PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA"

Transkrypt

1 Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk: Prawo i ekonomika, S PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA 1. Pragmatyczne aspekty konceptualizacji: problem podmiotu Kiedy R. T. Bell (1976) pisze o dualizmie języka: z jednej strony, jest on systemem znakowym wysokiego stopnia strukturalizacji, ogólnym dla wszystkich jednostek wspólnoty kulturowej, z drugiej zaś strony, wyraźnie jest skłonny do kaprysów idiosynkrazji, nie odkrywamy tu zasadniczo nowej koncepcji z takiej, dwuprzestrzennej natury języka zdawali sobie sprawę także strukturaliści (Saussure 1990, 50)). Novum socjologii języka i socjolingwistyki natomiast polega na tym, że przyjęła ona tezę, iż nie tylko system języka (ujęty głównie w aspekcie synchronicznym), ale także jego użycie (performance) może i musi być obiektem społecznie relewantnej lingwistyki, jak pisał W. Labov w latach 60. XX w. (1966, 14). Socjolingwistyka zajęła się głównie odmiennością w aspekcie formalnym języka w tym zakresie zostały wyodrębnione poziomy i typy wariantów językowych. Jest jednak oczywiste, że w zależności od sytuacji użycia języka zmienia się nie tylko forma, ale także treść znaków językowych, zakodowany w nich sposób konceptualizacji obiektów i stanów rzeczy. Nawiązując do szeroko znanej socjologicznej teorii języka V. N. Vološinova (1995, 282 i n.), T. M. Dridze pisze, że nosiciele języka, tworząc i odbierając nowe teksty, za każdym razem przetwarzają znaczenia językowe, dodając do semantyki języka nowe treści pragmatycz-

2 320 Aleksander Kiklewicz ne (1980, 124 i n.; por. pojęcie sensu naddanego w gramatyce komunikacyjnej A. Awdiejewa 2004, 15). Zjawisko to Dridze określa jako pokonanie stałych form języka. Podobnie jak system formalny języka, jego system semantyczny (który dla wielu współczesnych językoznawców kojarzy się z pojęciem językowego obrazu świata ) ma charakter idiosynkratyczny, tzn. w określonym stopniu motywowany jest relewantnym kontekstem społecznym. Rozważmy w związku z tym następujący dowcip: Szeregowy pyta sierżanta: Czy prawda, że krokodyle latają? Kto powiedział Panu tę bzdurę? Pułkownik Walkinson powiedział, że latają... Czy pułkownik osobiście powiedział to Panu? Tak. No, widzi Pan w zasadzie to one latają, tylko bardzo nisko... W tym przypadku występują trzy rodzaje konceptualizacji tego samego obiektu. Po pierwsze, szeregowy uważa, że z tego co powiedział pułkownik, wynika że krokodyle latają, czyli, innymi słowy, szeregowy przypuszcza (ale nie jest tego pewien), że pułkownik uważa, iż krokodyle latają. Po drugie, żołnierz wątpi, czy naprawdę krokodyle latają. Po trzecie, sierżant wie, że krokodyle nie latają, ale skłonny jest podzielić opinię pułkownika, że krokodyle latają. W semantyce epistemicznej (opartej na logice modalnej i intensjonalnej) wartość logiczną zdania określa się przy uwzględnieniu odniesienia przedmiotowego znaku, ale również sposobu, w jaki jest ono (odniesienie. A. K.) nam dane (Hintikka 1992, 131 i n.) czyli przy uwzględnieniu nastawień propozycjonalnych, takich jak wiedzieć, pamiętać, wierzyć, wątpić itd. Tak więc prawdziwość wyrażenia Krokodyle latają można określić jedynie na tle nastawień propozycjonalnych:

3 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 321 Prawda, że szeregowy uważa, że pułkownik uważa, że krokodyle latają Prawda, że szeregowy wątpi, że krokodyle latają Nieprawda, że sierżant uważa, że krokodyle latają; prawda, że sierżant gotów zgodzić się z pułkownikiem, że krokodyle latają W odniesieniu do semantyki kognitywnej oznacza to, że w eksplikacjach semantycznych nie mogą być pominięte socjolingwistyczne parametry wyrażeń językowych, a zwłaszcza najważniejszy spośród nich podmiot sytuacji komunikacyjnej. Podmiotu nie można usunąć w tym sensie, że nie można lekceważyć społecznie odmiennych rodzajów konceptualizacji świata (a w istocie rzeczy w terminologii semantyki intensjonalnej możliwych światów, jako że rzeczywistość także jest płynna ). Rozważmy kilka przykładów konceptualizacji, opartych na stereotypach genderowych. Gazeta Olsztyńska ( ) przytacza wypowiedź Donalda Tuska, lidera PO, o ostatnich dniach negocjacji z PiS na temat koalicji : W swojej młodości nie miałem tylu spotkań z żadną dziewczyną, jak w ostatnim czasie z liderami PiS. Tamte randki były jednak bardziej skuteczne. Występuje tu typowo męska konceptualizacja kobiety/dziewczyny jako obiektu seksualnego, wobec którego prawdziwy mężczyzna musi być skuteczny (temat dziewczyna pojawia się na tle tematu PiS, czyli przeciwnika politycznego, którego trze-

4 322 Aleksander Kiklewicz ba pokonać). Podmiotem komunikacyjnym i podmiotem konceptualizacji jest w tym przypadku osoba, która poniosła klęskę, a mianowicie Donald Tusk, niedoszły prezydent RP. W jego zachowaniu komunikacyjnym dominują afekt i sugestia stosując zakodowaną w presupozycji tekstu, wręcz irracjonalną zasadę argumentacji, którą potocznie określa się jako Idź piernik do wiatraka, Tusk powołuje się na swoją donżuańska młodość. Dość oczywisty jest zatem podtekst jego wypowiedzi: Przegrałem wybory, ale jestem dobrym kochankiem. Wątpliwe, żeby w podobnej sytuacji kobieta polityk posłużyła się argumentem randki, choć nie wyklucza to faktu, że kobiece konceptualizacje mężczyzn także mają charakter subiektywny, odzwierciedlający przyjętą w określonej subkulturze hierarchię wartości. Por. ironiczne teksty zamieszczone na witrynie internetowej niemieckich feministek: Was ist der unsensibelste Teil am Penis? (Jaka jest najmniej wrażliwa część penisa) Der Mann (Mężczyzna). Die Idealmasse eines Mannes: Linkes Bein mittleres Bein rechtes Bein (Idealne rozmiary mężczyzny: Lewa nowa, środkowa noga, prawa noga). Woran erkennt man, dass ein Mann sexuell erregt ist? Er atmet! (Po czym można poznać, że mężczyzna jest seksualnie podniecony? Zaczyna oddychać). Was muss eine Frau ausziehen, um einen Mann ins Bett zu bekommen? Den Stecker des Fernsehers. (Co musi zdjąć/wyciągnąć kobieta, żeby zachęcić mężczyznę do łóżka? Przewód telewizora). Warum haben Männer ein Gen mehr als ein Pferd? Damit sie samstags beim Autowaschen nicht aus dem Eimer saufen! (Dlaczego mężczyźni mają o jeden gen więcej niż konie? Aby w soboty, zwiedzając automyjnię nie żłopać z wiadra).

5 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 323 Warum mögen Männer Blondinenwitze? Weil sie diese verstehen. (Dlaczego mężczyźni opowiadają kawały o blondynkach? Bo tylko takie rozumieją). Was ist der Unterschied zwischen Chappi und einem Mann? In Chappi ist mehr Hirn (Jaka jest różnica między Chappi a mężczyzną? Chappi zawiera więcej mózgu). Dla wszystkich przytoczonych powyżej wypowiedzi ogólna jest semantyka negatywnej oceny, w szczególności dotyczącej sfery intelektualnej obiektu konceptualizacji domeny MĘŻCZYZNA. Oceny tej jednak nie można generalizować (czyli nie można przyporządkować jej niemieckiemu językowemu obrazowi świata), ponieważ jest ona nie tyle cechą obiektu (MĘŻCZYZNA), co podmiotu konceptualizacji (kobiety należące do subkultury ruchu feministycznego w Niemczech), a także cechą określonego typu dyskursu ironiczno-dyskusyjnego. Wskazuje to na słuszność twierdzenia T. M. Dridze: Każdy człowiek odbiera wszystkie przedmioty działalności ludzi, jak również wszystkie słowa języka jak gdyby przez pryzmat osobistej (nie zaś społecznej) korzyści (1980, 170). W związku z tym warto przypomnieć również stanowisko prekursora pragmatyzmu funkcjonalnego, amerykańskiego psychologa W. Jamesa, który pisał, że nazwy bardziej charakteryzują ludzi niż rzeczy (1981, 15). Zgodnie z kognitywistyczną teorią profilowania konceptualizacja inwariantnej sytuacji referencyjnej (konstrukcja sceny czy też uszczegółowienie schematu) zależy od sytuacji komunikacyjnej, w szczególności od umiejscowienia adresata w punkcie wyjściowym lub w punkcie docelowym, por. (przykład z: Tabakowska 2001, 64): Jutro wylatuję do Paryża. Jutro przylatuję do Paryża.

6 324 Aleksander Kiklewicz Pierwsze zdanie jest bardziej stosowne w sytuacji, kiedy adresat nie znajduje się w Paryżu np. ktoś zwraca się do znajomego w Warszawie: Jutro wylatuję do Paryża czy nie możesz zawieźć mnie na lotnisko??? Jutro przylatuję do Paryża czy nie możesz zawieźć mnie na lotnisko? Zdanie Jutro przylatuję do Paryża, odwrotnie, byłoby bardziej stosowne w sytuacji komunikacyjnej, w której adresat znajduje się w Paryżu i np. nadawca przekazuje mu informację telefonicznie: Jutro przylatuję do Paryża czy nie możesz mnie spotkać na lotnisku?? Jutro wylatuję do Paryża czy nie możesz mnie spotkać na lotnisku? Por. inny charakterystyczny przykład odmiennej konceptualizacji tego samego zjawiska w zależności od adresata potencjalnego czytelnika tekstów prasowych: Weekendowe wydanie wychodzącej w Bydgoszczy Gazety Pomorskiej ukazało się w wersjach dla kobiet GP dla Ewy i mężczyzn GP dla Adama. Część wiadomości jest identyczna w obu wydaniach, niektóre zaś różnią się tytułami. Materiał o skupowaniu przez firmy cukru w związku z przewidywaną podwyżką cen po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej raz zatytułowano Słodki interes, a drugim razem Bimber też zdrożeje ( Przegląd ). Na charakter konceptualizacji obiektów i stanów rzeczy wpływa nie tylko kategoria podmiotu komunikacyjnego (nadawcy, odbiorcy), ale także gatunek aktu mowy. To samo wydarzenie, np. mecz piłkarski, zostanie na różne sposoby zobrazowane w reportażu telewizyjnym lub radiowym, we wzmiance prasowej lub w felietonie. 2. Komunikacyjna parametryzacja językowego obrazu świata Uwzględniając zmienny zarówno w aspekcie diachronicznym, jak i w aspekcie synchronicznym charakter konceptualizacji świata, tzn. zmienny charakter semantyki językowej, A. D. Šmelev

7 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 325 (2002, 12 i n.) wyraźnie wypowiada się przeciwko zastosowaniu w badaniach nad językowym obrazem świata wypowiedzi i tekstów zawierających otwartą manifestację punktów widzenia, np. takich, jak znane rosyjskie powiedzenie (autorstwa poety XIX wieku F. I. Tjutčeva): Умом Россию не понять = Rosji nie można zrozumieć w sposób racjonalny. Wyeksponowanie językowego obrazu świata, według Šmeleva, musi się opierać jedynie na treściach, które mają charakter nieasertoryczny, tzn. należą do presupozycji i konotacji (implikacji) wyrażeń językowych w podobnym duchu A. Awdiejew (1999, 47) pisze o standardach semantycznych : nie są one stosowane w normalnym procesie wymiany komunikacyjnej. Jak pisze Šmelev: [...] Szczególnie znaczące są nietrywialne konfiguracje semantyczne, dość częste w dyskursach potocznych [...] oraz należące do nieasertorycznej części wypowiedzi. Istotne nie jest, co twierdzą nosiciele języka, lecz to, co uważają za oczywiste, a więc to, na co nie zwracają specjalnej uwagi (2002, 13). Drugi, zasadniczo ważny aspekt badań nad językowym obrazem świata, jak podkreśla Šmelev, polega na tym, że teksty źródłowe muszą mieć charakter frekwencyjny i odtwarzalny przede wszystkim w komunikacji potocznej. Jest to niezbędny warunek wyeksplikowania treści (pojęć) precedensowych, tzn. kluczowych dla danej kultury narodowej (por. Krasnych 2003, 170 i n.). W polskim językoznawstwie stanowiska badaczy są podzielone: do jednej formacji należą ci, którzy uważają, że rekonstruowanie językowego obrazu świata możliwe jest nie tylko na podstawie tekstów potocznych i ogólnych, ale także stylu artystycznego (Święcicka 2005, 103). G. Habrajska (2000, 81) zalicza do tego nurtu badań J. Puzyninę, J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego i in. Jak pisze M. Święcicka, po założenia teorii i metodologii językowego

8 326 Aleksander Kiklewicz obrazu świata jako narzędzia do opisu wizji świata, wyłaniającej się tak z tekstów prozatorskich, jak i poetyckich sięga coraz więcej badaczy (ibidem). Inny kierunek badań nad językowym obrazem świata ufundowany jest na założeniu, iż w treści tekstów artystycznych współistnieją elementy, charakterystyczne dla semantyki ogólnej, oraz takie, które właściwe są danemu autorowi lub danemu tekstowi (Grzegorczykowa 1986, 114; 1999, 45; Habrajska 2000, 82; Święcicka 2005, 103; Wojciechowska 2000, 37 i in.). Tak więc G. Habrajska pisze: Oparcie badań wyłącznie na analizach tekstu ma [...] wady. Przede wszystkim teksty nie są nigdy w pełni porównywalne, nawet przy ich monotematyczności. Brak w tekście pewnych elementów nic nam nie mówi o tym, czy były one autorowi tekstu znane i świadomie z nich zrezygnował, czy też w ogóle o nich nie wiedział. Teksty artystyczne zawsze nasycone są swoistą kreatywnością i indywidualizmem. Dla naszych badań JOS (językowego obrazu świata. A. K.) może to być równocześnie i wadą, i zaletą. Wadą bo nie pozwala na uogólnienia, a chcielibyśmy jednak mówić o utrwalonej w języku mądrości uniwersalnej [...] (ibidem). W poprzednim rozdziale zwracaliśmy uwagę na osobliwości obrazowania, charakterystyczne dla różnych gatunków tekstu. Np. w tekstach dowcipów występują rozmaite stereotypy, np. stereotyp Szkota jako skąpca lub stereotyp listonosza jako kochanka, np.: Szkot nadaje list na poczcie. Pracownica poczty zwraca mu uwagę: List jest za ciężki. Trzeba przykleić jeszcze jeden znaczek. Jeszcze jeden? Przecież wtedy list będzie jeszcze cięższy! Ojciec wraca z delegacji. Mały Jasio podchodzi do niego i mówi: Tato, jak dasz dziesięć złotych, to ci powiem, co pan listonosz mówił mamie, jak ciebie nie było. Ojciec bardzo zaintrygowany, wyciąga dychę z portfela i szybko daje synkowi: No, mów, synku, mów. Listonosz powiedział: Niech pani pokwituje odbiór listu...

9 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 327 Wątpliwe jest jednak, że takie stereotypy mają charakter ogólny, funkcjonują również poza granicami danego gatunku komunikacji (przeważnie) potocznej. Anna A. Zaliznjak zwraca uwagę na kolejny aspekt teorii językowego obrazu świata aktualny charakter eksplikacji semantycznych, które składają się na kulturowo relewantny system semantyczny języka. Przy tym Zaliznjak rozgranicza informacje, zakodowane w języku, i informacje, przekazywane za pomocą innych obiektów, przede wszystkim tekstów językowych: Do językowego obrazu świata należą [...] tylko te sensy, którą znajdują się w znaczeniach jednostek językowych; jeżeli między danymi lingwistycznymi a innymi danymi zachodzi sprzeczność semantyczna, należy ją potraktować jako potwierdzenie tego, że otrzymane wyniki badań są prawidłowe (2003, 85). Zasadniczo przyjmując takie stanowisko badawcze, zwracamy jednak uwagę na dwa zagadnienia problemowe: po pierwsze, system semantyczny języka, podobnie jak jego system formalny (p. wyżej), jest idiosynkratyczny tak w przestrzeni, jak i w czasie, a więc odmienne tekstowe wizje świata w pewnym stopniu odzwierciedlają także dynamiczną przyrodę języka. Po drugie, informacja zawarta w języku nieuchronnie współdziała z informacją zawartą w innych obiektach, w szczególności w tekstach, zatem wyobrażenie o czystej semantyce językowej, której nosiciele zupełnie wyrwani są z jakiegokolwiek kontekstu kulturowego, jest abstrakcją (która miałaby sens jedynie w odniesieniu do nosicieli sztucznej inteligencji). Należy pamiętać, że rzeczownik obraz, podobnie jak czasownik obrazować, z semantycznego punktu widzenia jest predykatem wyższego rzędu, por.: P (Q (x...), R...) gdzie P symbol predykatu OBRAZ/OBRAZOWAĆ; Q, R symbole predykatów propozycjonalnych; x podmiot czynności

10 328 Aleksander Kiklewicz znakowej Q. Por. realizację danego schematu propozycjonalnego w zdaniu: Zestawienie wyników badań od 1949 r. obrazuje coroczne zmiany składowych bilansu i reszty bilansowej = To (ten fakt), że ktoś zestawił wyniki badań od 1949 roku, obrazuje to, jak (ten fakt, że) corocznie zmieniał się bilans. Z pewnego punktu widzenia najważniejszym elementem danej struktury semantycznej jest ktoś (x) podmiot konceptualizacji. Właśnie on określa charakter cech, które są przypisywane obiektom, czynnościom, stanom, procesom oraz zdarzeniom. Dlatego jako alternatywa koncepcji językowego obrazu świata pojawiła się koncepcja językowych obrazów świata, tzn. zakodowanych w formach języka systemów konceptualizacji świata, przyporządkowanych poszczególnym grupom podmiotów językowych i poszczególnym rodzajom interakcji. Takie stanowisko badawcze preferowane jest przez lubelską szkołę etnolingwistyki. Według J. Bartmińskiego (1998, 66) u podstaw badań nad językowym obrazem świata muszą leżeć różnorodne źródła danych: 1. system języka 2. materiały ankietowe 3. wypowiedzi/teksty językowe 4. intuicja językowa UWAGA: w przypadku zastosowania kilku metod gromadzenia danych mogą zachodzić sprzeczności między różnymi źródłami. Tak więc w rozdziale Frekwencja i językowy obraz świata autorzy reklamowego folderu korpusu internetowego PWN piszą, że w polskim korpusie słowo kawa jest dwukrotnie częstsze niż herbata (choć w korpusie języka angielskiego słowo coffee jest o 25% rzadsze niż słowo tea). Mimo że według rocznika statystycznego, jak czytamy dalej, kupujemy więcej herbaty niż kawy, to jednak mianowicie kawa jest dla nas językowym symbolem spotkania i rozmowy wyszukiwanie tego słowa w sąsiedztwie cza-

11 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 329 sownika zaprosić daje w naszym Korpusie 26 cytatów, podczas gdy herbata w analogicznym kontekście występuje tylko 11 razy. Podobnie jest z wyrazami kobieta i mężczyzna (Kurcz i in. 1990): frekwencja rzeczownika kobieta (250) w języku polskim jest ponad dwa razy większa niż frekwencja rzeczownika mężczyzna (110), choć nie odzwierciedla to podziału ról społecznych między kobietami a mężczyznami dane przeprowadzonego ankietowania mogłyby zatem być sprzeczne z danymi słownika frekwencyjnego. Choć Anna A. Zaliznjak (ibidem) uważa, że takie sprzeczności potwierdzają eksplikacje lingwistyczne, tzn. zakodowane w formach językowych treści, niezależne od innych źródeł informacji, można jednak wątpić, czy taka niezależność języka od środowiska jest rzeczywista oraz czy takie lingwistyczne eksplikacje z psychologicznego punktu widzenia są wiarygodne. Nie do pominięcia ponadto jest uwaga E. N. Millera (1988, 12), iż wiele form i konstrukcji mowy zakodowanych jest poza świadomością nosicieli języka w tekstach pisanych, co zasadniczo podważa ich wiarygodność jako źródła wyeksponowania obrazu świata. Bartmiński ponadto podkreśla społecznie i kulturowo motywowany charakter językowego obrazu świata oraz stereotypu jako jego podstawowej jednostki. Stereotyp jest pojmowany w sposób szeroki, jako subiektywnie determinowane wyobrażenie przedmiotu obejmujące zarówno cechy opisowe, jak i wartościujące obraz, oraz będące rezultatem interpretacji rzeczywistości w ramach społecznych modeli poznawczych (Bartmiński 1998, 64; podkr. A. K.). Pojęcie językowego obrazu świata u Bartmińskiego ma charakter podmiotowo określony chodzi o obraz świata prostego człowieka, zawarty w strukturach i znakach języka, ale interpretowany kulturowo na tle praktyk i wierzeń społeczności używającej tego języka (ibidem 65). Dlatego przymiotnik ludowy w tytule wydawanego pod redakcją Bartmińskiego Słownika ludowych stereotypów językowych jest bardzo ważny. Modelowany przez lingwistów językowy obraz świata musi być zatem oparty albo na komunikacyjnie relewant-

12 330 Aleksander Kiklewicz nych, ogólnych znaczeniach nominatywnych (w szczególności leksykalnych), albo na komunikacyjnie relewantnych, idiosynkratycznych (tzn. przyporządkowanych określonym typom dyskursów) konotacjach. 3. Lingwistyka kognitywna bez psychologii kognitywnej Niestety w wielu współczesnych badaniach nad językowym obrazem świata wymóg komunikacyjnej relewancji stereotypów obrazowania jest lekceważony. Tak więc A. Mikołajczuk porusza problem ukrytej frazeologii przyczynę wielu trudności w nauce języka polskiego jako obcego (2000, 91 i n.). Przywołując przykłady języka polskiego: ktoś wpadł w szał / apatię / panikę / rozpacz / uniesienie / zachwyt / zadumę litość / przerażenie / rozpacz / radość / wstyd ogarnia kogoś gniew / strach / miłość budzi się / rośnie / rozwija się / narasta autorka pisze, że związki łączliwe ujawniają pewne regularności obrazowania, np. dominującą rolę emocji przejmującej panowanie nad człowiekiem i szkodliwej dla niego. Autorka nie uwzględnia jednak ani kryterium psychicznej aktualności kognicji (czy rzeczywiście należą one do systemu poznawczego współczesnych nosicieli języka polskiego?), ani faktu, że regularności obrazowania dotyczą formy wewnętrznej, czyli etymologii ( przeszłości ) znaków, ani tego, że przytoczonym wyrażeniom przysługują określone cechy komunikacyjno-stylistyczne (oczywisty jest ich charakter książkowy). Modelowane w ten sposób regularności obrazowania są poza tym nieokreślone materiał frazeologii języka polskiego pozwala na eksplikację wielu alternatywnych metafor pojęciowych, np.: czerpać radość z najprostszych zdarzeń, niezmącona radość RADOŚĆ TO PŁYN szalona radość RADOŚĆ TO ISTOTA ŻYWA wybuch radości RADOŚĆ TO MATERIAŁ WYBUCHOWY

13 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 331 pełna radości, przepełniony radością, napełniać radością RADOŚĆ TO PŁYNNA SUBSTANCJA WEWNĄTRZ CZŁOWIEKA miał w sobie radość, rozpierała mnie radość RADOŚĆ TO SUBSTAN- CJA WEWNĄTRZ CZŁOWIEKA zaowocował radością RADOŚĆ TO PLON będzie niósł dzieciom radość, odnajdując radość w bałaganie, przynosić radość RADOŚĆ TO RZECZ Pojęcie RADOŚĆ w ujęciu teorii metafory konceptualnej okazuje się zatem nierozstrzygalne, a przede wszystkim powstaje pytanie o korzyść podobnych konceptualizacji dla użytkownika języka (przypomnijmy, że teza o niezbędności jest jednym z podstawowych postulatów kognitywnej teorii metafory, p. Jäkel 2003, 44). Nie jest jasne, jak przedstawiona powyżej wieloznaczność konceptu RADOŚĆ funkcjonuje w działalności językowej i w działalności kognitywnej. Definicja radość = to, co podobne jest do płynu, do istoty żywej, do materiału wybuchowego, do płynnej substancji wewnątrz człowieka, do plonu oraz do rzeczy praktycznie nie ma sensu i przypomina raczej zagadkę niż treść kategorii pojęciowej. Można zatem wątpić, że na takich kognicjach ufundowany jest poznawczy system człowieka. Założenia kognitywizmu do glottodydaktyki stosuje także E. Wierzbicka. Wprowadzając zasadę trójklasowości języka, autorka pisze, że w każdym języku etnicznym, poza leksyką i gramatyką, należy wyróżnić także typową tylko dla niego kategoryzację świata, czyli tzw. językowy obraz świata (2000, 163). Zwróćmy jednak uwagę na to, że leksyka i gramatyka to poziomy systemu języka, ufundowane przez jednostki bilateralne, tzn. zawierające plan treści i plan formy, podczas gdy językowy obraz świata nie tworzy w systemie języka odrębnego poziomu i nie jest reprezentowany przez specjalne jednostki konceptualizacji. Błąd ujawnia się na s. 166 omawianego tekstu: pisząc o charakterystycznym dla języka polskiego językowym ob-

14 332 Aleksander Kiklewicz razie świata, E. Wierzbicka powołuje się na leksykę, a w szczególności na to, że w języku polskim inaczej [...] niż w innych językach nazywa się sposób umiejscowienia przedmiotów (podkr. A. K.). Czyli faktycznie językowy obraz świata utożsamia się z systemem nominacji oraz z systemem łączliwości leksykalnej, tj. z idiomatyką języka. Przytaczając charakterystyczne dla języka polskiego przykłady idiomatyki zdaniowej, np.: Nie siedź długo na słońcu Jurek jest nad morzem Turyści wchodzą pod górę Goście siedzą za stołem Wierzbicka podkreśla, że alogiczny, sprzeczny z rzeczywistością charakter podobnych wyrażeń uwarunkowany jest właściwą językowi polskiemu konceptualizacją świata. W tym przypadku niewłaściwie został postawiony znak równości między idiomatyką i konceptualizacją. Idiomatyka odzwierciedla pierwszą nominację desygnatu, czyli jego formę wewnętrzną (i w wypadku wyrażeń deetymologizowanych, czyli niekompozycyjnych, jest faktem historycznym), a konceptualizacja jako najważniejsza część współcześnie relewantnego poznawczego systemu jednostek danej wspólnoty językowej realizuje się w aktualnej semantyce języka. W polskim zdaniu garnitur leży, w rosyjskim siedzi (Koстюм хорошо сидит), a w niemieckim stoi (Anzug steht gut). E. Wierzbicka jest przekonana, że w podobnych przypadkach nie można ograniczyć się konstatacją różnic formalnych leksykalnych oraz składniowych, ich przyczyna tkwi bowiem w świadomości nosicieli języka: W polskim obrazie świata ptak siedzi [...] na drzewie, a nie stoi, podobnie jest z motylkiem na kwiatku, z pająkami, muchami i innymi owadami, które zwykle siedzą, rzadziej stoją (ibidem). Ale jest chyba oczywiste, że u podstaw podobnych idiomów czy frazemów leżą motywację historyczne, generalnie rzecz biorąc archaiczna świadomość podmiotów pierwszej nomina-

15 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 333 cji, której nie można ekstrapolować na procesy i stany mentalne współczesnych użytkowników języka. Choć programowym hasłem kognitywizmu jest twierdzenie o motywacyjnej przyrodzie semantyki językowej (Tabakowska 2001, 30), to jednak w praktyce badawczej jedynym kryterium eksplikacji fragmentów językowego obrazu świata dla większości kognitywistów jest idiomatyka językowa. Większość kognitywistów, prawdopodobnie nie zdając sobie z tego sprawy, stosuje zaproponowaną przez strukturalistów, lecz interpretowaną w luźny sposób analizę dystrybucyjną, mimo że założenia teoretyczne strukturalizmu semantyce kognitywnej są obce. Zasady współczesnej lingwistyki kognitywnej faktycznie stanowią inwersję zasad psycholingwistyki: zadanie psycholingwistyki polegało na psychologicznej weryfikacji hipotez lingwistycznych, na ich psychologicznych uzasadnieniu, tzn. na zastosowaniu metodologii psychologii do językoznawstwa, dlatego psycholingwistyka w dużym stopniu funkcjonowała jako dyscyplina eksperymentalna. Lingwistyka kognitywna, odwrotnie, lekceważy eksperymenty psychologiczne, do opisu kategorii pojęciowych jako rezultatu i jako narzędzia kognitywnej działalności człowieka zastosowuje metodologię lingwistyczną, w szczególności wspomnianą wyżej analizę dystrybucyjną. Wobec tego wydaje się zasadne krytyczne stanowisko A. T. Krivonosova (2001, 273 i n.), który określa współczesne językoznawstwo kognitywistyczne jako absolutyzm lingwistyczny. 4. Językowy obraz świata aspekt diachroniczny Psychologiczna (i w szczególności kognitywistyczna) teoria języka (podobnie jak teoria gramatyki) powinna uwzględniać podmiotowy i społecznie odmienny charakter kodowania informacji w języku. W związku z tym zasadniczo rozgraniczamy dwa pojęcia:

16 334 Aleksander Kiklewicz 1. językowy obraz świata oparty na skonwencjonalizowanych w obrębie danej wspólnoty językowej znaczeniach, zwłaszcza na treściach asertorycznych (por. Rudjakov 2004, 159) 2. tekstowy obraz świata oparty na presupozycjach oraz konotacjach (implikacjach) znaczeń i form językowych, wynikających z semantyki syntagmatycznej, tzn. z regularnie odtwarzalnych kolokacji w tekstach, kultywowanych przez przedstawicieli danej kultury (czyli innymi słowy w obrębie danej sfery komunikacyjnej) W przypadku opisu językowego obrazu świata nie do pominięcia jest czynnik historyczny, na który zwraca uwagę R. Grzegorczykowa: O ile żywe motywacje słowotwórcze i semantyczne (derywacje semantyczne) współtworzą obraz świata zawarty w języku i funkcjonujący współcześnie, o tyle w wypadku etymologii można, jak sądzę, mówić jedynie o stanie minionym, a więc o odbiciu stanu świadomości z okresu tworzenia się języka (1999, 44; por. też: Jędrzejko 2000; Rachilina 1998, 296). Archaiczne modele poznawcze znajdują wyraz nie tylko w treści kategorii gramatycznych, ale także w formie wewnętrznej wielu metafor konwencjonalnych typu: Strach ogarnia kogoś. Nie do zaakceptowania zatem jest stanowisko badaczy, którzy na podstawie tego rodzaju idiomatyki językowej wnioskują o językowym obrazie świata, lekceważąc wręcz oczywisty, wydawałoby się, fakt, że w tym przypadku idiomatyka z semantycznego punktu widzenia stanowi relikt archaicznego, mitologicznego myślenia jako wczesnej formy myślenia, historycznie poprzedzającej myślenie logiczne (por. Lurija 1998, 14 i n.). Podobnie jak w kulturach świata zmieniają się naukowe, społeczno-polityczne, artystyczne i in. style myślenia, w językach et-

17 Pragmatyczne aspekty językowego obrazu świata 335 nicznych zmieniają się również systemy semantyczne, tzn. zakodowane w formach językowych rezultaty poznawczej działalności ludzi. Kategorie gramatyczne, o których pisze Grzegorczykowa, a także idiomatyka językowa, a przede wszystkim frazeologia, odzwierciedlają jedynie historyczne, archaiczne modele konceptualizacji świata. Podobnie jak współczesny Japończyk niekoniecznie wie, jak się idzie do Fudżijamy, a współczesny Rosjanin nie prowadzi korowodu, współczesny Polak może nie podzielać archaicznego poglądu, że Z babą to i diabeł nie wygra, choć mówi o tym zapisane w słowniku polskie przysłowie, lub niekoniecznie uważa, że WNIOSEK TO RZECZ, mimo że w jego mowie występuje konstrukcja werbo-nominalna wyciągnąć wniosek. Zatem każdy odrębny językowy obraz świata musi być przyporządkowany określonym epokom historycznym, a teoria językowego obrazu świata musi być dyscypliną diachroniczną. Za charakterystyczny negatywny przykład lekceważenia tego aksjomatu uznać można wiele referatów wygłoszonych na konferencji naukowej Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków (Opole, 2005). Dla większości autorów za źródło materiałowe wyeksponowania słowiańskich językowych obrazów świata (a raczej ich fragmentów) posłużyły słowniki frazeologiczne i paremiologiczne. Przy tym badaczy wcale nie interesowało, czy źródłowe wyrażenia językowe współcześnie funkcjonują w komunikacji społecznej i jaka jest np. ich frekwencja, czy ich treści są aktualne, tzn. czy są uwzględniane w procesie wymiany informacyjnej. Wymóg relewancji kognitywnej jest tym bardziej istotny w odniesieniu do idiomów i wyrażeń paremiologicznych, jako że w komunikacji społecznej często dominuje ich aspekt pragmatyczny (czy też medialny w terminologii T. Skalskiego, p. 2002, 158 i n.), tzn. dotyczący sposobu realizacji aktu mowy, podczas gdy ich aspekt semantyczny (ideacyjny) znajduje się na drugim planie. Większość przysłów to skostniałe produkty działalności językowej, które należą do marginesu systemu języka i dość rzadko występują w komunikacji językowej, mogą być więc

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE MARZENA MARCZEWSKA jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE J a c i ę z a m a w ia m, j a c i ę w y p ę d z a m... C h o r o b a. s t u d i u m j ę z y k o w o - k u l t u r o w e M arzena

Bardziej szczegółowo

Infantylizm semantyczny we współczesnych dyskursach publicznych

Infantylizm semantyczny we współczesnych dyskursach publicznych udc 81 371 Aleksander Kiklewicz (Olsztyn) Infantylizm semantyczny we współczesnych dyskursach publicznych 95 Кључне речи: semantics, pragmatics without semantics, mass communication, language mannerism,

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH

KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH ANDRZEJ OCHOCKI Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014), nr 3 (227) MARCIN PIELUŻEK* KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH Środowiska skrajnej prawicy, funkcjonujące na marginesie polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

Ontologie poza filozofią Studium metafilozoficzne u podstaw informatyki WERSJA 1.0 NIEPUBLIKOWANA. Paweł Garbacz & Robert Trypuz

Ontologie poza filozofią Studium metafilozoficzne u podstaw informatyki WERSJA 1.0 NIEPUBLIKOWANA. Paweł Garbacz & Robert Trypuz Ontologie poza filozofią Studium metafilozoficzne u podstaw informatyki WERSJA 1.0 NIEPUBLIKOWANA Paweł Garbacz & Robert Trypuz Spis treści Wstęp 1 1 Ontologia w refleksji filozoficznej 7 1.1 Epizody

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Weronika Szemińska Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Rozprawa doktorska Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr.

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo