Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania"

Transkrypt

1 OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja Orange zamawiana drogą internetową (dalej: Oferta lub Program Propozycja ) to oferta promocyjna skierowana do Stałych Klientów Orange, dotycząca dostępu do Internetu w Mobilnej sieci Orange, należącej do Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych (zwana dalej Orange Polska S.A lub Operatorem ). Oferta dostępna jest w opcjach: Orange Free 19, Orange Free 39, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159 ( Plany Taryfowe ) 2. Program Propozycja dostępny jest dla Klientów, którzy: mają z Orange Polska S.A. zawartą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony, a w szczególności zawarli z Orange Polska S.A. umowę o świadczenie usług na czas określony i umowa ta przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, posiadają aktywny numer w Mobilnej sieci Orange, przy czym w chwili składania zamówienia numer ten musi być aktywny w sieci co najmniej przez okres 11 miesięcy, nie mają zaległości w płatnościach na rzecz Orange Polska S.A. w chwili składania zamówienia. 2a) Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przyznania Abonentowi prawa do skorzystania z Programu Propozycja przed zakończeniem umowy na czas określony w ramach wcześniejszej promocji. 3. Warunkiem skorzystania z Programu Propozycja w ramach niniejszej Oferty jest zawarcie Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Aneks ) na czas określony 16, 24, 30 lub 36 miesięcy ( Okres zastrzeżony ) 4. W ramach Oferty Klienci mają możliwość złożenia zamówienia na urządzenie służące do transmisji danych (kartę, modem lub netbooka) oraz usługi Orange Free za pośrednictwem sieci Internet. 5. Klient, który zawrze z Orange Polska S.A. Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinien przez czas obowiązywania tego Aneksu posiadać założone i utrzymywane we własnym zakresie i na własny koszt konto oraz posiadać w tym okresie (tj. w okresie obowiązywania Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych) dostęp do Internetu. Kontakt z Klientem będzie się odbywał przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie materiały dotyczące Oferty w okresie korzystania z niej przez Abonenta będą przesyłane na wskazane przez niego konto i uważa się je za doręczone. 6. Abonent przystępując do Promocji w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej zestawienia dla konta Abonenta, rachunku szczegółowego oraz skanu faktury bezpośrednio na swoje konto w serwisie Orange On-line. Abonent zobowiązuje się dokonywać płatności na rzecz Orange Polska S.A. w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza prawa Abonenta do złożenia Orange Polska S.A. w każdym momencie trwania Umowy oświadczenia (np. na piśmie, podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Orange lub ustnie w salonie Orange), iż Abonent chce otrzymywać jednorazowo lub przez dalszy czas trwania Umowy fakturę papierową. 7. W celu zawarcia Aneksu, o którym mowa w pkt 3 oraz nabycia usługi Orange Free i urządzenia służącego do transmisji danych należy wejść na stronę internetową zarejestrować się jako użytkownik portalu, co wymaga wpisania numeru telefonu, którego oferta Propozycja ma dotyczyć. Następnie należy zalogować się oraz wpisać indywidualne hasło, które Klient otrzyma SMS-em na swój numer telefonu. 8. Klient ma do wyboru dwie opcje: a) Skomponuj sam swoją ofertę w której Klient konfiguruje ofertę samodzielnie, dokonuje wyboru urządzenia służącego do transmisji danych oraz Planu Taryfowego (tylko z aktualnie dostępnych) Orange Free 19, Orange Free 39, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159. b) Pakiety specjalnie dla Ciebie Orange Free - oferty zdefiniowane przez PTK Centertel, składające się z bezpłatnych usług dostępnych w ofercie Propozycja Orange dla Stałych Klientów, dopasowanych do Planu Taryfowego, z którego Klient korzysta. korzyści dla Stałych Klientów dotyczy wszystkich Planów Taryfowych Abonent, który wybierze opcję Skomponuj sam swoją ofertę na oraz zawrze Aneks na czas określony w ramach niniejszej Oferty, otrzyma dodatkowy limit transferu danych oraz Rabat w postaci obniżonej do 1 zł miesięcznej opłaty abonamentowej za Plan Taryfowy wybrany w momencie zawierania Aneksu (Rabat niedostępny w Planie Taryfowym Orange Free 39), zgodnie z poniższą tabelą 1: tabela 1 Plan Taryfowy Orange Free 19 Orange Free 39 Orange Free 59 Orange Free 99 Orange Free 159 Dodatkowy limit niedostępny 1 GB 2 GB 3 GB transferu Okres Rabatu obowiązywania 1 pełny okres rozliczeniowy niedostępny 2 pełne okresy rozliczeniowe 3 pełne okresy rozliczeniowe

2 OF/PDF14/0114, Strona 2 z Rabat, o którym mowa w pkt 9 zostanie przyznany na wskazaną w tabeli 1 powyżej ilość pełnych okresów rozliczeniowych, przy czym Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przyznania rabatu od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po zakończeniu umowy o której mowa powyżej w pkt 2 i 2a. Rabat oraz dodatkowe limity transferu opisane w pkt 9 nie dotyczą Pakietów specjalnie dla Ciebie. 11. Dla każdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierany Aneks na czas określony w ramach niniejszej Oferty, Abonent może kupić urządzenie służące do transmisji danych, w cenie promocyjnej wskazanej w Cenniku urządzeń w ofercie Orange Free w sklepie internetowym i telesprzedaży dostępnym na stronie internetowej 12. Abonent, który zawrze Aneks na czas określony i zrezygnuje z zakupu urządzenia służącego do transmisji danych otrzyma rabat 10 % na miesięczną opłatę abonamentową za wybrany Plan Taryfowy Orange Free 19, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free 159 lub 15% rabat na miesięczną opłatę abonamentową za Plan Taryfowy Orange Free 39. Rabat, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przyznany na cały Okres zastrzeżony, przy czym PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przyznania rabatu od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po zakończeniu umowy o której mowa w pkt 2 i 2a. Rabat 10 % i 15 % nie łączy się z rabatem, o którym mowa w pkt W ramach Oferty dla numeru abonenckiego, dla którego zawierany jest Aneks, przyznany zostanie Pakiet SMS-ów do wykorzystania wyłącznie w sieci Orange, zgodnie z tabelą 2. tabela 2 Pakiet SMS-ów Orange Free 19 Orange Free 39 Orange Free 59 Orange Free 99 Orange Free SMS 20 SMS 30 SMS 50 SMS 14. Pakiet SMS-ów jest aktywowany od początku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego następującego po dniu aktywacji numeru abonenckiego w ramach niniejszej Oferty i jest przyznawany co miesiąc do końca Okresu zastrzeżonego. 15. Niewykorzystane wiadomości SMS w ramach Pakietu SMS-ów nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, a ich wartość nie podlega zwrotowi. Po wykorzystaniu SMS-ów przysługujących w ramach Pakietu SMS-ów, o którym mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu, opłaty za wiadomości SMS będą naliczane zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych w Orange Free. 16. Zmiana Planu Taryfowego powoduje zmianę Pakietu SMS-ów na Pakiet o wartości przypisanej do nowego Planu Taryfowego zgodnie z powyższą tabelą 2. korzyści dla Stałych Klientów dotyczy Planów Taryfowych Orange Free 19, Orange Free 39, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Free Z zastrzeżeniem pkt 17.5., w ramach Oferty Abonent otrzymuje promocyjny Pakiet Minut zgodnie z tabelą 3 do wykorzystania wyłącznie na połączenia głosowe z numerami Mobilnej w sieci Orange oraz stacjonarnymi. Pakiet Minut zostanie przypisany do numeru abonenckiego znajdującego się na tym samym koncie abonenckim co numer abonencki, dla którego zawierany jest Aneks, bądź w przypadku nie wskazania takiego numeru na numer abonencki, dla którego zawierany jest Aneks w ramach niniejszej Oferty. tabela 3 Plan Taryfowy Pakiet Minut Orange Free min Orange Free min Orange Free min Orange Free min Orange Free min 17.1 Numer abonencki, do którego ma zostać przypisany Pakiet Minut można wskazać: w momencie zawierania Aneksu w ramach niniejszej Oferty, poprzez wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange On-line na stronie kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata zgodna z obowiązującym Abonenta Cennikiem usług) Pakiet Minut aktywowany jest z pierwszym dniem pełnego okresu rozliczeniowego następującego po dniu aktywacji numeru abonenckiego w ramach niniejszej Oferty i jest przyznawany co miesiąc do końca Okresu zastrzeżonego W przypadku ofert na kartę oraz ofert mix minuty w ramach Pakietu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności przed środkami z Konta Promocyjnego, natomiast w przypadku ofert na abonament po wykorzystaniu środków dostępnych w ramach abonamentu.

3 OF/PDF14/0114, Strona 3 z Za wyjątkiem ofert, w których niedostępne jest naliczanie sekundowe minuty w ramach Pakietu rozliczane są sekundowo W przypadku Abonentów ofert na kartę warunkiem przyznania Pakietu Minut jest posiadanie konta w okresie aktywnym Niewykorzystane minuty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy bądź na kolejne 30 dni w przypadku Abonentów ofert na kartę oraz Abonentów ofert mix, a ich wartość nie podlega zwrotowi Zmiana Planu Taryfowego powoduje zmianę Pakietu Minut na Pakiet o wartości przypisanej do nowego Planu Taryfowego zgodnie z powyższą tabelą W ramach oferty w trakcie Okresu zastrzeżonego Abonent bezpłatnie korzysta z usługi Szczęśliwe godziny w Orange Free (nie dotyczy Planu Taryfowego Orange Free 39, w którym opłata za Szczęśliwe godziny została określona w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free). Aktywacja tej Usługi jest bezpłatna i dokonywana automatycznie. Abonent, który zawrze Aneks na czas określony zgodnie z Planem Taryfowym Orange Free 39, może skorzystać z promocji przedstawionej w tabeli 4. tabela 4 Orange Free 39 oferta terminalowa Orange Free 39 oferta bezterminalowa Szczęśliwe Godziny za 1 zł przez 3 miesiące za 1zł przez 1 miesiąc jak działa? 19. W ramach Oferty Abonent otrzymuje dostęp do nielimitowanego wielkością przesyłanych danych (jednakże z zastrzeżeniem pkt 22) dostępu do Internetu na terenie Polski w technologii HSDPA, 3G (UMTS), CDMA, EDGE, GPRS przy ustawieniach APN: internet oraz wap (APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). W Ofercie nie ma możliwości korzystania z przesyłania danych CSD. 20. Warunkiem korzystania z technologii CDMA jest posiadanie karty R-UIM. 21. Do wyczerpania limitu przesyłania danych (wskazanego w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free) Oferta umożliwia przesyłanie danych z największa prędkością, jaka jest możliwa do osiągnięcia w Mobilnej sieci Orange w danych warunkach technicznych. Operator informuje, że przede wszystkim następujące warunki techniczne wpływają na osiąganą prędkość: technologia przesyłania danych, z której Abonent w danym momencie korzysta tj. HSDPA, 3G (UMTS), CDMA, EDGE, GPRS (przy czym warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię), aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalna prędkość obsługiwana przez terminal oraz warunki atmosferyczne. Operator informuje, iż zgodnie ze stanem rozwoju technologii transmisji mobilnych i parametrami technicznymi Mobilnej sieci Orange na dzień wprowadzenia niniejszej Oferty maksymalna prędkość, jaka mogłaby zostać osiągnięta przy idealnych (laboratoryjnych) warunkach technicznych w technologii HSDPA wynosi 7,2 Mb/s oraz 1 Mb/s w przypadku technologii CDMA. Po przekroczeniu limitu przesyłania danych w jednym okresie rozliczeniowym, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, trwającego do końca danego okresu rozliczeniowego, ograniczenia prędkości przesyłania danych (wskazanego w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free). Szczegółowe informacje na temat poszczególnych technologii i technicznych aspektów działania usługi można uzyskać w Orange Biurze Obsługi Klienta. 22. Połączenia w ramach Oferty wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi: w ofercie Orange abonament oraz Orange mix - w przypadku Planu taryfowego 39,50; w ofercie Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix) w przypadku pozostałych Planów Taryfowych. 23. W ramach Oferty nie ma możliwości korzystania z połączeń z numerami serwisów audiotekstowych. Wymienione numery mogą być odblokowane na życzenia Abonenta. 24. Oferta może być łączona z ofertą Orange Hotspot (której zasady określa Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot) - jeżeli Abonent wybierze obie te oferty, to tak długo, jak długo będzie korzystał z Oferty, będzie płacić za Orange Hotspot opłatę mniejszą niż przewiduje to Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot, a mianowicie opłatę określoną w Cenniku usług dodatkowych w Orange Free. 25. W przypadku rozwiązania Umowy związanej z przyznaniem rabatu przez Abonenta lub przez Orange Polska S.A. z winy Abonenta przed upływem terminu, na który Umowa została zawarta, Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Żądanie zapłaty roszczenia nie dotyczy przypadków, w których przepisy prawa uprawniają Abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent ulgi przyznanej w związku z zawarciem umowy. 26. Usługi Pakiet Minut i Pakiet SMS-ów nie mogą być wykorzystywane w roamingu oraz nie mogą być wykorzystywane na połączenia i SMS-y pod numery skrócone, numery specjalne oraz połączenia realizowane w ramach usługi Rozmowa Konferencyjna i przekierowanie.

4 OF/PDF14/0114, Strona 4 z 6 Ile to kosztuje? 27. Za korzystanie oferty Orange Free oraz usługi Orange Hotspot pobierane są opłaty zgodne z Cennikiem usług dodatkowych w Orange Free. 28. Za korzystanie z połączeń głosowych, Wideo Rozmowa, SMS (do wszystkich krajowych operatorów komórkowych) oraz MMS (do wszystkich krajowych operatorów komórkowych) pobierane są opłaty zgodne z Cennikiem usług dodatkowych w Orange Free. 29. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu określonego w Umowie, z której zawarciem wiązało się przyznanie Abonentowi przez Operatora ulgi, Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot równowartości przyznanej ulgi w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania - zgodnie z obowiązującymi Abonenta Ogólnymi warunkami świadczenia usług telekomunikacyjnych. dostęp do Orange On-line 30. Abonent, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzyma możliwość dostępu do serwisu Orange On-line (www.orange.pl/on-line), w którym w formie on-line będą dostępne wybrane informacje dotyczące konta abonenckiego Abonenta i korzystania z usług telekomunikacyjnych. Ponadto Orange Polska S.A. może tam zamieszczać informacje o nowych ofertach, promocjach oraz usługach telekomunikacyjnych świadczonych przez Orange Polska S.A. Do serwisu Orange On-line Abonent ma dostęp wyłącznie poprzez stronę 31. Abonent korzystający z Oferty będzie miał dostęp do serwisu Orange On-line na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie Orange On-line. 32. Abonent zobowiązuje się strzec swojego kodu abonenckiego i hasła logującego na i nie udostępniać ich osobom trzecim. O każdej utracie kodu lub hasła lub podejrzeniu jego ujawnienia Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Orange Polska S.A. (do momentu powiadomienia Abonent ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich posługujących się kodem i hasłem). 33. Za pomocą serwisu Orange On-line Abonent może aktywować, deaktywować i modyfikować usługi oraz dokonywać innych czynności związanych ze swoim kontem abonenckim. Orange Polska S.A. będzie dążyć do tego, aby Abonent mógł wykonywać jak najwięcej czynności związanych ze swoim kontem abonenckim za pomocą serwisu Orange On-line, jednak z uwagi na specyfikę niektórych usług, czy też ze względów bezpieczeństwa niektóre czynności mogą nie być realizowane za pomocą Internetu. W szczególności, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie wymagało złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tak jak określa to Regulamin. 34. Abonent, który skorzystał z Oferty, nie będzie otrzymywał faktur ani podstawowego wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej - na co Abonent wyraża zgodę. Korzystając z Oferty, Abonent będzie miał dostęp do zestawienia dla konta, rachunku szczegółowego oraz zeskanowanej faktury w formie elektronicznej bezpośrednio w serwisie Orange On-line. 35. W każdej chwili Abonent może zwrócić się z wnioskiem o przesłanie faktury wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych w formie papierowej, za poprzedni okres rozliczeniowy. 36. Orange Polska S.A. dołoży starań, aby chronić tajemnicę telekomunikacyjną i dostęp do danych Abonenta w zakresie uzasadnionym względami technicznymi. Orange Polska S.A. nie jest jednak w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu, w tym posłużenie się hasłem lub kodem abonenckim Abonenta przez osoby trzecie. Orange Polska S.A. rekomenduje, aby Abonent utrzymywał na swoim komputerze odpowiednie oraz legalne oprogramowanie w postaci firewall i programów antywirusowych. Jak skorzystać z Oferty? 37. Po zarejestrowaniu się w portalu i zalogowaniu należy dokonać wyboru oferty Propozycja Orange dla Stałych Klientów. 38. W ramach Programu Propozycja wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili dokonywania wyboru oferty na 39. Klient korzystający z Programu Propozycja może wybrać tylko jeden Pakiet specjalnie dla Ciebie zdefiniowany przez Orange Polska S.A. lub Skomponowaną przez siebie ofertę. 40. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych umożliwiających realizację zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia oraz wzór Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, który zostanie wysłany do Klienta wraz ze zrealizowanym zamówieniem. Podsumowanie złożonego zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) wartości zamówienia, przy czym wszystkie ceny zawierają podatek VAT, c) zasad płatności, d) terminu, sposobu realizacji zamówienia,

5 OF/PDF14/0114, Strona 5 z 6 e) uprawnienia do odstąpienia od umowy, f) miejsca oraz sposobu składania reklamacji. 41. Następnie Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zamieszczenie w spisie abonentów Orange Polska S.A. danych identyfikujących Abonenta, na otrzymywanie od PTK Centertel informacji handlowej oraz na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. danych transmisyjnych w celach marketingowych przez czas świadczenia usługi; w celu świadczenia usług o wartości wzbogaconej przez czas świadczenia usługi. Nie wyrażenie zgody nie pozbawia Klienta możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym. 42. Za zamówienia złożone oraz realizowane w ramach Programu Propozycja Orange trzeba zapłacić gotówką przy odbiorze zamówionego towaru. 43. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient otrzyma informację dotyczącą kosztów przesyłki w podsumowaniu zamówienia. Termin realizacji wynosi 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta na stronie orange.pl. 44. W ramach Programu Propozycja Orange Klient może zawrzeć Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez umocowanego przedstawiciela. 45. Aby odebrać przesyłkę Klient zobowiązany jest do okazania przedstawicielowi firmy kurierskiej dokumentu tożsamości oraz do podpisania dokumentów przedstawionych do podpisu (Aneks, Potwierdzenie odbioru itp.) 46. Klient ma prawo do sprawdzenia czy dostarczone urządzenie i akcesoria telekomunikacyjne są wolne od uszkodzeń mechanicznych. Odebranie zamówionej przesyłki przez Klienta oznacza, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wolą Klienta, przesyłka jest kompletna i Klient nie stwierdził widocznych uszkodzeń mechanicznych. 47. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, niezgodności przesyłki z zamówieniem Klient powinien odmówić jej odbioru. 48. Odmowa odbioru przesyłki przez Klienta oznacza rezygnację z zamówienia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 49. Orange Polska S.A. że osoba korzystająca z Programu Propozycja, będąca konsumentem, która zawarła Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia jego zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie (decyduje data wysłania). Wskutek odstąpienia od Aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim Klient pozostaje stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Orange Polska S.A., jakiej był stroną przed zawarciem Aneksu. Z kolei Klient, który wraz z Aneksem do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarł na odległość umowę sprzedaży aparatu telefonicznego, po odstąpieniu od Aneksu pozostaje stroną umowy sprzedaży aparatu telefonicznego i jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Orange Polska S.A. kwoty stanowiącej różnicę między ceną telefonu nabytego przez Klienta wynikającą z obowiązującego Klienta Cennika usług (cena niepromocyjna telefonu), a ceną po jakiej Klient nabył telefon (cena promocyjna). Klient, będący konsumentem, który zawierał na odległość wraz z Aneksem do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umowę sprzedaży aparatu telefonicznego, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży telefonu zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia. W takim przypadku Klient pozostaje stroną Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Klient jest uprawniony do odstąpienia łącznie od umowy sprzedaży telefonu zawartej na odległość oraz od Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartego na odległość, w terminie 10 dni liczonych odpowiednio dla każdej z tych umów. Uprawnienia powyższe przysługują konsumentowi, tj. osobie fizycznej zawierającej umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli Klient odstępuje od umowy sprzedaży telefonu albo zarówno od umowy sprzedaży telefonu, jak również od Aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zobowiązany jest zwrócić zestaw (terminal) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności terminal nie powinien być uszkodzony ani niezdatny do użytku. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.. W przypadku korzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych należy zwrócić kartę RUIM/SIM. 51a. Orange Polska S.A. informuje, że prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie przysługuje Klientowi, który rozpoczął korzystanie za swoją zgodą - z usług telekomunikacyjnych przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 52. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie przekazany Klientowi wraz z Aneksem do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostarczonym Klientowi w ramach realizacji złożonego zamówienia. Co jeszcze powinien wiedzieć Klient? 53. Niniejszy regulamin został przygotowany przez spółkę Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych. Orange Polska S.A. zastrzega sobie

6 OF/PDF14/0114, Strona 6 z 6 prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej oraz na potwierdzeniu zamówienia dla wszystkich Klientów korzystających z Programu Propozycja Orange. Zmiana Regulaminu bądź odwołanie Promocji nie może naruszać praw nabytych Klientów korzystających z Programu Propozycja Orange. 54. Wysłanie zamówienia wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu i jego postanowień. 55. Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Programu Propozycja Orange, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Klientów korzystających z Programu Propozycja Orange. 56. Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania towarów do oferty dostępnej w ramach Programu Propozycja Orange oraz ich usuwania. 57. Orange Polska S.A. ma prawo odmówić realizacji zamówienia Klienta z powodu braków w magazynie w ciągu 7 dni od jego złożenia. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od złożenia zamówienia na podany adres W przypadku zalegania przez Klienta w chwili składania zamówienia z płatnościami na rzecz Orange Polska S.A., Orange Polska S.A. ma prawo odmówić realizacji zamówienia. O odmowie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany na podany adres W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: a) Regulamin oferty Orange Free, b) Cennik usług dodatkowych w Orange Free, c) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. oraz d) w przypadku Planów Taryfowych: Orange Free 19, Orange Free 59, Orange Free 99, Orange Fee Ogólne warunki świadczenia usług w ofertach Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix) - Cennik usług w ofertach Delfin w Orange, Pelikan w Orange, Pantera w Orange (abonament i mix) e) w przypadku Planu Taryfowego Orange Free 19 - Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix - Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Orange abonament oraz Orange mix.

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

PLAY INTERNET 49,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy: Usługa Internet bez limitu - w ramach Abonamentu przez 3 miesiące

PLAY INTERNET 49,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy: Usługa Internet bez limitu - w ramach Abonamentu przez 3 miesiące REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LUB TELESPRZEDAŻY Obowiązuje od 12.08.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile

Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile Warunki Oferty Promocyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem 24Raty w T- Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1. W okresie od

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej mogą skorzystać osoby, które w okresie

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym

Warunki Oferty PrOmOcyjnej INTERNET mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym Warunki Oferty PrOmOcyjnej mobilny lte 4g dla CIEBIE i rodziny MODEMY I routery w sklepie Internetowym 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 24.04.2015 roku do wyczerpania zapasów urządzeń objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED PRO. Szczegóły taryfy: w ramach Abonamentu przez 3 pełne Okresy Rozliczeniowe, potem 9 PLN

FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED PRO. Szczegóły taryfy: w ramach Abonamentu przez 3 pełne Okresy Rozliczeniowe, potem 9 PLN REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED PRO JUNIOR BOX PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTER- NETOWEGO LUB TELESPRZEDAŻY Obowiązuje od 07.05.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania Oferta Promocyjna 6 miesięcy za darmo obowiązuje od 13.05.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać osoby, będące przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

NAZWA TARYFY PLAY INTERNET 69,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy:

NAZWA TARYFY PLAY INTERNET 69,99. Abonament po rabacie podstawowym: Szczegóły taryfy: REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PLAY INTERNET Z ZESTAWEM PRZY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LUB TELESPRZEDAŻY Obowiązuje od 12.08.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 08.01.2013 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10

125 250 500 700 Promocyjny pakiet minut ( non stop) do krajowych sieci komórkowych. Minuty wymienialne na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:10 . (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A, operatora T-Mobile (dalej Operator ). Kody Promocji: w tabelce Opis oferty 1.1. W okresie od 14.11.2012 r. do wycofania niniejszej oferty przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo