Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu"

Transkrypt

1 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1

2 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być, a nie tylko więcej miał. Jan Paweł II 1. Uwarunkowania prawne warunkujące program wychowawczy szkoły: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która dookreśla rolę szkoły w procesie wychowania i kształcenia Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określające: zakres dokumentacji jaką szkoła musi posiadać w związku z wychowaniem i profilaktyką, wartości jakie powinny być kształtowane w procesie wychowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 9 czerwca 2012 roku, która nakazuje szkołom wprowadzenie działań wychowawczych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, które obliguje szkołę do prowadzenia działań autoewaluacyjnych obejmujących również aspekt wychowawczy placówki W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Celem edukacji jest też wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. 2

3 2 Wartości nadrzędne. Za wartości nadrzędne uznano: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 1. Cele główne: 3 Cele wychowania: wspomaganie naturalnego rozwoju kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznanych za społecznie pożądane profilaktyka zachowań ryzykownych korekcja deficytów i urazów 2. Cele szczegółowe (określające sylwetkę absolwenta): Uczeń skutecznie komunikuje się w różnych sytuacjach kulturalnie zachowuje się w różnych sytuacjach pracuje w grupie, negocjuje, podejmuje decyzje grupowe potrafi być tolerancyjny i wrażliwy na krzywdę i cierpienia innych radzi sobie z emocjami i uczuciami wykazuje odpowiedzialność za siebie i rówieśników, stosuje techniki asertywne dba o własne zdrowie fizyczne i psychiczne i o higienę osobistą świadomie korzysta ze środków masowego przekazu, poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł rozwija swoje zainteresowania potrafi samodzielnie organizować pracę własną i innych wykorzystuje doświadczenia i potrafi łączyć różne elementy wiedzy 3

4 Zna prawa człowieka, szanuje prawa swoje i innych pełni różne role w życiu społeczności szkolnej i lokalnej chroni swoje środowisko jest świadomy przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego i wspólnoty narodowej Uczeń ma ukształtowane postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 4 Opis funkcjonowania szkoły: Zespół klasowy prowadzi wychowawca klasy, który jest doradcą i przewodnikiem wychowanków (począwszy od klasy 4 współpracujący z wychowawca klasy). 1. Zadania wychowawców klas i wychowawców wspierających: 1) Zadaniem wychowawcy jest: tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie w poszanowaniu praw człowieka inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej otoczenie opieką indywidualną każdego ucznia planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego rozwijających i integrujących zespół uczniowski współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów celem: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, włączanie ich w sprawy życia i szkoły współpraca z pedagogiem szkolnym W celu realizacji zadań wychowawca winien: zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków stale doskonalić warsztat pracy i swoje umiejętności wychowawcze utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, wspierać ich w wychowaniu współpracować z psychologiem, pedagogiem szkolnym i PPP w Luboniu monitorować postępy w nauce swoich wychowanków dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia 4

5 kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej prowadzić dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z przepisami 2. Powinności wychowawcze nauczycieli: Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej winni wspierać rodziców i wychowawców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie: wszechstronnie się rozwijali (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie mieli świadomość życiowej użyteczności realizowanych w szkole programów nauczania kształtowali w sobie postawę dialogu z innymi ludźmi i szanowali prawa swoje i innych stawali się coraz bardziej samodzielni poszukiwali i odkrywali postępowali zgodnie z wartościami moralnymi umieli współdziałać w grupie 3. Zadania rodziców: Rodzice wspierają nauczycieli, a w szczególności: Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki, Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami, Wychowują dziecko w duchu szacunku do rówieśników i dorosłych, Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr kultury, Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka, Systematycznie spotykają się z nauczycielami, Współorganizują imprezy klasowe i szkolne, Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkolnych, Kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela, Starają się aby dziecko umiało być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. 5

6 5 System promowania zachowań i postaw pożądanych oraz weryfikowanie zachowań i postaw aspołecznych I. Uczniowie i nauczyciele wspólnie wypracowali Kodeks szkoły w następującym brzmieniu: 1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie prędzej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając wierzchnie okrycie w przydzielonych im, zamkniętych szafkach. 2. Uczniowie zachowują się tak, by nie stwarzać sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. 3. Wyjście poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć, a także podczas przerw może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela, bądź za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna. 4. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej w określonym porządku i w ciszy czekają na nauczyciela. 5. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji przestrzegając zasad przyjętych w szkole. 6. Po ukończeniu lekcji uczniowie pozostawiają salę w ładzie i czystości. 7. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie trwania zajęć organizowanych przez szkołę ( wycieczki, zawody sportowe itp.) winien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku szkolną służbę zdrowia i pracownika BHP, przy poważniejszych wypadkach także dyrektora szkoły. 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, kradzież przedmiotów wartościowych, przynoszonych przez uczniów. 9. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania w czasie lekcji telefonów komórkowych, aparatów MP3, MP4, oraz bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania. 10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia. 6

7 11. Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, czystym i schludnym. Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach biało-czarnych lub biało granatowych. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowane włosy, długie lub malowane paznokcie, tipsy. 12. Wszelkie inne sytuacje reguluje Statut Szkoły. II. Rodzice, nauczyciele i uczniowie wypracowali zasady, którymi powinni kierować się uczniowie: 1. Bądź punktualny Ustawiaj się po dzwonku przy klasie Dotrzymuj terminów 2. Bądź zawsze przygotowany do lekcji Miej potrzebne materiały i przybory Odrabiaj zadania domowe Wykonuj polecenia 3. Okazuj szacunek innym Używaj zwrotów grzecznościowych Ceń cudzą własność Uważnie słuchaj innych 4. Bądź odpowiedzialny Przestrzegaj regulaminów szkolnych Odpowiadaj za swoje zachowanie III. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad: 1. Rozmowa z wychowawcą ustne upomnienie 2. Upomnienie pisemne 3. Rozmowa z rodzicami 4. Nagana dyrektora 5. Przeniesienie do innej klasy lub szkoły IV. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę pracę na rzecz szkoły wzorową postawę wybitne osiągnięcia 100% frekwencję dzielność i odwagę V. Nagrody przyznaje wychowawca, dyrektor szkoły lub organizator konkursu. Rodzaje nagród: 7

8 pochwała nauczyciela lub wychowawcy wpisana do zeszytu spostrzeżeń pochwała nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy pochwała opiekuna organizacji uczniowskich pochwała dyrektora indywidualnie, na forum klasy, wobec społeczności uczniowskiej, wobec Rady Pedagogicznej dyplom lub list pochwalny nagrody rzeczowe wpis do Złotej Księgi uczniów świadectwo z wyróżnieniem stypendium naukowe VI. Podejmowanie interwencji w sytuacjach niepożądanych zachowań uczniów: 1) Interwencja doraźna. Przeprowadza ją nauczyciel, który zauważył niepokojące zachowania. Odnotowuje złe zachowania w dzienniku spostrzeżeń klasy i informuje rodziców poprzez wpis w dzienniczku ucznia. Jeżeli interwencja doraźna okaże się niewystarczająca to nauczyciel przekazuje sprawę wychowawcy klasy. 2) Interwencja wychowawcy. Wychowawca: Przeprowadza rozmowę z uczniem o jego zachowaniu Omawia z rodzicami zachowanie dziecka Wspólnie z rodzicami ustala dalszy sposób postępowania np. spisuje kontrakt Monitoruje zachowanie ucznia Jeżeli interwencja wychowawcy klasy okaże się nieskuteczna to wychowawca zwraca się o pomoc do psychologa lub pedagoga szkolnego. 3) Wsparcie psychologa lub pedagoga szkolnego: Psycholog lub pedagog podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu trwałą zmianę zachowań ucznia. 4) Interwencja dyrektora / wicedyrektora szkoły Jeżeli niepożądane zachowania ucznia powtarzają się następuje interwencja dyrektora szkoły. Dyrektor/wicedyrektor po zapoznaniu się z przebiegiem sprawy podejmuje dalsze kroki oraz nawiązuje współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę w wychowaniu 8

9 W przypadku agresywnego zachowania ucznia, którego skutkiem jest poważne uszkodzenie ciała, dyrektor wzywa karetkę pogotowia, zawiadamia rodziców i zgłasza czyn karalny policji. Poszkodowanemu należy niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy do czasu przybycia karetki pogotowia, agresora należy otoczyć opieką. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące rodzaju zastosowanej kary. Jeżeli sprawcą rozboju czy innego czynu karalnego jest osoba nie będąca uczniem szkoły, każdy przypadek zgłaszany jest policji. VII. Interwencje w sytuacjach szczególnych szczegółowo zostały opisane w Szkolnym Programie Profilaktyki IX. Włączenie uczniów klas starszych w opiekę nad młodszymi kolegami (organizacja bezpiecznych zabaw i gier podczas przerw międzylekcyjnych, pomoc w nauce) X. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, a w szczególności bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki szkolne i teren szkolny są objęte monitoringiem wizyjnym nadzorem kamer CCTV. Monitoring wizyjny nie obejmuje sal do zajęć dydaktyczno wychowawczych, korytarzy i toalet. 1.Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły: system monitoringu wizyjnego ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zachowania zdrowia wśród uczniów; system monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych, a także do wykorzystania wybranych materiałów do prezentowania dobrej praktyki zachowania uczniów; zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły; w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez Dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy policji; wykorzystanie materiałów monitoringu wizyjnego może zostać po poddaniu zabiegom technicznym tak, aby osoby w nich się pojawiające były anonimowe, zapis ten nie musi być stosowany w przypadku uzyskania zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w w/w materiałach. 9

10 6 Obrzędowość szkolna. 1. Zwyczaje szkolne 1) Imprezy stałe: uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego Festyn Rodzinny Pożegnanie lata z Cieszkowianką ślubowanie klas I pożegnanie absolwentów uroczystość zakończenia roku szkolnego 2) Uroczystości związane z obchodami świąt narodowych: uroczystości z okazji Święta Niepodległości uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja 3) Uroczystości związane z tradycją kulturową obchodzenia świąt pamięć o zmarłych Mikołajkowe upominki Wigilie klasowe oraz jasełka w grupach wiekowych Zabawy karnawałowe Rekolekcje szkolne Wielkanoc 4) Imprezy związane z obchodami: Dnia Chłopca Święta Bibliotek Szkolnych Dnia Nauczyciela Dnia Misia Dnia Babci i Dziadka Dnia Dziewczyn Urodziny Szkoły Miesiąca Zdrowia Dnia Matki Dnia Ziemi Dnia Dziecka 7 Szkolny system działań profilaktycznych określa szkolny program profilaktyki Program profilaktyki stanowi załącznik nr 1 do programu wychowawczego. 10

11 8 Zadania do realizacji w roku szk. 2014/2015 Zadania Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 1. Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy Gry i zabawy integracyjne. Imprezy klasowe, wycieczki. Uroczystości klasowe i szkolne. Festyn Rodzinny Wychowawca Psycholog Dyrekcja Rodzice 2. Wdrażanie norm i reguł zachowania obowiązujących w klasie i w szkole. Wdrażanie zasad dobrego i bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.. Kodeks szkoły. Zasady i konsekwencje. Regulaminy szkolne. Czynny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza szkołą. Projekt. Z grzecznością na co dzień Monitorowanie zachowań uczniów. Wychowawca Nauczyciele 3. Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz poczucia przynależności do grup społecznych. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne poświęcone tematyce związanej ze środowiskiem lokalnym, szkołą i jej historią. Obchody świąt narodowych. Projekt poświęcony patronowi. Urodziny szkoły Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych Wychowawca Nauczyciele Dyrekcja 4. Poznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji. Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Pogadanki Projekcje filmów. Analiza filmów i spektakli teatralnych Wychowawca Pedagog Nauczyciele Dyrekcja 5. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne. Wychowawca Nauczyciele Psycholog Pedagog 6. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Organizacja pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja pomocy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wychowawca Dyrektor Pedagog Psycholog 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej. Zajęcia wychowawcze, wypracowanie sposobów zachowań uczniów w sytuacjach, gdy są świadkami przemocy scenariusze zajęć Bezpiecznie to wiedzieć i znać - cykl 4 spotkań z Policja w kl. I-III profilaktyka uzależnień Teatr Moralitet Wychowawcy, psycholog, pedagog wychowawcy, pedagog GKRPA, pedagog, psycholog 11

12 9 Ewaluacja programu Ewaluacja programu wychowawczego jest analizą i oceną wszelkich efektów jego wdrożenia oraz stopnia jego realizacji w stosunku do założonych celów. Powołany przez dyrektora zespół zadaniowy przeprowadza badania ewaluacyjne według przyjętego harmonogramu i z zastosowaniem wcześniej opracowanych kryteriów i narzędzi, gwarantujących miarodajność i wiarygodność wyników. 1. Kryteria ewaluacji programu wychowawczego: 1)Celowość -Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia szkoły podstawowej? 2) Komunikatywność -Czy program ma przejrzystą strukturę? -Czy w sposób zrozumiały dla uczniów i rodziców formułuje cele, zadania i formy wychowania szkolnego? 3) Realność -Czy jest możliwy do realizacji w naszych warunkach? -Czy spełnia oczekiwania środowiska lokalnego wobec szkoły? 4) Aktywizacja -Czy program pobudza do działania wszystkich członków społeczności szkolnej? -W jakim stopniu umożliwia rodzicom/opiekunom włączanie się w jego realizację? 5) Jawność -Czy rodzice oraz uczniowie znają zawarte w programie cele i świadomie uczestniczą w ich realizacji? 6) Efektywność 12

13 -Czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływań programu? 7) Spójność -Czy cele i zadania programu wychowawczego są spójne z celami i zadaniami wyznaczonymi przez podstawę programową kształcenia ogólnego i Statut Szkoły? -Czy zapisany w Statucie system nagród i kar pozwala realizować istotne cele wychowawcze? -Czy wszystkie dokumenty szkolne (Statut, WSO, Program profilaktyki) współbrzmią w założeniach i klimacie z przyjętą w programie wychowawczym koncepcją wychowania? -Czy nauczycielskie plany pracy wychowawczej korelują z programem wychowawczym? 2. Sposoby i środki ewaluacji: obserwacja zachowania uczniów obserwacja postępów w nauce i zachowaniu udział uczniów w konkursach i osiągane przez nich wyniki frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych ocena samopoczucia ucznia w szkole analiza dokumentów szkolnych 3. Narzędzia ewaluacji: ankieta obserwacja analiza dokumentacji szkolnej rozmowa prace literackie, plastyczne i inne wywiad 13

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo