PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE"

Transkrypt

1 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych 4.1 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 4.2 Przychody i koszty uzyskania przychodów 4.3 Pobór podatku 5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych 5.1 Podmioty sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe wyłączenia i zwolnienia 5.2 Składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5.3 Metody konsolidacji sprawozdań finansowych 5.4 Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań Wrocław, 24 maj 2001

2 2 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ W skład grupy kapitałowej mogą wchodzić wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Wyróżniamy wśród nich: 1) jednostkę dominująca 2) jednostki zależne Jednostką dominującą jest jedna ze spółek kapitałowych: spółka akcyjna (może być zawiązana przez jedną lub więcej osób; jej statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego; akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie, nie odpowiadają za zobowiązania spółki) spółka z o.o. (może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym; wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki; nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki) która ma jedną lub więcej jednostek zależnych. Spółka dominująca : dysponuje większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki zależnej więcej niż połowa członków zarządu spółki dominującej jest jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej czyli wywiera bezpośredni wpływ na działalność spółek zależnych Dokumenty i informacje o spółkach kapitałowych wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

3 3 2. CEL TWORZENIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zezwala na wyłączenie z podmiotowości podatkowej przedsiębiorstw tworzących grupę kapitałową. Wówczas przedsiębiorstwa te nie są odrębnymi podatnikami. Podatnikiem jest natomiast grupa jako całość, co oznacza, że skutki wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzonych przez poszczególne przedsiębiorstwa zalicza się na konto grupy. Przy tworzeniu podatkowej grupy kapitałowej dochody i straty poszczególnych spółek łączy się ze sobą. Spółki nie płacą podatku dochodowego osobno, lecz zbiorczo, co jest dla nich korzyścią (niższa kwota podatku). Pozostałe korzyści wynikające z utworzenia PGK: zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu dywidend i innych przychodów związanych z zyskiem osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP przyśpieszenie z pięciu do jednego roku możliwości pokrywania strat spółek wchodzących w skład PGK dochodami innych spółek tej grupy za ten sam rok uniknięcie zagrożenia podwójnego ekonomicznego opodatkowania w razie nieodpłatnego przenoszenia własności składników majątku między spółkami tworzącymi grupę zwiększenie atrakcyjności ulg inwestycyjnych poprzez kierowanie inwestycji całej grupy do określonej spółki lub spółek wykluczenie możliwości oszacowania przez organy skarbowe "utraconego" dochodu z powodu jego przerzucania między spółkami tworzącymi PGK

4 4 uproszczenie rozliczeń podatkowych deklaracje i zeznania podatkowe składa, za wszystkie spółki tworzące PGK, tylko jedna z nich jednolitość działań te same osoby zajmują stanowiska kierownicze w spółce dominującej i w spółkach zależnych pozyskanie źródeł finansowania wzajemne pożyczki na preferencyjnych warunkach wzajemna kooperacja i pomoc silniejsza pozycja rynkowa, większa konkurencyjność

5 5 PRZYKŁAD. SPÓŁKA DOMINUJĄCA (A) Dochód: 300 mln Spółka zależna (B) Dochód: 100 mln Spółka zależna (C) Strata: 200 mln I przypadek: Podatek jest obliczany dla każdej spółki osobno (spółki nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej): (A) P = 28% * 300 mln zł = 84 mln zł Suma podatku dochodowego (B) P = 28% * 100 mln zł = 28 mln zł wszystkich spółek = 112 mln zł (C) Strata nie jest opodatkowana II przypadek: Płatnikiem jest podatkowa grupa podatkowa. Należny podatek jest obliczany od sumy dochodów wszystkich spółek pomniejszonej o sumę strat wszystkich spółek. P = 28% * ( 300 mln mln 200 mln ) = 56 mln zł Oszczędność w płaceniu podatku w tym przykładzie: 112 mln 56 mln = 56 mln zł

6 6 3. ZASADY TWORZENIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Podatkowe grupy kapitałowe mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium RP gdy: przeciętny kapitał zakładowy (akcyjny) przypadający na każdą z tych spółek jest nie niższy niż 1 mln PLN jedna ze spółek tzw. spółka dominująca posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) pozostałych spółek zwanych spółkami zależnymi spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym (akcyjnym) innych spółek tworzących tę grupę w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w opłacaniu składek ZUS, podatku od nieruchomości i innych Dodatkowo podczas funkcjonowania PGK: spółki tworzące podatkową grupę kapitałową po jej utworzeniu zaprzestają korzystania ze zwolnień od podatku dochodowego, od podatku od towarów i usług, od podatku akcyzowego na podstawie odrębnych ustaw podatkowa grupa kapitałowa musi osiągać za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 6% (wskaźnik rentowności sprzedaży) UWAGA!!! Poniesione przez PGK straty za rok podatkowy i nie spełnienie powyższego warunku jest przesłanką do utraty przez PGK statusu podatnika. Traci się także możliwość odliczania straty konkretnej spółki, poniesionej w okresie funkcjonowania PGK, od dochodu tej spółki uzyskanego po rozwiązaniu PGK. W celu utworzenia podatkowej grupy kapitałowej spółka dominująca i spółki zależne zawierają na okres co najmniej 3 lat podatkowych potwierdzoną NOTARIALNIE umowę.

7 7 umowa musi zawierać: 1) wykaz spółek tworzących PGK oraz wysokość ich kapitału zakładowego (akcyjnego) 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym (akcyjnym) w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących PGK, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek 3) określenie czasu trwania umowy 4) wskazanie spółki reprezentującej PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej (zaliczki na podatek dochodowy są obliczane, pobierane i wpłacane przez tę spółkę) 5) określenie przyjętego roku podatkowego (rokiem podatkowym może być rok kalendarzowy lub okres kolejnych 12stu miesięcy kalendarzowych) umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę reprezentującą w Urzędzie Skarbowym właściwym dla jej siedziby, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK Urząd Skarbowy w formie decyzji dokonuje rejestracji PGK po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki do przedłużenia funkcjonowania PGK wymagane jest zawarcie nowej umowy wszelkie zmiany w umowie nie powodujące utraty statusu PGK oraz zmiany w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółek tworzących PGK podlegają zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten spoczywa na spółce reprezentującej PGK i musi ona tego dokonać w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu PGK podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niespełnienie warunków koniecznych do istnienia PGK oznacza, że umowa traci ważność z mocy prawa

8 8 4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 4.1. PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU: spółki tworzące PGK odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (obecnie 28%) jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat DOCHODY = PRZYCHODY KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę PGK jeśli nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) ustala się je w drodze oszacowania z dochodu PGK nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy straty nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy jeżeli PGK osiąga również dochody poza terytorium RP i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, dochody te łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium RP. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie PGK nie płaci podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP podatek dochodowy z tytułu uzyskanych przychodów z odsetek, praw autorskich, znaków towarowych, projektów wynalazczych jak również przychodów uzyskanych z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej i sportowej wynosi 20%

9 9 4.2 PRZYCHODY I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW PGK: Przychodami podatkowych grup kapitałowych są m.in.: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne m.in. z tytułu sprzedaży, w tym również różnice kursowe wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy), środków na rachunkach bankowych wartość zwróconych wierzytelności, które zostały wcześniej odpisane jako nieściągalne lub zaliczone do straconych albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów dla zarządców przedsiębiorstw państwowych wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część Kosztami uzyskania przychodów podatkowych grup kapitałowych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów dotyczące danego okresu sprawozdawczego. 4.3 POBÓR PODATKU PGK są obowiązane składać deklaracje o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące zaliczki miesięczne uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego

10 10 zeznanie o ostatecznej wysokości dochodu podatkowa grupa kapitałowa jest zobowiązana złożyć w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie później niż przed upływem 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego płatnik podatku od PGK załącza do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje o wysokości udziałów w podatku dochodowym należnych gminom i województwom Prawidłowość rozliczeń podatkowych określa ordynacja podatkowa. Normuje ona między innymi: zobowiązania podatkowe postępowanie podatkowe terminy płatności odsetki za zwłokę, kary, itp. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje PGK do prowadzenia ewidencji rachunkowej zapewniającej określenie: 1. dochodu (straty) 2. podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy 3. informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych (m.in. sposobów amortyzacji) Zgodnie z ustawa o rachunkowości każda spółka z o.o. i każda spółka akcyjna niezależnie od wysokości osiąganych obrotów zobowiązana jest do prowadzenia pełnej rachunkowości. Dotyczy to więc każdej jednostki tworzącej PGK. Księgi podatkowe muszą być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, w siedzibie jednostki lub jej oddziałów Dodatkowo każda spółka tworząca PGK, tworząc Zakładowy Plan Kont musi przyjąć te same zasady wyceny aktywów i pasywów (wycena materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, sposoby amortyzacji, ewidencja kosztów, metody obliczania wyniku finansowego oraz rachunku zysków i strat). Celem tego jest umożliwienie konsolidacji danych pochodzących z tych spółek (muszą być porównywalne)

11 11 5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUP KAPITAŁOWYCH Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 27 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i lokaty kapitałowe w przedsiębiorstwach podporządkowanych i zgodnie z ustawą o rachunkowości grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie roczne jest wykorzystywane przez instytucje fiskalne (izby skarbowe) jako podstawa ostatecznego rozliczenia podatkowej grupy kapitałowej z budżetem 5.1 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYŁĄCZENIA I ZWOLNIENIA skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP, na podstawie sprawozdań finansowych jednostek należących do grupy w taki sposób, jak dla jednostki (traktuje się grupę jak jednostkę) nie obejmuje się konsolidacją sprawowania jednostki zależnej gdy: jednostka została nabyta wyłącznie w celu jej odsprzedaży wielkości występujące w sprawozdaniu jednostki są niewielkie w porównaniu z danymi sprawozdania finansowego jednostki dominującej (suma bilansowa i przychód jednostki zależnej niższe od 10% sumy bilansowej i przychodu jednostki dominującej) kontrola nad jednostką jest ograniczona i nie jest trwała jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości EURO

12 12 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości EURO jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jednostki. W takim przypadku jednostka dominująca wyższego szczebla jest zobowiązana do objęcia konsolidacją zarówno zależnej od niej jednostki dominującej, jak i wszystkich jednostek zależnych od jednostki dominującej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (nie dotyczy spółek będących emitentami papierów wartościowych) JDw SSF SCHEMAT. Procedura konsolidacji sprawozdań: JDn (Z) SFn JZ JZ JZ SFz SFz SFz JZ JZ JZ SFz SFz SFz Objaśnienia: JDw jednostka dominująca wyższego szczebla JDn (Z) jednostka dominująca niższego szczebla (zależna) SSF skonsolidowane sprawozdanie finansowe SFn sprawozdanie zależnej jednostki dominującej niższego szczebla (zwolnionej z konsolidacji) SFz sprawozdanie finansowe jednostki zależnej powiązania organizacyjne przekazywanie sprawozdań finansowych

13 13 skonsolidowane sprawozdanie finansowe musi być sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Konsolidacją można objąć sprawozdania pozostałych jednostek grupy kapitałowej, jeśli dzień bilansowy tych sprawozdań nie jest odległy od dnia bilansowego przyjętego dla grupy kapitałowej o więcej niż 3 miesiące jednostka dominująca obowiązana jest do sporządzania i prowadzenia dokumentacji konsolidacyjnej podstawą do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna, na którą składają się w szczególności: 1) sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 2) wszelkie korekty i wyłączenia konsolidacyjne sprawozdań finansowych objętych konsolidacją 3) obliczenie wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji oraz ich odpisów 4) obliczenie kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 5.2 SKŁADNIKI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z: 1) skonsolidowanego bilansu (zestawienie składników majątku i źródeł ich pochodzenia zgodnie z zasadą memoriałową) 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat ujmuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za dany i poprzedni rok obrotowy w zależności od potrzeb jednostka może zdecydować się na: a) wariant porównawczy (grupuje się koszty wg rodzajów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów)

14 14 b) wariant kalkulacyjny (koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów oraz wyodrębnia się koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (zgodnie z zasadą kasową) ujmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych grupy kapitałowej, z wyłączeniem operacji związanych z zakupem lub sprzedażą środków pieniężnych Tabela. Struktura sprawozdania z przepływu środków pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A±B±C) E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E) 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia takie jak: wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej, wyodrębnienie jednostek nie objętych konsolidacją i uzasadnienie przyczyn odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto za rok obrotowy oraz wyniku finansowego netto charakterystyka stosowanych metod wyceny (muszą być identyczne dla wszystkich jednostek objętych konsolidacją), metod księgowości, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich zmian charakterystyka stanu i zmian wartości określonych składników aktywów i pasywów bilansu z uwzględnieniem danych na początek i koniec roku obrotowego charakterystyka elementów rachunku zysków i strat (np. struktury przychodów, kosztów, obciążeń wyniku finansowego, a zwłaszcza obciążeń podatkiem dochodowym)

15 15 podatek dochodowy w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic między podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym roku obrotowym a tymi, które naliczono w latach poprzednich, oraz wysokość podatku należnego w tych latach, pod warunkiem że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania struktury środków pieniężnych dla sprawozdania z ich przepływu innych zagadnień umożliwiających zrozumienie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat 6) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy, które obejmuje: ważniejsze wydarzenia w oku obrotowym oraz przewidywane w przyszłości (np. istotne inwestycje) przewidywany rozwój ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego aktualną i przewidywaną sytuację finansową 5.3 METODY KONSOLIDACJI ustawa o rachunkowości wymienia trzy metody konsolidacji: 1) konsolidacje pełną 2) konsolidację proporcjonalną 3) konsolidację metodą praw własności do podatkowych grup kapitałowych ma zastosowanie konsolidacja pełna, gdyż PGK tworzą spółka dominująca i spółki zależne będące spółkami kapitałowymi (nie dopuszcza się tworzenia PGK przy udziale spółek stowarzyszonych i spółek nie będących spółkami kapitałowymi) Konsolidacja pełna polega na sporządzeniu skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przez zsumowanie poszczególnych pozycji odnośnych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych należących do grupy kapitałowej z dokonaniem wyłączeń takich pozycji jak:

16 16 wartość nabycia udziałów (akcji) przez jednostkę dominującą w jednostkach zależnych (wyłączenie ze sprawozdania jednostki dominującej) część wycenionych według wartości rynkowej AKTYWÓW NETTO ( = majątek obrotowy zobowiązania krótkoterminowe) jednostek zależnych odpowiadająca udziałowi jednostki dominującej we własności tych jednostek (wyłączenie ze sprawozdań jednostek zależnych) wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją (rozpatrywane w dwóch płaszczyznach: pomiędzy jednostkami zależnymi danej grupy lub między jednostką dominującą a jednostkami zależnymi) z tytułu np. wzajemnych dostaw i usług, pożyczek oraz innych operacji przychody i koszty związane z operacjami dokonywanymi między jednostkami objętymi konsolidacją zyski lub straty z operacji dokonywanych między jednostkami podlegającymi konsolidacji dywidendy wypłacane przez jednostki zależne jednostce dominującej i otrzymywane przez nią Powiązania między spółkami znajdują odzwierciedlenie w bilansach jednostek, nie są natomiast uwzględniane w skonsolidowanym bilansie: Relacja Jednostka dominująca a jednostki zależne Jednostki zależne między sobą Bilans JD JZ1 JZ2 A P A P A P N Z Z Z N N N Z N Z Skonsoli dowany JZ Konsolidacja JZ1 + JZ JZ2 4 5

17 TERMINY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki dominującej Jeżeli konsolidacja następuje także na szczeblu jednostek podporządkowanych, termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż 8 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który stwierdza czy jest ono prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność grupy kapitałowej. Na podstawie zweryfikowanego sprawozdania rocznego określa się wielkości zysku do wypłaty w formie dywidendy i premii dla załogi

18 18 Aktywa Pasywa SKONSOLIDOWANY BILANS A. Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Wartość firmy z konsolidacji 1. Wartość firmy z konsolidacji jednostki zależne 2. Wartość firmy z konsolidacji jednostki stowarzyszone III. Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte 7. Zaliczki na poczet inwestycji IV. Finansowy majątek trwały 1. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 2. Akcje i udziały własne 3. Pozostałe akcje i udziały 4. Inne papiery wartościowe 5. Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom stowarzyszonym 6. Pozostałe udzielone pożyczki długoterminowe 7. Inne składniki finansowego majątku trwałego V. Należności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności i roszczenia 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3. Należności od jednostek stowarzyszonych 4. Należności dochodzone na drodze sądowej 5. Pozostałe należności III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Akcje lub udziały własne do zbycia 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 4. Inne papiery wartościowe IV. Środki pieniężne 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne w banku 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Kapitał (fundusz) zapasowy 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2. Tworzony ustawowo 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 4. Z dopłat wspólników 5. Inny IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI. Różnice kursowe z konsolidacji VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 1. Zysk (wielkość dodatnia) 2. Strata (wielkość ujemna) VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego B. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji I. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji jednostki zależne II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji jednostki stowarzyszone C. Kapitał własny udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych D. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy E. Zobowiązania długoterminowe 1. Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych 2. Pozostałe długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 3. Długoterminowe kredyty bankowe 4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe F. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych 2. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 3. Kredyty bankowe 4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6. Zobowiązania wekslowe 7. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 8. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne G. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Przychody przyszłych okresów

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Marian Owerko Prezes Zarządu

Marian Owerko Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo