danego kierunku produkcji zwierzęcej zostaje określona przez Ubezpieczyciela w porozumieniu z Ubezpieczającym dla poszczególnych kierunków produkcji zwierzęcej i zostaje wpisana w dokumencie ubezpieczenia. 6. Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu w przypadku wypłaty odszkodowania. 6 Obowiązki Ubezpieczonego 1. Do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) przestrzeganie przepisów określonych w obowiązującej ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzeniach wykonawczych lub też postanowień administracyjnych wypływających z wyżej wymienionych aktów prawnych, 2) unikanie przyjmowania zwierząt do stada, jeżeli znane są Ubezpieczonemu lub kiedy powinny być mu znane, okoliczności, które będą prowadziły do podjęcia środków urzędowych w myśl obowiązującej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 3) przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa ustalonych organy administracji państwowej. 2. W przypadku, kiedy Ubezpieczony z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa nie będzie wypełniał obowiązków określonych w ust.1, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Przypadek ten traktuje się jako wypowiedzenie umowy z ważnych przyczyn wskazanych w art Kodeksu Cywilnego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń, do których doszło wskutek naruszenia przez Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust Postępowanie w razie zajścia zdarzenia 1. W razie wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia lub wystąpienia szkody do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłoczne powiadomienia Ubezpieczyciela o: a) wystąpieniu w miejscu ubezpieczenia chorób zakaźnych lub podejrzenia wystąpienia chorób zakaźnych objętych ochroną ubezpieczeniową, b) każdym podjętym przez uprawnione organy urzędowym kroku, który mógłby wywołać obowiązek świadczenia ze strony Ubezpieczyciela, c) wystąpieniu żywiołu, który spowodował przerwę w produkcji, 2) użycie wszelkich niezbędnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonych zwierząt lub budynku przed szkodą, 3) wypełnienia wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególności druku zgłoszenia szkody, w którym należy opisać rzeczywisty przebieg zdarzenia i okoliczności powstania szkody oraz dostarczenie decyzji, nakazów, zakazów oraz innych dokumentów wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w miejscu ubezpieczenia, 4) podjęcie aktywnej współpracy z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 5) umożliwienie Ubezpieczycielowi ustalenia okoliczności powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak również udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaśnień oraz przedstawienie niezbędnych dowodów, w szczególności udostępnienie pełnej dokumentacji księgowej, 6) stosowania się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielanie mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw. 8 Ustalanie wartości szkody i wysokość wypłacanego odszkodowania 1. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, wysokość szkody ustala się w sposób zryczałtowany według zasad, o których mowa w tabeli nr Wysokość odszkodowania ustala się w granicach sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody. 3. W przypadku szkody spowodowanej blokadą gospodarstwa, odszkodowanie jest wypłacane jeżeli blokada gospodarstwa trwała dłużej niż 3 tygodnie (franszyza integralna). 4. W przypadku szkody spowodowanej blokadą gospodarstwa, szkodą jest określony w tabeli nr 1 procent od łącznej przypadającej na dany kierunek produkcji zwierzęcej. 5. W przypadku szkody spowodowanej śmiercią bądź przymusowym ubojem zwierząt, szkodą jest określony w tabeli nr 1 procent przypadającej na zwierzęta, które padły bądź podlegały przymusowemu ubojowi. 6. W przypadku wystąpienia w okresie odszkodowawczym łącznie szkód polegających na blokadzie gospodarstwa rolnego oraz na śmierci bądź przymusowym uboju zwierząt, odszkodowanie jest wypłacane za obydwa te rodzaje szkód w wysokości szkody ustalanej zgodnie z postanowieniami tabeli nr Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w odniesieniu do produkcji tuczników przeznaczonych do uboju w cyklu otwartym oraz chowu i hodowli drobiu rzeźnego w cyklu otwartym, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkodę polegającą na blokadzie gospodarstwa: 1) w przypadku gdy moment nałożenia blokady przypada w trakcie cyklu produkcyjnego za okres blokady przypadający od momentu, w którym zwierzęta przekroczyły masę ubojową, 2) w przypadku gdy moment nałożenia blokady gospodarstwa przypada na okres między dwoma cyklami produkcyjnymi i tym samym nie jest możliwe rozpoczęcie nowego cyklu produkcyjnego za okres trwania blokady. 8. W ubezpieczeniu przerwy w produkcji: 1) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku całkowitego zniszczenia budynku służącego do prowadzenia ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej bądź braku możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej, 2) szkodę ustala się w wysokości 1,5% dla danego kierunku produkcji zwierzęcej za każdy pełny tydzień okresu trwającego od powstania szkody do momentu odbudowania całkowitego budynku lub przywrócenia możliwości prowadzenia w tym budynku ubezpieczonego kierunku produkcji zwierzęcej, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. 9. W przypadku szkód polegających na blokadzie gospodarstwa bądź przerwie w produkcji, odszkodowanie jest wypłacane dopiero po zakończeniu okresu, w którym utrzymywały się ujemne skutki zdarzenia objętego ubezpieczeniem jednak najpóźniej po ustaniu okresu odszkodowawczego. Członek Zarządu Michael Lösche Członek Zarządu Jacek Bielaczyk 5z8

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Auto 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ) 1 Zastosowanie SWU 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...................... 1 Przedmiot umowy ubezpieczenia..................... 2 Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW LĄDOWYCH OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AUTOCASCO) Obowiązują od 1 kwietnia 2012 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Definicje... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część I - UBEZPIECZENIE AGROCASCO W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Część II - ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA AGROCASCO: O RYZYKO KRADZIEŻY Z SIEDLISKA O RYZYKO KRADZIEŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo