Grupa Banku Millennium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Banku Millennium"

Transkrypt

1 Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Publikowanie przez Bank danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Bank w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Wszystkie dane prezentowane w tym dokumencie bazują na skonsolidowanych danych dla Grupy Banku Millennium i są spójne ze Skonsolidowanym Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym, z wyjątkiem danych pro-forma opisanych poniżej. Poczynając od 1 stycznia 2006 roku Bank rozpoczął stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń do połączenia walutowych kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, depozytów złotowych o zmiennej stopie procentowej oraz powiązanych swapów walutowoprocentowych. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zasadami rachunkowości zabezpieczeń Bank objął swapy walutowe. Zgodnie z zasadami rachunkowości marża z tych operacji jest odzwierciedlona w wyniku z odsetek. Ponieważ jednak rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całego portfela denominowanego w walucie obcej, Bank przedstawia dane pro-forma. Dane pro-forma prezentują wszelkie odsetki od produktów pochodnych włączonych do wyniku z odsetek. W opinii Banku umożliwia to lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia. 2

3 Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku 3

4 Podstawowe informacje makroekonomiczne w I kwartale 2010 Czynniki ekonomiczne wpływające na działalność banków w pierwszym kwartale 2010* Niski poziom inwestycji przedsiębiorstw, częściowo w efekcie niekorzystnych warunków pogodowych, zmniejszył popyt na kredyt. Natomiast lepsze wyniki finansowe firm sprzyjały wzrostowi depozytów przedsiębiorstw. Umocnienie złotego poprawiło płynność banków oraz zmniejszyło wartość portfela denominowanego w walutach obcych. Spadek stawek WIBOR rozpoczęty w 1 kw 2010 wywierał presję na spadek marż odsetkowych. * Więcej informacji makroekonomicznych znajduje się w stosownym załączniku do niniejszej prezentacji 4

5 Podstawowe dane z wynikami Grupy Banku Millennium za I kwartał 2010 Wolumeny w mln zł I kw I kw Zmiana r/r Zmiana kw./kw. Zysk netto 68,1 12,1 +463,1% +1,0% Przychody podstawowe * 381,2 306,4 +24,4% +10,5% Przychody operacyjne 423,5 400,4 +5,8% +1,5% Koszty operacyjne 254,7 257,7-1,2% +5,9% Wskaźnik Koszty/ Dochody 60,2% 64,4% -4,2 p.p. +2,5 p.p Środki Klientów ogółem ** ,8% +2,1% Depozyty ogółem ** ,7% +1,4% Kredyty ogółem ,0% -1,5% Wskaźnik Kredyty / Depozyty *** 98% 109% -11 p.p. -2 p.p. Współczynnik wypłacalności 14,9% 10,4% +4,5 p.p. +3,6 p.p. * Przychody podstawowe obejmują wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji. ** Z uwzględnieniem obligacji dla klientów indywidualnych. *** Z uwzględnieniem obligacji dla klientów indywidualnych, transakcji repo z klientami oraz sekurytyzacji należności leasingowych. 5

6 Postępująca poprawa zyskowności Wynik netto +463% +1% 67,5 68,1 12,1 8,9-87,0 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Przychody operacyjne +5,8% 400,4 417,0 423,5 320,2 316,2 +1,5% Zysk netto w I kwartale 2010 roku wyniósł 68,1 mln zł i wzrósł o 1% kw./kw. w wyniku poprawy przychodów operacyjnych wspartej utrzymywaną dyscypliną kosztową. W ujęciu rocznym, Bank Millennium zaprezentował lepsze wyniki: zysk netto wzrósł prawie 6-krotnie, a przychody operacyjne wzrosły o 5,8%. W ujęciu kwartalnym, przychody operacyjne wzrosły o 1,5%, ale w większym stopniu opierały się na przychodach z działalności podstawowej* (+11% kw./kw.), podczas gdy w IV kwartale 2009 roku Bank miał relatywnie wyższy poziom przychodów z transakcji handlowych i pozostałych przychodów. I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 * Wynik z tyt. odsetek + wynik z tytułu prowizji 6

7 Marża odsetk. ogółem Wyraźnie widoczna poprawa wyniku z tytułu odsetek Wynik z tyt. odsetek* 180,4 +29,4% Wynik z tytułu odsetek ulegał dalszej poprawie 233,4 począwszy od III kwartału 2009rokuwykazując 205,7 188,9 silny wzrost kwartalny (+13,5% w I kwartale 2010 roku) dzięki niższym kosztom depozytów, niższym średnim kosztom finansowania w walutach obcych poprzez swapy walutowe i swapy walutowo-procentowe oraz lepszym marżom na kredytach w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2009 roku. 116,1 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Zmiany marży odsetkowej * (w ujęciu kwartalnym) (%) 1,6% 1,1% 1,8% 1,9% +13,5% 2,2% 2,50% 2,63% 2,79% 2,97% 2,96% -0,36% -0,74% -0,29% -0,12% -0,20% I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 W ujęciu rocznym, wynik z tytułu odsetek wzrósł o 29%. W wyniku powyższego marża odsetkowa ogółem wzrosła w I kwartale 2010 roku do 2,2%. Szczególnie widoczna jest poprawa marży na depozytach, jednak nadal przyjmuje ona wartość ujemną na skutek utrzymującej się silnej konkurencji rynkowej i niższych rynkowych stóp procentowych. Marża na kredytach Marża na depozytach * Dane pro forma: marża na wszystkich instrumentach pochodnych, łącznie z zabezpieczającymi portfel kredytów w walutach obcych, jest przedstawiana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marzy (16,0 mln zł w I kw oraz 52,5 mln zł w I kw. 2009) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych. 7

8 Trwała poprawa wyniku z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji 125,9 106,6 +17,3% 122,0 139,3 +6,1% 147,8 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Podział prowizji netto w I kwartale 2010 r. Produkty oszczędnościowe podmiotów zewn. Pozostałe; 2,0 Prowadzenie 8,8 rachunków 25,4 Bancassurance; 34,6 Fundusze inwestycyjne; 18,0 Działalność maklerska i powiernicza 5,7 Kredyty i gwarancje 10,1 Karty i bankomaty; 34,2 Przelewy; 9,0 Prowizje netto kontynuowały trend wzrostowy i w I kwartale 2010 wzrosły o 6% w stosunku do IV kwartału 2009 roku. W ujęciu rocznym prowizje netto wzrosły o 17%. W ujęciu rocznym prowizje wzrosły dzięki przychodom z kart płatniczych, funduszy inwestycyjnych oraz pozostałych produktów oszczędnościowych związanych z rynkiem kapitałowym, a także prowizjom za obsługę rachunków bieżących. Wzrost prowizji w ujęciu kwartalnym był spowodowany głównie sezonowym wzrostem w obszarze bancassurance. Pozostałe przychody pozaodsetkowe* w I kwartale 2010 roku wyniosły 42,3 mln zł (z czego 32 mln zł to wynik z wymiany) i nie obejmowały żadnych pozycji jednorazowych. W tym wynik z wymiany, wynik na operacjach finansowych, dywidendy i pozostałe przychody i koszty operacyjne 8

9 Koszty operacyjne poniżej poziomu pierwszych 3 kwartałów 2009 Koszty operacyjne ewolucja kwartalna 64,4% Koszty/dochody 60,2% kw./ r/r kw. 257,7 262,1 262,6 +6% -1% 240,5 254,7 19,8 20,3 20,4 19,8 19,2-3% -3% 120,0 118,0 117,3 124,4 121,3 121,0 113,4 107,3 113,2 122,3 0% +14% -6% +4% I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Amortyzacja i utrata wartości aktywów niefinansowych Pozostałe koszty administracyjne Koszty osobowe Liczba pracowników (etaty) ,5% W I kwartale 2010 roku poziom kosztów był podobny do wartości w I-III kwartałach 2009 roku. Wzrost kosztów o 6%, w porównaniu z IV kwartałem 2009 roku, wynika z wyjątkowo niskiego poziomu kosztów w tym właśnie kwartale (co zostało spowodowane rozwiązaniem części rezerw kosztowych). Koszty osobowe były na poziomie podobnym do średnich wartości I-III kwartałów 2009 roku, ale wzrosły o 14% w stosunku do IV kwartału 2009 roku, szczególnie na skutek wyżej wspomnianego rozwiązania rezerw kosztowych. Wyjątkowo niski poziom kosztów administracyjnych został utrzymany (-6% r/r, bez zmian kw./kw.) dzięki inicjatywom oszczędnościowym wprowadzonym w ubiegłym roku oraz surowej dyscyplinie kosztowej. Wskaźnik koszty/dochody uległ poprawie do poziomu 60%. III 09 VI 09 IX 09 XII 09 III 10 9

10 Stabilizacja kosztów ryzyka Rezerwy utworzone w rachunku wyników ,3 koszt ryzyka * 159,5-9% 102 Rezerwy netto zmniejszyły się o 9% w stosunku do IV kwartału 2009 roku, a stosunek rezerw netto do kredytów netto ogółem wyniósł 102 p.b. -36% 91,3 83,3 55,9 I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Rezerwy wg segmentu Klientów Rezerwy netto zmniejszyły się o 36% w stosunku do I kwartału 2009 roku, kiedy to obserwowano znaczący wzrost ekspozycji z utratą wartości (w tym ekspozycji związanych z walutowymi instrumentami pochodnymi). Segment Klienci indywidualni Przedsiębiorstwa OGÓŁEM Wartość netto 42,7 40,6 83,3 I kwartał 2010 Struktura (%) 51% 49% 100% Inaczej niż w roku ubiegłym, w I kwartale 2010 roku znacząca część tworzonych rezerw została ustanowiona na ekspozycje detaliczne (51%) a większość z nich dotyczyła nie zabezpieczonych kredytów konsumpcyjnych. * Koszt ryzyka = odpisy na utratę wartości podzielone przez średnie kredyty netto w analizowanym okresie (w pb., anualizowane). Wskaźniki te, oparte na kredytach brutto, w I kw i w I kw wyniosły odpowiednio 144 p.b. i 97 p.b

11 Jakość aktywów (1) Niewielki wzrost kredytów zagrożonych Ewolucja kredytów z utratą wartości Kredyty z utratą wartości ogółem wzrosły w I kwartale 2010 roku jedynie o 26 mln zł w efekcie spadku w obszarze przedsiębiorstw (o 72 mln zł), oraz wzrostu ich wartości w detalu (o 98 mln zł). Hipoteczne Pozostałe Leasing Pozost. dla 31/12/09 detaliczne przedsiębiorstw. 31/03/10 Nowe należności minus odzyskane i spisane Ewolucja kredytów przeterminowanych pow. 90 dni Korzystny wpływ na poziom kredytów zagrożonych miały, spisane w kwocie 58 mln zł w I kwartale 2010 roku, kredyty na ekspozycje przedsiębiorstw. W kategorii kredyty przeterminowane powyżej 90 dni, głównym źródłem wzrostu były kredyty konsumpcyjne: 53 mln zł z łącznego wzrostu wynoszącego 58 mln zł. 31/12/09 Hipoteczne Pozostałe Leasing Pozost. dla detaliczne przedsiębiorstw 31/03/10 Nowe należności minus odzyskane i spisane 11

12 Jakość aktywów (2) Wyhamowanie wzrostu wskaźnika kredytów z utratą wartości Udział kredytów z utratą wartości i kredytów przeterminowanych 4,4% 1,1% 4,8% 1,8% 5,3% 5,9% 6,0% 2,3% 2,6% 2,8% 31/03/09 30/06/09 30/09/09 31/12/09 31/03/10 Kredyty z utratą wart. / kredyty ogółem Przeterm. >90 dni / kredyty ogółem Wskaźniki jakości portfela wg grup produktów Kredyty Kredyty hipoteczne Pozostałe dla os. indywidualnych Leasing Pozostałe dla przedsiębiorstw Przetermin. > 90 dni Z utratą wartości 31/12/09 31/03/10 31/12/09 31/03/10 0,3% 0,3% 8,7% 10,2% 0,7% 10,3% 0,9% 11,9% 2,5% 3,0% 15,1% 14,3% 7,7% 7,5% 17,5% 17,0% Wyraźnie zmniejszyło się tempo wzrostu wskaźnika kredytów z utratą wartości, osiągając jedynie 6% (wg MSR) oraz pozostając na znacznie niższym poziomie niż średnia rynkowa (7,9% w lutym 2010 roku, wg PSR). Wskaźnik kredytów hipotecznych z utratą wartości wzrósł do 0,9% na skutek wzrostu ekspozycji z utratą wartości oraz spadku portfela ogółem (efekt aprecjacji złotego). Udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni w portfelu hipotecznym pozostał na bardzo niskim poziomie 0,3%. Pomimo niekorzystnego wpływu zmian kursowych, udział kredytów z utratą wartości w obszarze leasingu i przedsiębiorstw zmniejszył się po raz pierwszy od II kwartału

13 Jakość aktywów (3) Solidne wskaźniki pokrycia rezerwami Pokrycie rezerwami wg kategorii produktu (na dzień 31/03/2010) Produkt Rezerwy Rezerwy jako % portfela Wsk. pokrycia Rezerwy / kredyt. przeterm. > 90 d Wsk. pokrycia Rezerwy /kred. z utratą wartości Kredyty hipoteczne Pozostałe dla klientów indywidualnych Leasing Pozostałe dla przedsiębiorstw Ogółem 139 0,6% 201% 75% ,3% 101% 86% 143 4,3% 144% 30% ,7% 3,3% 116% 120% 51% 55% Udział rezerw w stosunku do portfela ogółem wzrósł w kolejnym kwartale do poziomu 3,3%. Pokrycie rezerwami kredytów z utratą wartości także uległo poprawie rosnąc do poziomu 55%, pomimo spisania w ciężar rezerw należności w kwocie 58 mln zł. Pokrycie kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni rezerwami ogółem utrzymało się na poziomie powyżej 100% we wszystkich grupach produktów. 13

14 Solidne wskaźniki wypłacalności i płynności Zmiany skonsolidowanego wsp. wypłacalności (%) 10,4% 7,9% 11,2% 11,4% 11,3% 8,4% 8,7% 8,9% 14,9% 12,6% Współczynnik wypłacalności (CAR) poprawił się po zakończonej w lutym 2010 roku emisji akcji z prawem poboru, osiągając 14,9% (a współczynnik dla kapitału podstawowego 12,6%). I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Wsp. wypłacalności skonsolidowany W oparciu o fundusze podst. Kredyty/depozyty* i papiery wartościowe (%, mld zł) 108,9% 101,5% 102,3% 100,4% 8,5 5,6 6,2 6,2 6,5 97,8% Wzrost depozytów i spadek kredytów (z powodu efektu walutowego) sprawił, że wskaźnik kredyty/depozyty w I kwartale 2010 roku spadł poniżej 100% po raz pierwszy od III kwartału 2008 roku. Portfel papierów dłużnych wzrósł do 8,5 mld zł, ponieważ Bank zainwestował nadwyżkę płynności krótkoterminowej w obligacje i bony skarbowe oraz bony pieniężne NBP. I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 Portfel pap. wartościow. Wskaźnik kredyty/depozyty * Z uwzględnieniem obligacji dla klientów indywidualnych, transakcji repo z klientami oraz sekurytyzacji należności leasingowych. 14

15 Rozwój biznesu w I kwartale 2010 roku 15

16 Kolejny kwartał wzrostu środków Klientów Depozyty* Środki Klientów -1% % % % /03/09 31/12/09 31/03/10 Depozyty & obligacje Klientów indywidualnych Produkty inwestycyjne % % /03/09 31/12/09 31/03/10 Fundusze zarządzane przez Millennium TFI Depozyty przedsiębiorstw Produkty podmiotów zewnętrznych 31/03/09 31/12/09 31/03/10 Depozyty i obligacje Produkty inwestycyjne Środki Klientów ogółem wzrosły o 2% kw./kw. w I kwartale 2010 roku, zarówno w wolumenach depozytów (+ 444 mln zł) i pozostałych produktów inwestycyjnych dla Klientów indywidualnych (+292 mln zł). Można zaobserwować silnie rosnący trend w produktach inwestycyjnych: 8% kw./kw. i 68% r/r. Wzrost wartości tych produktów od marca 2009 roku wyniósł 1,5 mld zł. W I kwartale 2010 roku depozyty wzrosły o 1% w stosunku do IV kwartału 2009roku, głównie na skutek zwiększenia depozytów detalicznych (+2% kw./kw.). Bank zdołał utrzymać silną pozycję w depozytach przedsiębiorstw zbudowaną w 2009 roku. * Zawiera obligacje emitowane przez Bank, sprzedane Klientom indywidualnym 16

17 Portfel kredytowy obniżył się wraz z umocnieniem zlotego Portfel kredytowy (netto) -9% W ujęciu rocznym portfel kredytowy spadł o 9,0%, a w ujęciu kwartalnym o 1,5%. Było to w całości spowodowane zmianą kursów walutowych (-8,6% w ujęciu rocznym i -1,5% kwartalnie). 31/03/09 31/12/09 31/03/10 Kredyty detaliczne Struktura portfela kredytowego Pozostałe kredyty detaliczne 8,9% Kredyty dla przedsiębiorstw i leasing Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw 16,4% Leasing 9,7% (%) Portfel kredytów dla przeds. z podziałem na sektory (%) Przetwórstwo Pozostałe sektory żywności 8% 4% Sektor publiczny Przemysł chemiczny 6% 6% Pozostałe usługi Pozostałe 8% Sektory wytwórcze 17% Transport Budownictwo 14% 9% Kredyty hipoteczne 65,0% Handel detaliczny 4% Handel hurtowy 15% Deweloperzy 5% Wynajem nieruchomości 4% 17

18 Zmiany portfela kredytowego Portfel kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych -11% % Konsumpcyjne Hipoteczne Portfel hipoteczny zmniejszył się, zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym, na skutek zmian kursów walutowych. Kredyty konsumpcyjne wzrosły o 15% rok do roku i 1% kwartał do kwartału. 31/03/09 31/12/09 31/03/10 Kredyty dla przedsiębiorstw -7% Efekt kursów walutowych spowodował także spadek w portfelu przedsiębiorstw i portfelu leasingowym, pomimo dobrych wyników sprzedaży (zwłaszcza w leasingu i faktoringu) % Leasing Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw Liczba nowych wniosków kredytowych w obszarze przedsiębiorstw wzrosła w I kwartale 2010 roku o 87% w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. 31/03/09 31/12/09 31/03/10 18

19 Wyniki biznesowe detalu Wybrane dane z detalu Wykonanie I kw Liczba Klientów tys. Wskaźnik sprzedaży krzyżowej 3,29 Udział w rynku depozytów 5,5% Udz.w rynku funduszy inwestycyjnych 3,5% Udział w rynku kredytów 6,6% Udz.w rynku nowych kredyt. hipotecz. 3,3%* Ewolucja sprzedaży kredytów hipotecznych 1,2% 332 1,6% 253 2,9% 346 2,6% 3,3% I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Udział w rynku * Udział w rynku Ewolucja funduszy inwestycyjnych** 2,2% 2,2 0,7 2,2% 2,4 0,7 1,5 1,6 3,2% 3,0 0,9 3,6% 3,5 (mld zł) 3,5% 3,8 1,1 1,3 2,1 2,4 2,5 Nowy i bardziej atrakcyjny produkt hipoteczny wspierany kampanią marketingową w TV oraz bliższą współpracą z pośrednikami. Rodzina na swoim udział w programie subsydiowanym przez Państwo: 50% wartości odsetek jest pokrywana przez Państwo w okresie pierwszych 8 lat. W marcu nowe wnioski o kredyty hipoteczne zamknęły się kwotą dwukrotnie wyższą niż w styczniu. III 09 VI 09 IX 09 XII 09 III 10 Własne fund. Inwest. Fundusze podm. zewn. Stopniowy wzrost udziału w rynku funduszy inwestycyjnych, przy czym nowe środki napływają do funduszy o niższym ryzyku. * Wg danych ZBP ** Obejmuje fundusze inwestycyjne podmiotów zewn. sprzedane zamożnym Klientom Millennium 19

20 Wyniki biznesowe detalu pożyczki gotówkowe, karty i internet Kwartalna, nowa produkcja pożyczek gotówkowych Liczba kart kredytowych (tys.) 8,8% 9,1% 9,0% 9,1% Udział rynkowy w transakcjach wykonywanych przy użyciu kart kredytowych* I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Klienci internetowi i liczba przelewów 1,52 1, , Kwartalna sprzedaż pożyczek gotówkowych była zgodna z ostrzejszymi kryteriami ryzyka i nadal koncentrowała się prawie wyłącznie na własnych Klientach. Spadkowa tendencja dot. liczby kart kredytowych została wyhamowana, przy czym utrzymuje się ten sam znaczący udział w rynku (ok. 9%) w wartości transakcji kartami. III 09 XII 09 III 10 Zarejestrowani Klienci (tys.) Liczba przelewów miesięcznie (mln) Liczba Klientów internetowych nadal rosła i osiągnęła 970 tys. Liczba przelewów detalicznych w systemie Millenet wzrosła o 30% w ujęciu rocznym; przelewy internetowe stanowią 85% wszystkich przelewów w detalu. * Na podst. danych NBP dot. łącznej kwoty transakcji wykonywanych przy użyciu kart 20

21 Wyniki biznesowe przedsiębiorstw Wybrane dane obszaru przedsiębiorstw Wykonanie I kw Liczba Klientów Nowi Klienci pozyskani w I kw Udział w rynku depozytów 4,6% Udział w rynku kredytów 3,0% Udz.w rynku leasingu (nowa sprzedaż) 8,5%* Udz.w rynku faktoringu (obrót) 6,4%** Faktoring kwartalne obroty 4,6% 509 5,1% % 5,3% 713 5,6% % 6,4% 818 I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Udział w rynku ** Leasing kwartalna nowa sprzedaż Udział w rynku * 6,0% 5,3% 5,7% 5,7% 8,5% Wyrazny wzrost w leasingu w I kwartale 2010 roku (trzecia pozycja na rynku z udziałem 8,5%). +37% % I kw.09 II kw.09 III kw.09 IV kw.09 I kw.10 Szybki wzrost faktoringu w ujęciu kwartalnym (spadek w ciągu kwartału spowodowany typową sezonowością). Mocne szóste miejsce na rynku w udziałem na poziomie 6,4%. * Własne szacunki oparte na danych ZPL ** Na podst. PZF i innych danych bankowych zebranych przez dziennik Parkiet 21

22 Infrastruktura sieci przedsiębiorstw pokrywająca całą Polskę Lokalizacja personelu sprzedaży obszaru przedsiębiorstw Silny zespół sprzedaży obszaru przedsiębiorstw, obejmujący specjalistów z dziedziny leasingu, finansowania handlu, skarbu i zarządzania gotówką, został uformowany w styczniu i obecnie działa w 32 lokalizacjach obejmujących cały kraj. Stosowane są nowoczesne narzędzia IT wspierające proces sprzedaży (np. niedawno wdrożony nowy system w obszarze faktoringu oraz platforma transakcji walutowych). W marcu br. rozpoczęła się nowa kampania reklamowa Bankowości Korporacyjnej przy unikatowym udziale pracowników sieci bankowości przedsiębiorstw. 22

23 Nowe osiągnięcia i główne nagrody Bank Millennium Nowa strona internetowa Bank Millennium uruchomił nową stronę internetową Millenet. W swoim aktualnym kształcie, strona otrzymała nową szatę graficzną, szerszą zawartość merytoryczną i jest bardziej przyjazna w nawigacji dla Klientów. Bank Millennium Faktoring Bank Millennium Kredyty hipoteczne Bank Millennium był pierwszym bankiem w Polsce, który został członkiem Polskiego Związku Faktorów, organizacji krajowych instytucji faktoringowych. Bank Millennium od lat oferuje Klientom szeroką gamę rozwiązań faktoringowych. Obecnie oferta Banku obejmuje faktoring niewłaściwy, faktoring właściwy z ubezpieczeniem, faktoring municypalny, faktoring wymagalnościowy, inkaso, a także faktoring odwrotny. Oferta kredytów hipotecznych Banku Millennium zajęła I miejsce w rankingu Dziennika Gazeta Prawna i Open Finance. Produkt został określony mianem najlepszej oferty hipotecznej w złotych na rynku. Bank Millennium Analizy makroekonomiczne Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku zajęło IV miejsce w ranking prognoz przygotowanym przez polski dziennik "Parkiet". Ranking został przygotowany na podstawie miesięcznych prognoz wskaźników makroekonomicznych obejmujących inflację, rynek pracy, bilans płatniczy, wzrost PKB, produkcję przemysłową i sprzedaż detaliczną opracowanych przez 17 banków. Nasz zespół przygotował trafne prognozy dotyczące rynku pracy i danych z zakresu handlu zagranicznego. 23

24 Załączniki 24

25 Główne kampanie produktowe (1) Użytkownicy Konta Osobistego Premium mogą wypłacać pieniądze ze wszystkich krajowych bankomatów bez żadnych opłat. Obecnie to ponad 15 tysięcy urządzeń w całej Polsce. Karta debetowa Maestro Banku Millennium zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, jakie dają transakcje bezgotówkowe, a przy tym pozwala na bieżący monitoring wydatków. Ponadto, posiadacze kart Maestro aktywnie korzystający z karty mają możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. Oszczędzając na Lokacie Wyjątkowej przez 24 miesiące, Klient zarabia 6% w skali roku. Atrakcyjne oprocentowanie 6% jest stałe i gwarantowane zarówno w pierwszym jak i drugim roku. Minimalna kwota lokaty to tylko 1000 zł. 25

26 Główne kampanie produktowe (2) Wznowienie kampanii Kredytu Hipotecznego ze słynnym polskim zespołem Zakopower. Kampania ruszyła 22 marca. Bank Millennium oferuje kredyt nawet do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego). Istotne elementy ofert hipotecznej Banku Millennium to: brak prowizji za udzielenie kredytu (pod warunkiem posiadania w Banku konta osobistego i karty do konta), atrakcyjny poziom marż i oprocentowania, korzystny okres kredytowania ( nawet do 35 lat) oraz akceptacja wielu różnych źródeł dochodu. Oferta kredytów hipotecznych Banku Millennium jest dostępna w walucie krajowej (PLN). 26

27 Główne kampanie produktowe (3) Kampania reklamowa Bankowości Przedsiębiorstw z wyjątkowym uczestnictwem pracowników Banku Millennium ruszyła 15 marca. Działania reklamowe prowadzone są na łamach największych ogólnopolskich dzienników opiniotwórczych, na antenach stacji radiowych i w Internecie. W prasie ukazują się reklamy promujące wybrane usługi finansowe Banku Millennium dla przedsiębiorstw: faktoring, leasing, bankowość transakcyjną oraz internetową platformę wymiany walut Millennium Forex Trader. Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku Banku Millennium jako instytucji świadczącej kompleksowe usługi finansowe dla firm wszystkich sektorów oraz jako dobrego partnera dla przedsiębiorców. 27

28 Główne kampanie produktowe (4) Aktualna oferta Lokat Inwestycyjnych pozwala Klientom zdywersyfikować portfel oraz umożliwia potencjalnie osiągnąć większe zyski niż na standardowych lokatach. Do tej pory odbyły się 2 subskrypcje rocznego produktu Światowe Giganty powiązanego z cenami akcji 6 zagranicznych spółek (blue chips) oraz 1 subskrypcja produktu Moc Złotego opartego na kursie wymiany walut EUR / PLN. W 3 subskrypcjach, które są uruchamiane co miesiąc, Bank zebrał 193 mln zł. 28

29 Przegląd makroekonomiczny Dynamika PKB oraz inwestycji [r/r, %] Bezrobocie [%] oraz płace w sektorze przedsiębiorstw [% r/r] ,0 14,5 Źródło: (GUS) 5,1 4,0 4,5 3,0 PKB 11,9 6, Płace (lewa oś) 0,8 1,0 1,2 1,8-3,2-1,6 Inwestycje 3,3 2,8 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10E 1, ,913 4,8-3, Stopa bezrobocia (prawa oś) Początek roku przyniósł wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, ponieważ niekorzystne warunki pogodowe wpłynęły na spadek aktywności ekonomicznej, szczególnie w budownictwie. Wskaźniki koniunktury gospodarczej sugerują, że pogorszenie aktywności ekonomicznej powinno mieć charakter przejściowy i kolejne kwartały powinny przynieść przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Sektor przetwórstwa przemysłowego pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego, czemu sprzyja ożywienie u naszych głównych partnerów handlowych. Sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu w I kwartale 2010 r., co jednak było związane głównie z czynnikami sezonowymi. Przedsiębiorstwa wciąż redukowały zatrudnienie, jednak w znacznie mniejszej skali niż w roku Już w marcu widoczny był wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. 29

30 Przegląd makroekonomiczny Zmiany kursów walutowych [zł] -14,8% r/r 4,8 4,3 4,56-6,5% kw/kw 4,19 3,88 3,8 3,3 3,10-9,1% r/r -2,7% kw/kw 2,8 2,78 2,72 2,3 1,8 CHFPLN Stopy procentowe w Polsce [%] 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 EURPLN 5,90 5,17 4,27 4,12 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 PLN WIBOR 3M Obligacja 5-letnia Złoty kontynuował trend wzrostowy w I kwartale 2010 wspierany przez pozytywne nastroje w regionie oraz napływ kapitału portfelowego na krajowy rynek finansowy. Dobre wyniki gospodarki oraz ożywienie na rynku akcji wspierały krajową walutę. Interwencja walutowa NBP na początku kwietnia powstrzymała umocnienie złotego. Bank centralny w I kwartale 2010 pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, utrzymując jednocześnie nieformalne neutralne nastawienie w polityce pieniężnej. Sugeruje to, że w najbliższych miesiącach stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie. W I kwartale 2010 nastąpił spadek rentowności polskich papierów skarbowych czemu sprzyjał spadek oczekiwań na szybkie podwyżki stóp procentowych w Polsce, napływ kapitału portfelowego oraz spadek awersji do ryzyka. 30

31 Przegląd makroekonomiczny Gospodarstwa domowe [mld zł] zmiana kw/kw +2,0% +1.0% ,1% +4,5% Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Depozyty Kredyty Niefinansowe przedsiębiorstwa [mld zł] Depozyty gospodarstw domowych kontynuowały wzrosty, wspierane przez wyższą dynamikę płac. Lepsze wyniki finansowe firm sprzyjały wzrostowi depozytów przedsiębiorstw. Dynamika kredytów pozostawała niska, w efekcie umocnienia złotego oraz mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Kredyty nieregularne wciąż rosły, jednak w znacznie wolniejszym tempie. Po znacznym pogorszeniu w 2009 r., jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw ulega stabilizacji. Wsk. kredytów nieregularnych* [% kredytów ogółem] zmiana kw/kw +3,2% -3.1% 5,2% -3,5%% 14% 12% 10% 8% 6% 11,8% 7,6% 5,4% 11,8% 7,9% 5,9% 200 4% 180 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Depozyty Kredyty 2% Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10** Ogółem kredyty * Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Źródło: Reuters, Ecowin, NBP * Wg definicji NBP ** dane na luty

32 Przegląd makroekonomiczny Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw Oczekiwana zdolność do regulowania zobowiązań (brak zmian =0) sty.08-5 sty.09 sty ,1% 3,0% 6,7% 5,7% 4,4% 07 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 08 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 09 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 Wynik finansowy brutto (mln zł, lewa oś) Wskaźnik rentowności obrotu brutto (prawa oś) 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. były znacznie lepsze niż rok wcześniej. Wynik finansowy netto wzrósł o 25,1% w ciągu roku co było skutkiem rosnących przychodów i spadających kosztów. W rezultacie poprawiła się zyskowność i efektywność kosztowa przedsiębiorstw. Wskaźniki koniunktury opracowywane przez GUS pokazują poprawę zarówno bieżącej, jak i oczekiwanej zdolności przedsiębiorstw do regulowania bieżących zobowiązań w I kwartale 2010 r. Lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstw oraz poprawa wskaźników koniunktury sugerują spadek ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstw Przemysł Handel Źródło: GUS 32

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2013 roku Warszawa, sierpień 2013 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Banku BGŻ 2012

Raport roczny Banku BGŻ 2012 Raport roczny Banku BGŻ 2012 Spis treści Strategia rozwoju Banku BGŻ na lata 2011 2014...3 List prezesa Zarządu...4 Warunki zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku BGŻ...5 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo