Agnieszka Jachowicz. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka Jachowicz. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego."

Transkrypt

1 Prefinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w formie pożyczki - szansą dla samorządów na zwiększenie absorpcji funduszy z Unii Europejskiej (na przykładzie ZPORR dla Województwa Małopolskiego). Agnieszka Jachowicz System finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej tworzy zespół norm prawnych należących do prawa unijnego, ustalającego założenia polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej, oraz przepisów państw członkowskich, zawierających szczegółowe unormowania dotyczące jej realizacji. Sposoby wdrażania tej polityki określa ustawodawca zgodnie ze swoim prawem. 1 W związku z tym, iż rozpoczął się drugi rok członkostwa Polski w UE i korzystania z funduszy strukturalnych, jednostki sektora finansów publicznych mogą ubiegać się, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, o uzyskanie wsparcia w sfinansowaniu realizacji projektów, które uzyskały akceptację instytucji dokonującej oceny wniosków w danym programie. Jednakże istotnym warunkiem otrzymania pomocy strukturalnej jest przestrzeganie zasady dodatkowości, zgodnie z którą środki funduszy nie mogą zastępować środków publicznych państwa członkowskiego. Komisja Europejska i zainteresowane państwo członkowskie powinny ustalić wysokość środków publicznych, które państwo powinno przekazać regionom na realizację programów w ramach poszczególnych funduszy. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona jedna z możliwości finansowania programów unijnych zwana prefinansowaniem. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie procedury, wielkości dostępnych środków w ramach poszczególnych programów, ze zwróceniem uwagi na przebieg procesu rekrutacji wniosków na przykładzie ZPORR Województwa Małopolskiego, kończąc na ukazaniu problemów, których rozwiązanie poprzez odpowiednie regulacje prawne ułatwi korzystanie z pomocy unijnej. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego. Działalność samorządu terytorialnego może być finansowana z różnych źródeł i z wykorzystaniem wielu metod. Punktem wyjścia przy konstruowaniu systemu finansowania jest rozróżnienie rodzajów dochodów. Zgodnie z treścią art. 167 ust. 2 Konstytucji RP 2, źródłami dochodów JST są dochody własne, a także subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Z drugiej strony należy pamiętać o zasadniczym rozróżnieniu dokonanym przez ustawodawcę pomiędzy pojęciem dochodu i przychodu, gdyż te ostatnie nie mieszczą się w konstytucyjnym podziale źródeł dochodów JST. Przychody budżetów JST bywają powiązane funkcjonalnie z rozchodami na poziomie budżetu państwa. Rozchodami publicznymi, zgodnie z treścią art. 4 ust.2 ustawy o finansach publicznych 3, są : - spłaty z otrzymanych pożyczek i kredytów, - wykup papierów wartościowych, 1 A. Młynarczyk Zasady finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Finanse Komunalne Nr 1/2004, str Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. nr 78, poz Ustawa z 26 listopada 1998r. O finansach publicznych, Dz. U. Nr 155, poz.1014 z póżn. zm. 1

2 - udzielone pożyczki, - płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji Skarbu Państwa oraz majątku JST, oraz - pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwane prefinansowaniem. To właśnie wyżej wspomniane pożyczki udzielane JST na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych stanowią szczególny i zarazem nowy rodzaj rozchodów w budżecie państwa. Ich specyfika przejawia się nie tylko w szczególnym sposobie powiązania podmiotów, ale przede wszystkim w celowości związanej z dokonywaniem określonego przedsięwzięcia, które powinno być ściśle powiązane z polityką strukturalną. Państwo członkowskie ma obowiązek zagwarantowania wymaganego sposobu, warunków i trybu pozyskiwania, przekazywania i wykorzystywania środków wspólnotowych, kontroli nad wykorzystywaniem oraz dokonywania ocen ich wydatkowania. Konieczne jest także ustalenie trybu zwrotu w przypadku wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem lub właściwą procedurą przewidzianą przez dawcę środków. Jednakże warunkiem niezbędnym prawidłowego wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych w przypadku gospodarki budżetowej JST jest zapewnienie planowania budżetowego w dłuższym okresie czasu (w każdym razie dłuższym niż rok budżetowy) oraz zagwarantowanie udziału środków własnych w wysokości wymaganej do współfinansowania zadań wynikających z przyjętych projektów i programów 4. Zgodnie z treścią art. 30g ust.1 ustawy o finansach publicznych programy i projekty finansowane realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności mogą otrzymywać z budżetu państwa środki na ich prefinansowanie. Środki te zostały udostępnione w formie oprocentowanych pożyczek. W przypadku państwowych jednostek budżetowych oraz samorządów województw realizujących zadania dotyczące zwalczania bezrobocia pożyczki te są nieoprocentowane 5. W 2005r. na prefinansowanie przeznaczono blisko 2,6 mld zł. Jego skalę oraz wielkość środków przyznanych poszczególnym programom przedstawia poniższa tablica 1. Tablica 1. Skala prefinansowania programów finansowanych ze środków UE w 2005r. (w tys. zł). Program Przychody Rozchody Saldo Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich Program Operacyjny Transport Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc techniczna Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG Ogółem Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www. mf. gov.pl/unia europejska. 4 W. Miemiec, M. Lis Zasady wykorzystywania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki.samorządu terytorialnego w Polsce, Finanse Komunalne nr 2/2003, str Art.. 30g ust. 4 ustawy. 2

3 Poszczególni ministrowie składają Ministrowi Finansów zapotrzebowanie na środki na kolejne 3 miesiące w odniesieniu do podlegających im programów. Okres obowiązywania umowy o pożyczkę to dla większości programów 75 dni roboczych. Wyjątek stanowią programy: SPO Rozwój zasobów ludzkich, PO Pomoc techniczna oraz Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, gdyż dla tych trzech instrumentów nie wyznaczono długości trwania umowy z uwagi na ich specyfikę. Szczegółowe warunki ubiegania się o pożyczki uzależnione zostały od programu, z którego dana jednostka korzysta. Niezbędne dokumenty, tryb i terminy przekazania oraz zwrot pożyczek określone są w rozporządzeniu odrębnym dla każdego programu. Procedury ubiegania się o pożyczkę. Zasady ubiegania się o pożyczkę są zróżnicowane nie tylko w odniesieniu do poszczególnych programów, ale także w stosunku do różnych podmiotów ubiegających się o nie. W przypadku JST można wyróżnić dwa warianty tej procedury, a mianowicie: 1. Pożyczki udziela Minister właściwy dla danego programu. Wniosek o prefinansowanie jest rozpatrywany tak samo, jak aplikacja o współfinansowanie projektu ze środków UE. Jeśli wniosek o przyznanie pożyczki składany jest jednocześnie z projektem, to jest on analizowany wraz z nim przez instytucję oceniającą. Natomiast gdy proces wyboru projektów został już zakończony, wniosek o prefinansowanie składany jest bezpośrednio do ministerstwa obsługującego dany program. Prośba o pożyczkę może być złożona także w trakcie realizacji projektu. W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o prefinansowanie jednocześnie z dofinansowaniem projektu czy działania, umowa pożyczki powinna być podpisana przed ostatecznym zawarciem umowy o dofinansowaniu projektu.. W sytuacji gdy nie nastąpi podpisanie umowy o dofinansowaniu, to umowa pożyczki wygasa. Zwrot środków otrzymanej pożyczki następuje z rachunku programowego. Uruchomienie tej procedury wymaga przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów przewidzianych dla realizacji płatności w danym programie. We wszystkich programach do dokumentów takich należą potwierdzenia poniesionych kwalifikowanych wydatków. Środki uzyskane w ramach dofinansowania projektu czy działania ze środków UE przekazywane są przez instytucję zarządzającą (w przypadku ZPOOR przez instytucję pośredniczącą) na odpowiedni rachunek budżetu państwa w NBP. Jeśli natomiast z winy pożyczkobiorcy nie nastąpiłoby przekazanie środków z odpowiedniego funduszu strukturalnego UE, to musi on ją spłacić ze środków własnych nie póżniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od określonego w umowie dnia, w którym pożyczka miała być spłacona. 2. Pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank ten został ustawowo upoważniony do udzielania pożyczek. Obsługuje je w przypadku programów, których instytucje zarządzające zleciły mu to zadanie. Taka właśnie sytuacja dotyczy SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ZPORR. W tym wariancie procedura ubiegania się o pożyczkę przebiega analogicznie, jak w powyżej przedstawionym wariancie, z tą tylko różnicą, że BGK obsługuje wnioski i to on prowadzi ewidencję udzielonych pożyczek. Również spłata następuje w analogiczny jak wyżej wspomniany sposób, tylko środki są przekazywane na rachunek Ministerstwa Finansów założony w BGK 6. Programy, które obsługuje BGK to instrumenty, na których realizację przewidziano największą pulę środków w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata Oprocentowanie pożyczek dla tych programów określane jest przez bank zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Finansów dotyczącymi prefinansowania. Poziom oprocentowania wyznaczany jest na podstawie stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Pod uwagę brany jest ostatni przetarg z miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Oprocentowanie jest stałe dla danej transzy pożyczki. Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 września 2004r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie ZPORR 7 różnicuje poziom oprocentowania pożyczek ze względu na status jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku JST dodatkowo także ze względu na priorytet czy działanie, w ramach którego finansują dany projekt. 6 B. Wieliczko Prefinansowanie projektów wspieranych przez UE ze środków budżetu państwa w 2005r., Rachunkowość budżetowa nr 11/2005, str Dz. U. Nr 208, poz

4 Oprocentowanie to wynosi 0,25; 0,5 lub 0,75 stopy rentowności bonów. Natomiast podmioty inne niż JST lub agencje (dla nich oprocentowanie wynosi 0,75) otrzymują pożyczki oprocentowane na poziomie stopy rentowności bonów. Jednostki korzystające z pożyczek muszą przedstawić comiesięczne sprawozdania z ich wykorzystania. Należy je przesłać do 7. dnia miesiąca ministrowi odpowiedzialnemu za dany program. Natomiast ministrowie zarządzający poszczególnymi programami zobowiązani są do przedłożenia ministrowi Finansów do 15. dnia miesiąca sprawozdań zbiorczych dotyczących wykorzystania pożyczek przyznawanych beneficjentom nadzorowanych przez nich programów. Pożyczki przekazywane są w transzach. Pożyczkobiorca jest również zobowiązany do dokonywania comiesięcznych aktualizacji harmonogramu spłat i dostarczania go podmiotowi obsługującemu pożyczkę do 5. dnia każdego miesiąca w odniesieniu do transz na kolejny i następne miesiące. Wobec powyżej przedstawionego sposobu funkcjonowania pożyczki można stwierdzić, iż korzystanie z prefinansowania pozwala uniknąć konieczności zaangażowania środków własnych w stosunku do tej części kosztów wdrażanego projektu, która po jego zakończeniu będzie podlegać wspólnotowej refundacji. Zarówno sama procedura ubiegania się o pożyczki w ramach prefinansowania, jak również i ich koszt wydają się nie być poważną barierą ograniczającą ich dostępność czy możliwość wykorzystania przez jednostki sfery finansów publicznych. Zanim jednak JST będzie mogła skorzystać z prefinansowania, jej projekt będzie musiał przejść całą procedurę kwalifikującą go do skorzystania z funduszy unijnych. Dla zilustrowania tego procesu zostały przedstawione działania podejmowane w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego podczas pierwszego naboru wniosków dla działań w obrębie priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, oraz priorytetu 3 Rozwój lokalny, współfinansowanych przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8. Pożyczki w ramach prefinansowania ZPORR w Małopolsce. W celu zobrazowania trudu ponoszonego przez administrację podczas przebiegu procesu ubiegania się poszczególnych beneficjentów o uzyskanie środków unijnych, należałoby przedstawić wszystkie etapy wyboru wniosków tzn. od momentu opublikowania ogłoszenia o naborze, aż do chwili przekazania dokumentacji projektowej zatwierdzonych zadań do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie następuje podpisanie umów o dofinansowanie zamykających procedurę wyboru. Dopiero wówczas beneficjenci mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach prefinansowania, by móc sfinalizować projekt inwestycyjny. W dniu 20 maja 2004 r. działając na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą (Ministerstwem Gospodarki i Pracy), Instytucją Pośredniczącą (Urzędem Wojewódzkim) oraz Instytucją uczestniczącą we wdrażaniu ZPORR (Samorządem Województwa) w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytety 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach oraz 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa. Procedura selekcji wniosków obejmowała pięć etapów: - Etap 1, podczas którego dokonywana jest ocena formalna przez pracowników Jednostki Wyboru Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (UZPORR), przyjętym przez Komitet Monitorujący w dniu 16 kwietnia 2004r. - Etap 2, obejmujący ocenę merytoryczno-techniczną dokonywaną przez Panele Ekspertów w oparciu o kryteria zawarte w UZPORR. - Etap 3, w ramach którego Regionalny Komitet Sterujący rekomenduje Zarządowi Województwa listę projektów do realizacji. - Etap 4, w którym Zarząd Województwa dokonuje wyboru i zatwierdza zadania do realizacji, a następnie przekazuje projekty Wojewodzie celem podpisania umów o dofinansowanie. - Etap 5, należący do Wojewody, który ponownie dokonuje formalnej weryfikacji zgodności i kompletności dokumentów oraz podpisuje umowy o dofinansowanie. 8 Raport z pierwszego naboru wniosków w ramach ZPORR w Województwie Małopolskim dla działań w obrębie priorytetu 1 i 3. 4

5 Prawidłowy przebieg procesu selekcji wniosków zgodnie z Porozumieniem powinien trwać maksymalnie 78 dni roboczych, licząc od upłynięcia terminu składania wniosków do podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa i przekazania jej do Wojewody, zaś 108 dni roboczych do chwili podpisania umowy o dofinansowanie. Sytuację tą ilustruje poniższy wykres 1. Wykres 1. Procedura selekcji wniosków. Żródło : Raport..., str. 12. Weryfikacja formalna przebiega w sposób dwuetapowy tnz. po dokonaniu pierwszej oceny decyzja mogła być następująca: 1. Wniosek mógł zostać skierowany do dalszej oceny (zakończenie oceny formalnej), 2.Wniosek mógł zostać skierowany do uzupełnienia, lub 3. Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych. Po wstępnej ocenie formalnej większość projektów została skierowanych do uzupełnienia, a następnie zostały one poddane powtórnej ocenie. Decyzja wówczas podjęta mogła być: a) pozytywna - wniosek skierowany do oceny merytorycznej, bądż b) negatywna - wniosek odrzucony. Następnie wnioski kierowano do drugiej fazy selekcji - oceny merytoryczno-technicznej, która prowadzona była w terminie od 6 września do 8 pażdziernika 2004 r. Oceny tej dokonywali eksperci na specjalnie w tym celu zwoływanych posiedzeniach, które obejmowały 13 dziedzin, a mianowicie: 1. Infrastruktura drogowa (Działanie 1.1.1, 3.1, 3.2), 2. Transport publiczny (Działanie 1.1.2), 3. Inwestycje wodno-kanalizacyjne (Działanie 1.2, 3.1, 3.2), 5

6 4. Zagospodarowanie odpadów (Działanie 1.2, 3.1, 3.2), 5. Energia odnawialna i ochrona powietrza (Działanie 1.2, 3.1, 3.2), 6. Edukacja (Działanie 1.3, 3.5), 7. Ochrona zdrowia (Działanie 1.3, 3.5), 8. Sport (Działanie 1.3, 3.5), 9. Turystyka (Działanie 1.4, 3.1, 3.2), 10. Kultura (Działanie 1.4, 3.1, 3.2), 11. Rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych (Działanie 3.3.1, 3.3.2), 12. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5), 13. Inne obszary interwencji. Posiedzenia nie odbyły się jedynie w obrębie dziedziny 5, 9 oraz 13. Dla każdej z dziedzin jeden zespół ekspercki liczył 3 osoby, natomiast w przypadku projektów, których wartość przekraczała równowartość 2 mln euro - 4 osoby. Eksperci powoływani byli z czterech następujących list: 1. listy Marszałka - eksperci powoływani przez Marszałka, 2. listy Wojewody - eksperci powoływani przez Wojewodę, 3. listy regionalnej - eksperci z instytucji regionalnych, powoływani przez Marszałka, 4. listy krajowej - eksperci wytypowani przez poszczególne ministerstwa, różne instytucje centralne oraz regionalne o zasięgu ogólnopolskim 9. Listy (1, 2, 3) dla swej ważności, przekazywane były do akceptacji samej Instytucji Zarządzającej. Ocena merytoryczno-techniczna dokonywana była indywidualnie przez każdego z ekspertów. Jej podstawę stanowiła z jednej strony karta oceny merytorycznej, zawierająca kryteria oraz wytyczne, z drugiej zaś strony opierała się na wiedzy i doświadczeniu osób zasiadających w panelach. Ostateczna ocena wniosku stanowiła średnią ocen wszystkich ekspertów biorących udział w posiedzeniu. Wniosek, który w trakcie oceny merytorycznej uzyskał średnią notę, na poziomie co najmniej 60% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów był przekazywany do kolejnego etapu selekcji. Projekty, które pozytywnie przechodziły weryfikację na poziomie eksperckim w ramach każdego działania tworzyły listę rankingową wg uśrednionych ocen - wyrażonych procentowo - przyznanych przez ekspertów. Kolejny etap procesu selekcji wniosków stanowiła ocena list rankingowych dokonywana przez Regionalny Komitet Sterujący (RKS), rekomendujący Zarządowi Województwa projekty do realizacji. Zgodnie z obowiązującymi terminami, pierwsze decyzje Zarządu Województwa zapadły w dniu 4 października 2004 r. Zarząd podjął uchwałę dla projektów z list rekomendowanych przez RKS na posiedzeniu w dniu 22 września 2004 r. Kolejne uchwały podejmowane były 14 października, 18 października oraz 22 listopada 2004 r., po kolejnych posiedzeniach RKS. Następnie wszystkie rekomendowane przez RKS projekty zostały przyjęte przez Zarząd do realizacji i przekazane do Wojewody Małopolskiego celem podpisania umów o dofinansowanie. Podsumowując należy podkreślić, że Zespół Wyboru Projektów rozpoczął ocenę formalną złożonych wniosków, których do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 311 na łączną wartość ,10 zł, przy oczekiwanym dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych na kwotę ,28 zł, natomiast na skutek weryfikacji następujących podczas kolejnych etapów Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził do realizacji jedynie 63 projekty na wartość 540,86 mln zł i ogólną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 402,04 mln zł, co stanowi 53,6% alokacji na lata w ramach priorytetów 1 i 3 (z wyłączeniem Działań 1.6 Rozwój infrastruktury transportu publicznego w aglomeracjach oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa). 9 Proces selekcji został szczegółowo opisany w zawartym przez Samorząd Województwa Małopolskiego porozumieniu w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR

7 Poniższy wykres 2 obrazuje wartości dofinansowania po kolejnych etapach selekcji w odniesieniu do kwoty alokacji dla działań Priorytetu 1 ZPORR. Wykres ,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Stopień wykorzystania środków z EFRR w ramach naboru do ZPORR - Priorytet 1. (w mln zł) 182,90I 151,96 30,94 Poddziałanie ,97 18,56 42,41 Poddziałanie Żródło : Opracowanie własne na podst. Raport.. 60,09 41,77 20,32 Działanie ,62 61,94 1,68 Poddziałanie ,41 28,2 14,21 Poddziałanie ,76 41,34 38,42 Działanie 1.4. Alokacja Środki zakontraktowane Środki wolne 38,41 6,09 32,32 Działanie 1.5. Z przedstawionego wykresu wyrażnie widać, iż w ramach Działania Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego wartość oczekiwanego dofinansowania znacząco różniła się dla poszczególnych poddziałań. W ramach poddziałania Infrastruktura drogowa, wykorzystano już 83 % kwoty alokacji na lata , a w przypadku poddziałania Infrastruktura transportu publicznego - ok. 70 % kwoty alokacji. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tego typu inwestycje, a tym samym o nienajlepszym stanie naszej infrastruktury, której stan musi sprostać wymaganiom i standardom unijnym. W ramach Działania Infrastruktura ochrony środowiska - wykorzystano również już 83% kwoty alokacji, co stanowi stosunkowo niewielką wartość w stosunku do oczekiwań beneficjentów tego działania, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich znajdują się JST (tnz. brak oczyszczalni ścieków, kanalizacji) oraz długość okresu przejściowego, podczas którego powinniśmy osiągnąć standardy wymagane w dyrektywach unijnych. Najwięcej środków wykorzystano w ramach Działania Regionalna infrastruktura społeczna, w szczególności poddziałania Regionalna infrastruktura edukacyjna. W ramach tego poddziałania pozostało do wykorzystania jedynie 1,68 mln zł. Stosunkowo niewiele wolnych środków pozostało także w ramach poddziałania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Z powodu braku notyfikacji Komisji Europejskiej dla projektów z zakresu turystyki (podobnie zresztą jak i dla projektów z zakresu poprawy jakości powietrza, odnawialnych żródeł energii), w ramach Działania Rozwój turystyki i kultury pozostawiono do wykorzystania ok. 50 % kwoty alokacji na lata , aby umożliwić beneficjentom realizację projektów w tych dziedzinach. Również jedynie ok. 15 % kwoty alokacji zostało zakontraktowane w ramach Działania 1.5 -Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (obejmującego inwestycje w zakresie informatyki), co może świadczyć najprawdopodobniej o tym, iż JST najpierw widzą potrzebę przeprowadzenia inwestycji drogowych, transportowych oraz środowiskowych, by potem dopiero móc zająć się wyposażaniem urzędów w usługi owe, stając się tym samym placówką przyjazną petentowi i usprawniającą pracę wszystkim zainteresowanym stronom. W ramach działań Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (za wyjątkiem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa), oczekiwane dofinansowanie wielokrotnie przekroczyło kwotę alokacji 7

8 na lata , poza dwoma działaniami: Działaniem 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji oraz Działaniem 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Sytuację tą ilustruje wykres 3. Wykres 3. Stopień wykorzystania środków z EFRR w ramach I naboru do ZPORR - Priorytet 3. (w mln zł) ,76 26,78 87,98 30,15 1,30 28,85 22,74 6,45 16,29 17,00 3,24 13,76 17,22 4,59 12,63 Działanie 3.1. Działanie 3.2. Działanie 3.3. Działanie 3.4 Działanie 3.5. Alokacja Środki zakontraktowane Środki wolne Żródło : Opracowanie własne na podst. Raport... W ramach Działania 3.1. Obszary wiejskie zakontraktowano ok. 19% środków alokacji Warto jednakże zaznaczyć, że działanie to obejmuje kilka typów projektów infrastrukturalnych, a mianowicie : projekty związane z lokalną infrastrukturą drogową, projekty z zakresu turystyki i kultury oraz infrastruktury ochrony środowiska. Świadczyć to może o niewystarczającej wiedzy władz lokalnych o możliwościach sfinansowania tego typu inwestycji z funduszy europejskich lub też brakiem środków własnych na tego typu przedsięwzięcia. Bardzo duże oczekiwania ze strony wnioskodawców związane były z poddziałaniem Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Zgłoszone zapotrzebowanie było dziesięciokrotnie wyższe niż możliwości finansowe dla tego poddziałania. Dopiero teraz po zakończeniu całego procesu weryfikacji uwieńczonego podpisem Wojewody beneficjent w celu zachowania ciągłości finansowania projektu, w sytuacji gdy nie wpłynęły jeszcze środki z UE, może wystąpić o pożyczkę w ramach prefinansowania. W Województwie Małopolskim z możliwości tej skorzystało 19 projektów, czyli ok. 1/3 zakontraktowanych wniosków. Poniższa tablica 2 szczegółowo przedstawia poszczególne działania wraz ze wskazaniem pożyczkobiorcy oraz kwot uzyskanego dofinasowania. 8

9 2005r.). Tablica 2. Umowy pożyczki na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR zawarte przez BGK (stan na Lp. Nr Dział Nazwa projektu Pożyczkobiorca Data zawarcia umowy Kwota umowy w PLN Kwota dofinansowania z EFRR w umowie o dofinansowanie Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, ocieplenie i zmiana przykrycia Gmina Muszyna , , Modernizacja dróg gminnych - poprawa układu komunikacyjnego centrum wsi Ropa Gmina Ropa , , Przebudowa bloku operacyjnego i sterylizatorni w szpitalu św. Anny SP ZOZ Szpital św. Anny w Miechowie , , Drogi do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego -przebudowa drogi powiatowej Ropa-Wysowa Powiat Gorlicki , , Budowa strefy aktywności gospodarczej przy ul. Rouvroy w Libiążu Gmina Libiąż , , Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Przychodni Zespół Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Tarnów, Specjalistycznych Mostowa 6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie , , Przebudowa drogi gminnej Wysowa- Zdrój - Huta Wysowska II etap dł m Gmina Uście Gorlickie , , Adaptacja i unowocześnienie zaplecza dydaktycznego Akademii Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna w Krakowie , , Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej we wsi Stryszawa Gmina Stryszawa , ,00 9

10 II etap budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Powiat Dąbrowski , , Modernizacja dróg powiatowych Nr 259 i 362 służących rozwojowi przedsiębiorczości Powiat Tarnowski , , Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Krzyżówka wraz z budową wiaduktu w m. Bobowa Województwo Małopolskie , , Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz w Krakowie Opera Krakowska w Krakowie , , Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 775 na odcinku Słomniki- Proszowice Województwo Małopołskie , , Przebudowa mostu na potoku Muszynka w Muszynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 Województwo Małopołskie , , Modernizacja drogi wojewódzkiej nr Województwo 773 Sieniczno -Wesoła Małopołskie , , Modernizacja ul. Konopnickiej w Oświęcimiu - budowa wiaduktu pod Województwo linią kolejową Oświęcim-Kraków Małopołskie , , Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Chełmek Województwo Małopołskie , , Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Dąbrowa Tarnowska -Wojnicz Województwo Małopołskie , ,00 suma , ,00 Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi. 10

11 Jak widać z powyżej przedstawionych danych Małopolska jest dynamicznym regionem, który posiada ogromny potencjał ciekawych projektów. W przypadku większości działań wartość przedstawionych do dofinansowania zadań znacznie przekroczyła kwoty dostępne w najbliższych latach. Wobec powyższego można mieć zatem pewność, że środki pochodzące z funduszy strukturalnych zostaną efektywnie wykorzystane. Na uwagę zasługuje także cały nakład pracy, jaki podjęła administracja regionalna w przygotowaniach do korzystania z funduszy UE. Dopiero po zakończeniu I naboru do ZPORR widać, iż wiele kwestii będzie musiało zostać poprawionych lub uzupełnionych, jak chociażby systemy informatyczne, system przekazywania informacji między instytucjami czy organizacja prac w zakresie selekcjonowania projektów. Obecny system wydaje się być zbyt scentaralizowany, jak również sam system finansowania budzi liczne kontrowersje ze względu na niedociągnięcia, które zmniejszają przejrzystość finansów publicznych 10. Prefinansowanie szansą czy zagrożeniem dla stanu finansów publicznych? Nie ulega wątpliwości, że jednostki samorządu terytorialnego są poważnym partnerem w opracowywaniu programów współfinansowanych przez fundusze strukturalne. Wpływ tych jednostek na rozstrzygnięcie kwestii strategicznych dla regionu jest co prawda ograniczony, ale spełniają one istotną rolę na etapie realizacji programów regionalnych. Istotnym elementem skuteczności wykorzystywania środków unijnych jest skonstruowanie efektywnego systemu współfinansowania projektów samorządowych z budżetu państwa. 11 Nie ulega wątpliwości, że możliwości takie stwarza prefinansowanie. Jednakże na uwagę zasługuje brak precyzji i przejrzystości, a także brak dbałości o zachowanie spójności w systemie prawa. Ustawa zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów (zapewniając jej pewien luz decyzyjny ) do wydawania rozporządzenia określającego: 1. warunki, jakie JSFP powinna spełniać, aby otrzymać środki, uwzględniając zróżnicowanie form organizacyjno-prawnych, a także możliwości budżetu państwa; 2. w odniesieniu do JST kwotę dochodów na jednego mieszkańca i stan ich wyposażenia w obiekty strukturalne. O ile uzasadnione wydaje się pozostawienie pewnego luzu decyzyjnego Radzie Ministrów, która na bieżąco może oceniać możliwości budżetu państwa i podjąć stosowne decyzje, o tyle trudno się zgodzić się z przekazywaniem kompetencji do określania warunków, jakie powinna spełniać JSFP, aby te środki otrzymać. Delegacja ustawowa pozostawia w tej kwestii zbyt wiele swobody dla Rady Ministrów. Ponadto warunkiem przekazania środków JST jest zawarcie umowy pożyczki. Umowę tą zawierają z jednej strony prezydent miasta (wójt, burmistrz,), starosta, wojewoda, z drugiej zaś właściwy minister, który może zlecić zawieranie umów Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Przyjmując, że umowa jest dwustronną czynnością prawną, obejmującą zgodny zamiar stron skierowany na wywołanie powstania, zmiany lub ustania skutków prawnych, oraz czynnością dokonywaną między dwoma równorzędnymi podmiotami, trudno dojść do wniosku, iż więzi powstające na tle zawartej umowy pożyczki w rozumieniu art. 30k uofp mają taki charakter. Ma ona raczej charakter umowy prawa publicznego, chociaż można by ją raczej było nazwać szczególną formą odpłatnego, czasowego przekazania środków pieniężnych, pod tytułem zwrotnym, a zatem nową typologicznie czynnością publicznoprawną 12. Ustawodawca określa też podstawowe zasady zwrotu udzielonej pożyczki, z tym że uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wykonywania środków z budżetu państwa Minister Finansów określa, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu, w tym m.in. : tryb i termin rozliczenia pożyczki, sposób jej zwrotu, tryb i terminy zwrotu pożyczki w przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej (art. 30 i ust. 3 uofp). Ustawowe zasady zwrotu pożyczki można podzielić na dwie grupy: 1. Wykorzystania prefinansowanych środków na realizację projektu lub programu i otrzymania środków z budżetu UE, 10 T.G. Grosse Stan przygotowań administracji regionalnej do wykorzystania pomocy strukturalnej UE styczeń 2004, Analizy i opinie Nr 18, Instytut Spraw publicznych, str A. Młynarczyk Zasady finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Finanse Komunalne Nr 1/2004, str M. Kopyściański Pożyczki udzielane z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, Finanse Komunalne Nr 12/2004, str

12 2. Niewykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem bądź nieotrzymania środków z budżetu UE z przyczyn zależnych od jednostki. W pierwszym przypadku zwrot pożyczki następuje po otrzymaniu środków z budżetu UE. Dawca może zatem żądać jej zwrotu najwcześniej w tym terminie. Nie jest to konstrukcja typowa dla umowy pożyczki, gdyż wywiązanie się z podstawowych obowiązków biorącego uzależnione jest od zachowania osoby trzeciej, czyli od przekazania środków z UE. Można jednak przyznać, iż strony umowy pożyczki mogą tak ułożyć stosunek, by w razie niespełnienia warunku i po upływie terminu nastąpiło umorzenie zobowiązania. Jednakże wobec braku stosownej regulacji tej materii należałoby się zastanowić, czy aby w zakresie dysponowania środkami publicznymi właściwy minister upoważniony do zawarcia umowy mógłby przewidzieć możliwość umorzenia zobowiązania do zwrotu pożyczki. Podobnie złożony charakter mają relacje pomiędzy stronami pożyczki w sytuacji, gdy JSFP nie przestrzega wymogów przewidzianych dla korzystania z pożyczki bądż dla korzystania ze środków unijnych. Otóż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania środków przekazanych w tej formie podlega ona zwrotowi do budżetu państwa, w części, w jakiej została nieprawidłowo wykorzystana. JSFP ponosi w takiej sytuacji dodatkowe koszty związane z obsługą pożyczki, bowiem zwrot następuje wraz z odsetkami ustalonymi jak za zaległości podatkowe. Dodatkową dolegliwością jest krótki, bo siedmiodniowy termin zwrotu. Swoistym rodzajem zabezpieczenia Skarbu Państwa są należne JST subwencje, dotacje i udziały w podatkach. Podsumowując zatem regulacje prawne dotyczące pożyczek udzielanych w związku z realizacją projektów i programów ze środków pochodzących z UE można stwierdzić, że doszło do funkcjonalnego połączenia dwóch kategorii : pożyczki publicznoprawnej i środków pochodzących z budżetu unijnego. Posługiwanie się zatem zwrotami umowa pożyczki czy też zawarcie umowy utrudnia ocenę charakteru prawnego nowej instytucji. 13 Na uwagę zasługują również kwestie systemowe, w których należałoby zastanowić się nad problemem zaliczenia środków UE w projekcie ustawy o finansach publicznych do kategorii rozchodów poza rachunkiem dochodów i wydatków budżetu państwa. Grozi to przede wszystkim zmniejszeniem przejrzystości sektora finansów publicznych oraz pogorszeniem jawności informacji (biorąc jeszcze pod uwagę wspomniany wcześniej luz decyzyjny Rady Ministrów) w tym zakresie. Może to spowodować m.in. tworzenie kreatywnego księgowania rozmiaru deficytu budżetowego oraz utrudniać decentralizację systemu finansów publicznych, która to stanowi warunek niezbędny poprawienia efektywności absorpcji funduszy UE. Ważną kwestią jest także usunięcie progu 60% zadłużenia JST względem dochodów budżetowych tej jednostki w przypadku kredytów i pożyczek zaciągniętych właśnie w związku z projektami europejskimi (art. 114 ust. 3 uofp). Proponowane rozwiązanie może co prawda usprawnić finansowanie tego typu przedsięwzięć przez samorządy, ale jednocześnie grozi w długofalowej perspektywie wymknięciem się spod kontroli wielkości długu sektora publicznego 14. Podsumowując, należy podkreślić, iż wyrażona w niniejszym artykule analiza istoty prefinansowania stwarza możliwość do prowadzenia dalszej dyskusji. Niemniej jednak z całkowitą pewnością należy stwierdzić, że brak precyzji i przejrzystości, a nade wszystko widoczny brak dbałości o zachowanie spójności stanowią poważny mankament, który powinien zostać uregulowany w najbliższej przyszłości. Kryteria proponowanego dofinansowania projektów samorządowych powinny zostać zobiektywizowane, co przyczyniłoby się do ograniczenia elementu uznaniowości przy udostępnianiu środków samorządom terytorialnym. Wtedy dopiero będzie można stwierdzić, iż prefinansowanie przyczyni się do powiększenia dostępności i możliwości wykorzystania szansy, jaką stwarza nam członkostwo w UE. Pocieszające jednak może być to, iż Unii regulacje te zajęły znacznie więcej czasu, natomiast my mamy możliwość skorzystania z jej dorobku i znacznie szybciej dopasować jej wzorce do naszej rzeczywistości. Autor: mgr Agnieszka Jachowicz, doktorantka AE na II roku Studium Doktoranckiego, katedra Finansów. Kontakt : nr tel lub kom Mail 13 M. Kopyściański Pożyczki..., str T.G. Grosse Stan przygotowań..., str

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10

I. ZASADY OGÓLNE... 3 II. FORMY ZWROTNE... 6 III. FORMY BEZZWROTNE... 9 IV. ROZLICZENIA KOŃCOWE UMÓW DOTACJI I POŻYCZEK... 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

VII POSIEDZENIE FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

VII POSIEDZENIE FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ VII POSIEDZENIE FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Zakrzów, 26 października 2016 AGENDA 1. Informacje ogólne 2. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych Poddziałanie 4.5.2 3. Kwalifikacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2669 UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

1.2 Prognoza dochodów

1.2 Prognoza dochodów 1.2 Prognoza dochodów Dla celów planistycznych przyjęto generalne założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY W FAŁKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Projekt z dnia 11 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA. z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie 2010r. UCHWAŁA NR XXXVI/266/10 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA w sprawie zmian w budżecie 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u z 2001r., Nr 142 poz.1591,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu REGULAMIN KONKURSU dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW Okres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU TARNOWSKIEGO

VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU TARNOWSKIEGO VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU TARNOWSKIEGO Wierzchosławice, 7 października 2016 AGENDA 1. Informacje ogólne 2. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych Poddziałanie 4.5.2 3. Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 2364 UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Prawo budżetowe w JST

Prawo budżetowe w JST POWIAT WOŁOMIŃSKI Prawo budżetowe w JST Trener: Jacek Pietrucik E Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie ul.żymierskiego 79 64-915 JASTROWIE Numer identyfikacyjny REGON 570791359

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR XLI/214/2013 RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Jakie są źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego? Dochody budżetowe to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia.. REGULAMIN KONKURSU Małopolska Czysta Gmina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pn. Małopolska Czysta Gmina (zwany dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Projekt Ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa Budżet Państwa Wieloletni Plan Finansowy Państwa Projekt Ustawy budżetowej Ustawa budżetowa Wieloletni Plan Finansowy Państwa 1. Brak definicji legalnej Wieloletniego Planu Finansowego 2. Wieloletni Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo