Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Na podstawie 27 i 33 ust.1 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 101/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam, co następuje: Ustalam regulamin wewnętrzny Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 1 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 3 Traci moc zarządzenie Nr 65/99 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 1999r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 Prezydent Miasta (-) Tadeusz Jędrzejczak

2 Załącznik do zarządzenia Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r. R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y W Y D Z I A Ł U G O S P O D A R K I N I E R U C H O M O Ś C I A M I U R Z Ę D U M I A S T A G O R Z O W A W L K P. Sporządził: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (-) Barbara Napiórkowska Zatwierdził: Zastępca Prezydenta Miasta (-) Mariusz Guzenda Gorzów Wlkp r. 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wewnętrzny, zwany dalej regulaminem określa: zakres działania Wydziału, szczegółową strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Wydziału, szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. 2. Do zakresu działania Wydziału należą sprawy określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz sprawy powierzone w odrębnym trybie przez Prezydenta Miasta 3. Do oznakowania akt Wydziału używa się symbolu GN II. ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU Do zakresu działania Wydziału należą w szczególności następujące sprawy: 1. w odniesieniu do nieruchomości gminnych: 1) reprezentowanie Miasta w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do nich 4) obciążanie nieruchomości 5) prowadzenie spraw dotyczących: a) darowizn, nabywania po cenie obniżonej i nieodpłatne oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste między Miastem a Skarbem Państwa, b) zamiany nieruchomości, c) żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego d) wykonywania prawa pierwokupu e) sprzedaży nieruchomości f) trwałego zarządu nieruchomościami g) wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości h) opłat za nieruchomości i) ustalania wysokości opłat adiacenckich i renty planistycznej j) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności k) przenoszenia własności nieruchomości 6) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 7) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości 8) przygotowywanie uchwał w sprawie warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne 9) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach 2. w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa: 1) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy w nich 4) prowadzenie spraw dotyczących: 3

4 a) darowizn nieruchomości między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego b) nabywania, obciążania i zamiany nieruchomości c) sprzedaży nieruchomości d) trwałego zarządu nieruchomościami e) wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości f) ustalania wysokości opłat adiacenckich g) przekształcania prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste h) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i) oddawania w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie 5) przekazywanie Miastu w drodze darowizny, nieruchomości Skarbu Państwa pod budownictwo mieszkaniowe i realizację urządzeń infrastruktury technicznej 6) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 7) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości Skarbu Państwa 8) przygotowywanie uchwał w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez państwowe jednostki organizacyjne 9) przygotowywanie porozumień dotyczących nieruchomości oddawanych na potrzeby statutowe urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich itp. 10) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach Skarbu Państwa 11) prowadzenie spraw dotyczących zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami Państwa i wydawanie decyzji stwierdzających wartość pozostawionych nieruchomości 12) przejmowanie mienia od PKP 13) żądanie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości 14) wydawanie zaświadczeń dotyczących opisu i szkicu nieruchomości 15) utrzymywanie ograniczeń prawa własności 3. w zakresie wywłaszczania nieruchomości: 1) wnioskowanie o ujawnienie i o wykreślenie z księgi wieczystej faktu wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego 2) przeprowadzanie rokowań o nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych 3) wydawanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu z tego tytułu a) wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wnikających z wywłaszczenia b) nabywania części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości c) orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości. d) udzielanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości e) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości f) zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. III. STRUKTURA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU, OBSADA I OZNACZENIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1. Wydział dzieli się na następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 4

5 lp. nazwa oddziału, referatu, stanowiska pracy symbol ilość etatów 1. naczelnik Wydziału I 1 2. zastępca naczelnika Wydziału 1 3. stanowisko pracy do spraw organizacyjnych 1 4. Oddział Sprzedaży Lokali II 4 kierownik Oddziału stanowisko do spraw sprzedaży lokali stanowisko do spraw sprzedaży lokali stanowisko do spraw sprzedaży lokali 5. Oddział Obrotu Nieruchomościami III 7 kierownik Oddziału stanowisko do spraw zbywania nieruchomości stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami stanowisko do spraw nabywania nieruchomości stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami stanowisko do spraw aktualizacji opłat stanowisko do spraw aktualizacji bazy danych SIGID 6. Oddział Dzierżaw IV 4 kierownik Oddziału stanowisko do spraw dzierżawy gruntów pod garażami stanowisko do spraw dzierżawy gruntów nierolniczych stanowisko do spraw dzierżawy gruntów rolnych 7. Referat Przekształceń V 2 stanowisko do spraw przekształceń gruntów stanowisko do spraw przekształceń gruntów 8. Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa VI 5 kierownik Oddziału stanowisko do spraw opłat i aktualizacji bazy danych stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami stanowisko do spraw wywłaszczeń stanowisko do spraw rekompensat za mienie razem Wydziałem kieruje naczelnik Wydziału przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. W czasie nieobecności naczelnika funkcję jego sprawuje zastępca naczelnika, a w czasie nieobecności naczelnika i zastępcy - kierownik Oddziału Obrotu Nieruchomościami. IV. ZAKRES CZYNNOŚCI SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY, KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH DLA CAŁEGO WYDZIAŁU 1. Naczelnik i zastępca naczelnika Wydziału 5

6 1) kierują całokształtem pracy Wydziału oraz zapewniają warunki do sprawnego i efektywnego jego funkcjonowania, a w szczególności: a) wykonują funkcję bezpośredniego przełożonego pracowników Wydziału b) zgłaszają wnioski w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników Wydziału c) zapoznają nowo zatrudnianych pracowników z obowiązującymi regulaminami, instrukcjami i przepisami prawa obowiązującymi na stanowisku pracy d) prowadzą indywidualne szkolenie podległych pracowników na stanowiskach pracy e) organizują pracę Wydziału, wnioskują o ustalenie i zmiany regulaminu wewnętrznego Wydziału f) nadzorują prawidłowe i terminowe załatwianie spraw 2) zapewniają realizację zadań Wydziału zgodnie z przepisami prawa 3) nadzorują przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy oraz przepisów i zasad zabezpieczania tajemnicy państwowej i służbowej 4) planują działalność Wydziału 5) wydają decyzje w granicach posiadanego upoważnienia i reprezentują Miasto w granicach posiadanego pełnomocnictwa 6) realizują budżet Miasta w części dotyczącej Wydziału, w tym dokonują bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu 7) wykonują analizę ekonomiczno-finansową planowanych i dokonywanych przedsięwzięć gospodarczych w powiązaniu z budżetem 8) uczestniczą w posiedzeniach Rady i jej komisji oraz Kolegium Prezydenta - zgodnie z dyspozycją bezpośredniego przełożonego 9) opracowują i realizują uchwały Rady Miasta oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 10) współpracują z zespołami opiniująco-doradczymi i pełnomocnikami Prezydenta 11) przygotowują materiały merytoryczne i sprawozdawczo-informacyjne dla Prezydenta Miasta 12) przygotowują odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz ustosunkowują się do zgłaszanych skarg 13) inspirują działania usprawniające wykonywanie powierzonych zadań 14) zapewniają właściwą obsługę interesantów 15) usprawniają organizację, metody i formy pracy Wydziału 16) współdziałają z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości w zakresie przygotowywania budżetu gminy 17) informują przełożonych o stanie spraw przez nich zleconych oraz o przyczynach uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań Wydziału 18) przestrzegają obowiązujących procedur przy udzielaniu zamówień ze środków publicznych 19) racjonalnie wykorzystują i dbają o powierzone Wydziałowi mienie. 20) sprawują obowiązki lokalnych administratorów danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w Wydziale 21) realizują zadania obronne i obrony cywilnej, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta 2. Stanowisko pracy do spraw organizacyjnych 1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej Wydziału 2) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych Wydziału 3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz interpelacji 6

7 4) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych w Wydziale 5) archiwizacja dokumentów 6) prowadzenie spraw zaopatrzenia Wydziału w materiały biurowe 3. Oddział Sprzedaży Lokali Realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi nieruchomościami lokalowymi, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: 1) reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i współpraca w tym zakresie 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych 4) zamianę nieruchomości między gminą a Skarbem Państwa lub osobami fizycznymi i prawnymi 5) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 6) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości gminy 7) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gminy 8) udzielanie i żądanie zwrotu bonifikaty 9) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 10) udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 11) ustalanie wysokości opłat rocznych oraz sposobu zapłaty tych opłat 12) zaliczanie nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowę budynku 4. Oddział Obrotu Nieruchomościami Realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi i przeznaczonymi do zabudowy, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: 1) reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i współpraca w tym zakresie 3) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych 4) dokonywanie darowizny nieruchomości między gminą a Skarbem Państwa 5) nabywanie nieruchomości po cenie obniżonej, oddawanie nieruchomości nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste między gminą a Skarbem Państwa 6) nieodpłatne obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi 7) zamiany nieruchomości, w tym również własności na prawo użytkowania wieczystego i odwrotnie między: a) gminą a Skarbem Państwa b) gminą a osobami fizycznymi i prawnymi 8) żądanie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, stosownie do Kodeksu cywilnego 9) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 10) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości 11) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości 7

8 12) przygotowywanie uchwał w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przez jednostki organizacyjne 13) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych i wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 14) wydawanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami na ich wniosek 15) przyjmowanie wniosków organu likwidującego jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu 16) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie gminnej osoby prawnej lub gminnej jednostki organizacyjnej 17) wydawanie decyzji o oddaniu gminnej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd 18) zawieranie umów przeniesienia własności nieruchomości 19) wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości 20) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych 21) udzielanie i żądanie zwrotu bonifikaty 22) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 23) ustalanie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 24) udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 25) podwyższanie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe, 26) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 27) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd 28) udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 29) zmiana wysokości bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nie ruchomości wpisanych do rejestru zabytków 30) ustalanie wysokości opłat rocznych i bonifikat oraz sposobu ich zapłaty 31) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłat rocznych w przypadku oddania tej nieruchomości przez jednostkę organizacyjną w najem lub dzierżawę 32) wydawanie decyzji o pozbawieniu bonifikaty, 33) podwyższanie stawki procentowej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 34) wydawanie decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 35) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa 36) zwracanie jednostce organizacyjnej nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizacje budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem w przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu 37) ustalanie wysokości oraz terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich i renty planistycznej. 5. Oddział Dzierżaw Realizacja zadań w zakresie tymczasowego zagospodarowania nieruchomościami, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: 1) reprezentowanie gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami 8

9 2) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości i współpraca w tym zakresie 3) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gminy przeznaczonych do wydzierżawienia 4) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na wysokość stawki czynszu 5) sporządzanie umów dzierżawy i użyczenia nieruchomości 6) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie gminnej osoby prawnej lub gminnej jednostki organizacyjnej 7) przygotowywanie uchwał w sprawie stawek czynszu dzierżawnego 8) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa 9) regulacja stanów prawych gospodarstw rolnych 10) aktualizacja danych z zakresu dzierżawy gruntów na cele rolne, do spisu rolnego 6. Referat Przekształceń W odniesieniu do nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa: 1) przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2) wydawanie decyzji w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7. Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa 1) Realizacja zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności wykonywanie czynności obejmujących: a) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami b) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i współpraca w tym zakresie c) prowadzenie ewidencji majątku Skarbu Państwa d) wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i zgłaszanie wniosków o wpis prawa własności e) dokonywanie darowizny nieruchomości między Skarbem Państwa a gminą f) nabywanie nieruchomości po cenie obniżonej, oddawanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie wieczyste między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego g) nieodpłatne obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi h) zamiana nieruchomości, i) przekazywanie gminie, w drodze darowizny, nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej j) żądanie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do Kodeksu cywilnego, k) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i wydzierżawienia, l) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości m) bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości n) przygotowywanie uchwał w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez państwowe jednostki organizacyjne 9

10 o) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz tych jednostek i wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu p) wydawanie, na wniosek jednostki organizacyjnej decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu q) wydawanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami r) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej s) wydawanie decyzji o oddaniu nieruchomości państwowej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd t) zawieranie porozumienia określającego nieruchomości które mają być oddane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby statutowe urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich (...) SN, NSA, NIK, PIP u) przyjmowanie zawiadomień o przekazaniu do zasobu nieruchomości zbędnych dla jednostek organizacyjnych, v) wskazywanie i przenoszenie własności nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, jeśli są one niezbędne do przekazania przedstawicielstwom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym obcych państw, w) zawieranie umów przeniesienia własności tych nieruchomości x) wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości y) oddawanie w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie. 2) W zakresie opłat za nieruchomości: a) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych b) udzielanie oraz żądanie zwrotu bonifikaty c) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków d) ustalanie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd e) udzielania bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, i trwałego zarządu f) podwyższanie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu g) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych h) dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na żądanie użytkownika wieczystego i) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd j) zmienianie wysokości bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków k) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłat rocznych oraz o pozbawieniu bonifikat, l) podwyższanie stawki procentowej opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, m) wydawanie decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu n) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa 10

11 o) zwracanie jednostce organizacyjnej - w razie wygaśnięcia trwałego zarządu - nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem p) ustalanie wysokości oraz terminów i sposobu wnoszenia opłat adiacenckich 3) Prowadzenie spraw dotyczących rekompensat za mienie pozostawione poza granicami Państwa w tym: a) wydawanie decyzji potwierdzających wartość mienia pozostawione poza granicami Państwa b) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami Państwa na poczet ceny nabycia nieruchomości 4) W zakresie wywłaszczania nieruchomości: a) przeprowadzanie rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych b) składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego c) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy ograniczającej lub przenoszącej prawo własności d) wydawanie decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania z tego tytułu e) przeprowadzanie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego f) ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości g) ustalanie innego niż określony w pkt15 sposobu zapłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości h) wypłacanie odszkodowania i zapewnianie nieruchomości zastępczej za wywłaszczone nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa i) nabywanie części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości j) występowanie do sądu, gdy wywłaszczenie nie doszło do skutku, o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego k) wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wnikających z wywłaszczenia nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa l) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości m) udzielanie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o zajęciu nieruchomości n) nabywanie na rzecz Skarbu Państwa na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli ograniczenie ich praw uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości o) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej zmian wynikających z wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości p) zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy q) wypłacanie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody r) zawiadomienie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu oraz o możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości s) przyjmowanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części 11

12 t) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, w tym także nieruchomości zamiennej 5) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste, 6) żądanie wydania przez sąd orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości, 7) wydawanie zaświadczeń dotyczących opisu i szkicu nieruchomości, 8) utrzymywanie ograniczeń prawa własności. 8. Wydział, w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w aktach prawnych, realizuje następujące zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych: 1) opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju miasta, 2) współdziałanie w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 3) przygotowywanie propozycji do projektów budżetu Miasta, 4) przygotowywanie odpowiedzi a interpelacje i wnioski radnych, 5) przygotowywanie analiz i sprawozdań statystycznych, finansowych i rzeczowych, 6) załatwianie skarg, wniosków i interpelacji, 7) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wszelkich dostępnych danych dotyczących nieruchomości. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Część składową regulaminu stanowią: wykaz upoważnień i pełnomocnictw, jednolity rzeczowy wykaz akt, schemat struktury Wydziału, imienne zakresy czynności pracowników Wydziału. Wykaz upoważnień i pełnomocnictw lp. osoba upoważniona 1. Barbara Napiórkowska rodzaj pełnomocnictwa lub upoważnienia upoważnienie Prezydenta Miasta do dostępu do zbioru danych osobowych stanowiących całość zasobów gromadzonych w Wydziale data udzielenia r. 12

13 2. Barbara Napiórkowska 3. Barbara Napiórkowska 4. Barbara Napiórkowska 5. Barbara Napiórkowska 6. Karina Kowalska upoważnienie Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - w odniesieniu do gruntów gminnych i Skarbu Państwa Upoważnienie Prezydenta Miasta do załatwiania spraw z zakresu działania ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości upoważnienie Prezydenta Miasta do zatwierdzania wypłat faktur VAT oraz płatności Wydziału do kwoty zł upoważnienie Prezydenta Miasta do przyjmowania i wystawiania faktur VAT i rachunków upoważnienie Prezydenta Miasta do przyjmowania i wystawiania faktur VAT i rachunków r r r r r. 13

14 Jednolity rzeczowy wykaz akt symbole klasyfikacyjne III IV hasło klasyfikacyjne kategoria archiwalna w jednostce w innych macierzystej jednostkach ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE 002 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I JEGO ORGANY 0024 Interpelacje, wnioski i postulaty posłów B 5 B c 003 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 0032 Interwencje, wnioski i postulaty senatorów B 5 B c 004 Organy samorządu terytorialnego 0043 Posiedzenia organów samorządu terytorialnego - protokoły A B c 01 ORGANIZACJA 011 ORGANIZACJA URZĘDÓW TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI 0110 Statuty organizacyjne urzędu własnego A B c 0112 Regulaminy organizacyjne urzędu własnego A B c 02 PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE I STATYSTYKA 021 STATYSTYKA 0211 Statystyczne opracowania końcowe własne A B c 0216 Spis rolny A B c 05 OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI 056 SKARGI I WNIOSKI 0560 Rejestry skarg i wniosków B 3 B c 0561 Rozpatrywanie skarg B 3 B c 07 WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY 071 WSPÓŁDZIAŁANIE 0718 Współdziałanie z innymi Wydziałami B E5 B c 08 BIUROWOŚĆ, ARCHIWA 081 INSTRUKCJE, REJESTRY, REGULAMINY 0810 Instrukcje kancelaryjne A B c 0811 Rzeczowy wykaz akt A B c 0812 Rejestry A B c 082 ARCHIWUM ZAKŁADOWE 0820 Wykazy spisów zdawczo-odbiorczych A B c 0821 Spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum zakładowego A B c 0822 Spisy i protokoły zdawczo-odbiorcze akt do archiwum A państwowego 083 BIBLIOTEKI URZĘDOWE 0830 Ewidencja zasobów bibliotecznych B E50 B c 0831 Zakup książek i wydawnictw B 2 B c 086 GODŁA, PIECZĘCIE, TABLICE URZĘDOWE 0861 Pieczęcie urzędowe, ewidencja, zamawianie itp. B 10 B c 09 NADZÓR, KONTROLA, BADANIA 091 KONTROLE, INSPEKCJE, LUSTRACJE 0912 Kontrole wewnętrzne B 5 B c B c 14

15 10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC 101 PRACA, PŁACE 1012 Regulaminy pracy, czas pracy A B c 11 ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE 111 ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW WŁASNEGO URZĘDU 1111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników B 2 B c 112 NAGRADZANIE I AWANSOWANIE PRACOWNIKÓW WŁASNEGO URZĘDU 1120 Nagradzanie pracowników B 2 B c 1121 Awansowanie pracowników B 2 B c 12 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW 122 FORMY I METODY SZKOLENIA 1220 Plany i programy szkolenia A B c 1228 Samokształcenie, dokształcanie B 3 B c 13 DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY 131 DYSCYPLINA PRACY 1312 Książki wyjść poza urząd B 3 B c 132 URLOPY PRACOWNICZE 1320 Plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych B 3 B c 133 KARY PORZĄDKOWE I DYSCYPLINARNE 1330 Upomnienia, odwołania B 3 B c 21 GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI 210 ZAOPATRZENIE W MATERIAŁY I POMOCE BIUROWE 2100 Źródło zaopatrzenia, dostawcy B 3 B c 211 MEBLE I SPRZĘT BIUROWY 2110 Zapotrzebowanie, zamówienia, przydziały B 3 B c 2111 Konserwacja i remonty B 3 B c 212 MASZYNY I URZĄDZENIA 2120 Zapotrzebowania, zamówienia, przydziały B 3 B c 23 TRANSPORT W ASNY 232 EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU 2327 Ryczałty samochodowe B 3 B c 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 302 BUDŻET TERENOWY 3022 Plan dochodów i wydatków budżetu i jego realizacja B 5 B c 60 GOSPODARKA ROLNA, WETERYNARIA 601 OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI 6010 Ewidencja, dokumentacja podstawowa nieruchomości - zaświadczenia 71 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA 712 INDYWIDUALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 7125 Sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych B 5 B c 7126 Sprzedaż lokali niemieszkalnych B 5 B c GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 721 EWIDENCJA GRUNTÓW NIEROLNICZYCH I NIERUCHOMOŚCI 7210 Ewidencja gruntów nierolniczych A B c 7211 Ewidencja nieruchomości A B c A B c 15

16 722 GOSPODARKA GRUNTAMI 7220 Przejmowanie gruntów, nieruchomości B 15 B c 7221 Pierwokup, wywłaszczanie B 15 B c 7222 Zamiana gruntów B 15 B c 7224 Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd B 25 B c 7225 Darowizny i spadkobrania B 20 B c 7226 Sprzedaż gruntów cudzoziemcom B 10 B c 7227 Reprywatyzacja nieruchomości, rekompensata za utracone mienie A B c 7228 Ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania 7229 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności A B c 724 NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM GRUNTAMI 7240 Organizacja zarządzania gruntami B 10 B c 73 BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA 732 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 7322 Uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie planów zagospodarowania przestrzennego 733 LOKALIZACJA INWESTYCJI 7332 Ewidencja i rejestracja lokalizacji A B c 74 GEODEZJA I KARTOGRAFIA 741 EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW 7410 Ewidencja gruntów i budynków A B c Imienne zakresy czynności pracowników Wydziału: 1. Napiórkowska Barbara naczelnik Wydziału 2. Sztuka Stanisława zastępca naczelnika Wydziału 3. Borkiewicz Małgorzata referent do spraw organizacyjnych 4. Papadulis Stefania kierownik Oddziału Sprzedaży Lokali 5. Góral Barbara specjalista do spraw sprzedaży lokali 6. Kubiszewska Magdalena specjalista do spraw sprzedaży lokali 7. Moszczyńska Aneta starszy specjalista do spraw sprzedaży lokali 8. Jarosława Drąg kierownik Oddziału Obrotu Nieruchomościami 9. Ewa Heck referent do spraw zbywania nieruchomości gminnych 10. Czerniak Beata referent do spraw aktualizacji opłat 11. inspektor do spraw nabywania nieruchomości 12. Mróz Jolanta młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami 13. Kajzer Krystyna inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami 14. Kucińska Joanna specjalista do spraw aktualizacji bazy danych SIGID 15. Kowalska Karina kierownik Oddziału Dzierżaw 16. Gawroński Karol podinspektor do spraw dzierżawy gruntów rolnych 17. Gramza Aleksandra samodzielny referent do spraw dzierżaw gruntów pod garażami 18. Dębicka Anna referent do spraw dzierżaw gruntów nierolniczych 19. Ambrożewicz Ewa starszy specjalista do spraw przekształceń 20. Zielonka Anna inspektor do spraw przekształceń 21. Wawrzyński Andrzej kierownik Oddziału Nieruchomości Skarbu Państwa 22. Krystyna Zwolska referent do spraw rekompensat za mienie 23. Petzold Wioletta specjalista do spraw opłat i aktualizacji bazy danych B 5 B 10 B c B c 16

17 24. Trębaczewska Małgorzata podinspektor do spraw gospodarki nieruchomościami 25. Zacharia Andrzej podinspektor do spraw wywłaszczeń 17

18 Schemat organizacyjny Wydziału Naczelnik Wydziału Zastępca Naczelnika stanowisko pracy do spraw organizacyjnych Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa Referat Przekształceń Oddział Sprzedaży Lokali Oddział Obrotu Nieruchomościami Oddział Dzierżaw

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo