Plan zbiorczej komunikacji zewnętrznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan zbiorczej komunikacji zewnętrznej"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Plan zbiorczej komunikacji zewnętrznej Bartosz Królczyk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 1

2 (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa) Zawartość Cel stworzenia systemu zbiorczej komunikacji zewnętrznej... 4 Opis organizacji... 5 Wizja WAZE i jej działania Podstawy istnienia WAZE... 5 Struktura organizacyjna... 6 Pracownicy WAZE... 6 Charakterystyka kultury organizacyjnej i wizerunku Agencji... 7 Wstępna analiza wymagao... 7 Analiza możliwości operacyjnych... 9 Analiza możliwości finansowych Analiza ryzyka Narzędzia i taktyki używane w zewnętrznej komunikacji firmy WAZE Podział dokumentów i informacji ze względu na odbiorców i stopieo jawności Strona internetowej Agencji Komunikacja owa Komunikacja pisemna Komunikacja typu fax Telefon stacjonarny Telefon mobilny Wiadomości tekstowe SMS Komunikacja bezpośrednia Broszury Współpraca i komunikacja z mediami Portale społecznościowe Plan wdrożenia systemu zbiorczej komunikacji zewnętrznej Kalendarium projektu Fazy Projektu Produkty związane z fazami projektów Działania niezbędne do stworzenia produktów koocowych poszczególnych faz Zależności następstwa między działaniami Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 2

3 Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 3

4 Cel stworzenia systemu zbiorczej komunikacji zewnętrznej Celem systemu zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią jest umożliwienie, udokumentowanie i usprawnienie systemu interakcji między Agencją a podmiotami zewnętrznymi. Komunikacja polega na przepływie informacji pomiędzy stronami, rozumieniu i oddziaływaniu oraz wzajemnej interakcji. Stanowi więc element procesu wymiany wiedzy. Istotą przepływu informacji jest uzgodnienie przez strony jednakowego, wspólnego rozumienia danej sytuacji lub stanu. Komunikowanie się jest skuteczne tylko wówczas, gdy dana sytuacja jest rozumiana w taki sam sposób. Niniejszy dokument będzie zawierał opis wykorzystania narzędzi i taktyk zarówno komunikacji ustnej, jak i pisemnej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej, mających na celu osiąganie optymalnego sposobu komunikacji zewnętrznej. Głównym celem stworzenia zewnętrznego systemu komunikacji jest zapewnienie pracownikom Agencji oraz podmiotom zewnętrznym możliwości wzajemnej komunikacji i dostępu do niezbędnych faktów potrzebnych w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych, przy zapewnieniu standardów poufności, prywatności i spójności informacji. Cel główny będzie realizowany poprzez cele pomniejsze: 1. Zapewnienie by każdy z pracowników i wszystkie zainteresowane podmioty zewnętrzne był świadome wizji, misji, działao Agencji i jej wartości 2. Umożliwienie komunikacji między pracownikami Agencji i podmiotami zewnętrznymi niezależnie od miejsca ich przebywania 3. Umożliwienie kontynuowania wspólnych projektów WAZE i podmiotów zewnętrznych także w przypadku nieobecności jednego lub kilku pracowników Agencji 4. Umożliwienie łatwego dostępu zainteresowanym podmiotom zewnętrznym do wszystkich dokumentów i informacji jawnych stworzonych bądź zebranych przez pracowników Agencji 5. Eliminowanie przypadków dublowania pracy 6. Promocja zagadnieo znajdujących się w obszarze działania WAZE 7. Zapewnienie spójności informacji przekazywanych przez pracowników WAZE na zewnątrz organizacji 8. Zapewnienie pracownikom WAZE stałego dostępu do centralnej bazy kontaktów 9. Szybkie informowanie o nowościach i zmianach prawnych w dziedzinie OZE 10. Budowa spójnego, nowoczesnego i przyjaznego wizerunku Agencji 11. Zbieranie informacji o podmiotach związanych z rynkiem energetycznym i ich potrzebach Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 4

5 Opis organizacji Wizja WAZE i jej działania. Wizją Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią jest uzyskanie statusu centrum promocji i wiedzy o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii. Wizja ta będzie wdrażana przez realizację następujących działao: Koordynowanie opracowania Wielkopolskiej Strategii Zarządzania Energią na lata Przygotowanie szkoleo dla powiatowych koordynatorów energetycznych i gminnych energetyków. Udział w budowaniu Wielkopolskiego KLASTRA OZE oraz w tworzeniu branżowych powiązao sieciowych. Przygotowanie działao dla spójnej edukacji i kierunków kształcenia energetycznego w Wielkopolsce. Aktywny udział w koordynacji, budowaniu i monitorowaniu instrumentów wsparcia dla inwestorów energetycznych w regionie. Promocja zagadnieo efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii oraz technologii OZE wśród społeczeostwa. Jak widad większośd z ty działao będzie wymagała komunikacji pracowników Agencji z podmiotami zewnętrznymi a zatem będzie wymagała Systemu Zewnętrznej Komunikacji. Podstawy istnienia WAZE Agencja została utworzona do realizacji zadao własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce. WAZE sp. z o.o. powstała przy wsparciu środków z programu Inteligentna Energia dla Europy II (IEE) będącego elementem Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 5

6 Struktura organizacyjna Prezes WAZE JÓZEF LEWANDOWSKI Główny Księgowy Mirosława Michalska Asystent Zarządu Ilona Nuszczyoska Specjalista ds. rozwoju lokalnego Jadwiga Twardowska Specjalista ds. energii Stefan Pawlak Specjalista ds. edukacji i promocji Bartosz Królczyk Młodszy specjalista ds. energii i edukacji Maciej Kołowski Stażysta Justyna Turek-Plewa Obecnie w WAZE zatrudnionych jest ośmiu pracowników. Pięciu z nich (Prezes i czterech specjalistów) to pracownicy merytoryczni, natomiast stanowiska Asystenta Zarządu i Głównego Księgowego mają charakter wspierający (chod zdarza się, że pracownicy Ci wspomagają merytorycznie prowadzone projekty). Pracownicy WAZE Wszyscy pracownicy WAZE pracują w siedzibie firmy przy ulicy Piekary 19, w Poznaniu. W siedzibie firmy wszyscy pracownicy mają dostęp do internetowej sieci bezprzewodowej i telefonów stacjonarnych. Przewiduje się, że częśd obowiązków pracowników merytorycznych będzie wymagała podróży zarówno na terenie Polski jak i zagranicę. Pracownicy podróżujący mogą w komunikacji wewnętrznej używad komputerów przenośnych podłączanych do sieci hotelowych i konferencyjnych a także telefonów komórkowych. Językiem obowiązującym w komunikacji wewnętrznej jest język polski. Język angielski jest używany niemal wyłącznie w komunikacji z EACI (the Executive Agency for Competitiveness and Innovation) i z zagranicznymi agencjami energetycznymi. Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 6

7 Grupa zainteresowanych (stakeholders) WAZE jest jednak o wiele bardziej rozbudowana. GŁÓWNY UDZIAŁOWIEC sejmik INNI UDZIAŁOWCY: -lokalne władze (powiaty) -przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe EACI RADA NADZORCZA ZARZĄD =PREZES KOMITET DORADCZY PARTNERZY (organizacje współpracujące) PERSONEL AGNECJI Struktura stakeholders wskazuje na centralną rolę Prezesa WAZE w przepływie informacji na zewnątrz organizacji. Nawet gdy dokumenty dla jednostek zewnętrznych są tworzone przez personel merytoryczny Agencji, przepływają one przez ręce Prezesa, który je zatwierdza. Dopóki WAZE jest niewielką organizacją taki scentralizowany przepływ informacji nie stanowi zagrożenia w jej działaniu. Wraz w przyszłym rozwojem (powyżej 10 osób) WAZE będzie jednak musiała decentralizowad swój przepływ informacji. Charakterystyka kultury organizacyjnej i wizerunku Agencji WAZE jest małą i stosunkowo młodą organizacją. Obecnie jest tu zatrudnionych 8 osób o średniej wieku 39 lat. Konsekwencją tego jest luźna i niemal rodzinna atmosfera między pracownikami. Nieco sztywniejsze ramy kultury nakłada na organizacje jej forma prawna, forma powstania i duży udział Województwa Wielkopolskiego. Wstępna analiza wymagań Obecnie decyzje strategiczne dotyczące WAZE są podejmowane przez jej prezesa a decyzje taktyczne i operacyjne za jego aprobatą lub wiedzą. Informacje wewnątrz firmy są rozpowszechnione głównie trzema kanałami: em, na nieformalnych spotkaniach z Prezesem i poprzez komunikację werbalną. Informacje i dokumenty, których celem są odbiorcy zewnętrzni rozpowszechniane są za pomocą wielu kanałów: a (np. dokumenty których treśd jest uzgadniana), faksu (np. kopie oficjalnych dokumentów), poczty potwierdzonej (np. dokumenty oficjalne), poczty zwykłej (np. materiały reklamowe), telefonu (np. krótkie informacje, uzgadnianie spotkao), spotkao bezpośrednich (np. w czasie pracy nad wspólnymi projektami), strony WWW (wszystkie informacje przeznaczone dla ogółu mieszkaoców), notatki i artykuły w prasie (np. informacje promujące OZE Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 7

8 bądź działania samej Agencji), szkolenia (np. informacje dotyczące tematyki szkolenia), inne imprezy masowe (np. prezentacja oferty WAZE na targach). Wszystkie dokumenty wysyłane na zewnątrz organizacji tworzone są za aprobatą Prezesa. Dokumenty formalne są numerowane, datowane i archiwizowane. TAK Specjalista Redaguje dokument Umieszcza poprawki Jeśli dokument jest jawny, umieszcza finalną wersję na Wiki NIE Poufny? Specjalista przesyła projekt dokumentu 2. Proces redagowania koocowej wersji dokumentu Wiki Prezes Proponuje poprawki, uwagi Aprobuje treśd dokumentu Podpisuje dokument Prezes przesyła koocową treśd dokumentu 4. Asystent Zarządu przedkłada dokument do podpisu 5. Prezes przekazuje dokument do wysłania Archiwa Asystent Zarządu Numeruje dokumenty Edytuje ostateczną formę dokumentu Umieszcza pieczątki Archiwizuje Wysyła 6 6. Asystent zarządu przesyła dokument do podmiotu zewnętrznego Podmiot zewnętrzny Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 8

9 System zewnętrznej komunikacji WAZE musi uwzględniad zarówno charakterystykę operacyjną organizacji (wielkośd, strukturę organizacyjną) jej kulturę wizerunek i jak i możliwości finansowe. Jednocześnie system ten musi byd na tyle elastyczny, by mógł byd używany także w przypadku wzrostu lub zmian organizacyjnych Agencji. W przypadku WAZE, bardzo ważnym czynnikiem przy planowaniu jej systemu zewnętrznej komunikacji jest uwzględnienie ograniczonych zasobów osobowych, stosunkowo poziomej struktury organizacyjnej (tylko jeden szczebel zarządzania), dużej mobilności pracowników i ograniczonych możliwości finansowych. Jednocześnie Agencja może wykorzystad wysoki poziom umiejętności komputerowych pracowników oraz ich stały dostęp do przenośnych komputerów, telefonów komputerowych i Internetu. Uwzględniając powyższe wymagania i możliwości, naturalnym system zewnętrznej komunikacji jest rozwiązanie, złożone z narzędzi umożliwiających wszystkim pracownikom uczestnictwo w tworzeniu i edytowaniu treści. Analiza możliwości operacyjnych Jak już wspomniano w poprzednim punkcie, WAZE jest małą organizacją. Obecnie zatrudnia 8 pracowników z czego 5 to pracownicy merytoryczni (w tym jeden z pracowników merytorycznych pracuje obecnie na pół etatu). Wszyscy pracownicy posiadają co najmniej wyższe wykształcenie i stosunkowo dobre umiejętności komputerowe. Sied komputerowa WAZE oparta jest o 8 komputerów przenośnych typu laptop połączonych z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej Wifi. Firma wynajmuje zewnętrzny serwer WWW i ftp używany obecnie do publikowania treści i dokumentów na stronach WWW. Wszyscy pracownicy WAZE posiadają dostęp do strony WWW WAZE i mogą edytowad treści zawarte w artykułach stałych jak i nowościach. Za wyjątkiem jednego wyznaczonego pracownika (w tej chwili jest to Specjalista ds. Edukacji i Promocji Bartosz Królczyk) pracownicy nie mają wpływu na wygląd i strukturę strony www. Innym ważnym elementem Systemu Zewnętrznej Komunikacji WAZE będzie centralna baza danych zainteresowanych podmiotów zewnętrznych obejmująca zarówno klientów Agencji, jej partnerów i udziałowców jak i wszystkie inne osoby i podmioty zewnętrzne mające wpływ na działania WAZE. Taka baza danych musi byd uzupełniana i poprawiana przez wszystkich pracowników WAZE i byd zintegrowana z systemami zarządzania projektami i zarządzania dokumentami. W chwili obecnej rozważane są dwie możliwości budowy takiego systemu: System oparty na otwartym standardzie Wiki System oparty na narzędziu wbudowanym w aplikacje do obsługi a Business Contact Manager (BCM) Oba rozwiązania są możliwe do wdrożenia na istniejącej infrastrukturze informatycznej Agencji i oba mają zarówno plusy jak i minusy. System Wiki ma niewątpliwą przewagę w zarządzaniu wiedzą i dokumentami system oparty na BCM ma przewagę w zarządzaniu projektami. Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 9

10 Analiza możliwości finansowych Agencja powstała ze środków Województwa Wielkopolskiego i jest wspierana ze środków z programu Inteligentna Energia dla Europy II. Chod stworzenie planu wewnętrznej komunikacji jest wymaganiem projektu IEE to jednak stworzenie i wdrożenie systemu wewnętrznej komunikacji nie należy do kosztów kwalifikowanych projektu. Stąd Agencja ma bardzo ograniczone środki finansowe na stworzenie i wdrożenie systemu. Narzędzie Wiki wchodzi w skład pakietu który Agencja już używa stąd stąd nie potrzeba na nie dodatkowych środków finansowych. Wariant z wynajęciem usługi Wiki jako taoszy w dłuższym terminie i wymagający mniej zasobów wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla Agencji. Analiza ryzyka Stworzenie systemu wewnętrznej komunikacji opartego na usłudze dostarczanej przez zewnętrzną firmę ciągnie za sobą niewielkie ryzyko kradzieży lub utraty ważnych informacji Agencji (ryzyko to jest znacznie większe gdy narzędzie jest instalowane na własnym serwerze spółki). Ryzykiem, które należy jednak rozważyd jest ryzyko zachowania ciągłości usługi. Na szczęście na rynku usług Wiki istnieje duża konkurencja, i w razie potrzeby można wybierad dostawcami usługi. Narzędzia i taktyki używane w zewnętrznej komunikacji firmy WAZE Podział dokumentów i informacji ze względu na odbiorców i stopień jawności Dokumenty i informacje powstające w Agencji można podzielid ze względu na trzy kryteria: 1. Rodzaj bezpośredniego odbiorcy 2. Ostateczny cel dokumentu (informacji) 3. Stopieo jawności dokumentu (informacji) Dokumenty System Wewnętrznej Komunikacji Zewnętrzne Wewnętrzne Rodzaj bezpośredniego odbiorcy Publiczne Niepubliczne Ostateczny cel Jawne Poufne Stopieo jawności Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 10

11 System Zewnętrznej Komunikacji Wszystkie dokumenty i informacje, których bezpośrednimi odbiorcami są podmioty zewnętrzne są przedmiotem tego opracowania i są objęte Systemem Zewnętrznej Komunikacji. Należy jednak zauważyd, że niemal każdy dokument jest na początku dokumentem wewnętrznym. Dopiero po przejściu procedur poprawek i akceptacji staje się on dokumentem zewnętrznym. Dokumenty publiczne zostają po zakooczeniu tych procedur opublikowane na stronie WWW Agencji, lub rozpowszechnione za pomocą innych narzędzi np.: magazynów branżowych lub w postaci broszury wysyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Przykładem tego typu informacji są wszelkie artykuły dotyczące technologii OZE bądź nowości o działaniach WAZE. Wszelkiego rodzaju dokumenty niepubliczne ale jawne powinny zostawad wewnątrz Agencji jednakże informacja o ich istnieniu może byd jednak upubliczniona. Przykładem dokumentów niepublicznych ale jawnych mogą byd porozumienia w sprawie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Ostatnią kategorię stanowią dokumenty i informację, które są niepubliczne i tajne. Są to dokumenty i informacje, które zostają wymienione pomiędzy Agencją a właściwym podmiotem z zewnętrznym a informacji o tym fakcie nie jest upubliczniona. Przykładem tego typu dokumentów są wszelkie umowy dwustronne. Strona internetowej Agencji Strona WWW Agencji (www.waze.pl) stanowi główne narzędzie służące do: promocji i tworzenia wizerunku WAZE informowaniu o Agencji i jej działaniach promocji efektywności energetycznej i OZE szerzeniu wiedzy na temat OZE i efektywności energetycznej Strona WWW WAZE jest utrzymywana na zewnętrznym serwerze zarządzanym przez firmę Advisor. Główny projekt strony został zaprojektowany przez Pawła Drożdża na podstawie otwartego systemu zarządzania treścią Wordpress. Taktyki stosowane przy użyciu strony WWW WAZE: umożliwienie publikacji treści wszystkim merytorycznym pracownikom Agencji dzięki czemu na stronie WAZE szybko publikowane są informacje o wszystkich projektach prowadzonych przez WAZE (realizacja celów: 1, 2, 3, 6, 9) kontrola wyglądu strony przez administratora i nie może byd zmieniany bez jego wiedzy (realizacja celu: 10) treści przed publikacją na stronie WWW muszą byd zatwierdzane przez Prezesa (realizacja celów: 5, 7) Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 11

12 rejestracja na szkolenia, kursy, seminaria odbywa się dzięki stronie elektronicznym formularzom, z których dane zachowywane są w centralnej bazie danych (realizacja celów: 8, 11) każdego tygodnia na stronie są umieszczane słoneczne myśli dowcipy i motywujące cytaty (realizacja celu 10) na stronie umieszczone są linki do przepisów prawnych, opracowao i prezentacji związanych z zagadnieniami OZE i efektywnością energetyczną (realizacja celów: 4, 5, 6, 9) Komunikacja owa W Agencji WAZE jest podstawowym narzędziem służącym zarówno w celu komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami, jak i komunikacji zewnętrznej. Poczta elektroniczna służyd będzie rozpowszechnianiu informacji o Agencji, nawiązywaniu kontaktów z innymi podmiotami. Za jej pomocą wysyłane będą niektóre dokumenty, zapytania oraz oferty. Taktyki używane przy wykorzystaniu a: e do osób prominentnych (np.: prezesów spółek, szefów samorządów lokalnych, władz regionalnych i centralnych) albo e masowe wysyłane są albo przez prezesa albo po zatwierdzeniu przez niego treści pracownicy Agencji pracujący nad wspólnymi projektami z podmiotami zewnętrznymi (partnerami, klientami) używają a jako podstawowego narzędzia zawsze gdy potrzebny jest ślad komunikacji a bezpośredni kontakt jest zbędny pracownicy Agencji odpowiadają na e w ciągu 24 godzin od ich otrzymania, a w razie gdy odpowiedź w ciągu 24 godzin jest niemożliwa pracownicy wysyłają w ciągu 24 godzin a z wyjaśnieniem kiedy będą w stanie odpowiedzied w razie nieobecności dłuższej niż jeden dzieo ustawiana jest wiadomośd na serwerze o terminie nieobecności i e przesyłane są do zastępującego pracownika e mają spójną stopkę z logo WAZE, informacjami adresowymi, imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej oraz jej stanowiskiem nowe kontakty i ważniejsza komunikacja owa (zwłaszcza dotycząca wymiany dokumentów) z podmiotami zewnętrznymi jest rejestrowana przy użyciu aplikacji CRM Komunikacja pisemna Komunikacja z wykorzystaniem dokumentów papierowych będzie podstawową formą formalnej komunikacji WAZE z jednostkami zewnętrznymi, udziałowcami, partnerami i klientami. W szczególności obowiązywad ona będzie w przypadku ważnych dokumentów typu: umów, rachunków, przepisów i strategii. Taktyki stosowane przy użyciu komunikacji pisemnej: Treśd dokumentów zewnętrznych jest zawsze zatwierdzana przez Prezesa (chyba, ze zwolni on z takiego wymogu) Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 12

13 Komunikacja typu fax Stanowid będzie alternatywną formę komunikacji pisemnej z podmiotami współpracującymi.. Telefon stacjonarny Telefon stacjonarny służy głównie o codziennej komunikacji zewnętrznej. Numery telefonów do poszczególnych pracowników są dostępne na stronie internetowej. Telefon mobilny Telefon komórkowy jest głównym medium komunikacji między pracownikami WAZE a osobami zewnętrznymi, które otrzymają numer telefonu. Numer telefonu komórkowego zostanie przekazany tylko tym osobom, które pracownik WAZE uzna za stosowne tak, aby komunikacja przebiegała w sposób bezpośredni. Telefon komórkowy służy także do komunikacji z Agencją w sytuacji, gdy pracownik jest w terenie i nie ma z nim innej możliwości kontaktu. Wiadomości tekstowe SMS Wiadomości sms będą rzadko używane jako narzędzie komunikacji zewnętrznej. Będzie to głównie narzędzie uzupełniające na przykład w przypadku spotkao gdy nie można używad komunikacji telefonicznej. Komunikacja bezpośrednia Ważną rolę w komunikacji zewnętrznej spędzad będą imprezy publiczne organizowane przez Agencję. Tego typu działania pozwalają na bezpośrednią interakcję grup docelowych WAZE z jej pracownikami. Jest to szczególnie ważne w celu tworzenia profesjonalnych sieci powiązao pomiędzy WAZE a: samorządami lokalnymi, społecznością lokalną, agencjami regionalnymi z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami branży energetycznej, szkołami i uczelniami. Konferencje i fora Agencja jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji o tematyce związanej z OZE i efektywnością energetyczną. Dodatkowo pracownicy WAZE występują jako zaproszeni eksperci na konferencjach i forach organizowanych przez inne organizacje. Do najważniejszych imprez tego typu organizowanych przez WAZE należą: Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego organizowane cyklicznie w pierwszej połowie stycznia w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA. Celem tego forum jest promocja technologii i najlepszych praktyk związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie. Jest to okazja dla zainteresowanych osób na spotkanie, na wysłuchanie interesujących prezentacji i na wzięcie udziału w dyskusji z ekspertami z dziedziny budownictwa energetycznego. Forum Regionalnych Agencji Energetycznych organizowane cyklicznie w drugiej połowie maja w trakcie Międzynarodowych Targów Green Power. Głównym celem tego forum jest konsolidacja środowiska i koordynacja działao polskich regionalnych agencji energetycznych. Dodatkowo, na spotkanie to zapraszane są regionalne agencje Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 13

14 energetyczne z zagranicy w celu prezentacji i wymiany najlepszych praktyk oraz nawiązywania kontaktów prowadzących do wspólnych, międzynarodowych projektów. Tydzieo Zielonej Energii impreza organizowana cyklicznie w powiatach Wielkopolski na tydzieo przed Międzynarodowymi Targami Green Power. Tydzieo Zielonej Energii ma na celu promocję zagadnieo związanych z efektywnością energetyczną i OZE wśród samorządów lokalnych i lokalnej społeczności Wielkopolski. Impreza ta będzie też okazją na prezentacje oferty producentów, sprzedawców i instalatorów małych OZE i praktycznych rozwiązao eko-energetycznych oraz z potencjalnymi klientami. WAZE będzie pełnid głównie rolę lidera i koordynatora tego projektu. Wielkopolskie Forum Energetyczne Zarządzanie energią w gminie i powiecie - organizowane cyklicznie w pierwszej połowie listopada w trakcie Międzynarodowych Targów Poleko. Forum to będzie okazją dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w samorządach Wielkopolski do wymiany doświadczeo a także wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji ze specjalistami branży energetycznej. Dla WAZE jest to też szansa na propagowanie idei stworzenia sieci gminnych energetyków i powiatowych koordynatorów energetycznych i promocję szkoleo w tym zakresie. Szkoleni/ warsztaty/programy edukacyjne Szerzenie wiedzy na temat efektywności energetycznej i OZE jest jednym z głównych działao mających wypełniad misję Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Szkolenia, warsztaty i udział w programach edukacyjnych szkół i uniwersytetów jest też świetną okazją na promowanie zarówno wizerunku Agencji jak i idei, które WAZE wspiera. Gminny Energetyk jest najważniejszym szkoleniem organizowanym przez Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energetycznej. Chod gminny energetyk ma byd osobą odpowiedzialna za zarządzanie energią w gminie, szkolenie to jest skierowane także do urzędników powiatów, ale również do pracowników firm i zainteresowanych osób prywatnych. Szkolenie to pomaga w tworzeniu wizerunku WAZE i szerzeniu wiedzy o efektywności energetycznej i OZE poprzez realizacje celów: 1, 3 i 6 strategii PR Agencji. Innym ważnym działaniem Agencji jest udział w organizowaniu studiów podyplomowych - "Strategia i planowanie biznesu w branży energetycznej" wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Studia te przeznaczone są dla pracowników firm branży energetycznej a ich głównym zadaniem jest rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu analizy, strategii i planowania biznesu w sektorze energetycznym, a także nabycie niezbędnych umiejętności wykorzystania tej wiedzy do podejmowania decyzji strategicznych i kierowania rozwojem firmy. Główną rolą Agencji w organizowaniu tych studiów jest ich promocja, udział specjalistów w wykładach. Z punktu widzenia wdrażania strategii PR uczestnictwo w tym projekcie pozwala na realizację celów: 1, 2, 4 i 6 Dodatkowo WAZE chętnie będzie uczestniczyd innych warsztatach dotyczących OZE i efektywności energetycznej. Przykładem takich warsztatów mogą byd chociażby: Prezentacje pracowników WAZE na konferencji ekologicznej w Sarbicach (gmina Przykona). Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 14

15 Prezentacje pracowników WAZE na Seminarium p.t. Budowa biogazowni w Wielkopolsce inwestycja w odnawialne źródła energii i rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Działania te realizują cele: 1, 3, 5, 6 i 7 strategii PR Agencji. Imprezy promocyjne Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią jest inicjatorem i koordynatorem Wielkopolskiego Tygodnia Zielonej Energii. Impreza ta jest planowana jako wydarzenie cykliczne organizowane przez powiaty i gminy Wielkopolski przy współpracy w WAZE na tydzieo przed targami Green Power. W czasie Wielkopolskiego Tygodnia Zielonej Energii przewidziane są: imprezy o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży promujące ideę efektowności energetycznej i energii odnawialnej, wystawa i prezentacja urządzeo zielonej energii, festyn zielonej energii. Na targach Green Power każdego roku planuje się wręczenie statuetek Promotora Zielonej Energii dla starostów powiatów które aktywnie uczestniczyły w Tygodniu Zielone Energii. Organizowanie imprez promocyjnych tego typu wpisuje się w cele: 3, 4, 5, 7 strategii PR WAZE. Broszury Broszury są używane przez WAZE w celu przekazywania obszerniejszej informacji na temat efektywności energetycznej i OZE dla podmiotów otoczenia zewnętrznego jak szkoły, samorządy i społecznośd lokalna. Głównym celem używania broszur będzie promocja i edukacja. W chwili powstania tego opracowania Agencja pracuje nad wydaniem dwóch broszur: Efektywnośd energetyczna w budynkach i Gminny energetyk. Współpraca i komunikacja z mediami W pierwszych latach działalności Agencja umieści materiały promocyjne dotyczące bieżących i planowanych działao WAZE w czasopismach regionalnych. W tekstach tych Agencja będzie promowad wizerunek zgodny z celami 1-5 strategii a także reklamowad swoje działania komercyjne. Do tego celu Agencja będzie wykorzystywad trzy publikacje: Monitor Wielkopolski comiesięczny dodatek regionalny do Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego Welcome to Poznao & Wielkopolska dwujęzyczny miesięcznik promujący wydarzenia odbywające się w Poznaniu i Wielkopolsce Eko-fakty biuletyn informacyjny WFOŚiGW w Poznaniu Kalendarium publikacji materiałów promocyjnych zamieszczony jest na ilustracji poniżej. Oprócz materiałów czysto promujących, WAZE będzie umieszczad materiały tematyczne związane z promocją i informowaniem o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii. Chod artykuły te będą ukazywad się mniej regularnie jednak będą one stanowiły ważną częśd kampanii PR realizując cel 1 i cele 3-7. Artykuły tematyczne będą się ukazywad we wszystkich publikacjach, które będziemy wykorzystywad do promocji Agencji a także w dodatkowych czasopismach jak Czysta Energia i Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny. Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 15

16 Portale społecznościowe Do komunikacji z najszerszą grupą docelową WAZE efektywności energetycznej i OZE będzie wykorzystywała portale społecznościowe jak: Facebook, Nasza-klasa i Goldenline. W tych mediach Agencja skupi się głównie na promocji i rozpowszechnianiu rzetelnych danych związanych z naszą dziedziną informując o imprezach organizowanych przez nas i naszych partnerów. Plan wdrożenia systemu zbiorczej komunikacji zewnętrznej Wdrożenie systemu zbiorczej komunikacji zewnętrznej będzie miało charakter iteratywnego procesu, w którym przewidziane jest wielokrotne powtórzenie cyklu: analiza planowanie projektowanie wdrożenie monitorowanie/ocena. Ten Plan jest produktem koocowym etapów analizy początkowej i planowania w pierwszym cyklu wdrażania systemu i stąd jest też podstawą projektowania prototypu systemu. Celem koocowym wdrażania systemu jest sprawnie funkcjonujący system zewnętrznej komunikacji, który wypełniałby cele założone na początku projektu. Centralnym elementem systemu zbiorczej komunikacji zewnętrznej (i jednocześnie nowym elementem w stosunku do systemu używanego obecnie) jest narzędzie Business Contact Manager. Jego wdrożenie i jego współpraca z bieżącymi narzędziami będzie więc podstawą wdrożenia całego systemu. Kalendarium projektu Fazy Projektu System zewnętrznej komunikacji będzie wdrażany według iteratywnego schematu SDLC (System Development Life Cycle) z wyodrębnionymi pięcioma fazami: 1. Analiza 2. Planowanie 3. Projektowanie 4. Wdrożenie 5. Monitorowanie/ocena Wstępne kalendarium pierwszego cyklu projektu: kwiecieo maj czerwiec lipiec sierpieo Analiza Planowanie Projektowanie Wdrożenie Start projektu Monitorowanie/ocena Stworzenie planu wewnętrznej komunikacji + decyzja o wdrożeniu Plan zewnętrznej komunikacji Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Strona 16

Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego

Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego Strategia informacyjna na temat wydajnych produktów do budynków sektora publicznego Bartosz Królczyk, Maciej Kołowski Poznań, lipiec 2011 Wersja 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Cele Strategii Informacyjnej...

Bardziej szczegółowo

Strategia PR agencji WAZE

Strategia PR agencji WAZE WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP Z O.O. Strategia PR agencji WAZE Bartosz Królczyk grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna Energia Europa)

Bardziej szczegółowo

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Mazowiecka Agencja Energetyczna Mazowiecka Agencja Energetyczna Rola regionalnej agencji energii energetycznej a innowacyjne aspekty gospodarowania energią na Mazowszu 1 UMOCOWANIE PRAWNE Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług

Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług Autorzy: Kinga Świtalska, Maciej Kołowski, Stefan Pawlak Marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie osób, firm

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program Inteligentna Energia Europa. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Program Inteligentna Energia Europa Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia Europa > Wspiera politykę Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z o.o.

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z o.o. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z o.o. Projekt Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy II Udziałowcy WAZE Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KLASTRA Leszczyńskie smaki 1 Postanowienia ogólne 1. Sieć Leszczyńskie smaki realizuje projekt Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowozachodniej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r.

Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Inteligentna Energia Europa Konkurs w 2012 r. Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budżet na 2012 r. > 67 milionów (+ 5 milionów ) wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Monika Jarzemska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Czym jest Porozumienie Burmistrzów?

Bardziej szczegółowo

Plan działań Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią na 2012 rok. Styczeń 2012. Luty 2012. Marzec 2012

Plan działań Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią na 2012 rok. Styczeń 2012. Luty 2012. Marzec 2012 Plan działań Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią na 2012 rok Styczeń 2012 Luty 2012 - Baza danych zawierająca informacje dotyczące poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL dr inż. Kazimierz Herlender

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy możliwość dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska 2 Program IEE jest głównym instrumentem Unii Europejskiej dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego CEL: Opracowanie modelu podnoszącego skuteczność transferu wiedzy

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Promocja Programu dla Europy Środkowej

Promocja Programu dla Europy Środkowej CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 Szkolenie pracowników RPK Wisła, 30 maja 2008 r. Promocja Programu dla Europy Środkowej Monika Strojecka-Gevorgyan Krajowy Punkt Kontaktowy Wsparcie promocyjne dla wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej

II Forum Małej Energetyki Wiatrowej 2012 II Małej Energetyki Wiatrowej Małe elektrownie wiatrowe w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Temat specjalny: Mikrogeneracja w Ustawie o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE

SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE SEMINARIUM UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW PROJEKTÓW CENTRALNYCH W POLSCE Find the Best Competency-based Recruitment in Public Administration Warszawa, 23.05.2013 Patronat medialny: Project

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/548/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA ROKU

UCHWAŁA NR XXXIX/548/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA ROKU UCHWAŁA NR XXXIX/548/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 28 września 2009 ROKU w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie spółki prawa handlowego pod firmą Wielkopolska Agencja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Dobrich gmina niezależna energetycznie

Dobrich gmina niezależna energetycznie Dobrich gmina niezależna energetycznie gmina Dobrich (Bułgaria) Wprowadzenie Gmina Dobrich jest jedną z gmin założycielskich Bułgarskiej Miejskiej Sieci Efektywności Energetycznej EcoEnergy i jednym z

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL

FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA. Projekty Innowacyjne PO KL FISZKA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA Projekty Innowacyjne PO KL 1 Priorytet / Działanie Priorytet VII Promocja integracji społecznej / 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dofinansowanie inwestycji publicznych z obszaru poprawy efektywności energetycznej i OZE ze środków programu IEE instrumenty pomocy technicznej z grupy ELENA Antonina Kaniszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.

Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. ZAPRASZA NA PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO Zarządzanie projektem w sektorze energetycznym w świetle Prawa budowlanego i Prawa energetycznego. Praktyczne zastosowania metodyki projektowej

Bardziej szczegółowo

Zakres Zadań Wykonawcy

Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy I. ZAŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 1. Główne cele zamówienia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości posiada obecnie szereg portali tematycznych i kanałów społecznościowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo