Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania"

Transkrypt

1 OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja Orange zamawiana drogą internetową (dalej: Oferta lub Program Propozycja ) to oferta promocyjna skierowana do Stałych Klientów Orange, dotycząca dostępu do Internetu w Mobilnej sieci Orange, należącej do Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych (zwana dalej Orange Polska S.A lub Operatorem ). Oferta dostępna jest w opcjach: Orange Free 19, Orange Free 39, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159 ( Plany Taryfowe ) 2. Program Propozycja dostępny jest dla Klientów, którzy: mają z Orange Polska S.A. zawartą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony, a w szczególności zawarli z Orange Polska S.A. umowę o świadczenie usług na czas określony i umowa ta przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, posiadają aktywny numer w Mobilnej sieci Orange, przy czym w chwili składania zamówienia numer ten musi być aktywny w sieci co najmniej przez okres 11 miesięcy, nie mają zaległości w płatnościach na rzecz Orange Polska S.A. w chwili składania zamówienia. 2a) Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przyznania Abonentowi prawa do skorzystania z Programu Propozycja przed zakończeniem umowy na czas określony w ramach wcześniejszej promocji. 3. Warunkiem skorzystania z Programu Propozycja w ramach niniejszej Oferty jest zawarcie Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Aneks ) na czas określony 16, 24, 30 lub 36 miesięcy ( Okres zastrzeżony ) 4. W ramach Oferty Klienci mają możliwość złożenia zamówienia na urządzenie służące do transmisji danych (kartę, modem lub netbooka) oraz usługi Orange Free za pośrednictwem sieci Internet. 5. Klient, który zawrze z Orange Polska S.A. Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinien przez czas obowiązywania tego Aneksu posiadać założone i utrzymywane we własnym zakresie i na własny koszt konto oraz posiadać w tym okresie (tj. w okresie obowiązywania Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych) dostęp do Internetu. Kontakt z Klientem będzie się odbywał przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie materiały dotyczące Oferty w okresie korzystania z niej przez Abonenta będą przesyłane na wskazane przez niego konto i uważa się je za doręczone. 6. Abonent przystępując do Promocji w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej zestawienia dla konta Abonenta, rachunku szczegółowego oraz skanu faktury bezpośrednio na swoje konto w serwisie Orange On-line. Abonent zobowiązuje się dokonywać płatności na rzecz Orange Polska S.A. w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza prawa Abonenta do złożenia Orange Polska S.A. w każdym momencie trwania Umowy oświadczenia (np. na piśmie, podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Orange lub ustnie w salonie Orange), iż Abonent chce otrzymywać jednorazowo lub przez dalszy czas trwania Umowy fakturę papierową. 7. W celu zawarcia Aneksu, o którym mowa w pkt 3 oraz nabycia usługi Orange Free i urządzenia służącego do transmisji danych należy wejść na stronę internetową zarejestrować się jako użytkownik portalu, co wymaga wpisania numeru telefonu, którego oferta Propozycja ma dotyczyć. Następnie należy zalogować się oraz wpisać indywidualne hasło, które Klient otrzyma SMS-em na swój numer telefonu. 8. Klient ma do wyboru dwie opcje: a) Skomponuj sam swoją ofertę w której Klient konfiguruje ofertę samodzielnie, dokonuje wyboru urządzenia służącego do transmisji danych oraz Planu Taryfowego (tylko z aktualnie dostępnych) Orange Free 19, Orange Free 39, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159. b) Pakiety specjalnie dla Ciebie Orange Free - oferty zdefiniowane przez PTK Centertel, składające się z bezpłatnych usług dostępnych w ofercie Propozycja Orange dla Stałych Klientów, dopasowanych do Planu Taryfowego, z którego Klient korzysta. korzyści dla Stałych Klientów dotyczy wszystkich Planów Taryfowych Abonent, który wybierze opcję Skomponuj sam swoją ofertę na oraz zawrze Aneks na czas określony w ramach niniejszej Oferty, otrzyma dodatkowy limit transferu danych oraz Rabat w postaci obniżonej do 1 zł miesięcznej opłaty abonamentowej za Plan Taryfowy wybrany w momencie zawierania Aneksu (Rabat niedostępny w Planie Taryfowym Orange Free 39), zgodnie z poniższą tabelą 1: tabela 1 Plan Taryfowy Orange Free 19 Orange Free 39 Orange Free 59 Orange Free 99 Orange Free 159 Dodatkowy limit niedostępny 1 GB 2 GB 3 GB transferu Okres Rabatu obowiązywania 1 pełny okres rozliczeniowy niedostępny 2 pełne okresy rozliczeniowe 3 pełne okresy rozliczeniowe

2 OF/PDF14/0114, Strona 2 z Rabat, o którym mowa w pkt 9 zostanie przyznany na wskazaną w tabeli 1 powyżej ilość pełnych okresów rozliczeniowych, przy czym Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przyznania rabatu od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po zakończeniu umowy o której mowa powyżej w pkt 2 i 2a. Rabat oraz dodatkowe limity transferu opisane w pkt 9 nie dotyczą Pakietów specjalnie dla Ciebie. 11. Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierany Aneks na czas określony w ramach niniejszej Oferty, Abonent może kupić urządzenie służące do transmisji danych, w cenie promocyjnej wskazanej w Cenniku urządzeń w ofercie Orange Free w sklepie internetowym i telesprzedaży dostępnym na stronie internetowej 12. Abonent, który zawrze Aneks na czas określony i zrezygnuje z zakupu urządzenia służącego do transmisji danych otrzyma rabat 10 % na miesięczną opłatę abonamentową za wybrany Plan Taryfowy Orange Free 19, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159 lub 15% rabat na miesięczną opłatę abonamentową za Plan Taryfowy Orange Free 39. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przyznany na cały Okres zastrzeżony, przy czym PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przyznania rabatu od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po zakończeniu umowy o której mowa w pkt 2 i 2a. Rabat 10 % i 15 % nie łączy się z rabatem, o którym mowa w pkt W ramach Oferty dla numeru abonenckiego, dla którego zawierany jest Aneks, przyznany zostanie Pakiet SMS-ów do wykorzystania wyłącznie w sieci Orange, zgodnie z tabelą 2. tabela 2 Pakiet SMS-ów Orange Free 19 Orange Free 39 Orange Free 59 Orange Free 99 Orange Free SMS 20 SMS 30 SMS 50 SMS 14. Pakiet SMS-ów jest aktywowany od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po dniu aktywacji numeru abonenckiego w ramach niniejszej Oferty i jest przyznawany co miesiąc do końca Okresu zastrzeżonego. 15. Niewykorzystane wiadomości SMS w ramach Pakietu SMS-ów nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, a ich wartość nie podlega zwrotowi. Po wykorzystaniu SMS-ów przysługujących w ramach Pakietu SMS-ów, o którym mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu, opłaty za wiadomości SMS będą naliczane zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych w Orange Free. 16. Zmiana Planu Taryfowego powoduje zmianę Pakietu SMS-ów na Pakiet o wartości przypisanej do nowego Planu Taryfowego zgodnie z powyższą tabelą 2. korzyści dla Stałych Klientów dotyczy Planów Taryfowych Orange Free 19, Orange Free 39, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free Z zastrzeżeniem pkt 17.5., w ramach Oferty Abonent otrzymuje promocyjny Pakiet Minut zgodnie z tabelą 3 do wykorzystania wyłącznie na połączenia głosowe z numerami Mobilnej w sieci Orange oraz stacjonarnymi. Pakiet Minut zostanie przypisany do numeru abonenckiego znajdującego się na tym samym koncie abonenckim co numer abonencki, dla którego zawierany jest Aneks, bądź w przypadku nie wskazania takiego numeru na numer abonencki, dla którego zawierany jest Aneks w ramach niniejszej Oferty. tabela 3 Plan Taryfowy Pakiet Minut Orange Free min Orange Free min Orange Free min Orange Free min Orange Free min 17.1 Numer abonencki, do którego ma zostać przypisany Pakiet Minut można wskazać: w momencie zawierania Aneksu w ramach niniejszej Oferty, poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange On-line na stronie kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata zgodna z obowiązującym Abonenta Cennikiem usług) Pakiet Minut aktywowany jest z pierwszym dniem pełnego okresu rozliczeniowego następującego po dniu aktywacji numeru abonenckiego w ramach niniejszej Oferty i jest przyznawany co miesiąc do końca Okresu zastrzeżonego W przypadku ofert na kartę oraz ofert mix minuty w ramach Pakietu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami z Konta Promocyjnego, natomiast w przypadku ofert na abonament po wykorzystaniu środków dostępnych w ramach abonamentu.

3 OF/PDF14/0114, Strona 3 z Za wyjątkiem ofert, w których niedostępne jest naliczanie sekundowe minuty w ramach Pakietu rozliczane są sekundowo W przypadku Abonentów ofert na kartę warunkiem przyznania Pakietu Minut jest posiadanie konta w okresie aktywnym Niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy bądź na kolejne 30 dni w przypadku Abonentów ofert na kartę oraz Abonentów ofert mix, a ich wartość nie podlega zwrotowi Zmiana Planu Taryfowego powoduje zmianę Pakietu Minut na Pakiet o wartości przypisanej do nowego Planu Taryfowego zgodnie z powyższą tabelą W ramach oferty w trakcie Okresu zastrzeżonego Abonent bezpłatnie korzysta z usługi Szczęśliwe godziny w Orange Free (nie dotyczy Planu Taryfowego Orange Free 39, w którym opłata za Szczęśliwe godziny została określona w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free). Aktywacja tej Usługi jest bezpłatna i dokonywana automatycznie. Abonent, który zawrze Aneks na czas określony zgodnie z Planem Taryfowym Orange Free 39, może skorzystać z promocji przedstawionej w tabeli 4. tabela 4 Orange Free 39 oferta terminalowa Orange Free 39 oferta bezterminalowa Szczęśliwe Godziny za 1 zł przez 3 miesiące za 1zł przez 1 miesiąc jak działa? 19. W ramach Oferty Abonent otrzymuje dostęp do nielimitowanego wielkością przesyłanych danych (jednakże z zastrzeżeniem pkt 22) dostępu do Internetu na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), CDMA, EDGE, GPRS przy ustawieniach APN: internet oraz wap (APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). W Ofercie nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 20. Warunkiem korzystania z technologii CDMA jest posiadanie karty R-UIM. 21. Do wyczerpania limitu przesyłania danych (wskazanego w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free) Oferta umożliwia przesyłanie danych z największa prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w Mobilnej sieci Orange w danych warunkach technicznych. Operator informuje, że przede wszystkim następujące warunki techniczne wpływają na osiąganą prędkość: technologia przesyłania danych, z której Abonent w danym momencie korzysta tj. HSDPA, 3G (UMTS), CDMA, EDGE, GPRS (przy czym warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię), aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalna prędkość obsługiwana przez terminal oraz warunki atmosferyczne. Operator informuje, iż zgodnie ze stanem rozwoju technologii transmisji mobilnych i parametrami technicznymi Mobilnej sieci Orange na dzień wprowadzenia niniejszej Oferty maksymalna prędkość, jaka mogłaby zostać osiągnięta przy idealnych (laboratoryjnych) warunkach technicznych w technologii HSDPA wynosi 7,2 Mb/s oraz 1 Mb/s w przypadku technologii CDMA. Po przekroczeniu limitu przesyłania danych w jednym okresie rozliczeniowym, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, trwającego do końca danego okresu rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania danych (wskazanego w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free). Szczegółowe informacje na temat poszczególnych technologii i technicznych aspektów działania usługi można uzyskać w Orange Biurze Obsługi Klienta. 22. Połączenia w ramach Oferty wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi: w ofercie Orange abonament oraz Orange mix - w przypadku Planu taryfowego 39,50; w ofercie Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix) w przypadku pozostałych Planów Taryfowych. 23. W ramach Oferty nie ma możliwości korzystania z połączeń z numerami serwisów audiotekstowych. Wymienione numery mogą być odblokowane na życzenia Abonenta. 24. Oferta może być łączona z ofertą Orange Hotspot (której zasady określa Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot) - jeżeli Abonent wybierze obie te oferty, to tak długo, jak długo będzie korzystał z Oferty, będzie płacić za Orange Hotspot opłatę mniejszą niż przewiduje to Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot, a mianowicie opłatę określoną w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free. 25. W przypadku rozwiązania Umowy związanej z przyznaniem rabatu przez Abonenta lub przez Orange Polska S.A. z winy Abonenta przed upływem terminu, na który Umowa została zawarta, Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Żądanie zapłaty roszczenia nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa uprawniają Abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent ulgi przyznanej w związku z zawarciem umowy. 26. Usługi Pakiet Minut i Pakiet SMS-ów nie mogą być wykorzystywane w roamingu oraz nie mogą być wykorzystywane na połączenia i SMS-y pod numery skrócone, numery specjalne oraz połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie.

4 OF/PDF14/0114, Strona 4 z 6 Ile to kosztuje? 27. Za korzystanie oferty Orange Free oraz usługi Orange Hotspot pobierane są opłaty zgodne z Cennikiem usług dodatkowych w Orange Free. 28. Za korzystanie z połączeń głosowych, Wideo Rozmowa, SMS (do wszystkich krajowych operatorów komórkowych) oraz MMS (do wszystkich krajowych operatorów komórkowych) pobierane są opłaty zgodne z Cennikiem usług dodatkowych w Orange Free. 29. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu określonego w Umowie, z której zawarciem wiązało się przyznanie Abonentowi przez Operatora ulgi, Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot równowartości przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania - zgodnie z obowiązującymi Abonenta Ogólnymi warunkami świadczenia usług telekomunikacyjnych. dostęp do Orange On-line 30. Abonent, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzyma możliwość dostępu do serwisu Orange On-line (www.orange.pl/on-line), w którym w formie on-line będą dostępne wybrane informacje dotyczące konta abonenckiego Abonenta i korzystania z usług telekomunikacyjnych. Ponadto Orange Polska S.A. może tam zamieszczać informacje o nowych ofertach, promocjach oraz usługach telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange Polska S.A. Do serwisu Orange On-line Abonent ma dostęp wyłącznie poprzez stronę 31. Abonent korzystający z Oferty będzie miał dostęp do serwisu Orange On-line na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie Orange On-line. 32. Abonent zobowiązuje się strzec swojego kodu abonenckiego i hasła logującego na i nie udostępniać ich osobom trzecim. O każdej utracie kodu lub hasła lub podejrzeniu jego ujawnienia Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Orange Polska S.A. (do momentu powiadomienia Abonent ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich posługujących się kodem i hasłem). 33. Za pomocą serwisu Orange On-line Abonent może aktywować, deaktywować i modyfikować usługi oraz dokonywać innych czynności związanych ze swoim kontem abonenckim. Orange Polska S.A. będzie dążyć do tego, aby Abonent mógł wykonywać jak najwięcej czynności związanych ze swoim kontem abonenckim za pomocą serwisu Orange On-line, jednak z uwagi na specyfikę niektórych usług, czy też ze względów bezpieczeństwa niektóre czynności mogą nie być realizowane za pomocą Internetu. W szczególności, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie wymagało złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tak jak określa to Regulamin. 34. Abonent, który skorzystał z Oferty, nie będzie otrzymywał faktur ani podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej - na co Abonent wyraża zgodę. Korzystając z Oferty, Abonent będzie miał dostęp do zestawienia dla konta, rachunku szczegółowego oraz zeskanowanej faktury w formie elektronicznej bezpośrednio w serwisie Orange On-line. 35. W każdej chwili Abonent może zwrócić się z wnioskiem o przesłanie faktury wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych w formie papierowej, za poprzedni okres rozliczeniowy. 36. Orange Polska S.A. dołoży starań, aby chronić tajemnicę telekomunikacyjną i dostęp do danych Abonenta w zakresie uzasadnionym względami technicznymi. Orange Polska S.A. nie jest jednak w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu, w tym posłużenie się hasłem lub kodem abonenckim Abonenta przez osoby trzecie. Orange Polska S.A. rekomenduje, aby Abonent utrzymywał na swoim komputerze odpowiednie oraz legalne oprogramowanie w postaci firewall i programów antywirusowych. Jak skorzystać z Oferty? 37. Po zarejestrowaniu się w portalu i zalogowaniu należy dokonać wyboru oferty Propozycja Orange dla Stałych Klientów. 38. W ramach Programu Propozycja wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili dokonywania wyboru oferty na 39. Klient korzystający z Programu Propozycja może wybrać tylko jeden Pakiet specjalnie dla Ciebie zdefiniowany przez Orange Polska S.A. lub Skomponowaną przez siebie ofertę. 40. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych umożliwiających realizację zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia oraz wzór Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, który zostanie wysłany do Klienta wraz ze zrealizowanym zamówieniem. Podsumowanie złożonego zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) wartości zamówienia, przy czym wszystkie ceny zawierają podatek VAT, c) zasad płatności, d) terminu, sposobu realizacji zamówienia,

5 OF/PDF14/0114, Strona 5 z 6 e) uprawnienia do odstąpienia od umowy, f) miejsca oraz sposobu składania reklamacji. 41. Następnie Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zamieszczenie w spisie abonentów Orange Polska S.A. danych identyfikujących Abonenta, na otrzymywanie od PTK Centertel informacji handlowej oraz na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. danych transmisyjnych w celach marketingowych przez czas świadczenia usługi; w celu świadczenia usług o wartości wzbogaconej przez czas świadczenia usługi. Nie wyrażenie zgody nie pozbawia Klienta możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym. 42. Za zamówienia złożone oraz realizowane w ramach Programu Propozycja Orange trzeba zapłacić gotówką przy odbiorze zamówionego towaru. 43. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient otrzyma informację dotyczącą kosztów przesyłki w podsumowaniu zamówienia. Termin realizacji wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta na stronie orange.pl. 44. W ramach Programu Propozycja Orange Klient może zawrzeć Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez umocowanego przedstawiciela. 45. Aby odebrać przesyłkę Klient zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi firmy kurierskiej dokumentu tożsamości oraz do podpisania dokumentów przedstawionych do podpisu (Aneks, Potwierdzenie odbioru itp.) 46. Klient ma prawo do sprawdzenia czy dostarczone urządzenie i akcesoria telekomunikacyjne są wolne od uszkodzeń mechanicznych. Odebranie zamówionej przesyłki przez Klienta oznacza, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wolą Klienta, przesyłka jest kompletna i Klient nie stwierdził widocznych uszkodzeń mechanicznych. 47. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, niezgodności przesyłki z zamówieniem Klient powinien odmówić jej odbioru. 48. Odmowa odbioru przesyłki przez Klienta oznacza rezygnację z zamówienia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 49. Orange Polska S.A. że osoba korzystająca z Programu Propozycja, będąca konsumentem, która zawarła Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia jego zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie (decyduje data wysłania). Wskutek odstąpienia od Aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim Klient pozostaje stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A., jakiej był stroną przed zawarciem Aneksu. Z kolei Klient, który wraz z Aneksem do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarł na odległość umowę sprzedaży aparatu telefonicznego, po odstąpieniu od Aneksu pozostaje stroną umowy sprzedaży aparatu telefonicznego i jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Orange Polska S.A. kwoty stanowiącej różnicę między ceną telefonu nabytego przez Klienta wynikającą z obowiązującego Klienta Cennika usług (cena niepromocyjna telefonu), a ceną po jakiej Klient nabył telefon (cena promocyjna). Klient, będący konsumentem, który zawierał na odległość wraz z Aneksem do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umowę sprzedaży aparatu telefonicznego, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży telefonu zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia. W takim przypadku Klient pozostaje stroną Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Klient jest uprawniony do odstąpienia łącznie od umowy sprzedaży telefonu zawartej na odległość oraz od Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartego na odległość, w terminie 10 dni liczonych odpowiednio dla każdej z tych umów. Uprawnienia powyższe przysługują konsumentowi, tj. osobie fizycznej zawierającej umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli Klient odstępuje od umowy sprzedaży telefonu albo zarówno od umowy sprzedaży telefonu, jak również od Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zobowiązany jest zwrócić zestaw (terminal) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności terminal nie powinien być uszkodzony ani niezdatny do użytku. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.. W przypadku korzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy zwrócić kartę RUIM/SIM. 51a. Orange Polska S.A. informuje, że prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie przysługuje Klientowi, który rozpoczął korzystanie za swoją zgodą - z usług telekomunikacyjnych przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 52. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie przekazany Klientowi wraz z Aneksem do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostarczonym Klientowi w ramach realizacji złożonego zamówienia. Co jeszcze powinien wiedzieć Klient? 53. Niniejszy regulamin został przygotowany przez spółkę Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych. Orange Polska S.A. zastrzega sobie

6 OF/PDF14/0114, Strona 6 z 6 prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz na potwierdzeniu zamówienia dla wszystkich Klientów korzystających z Programu Propozycja Orange. Zmiana Regulaminu bądź odwołanie Promocji nie może naruszać praw nabytych Klientów korzystających z Programu Propozycja Orange. 54. Wysłanie zamówienia wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego postanowień. 55. Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Programu Propozycja Orange, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Klientów korzystających z Programu Propozycja Orange. 56. Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania towarów do oferty dostępnej w ramach Programu Propozycja Orange oraz ich usuwania. 57. Orange Polska S.A. ma prawo odmówić realizacji zamówienia Klienta z powodu braków w magazynie w ciągu 7 dni od jego złożenia. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na podany adres W przypadku zalegania przez Klienta w chwili składania zamówienia z płatnościami na rzecz Orange Polska S.A., Orange Polska S.A. ma prawo odmówić realizacji zamówienia. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany na podany adres W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: a) Regulamin oferty Orange Free, b) Cennik usług dodatkowych w Orange Free, c) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. oraz d) w przypadku Planów Taryfowych: Orange Free 19, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Fee Ogólne warunki świadczenia usług w ofertach Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix) - Cennik usług w ofertach Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix) e) w przypadku Planu Taryfowego Orange Free 19 - Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix - Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange abonament oraz Orange mix.

Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl

Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to

Bardziej szczegółowo

Orange Free w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to oferta promocyjna dostępna

Orange Free w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to oferta promocyjna dostępna Regulamin promocji Orange Free w sklepie internetowym orange.pl obowiązuje od 22 czerwca 2013 r. do odwołania Orange Free w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to oferta promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 28 maja 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Freedom Pro obowiązuje od 28 marca 2013 roku do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Orange Freedom Pro obowiązuje od 28 marca 2013 roku do odwołania lub wyczerpania zapasów OF/PDF12/0313, Strona 1 z 5 Regulamin promocji Orange Freedom Pro obowiązuje od 28 marca 2013 roku do odwołania lub wyczerpania zapasów Orange Freedom Pro (dalej Promocja ) to oferta dostępna wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie"

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie" obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja Everywhere z netbookiem w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży Regulamin promocji z komputerem w E-sklepie i telesprzedaży obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere" obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowa Oferta Business Everywhere obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowa Oferta " obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Nowa Oferta, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart

Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy (Smart Plan Halo), Smart Plan (Smart Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 24 września 2012 r. do odwołania Regulamin promocyjnej migracji do oferty Smart Plan na Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem Regulamin promocji z tabletem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz Mix

Regulamin promocji Orange Biz Mix Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem Regulamin Oferty Rozmowy bez limitu Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania

Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania Regulamin migracji do oferty Orange dla Firm obowiązuje od dnia 8 grudnia 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Abonent lub Użytkownik sieci Orange, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa-Centertel

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji Orange Mix Biz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY II (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 9 marca 2017 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere Profit "

Regulamin oferty Business Everywhere Profit Regulamin oferty Profit " obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Orange Free Orange Free Orange Free

Orange Free Orange Free Orange Free oferta Orange Free" obowiązuje od dnia 26 maja 2009 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów Oferta Orange Free (dalej Oferta ) to oferta dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

oferta Orange Free" Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów

oferta Orange Free Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów oferta Orange Free" Obowiązuje od dnia 24 października 2008 r. do odwołania lub wyczerpania zestawów Orange Free (dalej Oferta ) to oferta dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

PLAY INTERNET DLA FIRM 39,99. 64,99 PLN (79,94 PLN z VAT) Abonament po rabatach 2 : 39,99 PLN (49,19 PLN z VAT) 19,99 PLN (24,59 PLN z VAT)

PLAY INTERNET DLA FIRM 39,99. 64,99 PLN (79,94 PLN z VAT) Abonament po rabatach 2 : 39,99 PLN (49,19 PLN z VAT) 19,99 PLN (24,59 PLN z VAT) REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ DLA FIRM DLA ABONENTÓW PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM TELESPRZE- DAŻY Obowiązuje od 05.11.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium,

Bardziej szczegółowo

jak skorzystać? 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na Okres zastrzeżony 12 lub 24 miesięcy Umowy lub aneksu

jak skorzystać? 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na Okres zastrzeżony 12 lub 24 miesięcy Umowy lub aneksu Regulamin promocji "Orange FreeNet" obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania jak skorzystać? 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zawarcie na Okres zastrzeżony 12 lub 24 miesięcy Umowy lub aneksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu"

Regulamin oferty Business Everywhere bez modemu Regulamin oferty bez modemu" obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Business Everywhere Day-by-day, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie bez terminala Regulamin promocji bez terminala obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin MAS/REG38/1214

Regulamin MAS/REG38/1214 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Nielimitowane Rozmowy do Wszystkich (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT UNLIMITED 59,99 DLA FIRM obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT UNLIMITED 59,99 DLA FIRM obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej AboJa jest Virgin Mobile

Bardziej szczegółowo

Promocja Sprzedaż ratalna telefonów dla stałych Klientów Orange w sklepie internetowym orange.pl oraz

Promocja Sprzedaż ratalna telefonów dla stałych Klientów Orange w sklepie internetowym orange.pl oraz Regulamin promocji Sprzedaż ratalna telefonów dla stałych Klientów Orange w sklepie internetowym orange.pl oraz w Telesprzedaży Promocja Sprzedaż ratalna telefonów dla stałych Klientów Orange w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY SIM FORMUŁA BIZBOX

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY SIM FORMUŁA BIZBOX REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY SIM FORMUŁA BIZBOX (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 20 grudnia 2016 roku. I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III 114,99 obowiązuje od 22 października 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III 114,99 obowiązuje od 22 października 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III 114,99 obowiązuje od 22 października 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 129,99 DLA FIRM II obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 129,99 DLA FIRM II obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 129,99 DLA FIRM II obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania

Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia r. do odwołania Regulamin usługi miesio 19 obowiązuje od dnia 21.11.2014 r. do odwołania Usługa Miesio 19 ( Usługa ) jest dostępna dla Abonentów oferty nju na kartę ( Abonenci ). W ramach Usługi, Abonent otrzymuje miesięczne

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady

1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX.

1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą SIM FORMUŁA BIZBOX. obowiązuje od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Oferta Promocyjna FORMUŁA STACJONARNA BIZBOX skierowana jest do Użytkowników Ofert w ramach promocji z taryfą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 8 luty 2011 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere" obowiązuje od dnia 25 marca 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w Business Everywhere, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę Regulamin promocji na raty przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB.

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej dostępny jest płatny pakiet Smartfon 2 GB. Oferta Promocyjna FORMUŁA 4.0 z 2 GB Smartfon (139) obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Business Everywhere z netbookiem"

Regulamin oferty Business Everywhere z netbookiem Regulamin oferty z netbookiem" obowiązuje od dnia 27 maja 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta z netbookiem, zwana dalej Ofertą, jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy w LongPlay 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III (KDR)154,99 obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III (KDR)154,99 obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA SMARTFON UNLIMITED III (KDR)154,99 obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 obowiązuje od 18 czerwca 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 obowiązuje od 18 czerwca 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA UNLIMITED 74,99 obowiązuje od 18 czerwca 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w ramach taryfy FORMUŁA RODZINA UNLIMITED

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ KOMÓRKOWY BEZ LIMITU ważny od 18 maja 2017 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ KOMÓRKOWY BEZ LIMITU ważny od 18 maja 2017 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ KOMÓRKOWY BEZ LIMITU ważny od 18 maja 2017 roku I. KTO I JAK MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Każda osoba, która zawrze Umowę/aneks do już zawartej Umowy w ramach Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 99,99 DLA FIRM II Z RABATEM obowiązuje od 10 września 2015 r.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 99,99 DLA FIRM II Z RABATEM obowiązuje od 10 września 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT SMARTFON UNLIMITED 99,99 DLA FIRM II Z RABATEM obowiązuje od 10 września 2015 r. do odwołania Niniejsza Oferta Promocyjna dotyczy Umowy głównej zawieranej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED DLA FIRM PRO

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED DLA FIRM PRO REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED DLA FIRM PRO obowiązuje od 15 października 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia

Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia Oferta Promocyjna RePlay Ekstra LongPlay z minutami Obowiązuje od 16.03.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011 Ogólne warunki skorzystania z 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona jest dla Abonentów

Bardziej szczegółowo