PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA"

Transkrypt

1 Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk: Prawo i ekonomika, S PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA 1. Pragmatyczne aspekty konceptualizacji: problem podmiotu Kiedy R. T. Bell (1976) pisze o dualizmie języka: z jednej strony, jest on systemem znakowym wysokiego stopnia strukturalizacji, ogólnym dla wszystkich jednostek wspólnoty kulturowej, z drugiej zaś strony, wyraźnie jest skłonny do kaprysów idiosynkrazji, nie odkrywamy tu zasadniczo nowej koncepcji z takiej, dwuprzestrzennej natury języka zdawali sobie sprawę także strukturaliści (Saussure 1990, 50)). Novum socjologii języka i socjolingwistyki natomiast polega na tym, że przyjęła ona tezę, iż nie tylko system języka (ujęty głównie w aspekcie synchronicznym), ale także jego użycie (performance) może i musi być obiektem społecznie relewantnej lingwistyki, jak pisał W. Labov w latach 60. XX w. (1966, 14). Socjolingwistyka zajęła się głównie odmiennością w aspekcie formalnym języka w tym zakresie zostały wyodrębnione poziomy i typy wariantów językowych. Jest jednak oczywiste, że w zależności od sytuacji użycia języka zmienia się nie tylko forma, ale także treść znaków językowych, zakodowany w nich sposób konceptualizacji obiektów i stanów rzeczy. Nawiązując do szeroko znanej socjologicznej teorii języka V. N. Vološinova (1995, 282 i n.), T. M. Dridze pisze, że nosiciele języka, tworząc i odbierając nowe teksty, za każdym razem przetwarzają znaczenia językowe, dodając do semantyki języka nowe treści pragmatycz-

2 320 Aleksander Kiklewicz ne (1980, 124 i n.; por. pojęcie sensu naddanego w gramatyce komunikacyjnej A. Awdiejewa 2004, 15). Zjawisko to Dridze określa jako pokonanie stałych form języka. Podobnie jak system formalny języka, jego system semantyczny (który dla wielu współczesnych językoznawców kojarzy się z pojęciem językowego obrazu świata ) ma charakter idiosynkratyczny, tzn. w określonym stopniu motywowany jest relewantnym kontekstem społecznym. Rozważmy w związku z tym następujący dowcip: Szeregowy pyta sierżanta: Czy prawda, że krokodyle latają? Kto powiedział Panu tę bzdurę? Pułkownik Walkinson powiedział, że latają... Czy pułkownik osobiście powiedział to Panu? Tak. No, widzi Pan w zasadzie to one latają, tylko bardzo nisko... W tym przypadku występują trzy rodzaje konceptualizacji tego samego obiektu. Po pierwsze, szeregowy uważa, że z tego co powiedział pułkownik, wynika że krokodyle latają, czyli, innymi słowy, szeregowy przypuszcza (ale nie jest tego pewien), że pułkownik uważa, iż krokodyle latają. Po drugie, żołnierz wątpi, czy naprawdę krokodyle latają. Po trzecie, sierżant wie, że krokodyle nie latają, ale skłonny jest podzielić opinię pułkownika, że krokodyle latają. W semantyce epistemicznej (opartej na logice modalnej i intensjonalnej) wartość logiczną zdania określa się przy uwzględnieniu odniesienia przedmiotowego znaku, ale również sposobu, w jaki jest ono (odniesienie. A. K.) nam dane (Hintikka 1992, 131 i n.) czyli przy uwzględnieniu nastawień propozycjonalnych, takich jak wiedzieć, pamiętać, wierzyć, wątpić itd. Tak więc prawdziwość wyrażenia Krokodyle latają można określić jedynie na tle nastawień propozycjonalnych:

3 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 321 Prawda, że szeregowy uważa, że pułkownik uważa, że krokodyle latają Prawda, że szeregowy wątpi, że krokodyle latają Nieprawda, że sierżant uważa, że krokodyle latają; prawda, że sierżant gotów zgodzić się z pułkownikiem, że krokodyle latają W odniesieniu do semantyki kognitywnej oznacza to, że w eksplikacjach semantycznych nie mogą być pominięte socjolingwistyczne parametry wyrażeń językowych, a zwłaszcza najważniejszy spośród nich podmiot sytuacji komunikacyjnej. Podmiotu nie można usunąć w tym sensie, że nie można lekceważyć społecznie odmiennych rodzajów konceptualizacji świata (a w istocie rzeczy w terminologii semantyki intensjonalnej możliwych światów, jako że rzeczywistość także jest płynna ). Rozważmy kilka przykładów konceptualizacji, opartych na stereotypach genderowych. Gazeta Olsztyńska ( ) przytacza wypowiedź Donalda Tuska, lidera PO, o ostatnich dniach negocjacji z PiS na temat koalicji : W swojej młodości nie miałem tylu spotkań z żadną dziewczyną, jak w ostatnim czasie z liderami PiS. Tamte randki były jednak bardziej skuteczne. Występuje tu typowo męska konceptualizacja kobiety/dziewczyny jako obiektu seksualnego, wobec którego prawdziwy mężczyzna musi być skuteczny (temat dziewczyna pojawia się na tle tematu PiS, czyli przeciwnika politycznego, którego trze-

4 322 Aleksander Kiklewicz ba pokonać). Podmiotem komunikacyjnym i podmiotem konceptualizacji jest w tym przypadku osoba, która poniosła klęskę, a mianowicie Donald Tusk, niedoszły prezydent RP. W jego zachowaniu komunikacyjnym dominują afekt i sugestia stosując zakodowaną w presupozycji tekstu, wręcz irracjonalną zasadę argumentacji, którą potocznie określa się jako Idź piernik do wiatraka, Tusk powołuje się na swoją donżuańska młodość. Dość oczywisty jest zatem podtekst jego wypowiedzi: Przegrałem wybory, ale jestem dobrym kochankiem. Wątpliwe, żeby w podobnej sytuacji kobieta polityk posłużyła się argumentem randki, choć nie wyklucza to faktu, że kobiece konceptualizacje mężczyzn także mają charakter subiektywny, odzwierciedlający przyjętą w określonej subkulturze hierarchię wartości. Por. ironiczne teksty zamieszczone na witrynie internetowej niemieckich feministek: Was ist der unsensibelste Teil am Penis? (Jaka jest najmniej wrażliwa część penisa) Der Mann (Mężczyzna). Die Idealmasse eines Mannes: Linkes Bein mittleres Bein rechtes Bein (Idealne rozmiary mężczyzny: Lewa nowa, środkowa noga, prawa noga). Woran erkennt man, dass ein Mann sexuell erregt ist? Er atmet! (Po czym można poznać, że mężczyzna jest seksualnie podniecony? Zaczyna oddychać). Was muss eine Frau ausziehen, um einen Mann ins Bett zu bekommen? Den Stecker des Fernsehers. (Co musi zdjąć/wyciągnąć kobieta, żeby zachęcić mężczyznę do łóżka? Przewód telewizora). Warum haben Männer ein Gen mehr als ein Pferd? Damit sie samstags beim Autowaschen nicht aus dem Eimer saufen! (Dlaczego mężczyźni mają o jeden gen więcej niż konie? Aby w soboty, zwiedzając automyjnię nie żłopać z wiadra).

5 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 323 Warum mögen Männer Blondinenwitze? Weil sie diese verstehen. (Dlaczego mężczyźni opowiadają kawały o blondynkach? Bo tylko takie rozumieją). Was ist der Unterschied zwischen Chappi und einem Mann? In Chappi ist mehr Hirn (Jaka jest różnica między Chappi a mężczyzną? Chappi zawiera więcej mózgu). Dla wszystkich przytoczonych powyżej wypowiedzi ogólna jest semantyka negatywnej oceny, w szczególności dotyczącej sfery intelektualnej obiektu konceptualizacji domeny MĘŻCZYZNA. Oceny tej jednak nie można generalizować (czyli nie można przyporządkować jej niemieckiemu językowemu obrazowi świata), ponieważ jest ona nie tyle cechą obiektu (MĘŻCZYZNA), co podmiotu konceptualizacji (kobiety należące do subkultury ruchu feministycznego w Niemczech), a także cechą określonego typu dyskursu ironiczno-dyskusyjnego. Wskazuje to na słuszność twierdzenia T. M. Dridze: Każdy człowiek odbiera wszystkie przedmioty działalności ludzi, jak również wszystkie słowa języka jak gdyby przez pryzmat osobistej (nie zaś społecznej) korzyści (1980, 170). W związku z tym warto przypomnieć również stanowisko prekursora pragmatyzmu funkcjonalnego, amerykańskiego psychologa W. Jamesa, który pisał, że nazwy bardziej charakteryzują ludzi niż rzeczy (1981, 15). Zgodnie z kognitywistyczną teorią profilowania konceptualizacja inwariantnej sytuacji referencyjnej (konstrukcja sceny czy też uszczegółowienie schematu) zależy od sytuacji komunikacyjnej, w szczególności od umiejscowienia adresata w punkcie wyjściowym lub w punkcie docelowym, por. (przykład z: Tabakowska 2001, 64): Jutro wylatuję do Paryża. Jutro przylatuję do Paryża.

6 324 Aleksander Kiklewicz Pierwsze zdanie jest bardziej stosowne w sytuacji, kiedy adresat nie znajduje się w Paryżu np. ktoś zwraca się do znajomego w Warszawie: Jutro wylatuję do Paryża czy nie możesz zawieźć mnie na lotnisko??? Jutro przylatuję do Paryża czy nie możesz zawieźć mnie na lotnisko? Zdanie Jutro przylatuję do Paryża, odwrotnie, byłoby bardziej stosowne w sytuacji komunikacyjnej, w której adresat znajduje się w Paryżu i np. nadawca przekazuje mu informację telefonicznie: Jutro przylatuję do Paryża czy nie możesz mnie spotkać na lotnisku?? Jutro wylatuję do Paryża czy nie możesz mnie spotkać na lotnisku? Por. inny charakterystyczny przykład odmiennej konceptualizacji tego samego zjawiska w zależności od adresata potencjalnego czytelnika tekstów prasowych: Weekendowe wydanie wychodzącej w Bydgoszczy Gazety Pomorskiej ukazało się w wersjach dla kobiet GP dla Ewy i mężczyzn GP dla Adama. Część wiadomości jest identyczna w obu wydaniach, niektóre zaś różnią się tytułami. Materiał o skupowaniu przez firmy cukru w związku z przewidywaną podwyżką cen po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej raz zatytułowano Słodki interes, a drugim razem Bimber też zdrożeje ( Przegląd ). Na charakter konceptualizacji obiektów i stanów rzeczy wpływa nie tylko kategoria podmiotu komunikacyjnego (nadawcy, odbiorcy), ale także gatunek aktu mowy. To samo wydarzenie, np. mecz piłkarski, zostanie na różne sposoby zobrazowane w reportażu telewizyjnym lub radiowym, we wzmiance prasowej lub w felietonie. 2. Komunikacyjna parametryzacja językowego obrazu świata Uwzględniając zmienny zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i w aspekcie synchronicznym charakter konceptualizacji świata, tzn. zmienny charakter semantyki językowej, A. D. Šmelev

7 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 325 (2002, 12 i n.) wyraźnie wypowiada się przeciwko zastosowaniu w badaniach nad językowym obrazem świata wypowiedzi i tekstów zawierających otwartą manifestację punktów widzenia, np. takich, jak znane rosyjskie powiedzenie (autorstwa poety XIX wieku F. I. Tjutčeva): Умом Россию не понять = Rosji nie można zrozumieć w sposób racjonalny. Wyeksponowanie językowego obrazu świata, według Šmeleva, musi się opierać jedynie na treściach, które mają charakter nieasertoryczny, tzn. należą do presupozycji i konotacji (implikacji) wyrażeń językowych w podobnym duchu A. Awdiejew (1999, 47) pisze o standardach semantycznych : nie są one stosowane w normalnym procesie wymiany komunikacyjnej. Jak pisze Šmelev: [...] Szczególnie znaczące są nietrywialne konfiguracje semantyczne, dość częste w dyskursach potocznych [...] oraz należące do nieasertorycznej części wypowiedzi. Istotne nie jest, co twierdzą nosiciele języka, lecz to, co uważają za oczywiste, a więc to, na co nie zwracają specjalnej uwagi (2002, 13). Drugi, zasadniczo ważny aspekt badań nad językowym obrazem świata, jak podkreśla Šmelev, polega na tym, że teksty źródłowe muszą mieć charakter frekwencyjny i odtwarzalny przede wszystkim w komunikacji potocznej. Jest to niezbędny warunek wyeksplikowania treści (pojęć) precedensowych, tzn. kluczowych dla danej kultury narodowej (por. Krasnych 2003, 170 i n.). W polskim językoznawstwie stanowiska badaczy są podzielone: do jednej formacji należą ci, którzy uważają, że rekonstruowanie językowego obrazu świata możliwe jest nie tylko na podstawie tekstów potocznych i ogólnych, ale także stylu artystycznego (Święcicka 2005, 103). G. Habrajska (2000, 81) zalicza do tego nurtu badań J. Puzyninę, J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego i in. Jak pisze M. Święcicka, po założenia teorii i metodologii językowego

8 326 Aleksander Kiklewicz obrazu świata jako narzędzia do opisu wizji świata, wyłaniającej się tak z tekstów prozatorskich, jak i poetyckich sięga coraz więcej badaczy (ibidem). Inny kierunek badań nad językowym obrazem świata ufundowany jest na założeniu, iż w treści tekstów artystycznych współistnieją elementy, charakterystyczne dla semantyki ogólnej, oraz takie, które właściwe są danemu autorowi lub danemu tekstowi (Grzegorczykowa 1986, 114; 1999, 45; Habrajska 2000, 82; Święcicka 2005, 103; Wojciechowska 2000, 37 i in.). Tak więc G. Habrajska pisze: Oparcie badań wyłącznie na analizach tekstu ma [...] wady. Przede wszystkim teksty nie są nigdy w pełni porównywalne, nawet przy ich monotematyczności. Brak w tekście pewnych elementów nic nam nie mówi o tym, czy były one autorowi tekstu znane i świadomie z nich zrezygnował, czy też w ogóle o nich nie wiedział. Teksty artystyczne zawsze nasycone są swoistą kreatywnością i indywidualizmem. Dla naszych badań JOS (językowego obrazu świata. A. K.) może to być równocześnie i wadą, i zaletą. Wadą bo nie pozwala na uogólnienia, a chcielibyśmy jednak mówić o utrwalonej w języku mądrości uniwersalnej [...] (ibidem). W poprzednim rozdziale zwracaliśmy uwagę na osobliwości obrazowania, charakterystyczne dla różnych gatunków tekstu. Np. w tekstach dowcipów występują rozmaite stereotypy, np. stereotyp Szkota jako skąpca lub stereotyp listonosza jako kochanka, np.: Szkot nadaje list na poczcie. Pracownica poczty zwraca mu uwagę: List jest za ciężki. Trzeba przykleić jeszcze jeden znaczek. Jeszcze jeden? Przecież wtedy list będzie jeszcze cięższy! Ojciec wraca z delegacji. Mały Jasio podchodzi do niego i mówi: Tato, jak dasz dziesięć złotych, to ci powiem, co pan listonosz mówił mamie, jak ciebie nie było. Ojciec bardzo zaintrygowany, wyciąga dychę z portfela i szybko daje synkowi: No, mów, synku, mów. Listonosz powiedział: Niech pani pokwituje odbiór listu...

9 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 327 Wątpliwe jest jednak, że takie stereotypy mają charakter ogólny, funkcjonują również poza granicami danego gatunku komunikacji (przeważnie) potocznej. Anna A. Zaliznjak zwraca uwagę na kolejny aspekt teorii językowego obrazu świata aktualny charakter eksplikacji semantycznych, które składają się na kulturowo relewantny system semantyczny języka. Przy tym Zaliznjak rozgranicza informacje, zakodowane w języku, i informacje, przekazywane za pomocą innych obiektów, przede wszystkim tekstów językowych: Do językowego obrazu świata należą [...] tylko te sensy, którą znajdują się w znaczeniach jednostek językowych; jeżeli między danymi lingwistycznymi a innymi danymi zachodzi sprzeczność semantyczna, należy ją potraktować jako potwierdzenie tego, że otrzymane wyniki badań są prawidłowe (2003, 85). Zasadniczo przyjmując takie stanowisko badawcze, zwracamy jednak uwagę na dwa zagadnienia problemowe: po pierwsze, system semantyczny języka, podobnie jak jego system formalny (p. wyżej), jest idiosynkratyczny tak w przestrzeni, jak i w czasie, a więc odmienne tekstowe wizje świata w pewnym stopniu odzwierciedlają także dynamiczną przyrodę języka. Po drugie, informacja zawarta w języku nieuchronnie współdziała z informacją zawartą w innych obiektach, w szczególności w tekstach, zatem wyobrażenie o czystej semantyce językowej, której nosiciele zupełnie wyrwani są z jakiegokolwiek kontekstu kulturowego, jest abstrakcją (która miałaby sens jedynie w odniesieniu do nosicieli sztucznej inteligencji). Należy pamiętać, że rzeczownik obraz, podobnie jak czasownik obrazować, z semantycznego punktu widzenia jest predykatem wyższego rzędu, por.: P (Q (x...), R...) gdzie P symbol predykatu OBRAZ/OBRAZOWAĆ; Q, R symbole predykatów propozycjonalnych; x podmiot czynności

10 328 Aleksander Kiklewicz znakowej Q. Por. realizację danego schematu propozycjonalnego w zdaniu: Zestawienie wyników badań od 1949 r. obrazuje coroczne zmiany składowych bilansu i reszty bilansowej = To (ten fakt), że ktoś zestawił wyniki badań od 1949 roku, obrazuje to, jak (ten fakt, że) corocznie zmieniał się bilans. Z pewnego punktu widzenia najważniejszym elementem danej struktury semantycznej jest ktoś (x) podmiot konceptualizacji. Właśnie on określa charakter cech, które są przypisywane obiektom, czynnościom, stanom, procesom oraz zdarzeniom. Dlatego jako alternatywa koncepcji językowego obrazu świata pojawiła się koncepcja językowych obrazów świata, tzn. zakodowanych w formach języka systemów konceptualizacji świata, przyporządkowanych poszczególnym grupom podmiotów językowych i poszczególnym rodzajom interakcji. Takie stanowisko badawcze preferowane jest przez lubelską szkołę etnolingwistyki. Według J. Bartmińskiego (1998, 66) u podstaw badań nad językowym obrazem świata muszą leżeć różnorodne źródła danych: 1. system języka 2. materiały ankietowe 3. wypowiedzi/teksty językowe 4. intuicja językowa UWAGA: w przypadku zastosowania kilku metod gromadzenia danych mogą zachodzić sprzeczności między różnymi źródłami. Tak więc w rozdziale Frekwencja i językowy obraz świata autorzy reklamowego folderu korpusu internetowego PWN piszą, że w polskim korpusie słowo kawa jest dwukrotnie częstsze niż herbata (choć w korpusie języka angielskiego słowo coffee jest o 25% rzadsze niż słowo tea). Mimo że według rocznika statystycznego, jak czytamy dalej, kupujemy więcej herbaty niż kawy, to jednak mianowicie kawa jest dla nas językowym symbolem spotkania i rozmowy wyszukiwanie tego słowa w sąsiedztwie cza-

11 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 329 sownika zaprosić daje w naszym Korpusie 26 cytatów, podczas gdy herbata w analogicznym kontekście występuje tylko 11 razy. Podobnie jest z wyrazami kobieta i mężczyzna (Kurcz i in. 1990): frekwencja rzeczownika kobieta (250) w języku polskim jest ponad dwa razy większa niż frekwencja rzeczownika mężczyzna (110), choć nie odzwierciedla to podziału ról społecznych między kobietami a mężczyznami dane przeprowadzonego ankietowania mogłyby zatem być sprzeczne z danymi słownika frekwencyjnego. Choć Anna A. Zaliznjak (ibidem) uważa, że takie sprzeczności potwierdzają eksplikacje lingwistyczne, tzn. zakodowane w formach językowych treści, niezależne od innych źródeł informacji, można jednak wątpić, czy taka niezależność języka od środowiska jest rzeczywista oraz czy takie lingwistyczne eksplikacje z psychologicznego punktu widzenia są wiarygodne. Nie do pominięcia ponadto jest uwaga E. N. Millera (1988, 12), iż wiele form i konstrukcji mowy zakodowanych jest poza świadomością nosicieli języka w tekstach pisanych, co zasadniczo podważa ich wiarygodność jako źródła wyeksponowania obrazu świata. Bartmiński ponadto podkreśla społecznie i kulturowo motywowany charakter językowego obrazu świata oraz stereotypu jako jego podstawowej jednostki. Stereotyp jest pojmowany w sposób szeroki, jako subiektywnie determinowane wyobrażenie przedmiotu obejmujące zarówno cechy opisowe, jak i wartościujące obraz, oraz będące rezultatem interpretacji rzeczywistości w ramach społecznych modeli poznawczych (Bartmiński 1998, 64; podkr. A. K.). Pojęcie językowego obrazu świata u Bartmińskiego ma charakter podmiotowo określony chodzi o obraz świata prostego człowieka, zawarty w strukturach i znakach języka, ale interpretowany kulturowo na tle praktyk i wierzeń społeczności używającej tego języka (ibidem 65). Dlatego przymiotnik ludowy w tytule wydawanego pod redakcją Bartmińskiego Słownika ludowych stereotypów językowych jest bardzo ważny. Modelowany przez lingwistów językowy obraz świata musi być zatem oparty albo na komunikacyjnie relewant-

12 330 Aleksander Kiklewicz nych, ogólnych znaczeniach nominatywnych (w szczególności leksykalnych), albo na komunikacyjnie relewantnych, idiosynkratycznych (tzn. przyporządkowanych określonym typom dyskursów) konotacjach. 3. Lingwistyka kognitywna bez psychologii kognitywnej Niestety w wielu współczesnych badaniach nad językowym obrazem świata wymóg komunikacyjnej relewancji stereotypów obrazowania jest lekceważony. Tak więc A. Mikołajczuk porusza problem ukrytej frazeologii przyczynę wielu trudności w nauce języka polskiego jako obcego (2000, 91 i n.). Przywołując przykłady języka polskiego: ktoś wpadł w szał / apatię / panikę / rozpacz / uniesienie / zachwyt / zadumę litość / przerażenie / rozpacz / radość / wstyd ogarnia kogoś gniew / strach / miłość budzi się / rośnie / rozwija się / narasta autorka pisze, że związki łączliwe ujawniają pewne regularności obrazowania, np. dominującą rolę emocji przejmującej panowanie nad człowiekiem i szkodliwej dla niego. Autorka nie uwzględnia jednak ani kryterium psychicznej aktualności kognicji (czy rzeczywiście należą one do systemu poznawczego współczesnych nosicieli języka polskiego?), ani faktu, że regularności obrazowania dotyczą formy wewnętrznej, czyli etymologii ( przeszłości ) znaków, ani tego, że przytoczonym wyrażeniom przysługują określone cechy komunikacyjno-stylistyczne (oczywisty jest ich charakter książkowy). Modelowane w ten sposób regularności obrazowania są poza tym nieokreślone materiał frazeologii języka polskiego pozwala na eksplikację wielu alternatywnych metafor pojęciowych, np.: czerpać radość z najprostszych zdarzeń, niezmącona radość RADOŚĆ TO PŁYN szalona radość RADOŚĆ TO ISTOTA ŻYWA wybuch radości RADOŚĆ TO MATERIAŁ WYBUCHOWY

13 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 331 pełna radości, przepełniony radością, napełniać radością RADOŚĆ TO PŁYNNA SUBSTANCJA WEWNĄTRZ CZŁOWIEKA miał w sobie radość, rozpierała mnie radość RADOŚĆ TO SUBSTAN- CJA WEWNĄTRZ CZŁOWIEKA zaowocował radością RADOŚĆ TO PLON będzie niósł dzieciom radość, odnajdując radość w bałaganie, przynosić radość RADOŚĆ TO RZECZ Pojęcie RADOŚĆ w ujęciu teorii metafory konceptualnej okazuje się zatem nierozstrzygalne, a przede wszystkim powstaje pytanie o korzyść podobnych konceptualizacji dla użytkownika języka (przypomnijmy, że teza o niezbędności jest jednym z podstawowych postulatów kognitywnej teorii metafory, p. Jäkel 2003, 44). Nie jest jasne, jak przedstawiona powyżej wieloznaczność konceptu RADOŚĆ funkcjonuje w działalności językowej i w działalności kognitywnej. Definicja radość = to, co podobne jest do płynu, do istoty żywej, do materiału wybuchowego, do płynnej substancji wewnątrz człowieka, do plonu oraz do rzeczy praktycznie nie ma sensu i przypomina raczej zagadkę niż treść kategorii pojęciowej. Można zatem wątpić, że na takich kognicjach ufundowany jest poznawczy system człowieka. Założenia kognitywizmu do glottodydaktyki stosuje także E. Wierzbicka. Wprowadzając zasadę trójklasowości języka, autorka pisze, że w każdym języku etnicznym, poza leksyką i gramatyką, należy wyróżnić także typową tylko dla niego kategoryzację świata, czyli tzw. językowy obraz świata (2000, 163). Zwróćmy jednak uwagę na to, że leksyka i gramatyka to poziomy systemu języka, ufundowane przez jednostki bilateralne, tzn. zawierające plan treści i plan formy, podczas gdy językowy obraz świata nie tworzy w systemie języka odrębnego poziomu i nie jest reprezentowany przez specjalne jednostki konceptualizacji. Błąd ujawnia się na s. 166 omawianego tekstu: pisząc o charakterystycznym dla języka polskiego językowym ob-

14 332 Aleksander Kiklewicz razie świata, E. Wierzbicka powołuje się na leksykę, a w szczególności na to, że w języku polskim inaczej [...] niż w innych językach nazywa się sposób umiejscowienia przedmiotów (podkr. A. K.). Czyli faktycznie językowy obraz świata utożsamia się z systemem nominacji oraz z systemem łączliwości leksykalnej, tj. z idiomatyką języka. Przytaczając charakterystyczne dla języka polskiego przykłady idiomatyki zdaniowej, np.: Nie siedź długo na słońcu Jurek jest nad morzem Turyści wchodzą pod górę Goście siedzą za stołem Wierzbicka podkreśla, że alogiczny, sprzeczny z rzeczywistością charakter podobnych wyrażeń uwarunkowany jest właściwą językowi polskiemu konceptualizacją świata. W tym przypadku niewłaściwie został postawiony znak równości między idiomatyką i konceptualizacją. Idiomatyka odzwierciedla pierwszą nominację desygnatu, czyli jego formę wewnętrzną (i w wypadku wyrażeń deetymologizowanych, czyli niekompozycyjnych, jest faktem historycznym), a konceptualizacja jako najważniejsza część współcześnie relewantnego poznawczego systemu jednostek danej wspólnoty językowej realizuje się w aktualnej semantyce języka. W polskim zdaniu garnitur leży, w rosyjskim siedzi (Koстюм хорошо сидит), a w niemieckim stoi (Anzug steht gut). E. Wierzbicka jest przekonana, że w podobnych przypadkach nie można ograniczyć się konstatacją różnic formalnych leksykalnych oraz składniowych, ich przyczyna tkwi bowiem w świadomości nosicieli języka: W polskim obrazie świata ptak siedzi [...] na drzewie, a nie stoi, podobnie jest z motylkiem na kwiatku, z pająkami, muchami i innymi owadami, które zwykle siedzą, rzadziej stoją (ibidem). Ale jest chyba oczywiste, że u podstaw podobnych idiomów czy frazemów leżą motywację historyczne, generalnie rzecz biorąc archaiczna świadomość podmiotów pierwszej nomina-

15 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 333 cji, której nie można ekstrapolować na procesy i stany mentalne współczesnych użytkowników języka. Choć programowym hasłem kognitywizmu jest twierdzenie o motywacyjnej przyrodzie semantyki językowej (Tabakowska 2001, 30), to jednak w praktyce badawczej jedynym kryterium eksplikacji fragmentów językowego obrazu świata dla większości kognitywistów jest idiomatyka językowa. Większość kognitywistów, prawdopodobnie nie zdając sobie z tego sprawy, stosuje zaproponowaną przez strukturalistów, lecz interpretowaną w luźny sposób analizę dystrybucyjną, mimo że założenia teoretyczne strukturalizmu semantyce kognitywnej są obce. Zasady współczesnej lingwistyki kognitywnej faktycznie stanowią inwersję zasad psycholingwistyki: zadanie psycholingwistyki polegało na psychologicznej weryfikacji hipotez lingwistycznych, na ich psychologicznych uzasadnieniu, tzn. na zastosowaniu metodologii psychologii do językoznawstwa, dlatego psycholingwistyka w dużym stopniu funkcjonowała jako dyscyplina eksperymentalna. Lingwistyka kognitywna, odwrotnie, lekceważy eksperymenty psychologiczne, do opisu kategorii pojęciowych jako rezultatu i jako narzędzia kognitywnej działalności człowieka zastosowuje metodologię lingwistyczną, w szczególności wspomnianą wyżej analizę dystrybucyjną. Wobec tego wydaje się zasadne krytyczne stanowisko A. T. Krivonosova (2001, 273 i n.), który określa współczesne językoznawstwo kognitywistyczne jako absolutyzm lingwistyczny. 4. Językowy obraz świata aspekt diachroniczny Psychologiczna (i w szczególności kognitywistyczna) teoria języka (podobnie jak teoria gramatyki) powinna uwzględniać podmiotowy i społecznie odmienny charakter kodowania informacji w języku. W związku z tym zasadniczo rozgraniczamy dwa pojęcia:

16 334 Aleksander Kiklewicz 1. językowy obraz świata oparty na skonwencjonalizowanych w obrębie danej wspólnoty językowej znaczeniach, zwłaszcza na treściach asertorycznych (por. Rudjakov 2004, 159) 2. tekstowy obraz świata oparty na presupozycjach oraz konotacjach (implikacjach) znaczeń i form językowych, wynikających z semantyki syntagmatycznej, tzn. z regularnie odtwarzalnych kolokacji w tekstach, kultywowanych przez przedstawicieli danej kultury (czyli innymi słowy w obrębie danej sfery komunikacyjnej) W przypadku opisu językowego obrazu świata nie do pominięcia jest czynnik historyczny, na który zwraca uwagę R. Grzegorczykowa: O ile żywe motywacje słowotwórcze i semantyczne (derywacje semantyczne) współtworzą obraz świata zawarty w języku i funkcjonujący współcześnie, o tyle w wypadku etymologii można, jak sądzę, mówić jedynie o stanie minionym, a więc o odbiciu stanu świadomości z okresu tworzenia się języka (1999, 44; por. też: Jędrzejko 2000; Rachilina 1998, 296). Archaiczne modele poznawcze znajdują wyraz nie tylko w treści kategorii gramatycznych, ale także w formie wewnętrznej wielu metafor konwencjonalnych typu: Strach ogarnia kogoś. Nie do zaakceptowania zatem jest stanowisko badaczy, którzy na podstawie tego rodzaju idiomatyki językowej wnioskują o językowym obrazie świata, lekceważąc wręcz oczywisty, wydawałoby się, fakt, że w tym przypadku idiomatyka z semantycznego punktu widzenia stanowi relikt archaicznego, mitologicznego myślenia jako wczesnej formy myślenia, historycznie poprzedzającej myślenie logiczne (por. Lurija 1998, 14 i n.). Podobnie jak w kulturach świata zmieniają się naukowe, społeczno-polityczne, artystyczne i in. style myślenia, w językach et-

17 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 335 nicznych zmieniają się również systemy semantyczne, tzn. zakodowane w formach językowych rezultaty poznawczej działalności ludzi. Kategorie gramatyczne, o których pisze Grzegorczykowa, a także idiomatyka językowa, a przede wszystkim frazeologia, odzwierciedlają jedynie historyczne, archaiczne modele konceptualizacji świata. Podobnie jak współczesny Japończyk niekoniecznie wie, jak się idzie do Fudżijamy, a współczesny Rosjanin nie prowadzi korowodu, współczesny Polak może nie podzielać archaicznego poglądu, że Z babą to i diabeł nie wygra, choć mówi o tym zapisane w słowniku polskie przysłowie, lub niekoniecznie uważa, że WNIOSEK TO RZECZ, mimo że w jego mowie występuje konstrukcja werbo-nominalna wyciągnąć wniosek. Zatem każdy odrębny językowy obraz świata musi być przyporządkowany określonym epokom historycznym, a teoria językowego obrazu świata musi być dyscypliną diachroniczną. Za charakterystyczny negatywny przykład lekceważenia tego aksjomatu uznać można wiele referatów wygłoszonych na konferencji naukowej Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków (Opole, 2005). Dla większości autorów za źródło materiałowe wyeksponowania słowiańskich językowych obrazów świata (a raczej ich fragmentów) posłużyły słowniki frazeologiczne i paremiologiczne. Przy tym badaczy wcale nie interesowało, czy źródłowe wyrażenia językowe współcześnie funkcjonują w komunikacji społecznej i jaka jest np. ich frekwencja, czy ich treści są aktualne, tzn. czy są uwzględniane w procesie wymiany informacyjnej. Wymóg relewancji kognitywnej jest tym bardziej istotny w odniesieniu do idiomów i wyrażeń paremiologicznych, jako że w komunikacji społecznej często dominuje ich aspekt pragmatyczny (czy też medialny w terminologii T. Skalskiego, p. 2002, 158 i n.), tzn. dotyczący sposobu realizacji aktu mowy, podczas gdy ich aspekt semantyczny (ideacyjny) znajduje się na drugim planie. Większość przysłów to skostniałe produkty działalności językowej, które należą do marginesu systemu języka i dość rzadko występują w komunikacji językowej, mogą być więc

Logika dla socjologów Część 2: Przedmiot logiki

Logika dla socjologów Część 2: Przedmiot logiki Logika dla socjologów Część 2: Przedmiot logiki Rafał Gruszczyński Katedra Logiki Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011/2012 Spis treści 1 Działy logiki 2 Własności semantyczne i syntaktyczne 3 Błędy logiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu pierwszego

Spis treści tomu pierwszego Spis treści tomu pierwszego WSTĘP.... 11 DŹWIĘK JAKO ZJAWISKO FIZYCZNE...15 CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA I AUDYTYWNA DŹWIĘKÓW MOWY.. 17 SŁUCH...20 WYŻSZE PIĘTRA UKŁADU SŁUCHOWEGO...22 EMISJE OTOAKUSTYCZNE...25

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do logiki. Kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża,

Wstęp do logiki. Kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża, Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Tworak Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytut Filozofii Wstęp do logiki Kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża, kto poprawnie wnioskuje i uzasadnia

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

NORMA A INTERPRETACJA

NORMA A INTERPRETACJA GRAŻYNA HABRAJSKA NORMA A INTERPRETACJA Opublikowano w: Norma a komunikacja, Wrocław 2009, s. 37-50 DOPEŁNIENIE SENSU Musi Pan kochać swoją żonę! Proces rozumienia zakłada odzyskanie przez odbiorcę sensu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom rozszerzony ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5

Bardziej szczegółowo

Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważn. i najważniejsze teorie semantyczne

Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważn. i najważniejsze teorie semantyczne Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważniejsze teorie semantyczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Koncepcje znaczenia 2 3 1. Koncepcje referencjalne znaczenie jako byt

Bardziej szczegółowo

Znaczenie. Intuicyjnie najistotniejszy element teorii języka Praktyczne zastosowanie teorii lingwistycznej wymaga uwzględnienia znaczeń

Znaczenie. Intuicyjnie najistotniejszy element teorii języka Praktyczne zastosowanie teorii lingwistycznej wymaga uwzględnienia znaczeń Znaczenie Intuicyjnie najistotniejszy element teorii języka Praktyczne zastosowanie teorii lingwistycznej wymaga uwzględnienia znaczeń postulaty teorii semantycznej: uznajemy zdania za znaczące z racji

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przetwarzanie tekstu Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) 1.1. Entscheide, / Triff

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

POZIOMY FUNKCJONALNE JĘZYKA NATURALNEGO

POZIOMY FUNKCJONALNE JĘZYKA NATURALNEGO Grażyna Habrajska POZIOMY FUNKCJONALNE JĘZYKA NATURALNEGO Opublikowano w: Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, red. Aleksander Kiklewicz i Józef Dębowski, Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY IC1/26. PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Kompetencja komunikacyjna a interpretowanie obrazów

Kompetencja komunikacyjna a interpretowanie obrazów Grażyna Habrajska Uniwersytet Łódzki Kompetencja komunikacyjna a interpretowanie obrazów Opublikowano w: Badanie i projektowanie komunikacji, red. Michał Grech i Anette Siemes, Wrocław 2013, s. 59-78 Kompetencja

Bardziej szczegółowo

Logika dla prawników

Logika dla prawników Logika dla prawników Wykład I: Pytania o logikę Dr Maciej Pichlak Uniwersytet Wrocławski Katedra Teorii i Filozofii Prawa mpichlak@prawo.uni.wroc.pl Tak na logikę Kodeks karny: Art. 226 1. Kto znieważa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NAUKI... 13 1.1. Pojęcie nauki...13 1.2. Zasady poznawania naukowego...15 1.3. Cele nauki...15 1.4. Funkcje nauki...16 1.5. Zadania nauki...17

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl język system znaków słownych skoro system, to musi być w tym jakiś porządek;

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

2/17/2015 ELEMENTY SOCJOLOGII PODRĘCZNIKI STARE WYDANIE PODRĘCZNIKA. Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012

2/17/2015 ELEMENTY SOCJOLOGII PODRĘCZNIKI STARE WYDANIE PODRĘCZNIKA. Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012 ELEMENTY SOCJOLOGII dr Agnieszka Kacprzak PODRĘCZNIKI Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012 PODRĘCZNIKI UZPEŁNIAJĄCE: Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków, 2003 Krystyna

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Oprogramowania

Lokalizacja Oprogramowania mgr inż. Anton Smoliński anton.smolinski@zut.edu.pl Lokalizacja Oprogramowania 16/12/2016 Wykład 6 Internacjonalizacja, Testowanie, Tłumaczenie Maszynowe Agenda Internacjonalizacja Testowanie lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW

LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW LOGIKA I TEORIA ZBIORÓW Logika Logika jest nauką zajmującą się zdaniami Z punktu widzenia logiki istotne jest, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy nie Nie jest natomiast istotne o czym to zdanie mówi Definicja

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67

Spis treści. ROZDZIAŁ 2 Wzajemne oddziaływanie między leksykonem a innymi środkami służącymi kodowaniu informacji... 67 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 15 Podziękowania... 17 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie: założenia metodologiczne i teoretyczne... 19 1. Cel i układ pracy...... 19 2. Język jako przedmiot badań...

Bardziej szczegółowo

Kultura logiczna Klasyczny rachunek zdań 1/2

Kultura logiczna Klasyczny rachunek zdań 1/2 Kultura logiczna Klasyczny rachunek zdań /2 Bartosz Gostkowski bgostkowski@gmail.com Kraków 22 III 2 Plan wykładu: Zdanie w sensie logicznym Klasyczny rachunek zdań reguły słownikowe reguły składniowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Szymon Wróbel - Umysł, gramatyka, ewolucja

Księgarnia PWN: Szymon Wróbel - Umysł, gramatyka, ewolucja Księgarnia PWN: Szymon Wróbel - Umysł, gramatyka, ewolucja WSTĘP. MIĘDZY KRYTYKĄ A OBRONĄ ROZUMU OBLICZENIOWEGO 1. INteNCjA 2. KoMPozyCjA 3. tytuł CZĘŚĆ I. WOKÓŁ METODOLOGII ROZDZIAŁ 1. PO CZYM POZNAĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze. Klasa I. Wymagania przedmiotowo-programowe Kryteria oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu wiedza o kulturze Klasa I Skala ocen celujący bardzo dobry Wymagania przedmiotowo-programowe - wykazuje zaangażowanie w realizację projektów związanych

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk

Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk Filozofia, Pedagogika, Wykład I - Miejsce filozofii wśród innych nauk 10 października 2009 Plan wykładu Czym jest filozofia 1 Czym jest filozofia 2 Filozoficzna geneza nauk szczegółowych - przykłady Znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA OCENY Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA NA OCENY Z HISTORII W GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą(2)otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, a jego działania mają charakter przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Klasa 3a DSD 2016/17 - wymagania na poszczególne oceny (wg sprawności maturalnych i egzaminu DSD)

Klasa 3a DSD 2016/17 - wymagania na poszczególne oceny (wg sprawności maturalnych i egzaminu DSD) Klasa 3a DSD 2016/17 - wymagania na poszczególne oceny (wg sprawności maturalnych i egzaminu DSD) Ocena Dopuszczająca posiada bardzo ograniczoną znajomość wymaganych struktur leksykalno-gramatycznych,

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny

Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny Z punktu widzenia kognitywisty: język naturalny Wykład I: Czym jest język? http://konderak.eu/pwk13.html Piotr Konderak kondorp@bacon.umcs.lublin.pl p. 205, Collegium Humanicum konsultacje: czwartki, 11:10-12:40

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logiki Zdania, cz. III Język Klasycznego Rachunku Predykatów

Wprowadzenie do logiki Zdania, cz. III Język Klasycznego Rachunku Predykatów Wprowadzenie do logiki Zdania, cz. III Język Klasycznego Rachunku Predykatów Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan na pytanie o odniesienie przedmiotowe zdań odpowiedź

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAGADNIENIA WSTĘPNE

WSTĘP ZAGADNIENIA WSTĘPNE 27.09.2012 WSTĘP Logos (gr.) słowo, myśl ZAGADNIENIA WSTĘPNE Logika bada proces myślenia; jest to nauka o formach poprawnego myślenia a zarazem o języku (nie mylić z teorią komunikacji czy językoznawstwem).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH FORMAT EGZAMINU: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO, POZIOM B2 Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Rachunek logiczny. 1. Język rachunku logicznego.

Rachunek logiczny. 1. Język rachunku logicznego. Rachunek logiczny. Podstawową własnością rozumowania poprawnego jest zachowanie prawdy: rozumowanie poprawne musi się kończyć prawdziwą konkluzją, o ile wszystkie przesłanki leżące u jego podstaw były

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Reguły gry zaliczenie przedmiotu wymaga zdania dwóch testów, z logiki (za ok. 5 tygodni) i z filozofii (w sesji); warunkiem koniecznym podejścia do

Reguły gry zaliczenie przedmiotu wymaga zdania dwóch testów, z logiki (za ok. 5 tygodni) i z filozofii (w sesji); warunkiem koniecznym podejścia do Reguły gry zaliczenie przedmiotu wymaga zdania dwóch testów, z logiki (za ok. 5 tygodni) i z filozofii (w sesji); warunkiem koniecznym podejścia do testu z filozofii jest zaliczenie testu z logiki i zaliczenie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. Przykładowe poprawne odpowiedzi (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu

Bardziej szczegółowo

2/18/2016 ELEMENTY SOCJOLOGII CO TO JEST SOCJOLOGIA? GORĄCA SOCJOLOGIA A SOCJOLOGIA NAUKOWA

2/18/2016 ELEMENTY SOCJOLOGII CO TO JEST SOCJOLOGIA? GORĄCA SOCJOLOGIA A SOCJOLOGIA NAUKOWA ELEMENTY SOCJOLOGII dr Agnieszka Kacprzak CO TO JEST SOCJOLOGIA? socjologia (societas i logos nauka o społeczeństwie) Społeczeństwo jest to pewna liczba ludzi, którzy w określonych czasach i pod pewnymi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA. SZKOŁA WYŻSZA TWP w Warszawie WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA FILOLOGIA. 26 godzin wykładu

WSZECHNICA POLSKA. SZKOŁA WYŻSZA TWP w Warszawie WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA FILOLOGIA. 26 godzin wykładu WSZECHNICA POLSKA. SZKOŁA WYŻSZA TWP w Warszawie WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA FILOLOGIA Semestr zimowy, rok akad. 2013/ 2014 26 godzin wykładu Tryb zaliczenia: egzamin pisemny w sesji zimowej (luty 2014) Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować uczniów do czytania utworów poetyckich na maturze? Anna Kondracka-Zielińska

Jak przygotować uczniów do czytania utworów poetyckich na maturze? Anna Kondracka-Zielińska Jak przygotować uczniów do czytania utworów poetyckich na maturze? Anna Kondracka-Zielińska Dlaczego uczniowie odbierają poezję jako trudną? Poezja znajduje się w kanonie i kojarzy się z lekturami; Częściej

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY entralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM ROZSZERZONY KLUZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ KWIEIEŃ 2012 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do językoznawstwa 2010/2011 dr Konrad Juszczyk Wstęp do językoznawstwa. dr Konrad Juszczyk

Wstęp do językoznawstwa 2010/2011 dr Konrad Juszczyk Wstęp do językoznawstwa. dr Konrad Juszczyk Nazwa przedmiotu Prowadzący (kontakt) Czas trwania Kierunek i specjalność Sposób zaliczenia Prezentacje z zajęć Bibliografia do zajęć Pytania na egzamin Opis tematów zajęć Materiały dodatkowe Wstęp do

Bardziej szczegółowo

Wstęp do logiki. Semiotyka

Wstęp do logiki. Semiotyka Wstęp do logiki Semiotyka DEF. 1. Językiem nazywamy system umownych znaków słownych. Komentarz. Skoro każdy język jest systemem, to jest w nim ustalony jakiś porządek, czy ogólniej hierarchia. Co to jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE

ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE Koło Wiedeńskie Karl Popper Thomas Kuhn FILOZOFIA A NAUKA ZAŁOŻENIA W TEORIACH NAUKOWYCH ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE Jaki jest charakter rzeczywistości językowej? ZAŁOŻENIA EPISTEMOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZAAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZAANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) 1.1. leichtes und schnelles Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Język jako nośnik kultury i interpretator świata zagadnienia etn

Język jako nośnik kultury i interpretator świata zagadnienia etn Język jako nośnik kultury i interpretator świata zagadnienia etnolingwistyki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Poglądy Wilhelma von Humboldta i neohumboldtyzm XX w. 2 3 Szkoła moskiewska jazykowaja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

Główne tezy Ferdinanda de Saussure a

Główne tezy Ferdinanda de Saussure a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Paradoksy życia i twórczości Ferdinanda de Saussure a 2 3 studia w Genewie (fizyka, chemia, filozofia, historia sztuki, gramatyka grecka i łacińska), Lipsku

Bardziej szczegółowo

Umysł-język-świat. Wykład XII: Semantyka języka naturalnego

Umysł-język-świat. Wykład XII: Semantyka języka naturalnego Umysł-język-świat Wykład XII: Semantyka języka naturalnego Znaczenie Intuicyjnie najistotniejszy element teorii języka Praktyczne zastosowanie teorii lingwistycznej wymaga uwzględnienia znaczeń postulaty

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badania Kompetencji trzecioklasistów uczniów klasy 3a i 3b w roku szkolnym 2015/16. opracowała Joanna Chachulska

Analiza wyników badania Kompetencji trzecioklasistów uczniów klasy 3a i 3b w roku szkolnym 2015/16. opracowała Joanna Chachulska Analiza wyników badania Kompetencji trzecioklasistów uczniów klasy 3a i 3b w roku szkolnym 2015/16 opracowała Joanna Chachulska Test Kompetencji Trzecioklasistów z języka polskiego został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Język jako system znaków słownych część 2

Filozofia z elementami logiki Język jako system znaków słownych część 2 Filozofia z elementami logiki Język jako system znaków słownych część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl Rozkład jazdy 1 Pojęcie znaku 2 Funkcje wypowiedzi językowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do logiki. Pytania i odpowiedzi

Wstęp do logiki. Pytania i odpowiedzi Wstęp do logiki Pytania i odpowiedzi 1 Pojęcie pytania i odpowiedzi DEF. 1. Pytanie to wyrażenie, które wskazuje na pewien brak w wiedzy subiektywnej lub obiektywnej i wskazuje na dążenie do uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

Umysł-język-świat 2012

Umysł-język-świat 2012 Umysł-język-świat 2012 Wykład II: Od behawioryzmu lingwistycznego do kognitywizmu w językoznawstwie Język. Wybrane ujęcia [Skinner, Watson i behawioryzm] Język jest zespołem reakcji na określonego typu

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

Logika i semiotyka. Znak jako jedność signifié i signifiant. Wykład VI: (Ferdynand De Saussure)

Logika i semiotyka. Znak jako jedność signifié i signifiant. Wykład VI: (Ferdynand De Saussure) Logika i semiotyka Wykład VI: Znak jako jedność signifié i signifiant (Ferdynand De Saussure) Językoznawstwo i semiologia Ferdynand de Saussure (1857 1913) językoznawca, semiolog, strukturalista wykłady

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ

Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 10. Twierdzenie o pełności systemu aksjomatycznego KRZ 1 Tezy KRZ Pewien system aksjomatyczny KRZ został przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Logika dla archeologów

Logika dla archeologów Logika dla archeologów Część 1: Wprowadzenie Rafał Gruszczyński Katedra Logiki Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011/2012 Spis treści 1 Cztery podstawowe funkcje języka 2 Funkcje języka podział Jakobsona

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I

Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i zaliczeniami w roku akademickim 2014/2015. Rok I, semestr I Wykaz przedmiotów objętych egzaminami i mi w roku akademickim 2014/2015 KIERUNEK: FILOLOGIA Rok I, semestr I 3. Wstęp do literaturoznawstwa Z 30 3 4. Historia literatury rosyjskiej 5. Gramatyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Stosunek Polaków do reklamy

Stosunek Polaków do reklamy 1 Stosunek Polaków do reklamy Rzeczowo o reklamie Celem reklamy jest przekazywanie informacji o produktach i rozwiązaniach ułatwiających nam życie. Dzięki reklamie można dowiedzieć się co, po co i za ile

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) 1.1. llegara / llegase Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Na styl Konopnickiej wskazuje tu przede wszystkim plan treści tekstu tematyczny dobór słownictwa, system obrazów i in.

Na styl Konopnickiej wskazuje tu przede wszystkim plan treści tekstu tematyczny dobór słownictwa, system obrazów i in. Siedzi chłopak na furce I konika popędza, W brzuchu z głodu mu burczy, W domu smutek i nędza. Przyszli obcy zabrali chlew, oborę i sadek. A gdyś krzyknął: To moje! Pokopali ci zadek. Na styl Konopnickiej

Bardziej szczegółowo