Elementy Sztucznej Inteligencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy Sztucznej Inteligencji"

Transkrypt

1 Elementy Sztucznej Inteligencji Sztuczne sieci neuronowe Plan Wzorce biologiczne. Idea SSN - model sztucznego neuronu. Perceptron prosty i jego uczenie reguł delta Perceptron wielowarstwowy i jego uczenie metod wstecznej propagacji błdów Zastosowania SSN.

2 Mózg jako wydajna maszyna liczca. Wzorowanie si na budowie mózgu człowieka. Systemy przetwarzajce informacj. 3 Mózg dane Mózg składa si z elementarnych komórek nerwowych neuronów. Ilo neuronów w mózgu to szacunkowo miliardów. Kady neuron: połczony jest z du liczb komponentów ( 4 ). przeprowadza relatywnie proste obliczenia (ich natura jest niejasna). Przez neurony połczone w sie przechodz impulsy elektryczne z rón czstotliwoci od do Hz i o rónej amplitudzie. Mózg jest skuteczny dziki masowemu zrównolegleniu. 4

3 Komórka nerwowa Neuron składa si z:. Wielu dendrytów, których celem jest pobieranie impulsów z innych neuronów.. Ciała komórki z jdrem. 3. Jednego aksonu, który przekazuje impuls dalej. 4. Synaps neuroprzekaników osłabiajcych lub wzmacniajcych sygnał. 5 Sztuczne sieci neuronowe idea Uproszczony model mózgu. Składa si z pewnej liczby elementów przetwarzajcych informacj (sztucznych neuronów). Elementy te s prymitywn imitacj neuronu biologicznego. Neurony s połczone poprzez powizania o nadanych parametrach zwanych wagami, które s modyfikowane w trakcie uczenia. Topologia połcze i wartoci parametrów to architektura sieci. Rozwizaniem sieci neuronowej s wartoci (sygnały) pojawiajce si na wyjciu dla zadanych wartoci wejciowych. 6

4 Model sztucznego neuronu McCulloch- Pitts a 943 pierwszy matematyczny opis neuronu. Najprociej neuron mona sobie wyobrazi jako przetwornik, który pobiera informacje ze wszystkich, tzw. wej i na ich podstawie emituje sygnał wyjciowy. Kade wejcie jest mnoone przez pewn warto zwana wag (wzmocnienie lub osłabienie sygnału). Sygnały wejciowe s sumowane, by nastpnie dopasowa odpowied za pomoc funkcji aktywacji (przejcia neuronu). 7 Graficzna prezentacja modelu neuronu θ k = a i= w u i i +θ 8

5 Funkcja aktywacji Zachowanie neuronu jest silnie uzalenione od rodzaju funkcji aktywacji. Typy funkcji aktywacji niecigłe: progowa, signum, cigłe: liniowa, sigmoidalna gaussa. 9 Funkcja progowa (unipolarna) f ( a) = gdy gdy a a <

6 Funkcja signum (bipolarna) f ( a ) = gdy gdy gdy a a a > = < Funkcja liniowa f ( a ) = a

7 Funkcja sigmoidalna f ( a ) = + e β a 3 Tangens hiperboliczny f ( a ) = e e β a β a + e e β a β a 4

8 Funkcja Gaussa f a ( a ) = e β 5 Cechy sztucznego neuronu Wejcia i wagi s liczbami rzeczywistymi dodatnimi i ujemnymi. Jeeli jaka cecha (wejcie) powoduje odpalenie neuronu, waga bdzie dodatnia, a jeeli cecha ma działanie hamujce to waga jest ujemna. Neuron dokonuje sumowania i dopasowania do progu (biasu) θ. Przyjmuje si traktowanie progu θ jako wagi w, gdzie wejcie jest zawsze równe. 6

9 Przykład działania a =,5,5 + ( ) +, ( ) + (,) =,75,, =,55 f( a) = gdy a gdy a< 7 Neuron jako bramka logiczna - - 8

10 Typy sieci neuronowych Ze wzgldu na funkcj aktywacji: liniowe (f(a) = a) nieliniowe radialne (funkcja gaussa) Ze wzgldu na architektur jednokierunkowe ze sprzeniami zwrotnymi mieszane 9 Neuron liniowy Bez funkcji aktywacji (funkcja aktywacji liniowa). Σ Działanie neuronu mona opisa równaniem wektorowym: y = W T U, gdzie U=<u,u,...,u k > T, wektor wej a W =<w,w,...,w k > T, wektor wag. Wyjcie y bdzie miało najwiksz warto, gdy połoenie wektora wejciowego U, bdzie najbardziej przypomina połoenie wektora wag W. W wektorze wag zatem pamitany jest sygnał wzorcowy.

11 Perceptron prosty Najstarsz koncepcj [Rosenblatt 96] sieci neuronowej jest perceptron. Perceptron prosty składa si z jednej warstwy neuronów. W najprostszym przypadku składa si z pojedynczego neuronu. Jeeli funkcja aktywacji to signum i sie składa si z neuronu, to zadaniem perceptronu jest klasyfikacja wektora u=[u,...,u n ] T do jednej z dwóch klas: L (sygnał wyjcia ) lub L (sygnał wyjcia równy -). Zatem perceptron dzieli przestrze wej N-wymiarow hyperpłaszczyzn (granic decyzyjn) o równaniu: k i= wiui + θ = wiui k i= = Analiza działania perceptronu Zakładamy, e perceptron składa si z neuronu. Wejciami s dwie liczby u i u. Perceptron dzieli płaszczyzn dwuwymiarow granic decyzyjn o wzorze: w u + w u + w = std otrzymujemy: u w w = u w w w!" w L! # w w L

12 Perceptron jednowarstwowy u u u 3 u n 3 Klasyfikacja do wikszej liczby klas Wartoci wyjcia s kodowane cigiem o długoci m (liczba neuronów w warstwie) wartociami i (funkcja aktywacji signum). Jeeli potrzebujemy m elementów na kodowanie wymagamy m neuronów w perceptronie. np.. Klasa C=(-,-,,-). Przyporzdkowanie wej do klasy C nastpi, gdy wyjcia z sieci bd kolejno przyjmowa wartoci: -,-,,-. Przyjmuje si, e potrzeba m wyj by przyporzdkowa do m klas. 4

13 Uczenie si SSN z nauczycielem Uczenie si jest procesem zmiany wartoci wag i wartoci progowych w SSN. Rozpatrujc pojedynczy neuron: uczenie zmienia zatem współczynnik kierunkowy i przesunicie granicy decyzyjnej. Jest to proces iteracyjny. Wymaga zebrania danych: Naley zebra dane w parach: wejcia i wyjcia. np. cechy obiektów poddawanych klasyfikacji i klasa do której nale. Zbiór danych musi by na tyle duy by wybra z niego dwie grupy danych: dane uczce i testujce. 5 Uczenie z nauczycielem cd. Uczenie z nauczycielem polega na wskazaniu poprawnej klasyfikacji sygnału do odpowiednich klas pomimo braku znajomoci wag. Po zakoczeniu uczenia perceptron powinien poprawnie wskazywa przynaleno podanego elementu do danej klasy, nawet dla sygnałów nie wchodzcych w skład zbioru uczcego (dla zbioru testowego). 6

14 Uczenie reguł DELTA Uczenie z nauczycielem dla sieci typu perceptron prosty: Zakładamy, e wektor wejciowy U jest zwizany zalenoci funkcyjn z wyjciem y: y=f(u). Funkcja f nie musi by znana. Znane musi by z, które stanowi danie odnonie sygnału wyjciowego: z=f(u). Algorytm uczenia reguł DELTA wymaga podania dla kadego zestawu wej U wartoci odpowiedzi z (zadana warto odpowiedzi). Neuron na zadane sygnały U odpowiada pewn wartoci y. Jeeli jest ona róna od z to neuron nie jest nauczony odpowiedzi na sygnał U. Błd popełniony przez sie jest równy: δ=z-y. 7 DELTA cd. Zła odpowied wymaga korekty. Dotychczasowy wektor wag zmieni si według wzoru: W =W+ ηδu, gdzie η współczynnik liczbowy decydujcy o szybkoci uczenia. Uczenie moe odbywa si dla wielu punktów idealnych. Taki zbiór danych nazywa si zbiorem uczcym. Składa si on z par: <U j, z j >. W pierwszym kroku wymagane jest, by dane były jakie wartoci wag. Dobiera si je losowo. Celem procesu uczenia jest uzyskanie odpowiedzi neuronu y zgodnych z zadanymi odpowiedziami z, co mona okreli jako proces minimalizacji funkcji: Q = ( z j y j ) gdzie j liczb wzorców. j = 8

15 Algorytm uczenie metod DELTA Dane: problem klasyfikacji obiektu na podstawie n cech. Wektor wej: (u,..., u n ). Klasyfikacja do dwóch klas: L () i L (-). Obliczane: Zbiór wag (w,..,w n ).. Stwórz perceptron z n+ wejciami, wejcie u zawsze ma warto (bias).. Inicjalizuj losowo wagi. 3. Dla wszystkich k wzorców uczcych: a. Jeeli wszystkie przykłady sklasyfikowane, wywietl wagi i zakocz. b. W przeciwnym przypadku oblicz Err, które bdzie równe u (bo δ=), gdy sklasyfikowane do klasy:, a powinno by do klasy: lub u (bo δ=-) w przeciwnym wypadku. c. Modyfikuj wagi : w t+ = w + ηerr t 9 Przykład dane "! 475 Hz 557 Hz Quality OK? yes.43. yes.97.3 yes.78. yes.579. yes.3.5 no..748 no no.7. no.4.4 no $ $ Zadanie: Nauczy sie klasyfikacji do klas: yes (pknita) i no (nie pknita) dla zbioru opisujcego dane z systemu rozpoznawania pknitych dachówek. Uderzenia w pojedynczy element s rejestrowane i filtrowane. fuzzy.iau.dtu.dk/demo/detron/detron.ppt 3

16 Przykład wykres log(u) 557 Hz Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 475 Hz o klasa wartoci yes ; * klasa wartoci no. 3 Przykład perceptron Hard limiter w w + f(x) f(x) w - - x Sie zastosowana do zadania: perceptron prosty, funkcja aktywacja signum. (a) (b) 3

17 Przykład: opis postpowania W procesie uczenia podajemy kolejne cele jako wejcia (oznaczane na czerwono) i sprawdzamy jako klasyfikacji. Kady punkt niewłaciwie sklasyfikowany (zaznaczony znakiem czerwonym odpowiedniej klasy) zmienia wagi i powoduje przesunicie granicy decyzyjnej (zielona linia). 33 Epoka : wzorzec le sklasyfikowany, zmiana połoenia granicy decyzyjnej Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 34

18 Epoka : wzorzec le sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 35 Epoka : 3 wzorzec le sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 36

19 Epoka : 4 wzorzec le sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 37 Epoka : 5 wzorzec dobrze sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 38

20 Epoka : wzorce 6 do dobrze sklasyfikowane Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 39 Epoka : wzorzec dobrze sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 4

21 Epoka : wzorce do dobrze sklasyfikowane Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 4 Zwikszamy współczynnik uczenia z, na, i dokonujemy ponownego nauczania sieci 4

22 Epoka : wzorzec le sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 43 Epoka : wzorzec dobrze sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 44

23 Epoka : wzorce od 3 do dobrze sklasyfikowane Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 45 Epoka : wzorce od do poprawne. Granica pozostaje ustalona, nauczanie zakoczone Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 46

24 Zwikszamy współczynnik uczenia z, na i dokonujemy ponownego nauczania sieci 47 Epoka : wzorzec le sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 48

25 Epoka : wzorzec dobrze sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 49 Epoka : wzorce od 3 do 5 dobrze sklasyfikowane. 6 niepoprawny, zmienia połoenie granicy decyzyjnej. Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 5

26 Epoka : 7 wzorzec dobrze sklasyfikowany Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 5 Epoka : wzorce 8 - (poprawne( poprawne). Zbieno niestabilna, współczynnik nauczania zbyt duy. Tile classifier (blue = target, red = neuron) log(u) 557 Hz log(u) 475 Hz 5

27 Problem typu XOR $ Brak liniowej separowalnoci. Przy liniowym podziale z jedn granica decyzyjn nie uzyska si podziału. $ 53 Perceptron wielowarstwowy u u u 3 u 4 u n Perceptrony wielowarstwowe mog zamodelowa wszystko. Jeeli element przetwarzajcy moe by dowoln bramk logiczn AND, OR, NOT, to na podstawie okrelenie minimalnej biblioteki wiemy, e mona a za pomoc takich elementów opisa dowolnie złoona funkcj. 54

28 Rozwizanie problemu XOR u u y %&% Funkcja aktywacji: progowa. 55 Płaszczyzny klasyfikacji w zalenoci od modelu sieci 56

29 Uczenie reguł DELTA perceptronów wielowarstwowych Uczenie z nauczycielem. Funkcja aktywacji musi by cigła i róniczkowalna w całej dziedzinie. Problemem jest wyznaczenie korekty wag w warstwach ukrytych. Algorytm nazywa si uczeniem metod wstecznej propagacji błdów (backpropagation). 57 Algorytm backpropagation Wagi pocztkowe wybierane losowo. Modyfikacja wag dla kadej pary wejcie-wyjcie (znana odpowied). Kada para wymaga przejcia oblicze w przód i wstecz. Krok w przód oblicza dla zadanych wej sygnał wyjciowy. W kroku wstecznym otrzymane wyjcie jest porównywane z oczekiwanym wynikiem i obliczany jest błd jednostek wyjciowych. Obliczana jest korekta wag w kadej warstwie od ostatniej do wejciowej. Zmiana wag połcze ma doprowadzi do zmniejszenia błdu. Błd propagowany jest wstecz przez połczenia ukryte. Jedna epoka jest to prezentacja wszystkich wzorców (zazwyczaj backpropagation wymaga wielu epok). 58

30 Backpropagation Backpropagation (cechy) Nowy przykład y (k) = f(u (k) ) (k) = wyjcie SNN z wagami w (k-) dla wejcia u (k) Funkcja błdu: E (k) (w (k-) ) = (k) y (k) w ij (k) = w ij (k-) η E/ w ij 59 Kroki BP!"# $ %&$$ ' %&$$ ' % ($ $&)$ 6

31 Kroki BP cd. ( $ *+%# $ $ + ( ( (, - $ %$). ) 6!'()*+,""*+"-../ 6

32 !'()*+,""*+"-../ 63!'()*+,""*+"-../ 64

33 !'()*+,""*+"-../ 65!'()*+,""*+"-../ 66

34 !'()*+,""*+"-../ 67 Jak długo uczy? / # ) # " ) " '& )%$) $) 3+) - $$) 68

35 Generalizacja 4$+ 5$ $ $ 6%) $ " 5 "$' %' " 7)$ 69 Dane dla sieci neuronowych Naley zebra dane niezbdne w procesie uczenia: pewn liczb przypadków, z których kady zawiera wartoci dostpnych zmiennych wejciowych i wyjciowych okreli, które zmienne powinny zosta uwzgldnione i ile a take jakie przypadki naley zgromadzi. Wybierajc zmienne (przynajmniej pocztkowy ich zestaw) kierujemy si intuicj. Przy pierwszej próbie powinno si uwzgldni wszystkie zmienne, które, mog mie znaczenie, gdy potem, na etapie projektowania, zbiór ten bdzie redukowany. ))))")*) -)+""3*"!4)))5*6))787979))")*79) -)+""793*")5* 7

36 Dane dla sieci neuronowych Dane numeryczne s przeskalowywane do właciwego dla sieci przedziału (normalizacja). Wartoci brakujce s zastpowane wartociami rednimi (lub innymi statystykami) obliczanymi na podstawie wartoci zmiennych dostpnych w cigu uczcym. Typ danych nominalnych takich jak Płe = {Mczyzna, Kobieta} zamienia si na wartoci numeryczne. Przy duej liczbie klas łczy si je w grupy. Wartoci rzeczywiste poddaje si procesowi dyskretyzacji. ))))")*) -)+""3*"!4)))5*6))787979))")*79) -)+""793*")5* 7 Dane dla sieci neuronowych Rozmiar zbioru uczcego uzalenia si od rozmiaru sieci. np.. e liczba przypadków powinna by dziesiciokrotnie wiksza od liczby połcze wystpujcych w sieci. W rzeczywistoci liczba potrzebnych przypadków jest równie uzaleniona od złoonoci zalenoci funkcyjnej poddawanej modelowaniu. Jednak zaleno ta ma z reguły nieznan posta trudno jest wic poda naprawd wyczerpujcy i trafny przepis, okrelajcy, ile elementów cigu uczcego jest naprawd nieodzownych. ))))")*) -)+""3*"!4)))5*6))787979))")*79) -)+""793*")5* 7

37 Zastosowania sieci neuronowych - predykcja Klasa zada, w których na podstawie zbioru danych wejciowych okrela si dane wyjciowe. Przykłady: ocena zdolnoci kredytowej, prognozy zmiany rynku, automatyczne sterowanie, gra na giełdzie. W wyniku procesu uczenia SSN nabywa zdolnoci okrelania wyj dla zadanych wej. Uczenie polega na prezentowaniu materiałów empirycznych z przeszłoci. Nie trzeba zna, ani stawia hipotez o naturze zwizku pomidzy danymi wejciowymi a wyjciowymi - NIE TRZEBA ZNA ZALENOCI WEJCIE - WYJCIE. 73 Zastosowania sieci neuronowych - klasyfikacja i rozpoznanie Zadania, w których przydzielamy obiekty na podstawie pewnych cech do klas lub rozpoznajemy zgodno ze znanym wzorcem. Przykłady: rozpoznawanie znaków, twarzy, identyfikacja regionów zagroonych bezrobociem. SSN przewiduje identyfikator klasy, do której moe zaliczy dane wejciowe. SSN sama znajduje istotne cechy podawanych danych, bez udziału jakiekolwiek teorii. 74

38 Zastosowania sieci neuronowych - kojarzenie danych Zadania polegajce na kojarzeniu duej liczby faktów. Przykłady: wnioskowanie powiza ekonomicznych. SSN automatyzuj proces wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych, w których wyszukuj trendy, istotne powizania z bardzo duej liczby rónych współczynników 75 Zastosowania sieci neuronowych - analiza danych Znalezienie zwizków majcych charakter przyczynowy dla danych ze zbioru wejciowego. Przykłady: analiza danych ekonomicznych i przewidywanie intencji podmiotów gospodarczych, okrelanie przyczyn niepowodze. SSN daj nowe moliwoci znalezienia zalenoci pomidzy danymi majcymi faktyczn przyczyn, ale mog by to równie zwizki incydentalne. 76

39 Zastosowania sieci neuronowych - filtracja sygnałów Wycinanie sygnałów zaszumionego kanału, eliminacja zakłóce o charakterze losowym. Przykłady: diagnostyka medyczna, telekomunikacja. Zadaniem SSN jest wyczyszczenie sygnału z przypadkowych zniekształce. Sie zapoznana z pewnym zestawem idealnych wzorców potrafi dopasowywa do nich zniekształcone wzorce. 77 Zastosowania sieci neuronowych optymalizacja Szukanie optimów dla danego zagadnienia. Przykład: optymalne decyzje gospodarcze, optymalizacja cieek, układów cyfrowych. SSN poszukuje stanów stabilnych dla pewnego zestawu danych. Charakteryzuj si one optymalnym rozłoeniem energii. 78

Elementy Sztucznej Inteligencji

Elementy Sztucznej Inteligencji Elementy Sztucznej Inteligencji Sztuczne sieci neuronowe wykład Elementy Sztucznej Inteligencji - wykład Plan Wzorce biologiczne. Idea SSN - model sztucznego neuronu. Perceptron prosty i jego uczenie reguł

Bardziej szczegółowo

Metody Sztucznej Inteligencji II

Metody Sztucznej Inteligencji II 17 marca 2013 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest komórką, która jest w stanie odbierać i przekazywać sygnały elektryczne. Neuron działanie Jeżeli wartość sygnału

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztucznej inteligencji

Podstawy sztucznej inteligencji wykład 5 Sztuczne sieci neuronowe (SSN) 8 grudnia 2011 Plan wykładu 1 Biologiczne wzorce sztucznej sieci neuronowej 2 3 4 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest komórką,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Elementy Sztucznej Inteligencji. Sztuczne sieci neuronowe cz. 2

Elementy Sztucznej Inteligencji. Sztuczne sieci neuronowe cz. 2 Elementy Sztucznej Inteligencji Sztuczne sieci neuronowe cz. 2 1 Plan wykładu Uczenie bez nauczyciela (nienadzorowane). Sieci Kohonena (konkurencyjna) Sieć ze sprzężeniem zwrotnym Hopfielda. 2 Cechy uczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe.

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. zajecia.jakubw.pl/nai Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TECHNICZNE AI

Bardziej szczegółowo

8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji.

8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji. 8. Neuron z ciągłą funkcją aktywacji. W tym ćwiczeniu zapoznamy się z modelem sztucznego neuronu oraz przykładem jego wykorzystania do rozwiązywanie prostego zadania klasyfikacji. Neuron biologiczny i

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe

Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe Inteligentne systemy decyzyjne: Uczenie maszynowe sztuczne sieci neuronowe wykład 1. Właściwości sieci neuronowych Model matematyczny sztucznego neuronu Rodzaje sieci neuronowych Przegląd d głównych g

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych.

Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Metody Sztucznej Inteligencji 2 Projekt Prognozowanie kierunku ruchu indeksów giełdowych na podstawie danych historycznych. Autorzy: Robert Wojciechowski Michał Denkiewicz Mateusz Gągol Wstęp Celem projektu

Bardziej szczegółowo

Seminarium magisterskie. Dyskusja nad tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem pani Dr hab. Małgorzaty Doman

Seminarium magisterskie. Dyskusja nad tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem pani Dr hab. Małgorzaty Doman Seminarium magisterskie Dyskusja nad tematem pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem pani Dr hab. Małgorzaty Doman Plan wystąpienia Ogólnie o sztucznych sieciach neuronowych Temat pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy sztucznej inteligencji

Podstawy sztucznej inteligencji wykład 5 Sztuczne sieci neuronowe (SSN) 28 listopad 2012 Plan wykładu 1 Biologiczne wzorce sztucznej sieci neuronowej 2 3 4 5 Neuron biologiczny Neuron Jest podstawowym budulcem układu nerwowego. Jest

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w Statistica

Sieci neuronowe w Statistica http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/oprogramowanie-w-usk-usnet/oprogramowaniestatystyczne/ Sieci neuronowe w Statistica Agnieszka Nowak - Brzezińska Podstawowym elementem składowym sztucznej sieci neuronowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

BIOCYBERNETYKA SIECI NEURONOWE. Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

BIOCYBERNETYKA SIECI NEURONOWE. Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej BIOCYBERNETYKA Adrian Horzyk SIECI NEURONOWE www.agh.edu.pl Mózg inspiruje nas od wieków Co takiego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania sieci neuronowych oraz modeli alternatywnych. www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU

Zastosowania sieci neuronowych oraz modeli alternatywnych. www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU Zastosowania sieci neuronowych oraz modeli alternatywnych www.qed.pl/ai/nai23 PLAN WYKŁADU Przykładowe zastosowania sieci Sieci neuronowe a drzewa decyzyjne Sieci neuronowe + zbiory rozmyte KOMPRESJA OBRAZU

Bardziej szczegółowo

METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4

METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 1 2 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE HISTORIA SSN 3 Walter Pitts, Warren McCulloch (1943) opracowanie matematyczne pojęcia sztucznego neuronu.. Udowodnili też, iż ich

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE METODY INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ wykład 4 SZTUCZNE SIECI NEURONOWE HISTORIA SSN Walter Pitts, Warren McCulloch (94) opracowanie matematyczne pojęcia sztucznego neuronu.. Udowodnili też, iż ich wynalazek

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie

Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Ćwiczenie 2 Sztuczne siei neuronowe - wprowadzenie Przygotował: mgr inż. Marcin Pelic Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Poznań, 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sztuczne Sieci Neuronowe

Sztuczne Sieci Neuronowe Kernel. 2004 nr 1 s. 16 19 Sztuczne Sieci Neuronowe Dr Zdzisław Stgowski Wydział Fizyki i Techniki Jdrowej, AGH Wstp W artykule tym chciałbym przybliy czytelnikowi pojcie Sztuczne Sieci Neuronowe (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe i ich ciekawe zastosowania. Autor: Wojciech Jamrozy III rok SMP / Informatyka

Sieci neuronowe i ich ciekawe zastosowania. Autor: Wojciech Jamrozy III rok SMP / Informatyka Sieci neuronowe i ich ciekawe zastosowania Autor: Wojciech Jamrozy III rok SMP / Informatyka Klasyczna algorytmika Sortowanie ciągu liczb Czy i ile razy dane słowo wystąpiło w tekście Najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Blok funkcjonalny to specjalizowany układ cyfrowy przystosowany do wykonania jednej lub kilku okrelonych operacji przetwarzania sygnałów binarnych.

Blok funkcjonalny to specjalizowany układ cyfrowy przystosowany do wykonania jednej lub kilku okrelonych operacji przetwarzania sygnałów binarnych. Omawiane do tej pory układy logiczne to inaczej mówic układy cyfrowe konstruowane z bramek i przerzutników. I w zasadzie mona z nich zaprojektowa i zbudowa dowolny układ cyfrowy. Problem jednak ley w tym,

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM

HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W SYSTEMACH AKTYWNEJ REDUKCJI HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM WPROWADZENIE Zwalczanie hałasu przy pomocy metod aktywnych redukcji hałasu polega

Bardziej szczegółowo

Automatyczna predykcja. Materiały/konsultacje. Co to jest uczenie maszynowe? Przykład 6/10/2013. Google Prediction API, maj 2010

Automatyczna predykcja. Materiały/konsultacje. Co to jest uczenie maszynowe? Przykład 6/10/2013. Google Prediction API, maj 2010 Materiały/konsultacje Automatyczna predykcja http://www.ibp.pwr.wroc.pl/kotulskalab Konsultacje wtorek, piątek 9-11 (uprzedzić) D1-115 malgorzata.kotulska@pwr.wroc.pl Co to jest uczenie maszynowe? Uczenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sieci neuronowych laboratorium 01 Organizacja zajęć. Perceptron prosty

Wstęp do sieci neuronowych laboratorium 01 Organizacja zajęć. Perceptron prosty Wstęp do sieci neuronowych laboratorium 01 Organizacja zajęć. Perceptron prosty Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012-10-03 Projekt pn. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Prof. Stanisław Jankowski

Prof. Stanisław Jankowski Prof. Stanisław Jankowski Zakład Sztucznej Inteligencji Zespół Statystycznych Systemów Uczących się p. 228 sjank@ise.pw.edu.pl Zakres badań: Sztuczne sieci neuronowe Maszyny wektorów nośnych SVM Maszyny

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów

Metody numeryczne i statystyka dla in»ynierów Kierunek: Automatyka i Robotyka, II rok Wprowadzenie PWSZ Gªogów, 2009 Plan wykªadów Wprowadzenie, podanie zagadnie«, poj cie metody numerycznej i algorytmu numerycznego, obszar zainteresowa«i stosowalno±ci

Bardziej szczegółowo

Sztuczne Sieci Neuronowe. Wiktor Tracz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW

Sztuczne Sieci Neuronowe. Wiktor Tracz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW Sztuczne Sieci Neuronowe Wiktor Tracz Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny SGGW SN są częścią dziedziny Sztucznej Inteligencji Sztuczna Inteligencja (SI) zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowe Sieci Neuronowe jako. klasykatory do wielu klas. (c) Marcin Sydow

Jednowarstwowe Sieci Neuronowe jako. klasykatory do wielu klas. (c) Marcin Sydow Plan dyskretny perceptron i jego ograniczenia inne funkcje aktywacji wielo-klasykacja przy pomocy jedno-warstwowe sieci neuronowej ograniczenia jedno-warstwowej sieci neuronowej miary ewaluacyjne dla klasykacji

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

AUTO-ENKODER JAKO SKŠADNIK ARCHITEKTURY DEEP LEARNING

AUTO-ENKODER JAKO SKŠADNIK ARCHITEKTURY DEEP LEARNING AUTO-ENKODER JAKO SKŠADNIK ARCHITEKTURY DEEP LEARNING Magdalena Wiercioch Uniwersytet Jagiello«ski 3 kwietnia 2014 Plan Uczenie gª bokie (deep learning) Auto-enkodery Rodzaje Zasada dziaªania Przykªady

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy kodowania predykcyjnego

Algorytmy kodowania predykcyjnego Algorytmy kodowania predykcyjnego 1. Zasada kodowania 2. Algorytm JPEG-LS 3. Algorytmy CALIC, LOCO-I 4. Algorytmy z wielokrotn rozdzielczoci. Progresywna transmisja obrazów Kompresja obrazów - zestawienie

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do kognitywistyki. Wykład 3: Logiczny neuron. Rachunek sieci neuronowych

Wstęp do kognitywistyki. Wykład 3: Logiczny neuron. Rachunek sieci neuronowych Wstęp do kognitywistyki Wykład 3: Logiczny neuron. Rachunek sieci neuronowych Epistemologia eksperymentalna W. McCulloch: Wszystko, czego dowiadujemy się o organizmach wiedzie nas do wniosku, iż nie są

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa Jacek Skorupski pok. 251 tel. 234-7339 jsk@wt.pw.edu.pl http://skorupski.waw.pl/mmt prezentacje ogłoszenia konsultacje: poniedziałek 16 15-18, sobota zjazdowa 9 40-10 25 Udział w zajęciach Kontrola wyników

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Analiza i prognozowanie poziomu zachorowań na grypę

Analiza i prognozowanie poziomu zachorowań na grypę Analiza i prognozowanie poziomu zachorowań na grypę Roksana Kowalska, Anna Noga, Maciej Kawecki, Paweł Szczypiór Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska WZUR 2010 25 września 2010 1 /

Bardziej szczegółowo

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Wyrónia si dwa podstawowe rodzaje transmisji szeregowej: asynchroniczna i synchroniczna. Dane przesyłane asynchronicznie nie s zwizane z

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sztucznej inteligencji

Algorytmy sztucznej inteligencji Algorytmy sztucznej inteligencji Dynamiczne sieci neuronowe 1 Zapis macierzowy sieci neuronowych Poniżej omówione zostaną części składowe sieci neuronowych i metoda ich zapisu za pomocą macierzy. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Metody sztucznej inteligencji

Metody sztucznej inteligencji Metody sztucznej inteligencji sztuczne sieci neuronowe - wstęp dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski A. Obuchowicz Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

SIECI RBF (RADIAL BASIS FUNCTIONS)

SIECI RBF (RADIAL BASIS FUNCTIONS) SIECI RBF (RADIAL BASIS FUNCTIONS) Wybrane slajdy z prezentacji prof. Tadeusiewicza Wykład Andrzeja Burdy S. Osowski, Sieci Neuronowe w ujęciu algorytmicznym, Rozdz. 5, PWNT, Warszawa 1996. opr. P.Lula,

Bardziej szczegółowo

Elementy kognitywistyki II: Sztuczna inteligencja. WYKŁAD XI: Sztuczne sieci neuronowe

Elementy kognitywistyki II: Sztuczna inteligencja. WYKŁAD XI: Sztuczne sieci neuronowe Elementy kognitywistyki II: Sztuczna inteligencja WYKŁAD XI: Sztuczne sieci neuronowe [pattern associator], PA struktura: Sieci kojarzące wzorce programowanie: wyjście jednostki = aktywacji sieciowej (N)

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. wiczenia 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów 6 7 Cel Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z etapami przygotowania i

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne w interpolacji wielomianowej

Algorytmy genetyczne w interpolacji wielomianowej Algorytmy genetyczne w interpolacji wielomianowej (seminarium robocze) Seminarium Metod Inteligencji Obliczeniowej Warszawa 22 II 2006 mgr inż. Marcin Borkowski Plan: Przypomnienie algorytmu niszowego

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej

Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej Maciej Roszkowski Sieci neuronowe jako przykład współczesnej technologii informatycznej Sieci neuronowe są technologią sztucznej inteligencji, trochę zapomnianą we współczesnym świecie. Współczesny ogólnie

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne i pełne rozwizanie przyznajemy maksymaln liczb punktów nalenych za zadanie. 1 p.

Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne i pełne rozwizanie przyznajemy maksymaln liczb punktów nalenych za zadanie. 1 p. SCHEMAT PUNKTOWANIA GM - A1 LUTY 2004 Zadania WW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C D B C C B A D B B D A C B C A A B A C A D D D Pozostałe zadania UWAGA: Za kade poprawne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki. Jarosław Piersa piersaj(at)mat.uni.torun.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki. Jarosław Piersa piersaj(at)mat.uni.torun.pl Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Jarosław Piersa piersaj(at)mat.uni.torun.pl Abstrakt Poniższy referat dotyczy zagadnień uczenia w sieciach neuronowych i bayesowskich(sieciach

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza danych

Przykładowa analiza danych Przykładowa analiza danych W analizie wykorzystano dane pochodzące z publicznego repozytorium ArrayExpress udostępnionego na stronach Europejskiego Instytutu Bioinformatyki (http://www.ebi.ac.uk/). Zbiór

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk POZNA MATERIAŁ WICZENIOWY Z MATEMATYKI STYCZE 010 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 16 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH POPRAWNA ODPOWIED 1 D 2 C 3 C 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 A 10 C 11 B 12 A 13 A 14 B 15 D 16 B 17 C 18 A 19 B 20 D

KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH POPRAWNA ODPOWIED 1 D 2 C 3 C 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 A 10 C 11 B 12 A 13 A 14 B 15 D 16 B 17 C 18 A 19 B 20 D KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH NR ZADANIA POPRAWNA ODPOWIED D C 3 C 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 A 0 C B A 3 A 4 B 5 D 6 B 7 C 8 A 9 B 0 D Zadanie ( pkt) MODEL OCENIANIA ZADAN OTWARTYCH Uzasadnij, e punkty

Bardziej szczegółowo

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Laboratorium MATLAB Zadanie nr 2 Detekcja twarzy autorzy: A. Gonczarek, J.M. Tomczak Cel zadania Celem zadania jest zapoznanie się algorytmem gradientu prostego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji ćwiczenia

Instrukcja realizacji ćwiczenia SIEĆ KOHONENA ROZPOZNAWANIE OBRAZÓW Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze sposobem reprezentacji wiedzy w sieciach Kohonena i mechanizmami sąsiedztwa i sumienia neuronów. Zadanie do analizy: analizujemy sieć

Bardziej szczegółowo

1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy. 2) Problem chiskiego listonosza

1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy. 2) Problem chiskiego listonosza 165 1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy 2) Problem chiskiego listonosza 166 Grafy eulerowskie Def. Graf (multigraf, niekoniecznie spójny) jest grafem eulerowskim, jeli zawiera cykl zawierajcy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie

1.7. Eksploracja danych: pogłębianie, przeszukiwanie i wyławianie Wykaz tabel Wykaz rysunków Przedmowa 1. Wprowadzenie 1.1. Wprowadzenie do eksploracji danych 1.2. Natura zbiorów danych 1.3. Rodzaje struktur: modele i wzorce 1.4. Zadania eksploracji danych 1.5. Komponenty

Bardziej szczegółowo

CAŠKOWANIE METODAMI MONTE CARLO Janusz Adamowski

CAŠKOWANIE METODAMI MONTE CARLO Janusz Adamowski III. CAŠKOWAIE METODAMI MOTE CARLO Janusz Adamowski 1 1 azwa metody Podstawowym zastosowaniem w zyce metody Monte Carlo (MC) jest opis zªo-»onych ukªadów zycznych o du»ej liczbie stopni swobody. Opis zªo»onych

Bardziej szczegółowo

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ O badaniach nad SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ Jak określa się inteligencję naturalną? Jak określa się inteligencję naturalną? Inteligencja wg psychologów to: Przyrodzona, choć rozwijana w toku dojrzewania i uczenia

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING 767-300ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 102 Transport 2014 Aleksandra Stycunów, Jerzy Manerowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV: Czwórniki. Temat 14 : Klasyfikacja czwórników. Pojcia podstawowe.

ROZDZIAŁ IV: Czwórniki. Temat 14 : Klasyfikacja czwórników. Pojcia podstawowe. RODAŁ V: zwórniki Temat 4 : Klasyfikacja czwórników. Pojcia podstawowe. zwórnikiem (dwuwrotnikiem) nazywamy układ majcy cztery zaciski, a cile dwie pary uporzdkowanych zacisków. Dla czwórnika musi by spełniony

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz K.Pieńkosz Wprowadzenie 1 dr inż. Krzysztof Pieńkosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej pok. 560 A tel.: 234-78-64 e-mail: K.Pienkosz@ia.pw.edu.pl K.Pieńkosz Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo