SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła Strzegom tel./fax NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego w ramach zamówień sektorowych zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa w latach na potrzeby Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, przeznaczonego do pojazdów mechanicznych i sprzętu drogowego. 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA: a) Całkowita dostawa szacowana jest na: benzyna bezołowiowa litrów olej napędowy litrów b) Ilości benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 i oleju napędowego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie płacił za faktycznie pobrane ilości wymienionych produktów. c) Tankowanie paliwa będzie odbywać się doraźnie w formie bezgotówkowej na stacjach paliw Wykonawcy, w miarę potrzeb Zamawiającego, do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. d) Cena za zakup 1 l benzyny bezołowiowej 95 i 1 l oleju napędowego będzie zmienna i wynikać będzie z dziennej ceny sprzedaży obowiązującej na stacji pomniejszonej o zaoferowany stały rabat. e) Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. f) Do każdej faktury należy załączyć certyfikat jakości paliwa. g) W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa. h) Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów i sprzętu zasilanych tym paliwem. i) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów i sprzętu. 1. WYKONAWCA USŁUGI: 1

2 1) zapewni możliwość tankowania paliwa przez całą dobę w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego, 2) w przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację w odległości nie więcej niż 5 km od bazy Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu przy ul. Wesołej 7, zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci paliw, 3) umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, za czternastodniowy okres rozliczeniowy na podstawie zbiorczego wykazu sprzedaży. 4) do każdej faktury, o której mowa w pkt. c Wykonawca dołączy: a) dowody wydania WZ zawierające następujące informacje: miejsce i datę zakupu rodzaj i ilość pobranego paliwa nazwę pojazdu lub sprzętu nazwisko i podpis pobierającego paliwo. b) kserokopię certyfikatów potwierdzających jakości paliwa potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę 5) przy każdym tankowaniu wydawał będzie WZ (wydanie kredytowe) pobranego paliwa i potwierdzał pieczęcią stacji paliw oraz własnoręcznym podpisem, 6) zobowiązuje się do wydania paliwa tylko osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego do pobierania paliwa, 2. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV: Benzyna bezołowiowa, Olej napędowy IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do r.. V. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi - dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 Nr 113,poz.759 z późn. zm.). 2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie regulamin bez bliższego określenia o jaki regulamin chodzi - dotyczy ono Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu. 3. Regulamin można pobrać pocztą elektroniczną, składając pisemne zapotrzebowanie na Regulamin na skrzynkę pocztową: lub ze strony internetowej z działu przetargi. 4. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie (przed upływem terminu do składania ofert) zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacje o tym zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie i będą one wiążące. 5. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wycofywania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta - przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem 2

3 terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH VII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. 4. Spełniający wymagania określone w niniejszej SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone (na każdej stronie) przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wystarczające jest złożenie na kserokopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 2. Wymagane dokumenty: 2.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszej SIWZ Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć w/w odpis wydany z 3

4 wcześniejszą datą, pod warunkiem, że urząd/sąd wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień stan aktualny na dzień... przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby podpisującej nie wynika z dokumentu wymienionego w pkt (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3); X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM, OSÓBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie ww.wik.strzegom.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Uprawnionym, do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: a) w zakresie spraw formalnych: Łukasz Adamski tel wew. 26, b) w zakresie spraw merytorycznych: Paweł Warzecha tel wew Informacje uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach Zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia i inne informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub em. W przypadku przekazywania dokumentów faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Opracowanie oferty 1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem w języku polskim Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 4

5 1.4. Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu wykonawców uznaje się: Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty Wspólników, jeżeli wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników lub jeżeli wynika z niej uprawnienie do występowania w imieniu spółki umowę spółki cywilnej 1.5. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upoważnione i opieczętowane pieczęciami Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ; 1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. 2. Sposób składania ofert: 2.1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres zamawiającego: z opisem: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W STRZEGOMIU Strzegom, ul. Wesoła 7 Oferta na sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95. przetarg nieograniczony i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Strzegomiu, ul Wesoła 7, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r do godz XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. W ofercie należy podać wartość upustu liczoną w % od ceny brutto (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) oraz odległość w kilometrach (w zaokrągleniu do dwóch 5

6 miejsc po przecinku) do najbliższej stacji od siedziby Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła Każdy oferent może podać tylko jedną wartość upustu i odległość do stacji. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. XIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA ZABEZPIECZENIA W POSTACI WADIUM XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2011 r. do godz w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego. 2. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się dnia 29 kwietnia 2011 r. godz w pok. nr 2 w siedzibie Zamawiającego. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT 1 Po otwarciu ofert Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty pod względem spełniania warunków wymaganych w regulaminie i SIWZ, następnie: 1.1. Odrzuci ofertę która: Jest niezgodna z regulaminem; Jej treść nie odpowiada treści SIWZ; Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Zawiera rażąco wysoki upust w stosunku do przedmiotu zamówienia lub ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 90 ustawy; Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 2 Kryteria oceny ofert. Spośród ofert nieodrzuconych spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował będzie się następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie: Upust - 70% Odległość stacji od bazy WiK 30% 6

7 Oferta o najwyższym stosunku upustu do odległości otrzyma maksymalną liczbę punktów pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru: / Badany upust \ / Najkrótsza odległość \ x 70% + x 30% = Liczba punktów \ Najwyższy upust / \ Badana odległość / XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVII. WARUNKI UMOWY Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Postanowienia projektu umowy zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawiera ROZDZIAŁ III 20 Regulaminu. Sporządził: Zatwierdził: 7

8 Załącznik nr 1 1. ZAMAWIAJĄCY Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła Strzegom 2. WYKONAWCA Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i Nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres e- mail Oferujemy realizację zamówienia na FORMULARZ OFERTOWY Wartość upustu % Odległość stacji od WiK Strzegom ul. Wesoła 7., km 1. Deklarujemy termin realizacji do dnia 31 grudnia 2013r. 2. Warunki płatności Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą. 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: Podpis 8

9 Załącznik nr 2... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o wykonanie zamówienia przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 oświadczam, że: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) data, miejscowość pieczęć i podpis(y) 9

10 Załącznik nr 3... miejscowość, data PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym upoważniamy pana/panią... zam.... nr PESEL... do występowania w imieniu:..., podpisywania oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia oferty (podać ewentualny inny zakres pełnomocnictwa) w postępowaniu na pieczęć i podpis(y) osób reprezentujących osobę prawna lub fizyczną 10

11 Załącznik Nr 4 U M O W A /WIK/2011 zawarta w dniu r. w Strzegomiu pomiędzy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, ul. Wesoła 7, Strzegom zarejestrowaną w KRS Nr , NIP , REGON: , Kapitał zakładowy: zł zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: PREZESA ZARZĄDU - Stanisława Romanowicza WICEPREZESA ZARZĄDU - Marka Jaryczewskiego a zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: Zamawiający zleca, a Sprzedawca przyjmuje do wykonania sukcesywną sprzedaż paliw dla Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu w ilości : 1) olej napędowy ON w ilości do L, 2) benzyna bezołowiowa 95 w ilości do 4000 L, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Sprzedawcy stanowiącymi integralną część umowy. 2. Wskazane rodzaje i ilości paliw określone w ust. 1 są szacunkowymi jakie Zamawiający przewiduje zamówić w okresie objętym umową i nie stanowią podstawy do dochodzenia roszczeń Sprzedawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy. 3. Wydawanie paliw będzie realizowane na podstawie doraźnych bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów i kanistrów Zamawiającego. 4. Wydawanie paliw będzie potwierdzane przez Sprzedawcę w karcie drogowej przedłożonej przez kierowcę pojazdu lub na upoważnieniu w przypadku tankowania do kanistrów. 5. Zestawienie wydawanych paliw" sporządza oraz wpisu do niego dokonuje pracownik Stacji Paliw, który własnoręcznie je podpisuje. 6. "Zestawienie wydawanych paliw" będzie zawierać datę zakupu, ilość i rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu lub numer upoważnienia, stan licznika pojazdu, dzienną cenę sprzedaży pobranego paliwa, nazwisko pobierającego (kierowcy), podpis pobierającego, podpis pracownika Stacji Paliw. 7. Wykonawca udostępni bezpłatnie nagrania z monitoringu stacji paliw jeżeli takie posiada w celu kontroli tankowań dokonywanych w ostatnim okresie (minimum dwóch tygodni). 8. Zamawiający przekaże Sprzedawcy wykaz osób i pojazdów mechanicznych uprawnionych do tankowania paliw na stacji Sprzedawcy. 9. W przypadku tankowania do kanistrów pobierający będzie przedstawiał pisemne upoważnienie wydane przez Zamawiającego. 10. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw przez całą dobę i w każdy dzień tygodnia. 11

12 11.Wydanie paliw następować będzie na Stacji Paliw oddalonej od siedziby Zamawiającego o..km tj Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Sprzedawcy cenę z upustem zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Sprzedawca zapewnia stały upust procentowy od każdego litra zakupionego paliwa po dziennej cenie sprzedaży obowiązującej u Sprzedawcy, niezmienny w okresie obowiązywania umowy w wysokości... jednakowy dla wszystkich paliw. 3. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę dla Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zbiorczych raz na dwa tygodnie. 5. Do faktury zostanie dołączona kopia zestawienia wydawanych paliw. 6. Faktury płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT. Umowa została zawarta na czas określony od dnia... r do dnia 31 grudnia 2013r.. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionego paliwa zgodnego z obowiązującymi normami Strony postanawiają, ze obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 1) Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wydaniu paliwa powyżej 2 dni - w wysokości 0,15% orientacyjnego wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu zamówienia, liczonego według cen paliw w dniu odmowy i Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, b) z tytułu faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru - w wysokości 10% orientacyjnego wynagrodzenia zawartego w ofercie Sprzedawcy za całość przedmiotu zamówienia liczonego według cen paliw w dniu wykrycia tych wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy - w wysokości 10% orientacyjnego wynagrodzenia zawartego w ofercie Sprzedawcy za całość przedmiotu zamówienia liczonego według cen paliw w dniu odstąpienia. 2. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadków przewidzianych w 7 umowy) w wysokości 10% orientacyjnego wynagrodzenia zawartego w ofercie Sprzedawcy za całość przedmiotu zamówienia liczonego według cen paliw w dniu odstąpienia. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 6. 12

13 na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2.Ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonywania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią : 1.SIWZ, 2.Oferta Sprzedawcy Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. SPRZEDAWCA: KUPUJĄCY: Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego wzoru umowy dostawy, zawartą w paragrafach od nr 1 do nr akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Podpis Sprzedawcy... 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo