Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne."

Transkrypt

1 Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza bieżących, i wydatków. Projekt WPF na lata zawiera jedno, nowe przedsięwzięcie wprowadzone do poprzedniego WPF w dniu 10 grudnia 2013r. Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przyjęto, że dochody bieżące i wydatki bieżące wzrastają w latach wg tego samego wskaźnika 1,027 (tak jak w WPF-ie w 2013r) a podstawę indeksowania dochodów i wydatków stanowią wielkości określone w prognozie 2014 roku. Pozycje te nie różnią się w stosunku do projektu na 2014r określonego zarządzeniem Burmistrza z dnia r poza zmniejszeniem wydatków bieżących na zadania własne o zł. Przedsięwzięcia inwestycyjne. W 2014r zostaną zakończone i rozliczone projekty, które były przedsięwzięciami: Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów Centrum Nałęczowa, Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Nałęczów w Gminie Uzdrowiskowej Nałęczów, Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin Nałęczów Bochotnica I etap; które będzie polegało na udzieleniu pomocy finansowej dla samorządu województwa ,00 zł; wydatki zostaną poniesione w 2014r. Pozostaje do realizacji, ujęte w poprzedniej uchwale WPF jako przedsięwzięcie, bardzo ważne zadanie Udzielenie pomocy Powiatowi Puławskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2202L Garbów- Gutanów Nałęczów, które pierwotnie obejmowało: - w 2013r pomoc rzeczową - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej planowana wartość zadania zł, - w 2014r udzielenie pomocy finansowej - dotacji na dofinansowanie prac budowlanych zł. 1

2 Powiat nie uzyskał dofinansowania tego zadania; zamierza podjęcie działań o pozyskanie środków na inwestycję w ramach kolejnego okresu programowania na lata ; w związku z tym, wprowadza się do prognozy długu kwotę zł na dotację pomoc finansową w 2015r. Po pełniejszych wzajemnych ustaleniach zadanie to zostanie przedstawione organowi stanowiącemu do przyjęcia jako przedsięwzięcie do realizacji. Występuje jedno przedsięwzięcie Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Liderem projektu jest miasto Lublin; Nałęczów i inne jst są partnerami. Projekt obejmuje badania potrzeb komunikacyjnych Gminy Nałęczów i projektowanie zintegrowanego systemu komunikacyjnego po terenie gminy w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego utworzonego przez Lublin i 11 przylegających gmin; badania ankietowe mieszkańców i wykonanie koncepcji linii komunikacyjnych łączących miejscowości z terenu gminy z Nałęczowem i Lublinem; opracowanie zasad i projektu uruchomienia tzw. biletu zintegrowanego pozwalającego na poruszanie się po terenie aglomeracji lubelskiej. Celem jest utworzenie tzw. Lubelskiego Portu Intermodalnego przy ul. 1 Maja w Lublinie, który będzie centralnym węzłem komunikacyjnym w województwie lubelskim. Ponoszony przez Gminę Nałęczów w latach 2014 i 2015 wkład netto w kwocie 900,00 zł stanowi 10% wartości z całości kosztów 9 000,00 zł ( z tego zł w 2014r a 1800 w 2015r). Pozostałe 90% wartości to dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach uzyskanej przez Lublin i gminy partnerskie pomocy technicznej na opracowanie w/w systemu; przyjęto w prognozie długu, że wpłynie w 2015r w wysokości zł. W budżecie 2014r przewidziano wykonanie dokumentacji projektowych - na program "Wzrost konkurencyjności obszaru uzdrowiskowego poprzez kształtowanie struktur przestrzennych obszaru funkcjonalnego miasta Nałęczów". Dofinansowanie w ramach POMOCY TECHNICZNEJ ze środków pochodzących z krajów UE i budżetu państwa. Konkurs projektów przeprowadza MRR. Pomoc techniczna jest programem, którego celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej do aplikowania w następnym okresie programowania tj na lata

3 W ramach tego programowania Gmina Nałęczów będzie ubiegać się o dofinansowanie 90% (!) nakładów na dokumentacje urządzenie terenów Bochotniczanki, Bystrej, Centrum Nałęczowa, terenów inwestycyjnych w latach W związku z tym, przed nasza jednostką powstaną nowe możliwości ubiegania się o środki pomocowe do realizacji nowych programów inwestycyjnych. Prognoza długu, pożyczki oraz ich spłaty Przewiduje się, że na koniec 2013r zadłużenie Gminy Nałęczów wyniesie ,43 zł. Dług i jego spłata wg poszczególnych tytułów przedstawiają się jak niżej. 1. Na dzień r wystąpi zadłużenie w wysokości zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2009r w WFOŚiGW w Lublinie w wysokości zł; jest spłacana w ratach kwartalnych; zgodnie z harmonogramem przypada do spłaty w 2014r (w I półroczu) zł. 2. Na finansowanie modernizacji oczyszczalni pozyskano pożyczkę także w WFOŚiGW w Lublinie w wysokości zł. Pożyczka jest udzielana sukcesywnie, w wysokości wkładu własnego (część wydatków poza środkami dofinansowania z UE) na podstawie zatwierdzonych do zapłaty faktur i innych dokumentów. Spłacanie przebiega w latach w równych ratach kwartalnych po zł, co stanowi zł na rok; ostatecznie spłata w 2019r - kwota ,43 zł; Na dzień r zadłużenie z tytułu tej pożyczki wyniesie ,43 zł. 3. Pożyczki z WFOŚiGW - w łącznej wysokości zł z tego w 2013r zł a w 2014r zł na finansowanie wydatków na budowę kanalizacji przy ul. Kombatantów w Nałęczowie; z tego: pożyczka na finansowanie wkładu własnego w wysokości zł przewidziana do spłaty w latach w po zł na rok (w kwartalnych ratach po zł) w latach i zł w 2018r oraz w kwocie odpowiadającej dotacji, która będzie przekazana po wykonaniu zadania w 2014r zł. Na dzień r zadłużenie z tytułu tych pożyczek wyniesie zł. 3

4 Pożyczki są oprocentowane w wysokości nie przekraczającej 4%. W okresie objętym prognozą spłaty kwota odsetek osiągnie najwyższy poziom w roku zł, co stanowi 0,87% planowanych w tymże roku wydatków bieżących. W latach kwotę łączną spłat (w naszej gminie pożyczek wyżej określonych) do celu wyliczenia limitów zadłużenia określonych w art. 243 uofp powiększają w każdym roku zobowiązania (z tytułu pożyczki) Celowego Związku Gmin PROEKOB (współtworzonego przez gminę Nałęczów) w wysokości proporcjonalnej do udziału gm. Nałęczów we wpłatach wnoszonych na rzecz związku. PROEKOB zawarł umowę pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na kwotę zł na dofinansowanie budowy zakładu zagospodarowania odpadów; okres spłaty ; oprocentowanie nie większe niż 4%. Kwoty potencjalnych spłat tej pożyczki, rat z odsetkami, przypadające Gminie Nałęczów zestawiono w poz. 9.5 prognozy długu. Zdolności inwestycyjne w latach (w okresie spłaty długu). W okresie objętym prognozą spłaty długu nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży składników majątku gminy. Źródłem spłaty pożyczek w latach średnio na rok po zł na rok; w 2018r zł i ,43 zł w 2019r jest nadwyżka finansowa określona w prognozie długu jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka budżetu, po odliczeniu rat spłat pożyczek, może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne w kwocie tys. zł w 2015r (dla 2015r dodatkowe środki z rozwiązania lokaty), tys. zł na rok w okresie r, w 2019r tys zł. i w 2020r tys zł. Należy przy tym podkreślić, że w latach subwencja dla gminy zmalała o tys zł, co bezpośrednio obniża wynik budżetu. Zdolności finansowania wydatków inwestycyjnych określa też ogólna zdolność utrzymania płynności finansowej. Możliwości wspierania się kredytami krótkoterminowymi są także objęte ograniczeniami art.243 ustawy o finansach publicznych, gdyż koszty obsługi takiego długu również są wliczane do relacji limitujących m.in. kwoty spłat rat od pożyczek i kredytów. Przesunięcie w budżecie 4

5 zwiększające środki na odsetki od kredytu wymaga dodatkowo zmniejszenia wydatków bieżących. Istotną rolę w utrzymaniu płynności finansowej odgrywały w okresie wolne środki. W trakcie realizacji budżetu w 2013r wolne środki nie wprowadzone do planowego wykorzystania (w kwocie zł; kwota ta zmieniała się wciągu roku) zapewniały zdolność finansową do realizacji płatności budżetowych. W związku z brakiem wpływów do dnia 15 grudnia 2013r dotacji na rewitalizację Centrum Nałęczowa oraz ze spodziewaną ostatnią transzą dotacji do rozbudowy i modernizacji oczyszczalni pod koniec grudnia wprowadza się pod koniec 2013r do planowego finansowania deficytu w 2013r wszystkie wolne środki ustalone na dzień r (kwota zwiększenia zł) zmniejszając jednocześnie w 2013r dochody majątkowe. O zł zwiększa się (w porównaniu do projektu budżetu) planowane dochody majątkowe w 2014r. W rezultacie planowana jest nadwyżka budżetu 2014r a na koniec 2014 roku w planowanych rozchodach zostaje założona lokata na rachunku bankowym. W 2015r kwota z rozwiązania lokaty zł pozwoli na finansowanie nowych inwestycji. Dochody majątkowe na rewitalizację Centrum Nałęczowa mogą wpływać również w 2014r nieregularnie a wpływy dotacji na zadania realizowane w ramach PROW wystąpią dopiero po wykonaniu zadań uzasadnia to planowanie nadwyżki finansowej a nie uzasadnione byłoby wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Pod koniec roku 2014, po wpływie dotacji na programy współfinansowane ze środków UE, trzeba będzie jednak rozważyć czy nie przeznaczyć większej kwoty nadwyżki środków finansowych na zmniejszenie długu, co zmniejszy koszty obsługi długu (odsetki) i raty a jednocześnie pozwoli na zwiększenie wydatków bieżących w kolejnych latach. Z relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, ze można w 2014r jednorazowo zwiększyć kwotę spłaty i zmniejszyć dług do ok. 4 mln zł. Faktyczne wartości relacji określonej w art.243 ustawy będzie można ustalić dopiero po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2013r (w tym ustaleniu jaka faktycznie kwota dotacji majątkowych do największych zadń inwestycyjnych wpłynie w 2013r a jaka ich część w 2014r). W następnych latach nie będzie można dokonać operacji jednorazowego zwiększenia spłaty. W latach prognozowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i względnie wysokie raty spłaty długu mogą zbyt rygorystycznie ograniczać potrzeby zwiększenia wydatków bieżących. 5

6 Stan faktyczny wolnych środków na dzień r będzie można ustalić po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2013rok tj. na początku II kwartału 2014r. 6

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP)

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo