SŁOWNICTWO PISM STEFANA ŻEROMSKIEGO. Katarzyna Sobolewska MIASTO I WIEŚ UNIVERSITAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNICTWO PISM STEFANA ŻEROMSKIEGO. Katarzyna Sobolewska MIASTO I WIEŚ UNIVERSITAS"

Transkrypt

1 SŁOWNICTWO PISM STEFANA ŻEROMSKIEGO TOM 12 Katarzyna Sobolewska MIASTO I WIEŚ UNIVERSITAS

2

3

4

5 ISBN

6 SPIS TREŚCI I. MIASTO I WIEŚ JAKO OPOZYCJA KULTUROWA II. MIASTO I WIEŚ W ŚWIECIE PRZEDSTAWIONYM ŻEROMSKIEGO III. CEL BADAŃ I METODY GROMADZENIA MATERIAŁU SŁOWNIKOWEGO IV. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI SŁOWNIKOWEJ Semantyczna charakterystyka słownictwa a. Ludzie b. Miejsca c. Infrastruktura d. Zajęcia e. Kultura i życie społeczne f. Realia życia g. Nazwy miast, wsi i ich określenia Formalna charakterystyka słownictwa a. Formacje z dywizem b. Zdrobnienia, zgrubienia c. Elementy dialektalne d. Cytaty z języków obcych i zapożyczenia V. HASŁA WSPÓLNE Z INNYMI TOMAMI SŁOWNIKA WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW LITERATURA PRZEDMIOTU SŁOWNIK część I: MIASTO część II: WIEŚ WYKAZ ALFABETYCZNY HASEŁ ZAMIESZCZONYCH W SŁOWNIKU

7

8 I. MIASTO I WIEŚ JAKO OPOZYCJA KULTUROWA Opozycja między miastem a wsią ma charakter uniwersalny. Literatura XVIII i XIX wieku daje świadectwo nie tylko tej podstawowej dychotomii, określającej warunki społecznej egzystencji człowieka, ale stanowi także refleks historycznych przemian, jakie ukształtowały nowoczesną Europę. Najważniejszy w naszej części świata proces cywilizacyjny polegał bowiem na przejściu od wiejskiej kultury rolnej do kultury miejskiej, przemysłowej 1. W realiach polskich proces ten przebiegał z opóźnieniem, a w dodatku skojarzył się on w powszechnej świadomości z utratą niepodległości. To spowodowało, że miasto, jako symbol przekształceń cywilizacyjnych, było przez cały XVIII i XIX wiek negatywnym członem przywołanej w tytule opozycji. W tej konfrontacji dwóch światów wieś jest synonimem natury, miejscem wolnym od zgubnego wpływu cywilizacji, w którym więzi międzyludzkie oparte są na szczerości i prostocie, a wszystkie zdarzenia życiowe układają się w naturalny porządek. Jest wieś ostoją tradycyjnych wartości, skarbcem lokalnych tradycji. Miasto natomiast zabija przyrodzone walory i cnoty ludzkie, odwraca naturalny porządek rzeczy, neguje autentyczne wartości 2. Jest przestrzenią kultury, kosmopolitycznym, anonimowym środowiskiem nastawionym na innowacje. Miasto postrzegane z perspektywy wsi stanowiło zespół deficytów: przestrzeni, przyrody, wolności, kontroli społecznej, poczucia zakorzenienia. Doświadczenie rozbiorów sprawiło ponadto, że stało się ono siedzibą obcego : zaczęli je zamieszkiwać przedstawiciele narodu zaborcy. W ten sposób wieś uzyskała jeszcze jeden ważny dla Polaków walor jako siedlisko polskości. W tej jedynej niezdominowanej przez okupantów przestrzeni najważniejszą rolę odgrywał dworek szlachecki 3. Jednak petryfikacja roli dworu i dziedzica, ich w istocie feudalna dominacja nad ludem nie była w stanie zahamować procesu nieuchronnych przemian, które przyniosły w końcu kres kultury ziemiańskiej w Polsce. Konfiskaty ziemi po powstaniu styczniowym, uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim, upadek ekonomiczny zadłużonych i prymitywnych 1 A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997, s H. Michalski, Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej, Warszawa 1999, s E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003, s. 46.

9 8 I. Miasto i wieś jako opozycja kulturowa gospodarstw zaowocował deklasacją społeczną szlachty i koniecznością podejmowania przez nią pracy zarobkowej w miastach 4. Tak dokonało się w warunkach polskich przejście od kultury wiejskiej do miejskiej. Ale sposób życia i wartościowania, kultywowany w miastach przez potomków dawnych ziemian, stanowi imponujące świadectwo ciągłości historycznej. Oto wieś i jej chłopscy mieszkańcy chłop, kmieć, wieśniak otrzymują negatywne waloryzacje właściwe perspektywie pana, przypisujące rolnikom niską pozycję społeczną, brak wykształcenia, ubóstwo, chciwość itp. 5 Wydaje się, że podobnie jak w utworach Żeromskiego, o czym niżej prawdziwe walory wsi wynikają z jej potencjału przyrodniczego, piękna jej krajobrazu, z możliwości życia w zgodzie z naturą, a więc odzwierciedlają punkt widzenia spragnionego kanikuły mieszczucha. To zaś, co stanowi treść stosunków wiejskich, co dotyczy egzystencji jej mieszkańców w żadnym razie nie zasługuje na uznanie; jest rejestrem problemów narosłych i nierozwiązanych od wieków. 4 S. Siekierski, Kultura szlachty polskiej w latach , Pułtusk 2003, s. 41 i nast. 5 Por. B. Żywicka, Zmiany w językowym obrazie wsi we współczesnej polszczyźnie, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa i H. Duda, Lublin 2005; R. Tokarski, Obraz wsi utrwalony w języku, Prace Filologiczne, t. XXXVII, Warszawa 1992.

10 II. Miasto i wieś w świecie przedstawionym Żeromskiego II. MIASTO I WIEŚ W ŚWIECIE PRZEDSTAWIONYM ŻEROMSKIEGO Stefan Żeromski, świadom tych wszystkich przemian cywilizacyjnych, był ich wnikliwym obserwatorem, a jako szlachcic wysadzony z siodła także ich ofiarą. Jego bohaterowie to najczęściej ludzie wykorzenieni, bezdomni, którzy w mieście znaleźli się nie z własnej woli. Niosą oni w sobie wspomnienie rodzinnej wsi, dzieciństwa, które upłynęło pod dachem szlacheckiego dworku, tęsknotę za przestrzenią i przyrodą. Z takim bagażem pragnień i deficytów wiodą życie w mieście, które postrzegają jako coś obcego, na które patrzą z perspektywy ziemianina. Mają tendencję do ciągłego porównywania tych dwóch odrębnych światów i dwóch stylów życia. Przestrzeń miasta jest zorganizowana w sposób urągający podstawowym potrzebom człowieka. Jest przestrzenią zdegradowaną, ciasną, zatłoczoną, tworzącą absurdalny układ komunikacyjny, uniemożliwiającą godne i spokojne życie. Dyskomfort egzystencji w mieście pogłębiają pewne konkretne zjawiska historyczne. Jednym z nich jest utrata niepodległości, która sprawia, że ośrodki miejskie, jako siedziby urzędów, władz, administracji i policji, stają się widocznymi na każdym kroku przestrzeniami politycznego zniewolenia. Zahamowanie rozwoju gospodarczego polskich miast i miasteczek na skutek polityki zaborców powoduje ponadto, że miasta, zwłaszcza prowincjonalne, stają się zatęchłymi sadzawkami, pozbawionymi szans gospodarczego i kulturalnego awansu. Utwory Stefana Żeromskiego nie poprzestają na opisie i konfrontacji tych dwóch światów. Zamysłem autora jest przecież zreformowanie warunków życia ludzi zarówno w miastach, jak i na wsi. Koncepcja szklanych domów, obecna zresztą nie tylko w Przedwiośniu, ale i we wcześniejszej od niego Urodzie życia, stanowi znamienne świadectwo tych cywilizacyjnych poszukiwań. Jakże wymowny jest w tym kontekście fakt, iż utopia Żeromskiego obejmowała wyłącznie wieś, zakładając całkowitą przebudowę jej tkanki, zarówno materialnej, jak i społecznej. Miasta nie nadawały się do żadnej modernizacji, nie było dla nich ratunku. Ale reformatorskie projekty Baryki czy Rozłuckiego niszczą zarazem sielankowy, ziemiański obraz wsi, istniejący we wspomnieniach wysadzonych z siodła bohaterów. Tym samym dostarczają czytelnikom zupełnie nowej perspektywy, w której realia polskiej wsi przełomu XIX i XX wieku stanowią obiekt koniecznych przekształceń, zmieniających jej techniczną, socjalną i mentalną strukturę.

11 III. Cel badań i metody gromadzenia materiału słownikowego III. CEL BADAŃ I METODY GROMADZENIA MATERIAŁU SŁOWNIKOWEGO Niniejszy tom stanowi kontynuację serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, której pierwsze siedem części ukazało się w wydawnictwie Universitas w 2002 r. Celem publikacji, wciąż otwartej na dalsze badania słownikowe, jest rekonstrukcja językowego obrazu świata, zawartego w pismach Stefana Żeromskiego, przedstawiona w postaci zwartych kręgów tematycznych 6. Jakkolwiek każdy taki krąg wymusza na badaczu swoistą konstrukcję pracy i stawia przed nim inne problemy interpretacyjne, podstawowa metoda badawcza jest wspólna dla wszystkich tomów i stanowi dorobek zespołu. Polega ona na filologicznej, semantycznej i stylistycznej analizie słownictwa zanurzonego w szerokich kontekstach, odnoszących się do wybranego kręgu tematycznego. Efekty tych analiz przedstawione są w systematycznym, czytelnym układzie słownikowym. Materiał, który wymyka się temu ascetycznemu sposobowi opisu, stanowi przedmiot badań umieszczonych w części interpretacyjnej, poprzedzającej prezentację słownictwa w układzie alfabetycznym. Materiał dotyczący miasta i wsi w pismach Stefana Żeromskiego wyekscerpowano z jego Dzieł, wydanych w Czytelniku w latach w opracowaniu edytorskim Stanisława Pigonia. Ponadto do korpusu cytatów włączono dane pochodzące z trzech tomów listów, wydanych przez Zdzisława Jerzego Adamczyka 7. Na potrzeby słownika umieszczono w korpusie cytatów wszystkie szersze konteksty oraz pojedyncze odwołania, nawiązujące do szeroko pojętej rzeczywistości wiejskiej i miejskiej. Tam, gdzie to było możliwe, notowano w osobnej rubryce nazwę miasta lub wsi, do jakiej dany leksem się odnosił. Otrzymano w ten sposób dwie obszerne bazy danych, WIEŚ i MIASTO, liczące razem ponad 14 tys. wielozdaniowych fragmentów, na których podstawie utworzono najpierw listę haseł, a potem zbiory cytatów zawierających odpowiednie wyrazy hasłowe, wyszukane automatycznie. Ostatni etap polegał na zredagowaniu artykułów słownikowych oraz zilustrowaniu ich w zgodzie z obowiązującą instrukcją. 6 Szczegółowe informacje dotyczące metodologii badań zawarte są w tomie wstępnym pod red. K. Handke. 7 S. Żeromski, Listy , Listy , Listy , red. Z.J. Adamczyk, Pisma zebrane, t , Warszawa

12 IV. Zawartość części słownikowej IV. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI SŁOWNIKOWEJ Słownik dzieli się na dwie odrębne części, zawierające słownictwo wiejskie i miejskie 8. Część dotycząca miasta liczy 1015 haseł, część dotycząca wsi 834. Przeważają hasła rzeczownikowe, niewielką grupę stanowią przymiotniki i czasowniki. Osobną kategorię tworzą wyrażenia typu gościnne dwory, park-ogród, chałupy-szkarlatynki, reforma rolna, a także peryfrazy, będące nazwami ludzi, grup ludzkich (brat w sukmanie, rolny posiadacz, bydło w sukmanach) lub miast (biskupia stolica, cmentarz duszy, gromada waterklozetów). Każde hasło, które opisuje w sposób ekskluzywny jedno lub dwa konkretne, znane z nazwy miejsca, zostało opatrzone umieszczoną w nawiasie lokalizacją, która zamyka ciąg definicyjny. Pola znaczeniowe miasta i wsi są bardzo szerokie, a przy tym niejednolite. Ich granice są nieostre. Niezbędny stał się zatem podział pól na podkategorie. Zabieg ten umożliwił zarówno ekscerpcję materiału, jak i jego klasyfikację, a także pozwolił już na etapie redakcji na odrzucenie części cytatów jako niemieszczących się w opracowywanym kręgu tematycznym. W omawianych polach wyodrębniono więc siedem zasadniczych obszarów, składających się na kulturę duchową i materialną miasta i wsi, przedstawioną w twórczości Żeromskiego. 1. SEMANTYCZNA CHARAKTERYSTYKA SŁOWNICTWA a. Ludzie Mieszkaniec miasta to nie tylko mieszczanin, miastowiec czy mieszczuch, ale także człowiek określany przez swoją przynależność do różnych grup społecznych i zawodowych. Jego miejsce w strukturze socjalnej sygnalizują takie nazwy jak: drobnomieszczanin, burżuaza, łyk, filister, proletariusz, zaś pozycję w strukturze zawodowej: sklepikarz, kasjerka, subiekt, fabrykant, księgarz, garson, dorożkarz, kamienicznik, poczciarz, telegrafista. Obie grupy nazw mają także zwykle swe zbiorowe odpowiedniki: arystokracja, biedota, bryndza, 8 Indeks umieszczony na końcu pracy wiąże obie listy haseł, prezentując materiał opisujący wyłącznie jeden z dwóch tytułowych kręgów znaczeniowych, a także słownictwo wspólne, właściwe realiom zarówno miasta, jak i wsi. Oczywiście zawartość tych równobrzmiących haseł, a więc ich znaczenia, egzemplifikacja oraz dane dotyczące łączliwości, w żadnym stopniu się nie pokrywa, ale ilustruje tytułową opozycję.

13 12 IV. Zawartość części słownikowej high-life, matadorowie, plutokracja, optymaci, pospólstwo, motłoch, eskulapia, wyrobnicy, kramarze, robociarze, gondolierzy, cybularze. Typowo miejską kategorię tworzą nazwy zwierzchników i pracowników urzędów (gubernator, wicenaczelnik, piszczyk, pałaciarz, knoty), a także nazwy przedstawicieli zawodów stricte miejskich: policjant, rządca domu, stójkowi, stróżka, strucle itp. Ciekawą i licznie reprezentowaną grupę stanowią nazwy postaci z marginesu społecznego i półświatka: ananas, andrus, apasze, chodzik, ulicznik, łaziki, żebrak; kurtyzana, prostytutka, stręczyciel, paskarz, ulicznica. Ponadto wiele nazw, zwykle pojawiających się w kontekstach paryskich, dotyczy ludzi korzystających z miejskiej anonimowości i swobody obyczajów: kobietołowcy, lowelasi, podskakiewicze, świszczypała, zaczepnik, kokota, utrzymanka. Osobną grupę stanowią wyrazy określające mieszkańców miast ze względu na ich sposób ubierania się i styl życia: cylindrowiec, kaszkieciarze, kaśkietowcy, surdutowiec, dandys. Inną kategorię z tego kręgu tworzą konsumenci miejskich rozrywek i usług: birbant, bywalec, klientela. Ostatnia zwarta grupa nazw mieszkańców miast wiąże się z ich pochodzeniem etnicznym i wyznaniem: niemczykowie, żydostwo, mechesy, starozakonny, Żyd, Żydek, Żydzina, chrześcijanie. Najliczniejszą kategorię nazw mieszkańców wsi stanowią synonimy chłopa i chłopstwa, także wielowyrazowe: cham, chłopina, brat w sukmanie, gospodarz ziemi, kmiotek, mużyk, pauper, rolnik, rolny posiadacz, wieśniak, wieśniaczka, włościanin, brać w sukmanie, bydło w sukmanach, chamstwo, chamskie dusze, chłopiska, chłopkowie, hreczkosieje, kmiecie, kmioty, lud, ludek, ludzie od pługa, naród, pejzanie. Sporo nazw dotyczy kobiet i dziewcząt wiejskich: baba, babina, babuleńka, dziewczynina, dziewczysko. Mniej liczną, ale bardziej urozmaiconą grupę tworzą nazwy zarządców i pracowników folwarku: administrator, plenipotent, dziedzic, karbowy, ekonom, okumon, pisarczyk, pisarek, rządca; furman, oficjaliści, ogrodnik, ogrodowczyk, parobas, parobczak, służba, czeladź. Ponadto duży zbiór nazw odnosi się do właściciela lub dzierżawcy folwarku i jego rodziny: chudopachołek, ciarach, cześnik, pan, panek, paniczek, panul, panowie-bracia, szlachcianka, szlachcic, szlachetka, szlachta, szlagon, ziemianin. Pozostali mieszkańcy dworu to korepetytor i rezydent. Osobne leksemy opisują chłopów jako najuboższą i najmniej wykształconą grupę społeczną: biedota, gmin, gminiacy, hołota, pariasi. Niekiedy wyznacznikiem ich nędznej kondycji staje się sposób ubioru (bezspodniowcy, sukmaniarze) lub sposób odżywiania się: kartoflarz. Gruntowną znajomość realiów dziewiętnastowiecznej wsi widać w nazwach robotników rolnych (bandos, bandoska) oraz wiejskich gospodarzy określanych według stopnia ich zależności od pana feudalnego czy stanu posiadania: pańszczyźniak, czynszownicy, indywidualiści, koloniści, osadnicy, komornik, zagrodnik, najemnicy, pięciomorgowcy. Inna grupa nazw chłopów pochodzi od czynności związanych z uprawą roli i hodowlą: grabiarki, kopacz, kosiarze, oracze, żeńcy; świniarz, pastuch, pasturka.

14 IV. Zawartość części słownikowej 13 Niewielki zbiór tworzą nazwy zawodów i specjalizacji rolniczych: agronom, zootechnik, plantator. Nieco więcej leksemów dotyczy nazw zawodów okołorolniczych, związanych z przemysłem wiejskim czy wiejskimi usługami: propinator, gorzelany, młynarz, młynarczyk, felczer, karczmarz. Pojedyncze nazwy odnoszą się do stanowisk w administracji wsi: sołtys, wójt, a nawet do poborcy podatków (akcyźnicy, akcyźny). Ostatnia zwarta grupa nazw skupia się wokół przynależności etnicznej i wyznawanej religii czy obrządku: Żyd, Żydeczek, Żydek, Żydówka, chłopi-unici, unita. b. Miejsca Najliczniejsza grupa nazw miejsc w mieście dotyczy pewnych charakterystycznych elementów krajobrazu miejskiego. Wśród nich dominują nazwy ulic i placów: bulwar, dziedziniec, dziedzińczyk, plac, placyk, podwórko, podwórze, promenada, skwer, studnia, ulica, uliczka, zaułek. Inne leksemy odsyłają do miejskich budowli i typowych dla topografii miasta elementów architektonicznych: attyki, brama, bramisko, fontanna, kolumnada, obmurowania, rogatka, wały, wieża. Inne wyrazy są nazwami zbiorników wodnych (basen wodny, sadzawka) oraz pewnych koniecznych, acz mało estetycznych urządzeń miejskich: kloaka, rynsztok, ściek, śmietnik. Wiele leksemów odnosi się do miejsc o charakterze publicznym. Wśród nich ważną funkcję pełnią tereny rekreacyjne: aleja, alejka, błonie, ogród, ogródek, park, park-ogród, park-sen, ślizgawka. Inną grupę tworzą nazwy miejsc rozrywek: filharmonia, galeria, kabaret, kinematograf, opera, teatr. Jeszcze inną nazwy placów i instytucji handlowych: bazar, giełda, jarmark, kiermasz, sukiennice, targ, targowica, targowisko. Pewna część słownictwa obejmuje nazwy obiektów oświatowych, transportowych i medycznych: biblioteka, czytelnia; banhof, dworzec; klinika, lecznica. Duża grupa rzeczowników nazywa części miejskiej przestrzeni, zróżnicowane topograficznie, funkcjonalnie, historycznie lub społecznie: centrum, dzielnica, dystrykt, getto, kwartał, prowincja (paryska), podgrodzie, podegrodzie, przedmieście, śródmieście. Stosunkowo bogaty jest repertuar leksemów nazywających miejsca kultu rozmaitych obrządków i wyznań: bożnica, campo santo, cerkiew, chram, grobowiska, katedra, kircha, klasztor, kolegiata, konwent, kościół, kościółek, meczety, świątynia. Ostatni zwarty zbiór wyrazów odsyła do miejskich zabytków i pamiątek historycznych: amfiteatr, cyrk, forum, kopiec, monumenty, osobliwości, pałac, pomnik, termy, zamek. Charakterystyczne elementy krajobrazu wiejskiego stanowią w nazwach miejsc najbardziej rozbudowaną grupę hiponimów. Mieszczą się tu nazwy jego archetypicznych składników, elementów przyrody lub architektury widocznych z daleka, tworzących i symbolizujących pejzaż wiejski: banie (cerkwi), błonie, brogi, komin, kopce, kopuły, kopy, krzyż, sterty, stogi, studnia, studzienka, wiatrak, żuraw. Sporo jest nazw zbiorników wodnych: baseny wodne, sadzawka, sekuła, staw; zwartą grupę słownictwa tworzą nazwy zagród wiejskich i ich części, także miejsc położonych tuż za ogrodzeniem: dziedziniec, gumno, obejście, ogrojec, ogród, ogródek, okólnik, plac, podwórko, podwórze, podwórzec, sad, sadek, sied-

15 14 IV. Zawartość części słownikowej lisko, zagroda, zastodole, pozapłocie, zapłocie. Znaczna część rzeczowników obejmuje nazwy pól i łąk: łan, murawa, nieużytki, niwa, niwka, nowina, odłóg, pastewnik, pastwisko, pole, pólko, rola, wygon, zagon. Wśród nazw wiejskich miejsc o charakterze publicznym najliczniejszy zbiór stanowią drogi i ścieżki: chodnik, drożyna, dróżka, gościniec, miedza, grobla, opłotki, ścieżka, ścieżyna, ulica, uliczka. Inne nazwy odnoszą się do elementów infrastruktury wiejskiej: most, przystań; jeszcze inne nazywają przyrodnicze otoczenie wsi: las, lasek łąka, polana, rzeka, rzeczka. Niewielka grupa rzeczowników odnosi się do wyodrębnionych części wsi: dziedzina, gospodarstwo, kolonia, majątek, przysiołek, przysiółek, włość, zaścianki. c. Infrastruktura Infrastruktura, obejmująca materialne podstawy funkcjonowania w mieście, w największym zakresie dotyczy nazw siedzib: budynków i mieszkań. Wśród nazw budynków prywatnych, mieszkalnych i gospodarczych, znajdują się takie jak: baraki, buda, budynek, budyneczek, chałupa, chałupiny, chałupka, chałupsko, chata, chatyny, chlew, chlewiki, dom, domek, domostwo, dworek, dworzyszcze, dwór, kamienica, kamieniczka, kamieniczysko, posesja, rezydencja, rudera, szopa. Nie mniej liczna jest grupa nazw budynków użyteczności publicznej: ambasada, banhof, dworzec, gmach, hala, koszary, kryminał, ministerstwo, parlament, poczta, ratusz, sąd, więzienie. W sporej grupie nazw mieszkań przeważają te z nich, które odnoszą się do lokali substandardowych: ciupka, ciupy, facjatki, facjaty, izdebka, jama, nora, piwnica, poddasze, strychy, suterena, suteryna. Rozbudowany katalog nazw reprezentują wyrazy oznaczające różnego typu miejskie przedsiębiorstwa: usługowe, handlowe i produkcyjne. Wśród tych pierwszych dominują nazwy lokali gastronomicznych: buvetka, café, crémerie, cukierenka, cukiernia, garkuchnia, jadłodajnie, kafenhauzy, kawiarenka, knajpa, knajpeczka, restauracja, restauracyjka, szynczek, szynk, szynkownie, taniak, tawerna, trattoria. Zwartą grupę stanowią także nazwy domów zajezdnych: austeria, boarding-house, hotel, hotelik, pensjonat. Inny zbiór słownictwa w kategorii przedsiębiorstw usługowych reprezentują nazwy instytucji finansowych: bank, banczek, giełda, kasa pożyczkowa, lombard. Specyficzne zainteresowania i losy niektórych bohaterów Żeromskiego ilustruje słownictwo hazardowe : kasyno, loteria, totalizator. Przedsiębiorstwa handlowe to przede wszystkim nazwy sklepów, określanych adekwatnie do ich wielkości i oferty: banco, kram, magazyn, sklep, sklepiczyna, sklepik, sklepiska, skład, składziki, stragany. Stosunkowo niewiele nazw sklepów informuje o rodzaju sprzedawanego przez nie towaru: apteka, drogeria, księgarnia. Przedsiębiorstwa produkcyjne nie są zbyt liczne; nazwy części z nich nie odwołują się do rodzaju wytwórczości: fabryczka, fabryka, warsztat. Inne wyrazy z tego kręgu oznaczają niewielkie wytwórnie (benzyniarnia, browar, cegielnia, drukarnia) lub zakłady przemysłowe bądź ich działy: stocznia, tkalnie, walcownie. Nazwy dróg przeznaczonych dla pojazdów i pieszych także stanowią rozbudowaną grupę słownictwa miejskiego: arteria, bulwar, chodnik, chodniczek, linia kolejowa, linia tramwajowa, most, poprzecznica, przecznica, przesmyk, szyny, trotuar, trotuarek, ulica, ulicz-

16 IV. Zawartość części słownikowej 15 ka, wyboice, zaułek. Podobne urozmaicenie słownictwa można zaobserwować w grupie nazw pojazdów: autobus, automobil, bicykle, II bieda, czupirak, dogcarty, dorożka, doróżka, drynda, dryndula, karawan, kareta, karetka, kolej, metro, omnibus, powozik, powóz, samowar, taximetr, tramwaj. Kolejnym kręgiem nazw odnoszących się do infrastruktury miejskiej są leksemy oznaczające różnorodne sposoby komunikacji: afisz, ogłoszenie, pneumatyczka, szyld, telefon, telegram. Pojedyncze wyrazy tworzą grupę materiałów budowlanych używanych w mieście: asfalt, beton, bruk, kamień oraz określają źródła światła i energii: banie elektryczne, latarnia, rewerber; benzyna, elektryczność. Wodociąg reprezentuje kategorię sposobów zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Materialne podstawy funkcjonowania na wsi wyznaczają przede wszystkim budynki mieszkalne, zwykle marne, małe i brzydkie: budowie, budowla, budy, chałupa, chałupięta, chałupka, chałupsko, chałupy-szkarlatynki, chata, chatynki, checza, checz, czworaki, czworak, domek, domostwo, dworeczek, dworek, dworzyszcze, dwór, kukrzysko, lepianka, oboro-chaty. Wśród nazw budynków gospodarczych zwraca uwagę spora liczba deminutiwów: chlew, chlewik, chlewki, obora, obóreczki, obórka, stajenka, stajnia, stodolina, stodoła, stodółka. Nazwy przedsiębiorstw wiejskich nie są liczne i dzielą się na dwa zbiory. Pierwszy z nich obejmuje tradycyjne zakłady czy wytwórnie, stanowiące części folwarków: cegielnia, gorzelnia, młyn, tartak. Drugi krąg słownictwa zawiera głównie nazwy przedsiębiorstw postulowanych, a więc obecnych w utworach nie jako rzeczywiście istniejące, ale raczej jako planowane, projektowane w ramach modernizacji wsi. Często stanowią one element utopijnej wizji Majdanu (Dzieje grzechu) czy szklanych domów (Przedwiośnie). Do takich wyrazów należą: kooperatki, kooperatywa, masarnia, maślarnia, mleczarnia, serownia, spółka, warzelnia konfiturów. Osobną kategorię tworzą nazwy wiejskich instytucji zajmujących się wyszynkiem: karczma, karczmisko, oberża, szynk, szynkownia. Grupa nazw dróg i ścieżek, umożliwiających komunikację pieszą i konną, w porównaniu ze słownictwem miejskim, nie jest zbyt rozbudowana, obejmuje bowiem takie leksemy jak: aleja, drożyna, dróżka, gościniec, miedza, most, ścieżka, ścieżyna. Dużą i ciekawą dziedzinę słownictwa wiejskiego stanowią nazwy upraw i pól, określanych ze względu na rodzaj i poziom ich rolniczego zagospodarowania. W grupie tej trafiają się nazwy prawdziwie egzotyczne: ananasarnia, brzoskwiniarnia, chmielarnia, cieplarnia, inspekta, nieużytki, niwa, niwka, oranżeria, plantacje, truskawkarnia, ugór, winnica, winniczki. Zwartą grupę leksemów tworzą nazwy zwierząt gospodarczych, ujmowanych najczęściej zbiorowo, bez wyróżniania poszczególnych gatunków: bydło, dobytek, gadzina, inwentarz, sprzężaj, stadnina, trzoda. Ostatnią dziedzinę infrastruktury wiejskiej wyznaczają narzędzia i maszyny rolnicze: brona, cepy, grabie, kosy, socha; lokomobila, młocarnia, siewniki, żniwiarki.

17 16 IV. Zawartość części słownikowej d. Zajęcia W niezbyt licznej grupie nazw zajęć typowo miejskich dominują te, które wiążą się z rozrywką, z korzystaniem z atrakcji miasta. Są to między innymi: bawić się, hulać, hulatyka, karnawałowanie, knajpować, rozbijać się, rozteatrzyć się, zabawić się, zwiedzać. Stosunkowo niewiele wyrazów określa sposoby zarobkowania w mieście: rentować, służyć, stołować, trzymać stancję, (udzielać) korepetycji, żebrać. Kilka nazw odnosi się do poszukiwania tymczasowego lokum: koczować, najmować, wmieszkać się, wynająć. Pojedyncze leksemy określają zajęcia związane z edukacją w mieście: studiować, wykładać oraz z udziałem w administracji i organach władzy: urzędować, posłować. Specyficzne warunki miejskie wyznaczają repertuar słownictwa związanego z komunikacją (telefonować, telegrafować) oraz aprowizacją (obstalowywać, stołować się). Miejska swoboda obyczajów i brak kontroli społecznej umożliwia istnienie szczególnego sposobu zawierania znajomości: zaczepić. Wśród nazw zajęć typowo wiejskich dominują te z nich, które wiążą się z uprawą roli i hodowlą: bronować, doglądać, gospodarować, grabić, karczować, karmić, kopać, kosić, obsiewać, odrabiać, orać, paść, sadzić, siać, uprawiać, wyhodować, zadawać, zaorać, zarybiać. Pojedyncze czasowniki odnoszą się do zarządzania gospodarstwem rolnym i nadzorem nad robotnikami: administrować, dozorować, wypłacać. Wyraz parcelować przywołuje zmiany w stosunkach własnościowych na wsi. Dość liczna grupa leksemów wiąże się ze spędzaniem wolnego czasu w wiejskim dworku, z korzystaniem z uroków wsi: grać, hulać, hasanka, jazda konna, piknik, polować, polowanie, spacer, spacerek, spacerować. Kilka z nich opisuje sposoby utrzymywania kontaktu ze światem za pomocą systematycznej lektury periodyków: prenumerować, trzymać (gazetę). e. Kultura i życie społeczne Ten krąg słownictwa miejskiego jest dosyć rozbudowany, zwłaszcza w dziedzinie życia towarzyskiego oraz instytucji kulturalnych i oświatowych. Nazwy spotkań towarzyskich tworzą liczną i urozmaiconą grupę, zawierającą między innymi: agapy, bal, colloquia, herbatkę koleżeńską, imieniny, randeiks, reuniony, wieczorek, wieczór, zebranie. Równie bogaty zbiór tworzą nazwy uroczystości oficjalnych i religijnych, organizujących życie społeczne miasta: defilada, eksportacja, erekcja, feta, ingres, panichida, pochód, procesja. Kilka leksemów odnosi się do form wyrażania zbiorowej opinii lub protestu: manifestacja, mityngi, rozruch, strajk, zgromadzenia ludowe. Jeszcze inne dotyczą imprez kulturalnych i sportowych, będących okazją do spotkań: koncert, wystawa, wyścigi. Sporo jednostek słownikowych to nazwy szkół lokujących się na rozmaitych poziomach edukacji: akademia, kolegium, konserwatorium, liceum, II pensja, politechnika, uniwersytet, wszechnica. Kilka nazw odnosi się do instytucji oświatowych: biblioteka, czytelnia, muzeum, odczyt, wykład. Życie społeczne jako zjawisko podlegające kontroli opisuje słownictwo związane z urzędami i organami władzy: akcyza, cyrkuł, ministerstwa, magistrat, namiestnictwa, pałata, parlament, ratusz, sąd.

18 IV. Zawartość części słownikowej 17 Życie społeczne jako obiekt działań społeczników wyznaczają nazwy organizacji społecznych oraz akcji i przedsięwzięć charytatywnych: cech, klub, stowarzyszenie; ochronka, pogadanka, prelekcja, przytułek. Elementem kultury dnia codziennego są nazwy typowo miejskich strojów, pełniących zarazem funkcję autoprezentacyjną. Wskazują one bowiem na miejsce zajmowane w strukturze społecznej przez noszących je ludzi: cylinder, surdut. Kulturę i życie społeczne wsi opisuje kilka kręgów słownictwa. Pierwszy z nich tworzą nazwy spotkań towarzyskich: bal, five o clock tea, także tych podejmowanych na zewnątrz domu dla rekreacji i rozrywki: eskapada, majówka, piknik, przejażdżka, spacer, spacerek, kulig, wycieczka, wypad. Inna grupa nazw wiąże się ze świętami i uroczystościami kościelnymi: odpust, procesja, pogrzeb. Pojedynczy leksem reprezentuje kategorię gier sportowych: krokiet. Osobny zbiór rzeczowników odwołuje się do kultury i twórczości ludowej. Są to nazwy poszczególnych form literackich i muzycznych: bajki, gawędy, klechdy, opowiadania, piosenka, piosneczka, podanie, śpiewki. Ponadto w tej grupie słownictwa mieszczą się nazwy zwyczajów ludowych: oczepiny, przenosiny, wesele, wieńcowe oraz pojedynczy rekwizyt, przywołany w tytule jednego z dramatów Żeromskiego: turoń. Licznie reprezentowana jest grupa nazw tradycyjnej odzieży wiejskiej: ciasnochy, guńka, kurta, lejbik, kozaczki, kożuszek, kożuszyna, sukmana, sukmanczyna, sukmanka, sukmaniska. Życie kulturalne i oświatowe wsi opisują takie nazwy jak: biblioteka, czytelnia, muzeum, szkoła, szkółka, teatr, uniwersytet. Społeczność wiejska jawi się też jako obiekt działalności charytatywnej i kształceniowej: ochrona, odczyt, prelekcje, sanatorium, szpital, szpitalik, wykład. Efektem tej działalności modernizacyjnej są organizacje o charakterze społecznym i gospodarczym: spółka, stowarzyszenie, kooperatki. Zjawiska o charakterze politycznym ilustrują nazwy: masówka, reforma rolna, rewolta, strajk. Pewna grupa leksemów odwołuje się ponadto do stosunków społecznych panujących na wsi, ocenianych z perspektywy chłopa: niewola, poddaństwo, opresja kmieca, ucisk. Pojedyncze wyrazy ujmują społeczność wsi jako wspólnotę: gmina, gromada. f. Realia życia Życie w mieście dostarcza ludziom wielu rozmaitych wrażeń, związanych z koniecznością funkcjonowania w zabudowanej i tłocznej przestrzeni. Wrażenia te rejestrują wszystkie zmysły. Zjawiskiem najbardziej charakterystycznym dla miasta jest bombardowanie jego mieszkańców bodźcami słuchowymi, pochodzącymi od pojazdów i ludzi poruszających się po twardych nawierzchniach. Nazwy oddające dynamikę i natężenie tych wrażeń to: gwar, hałas, łoskot, poryk, szum, turkot, wrzask, wrzawa, zgiełk. Wrażenia węchowe oddają wyrazy: czad, dym, swąd, przy czym wszystkie one odwołują się do woni paliwa spalanego w silnikach samochodów. Drobinki piasku, ziemi, kurzu, unoszące się w miejskim powietrzu, ewokują nazwy pył, pyłek.

19 18 IV. Zawartość części słownikowej Życie w mieście ma swój specyficzny rytm. Opisują go następujące leksemy: gonitwa, pęd, ruch, rwetes, wir. Nieuchronne miejskie stłoczenie oddają rzeczowniki mrowisko i natłok. Życie wsi toczy się w zupełnie innej scenerii, upływa wśród innych problemów. Mieszkańców wsi zajmują rzeczy przyziemne. Jedną z nich są rodzaje uprawianych roślin i sposoby ich wykorzystania: grule, karma, kartofle, pasza, pokosy, siano, zboże, żyto. Inną ważną stronę wiejskiego bytowania wyznaczają rodzaje zarobku: ordynaria, akcydensa, pensja, wypłata. Jeszcze inną obowiązki wynikające z uzależnienia chłopa wobec pana: pańszczyzna, posyłka, powinności. g. Nazwy miast, wsi i ich określenia Neutralny rzeczownik miasto ma w utworach Stefana Żeromskiego liczne synonimy i hiponimy. Wiele z tych nazw charakteryzuje omawiany ośrodek pod względem wielkości i znaczenia w życiu kraju lub regionu: grodek, gródek, miasteczko, mieścina, metropolia, osada, stolica. Inne leksemy odwołują się do historii osadnictwa: gród, grodzisko. Miasto- -ogród, miasta-siedziby to nazwy odzwierciedlające pewną nową koncepcję organizacji miejskiej przestrzeni. Konstrukcja niegdyś-miasto oddaje jego stan po przejściu frontu. Zgrubienie mieścisko zawiera w sobie element niechęci lub politowania. Żydowskie gnieździska i zbiór Żydów to zjadliwe określenia miast i miasteczek zamieszkanych głównie przez ludność żydowską. Kilka jednostek znalazło się w słowniku dzięki swoim użyciom przenośnym. Abdera to miasto zamieszkane przez ludzi ograniczonych. Błoto jako synteza życia w Obrzydłówku dobrze oddaje jego zacofanie, prowincjonalizm i brak perspektyw. Dziura może opisywać zarówno małe, jak i wielkie miasto, pozbawione kontaktu z ośrodkami kultury, zaniedbane, pogrążone w stagnacji. Koszary będące metaforą Warszawy ewokują ciężką, regularną zabudowę, brak powietrza, swobody, zieleni oraz nieznośny, wyczerpujący tryb życia, wymuszony przez upokarzające warunki bytowania w mieście. Opisowe nazwy konkretnych miast to ich peryfrazy. Są wśród nich określenia utarte, powszechnie i często używane, jak na przykład Wieczne Miasto Rzym czy naddunajska stolica Wiedeń. Pozostałe nazwy nie mają tak neutralnego charakteru; jest w nie wpisana duża dawka emocji i przeżyć narratora lub bohatera. Kielce to dla Joasi, która z ulgą porzuciła je dla Warszawy, biskupia stolica. Dla bohatera opowiadania W sidłach niedoli rodzinny Włock to step dni jednostajnycjh i zatęchła sadzawka. Florencja w listach i wspomnieniach Żeromskiego, zachwyconego jej strukturą przestrzenną i obfitością zabytków, pozostaje świętym miastem, podczas gdy dla ubogiego Berta z Charitas jest ona tylko zbiorowiskiem kamieni. Budapeszt z kolei jest opisany w Róży następująco: Przejdź się dziś po stolicy tych parweniuszów, po małpiarskim kramie, po tym żydowskim zachwycie, z pośpiechem, za wydarty pieniądz zastawionym banalnymi monumentalnościami. Wyraz wieś ma w porównaniu z miastem znacznie mniej synonimów. Wyrazem znaczeniowo równoważnym jest tu chyba tylko sioło. Wśród hiponimów wsi większość wyra-

20 IV. Zawartość części słownikowej 19 zów ma charakter deminutywny: osada, wioska, wioseczka, wioszczyna, wiosczyna, wiosczyzna. Nierzadko w nazwy te jest wpisany także element współczucia, politowania, wynikający z panującej w tych miejscach ciemnoty i biedy. Metaforyczne określenia wsi akcentują niedostatki i dyskomfort wiejskiego życia. Bohaterka dramatu Uciekła mi przepióreczka z goryczą wyznaje, że swoje życie cisnęła w to wioskowe bajorko. Hrabia Szczerbic z Dziejów grzechu postanawia zerwać z próżniactwem wiejskim. Trepka z Popiołów, wypytując przybysza ze świata, wyznaje, że: my tutaj na zagonie wiemy ledwie coś niecoś, ledwie ze słychu, z wieści. 2. FORMALNA CHARAKTERYSTYKA SŁOWNICTWA a. Formacje z dywizem Formacje z dywizem stanowią znak firmowy pisarstwa Żeromskiego. Jeśli szukać w jego twórczości neologizmów, byłyby nimi właśnie one. Konstrukcje takie są częstsze w słownictwie miejskim, w którym służą głównie do tworzenia nazw osobowych o charakterze nadrzędno-podrzędnym: człowiek-reporter, człowiek-stójkowy, kobieta-rynsztok, klępy-mieszczanki, szwindlarz-bankier, nędzarze-łachmaniarze, siostrzyczki-prostytutki, Żyd-tragarz itp. Inny typ stanowią dwuczłonowe nazwy terenów miejskich, podkreślające cechę podobieństwa: miasta-siedziby, miasto-ogród, miasto-kolos, park-ogród, park-sen. Jedna formacja z rzeczownikiem miasto oddaje jego stan po przejściu frontu: niegdyś-miasto. Dwuczłonowe połączenia przymiotnikowe stanowią refleks składu etnicznego i społecznego polskich miast i miasteczek oraz panującej w nich atmosfery: żydowsko-moskiewski, małomiasteczkowo-paskarski, kołtuńsko-endecki, lazarońsko-pański. W słownictwie wiejskim konstrukcje z dywizem są rzadsze. Obejmują dwuczłonowe nazwy osobowe typu chłopi-unici, panowie-bracia, wandale-chłopi, właściciel-hodowca. Zwarta grupa nazw odnosi się do chłopskich siedzib, ewokując znaczenie braku higieny i podstawowych wygód: chałupy-szkarlatynki, oboro-chaty, dom-barak, a także dokumentując ich stan po przejściu działań wojennych: niegdyś-chałupa, niegdyś-chlew. Pojedyncze formacje stanowią syntetyczne nazwy realiów wiejskich: pies-burek, płot-pleciak. b. Zdrobnienia, zgrubienia Słownictwo Żeromskiego cechuje ogromna różnorodność słowotwórcza. Wśród formacji ekspresywnych przeważają zdrobnienia. W słownictwie miejskim duży zbiór rzeczowników stanowią deminutywne nazwy domów, placów, ulic, mieszkań itp., które wskazują nie tylko na niewielki rozmiar tych obiektów, ale często i na lichą ich kondycję, zaniedbanie, minimalną skalę przedsięwzięć: banczek, budyneczek, chałupka, ciupka, dziedzińczyk, grobelki, facjatki, hotelik, instytucyjka, izdebka, kamieniczka, knajpeczka, restauracyjka, stacyjka, trotuarek, wirydarzyk. Nazwy osobowe pisarczyk, studencina, tłumek, urzędniczek, urzędniczyna, Żydek, Żydzina ewokują znaczenie lekceważenia lub politowania. Zgrubienia natomiast prawie nigdy nie mają sensu czysto fizycznego, nie odnoszą się wyłącznie do du-

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego Ewelina Maria Szczęśniak Praca napisana w Katedrze Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Pejzaż miejski z zaściankiem w tle

Pejzaż miejski z zaściankiem w tle Pejzaż miejski z zaściankiem w tle Wydawca: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego Warszawa 1999 ISBN 83-910975-3-6 JZT40687 9 Elżbieta Kaczyńska Opracowanie graficzne: Teresa Oleszczuk Łamanie:

Bardziej szczegółowo

Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie. Basics of the tourism sector in Warsaw. Problems and dilemmas

Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie. Basics of the tourism sector in Warsaw. Problems and dilemmas Prace Geograficzne, zeszyt 134 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2013, 7 36 doi : 10.4467/20833113PG.13.013.1259 Problemowe i problematyczne abc turystyki w Warszawie Marta Derek,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

M a re k S. Szczepański

M a re k S. Szczepański UNIW ERSYTET WARSZAWSKI E u ro p e jski In s ty tu t R ozwoju Regionalnego i Lokalnego ROZWÓJ R E G IO N A LN Y ROZWÓJ L O K A L N Y SAMORZĄD TERYTORIALNY M a re k S. Szczepański M ia s to socjalistyczne

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze.

Zachęcamy do lektury Raportu, jednocześnie czekamy na Państwa uwagi, opinie i komentarze. 0 1 Od autorów: Oddajemy w Państwa ręce raport pt.: Warszawa lokalna, który powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu: Obserwatorium Kultury, pt.:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wprowadzenie 4 Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Kielce Winnica 2009 Poradnik został opracowany w ramach projektu: Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji

Krzysztof Herbst. Społeczny sens rewitalizacji E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Krzysztof Herbst Społeczny sens rewitalizacji 3/2008 Spis treści 1. Wprowadzenie 4 2. Skąd się wzięła rewitalizacja 6 2.1. Proces odpływu i wymiany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Pod red. Macieja Kowalewskiego Fundacja Twórców Architektury (FTA) Poznań 1 RECENZENCI: Prof. dr hab. Jan Nikołajew Prof. dr hab. inż. arch. Ewa

Bardziej szczegółowo

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza

Tom 8. Rewitalizacja miast polskich diagnoza Tom 8 Rewitalizacja miast polskich diagnoza INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 8 Rewitalizacja miast polskich - diagnoza Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście NR 3242 Aleksandra Achtelik Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja Maciej Smętkowski Bohdan Jałowiecki Grzegorz Gorzelak

Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja Maciej Smętkowski Bohdan Jałowiecki Grzegorz Gorzelak Raporty i analizy EUROREG 1/2009 Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja Maciej Smętkowski Bohdan Jałowiecki Grzegorz Gorzelak Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO STUDIUM ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO ZABUDOWY WIEJSKIEJ REGIONU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO STUDIUM ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO ZABUDOWY WIEJSKIEJ REGIONU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO STUDIUM ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO ZABUDOWY WIEJSKIEJ REGIONU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Olsztyn 2008 Opracował Jacek Wysocki Redakcja Jacek Wysocki Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo