REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ (Tekst jednolity Uchwała Nr 14/2004 z dnia r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek ) ( Zmiany: Uchwała Nr 14/2005 z dnia r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek, Uchwała Nr 19/2008 z dnia r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek ) 1 1. W celu zabezpieczenia środków finansowych dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i utrzymania ich w należytym stanie technicznym oraz działając na podstawie przepisów 106 ust.2 pkt.1statutu Spółdzielni z dnia r. art.6 ust.3 i art.4 ust.4 ustawy z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 4 poz.27 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą i 7 Rozporządzenia MSW i A. z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74 poz.836 z późn. zmianami) tworzy się w Spółdzielni Mieszkaniowej Skarbek zwanej dalej Spółdzielnią Fundusz Remontowy (FR) zwany dalej Funduszem. 2. Odpisy na Fundusz Remontowy (FR) obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni. 3. Nie wykorzystane lub przekroczone (niedobór) w ciągu roku kalendarzowego środki Funduszu przechodzą na rok następny. 4. Środki Funduszu gromadzi się na wyodrębnionym koncie wg Zakładowego Planu Kont SM Skarbek z zastrzeżeniem ust Wszyscy członkowie i osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego jak i najemcy wnoszą w ramach comiesięcznych opłat eksploatacyjnych odpis na Fundusz wg jednostki rozliczeniowej wynikającej z ust Jednostką rozliczeniową dla ustalenia odpisów na Fundusz jest 1m 2 pow. użytkowej lokalu wynikający z ogólnej powierzchni użytkowej poszczególnych rodzajów lokali: mieszkalnych, użytkowych z zastrzeż. ust.7,8. 7. Spółdzielnia prowadzi rejestry wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości wspólnej. 8. Do czasu zaistnienia okoliczności o których mowa w art.24 1 lub art.26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali wnoszą opłaty na fundusz remontowy na zasadach obowiązujących ogół członków. 9. Z chwilą rozpoczęcia gromadzenia środków Funduszu dla danej wyodrębnionej nieruchomości wspólnej w przypadku, gdy wykonano w tej nieruchomości remont ze środków dotychczasowego Funduszu Remontowego gromadzonego z odpisów wszystkich członków, których koszty przekroczyły kwotę odpisów na Fundusz naliczonych od lokali w tej nieruchomości wspólnej, to tak powstały niedobór traktuje się jako pożyczkę wewnętrzną do spłacenia ze środków Funduszu gromadzonego odrębnie na tej nieruchomości. W przeciwnym razie nadwyżka środków przechodzi do wykorzystania w następnym okresie. 10. Pożyczka wewnętrzna w przypadku osób przechodzących na odrębną własność i ustaniem ich członkostwa nakłada obowiązek jednorazowego jej uregulowania w części przypadającej na wyodrębniony lokal. 11. Szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości i czasokresu spłaty pożyczki wewnętrznej określają organy statutowe Spółdzielni. 1

2 2 Fundusz tworzony jest z: 1) odpisów dla lokali mieszkalnych; 2) odpisów na remonty lokali użytkowych; 3) odpisów na dźwigi (windy); 4) odszkodowań ubezpieczycieli za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych w części nie przeznaczonej na pokrycie szkód; 5) dochodów uzyskanych z likwidacji bądź odpłatnego zbycia środków trwałych zaliczonych do zasobów mieszkaniowych w części nie przeznaczonej uchwałą ZPC na pokrycie wydatków nie finansowanych środkami Funduszu; 6) darowizn i dotacji; 7) innych źródeł określonych odrębnymi przepisami lub uchwałą Rady Nadzorczej; 8) nadwyżek dochodów nad kosztami zgodnie z uchwałą ZPC zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe; 9) nadwyżek z waloryzacji wkładów wnoszonych przy przekształceniu najmu na prawo odrębnej własności lokalu w części nie przeznaczonej na pokrycie zobowiązań członka wobec Spółdzielni przekształcającego swoje prawo; 10) innych wpływów np. tytułu zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów lub wpłat z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w części nie przeznaczonej na pokrycie pozostałych zobowiązań lokatora wobec Spółdzielni. 3 skreślony* 4 1. Środki Funduszu (FR) mogą być wydatkowane wyłącznie w wysokości i na cele określone w corocznym planie rzeczowo finansowym uchwalanym przez Radę Nadzorczą. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korektę w/w planu w trakcie trwania roku na podstawie uchwały RN, o ile zostaną wskazane źródła finansowania robót wynikających z takiej zmiany. 5 Środki Funduszu (FR) mogą być wydatkowane na następujące roboty zaliczane do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego i innych robót remontowych koniecznych dla zabezpieczenia potrzeb bytowych mieszkańców wynikających z zamieszkiwania w tych budynkach a mianowicie : I. W ramach robót zaliczonych do remontu budynku: 1. Remont przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące: a) przyłącza wodociągowe, hydrofornie; b) przyłącza kanalizacyjne; c) węzły cieplne. 2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej. 3. Remont fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące: a) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie; b) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne; c) osuszanie fundamentów. * Przepis skreślony Uchwałą Nr 19/2008 z dnia 25 września 2008r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek w Łęcznej 2

3 4. Remont elementów konstrukcyjnych budynków lub ich części dotyczące: a) konstrukcji stropów; b) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych; c) konstrukcji i pokrycia dachu; d) docieplenia stropów i stropodachów; e) kanałów spalinowych i wentylacyjnych; f) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, tj. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych. 5. Remont elewacji budynku obejmujący: a) tynki i okładziny zewnętrzne; b) malowanie elewacji; c) docieplenie ścian budynku; d) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku. 6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach wspólnego użytku. 7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku obejmująca między innymi wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. 8. Remont wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń znajdujących się poza lokalami a dotyczących:: a) instalacji sanitarnych; b) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia; c) instalacji wentylacyjnych; d) przewodów wentylacyjnych, spalinowych; e) wykonanie nowych instalacji gazowych.. II. W ramach robót zaliczanych do remontu lokalu mieszkalnego obciążających Spółdzielnię stosownie do przepisów Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie utrzymania lokali. III. W ramach robót nie zaliczanych do remontu budynku lub lokalu zabezpieczających potrzeby bytowe mieszkańców wynikające z zamieszkiwania w tych budynkach: 1. remont ciągów pieszo-jezdnych i parkingów 2. remont urządzeń małej architektury 3. remont urządzeń technicznych, zabawowych i innych znajdujących się poza opaską budynków w tym mienie Spółdzielni. 6 Środki Funduszu(FR) mogą być też wydatkowane na: 1) spłatę kredytu od pożyczek zaciągniętych na remonty zasobów mieszkaniowych; 2) pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania usterek i wad budowlanych; 3) pokrycie regresowych kosztów odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych mających związek z niewykonaniem przez Spółdzielnię robót finansowanych z Funduszu (FR); 4) sfinansowanie kosztów odnowienia lokalu w tym zużytych urządzeń sanitarno technicznych w przypadku niemożności odzyskania równowartości tych robót od byłego (członka) lokatora, który zwolnił lokal. 5) innych robót. 3

4 7 W przypadku przejściowego zwiększenia Funduszu (FR) środkami funduszu zasobowego na zasadzie tzw. pożyczki wewnętrznej pożyczki te nie podlegają oprocentowaniu. 8 Wysokość odpisów na Fundusz (FR) ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały biorąc pod uwagę zamierzenia przyjęte w corocznym planie rzeczowo finansowym Spółdzielni Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy naliczanych w ramach opłat za używanie lokali powinna uwzględniać: a) wielkość faktycznych potrzeb w zakresie napraw i remontów zasobów w okresie dla którego ustalone będą stawki odpisów; b) przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych; c) stan środków funduszu na remonty na początku roku. 2. Roczne stawki odpisów o których mowa w ust.1 są określone w planie rzeczowofinansowym uchwalanym na dany rok. 3. Zmiana stawki odpisu wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ Spółdzielni. 4. Stawki odpisów o których mowa w ust.2 nie uwzględniają potrzeb finansowych, związanych z naprawami wewnątrz lokali wykraczającymi poza zakres napraw obciążających Spółdzielnię wg Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami podnoszącymi standard lokalu i członkami zwalniającymi lokale. 5. Stawki odpisów na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być przez właściwy organ Spółdzielni: 1) ustalone jednolicie dla zasobów objętych wspólnym rozliczeniem kosztów eksploatacji; 2) różnicowane w zależności od potrzeb remontowych dla poszczególnych budynków zespołów budynków lub rodzajów lokali z podziałem na użytkowe i mieszkalne. 6. 1) Odpis na fundusz remontowy dla budynków w których został wykonany remont elewacji polegający na jej dociepleniu w danym roku ulega zwiększeniu o 0,20zł/m 2 powierzchni użytkowej mieszkania począwszy od następnego miesiąca po protokólarnym przyjęciu robót dociepleniowych. 2) Zmiana wysokości odpisu na fundusz remontowy o której mowa w pkt.1 nie wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ Spółdzielni Roboty konserwacyjne finansowane są ze środków obrotowych w ramach odpisu na podstawową eksploatację. 2. Konserwacje o których mowa w ust.1 nie zaliczane do remontów i nie finansowane z tego funduszu obejmują następujące prace: A) w eksploatacji podstawowej 1) roboty elektryczne obejmujące bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych; 2) roboty sanitarne obejmujące bieżące utrzymanie sieci wodno kanalizacyjnej, wentylacyjnej, spalinowej i gazowej; 4

5 3) roboty ogólno budowlane polegające na utrzymaniu należytego stanu technicznego budynków; 4) bieżąca naprawa urządzeń zabawowych; 5) utrzymanie istniejących terenów zielonych; - pielęgnacja i koszenie trawników; - strzyżenie, pielęgnacja i oprysk żywopłotów; - pielęgnacja różanek, skupin, krzewów; 6) dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja pomieszczeń wspólnego użytku. B) koszty związane z bieżącym utrzymaniem sieci c.o. i c.w. C) Z funduszu na remonty nie finansuje się napraw i remontów obciążających użytkowników lokali zgodnie z zasadami Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami podnoszącymi standard lokalu i członkami zwalniającymi lokale. 5

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N. Rozdział I. Przepisy ogólne

R E G U LA M I N. Rozdział I. Przepisy ogólne R E G U LA M I N obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI i jej Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Elbląg, dnia 10.05.2005 r.

Elbląg, dnia 10.05.2005 r. Elbląg, dnia 10.05.2005 r. R E G U L A M I N porządku domowego w zasobach mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zakrzewo w Elblągu, prac remontowych oraz rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami); Regulamin używania lokali w budynkach spółdzielni, napraw wnętrz i rozliczeń Spółdzielni z członkami spółdzielni, osobami nie będącymi członkami spółdzielni i najemcami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO

KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Załącznik Nr 4 do umowy o zarządzanie nieruchomościami nr ZP.272..2012 z dn... KATALOG ZADAŃ ZARZĄDZAJĄCEGO Czynności zarządzania I. Czynności prawne. II. Obsługa administracyjna budynku i mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 14 września 2007 r. Druk nr 516 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 września

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a d o s p o r z ą d z e n i a DT/GE-2 Sprawozdania o przychodach, kosztach i dochodzie z nieruchomości

I n s t r u k c j a d o s p o r z ą d z e n i a DT/GE-2 Sprawozdania o przychodach, kosztach i dochodzie z nieruchomości Zasady ogólne I n s t r u k c j a d o s p o r z ą d z e n i a DT/GE-2 Sprawozdania o przychodach, kosztach i dochodzie z nieruchomości 1. Sprawozdanie sporządza się odrębnie dla każdego budynku znajdującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. technicznym nieruchomości i lokali oraz zasad

REGULAMIN. technicznym nieruchomości i lokali oraz zasad REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni i właścicieli lokali w zakresie utrzymania w naleŝytym stanie technicznym nieruchomości i lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie.

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie. Załącznik nr 1 do Uchwały nr... /... z dnia... Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul....... w Koszalinie S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.... w Koszalinie. 1. Właściciele

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo