Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej w Tychach, przy ul. Nowokościelnej 11 na lokale mieszkalne 1. Opis przedmiotu koncesji Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie, przebudowa i adaptacja budynku byłej szkoły na wielorodzinny budynek mieszkalny w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11. Zakładana jest nadbudowa budynku o jedną dodatkową kondygnacje i rozbudowa w części północnej o segment mieszkalny o wymiarach 9,80 x 14,77 m oraz adaptacja budynku do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych min ,86 m2 z min. 36 mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni - dwu- i trzy-pokojowymi (budynek wyposażony w wewnętrzną instalację wody, kanalizacji, elektryczną, media dostarczone poprzez przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne). Dodatkowo zakłada się remont istniejącej sali gimnastycznej z dobudową brakującej funkcji uzupełniającej zaplecza sanitarnego i szatni o wymiarach 12,548 x 7,45m pow. całkowita sali gimnastycznej 336,32 m2. Nadto zakłada się pobudowanie infrastruktury towarzyszącej: parkingu na min. 36 miejsc postojowych w tym 2 dla niepełnosprawnych, placu zabaw o pow. ok. 240 m 2, dróg, chodników, schodów, tarasów, elementów małej architektury i zieleni etc. Przedmiot koncesji obejmuje: przygotowanie i uzgodnienie z Koncesjodawcą koncepcji budowlanej, uzyskania ewentualnych zgód gestorów mediów i warunków podłączenia budynków do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i układu drogowego, sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów, zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie budynku. 2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Budynek zapewniać ma pełnienie funkcji mieszkalnych. 1

2 3. Wymagania Koncesjodawcy w stosunku do przedmiotu koncesji 3.1. Zakres prac budowlanych A) Część istniejąca: rozebranie istniejących wewnętrznych klatek schodowych; wykonanie nowych, zaprojektowanych klatek schodowych w technologii żelbetowej; osuszenie ścian piwnic; usunięcie zagrzybienia i zawilgocenia ścian w piwnicy; wykonanie izolacji poziomej piwnicy z folii lub z papy; wykonanie izolacji poziomej w istniejących ścianach; wykonanie izolacji pionowej na ścianach piwnic; przebudowa funkcji poprzez wybudowanie nowych ścian działowych z betonu komórkowego; wymiana podłóg i wszystkich warstw podłogowych stropów; wykonanie rozbiórek fragmentów istniejących ścian; wyburzenie istniejących kominów; wykonanie domurowań ścian murowanych; przemurowanie uszkodzonych fragmentów istniejących ścian; wykonanie nowych tynków na istniejących ścianach; demontaż schodów zewnętrznych; wykonanie zaprojektowanych schodów zewnętrznych i pochylni; wykonanie nowych otworów okiennych ( zwężenie otworów i wydłużenie); docieplenie budynku 12 cm styropian i wykonanie kolorowych tynków; montaż stolarki okiennej PCV; montaż daszków nad wejściami; wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK na wszystkich kondygnacjach; montaż drzwi wejściowych do projektowanych pomieszczeń; malowanie pomieszczeń; położenie podłóg; położenie płytek ceramicznych na ścianach i na podłogach w łazienkach; położenie płytek ceramicznych nad blatami kuchennymi; wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników; wykonanie instalacji wod.-kan. dla projektowanych pomieszczeń; montaż osprzętu sanitarnego w łazienkach; wykonanie instalacji hydrantowej w budynku; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; wykonanie instalacji elektrycznej dla budynku; montaż osprzętu elektrycznego; montaż wywiewek kanalizacji sanitarnej na dachu; 2

3 wykonanie wyłazu 80x80 z klatek na dach; wykonanie posadzki ceramicznej klatki schodowej; montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych systemowych oraz zabezpieczeń na schodach klatki schodowej; wykonanie wentylacji klatki schodowej (2 x nawiew kominki wentylacyjne na dachu); B) Część projektowana mieszkalna: nadbudowa jednej kondygnacji nad całym budynkiem; wykonanie stropodachu wentylowanego; dobudowa segmentu od strony północno-zachodniej; wykonanie izolacji poziomych; wykonanie kompletnego wykończenia wewnętrznego; wykonanie docieplenia i wykończenia elewacji; C) Część istniejąca sala gimnastyczna: remont istniejącej sali poprzez malowanie, uzupełnienie ubytków tynków, położenie nowej lub odnowienie posadzki i docieplenie ścian dachu, wymiana stolarki okiennej; wykonanie nowych instalacji: elektrycznej i wentylacyjnej; D) Część projektowana szatnie: dobudowa całego segmentu wraz z wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym i wykonaniem instalacji; UWAGA: przy opracowywaniu projektu budowlanego na salę gimnastyczną ze względu na nowe instalacje (nowe urządzenia) i docieplenie należy dokładnie sprawdzić pod względem obliczeniowym nośność istniejących konstrukcji; E) Zagospodarowanie działki: wykonanie nowego układu dróg dojazdowych, układu chodników i dojść pieszych; wykonanie placu zabaw i części rekreacyjnej; wykonanie nowych trawników i zieleni ozdobnej; wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 3.2. Wykończenie wewnętrzne budynku: A) Ścianki działowe: murować ścianki gr. 12 cm z betonu komórkowego, tynkowanie obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym; 3

4 B) Tynki wewnętrzne: należy wykonać jako mokre cementowo wapienne kat. III lub z płyt gipsowokartonowych, mocowanych do ścian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do ścian i sufitów według zaleceń producenta. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty odporne na wilgoć; C) Posadzki: ceramika lub parkiet; D) Okładziny ścian: w pomieszczeniach mokrych wc, łazienka ściany włożyć ceramiką do wys. min. 2,00 m nad poziom posadzki, w kuchni między szafkami dolnymi i górnymi; E) Parapety: zewnętrzne systemowe z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze obróbek i rynien; wewnętrzne drewniane, kamienne lub lastrykowe; F) Malowanie i powłoki zabezpieczające: ściany wewnętrzne i sufity należy malować farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Elementy stalowe przed pomalowaniem należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi; G) Instalacja elektryczna: dla całego budynku należy zaprojektować nową, wewnętrzną instalację elektryczną, z uwzględnieniem podziału na mieszkania; H) Instalacja i urządzenia grzewcze: dla całego budynku należy zaprojektować nowe rozprowadzenie przewodów grzewczych i nowe ogrzewanie grzejnikami płytowymi; I) Warunki ochrony ppoż.: przedmiotowy budynek niski, wolnostojący zakwalifikowano jako ZL IV budynek mieszkalny, odporność pożarowa klasy D, część sala gimnastyczna i szatnie budynki jednokondygnacyjne są wydzielone pożarowo ścianą oddzielenia pożarowego i zaliczone zostały do ZL III odporność pożarowa klasy D. 4. Inne wymagania Koncesjodawcy 4

5 Budynek ma być estetyczny i funkcjonalny. Koncesjodawca będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Koncesjodawca będzie kontrolował w tym zakresie działania Koncesjonariusza. Koncesjonariusz będzie zobowiązany umową koncesji do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z robotami budowlanymi, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z robotami budowlanymi. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Koncesjonariusz będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia przewidzianego na danych drogach. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Koncesjodawca przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Koncesjodawcy będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Koncesjonariusza o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w tym również kolorystyka elewacji, przed rozpoczęciem robót budowlanych - dokumentacja formalnoprawna (projekt budowlany, pozwolenie na budowę etc.) w aspekcie zgodności z warunkami umowy koncesji, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, Opisem potrzeb i wymagań Koncesjodawcy i umową koncesji. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z koncesjonariuszem i jego inspektorami nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane Koncesjodawca 5

6 zastrzega sobie możliwość prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz kontroli realizacji zadania poprzez ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy koncesji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. Koncesjodawca zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia ich w projekcie budowlanym. Koncesjonariusz opracuje projekty budowlane planowanego zadania w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz z późn. zm.) i uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku Koncesjonariusza o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Koncesjodawca rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Koncesjodawca wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z zaakceptowanym przez Koncesjodawcę projektem i umową koncesji. 6

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

GRUPA CPV 45000000-7 Roboty budowlane. ST - 01. Roboty ogólnobudowlane

GRUPA CPV 45000000-7 Roboty budowlane. ST - 01. Roboty ogólnobudowlane GRUPA CPV 45000000-7 Roboty budowlane ST - 01. Roboty ogólnobudowlane 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 1.3. Zakres robót 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 2 Ogólna specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA :

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI NA PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ I MODERNIZACJA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo