Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 INFORMATYKA I EKONOMETRIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW od roku 2012/2013 Analiza decyzyjna i teoria decyzji... 2 Analiza statystyczna w badaniach rynku... 4 Analiza wielowymiarowa... 7 Aplikacje WWW i PHP... 9 Bioinformatyka Ekonometria Ekonometria dynamiczna i finansowa Ekonomia matematyczna Hurtownie danych Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Język angielski Język angielski Komputerowe przetwarzanie obrazów LaTeX Metody aktuarialne Metody algorytmiczne Metody reprezentacyjne Metody sztucznej inteligencji Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych Narzędzia i technologie komponentowe w projektowaniu systemów e-biznesu Planowanie doświadczeń Prognozowanie i symulacja Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe Sieci komputerowe Systemy informacyjne zarządzania Technologiczne podstawy e-gospodarki Technologie internetowe w zarządzaniu Wybrane zagadnienia z matematyki dyskretnej Zaawansowane techniki programowania korporacyjnych systemów rozproszonych

2 A N A LL I ZZ A D E C Y ZZ Y JJ N A I TT E O R I A D E C Y ZZ JJ I Kod przedmiotu: 11.1-WK-IiE-SD-ADTD Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Prowadzący: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ dr Robert Dylewski zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 2 Egzamin II lub IV Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę 7 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z wybranymi metodami, modelami i zastosowaniami analizy decyzyjnej i teorii decyzji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość podstaw algebry liniowej, matematyki dyskretnej (teorii grafów), rachunku prawdopodobieństwa. Znajomość podstawowych modeli badań operacyjnych. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład/ćwiczenia 1. Ogólna problematyka podejmowania decyzji. Elementy sytuacji decyzyjnej. Wielokryterialność i niepewność przy podejmowaniu decyzji. Preferencje. Modele matematyczne sytuacji decyzyjnych. Wspomaganie decyzji i systemy wspomagania decyzji. 2. Programowanie wielokryterialne. Metody i przykłady zastosowań. 3. Wielokryterialna analiza decyzyjna w przypadku dyskretnym (skończony zbiór wariantów). Metody, reguły decyzyjne i przykłady zastosowań. 4. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Wieloetapowe procesy decyzyjne. Drzewa decyzyjne. 5. Metody sieciowe w zarządzaniu projektami. Modele optymalizacyjne. Metoda PERT. Metoda CPM-COST. Zadanie rozdziału zasobów pomiędzy czynności. 6. Modele preferencji. Relacje preferencji i funkcje użyteczności. Własności relacji preferencji. Zupełne preporządki, liniowe porządki i przedziałowe porządki. Reprezentacje relacji preferencji za pomocą funkcji użyteczności. Relacje stopniowalne jako modele preferencji. 7. Preferencje wielokryterialne i grupowe. Optimum Pareto. Wybór grupowy i społeczny. Metody i reguły wyboru społecznego. Paradoks Condorceta i twierdzenie Arrowa. 8. Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji grupowych. Metody głosowań i systemy wyborcze. Metody proporcjonalnego podziału mandatów. 9. Sprawiedliwy podział dóbr. Metody i ujęcia formalne. 10. Systemy kojarzenia i rekrutacji. Model Gale a-shapleya. 2

3 METODY KSZTAŁCENIA: Tradycyjny wykład, ćwiczenia tablicowe polegające na samodzielnym, wspomaganym przez prowadzącego, rozwiązywaniu zadań, dyskusje w grupie na temat metod rozwiązywania zadań, indywidualne konsultacje. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student: 1. Zna podstawowe modele i metody analizy decyzyjnej i teorii decyzji (K_W02). 2. Umie zastosować metody analizy wielokryterialnej w przypadku dyskretnym i ciągłym (K_U02). 3. Umie zastosować wybrane algorytmy analizy sieciowej (algorytm budowy sieci przedsięwzięcia, PERT, CPM-COST, rozdział zasobów pomiędzy czynności) (K_U02). 4. Umie zastosować podstawowe metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka (K_U02). WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie ćwiczeń. 2. Sprawdziany pisemne z progami punktowymi oraz zadaniami pozwalającymi ocenić, czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 3. Egzamin pisemny składający się z pytań testowych i zadań, weryfikujący znajomość modeli metod i pojęć. Ostateczna ocena z przedmiotu uwzględnia ocenę z ćwiczeń (50%) i ocenę z egzaminu (50%), przy założeniu, że student osiągnął wszystkie zakładane efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz. Konsultacje 2 godz. (wykład), 3 godz. (ćwiczenia) Praca samodzielna: Przygotowanie do wykładu 30 godz. Przygotowanie do ćwiczeń 40 godz. Przygotowanie do egzaminu 45 godz. Razem dla całego przedmiotu: 180 godz. (7 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Badania operacyjne (red. W. Sikora), PWE, Warszawa Decyzje menedżerskie z Excelem (red. T. Szapiro), PWE, Warszawa, Ekonometria i badania operacyjne (red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska), PWN, Warszawa, Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa, Young H. P., Sprawiedliwy podział, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. W. Grabowski, Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa, Krawczyk S., Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych, PWE, Warszawa, Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa, Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa,

4 A N A LL I ZZ A S TT A TT Y S TT Y C ZZ N A W B A D A N I A C H R Y N K U Kod przedmiotu: 11.5-WK-IiE-SD-ASBR Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Zontek prof UZ Prowadzący: dr hab. Stefan Zontek prof. UZ (wykład) dr Joachim Syga (laboratorium) zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 15 1 III Zaliczenie na ocenę Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę 4 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami analizy statystycznej stosowanymi w badaniach rynkowych. Nabycie przez studenta umiejętności ich odpowiedniego doboru oraz zastosowania w praktyce. WYMAGANIA WSTĘPNE: Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa i matematyczna ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład 1. Badania marketingowe. Skale pomiarowe. Dostępność danych. (2 godz.) 2. Metody porządkowania liniowego obiektów. (3 godz.) - Metoda wzorca rozwoju - Metoda sum standaryzowanych 3. Wprowadzenie do metod klasyfikacji. (4 godz. - Metoda środków ciężkości - Taksonomia wrocławska - Drzewa decyzyjne (klasyfikacyjne) 4. Conjoint analysis. (3 godz.) 5. Skalowanie wielowymiarowe. (3 godz.) Laboratorium 1. Zajęcia wprowadzająco-przypominające dot. wykorzystywanego oprogramowania (pakiet R- project) (2 godz.). 2. Podział, rozróżnienie i wstępna analiza danych marketingowych ze względu na skalę pomiarową (2 godz.). 3. Przypomnienie metod analizy danych marketingowych ze względu na skalę pomiarową: a) metody stosowane w statystyce opisowej (3 godz.), b) testy statystyczne (3 godz.), 4

5 c) metody analizy zależności (3 godz.), 3. Sprawdzian (2 godz.). 4. Metody statystyczne z wyróżnionymi zmiennymi zależnymi (5 godz.); 5. Metody analizy współwystępowania: a) metody klasyfikacji zbioru obiektów (4 godz.); b) metody porządkowania liniowego zbioru obiektów (2 godz.), c) skalowanie wielowymiarowe (2 godz.); 6. Sprawdzian (2 godz.). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład tradycyjny (kreda i tablica tylko do najważniejszych sformułowań, wzorów) z wyjątkiem omawianych przykładów zastosowań prezentowanymi w formie slajdów. Laboratoria odbywają się przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym zastosowanie metod statystycznych w rozwiązywaniu zadań (Rproject), studenci w aktywny sposób uczestniczą w poszukiwaniu odpowiednich metod rozwiązania przedstawionych zadań EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Student ma teoretyczną i praktyczną wiedzę o metodach statystycznych stosowanych w badaniach rynkowych. (K_W01, K_W02, K_W06, K_W16) 2. Student rozumie istotę badań rynkowych. (K_W02) 3. Student potrafi klasyfikować dane ze względu na rodzaj ich pomiaru; potrafi właściwie dobrać i zastosować metody statystyczne stosowane w analizie danych rynkowych w zależności od rodzaju danych. (K_W06, U_W06) WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie laboratorium. 2. Sprawdziany z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na ocenę, czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 3. Na ostatnim wykładzie (wtedy obecność jest obowiązkowa) wskazywani studenci odpowiadają przy tablicy na pytania dotyczące metod statystycznych stosowanych w badaniach rynku. Każdy ze studentów jest przynajmniej raz wywołany, a odpowiedzi są oceniane. W przypadku nie uzyskania oceny pozytywnej, jest możliwość poprawy. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (70%) i ocena z wykładu (30%). Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z wykładu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe wykład 30 godz. laboratorium 15 godz. konsultacje 30 godz. (wykładu - 10 godz.; laboratorium - 20 godz.) Razem: 75 godz. (3 ECTS) Praca samodzielna przygotowanie do wykładu 15 godz. przygotowanie do laboratorium 20 godz. Razem: 35 godz. (1 ECTS) Razem za cały przedmiot: 110 godz. (4 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Stanimir A. - pod red. Analiza danych marketingowych Problemy, metody, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Mazurek-Łopacińska K. - pod red. Badania marketingowe Teoria i praktyka, PWN Warszawa Walesiak M., Gatnar E. - pod red. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN Warszawa Maddala G.S. Ekonometria, PWN Warszawa

6 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Biecek P. Przewodnik po pakiecie R", Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław Kopczewska K. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu Warszawa Koronacki J., Ćwik J. Statystyczne systemy uczące się, WNT Warszawa Welfe A. Ekonometria Metody i ich zastosowanie, PWE Warszawa Welfe A. - pod red. Ekonometria zbiór zadań, PWE Warszawa Dziechciarz J. - pod red. Ekonometria Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław Zeliaś A. Metody statystyczne, PWE Warszawa Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. Metody statystyczne Zadania i sprawdziany, PWE Warszawa

7 A N A LL I ZZ A W I E LL O W Y M I A R O W A Kod przedmiotu: 11.5-WK-IiE-SD-AW Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ Prowadzący: dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ (wykład) dr Magdalena Wojciech (ćwiczenia) zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 2 I Egzamin Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę 7 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z metodami statystycznymi stosowanymi w modelach wielowymiarowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczone przedmioty: algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład 1. Wektory losowe i ich rozkłady prawdopodobieństwa. Wielowymiarowy rozkład normalny (4 godz.) 2. Elementy teorii estymacji w przypadku wielowymiarowym. (4 godz.) 3. Podstawowe rozkłady wielowymiarowe z próby. (4 godz.) 4. Rozkład T^2 Hotellinga i jego zastosowania. (6 godz.) 5. Składowe główne. (4 godz.) 6. Analiza korelacji kanonicznych. (4 godz.) 7. Analiza dyskryminacyjna. (4 godz.) Ćwiczenia 1. Przypomnienie wiadomości z algebry liniowej niezbędnych w wielowymiarowym wnioskowaniu statystycznym. (4 godz.) 2. Postać wektora wartości oczekiwanych i macierzy kowariancji po przekształceniach liniowych. (2 godz.) 3. Wyznaczanie obszarów ufności i jednoczesnych przedziałów ufności. (4 godz.) 4. Testy związane z rozkładem T^2 Hotellinga. (4 godz.) 5. Kolokwium I. (2 godz.) 6. Wyznaczanie składowych głównych. (4 godz.) 7. Wyznaczanie zmiennych kanonicznych. (4 godz.) 8. Wyznaczanie bayesowskich reguł klasyfikacyjnych. (4 godz.) 9. Kolokwium II. (2 godz.) 7

8 METODY KSZTAŁCENIA: Wykład tradycyjny (kreda i tablica tylko do najważniejszych sformułowań, dowodów, przekształceń wzorów), na ćwiczeniach rozwiązywanie uprzednio podanych do wiadomości zadań (zadania przeliczeniowe, przeprowadzanie dowodów przy upraszczających założeniach). EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Student wie, że badania statystyczne dają przybliżoną wiedzę o badanym zjawisku. (K_W02) 2. Student potrafi określić rozkłady podstawowych statystyk z próby pochodzącej z rozkładu normalnego. (K_W06) 3. Student zna i umie zastosować podstawowe metody analizy danych wielowymiarowych, w tym - elementy estymacji punktowej i przedziałowej (obszarowej), - elementy testowania hipotez statystycznych, - składowe główne, - zmienne kanoniczne, - analizę dyskryminacyjną. (K_W01, K_W06, K_W16, K_U08) 4. Student umie zinterpretować wyniki przeprowadzonego wnioskowania. (K_U08) WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Przygotowanie studenta do ćwiczeń weryfikuje się poprzez sprawdzenie wiedzy (pojęcia, własności, twierdzenia,...) niezbędnej do rozwiązania kolejnego zadania z listy (brak przygotowania do ćwiczeń jest uwzględniany w końcowej ocenie z ćwiczeń). Dwa kolokwia z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pozwalającymi na ocenę, czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 2. Egzamin (I termin) pisemny z pytaniami nawiązującymi bezpośrednio do pojęć, twierdzeń... jak i z pytaniami o charakterze sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy. Egzamin poprawkowy w formie ustnej, typ pytań jak wyżej. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (40%) i ocena z egzaminu (60%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz. konsultacje 40 godz. (wykład - 10 godz.; ćwiczenia - 30 godz.) Razem: 100 godz. (4 ECTS) Praca samodzielna przygotowanie do wykładu 5 godz. przygotowanie do ćwiczeń 30 godz. przygotowanie do egzaminu 40 godz. Razem: 75 godz. (3 ECTS) Razem za cały przedmiot: 175 godz. (7 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA: 1. D.F. Morrison, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa, M. Krzyśko, Wielowymiarowa analiza statystyczna, UAM, Poznań, 2000 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. M.S. Srivastava, C.G. Kathri, An introduction to multivariate statistics, North-Holland Pub., Amsterdam

9 A P LL I K A C JJ E W W W I P H P Kod przedmiotu: 11.3-WK-IiE-SD-A Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Edward Ciaś Prowadzący: mgr inż. Edward Ciaś zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 2 Zaliczenie na ocenę II lub IV Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę 4 CEL PRZEDMIOTU: Poznanie architektur aplikacji internetowych, metod implementacji ich modułów oraz podstawowych składników architektury WWW. Praktyczne poznanie podstawowych technologii implementacji interfejsu użytkownika, m.in. HTML, CSS, JavaScript i PHP. Poznanie systemów zarządzania treścią na przykładzie platformy Joomla. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość tematów z przedmiotów: Programowanie komputerów, Bazy danych, Sieci komputerowe. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład 1. Architektura aplikacji internetowych oraz metody implementacji ich modułów. Podstawowe składniki architektury WWW: warstwa cienkiego klienta, warstwa aplikacji, warstwa bazy danych, protokół HTTP, przeglądarka WWW, serwer HTTP, serwer aplikacji. Serwer HTTP na przykładzie serwera Apache w pakiecie XAMPP. Podstawowe technologie implementacji interfejsu użytkownika, m.in. HTML, DHTML, CSS, JavaScript i PHP. 2. PHP - przeplatanie kodu HTML i PHP, zmienne w PHP, łańcuchy znaków w PHP, tablice w PHP, instrukcje sterujące PHP, predefiniowane zmienne PHP, przetwarzanie danych z formularzy, file upload w PHP, zmienne sesyjne w PHP, sesja w PHP. 3. Systemy zarządzania treścią na przykładzie platformy Joomla. Laboratorium 1. Instalacja środowiska programowego dla aplikacji WWW i PHP pakietu XAMPP. 2. Podstawowe technologie implementacji interfejsu użytkownika, m.in. HTML, DHTML CSS, JavaScript. 3. Praktyczne skrypty w DHTML i JavaScript. 4. PHP przykłady, organizacja kodu w PHP, przeplatanie kodu HTML i PHP, zmienne w PHP, łańcuchy znaków w PHP, tablice w PHP, instrukcje sterujące PHP, predefiniowane zmienne PHP, przetwarzanie danych z formularzy, file upload w PHP, zmienne sesyjne w PHP, sesja w PHP. 5. System zarządzania treścią Joomla instalacja, konfiguracja, projekt. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład w postaci pokazu lub prezentacji. Ćwiczenia laboratoryjne praca przy komputerze. 9

10 Każda część przedmiotu jest realizowany według schematu: 1) Wprowadzenie do tematu przez prowadzącego ilustrowane przykładami. 2) Kolejne przykłady studenci wykonują samodzielnie na zajęciach. 3) Następnie każdy student otrzymuje inne zadanie do wykonania poza zajęciami z określeniem terminu. 4) Zaliczenie wykonania zadania dla kolejnego tematu jest oceniane w formie rozmowy. EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Zna architekturę aplikacji internetowych oraz podstawowe technologie implementacji interfejsu użytkownika. (K_W12) 2. Potrafi wykonać zaawansowaną stronę internetową z wykorzystaniem technologii HTML, DHTML, CSS, JavaScript i PHP. (K_U25, K_U31) 3. Potrafi wykonać stronę internetową z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Joomla. (K_U21, K_U31) WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Ocena aktywności w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych 2. Zaliczenie zadań z przerabianych tematów na ocenę. 3. Pisemne kolokwium sprawdzające umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w czasie ćwiczeń laboratoryjnych i wykonywania zadanych zadań. 4. Pisemne kolokwium na zaliczenie wykładu składające się z pytań i zadań weryfikujących znajomość przerobionego materiału. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie ponad 50% punktów ze średniej ważonej ocen: sprawozdań z laboratorium, projektów i kolokwium. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie ponad 50% punktów ze średniej ważonej ocen: testu sprawdzającego znajomość materiału i prezentacji na zadany temat. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe: 65 godz. (2 ECTS) Wykład 30 godz. Laboratorium 30 godz. Konsultacje 5 godz. Praca samodzielna: 50 godz. (2 ECTS) Wykonywanie zadanych tematów 45 godz. Przygotowanie do kolokwium 5 godz. Razem dla całego przedmiotu: 115 godz. (4 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Marcin Lis, Dynamiczny HTML. 101 praktycznych skryptów, Helion, Marcin Lis, JavaScript. Praktyczny kurs, Helion, Jacek Ross, PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. ebook, Helion, Marcin Lis, PHP 5. Praktyczny kurs. Wydanie II. ebook, Helion, Andrzej Kierzkowski, PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Wydanie III. ebook, Helion, Marcin Lis, Joomla! 1.6. Prosty przepis na własną stronę WWW. ebook, Helion, Marcin Lis, Joomla! 1.6. Ćwiczenia, Helion, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Maria Sokół, Radosław Sokół, XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc, Helion, Cristian Darie i inni, AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych, Helion, Marcin Lis, PHP 5. Leksykon kieszonkowy. ebook, Helion, Hasin Hayder, Programowanie obiektowe w PHP 5. ebook, Helion, Marcin Lis, Tablice informatyczne. PHP 5. ebook, Helion, Marcin Lis, PHP 101 praktycznych skryptów. Wydanie II, Helion, Paweł Frankowski, Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów. ebook, Helion, Materiały dostępne na portalach:

11 B I O I N FF O R M A TT Y K A Kod przedmiotu: 11.9-WK-IiE-SD-B Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Kasperski Prowadzący: dr inż. Andrzej Kasperski zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 15 1 III Zaliczenie na ocenę Projekt 30 2 Zaliczenie na ocenę 4 CEL PRZEDMIOTU: Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem informatyki w zastosowaniach genetycznych. Przedmiot obejmuje wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z bioinformatyką, genomiką i proteomiką oraz charakterystykę podstawowych internetowych baz bioinformatycznych. W ramach przedmiotu przedstawione są programy i metody informatyczne używane do modelowania struktury 3D białek i modelowania struktury 2D RNA. Zaprezentowane zostają także wybrane programy komputerowe służące do porównywania sekwencji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa znajomość programowania. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład Projekt 1. Wstęp do bioinformatyki oraz omówienie wybranych zastosowań informatyki w biosystemach. 2. Serwisy i programy bioinformatyczne. 3. Kod DNA, transkrypcja, translacja i modelowanie struktury 3D białek. 4. Konformacje i wizualizacja struktury przestrzennej białek. 5. Modelowanie struktury RNA. 6. Rodzaje dopasowań i porównywanie sekwencji. 7. Prezentacja i omówienie wybranych programów komputerowych służących do porównywania sekwencji. W ramach zajęć projektowych należy opracować jeden projekt oraz dokumentację do tego projektu. Opracowywany projekt dotyczy zastosowania wybranych programów i metod informatycznych do modelowania struktury 3D białek oraz modelowania struktury 2D RNA. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład: wykład konwencjonalny. Projekt: samodzielna praca przy komputerze. Opracowanie projektu według instrukcji, które każdy student dostaje na początku semestru. Dyskusje prowadzące do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia przerabianego materiału. 11

12 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student: 1. Zna pojęcie oraz obszary zastosowań bioinformatyki. (K_W01, K_W13, K_W14, K_W16) 2. Zna wybrane serwisy bioinformatyczne. (K_W13, K_W16) 3. Zna podstawowe formaty zapisu sekwencji w pliku. (K_W14, K_W16) 4. Potrafi zamodelować strukturę 3D białek. (K_U15, K_U16) 5. Potrafi zamodelować strukturę 2D RNA. (K_U15, K_U16) 6. Zna wybrane programy komputerowe służące do porównywania sekwencji. (K_W14, K_W16) WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie zajęć projektowych. 2. Ocena wykonanego projektu dotyczącego zastosowania wybranych programów i metod informatycznych do modelowania struktury 3D białek oraz modelowania struktury RNA. 3. Kolokwium pisemne na zaliczenie wykładu. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (40%) i ocena z kolokwium na zaliczenie wykładu (60%). Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest pozytywna ocena z projektu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z projektu i z wykładu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe wykład 15 godz. projekt 30 godz. konsultacje 5 godz. Razem: 50 godz. (2 ECTS) Praca samodzielna wykonanie projektu 35 godz. przygotowanie do kolokwium w ramach zaliczenia wykładu 15 godz. Razem: 50 godz. (2 ECTS) Razem za cały przedmiot: 100 godz. (4 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Baxevanis A. D., Ouellette B. F. F., Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek, PWN, Higgs P. G., Attwood T. K., Bioinformatyka i ewolucja molekularna, PWN, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Cullis C. A., Plant Genomics and Proteomics, John Wiley & Sons, Lesk A. M., Introduction to Bioinformatics, Oxford University Press,

13 E K O N O M E TT R I A Kod przedmiotu: 11.9-WK-IiE-SD-E Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Roman Zmyślony Prowadzący: prof. dr hab. Roman Zmyślony (wykład) dr Jacek Bojarski dr Ewa Synówka-Bejenka dr Magdalena Wojciech zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 2 Egzamin Ćwiczenia 30 2 III Zaliczenie na ocenę 10 Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami analiz w modelach regresji liniowej. WYMAGANIA WSTĘPNE: Od studenta wymaga się znajomości z zakresu algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład 1. Zdefiniowanie i omówienie klasycznego modelu regresji liniowej. 2. Estymacja parametrów modelu oparta na metodzie najmniejszych kwadratów. 3. Mierniki dopasowania modelu. Testy istotności parametrów modelu. Test adekwatności modelu. 4. Testy weryfikujące założenia dla klasycznego modelu regresji liniowej. 5. Przedziały ufności oraz prognozowanie. 6. Uogólnione modele liniowe. 7. Zastosowanie modeli regresji liniowej w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych. Ćwiczenia 1. Powtórzenie materiału z zakresu algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej wykorzystywanego w analizie regresji liniowej. 2. Metoda najmniejszych kwadratów. 3. Ocena dopasowania modelu do obserwacji. 4. Testy istotności parametrów oraz adekwatności modelu. 5. Weryfikacja założeń klasycznego modelu regresji liniowej. 6. Prognozowanie oraz przedziały ufności. 13

14 7. Uogólnione modele regresji liniowej. Laboratorium 1. Uogólnione modele regresji liniowej. Omówienie oraz zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu komputerowego wykorzystywanego do analiz statystycznych. 2. Metody zapisu i odczytu tabelarycznych danych statystycznych. Techniki przetwarzania i prezentacji danych. 3. Estymacja parametrów modelu regresji liniowej na podstawie danych rzeczywistych. 4. Ocena dopasowania modelu. Testowanie istotności parametrów i adekwatności modelu. 5. Testy weryfikujące założenia w klasycznym modelu regresji liniowej. 6. Przedziały ufności oraz prognozowanie. Graficzna prezentacja analiz. 7. Uogólnione modele regresji liniowej. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia audytoryjne, studenci rozwiązują zadania z przygotowanej listy. Na laboratorium studenci zapoznają się z funkcjami pozwalającymi przeprowadzić odpowiednie analizy, następnie otrzymują dane do samodzielnej pracy. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student 1. rozumie budowę i analizy modelu ekonometrycznego opartego na modelach liniowych (K_W02), 2. potrafi wyprowadzić wzór na estymator parametrów w klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów oraz opisać ich rozkład (K_U01, K_U02), 3. potrafi interpretować wyciągać odpowiednie wnioski z wykonanych analiz (K_U03, K_U08), 4. umie wykorzystywać program komputerowy w celu wykonania analiz ekonometrycznych oraz wnioskowa statystycznego (K_U15, K_U16), 5. rozumie, że poznana klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jest jedną z bardzo wielu metod modelowania zjawisk o charakterze losowym i zdaje sobie sprawę, że w celu dokładniejszego opisu analizowanego zjawiska należy rozwijać swoją wiedzę z zakresu modelowania statystycznego (K_K02). WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: Ocena z wykładu na podstawie egzaminu. Ocena z ćwiczeń wystawiona na podstawie wyników z kolokwium oraz aktywności w trakcie zajęć. Ocena z laboratorium wystawiona na podstawie sprawdzianów, pozwalających określić stopień opanowania narzędzi statystycznych oraz umiejętność poprawnego wnioskowania w oparciu o otrzymane wyniki analiz. Na ostateczną ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (35%), ocena z laboratorium (35%) oraz ocena z egzaminu (30%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń, laboratorium i wykładu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe: 110 godz. (4 ECTS wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz. laboratorium 30 godz. konsultacje 18 godz. egzamin 2 godz. Praca samodzielna: 180 godz. (6 ECTS) przygotowanie do wykładu 30 godz. przygotowanie do ćwiczeń 30 godz. przygotowanie do laboratorium 60 godz. przygotowanie do egzaminu 60 godz. Razem za cały przedmiot: 290 godz. (10 ECTS) 14

15 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. A. Goryl i inni, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa, W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria zbiór zadań. PWE, Warszawa, J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka, WNT, Warszawa, C. R. Rao, Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny, Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa, M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, EXIT, Warszawa, T. Górecki, Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo,

16 E K O N O M E TT R I A D Y N A M I C ZZ N A I FF I N A N S O W A Kod przedmiotu: 11.5-WK-IiE-SD-EDF Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jacek Bojarski Prowadzący: dr Jacek Bojarski dr inż. Łukasz Balbus zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 2 I Egzamin Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę 7 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi metodami analizy jednowymiarowych i wielowymiarowych ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, ekonometrii. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład 1. Stacjonarność i niestacjonarność procesu. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. (2 godz.) 2. Model autoregresji i średniej ruchomej: ARMA, ARIMA. Identyfikacja procesu. (2 godz.) 3. Estymacja parametrów. Testy pierwiastka jednostkowego. (2 godz.) 4. Wielowymiarowe procesy stochastyczne. (1 godz.) 5. Kointegracja. (2 godz.) 6. Modele klasy GARCH. Estymacja. (1 godz.) 7. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu. (1 godz.) 8. Model portfela, hipoteza rynku efektywnego, hipoteza racjonalnych oczekiwań, wycena opcji. (2 godz.) 9. Estymacja i prognozowanie miar ryzyka (Value at Risk). (1 godz.) Laboratorium 1. Modelowanie procesów stacjonarnych i niestacjonarnych. (2 godz.) 2. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. Testy istotności współczynników autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. (2 godz.) 3. Modelowanie procesów AR, MA, ARMA, ARIMA. Identyfikacja procesu. (2 godz.) 4. Estymacja parametrów. Testy pierwiastka jednostkowego. Analiza danych rzeczywistych. (4 godz.) 5. Wielowymiarowe procesy stochastyczne. Modelowanie i analiza danych rzeczywistych. (4 godz.) 6. Kointegracja. Modelowanie i analiza danych rzeczywistych. (4 godz.) 7. Modele klasy GARCH. Estymacja. Modelowanie i analiza danych rzeczywistych. (4 godz.) 8. Analiza rozkładów cen i stóp zwrotu. Modelowanie i analiza danych rzeczywistych. (4 godz.) 9. Model portfela. Modelowanie i analiza danych rzeczywistych. (4 godz.) 16

17 METODY KSZTAŁCENIA: Wykład tradycyjny. Laboratorium W pierwszej fazie, studenci przy wykorzystaniu programu komputerowego modelują określony typ procesu, analizują otrzymane dane, wyciągają wnioski w oparciu o otrzymane wyniki. Następnie powtarzają analizy w oparciu o dane rzeczywiste. EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Student zna teoretyczne podstawy metod niezbędnych do analizy procesów dynamicznych opartych (K_W02, K_W08) 2. Student ma podstawową wiedzę z zakresu przeprowadzenia symulacji komputerowych procesów dynamicznych i wnioskowania na podstawie otrzymanych wyników (K_U07, K_U09) 3. Student potrafi przeprowadzić analizę danych rzeczywistych procesów dynamicznych w oparciu o dane rzeczywiste oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski (X1A_U02) 4. Student posiada umiejętności wykorzystania oprogramowania statystycznego oraz przygotowania raportu z wykonanych analiz (K_U15, K_U16) 5. Student ma świadomość o ryzyku związanym z podejmowaniem decyzji w oparciu o analizy statystycznej. (K_K06) WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie laboratoriów. 2. Każdy student wykonuje projekt pozwalający na ocenę, czy osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 3. Egzamin pisemny z zagadnień prognozowania i metod symulacji. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (60%) i ocena z egzaminu (40%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium i egzaminu. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe wykład 15 godz. laboratorium 30 godz. konsultacje 5 godz. do wykładu + 5 godz. do laboratorium = 10 godz. Razem: 55 godz. (2,5 ECTS) Praca samodzielna przygotowanie do wykładu 30 godz. przygotowanie do laboratorium 60 godz. przygotowanie do egzaminu 30 godz. Razem: 120 godz. (4,5 ECTS) Razem za cały przedmiot: 175 godz. (7 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA: 1. G.E.P Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa, W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa, T. Kufel, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wyd. SGH, W. Welfe (red.), Ekonometryczne modele rynku, t.1, Metody ekonometryczne, PWE, Warszawa, Z. Zieliński, Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. M. Gruszyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Wydawnictwo uczelniane SGH, Warszawa, M. Osińska, Ekonometria współczesna, TNOiKDO, W. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa,

18 E K O N O M I A M A TT E M A TT Y C ZZ N A Kod przedmiotu: 11.1-WK-IiE-SD-EM Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Prowadzący: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 2 II Egzamin Ćwiczenia 30 2 Zaliczenie na ocenę 5 CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z podstawowymi modelami matematycznymi wykorzystywanymi w ekonomii (głownie w mikroekonomii). Przedstawienie możliwości i ograniczeń modelowania matematycznego w ekonomii. Nabycie przez studentów umiejętności formalnego opisu podstawowych pojęć ekonomicznych i zależności między nimi. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowe kursy Algebry liniowej i Analizy matematycznej. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład/ćwiczenia 1. Rola matematyki w ekonomii. Możliwości i ograniczenia stosowania modeli matematycznych w ekonomii (2 godz.). 2. Modele preferencji konsumenta (relacje preferencji, funkcje użyteczności) (6 godz.). 3. Zadania optymalizacyjne w teorii konsumenta, matematyczna teoria popytu (4 godz.). 4. Równowaga na rynku jednego dobra. Model pajęczynowy (2 godz.). 5. Model równowagi ogólnej Arrowa-Hurwicza (4 godz.). 6. Przestrzenie produkcyjne i funkcje produkcji (4 godz.). 7. Modele optymalizacyjne w neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa (4 godz.). 8. Model przepływów międzygałęziowych Leontiewa. Macierze produktywne i ich własności (4 godz.). METODY KSZTAŁCENIA: Tradycyjny wykład, ćwiczenia tablicowe polegające na samodzielnym, wspomaganym przez prowadzącego, rozwiązywaniu zadań, dyskusje w grupie na temat metod rozwiązywania zadań, indywidualne konsultacje. 18

19 EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student: 1. Zna podstawowe modele matematyczne wykorzystywane w teorii ekonomii, potrafi przedstawić ich zapis formalny i interpretację ekonomiczną, rozumie upraszczające założenia przyjmowane przy formułowaniu tych modeli (K_W02). 2. Zna podstawowe pojęcia występujące w modelach ekonomii matematycznej i potrafi im nadać interpretację formalną (K_W02). 3. Zna podstawowe miary zmienności wielkości ekonomicznych, rozumie sens ich stosowania i metody ich obliczania (K_W03). 4. Potrafi przeanalizować i rozwiązywać zadanie maksymalizacji użyteczności i zadanie minimalizacji wydatków konsumenta a także zadania optymalizacyjne w neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa(k_u02, K_U03). 5. Potrafi obliczać wielkości krańcowe, elastyczności i stopę substytucji oraz interpretować je (K_U04). 6. Potrafi zbadać podstawowe własności funkcji produkcji i przestrzeni produkcyjnych (K_U02, K_U03). 7. Potrafi przeanalizować związki między produkcją globalną, końcową i przepływami w modelu przepływów międzygałęziowych Leontiewa (K_U02, K_U03). 8. Rozumie konieczność stosowania precyzyjnego języka w opisie problemów ekonomicznych, potrafi przekonywać innych do tej konieczności (K_K01). WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA: 1. Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów oraz ich aktywności w trakcie ćwiczeń. 2. Sprawdziany pisemne z progami punktowymi oraz zadaniami pozwalającymi ocenić, czy student osiągnął efekty kształcenia w stopniu minimalnym. 3. Egzamin pisemny składający się z pytań testowych i zadań, weryfikujący znajomość modeli, metod i pojęć. Ostateczna ocena z przedmiotu uwzględnia ocenę z ćwiczeń (50%) i ocenę z egzaminu (50%), przy założeniu, że student osiągnął wszystkie zakładane efekty kształcenia w stopniu dostatecznym. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: Godziny kontaktowe: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz. Konsultacje 2 godz. (wykład), 3 godz. (ćwiczenia) Praca samodzielna: Przygotowanie do wykładu 15 godz. Przygotowanie do ćwiczeń 25 godz. Przygotowanie do egzaminu 45 godz. Razem dla całego przedmiotu: 150 godz. (5 ECTS) LITERATURA PODSTAWOWA : 1. Chiang A., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa, Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, PWN, Warszawa, Panek E., Elementy ekonomii matematycznej. Równowaga i wzrost, PWN, Warszawa, Panek E., Ekonomia matematyczna, Wyd. AE, Poznań Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii popytu i równowagi rynkowej, Materiały dydaktyczne nr 165, Wyd. AE Poznań, Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Elementy teorii produkcji i równowagi ogólnej, Materiały dydaktyczne nr 173, Wyd. AE Poznań, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 1. Allen R.G.D., Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, cz. 1,2, PWN, Warszawa

20 H U R TT O W N I E D A N Y C H Kod przedmiotu: 11.3-WK-IiE-SD-HD Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Andrzej Majczak Prowadzący: mgr inż. Andrzej Majczak zajęć w semestrze w tygodniu Semestr zaliczenia Punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 15 1 Zaliczenie na ocenę II lub IV Laboratorium 30 2 Zaliczenie na ocenę 5 CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest przedstawienie teorii w zakresie projektowania hurtowni danych, poznanie narzędzi do budowania zapytań i raportów oraz inteligentnej analizy danych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Technologia informacyjna. Bazy danych. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Wykład 1. Ewolucja systemów wspomagania decyzji (DSS). 2. Wprowadzenie do hurtowni danych (definicje i terminologia). 3. Architektura hurtowni danych (model pojęciowy, logiczny i fizyczny). 4. Projektowanie hurtowni danych (modele wielowymiarowe, operacje OLAP) 5. Modelowanie danych dla hurtowni danych (modelowanie punktowe). 6. Implementacja fizyczna hurtowni danych(ekstrakcja i ładowanie) 7. Systemy hurtowni danych (przegląd typowych rozwiązań). Laboratorium 1. Wprowadzenie do DB2 Web Query. 2. Tworzenie i edycja synonimów. 3. Tworzenie prostych raportów (Report Assistant). 4. Tworzenie wykresów (Graph Assistant). 5. Narzędzia metadanych (Converting Existing Query Reports) 6. Tworzenie i używanie aktywnych raportów (Active Reports). 7. Używanie funkcji OLAP (Online Analytical Processing). METODY KSZTAŁCENIA: Tradycyjny wykład. Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej według opracowanych instrukcji. 20

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Statystyka komputerowa Computer statistics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny - oferta Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie. 1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 2. Wstęp do programowania obiektowego Podstawy programowania w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2 Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-PO2-L-S14_pNadGenDGV9E Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ubezpieczenia majątkowe 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ubezpieczenia majątkowe 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ubezpieczenia majątkowe 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Ekonometria_FIRJK Arkusz1 Rok akademicki: Grupa przedmiotów Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : łumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów 4) : Ekonometria Econometrics Ekonomia ECS 2) Koordynator przedmiotu 5)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu

Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy logiki i analizy ilościowej Kod przedmiotu 11.1-WK-IDP-PLAI-W-S14_pNadGenC99R6 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne - opis przedmiotu

Technologie mobilne - opis przedmiotu Technologie mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie mobilne Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-TME-L-S14_pNadGen04ZZM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Programowanie liniowe w technice Linear programming in engineering problems Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku matematyka przemysłowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiEP-MFU-W-S14_pNadGenD94HY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

egzamin oraz kolokwium

egzamin oraz kolokwium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/PSY w języku polskim Prognozowanie i symulacje Nazwa przedmiotu w języku angielskim Forecasting and simulation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ANALIZA, PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Analysis, design and object-oriented programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo