Grupa Banku Millennium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Banku Millennium"

Transkrypt

1 Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Publikowanie przez Bank danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Bank w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Wszystkie dane prezentowane w tym dokumencie bazują na skonsolidowanych danych dla Grupy Banku Millennium i są spójne ze Skonsolidowanym Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym, z wyjątkiem danych pro-forma opisanych poniżej. Poczynając od 1 stycznia 2006 roku Bank rozpoczął stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń do połączenia walutowych kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, depozytów złotowych o zmiennej stopie procentowej oraz powiązanych swapów walutowoprocentowych. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zasadami rachunkowości zabezpieczeń Bank objął swapy walutowe. Zgodnie z zasadami rachunkowości marża z tych operacji jest odzwierciedlona w wyniku z odsetek. Ponieważ jednak rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całego portfela denominowanego w walucie obcej, Bank przedstawia dane pro-forma. Dane pro-forma prezentują wszelkie odsetki od produktów pochodnych włączonych do wyniku z odsetek. W opinii Banku umożliwia to lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia. 2

3 Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku 3

4 Podstawowe informacje makroekonomiczne w I kwartale 2010 Czynniki ekonomiczne wpływające na działalność banków w pierwszym kwartale 2010* Niski poziom inwestycji przedsiębiorstw, częściowo w efekcie niekorzystnych warunków pogodowych, zmniejszył popyt na kredyt. Natomiast lepsze wyniki finansowe firm sprzyjały wzrostowi depozytów przedsiębiorstw. Umocnienie złotego poprawiło płynność banków oraz zmniejszyło wartość portfela denominowanego w walutach obcych. Spadek stawek WIBOR rozpoczęty w 1 kw 2010 wywierał presję na spadek marż odsetkowych. * Więcej informacji makroekonomicznych znajduje się w stosownym załączniku do niniejszej prezentacji 4

5 Podstawowe dane z wynikami Grupy Banku Millennium za I kwartał 2010 Wolumeny w mln zł I kw I kw Zmiana r/r Zmiana kw./kw. Zysk netto 68,1 12,1 +463,1% +1,0% Przychody podstawowe * 381,2 306,4 +24,4% +10,5% Przychody operacyjne 423,5 400,4 +5,8% +1,5% Koszty operacyjne 254,7 257,7-1,2% +5,9% Wskaźnik Koszty/ Dochody 60,2% 64,4% -4,2 p.p. +2,5 p.p Środki Klientów ogółem ** ,8% +2,1% Depozyty ogółem ** ,7% +1,4% Kredyty ogółem ,0% -1,5% Wskaźnik Kredyty / Depozyty *** 98% 109% -11 p.p. -2 p.p. Współczynnik wypłacalności 14,9% 10,4% +4,5 p.p. +3,6 p.p. * Przychody podstawowe obejmują wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji. ** Z uwzględnieniem obligacji dla klientów indywidualnych. *** Z uwzględnieniem obligacji dla klientów indywidualnych, transakcji repo z klientami oraz sekurytyzacji należności leasingowych. 5

6 Postępująca poprawa zyskowności Wynik netto +463% +1% 67,5 68,1 12,1 8,9-87,0 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Przychody operacyjne +5,8% 400,4 417,0 423,5 320,2 316,2 +1,5% Zysk netto w I kwartale 2010 roku wyniósł 68,1 mln zł i wzrósł o 1% kw./kw. w wyniku poprawy przychodów operacyjnych wspartej utrzymywaną dyscypliną kosztową. W ujęciu rocznym, Bank Millennium zaprezentował lepsze wyniki: zysk netto wzrósł prawie 6-krotnie, a przychody operacyjne wzrosły o 5,8%. W ujęciu kwartalnym, przychody operacyjne wzrosły o 1,5%, ale w większym stopniu opierały się na przychodach z działalności podstawowej* (+11% kw./kw.), podczas gdy w IV kwartale 2009 roku Bank miał relatywnie wyższy poziom przychodów z transakcji handlowych i pozostałych przychodów. I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 * Wynik z tyt. odsetek + wynik z tytułu prowizji 6

7 Marża odsetk. ogółem Wyraźnie widoczna poprawa wyniku z tytułu odsetek Wynik z tyt. odsetek* 180,4 +29,4% Wynik z tytułu odsetek ulegał dalszej poprawie 233,4 począwszy od III kwartału 2009rokuwykazując 205,7 188,9 silny wzrost kwartalny (+13,5% w I kwartale 2010 roku) dzięki niższym kosztom depozytów, niższym średnim kosztom finansowania w walutach obcych poprzez swapy walutowe i swapy walutowo-procentowe oraz lepszym marżom na kredytach w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2009 roku. 116,1 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Zmiany marży odsetkowej * (w ujęciu kwartalnym) (%) 1,6% 1,1% 1,8% 1,9% +13,5% 2,2% 2,50% 2,63% 2,79% 2,97% 2,96% -0,36% -0,74% -0,29% -0,12% -0,20% I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 W ujęciu rocznym, wynik z tytułu odsetek wzrósł o 29%. W wyniku powyższego marża odsetkowa ogółem wzrosła w I kwartale 2010 roku do 2,2%. Szczególnie widoczna jest poprawa marży na depozytach, jednak nadal przyjmuje ona wartość ujemną na skutek utrzymującej się silnej konkurencji rynkowej i niższych rynkowych stóp procentowych. Marża na kredytach Marża na depozytach * Dane pro forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, łącznie z zabezpieczającymi portfel kredytów w walutach obcych, jest przedstawiana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marzy (16,0 mln zł w I kw oraz 52,5 mln zł w I kw. 2009) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych. 7

8 Trwała poprawa wyniku z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji 125,9 106,6 +17,3% 122,0 139,3 +6,1% 147,8 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Podział prowizji netto w I kwartale 2010 r. Produkty oszczędnościowe podmiotów zewn. Pozostałe; 2,0 Prowadzenie 8,8 rachunków 25,4 Bancassurance; 34,6 Fundusze inwestycyjne; 18,0 Działalność maklerska i powiernicza 5,7 Kredyty i gwarancje 10,1 Karty i bankomaty; 34,2 Przelewy; 9,0 Prowizje netto kontynuowały trend wzrostowy i w I kwartale 2010 wzrosły o 6% w stosunku do IV kwartału 2009 roku. W ujęciu rocznym prowizje netto wzrosły o 17%. W ujęciu rocznym prowizje wzrosły dzięki przychodom z kart płatniczych, funduszy inwestycyjnych oraz pozostałych produktów oszczędnościowych związanych z rynkiem kapitałowym, a także prowizjom za obsługę rachunków bieżących. Wzrost prowizji w ujęciu kwartalnym był spowodowany głównie sezonowym wzrostem w obszarze bancassurance. Pozostałe przychody pozaodsetkowe* w I kwartale 2010 roku wyniosły 42,3 mln zł (z czego 32 mln zł to wynik z wymiany) i nie obejmowały żadnych pozycji jednorazowych. W tym wynik z wymiany, wynik na operacjach finansowych, dywidendy i pozostałe przychody i koszty operacyjne 8

9 Koszty operacyjne poniżej poziomu pierwszych 3 kwartałów 2009 Koszty operacyjne ewolucja kwartalna 64,4% Koszty/dochody 60,2% kw./ r/r kw. 257,7 262,1 262,6 +6% -1% 240,5 254,7 19,8 20,3 20,4 19,8 19,2-3% -3% 120,0 118,0 117,3 124,4 121,3 121,0 113,4 107,3 113,2 122,3 0% +14% -6% +4% I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Amortyzacja i utrata wartości aktywów niefinansowych Pozostałe koszty administracyjne Koszty osobowe Liczba pracowników (etaty) ,5% W I kwartale 2010 roku poziom kosztów był podobny do wartości w I-III kwartałach 2009 roku. Wzrost kosztów o 6%, w porównaniu z IV kwartałem 2009 roku, wynika z wyjątkowo niskiego poziomu kosztów w tym właśnie kwartale (co zostało spowodowane rozwiązaniem części rezerw kosztowych). Koszty osobowe były na poziomie podobnym do średnich wartości I-III kwartałów 2009 roku, ale wzrosły o 14% w stosunku do IV kwartału 2009 roku, szczególnie na skutek wyżej wspomnianego rozwiązania rezerw kosztowych. Wyjątkowo niski poziom kosztów administracyjnych został utrzymany (-6% r/r, bez zmian kw./kw.) dzięki inicjatywom oszczędnościowym wprowadzonym w ubiegłym roku oraz surowej dyscyplinie kosztowej. Wskaźnik koszty/dochody uległ poprawie do poziomu 60%. III 09 VI 09 IX 09 XII 09 III 10 9

10 Stabilizacja kosztów ryzyka Rezerwy utworzone w rachunku wyników ,3 koszt ryzyka * 159,5-9% 102 Rezerwy netto zmniejszyły się o 9% w stosunku do IV kwartału 2009 roku, a stosunek rezerw netto do kredytów netto ogółem wyniósł 102 p.b. -36% 91,3 83,3 55,9 I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Rezerwy wg segmentu Klientów Rezerwy netto zmniejszyły się o 36% w stosunku do I kwartału 2009 roku, kiedy to obserwowano znaczący wzrost ekspozycji z utratą wartości (w tym ekspozycji związanych z walutowymi instrumentami pochodnymi). Segment Klienci indywidualni Przedsiębiorstwa OGÓŁEM Wartość netto 42,7 40,6 83,3 I kwartał 2010 Struktura (%) 51% 49% 100% Inaczej niż w roku ubiegłym, w I kwartale 2010 roku znacząca część tworzonych rezerw została ustanowiona na ekspozycje detaliczne (51%) a większość z nich dotyczyła nie zabezpieczonych kredytów konsumpcyjnych. * Koszt ryzyka = odpisy na utratę wartości podzielone przez średnie kredyty netto w analizowanym okresie (w pb., anualizowane). Wskaźniki te, oparte na kredytach brutto, w I kw i w I kw wyniosły odpowiednio 144 p.b. i 97 p.b

11 Jakość aktywów (1) Niewielki wzrost kredytów zagrożonych Ewolucja kredytów z utratą wartości Kredyty z utratą wartości ogółem wzrosły w I kwartale 2010 roku jedynie o 26 mln zł w efekcie spadku w obszarze przedsiębiorstw (o 72 mln zł), oraz wzrostu ich wartości w detalu (o 98 mln zł). Hipoteczne Pozostałe Leasing Pozost. dla 31/12/09 detaliczne przedsiębiorstw. 31/03/10 Nowe należności minus odzyskane i spisane Ewolucja kredytów przeterminowanych pow. 90 dni Korzystny wpływ na poziom kredytów zagrożonych miały, spisane w kwocie 58 mln zł w I kwartale 2010 roku, kredyty na ekspozycje przedsiębiorstw. W kategorii kredyty przeterminowane powyżej 90 dni, głównym źródłem wzrostu były kredyty konsumpcyjne: 53 mln zł z łącznego wzrostu wynoszącego 58 mln zł. 31/12/09 Hipoteczne Pozostałe Leasing Pozost. dla detaliczne przedsiębiorstw 31/03/10 Nowe należności minus odzyskane i spisane 11

12 Jakość aktywów (2) Wyhamowanie wzrostu wskaźnika kredytów z utratą wartości Udział kredytów z utratą wartości i kredytów przeterminowanych 4,4% 1,1% 4,8% 1,8% 5,3% 5,9% 6,0% 2,3% 2,6% 2,8% 31/03/09 30/06/09 30/09/09 31/12/09 31/03/10 Kredyty z utratą wart. / kredyty ogółem Przeterm. >90 dni / kredyty ogółem Wskaźniki jakości portfela wg grup produktów Kredyty Kredyty hipoteczne Pozostałe dla os. indywidualnych Leasing Pozostałe dla przedsiębiorstw Przetermin. > 90 dni Z utratą wartości 31/12/09 31/03/10 31/12/09 31/03/10 0,3% 0,3% 8,7% 10,2% 0,7% 10,3% 0,9% 11,9% 2,5% 3,0% 15,1% 14,3% 7,7% 7,5% 17,5% 17,0% Wyraźnie zmniejszyło się tempo wzrostu wskaźnika kredytów z utratą wartości, osiągając jedynie 6% (wg MSR) oraz pozostając na znacznie niższym poziomie niż średnia rynkowa (7,9% w lutym 2010 roku, wg PSR). Wskaźnik kredytów hipotecznych z utratą wartości wzrósł do 0,9% na skutek wzrostu ekspozycji z utratą wartości oraz spadku portfela ogółem (efekt aprecjacji złotego). Udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni w portfelu hipotecznym pozostał na bardzo niskim poziomie 0,3%. Pomimo niekorzystnego wpływu zmian kursowych, udział kredytów z utratą wartości w obszarze leasingu i przedsiębiorstw zmniejszył się po raz pierwszy od II kwartału

13 Jakość aktywów (3) Solidne wskaźniki pokrycia rezerwami Pokrycie rezerwami wg kategorii produktu (na dzień 31/03/2010) Produkt Rezerwy Rezerwy jako % portfela Wsk. pokrycia Rezerwy / kredyt. przeterm. > 90 d Wsk. pokrycia Rezerwy /kred. z utratą wartości Kredyty hipoteczne Pozostałe dla klientów indywidualnych Leasing Pozostałe dla przedsiębiorstw Ogółem 139 0,6% 201% 75% ,3% 101% 86% 143 4,3% 144% 30% ,7% 3,3% 116% 120% 51% 55% Udział rezerw w stosunku do portfela ogółem wzrósł w kolejnym kwartale do poziomu 3,3%. Pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości także uległo poprawie rosnąc do poziomu 55%, pomimo spisania w ciężar rezerw należności w kwocie 58 mln zł. Pokrycie kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni rezerwami ogółem utrzymało się na poziomie powyżej 100% we wszystkich grupach produktów. 13

14 Solidne wskaźniki wypłacalności i płynności Zmiany skonsolidowanego wsp. wypłacalności (%) 10,4% 7,9% 11,2% 11,4% 11,3% 8,4% 8,7% 8,9% 14,9% 12,6% Współczynnik wypłacalności (CAR) poprawił się po zakończonej w lutym 2010 roku emisji akcji z prawem poboru, osiągając 14,9% (a współczynnik dla kapitału podstawowego 12,6%). I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Wsp. wypłacalności skonsolidowany W oparciu o fundusze podst. Kredyty/depozyty* i papiery wartościowe (%, mld zł) 108,9% 101,5% 102,3% 100,4% 8,5 5,6 6,2 6,2 6,5 97,8% Wzrost depozytów i spadek kredytów (z powodu efektu walutowego) sprawił, że wskaźnik kredyty/depozyty w I kwartale 2010 roku spadł poniżej 100% po raz pierwszy od III kwartału 2008 roku. Portfel papierów dłużnych wzrósł do 8,5 mld zł, ponieważ Bank zainwestował nadwyżkę płynności krótkoterminowej w obligacje i bony skarbowe oraz bony pieniężne NBP. I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Portfel pap. wartościow. Wskaźnik kredyty/depozyty * Z uwzględnieniem obligacji dla klientów indywidualnych, transakcji repo z klientami oraz sekurytyzacji należności leasingowych. 14

15 Rozwój biznesu w I kwartale 2010 roku 15

16 Kolejny kwartał wzrostu środków Klientów Depozyty* Środki Klientów -1% % % % /03/09 31/12/09 31/03/10 Depozyty & obligacje Klientów indywidualnych Produkty inwestycyjne % % /03/09 31/12/09 31/03/10 Fundusze zarządzane przez Millennium TFI Depozyty przedsiębiorstw Produkty podmiotów zewnętrznych 31/03/09 31/12/09 31/03/10 Depozyty i obligacje Produkty inwestycyjne Środki Klientów ogółem wzrosły o 2% kw./kw. w I kwartale 2010 roku, zarówno w wolumenach depozytów (+ 444 mln zł) i pozostałych produktów inwestycyjnych dla Klientów indywidualnych (+292 mln zł). Można zaobserwować silnie rosnący trend w produktach inwestycyjnych: 8% kw./kw. i 68% r/r. Wzrost wartości tych produktów od marca 2009 roku wyniósł 1,5 mld zł. W I kwartale 2010 roku depozyty wzrosły o 1% w stosunku do IV kwartału 2009roku, głównie na skutek zwiększenia depozytów detalicznych (+2% kw./kw.). Bank zdołał utrzymać silną pozycję w depozytach przedsiębiorstw zbudowaną w 2009 roku. * Zawiera obligacje emitowane przez Bank, sprzedane Klientom indywidualnym 16

17 Portfel kredytowy obniżył się wraz z umocnieniem zlotego Portfel kredytowy (netto) -9% W ujęciu rocznym portfel kredytowy spadł o 9,0%, a w ujęciu kwartalnym o 1,5%. Było to w całości spowodowane zmianą kursów walutowych (-8,6% w ujęciu rocznym i -1,5% kwartalnie). 31/03/09 31/12/09 31/03/10 Kredyty detaliczne Struktura portfela kredytowego Pozostałe kredyty detaliczne 8,9% Kredyty dla przedsiębiorstw i leasing Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw 16,4% Leasing 9,7% (%) Portfel kredytów dla przeds. z podziałem na sektory (%) Przetwórstwo Pozostałe sektory żywności 8% 4% Sektor publiczny Przemysł chemiczny 6% 6% Pozostałe usługi Pozostałe 8% Sektory wytwórcze 17% Transport Budownictwo 14% 9% Kredyty hipoteczne 65,0% Handel detaliczny 4% Handel hurtowy 15% Deweloperzy 5% Wynajem nieruchomości 4% 17

18 Zmiany portfela kredytowego Portfel kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych -11% % Konsumpcyjne Hipoteczne Portfel hipoteczny zmniejszył się, zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym, na skutek zmian kursów walutowych. Kredyty konsumpcyjne wzrosły o 15% rok do roku i 1% kwartał do kwartału. 31/03/09 31/12/09 31/03/10 Kredyty dla przedsiębiorstw -7% Efekt kursów walutowych spowodował także spadek w portfelu przedsiębiorstw i portfelu leasingowym, pomimo dobrych wyników sprzedaży (zwłaszcza w leasingu i faktoringu) % Leasing Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw Liczba nowych wniosków kredytowych w obszarze przedsiębiorstw wzrosła w I kwartale 2010 roku o 87% w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. 31/03/09 31/12/09 31/03/10 18

19 Wyniki biznesowe detalu Wybrane dane z detalu Wykonanie I kw Liczba Klientów tys. Wskaźnik sprzedaży krzyżowej 3,29 Udział w rynku depozytów 5,5% Udz.w rynku funduszy inwestycyjnych 3,5% Udział w rynku kredytów 6,6% Udz.w rynku nowych kredyt. hipotecz. 3,3%* Ewolucja sprzedaży kredytów hipotecznych 1,2% 332 1,6% 253 2,9% 346 2,6% 3,3% I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Udział w rynku * Udział w rynku Ewolucja funduszy inwestycyjnych** 2,2% 2,2 0,7 2,2% 2,4 0,7 1,5 1,6 3,2% 3,0 0,9 3,6% 3,5 (mld zł) 3,5% 3,8 1,1 1,3 2,1 2,4 2,5 Nowy i bardziej atrakcyjny produkt hipoteczny wspierany kampanią marketingową w TV oraz bliższą współpracą z pośrednikami. Rodzina na swoim udział w programie subsydiowanym przez Państwo: 50% wartości odsetek jest pokrywana przez Państwo w okresie pierwszych 8 lat. W marcu nowe wnioski o kredyty hipoteczne zamknęły się kwotą dwukrotnie wyższą niż w styczniu. III 09 VI 09 IX 09 XII 09 III 10 Własne fund. Inwest. Fundusze podm. zewn. Stopniowy wzrost udziału w rynku funduszy inwestycyjnych, przy czym nowe środki napływają do funduszy o niższym ryzyku. * Wg danych ZBP ** Obejmuje fundusze inwestycyjne podmiotów zewn. sprzedane zamożnym Klientom Millennium 19

20 Wyniki biznesowe detalu pożyczki gotówkowe, karty i internet Kwartalna, nowa produkcja pożyczek gotówkowych Liczba kart kredytowych (tys.) 8,8% 9,1% 9,0% 9,1% Udział rynkowy w transakcjach wykonywanych przy użyciu kart kredytowych* I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Klienci internetowi i liczba przelewów 1,52 1, , Kwartalna sprzedaż pożyczek gotówkowych była zgodna z ostrzejszymi kryteriami ryzyka i nadal koncentrowała się prawie wyłącznie na własnych Klientach. Spadkowa tendencja dot. liczby kart kredytowych została wyhamowana, przy czym utrzymuje się ten sam znaczący udział w rynku (ok. 9%) w wartości transakcji kartami. III 09 XII 09 III 10 Zarejestrowani Klienci (tys.) Liczba przelewów miesięcznie (mln) Liczba Klientów internetowych nadal rosła i osiągnęła 970 tys. Liczba przelewów detalicznych w systemie Millenet wzrosła o 30% w ujęciu rocznym; przelewy internetowe stanowią 85% wszystkich przelewów w detalu. * Na podst. danych NBP dot. łącznej kwoty transakcji wykonywanych przy użyciu kart 20

21 Wyniki biznesowe przedsiębiorstw Wybrane dane obszaru przedsiębiorstw Wykonanie I kw Liczba Klientów Nowi Klienci pozyskani w I kw Udział w rynku depozytów 4,6% Udział w rynku kredytów 3,0% Udz.w rynku leasingu (nowa sprzedaż) 8,5%* Udz.w rynku faktoringu (obrót) 6,4%** Faktoring kwartalne obroty 4,6% 509 5,1% % 5,3% 713 5,6% % 6,4% 818 I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Udział w rynku ** Leasing kwartalna nowa sprzedaż Udział w rynku * 6,0% 5,3% 5,7% 5,7% 8,5% Wyrazny wzrost w leasingu w I kwartale 2010 roku (trzecia pozycja na rynku z udziałem 8,5%). +37% % I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Szybki wzrost faktoringu w ujęciu kwartalnym (spadek w ciągu kwartału spowodowany typową sezonowością). Mocne szóste miejsce na rynku w udziałem na poziomie 6,4%. * Własne szacunki oparte na danych ZPL ** Na podst. PZF i innych danych bankowych zebranych przez dziennik Parkiet 21

22 Infrastruktura sieci przedsiębiorstw pokrywająca całą Polskę Lokalizacja personelu sprzedaży obszaru przedsiębiorstw Silny zespół sprzedaży obszaru przedsiębiorstw, obejmujący specjalistów z dziedziny leasingu, finansowania handlu, skarbu i zarządzania gotówką, został uformowany w styczniu i obecnie działa w 32 lokalizacjach obejmujących cały kraj. Stosowane są nowoczesne narzędzia IT wspierające proces sprzedaży (np. niedawno wdrożony nowy system w obszarze faktoringu oraz platforma transakcji walutowych). W marcu br. rozpoczęła się nowa kampania reklamowa Bankowości Korporacyjnej przy unikatowym udziale pracowników sieci bankowości przedsiębiorstw. 22

23 Nowe osiągnięcia i główne nagrody Bank Millennium Nowa strona internetowa Bank Millennium uruchomił nową stronę internetową Millenet. W swoim aktualnym kształcie, strona otrzymała nową szatę graficzną, szerszą zawartość merytoryczną i jest bardziej przyjazna w nawigacji dla Klientów. Bank Millennium Faktoring Bank Millennium Kredyty hipoteczne Bank Millennium był pierwszym bankiem w Polsce, który został członkiem Polskiego Związku Faktorów, organizacji krajowych instytucji faktoringowych. Bank Millennium od lat oferuje Klientom szeroką gamę rozwiązań faktoringowych. Obecnie oferta Banku obejmuje faktoring niewłaściwy, faktoring właściwy z ubezpieczeniem, faktoring municypalny, faktoring wymagalnościowy, inkaso, a także faktoring odwrotny. Oferta kredytów hipotecznych Banku Millennium zajęła I miejsce w rankingu Dziennika Gazeta Prawna i Open Finance. Produkt został określony mianem najlepszej oferty hipotecznej w złotych na rynku. Bank Millennium Analizy makroekonomiczne Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku zajęło IV miejsce w ranking prognoz przygotowanym przez polski dziennik "Parkiet". Ranking został przygotowany na podstawie miesięcznych prognoz wskaźników makroekonomicznych obejmujących inflację, rynek pracy, bilans płatniczy, wzrost PKB, produkcję przemysłową i sprzedaż detaliczną opracowanych przez 17 banków. Nasz zespół przygotował trafne prognozy dotyczące rynku pracy i danych z zakresu handlu zagranicznego. 23

24 Załączniki 24

25 Główne kampanie produktowe (1) Użytkownicy Konta Osobistego Premium mogą wypłacać pieniądze ze wszystkich krajowych bankomatów bez żadnych opłat. Obecnie to ponad 15 tysięcy urządzeń w całej Polsce. Karta debetowa Maestro Banku Millennium zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, jakie dają transakcje bezgotówkowe, a przy tym pozwala na bieżący monitoring wydatków. Ponadto, posiadacze kart Maestro aktywnie korzystający z karty mają możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. Oszczędzając na Lokacie Wyjątkowej przez 24 miesiące, Klient zarabia 6% w skali roku. Atrakcyjne oprocentowanie 6% jest stałe i gwarantowane zarówno w pierwszym jak i drugim roku. Minimalna kwota lokaty to tylko 1000 zł. 25

26 Główne kampanie produktowe (2) Wznowienie kampanii Kredytu Hipotecznego ze słynnym polskim zespołem Zakopower. Kampania ruszyła 22 marca. Bank Millennium oferuje kredyt nawet do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego). Istotne elementy ofert hipotecznej Banku Millennium to: brak prowizji za udzielenie kredytu (pod warunkiem posiadania w Banku konta osobistego i karty do konta), atrakcyjny poziom marż i oprocentowania, korzystny okres kredytowania ( nawet do 35 lat) oraz akceptacja wielu różnych źródeł dochodu. Oferta kredytów hipotecznych Banku Millennium jest dostępna w walucie krajowej (PLN). 26

27 Główne kampanie produktowe (3) Kampania reklamowa Bankowości Przedsiębiorstw z wyjątkowym uczestnictwem pracowników Banku Millennium ruszyła 15 marca. Działania reklamowe prowadzone są na łamach największych ogólnopolskich dzienników opiniotwórczych, na antenach stacji radiowych i w Internecie. W prasie ukazują się reklamy promujące wybrane usługi finansowe Banku Millennium dla przedsiębiorstw: faktoring, leasing, bankowość transakcyjną oraz internetową platformę wymiany walut Millennium Forex Trader. Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku Banku Millennium jako instytucji świadczącej kompleksowe usługi finansowe dla firm wszystkich sektorów oraz jako dobrego partnera dla przedsiębiorców. 27

28 Główne kampanie produktowe (4) Aktualna oferta Lokat Inwestycyjnych pozwala Klientom zdywersyfikować portfel oraz umożliwia potencjalnie osiągnąć większe zyski niż na standardowych lokatach. Do tej pory odbyły się 2 subskrypcje rocznego produktu Światowe Giganty powiązanego z cenami akcji 6 zagranicznych spółek (blue chips) oraz 1 subskrypcja produktu Moc Złotego opartego na kursie wymiany walut EUR / PLN. W 3 subskrypcjach, które są uruchamiane co miesiąc, Bank zebrał 193 mln zł. 28

29 Przegląd makroekonomiczny Dynamika PKB oraz inwestycji [r/r, %] Bezrobocie [%] oraz płace w sektorze przedsiębiorstw [% r/r] ,0 14,5 Źródło: (GUS) 5,1 4,0 4,5 3,0 PKB 11,9 6, Płace (lewa oś) 0,8 1,0 1,2 1,8-3,2-1,6 Inwestycje 3,3 2,8 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10E 1, ,913 4,8-3, Stopa bezrobocia (prawa oś) Początek roku przyniósł wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, ponieważ niekorzystne warunki pogodowe wpłynęły na spadek aktywności ekonomicznej, szczególnie w budownictwie. Wskaźniki koniunktury gospodarczej sugerują, że pogorszenie aktywności ekonomicznej powinno mieć charakter przejściowy i kolejne kwartały powinny przynieść przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Sektor przetwórstwa przemysłowego pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego, czemu sprzyja ożywienie u naszych głównych partnerów handlowych. Sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu w I kwartale 2010 r., co jednak było związane głównie z czynnikami sezonowymi. Przedsiębiorstwa wciąż redukowały zatrudnienie, jednak w znacznie mniejszej skali niż w roku Już w marcu widoczny był wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. 29

30 Przegląd makroekonomiczny Zmiany kursów walutowych [zł] -14,8% r/r 4,8 4,3 4,56-6,5% kw/kw 4,19 3,88 3,8 3,3 3,10-9,1% r/r -2,7% kw/kw 2,8 2,78 2,72 2,3 1,8 CHFPLN Stopy procentowe w Polsce [%] 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 EURPLN 5,90 5,17 4,27 4,12 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 PLN WIBOR 3M Obligacja 5-letnia Złoty kontynuował trend wzrostowy w I kwartale 2010 wspierany przez pozytywne nastroje w regionie oraz napływ kapitału portfelowego na krajowy rynek finansowy. Dobre wyniki gospodarki oraz ożywienie na rynku akcji wspierały krajową walutę. Interwencja walutowa NBP na początku kwietnia powstrzymała umocnienie złotego. Bank centralny w I kwartale 2010 pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, utrzymując jednocześnie nieformalne neutralne nastawienie w polityce pieniężnej. Sugeruje to, że w najbliższych miesiącach stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie. W I kwartale 2010 nastąpił spadek rentowności polskich papierów skarbowych czemu sprzyjał spadek oczekiwań na szybkie podwyżki stóp procentowych w Polsce, napływ kapitału portfelowego oraz spadek awersji do ryzyka. 30

31 Przegląd makroekonomiczny Gospodarstwa domowe [mld zł] zmiana kw/kw +2,0% +1.0% ,1% +4,5% Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Depozyty Kredyty Niefinansowe przedsiębiorstwa [mld zł] Depozyty gospodarstw domowych kontynuowały wzrosty, wspierane przez wyższą dynamikę płac. Lepsze wyniki finansowe firm sprzyjały wzrostowi depozytów przedsiębiorstw. Dynamika kredytów pozostawała niska, w efekcie umocnienia złotego oraz mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Kredyty nieregularne wciąż rosły, jednak w znacznie wolniejszym tempie. Po znacznym pogorszeniu w 2009 r., jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw ulega stabilizacji. Wsk. kredytów nieregularnych* [% kredytów ogółem] zmiana kw/kw +3,2% -3.1% 5,2% -3,5%% 14% 12% 10% 8% 6% 11,8% 7,6% 5,4% 11,8% 7,9% 5,9% 200 4% 180 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Depozyty Kredyty 2% Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10** Ogółem kredyty * Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Źródło: Reuters, Ecowin, NBP * Wg definicji NBP ** dane na luty

32 Przegląd makroekonomiczny Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw Oczekiwana zdolność do regulowania zobowiązań (brak zmian =0) sty.08-5 sty.09 sty ,1% 3,0% 6,7% 5,7% 4,4% 07 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 08 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 09 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 Wynik finansowy brutto (mln zł, lewa oś) Wskaźnik rentowności obrotu brutto (prawa oś) 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. były znacznie lepsze niż rok wcześniej. Wynik finansowy netto wzrósł o 25,1% w ciągu roku co było skutkiem rosnących przychodów i spadających kosztów. W rezultacie poprawiła się zyskowność i efektywność kosztowa przedsiębiorstw. Wskaźniki koniunktury opracowywane przez GUS pokazują poprawę zarówno bieżącej, jak i oczekiwanej zdolności przedsiębiorstw do regulowania bieżących zobowiązań w I kwartale 2010 r. Lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstw oraz poprawa wskaźników koniunktury sugerują spadek ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstw Przemysł Handel Źródło: GUS 32

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012 (Warszawa, 1.02.2013) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za 2010 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 31 marca 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium Wyniki za III kwartał 2010 r. Warszawa, 26 października 2010 r.

Bank Millennium Wyniki za III kwartał 2010 r. Warszawa, 26 października 2010 r. Bank Millennium Wyniki za III kwartał 2010 r. Warszawa, 26 października 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium po III kwartałach 2007 roku.

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium po III kwartałach 2007 roku. Informacja o działalności Grupy Banku Millennium po III kwartałach 2007 roku. Warszawa, 18.10.2007 - W pierwszych trzech kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2014 r. dalsza, solidna poprawa Nr 1 w Polsce 28 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I półrocze 2010 roku Warszawa 27 lipca 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

V. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

V. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 15 V. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM V.1. Rachunek zysków i strat Grupy Banku Millennium Przychody operacyjne 2015 2014 r/r Wynik z tytułu odsetek* 1 418,7 1 465,0-3,2% Wynik z tytułu prowizji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2012 r. 27 kwietnia 2012 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki po I półroczu 2014 roku Kontynuacja pozytywnych trendów 28 lipca 2014 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za rok 2009 Warszawa 10 lutego 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Prezentacja wyników za III kwartał 2011 r. 21 października 2011 r.

Grupa Banku Millennium. Prezentacja wyników za III kwartał 2011 r. 21 października 2011 r. Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za III kwartał 2011 r. 21 października 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2011 Biuro Relacji Inwestorskich Warszawa, 12 maja 2011 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Streszczenie zarządcze Dobre zakończenie r., częściowo w wyniku zdarzeń jednorazowych Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Wyniki finansowe po 3 kw. 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada 2012 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest

Bardziej szczegółowo