Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Na podstawie 27 i 33 ust.1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 101/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam, co następuje: Ustalam regulamin wewnętrzny Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 1 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 3 Traci moc zarządzenie Nr 65/99 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 1999r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 Prezydent Miasta (-) Tadeusz Jędrzejczak

2 Załącznik do zarządzenia Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r. R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y W Y D Z I A Ł U G O S P O D A R K I N I E R U C H O M O Ś C I A M I U R Z Ę D U M I A S T A G O R Z O W A W L K P. Sporządził: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (-) Barbara Napiórkowska Zatwierdził: Zastępca Prezydenta Miasta (-) Mariusz Guzenda Gorzów Wlkp r. 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wewnętrzny, zwany dalej regulaminem określa: zakres działania Wydziału, szczegółową strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Wydziału, szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. 2. Do zakresu działania Wydziału należą sprawy określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz sprawy powierzone w odrębnym trybie przez Prezydenta Miasta 3. Do oznakowania akt Wydziału używa się symbolu GN II. ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU Do zakresu działania Wydziału należą w szczególności następujące sprawy: 1. w odniesieniu do nieruchomości gminnych: 1) reprezentowanie Miasta w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do nich 4) obciążanie nieruchomości 5) prowadzenie spraw dotyczących: a) darowizn, nabywania po cenie obniżonej i nieodpłatne oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste między Miastem a Skarbem Państwa, b) zamiany nieruchomości, c) żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego d) wykonywania prawa pierwokupu e) sprzedaży nieruchomości f) trwałego zarządu nieruchomościami g) wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości h) opłat za nieruchomości i) ustalania wysokości opłat adiacenckich i renty planistycznej j) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności k) przenoszenia własności nieruchomości 6) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 7) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości 8) przygotowywanie uchwał w sprawie warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne 9) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach 2. w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa: 1) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy w nich 4) prowadzenie spraw dotyczących: 3

4 a) darowizn nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego b) nabywania, obciążania i zamiany nieruchomości c) sprzedaży nieruchomości d) trwałego zarządu nieruchomościami e) wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości f) ustalania wysokości opłat adiacenckich g) przekształcania prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste h) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i) oddawania w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie 5) przekazywanie Miastu w drodze darowizny, nieruchomości Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkaniowe i realizację urządzeń infrastruktury technicznej 6) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 7) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa 8) przygotowywanie uchwał w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez państwowe jednostki organizacyjne 9) przygotowywanie porozumień dotyczących nieruchomości oddawanych na potrzeby statutowe urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich itp. 10) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach Skarbu Państwa 11) prowadzenie spraw dotyczących zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami Państwa i wydawanie decyzji stwierdzających wartość pozostawionych nieruchomości 12) przejmowanie mienia od PKP 13) żądanie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości 14) wydawanie zaświadczeń dotyczących opisu i szkicu nieruchomości 15) utrzymywanie ograniczeń prawa własności 3. w zakresie wywłaszczania nieruchomości: 1) wnioskowanie o ujawnienie i o wykreślenie z księgi wieczystej faktu wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego 2) przeprowadzanie rokowań o nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych 3) wydawanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu z tego tytułu a) wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wnikających z wywłaszczenia b) nabywania części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości c) orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości. d) udzielanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości e) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości f) zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. III. STRUKTURA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU, OBSADA I OZNACZENIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1. Wydział dzieli się na następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 4

5 lp. nazwa oddziału, referatu, stanowiska pracy symbol ilość etatów 1. naczelnik Wydziału I 1 2. zastępca naczelnika Wydziału 1 3. stanowisko pracy do spraw organizacyjnych 1 4. Oddział Sprzedaży Lokali II 4 kierownik Oddziału stanowisko do spraw sprzedaży lokali stanowisko do spraw sprzedaży lokali stanowisko do spraw sprzedaży lokali 5. Oddział Obrotu Nieruchomościami III 7 kierownik Oddziału stanowisko do spraw zbywania nieruchomości stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami stanowisko do spraw nabywania nieruchomości stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami stanowisko do spraw aktualizacji opłat stanowisko do spraw aktualizacji bazy danych SIGID 6. Oddział Dzierżaw IV 4 kierownik Oddziału stanowisko do spraw dzierżawy gruntów pod garażami stanowisko do spraw dzierżawy gruntów nierolniczych stanowisko do spraw dzierżawy gruntów rolnych 7. Referat Przekształceń V 2 stanowisko do spraw przekształceń gruntów stanowisko do spraw przekształceń gruntów 8. Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa VI 5 kierownik Oddziału stanowisko do spraw opłat i aktualizacji bazy danych stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami stanowisko do spraw wywłaszczeń stanowisko do spraw rekompensat za mienie razem Wydziałem kieruje naczelnik Wydziału przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. W czasie nieobecności naczelnika funkcję jego sprawuje zastępca naczelnika, a w czasie nieobecności naczelnika i zastępcy - kierownik Oddziału Obrotu Nieruchomościami. IV. ZAKRES CZYNNOŚCI SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY, KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH DLA CAŁEGO WYDZIAŁU 1. Naczelnik i zastępca naczelnika Wydziału 5

6 1) kierują całokształtem pracy Wydziału oraz zapewniają warunki do sprawnego i efektywnego jego funkcjonowania, a w szczególności: a) wykonują funkcję bezpośredniego przełożonego pracowników Wydziału b) zgłaszają wnioski w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników Wydziału c) zapoznają nowo zatrudnianych pracowników z obowiązującymi regulaminami, instrukcjami i przepisami prawa obowiązującymi na stanowisku pracy d) prowadzą indywidualne szkolenie podległych pracowników na stanowiskach pracy e) organizują pracę Wydziału, wnioskują o ustalenie i zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału f) nadzorują prawidłowe i terminowe załatwianie spraw 2) zapewniają realizację zadań Wydziału zgodnie z przepisami prawa 3) nadzorują przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy oraz przepisów i zasad zabezpieczania tajemnicy państwowej i służbowej 4) planują działalność Wydziału 5) wydają decyzje w granicach posiadanego upoważnienia i reprezentują Miasto w granicach posiadanego pełnomocnictwa 6) realizują budżet Miasta w części dotyczącej Wydziału, w tym dokonują bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu 7) wykonują analizę ekonomiczno-finansową planowanych i dokonywanych przedsięwzięć gospodarczych w powiązaniu z budżetem 8) uczestniczą w posiedzeniach Rady i jej komisji oraz Kolegium Prezydenta - zgodnie z dyspozycją bezpośredniego przełożonego 9) opracowują i realizują uchwały Rady Miasta oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 10) współpracują z zespołami opiniująco-doradczymi i pełnomocnikami Prezydenta 11) przygotowują materiały merytoryczne i sprawozdawczo-informacyjne dla Prezydenta Miasta 12) przygotowują odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz ustosunkowują się do zgłaszanych skarg 13) inspirują działania usprawniające wykonywanie powierzonych zadań 14) zapewniają właściwą obsługę interesantów 15) usprawniają organizację, metody i formy pracy Wydziału 16) współdziałają z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości w zakresie przygotowywania budżetu gminy 17) informują przełożonych o stanie spraw przez nich zleconych oraz o przyczynach uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań Wydziału 18) przestrzegają obowiązujących procedur przy udzielaniu zamówień ze środków publicznych 19) racjonalnie wykorzystują i dbają o powierzone Wydziałowi mienie. 20) sprawują obowiązki lokalnych administratorów danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w Wydziale 21) realizują zadania obronne i obrony cywilnej, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta 2. Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych 1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej Wydziału 2) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych Wydziału 3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz interpelacji 6

7 4) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w Wydziale 5) archiwizacja dokumentów 6) prowadzenie spraw zaopatrzenia Wydziału w materiały biurowe 3. Oddział Sprzedaży Lokali Realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi nieruchomościami lokalowymi, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: 1) reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i współpraca w tym zakresie 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych 4) zamianę nieruchomości między gminą a Skarbem Państwa lub osobami fizycznymi i prawnymi 5) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 6) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości gminy 7) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gminy 8) udzielanie i żądanie zwrotu bonifikaty 9) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 10) udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 11) ustalanie wysokości opłat rocznych oraz sposobu zapłaty tych opłat 12) zaliczanie nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowę budynku 4. Oddział Obrotu Nieruchomościami Realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi i przeznaczonymi do zabudowy, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: 1) reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i współpraca w tym zakresie 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych 4) dokonywanie darowizny nieruchomości między gminą a Skarbem Państwa 5) nabywanie nieruchomości po cenie obniżonej, oddawanie nieruchomości nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste między gminą a Skarbem Państwa 6) nieodpłatne obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi 7) zamiany nieruchomości, w tym również własności na prawo użytkowania wieczystego i odwrotnie między: a) gminą a Skarbem Państwa b) gminą a osobami fizycznymi i prawnymi 8) żądanie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, stosownie do Kodeksu cywilnego 9) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 10) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości 11) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości 7

8 12) przygotowywanie uchwał w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przez jednostki organizacyjne 13) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych i wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 14) wydawanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami na ich wniosek 15) przyjmowanie wniosków organu likwidującego jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 16) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie gminnej osoby prawnej lub gminnej jednostki organizacyjnej 17) wydawanie decyzji o oddaniu gminnej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd 18) zawieranie umów przeniesienia własności nieruchomości 19) wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości 20) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych 21) udzielanie i żądanie zwrotu bonifikaty 22) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 23) ustalanie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 24) udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 25) podwyższanie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, 26) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 27) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd 28) udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 29) zmiana wysokości bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nie ruchomości wpisanych do rejestru zabytków 30) ustalanie wysokości opłat rocznych i bonifikat oraz sposobu ich zapłaty 31) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłat rocznych w przypadku oddania tej nieruchomości przez jednostkę organizacyjną w najem lub dzierżawę 32) wydawanie decyzji o pozbawieniu bonifikaty, 33) podwyższanie stawki procentowej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 34) wydawanie decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 35) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa 36) zwracanie jednostce organizacyjnej nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizacje budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem w przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu 37) ustalanie wysokości oraz terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich i renty planistycznej. 5. Oddział Dzierżaw Realizacja zadań w zakresie tymczasowego zagospodarowania nieruchomościami, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: 1) reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami 8

9 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i współpraca w tym zakresie 3) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gminy przeznaczonych do wydzierżawienia 4) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na wysokość stawki czynszu 5) sporządzanie umów dzierżawy i użyczenia nieruchomości 6) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie gminnej osoby prawnej lub gminnej jednostki organizacyjnej 7) przygotowywanie uchwał w sprawie stawek czynszu dzierżawnego 8) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa 9) regulacja stanów prawych gospodarstw rolnych 10) aktualizacja danych z zakresu dzierżawy gruntów na cele rolne, do spisu rolnego 6. Referat Przekształceń W odniesieniu do nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa: 1) przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2) wydawanie decyzji w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7. Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa 1) Realizacja zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: a) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami b) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i współpraca w tym zakresie c) prowadzenie ewidencji majątku Skarbu Państwa d) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i zgłaszanie wniosków o wpis prawa własności e) dokonywanie darowizny nieruchomości między Skarbem Państwa a gminą f) nabywanie nieruchomości po cenie obniżonej, oddawanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie wieczyste między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego g) nieodpłatne obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi h) zamiana nieruchomości, i) przekazywanie gminie, w drodze darowizny, nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej j) żądanie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do Kodeksu cywilnego, k) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i wydzierżawienia, l) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości m) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości n) przygotowywanie uchwał w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez państwowe jednostki organizacyjne 9

10 o) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz tych jednostek i wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu p) wydawanie, na wniosek jednostki organizacyjnej decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu q) wydawanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami r) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej s) wydawanie decyzji o oddaniu nieruchomości państwowej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd t) zawieranie porozumienia określającego nieruchomości które mają być oddane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby statutowe urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich (...) SN, NSA, NIK, PIP u) przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu do zasobu nieruchomości zbędnych dla jednostek organizacyjnych, v) wskazywanie i przenoszenie własności nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, jeśli są one niezbędne do przekazania przedstawicielstwom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym obcych państw, w) zawieranie umów przeniesienia własności tych nieruchomości x) wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości y) oddawanie w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie. 2) W zakresie opłat za nieruchomości: a) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych b) udzielanie oraz żądanie zwrotu bonifikaty c) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków d) ustalanie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd e) udzielania bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, i trwałego zarządu f) podwyższanie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu g) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych h) dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na żądanie użytkownika wieczystego i) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd j) zmienianie wysokości bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków k) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłat rocznych oraz o pozbawieniu bonifikat, l) podwyższanie stawki procentowej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, m) wydawanie decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu n) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa 10

11 o) zwracanie jednostce organizacyjnej - w razie wygaśnięcia trwałego zarządu - nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem p) ustalanie wysokości oraz terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich 3) Prowadzenie spraw dotyczących rekompensat za mienie pozostawione poza granicami Państwa w tym: a) wydawanie decyzji potwierdzających wartość mienia pozostawione poza granicami Państwa b) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami Państwa na poczet ceny nabycia nieruchomości 4) W zakresie wywłaszczania nieruchomości: a) przeprowadzanie rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych b) składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego c) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy ograniczającej lub przenoszącej prawo własności d) wydawanie decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania z tego tytułu e) przeprowadzanie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego f) ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości g) ustalanie innego niż określony w pkt15 sposobu zapłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości h) wypłacanie odszkodowania i zapewnianie nieruchomości zastępczej za wywłaszczone nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa i) nabywanie części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości j) występowanie do sądu, gdy wywłaszczenie nie doszło do skutku, o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego k) wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wnikających z wywłaszczenia nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa l) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości m) udzielanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o zajęciu nieruchomości n) nabywanie na rzecz Skarbu Państwa na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli ograniczenie ich praw uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości o) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej zmian wynikających z wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości p) zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy q) wypłacanie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody r) zawiadomienie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu oraz o możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości s) przyjmowanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części 11

12 t) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, w tym także nieruchomości zamiennej 5) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste, 6) żądanie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości, 7) wydawanie zaświadczeń dotyczących opisu i szkicu nieruchomości, 8) utrzymywanie ograniczeń prawa własności. 8. Wydział, w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w aktach prawnych, realizuje następujące zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych: 1) opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju miasta, 2) współdziałanie w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 3) przygotowywanie propozycji do projektów budżetu Miasta, 4) przygotowywanie odpowiedzi a interpelacje i wnioski radnych, 5) przygotowywanie analiz i sprawozdań statystycznych, finansowych i rzeczowych, 6) załatwianie skarg, wniosków i interpelacji, 7) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wszelkich dostępnych danych dotyczących nieruchomości. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Część składową regulaminu stanowią: wykaz upoważnień i pełnomocnictw, jednolity rzeczowy wykaz akt, schemat struktury Wydziału, imienne zakresy czynności pracowników Wydziału. Wykaz upoważnień i pełnomocnictw lp. osoba upoważniona 1. Barbara Napiórkowska rodzaj pełnomocnictwa lub upoważnienia upoważnienie Prezydenta Miasta do dostępu do zbioru danych osobowych stanowiących całość zasobów gromadzonych w Wydziale data udzielenia r. 12

13 2. Barbara Napiórkowska 3. Barbara Napiórkowska 4. Barbara Napiórkowska 5. Barbara Napiórkowska 6. Karina Kowalska upoważnienie Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w odniesieniu do gruntów gminnych i Skarbu Państwa Upoważnienie Prezydenta Miasta do załatwiania spraw z zakresu działania ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości upoważnienie Prezydenta Miasta do zatwierdzania wypłat faktur VAT oraz płatności Wydziału do kwoty zł upoważnienie Prezydenta Miasta do przyjmowania i wystawiania faktur VAT i rachunków upoważnienie Prezydenta Miasta do przyjmowania i wystawiania faktur VAT i rachunków r r r r r. 13

14 Jednolity rzeczowy wykaz akt symbole klasyfikacyjne III IV hasło klasyfikacyjne kategoria archiwalna w jednostce w innych macierzystej jednostkach ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE 002 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I JEGO ORGANY 0024 Interpelacje, wnioski i postulaty posłów B 5 B c 003 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0032 Interwencje, wnioski i postulaty senatorów B 5 B c 004 Organy samorządu terytorialnego 0043 Posiedzenia organów samorządu terytorialnego - protokoły A B c 01 ORGANIZACJA 011 ORGANIZACJA URZĘDÓW TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI 0110 Statuty organizacyjne urzędu własnego A B c 0112 Regulaminy organizacyjne urzędu własnego A B c 02 PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE I STATYSTYKA 021 STATYSTYKA 0211 Statystyczne opracowania końcowe własne A B c 0216 Spis rolny A B c 05 OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI 056 SKARGI I WNIOSKI 0560 Rejestry skarg i wniosków B 3 B c 0561 Rozpatrywanie skarg B 3 B c 07 WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY 071 WSPÓŁDZIAŁANIE 0718 Współdziałanie z innymi Wydziałami B E5 B c 08 BIUROWOŚĆ, ARCHIWA 081 INSTRUKCJE, REJESTRY, REGULAMINY 0810 Instrukcje kancelaryjne A B c 0811 Rzeczowy wykaz akt A B c 0812 Rejestry A B c 082 ARCHIWUM ZAKŁADOWE 0820 Wykazy spisów zdawczo-odbiorczych A B c 0821 Spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum zakładowego A B c 0822 Spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum A państwowego 083 BIBLIOTEKI URZĘDOWE 0830 Ewidencja zasobów bibliotecznych B E50 B c 0831 Zakup książek i wydawnictw B 2 B c 086 GODŁA, PIECZĘCIE, TABLICE URZĘDOWE 0861 Pieczęcie urzędowe, ewidencja, zamawianie itp. B 10 B c 09 NADZÓR, KONTROLA, BADANIA 091 KONTROLE, INSPEKCJE, LUSTRACJE 0912 Kontrole wewnętrzne B 5 B c B c 14

15 10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC 101 PRACA, PŁACE 1012 Regulaminy pracy, czas pracy A B c 11 ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE 111 ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW WŁASNEGO URZĘDU 1111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników B 2 B c 112 NAGRADZANIE I AWANSOWANIE PRACOWNIKÓW WŁASNEGO URZĘDU 1120 Nagradzanie pracowników B 2 B c 1121 Awansowanie pracowników B 2 B c 12 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW 122 FORMY I METODY SZKOLENIA 1220 Plany i programy szkolenia A B c 1228 Samokształcenie, dokształcanie B 3 B c 13 DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY 131 DYSCYPLINA PRACY 1312 Książki wyjść poza urząd B 3 B c 132 URLOPY PRACOWNICZE 1320 Plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych B 3 B c 133 KARY PORZĄDKOWE I DYSCYPLINARNE 1330 Upomnienia, odwołania B 3 B c 21 GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI 210 ZAOPATRZENIE W MATERIAŁY I POMOCE BIUROWE 2100 Źródło zaopatrzenia, dostawcy B 3 B c 211 MEBLE I SPRZĘT BIUROWY 2110 Zapotrzebowanie, zamówienia, przydziały B 3 B c 2111 Konserwacja i remonty B 3 B c 212 MASZYNY I URZĄDZENIA 2120 Zapotrzebowania, zamówienia, przydziały B 3 B c 23 TRANSPORT W ASNY 232 EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU 2327 Ryczałty samochodowe B 3 B c 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 302 BUDŻET TERENOWY 3022 Plan dochodów i wydatków budżetu i jego realizacja B 5 B c 60 GOSPODARKA ROLNA, WETERYNARIA 601 OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI 6010 Ewidencja, dokumentacja podstawowa nieruchomości - zaświadczenia 71 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA 712 INDYWIDUALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 7125 Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych B 5 B c 7126 Sprzedaż lokali niemieszkalnych B 5 B c GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 721 EWIDENCJA GRUNTÓW NIEROLNICZYCH I NIERUCHOMOŚCI 7210 Ewidencja gruntów nierolniczych A B c 7211 Ewidencja nieruchomości A B c A B c 15

16 722 GOSPODARKA GRUNTAMI 7220 Przejmowanie gruntów, nieruchomości B 15 B c 7221 Pierwokup, wywłaszczanie B 15 B c 7222 Zamiana gruntów B 15 B c 7224 Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd B 25 B c 7225 Darowizny i spadkobrania B 20 B c 7226 Sprzedaż gruntów cudzoziemcom B 10 B c 7227 Reprywatyzacja nieruchomości, rekompensata za utracone mienie A B c 7228 Ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania 7229 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności A B c 724 NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM GRUNTAMI 7240 Organizacja zarządzania gruntami B 10 B c 73 BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA 732 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 7322 Uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie planów zagospodarowania przestrzennego 733 LOKALIZACJA INWESTYCJI 7332 Ewidencja i rejestracja lokalizacji A B c 74 GEODEZJA I KARTOGRAFIA 741 EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW 7410 Ewidencja gruntów i budynków A B c Imienne zakresy czynności pracowników Wydziału: 1. Napiórkowska Barbara naczelnik Wydziału 2. Sztuka Stanisława zastępca naczelnika Wydziału 3. Borkiewicz Małgorzata referent do spraw organizacyjnych 4. Papadulis Stefania kierownik Oddziału Sprzedaży Lokali 5. Góral Barbara specjalista do spraw sprzedaży lokali 6. Kubiszewska Magdalena specjalista do spraw sprzedaży lokali 7. Moszczyńska Aneta starszy specjalista do spraw sprzedaży lokali 8. Jarosława Drąg kierownik Oddziału Obrotu Nieruchomościami 9. Ewa Heck referent do spraw zbywania nieruchomości gminnych 10. Czerniak Beata referent do spraw aktualizacji opłat 11. inspektor do spraw nabywania nieruchomości 12. Mróz Jolanta młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami 13. Kajzer Krystyna inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami 14. Kucińska Joanna specjalista do spraw aktualizacji bazy danych SIGID 15. Kowalska Karina kierownik Oddziału Dzierżaw 16. Gawroński Karol podinspektor do spraw dzierżawy gruntów rolnych 17. Gramza Aleksandra samodzielny referent do spraw dzierżaw gruntów pod garażami 18. Dębicka Anna referent do spraw dzierżaw gruntów nierolniczych 19. Ambrożewicz Ewa starszy specjalista do spraw przekształceń 20. Zielonka Anna inspektor do spraw przekształceń 21. Wawrzyński Andrzej kierownik Oddziału Nieruchomości Skarbu Państwa 22. Krystyna Zwolska referent do spraw rekompensat za mienie 23. Petzold Wioletta specjalista do spraw opłat i aktualizacji bazy danych B 5 B 10 B c B c 16

17 24. Trębaczewska Małgorzata podinspektor do spraw gospodarki nieruchomościami 25. Zacharia Andrzej podinspektor do spraw wywłaszczeń 17

18 Schemat organizacyjny Wydziału Naczelnik Wydziału Zastępca Naczelnika stanowisko pracy do spraw organizacyjnych Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa Referat Przekształceń Oddział Sprzedaży Lokali Oddział Obrotu Nieruchomościami Oddział Dzierżaw

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm.

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm. Uchwała Nr XXXIV / 193 / 08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. ( tekst ujednolicony na dzień 02 marca 2015 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIANIA OGÓLNE 1 Gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Departament Mienia Skarbu Państwa

Departament Mienia Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email Józef Głowacki Leszek Podosek - Przygoda dmsp@msp.gov.pl Telefon /+48 22/ 695 87 72, 695 81 28 Fax /+48 22/ 628 32 99 Zadania 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Nr VI/60//2015 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Zakres działania Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy: 1) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH UL. MICKIEWICZA 24 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI mgr inż. Aleksandra Szczygieł Kierownik pok. Nr 3 tel. 338734207 Imię i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. UCHWAŁA Nr LXXII/1371/06 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III GospNierU... 1 1. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści

Spis treści. Spis Treści Spis Treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp.... 15 1. Organy publiczne... 17 1.1. Struktura organów publicznych....................................... 17 1.2. Podział terytorialny kraju.... 17 1.3.

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 25 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/84/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XI/84/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA NR XI/84/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/I/03 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 03 listopada 2003 r.

Zarządzenie Nr 559/I/03 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 03 listopada 2003 r. Zarządzenie Nr 559/I/03 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 03 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu Wydziału Dróg i Transportu Publicznego Na podstawie 33 ust. 1 pkt. 2 i 27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 735/GR/06 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 735/GR/06 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2006 r. Zarządzenie Nr 735/GR/06 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 468/ZNB/ 2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia roku

Zarządzenie Nr 468/ZNB/ 2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia roku Zarządzenie Nr 468/ZNB/ 2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Definicja nieruchomości... 15 1.3. Rodzaje nieruchomości... 17 1.4. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Rodzaje mienia... 14 1.3. Definicja nieruchomości... 15 1.4. Granice nieruchomości... 15 1.5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2014 DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2014 DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ z dnia 28 lutego 2014 r. Zatwierdzam ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2014 DYREKTORA ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia wewnętrznego o wprowadzeniu Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Rozdział I. Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III GospNierU... 1 1. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji... 3 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI W LUBLINIE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI W LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr XLVI/799/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia6 lipca 2010 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI W LUBLINIE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. i Terenów Rolnych działa na

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69. z dnia 17 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo